Emneplan studieåret Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan studieåret 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid"

Transkript

1 Emneplan studieåret Årsenhet i Event & Sport Management Heltid og deltid

2 ORG1000 Norsk ORGANISASJON OG LEDELSE Årsenhet Event og Sport Management, Drammen Bachelor økonomi og ledelse, Drammen 7,5 STP HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal gis kunnskaper om sentrale organisasjonsmessige fenomener. Det overordnede målet er at studentene skal kunne anvende denne kunnskapen for å forstå det som skjer i organisasjoner. Etter endt kurs skal studentene ha opparbeidet seg: Kunnskap Etter endt kurs skal studentene ha opparbeidet seg: grunnleggende kunnskap om organisasjoners målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser kunnskap om formell og uformell organisasjonsstruktur organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner kunnskap om motivasjons- og belønningsteorier kunnskap om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå kunnskap om mellommenneskelige organisasjonsmessige relasjoner med vekt på kognitive, emosjonelle og sosiale prosesser kunnskap om ulike teorier om ledelse kunnskap om organisasjoners interessenter og omgivelser kunnskap om etiske dilemmaer i organisasjonssammenheng kunnskap om hva organisasjoners samfunnsansvar kan innebære Ferdigheter Studenten kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter og dilemmaer kjenner til organisasjoners grunnleggende kompleksitet Generell kompetanse Etter endt kurs skal studentene kunne vurdere på selvstendig faglig grunnlag foreslåtte løsninger, prioriteringer og valg i organisasjonsmessiges sammenhenger reflektere omkring organisasjoners etiske dilemmaer og samfunnsansvar 2. INNHOLD Historikk og utviklingstrekk Organisasjonsstruktur Organisasjonskultur Organisasjon og omgivelser Makt og medvirkning Målsettinger, beslutninger og kommunikasjon Ledelse og lederskapsteorier Etikk Mellommenneskelige relasjoner Motivasjon Læring på individ og organisasjonsnivå Intellektuell kapital

3 3. LÆRINGSAKTIVITETER Forelesninger, øvinger (cases), gruppearbeid og selvstudier. Det forutsettes aktiv deltakelse fra studentene. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Ett obligatorisk arbeid som må leveres og godkjennes før det gis anledning til å fremstille seg til eksamen. Avsluttende vurdering. 5 timers skriftlig eksamen Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Ingen ved skoleeksamen.

4 BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1. år Økonomi og ledelse Drammen HØST Se emneplan for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret

5 ARR101 7,5 STP ARRANGEMENTSLEDELSE NORSK Årsenhet Event og Sport Management, Drammen HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: - innsikt i temaer og problemstillinger innen planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer, herunder festivaler, idrettsarrangementer, utstillinger, konferanser og møter Ferdigheter: - generelle ferdigheter knyttet til planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av aktiviteter og arrangementer 2. INNHOLD Arrangementsledelse er årsstudiets oversiktsemne, og gir grunnleggende innsikt i arrangementer, både teoretisk og praktisk. Emnet tar utgangspunkt i et arrangement som et prosjekt, og følger dette gjennom hovedtemaene 1. initiering a. Introduksjon til arrangementer og arrangementsledelse. b. Formål med arrangementet, mål og målforståelse i fht arrangementer 2. planlegging a. teknisk planlegging b. tidsplanlegging c. ressursplanlegging 3. tilrettelegging a. arrangementslogistikk b. sikkerhet 4. gjennomføring a. etter plan b. beredskap og krisehåndtering 5. avslutning/evaluering. 3. LÆRINGSAKTIVITETER Blanding av forelesninger, gruppearbeid og bedriftspresentasjoner knyttet til praktiske problemstillinger i arrangementsledelse. I tillegg startes det praktiske arbeidet knyttet til praksisemnet som gjennomføres siste semester. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen

6 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden: Ett obligatorisk arbeid (mappe) må leveres og godkjennes før det gis anledning til å fremstille seg til eksamen. Avsluttende vurdering: 4 timers individuell skriftlig eksamen. Enkel kalkulator er tillatt hjelpemiddel ved eksamen. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

7 BMAR2010D MARKEDSFØRING 7,5 studiepoeng Norsk Bachelor økonomi og ledelse Bachelor visuell kommunikasjon Bachelor lysdesign Bachelor statsvitenskap Event & sport management Høst Se emneplan for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret

8 ARR100 NORSK/ ENGELSK Opplevelsesøkonomi/ Experience Economy Årsenhet Event og Sport Management, Drammen 7,5 STP VÅR 1. LEARNING OUTCOME The main focus of the course is on the development and main characteristics of the experience economy. The students will work with issues related to globalization and individualization, the experience/creative/cultural economy, the experience/creative/cultural industries, and financing creativity. These issues are the driving forces of the experience economy and will be analyzed from an economic, marketing and consumer behavior point of view. The course will have the following learning outcomes: Knowledge: Skills: - Basic knowledge of why experiences are increasingly important to producers and consumers of modern societies - Basic knowledge of concepts and theories relevant for analyzing the experience economy Ability to apply principles and methods of experience economy in tourism and effective marketing decisions of tourism companies and destinations 2. CONTENTS The course will focus on the following themes: Basic characteristics of the experience economy the macro perspective Cultural and experience related industries an overview Mechanisms of turning ordinary products into extraordinary experiences Psychological and cultural aspects of experiences the micro perspective Storytelling and design of experiences Effectiveness considerations of experience economy activities 3. TEACHING METHODS The course is based on a combination of lectures and seminars. The approach of the seminars is problem based and requires that the students participate actively. The course will be divided in two parts. In the first part, there will be given introductory lectures on the main themes, and this will be followed up by group works and plenary discussion. In the second part, the main focus will be on case works students will be organized in groups and will perform a thorough case analysis in which they have to apply various parts of the theory. Students are expected to meet prepared to classes and to participate in discussions, presentations and exercises.

9 4. GRADING Continous assessment: The students are divided in different groups. The students have to write a paper, and each group must give a power-point presentation. The in-class required tasks need to be passed to qualify for the final exam. Final grading: The course grade is based on a 3 hours school essay exam. The grade is set by the professor(s) or/and an external grader. The grades are from A to F where A is best and F is fail. No exam aids.

10 ARR105 Norsk PROSJEKTLEDELSE Årsstudium i event & sport management, Drammen Bachelor i økonomi og ledelse, Drammen 7,5 Studiepoeng Vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Faget gir innsikt i metoder og teknikker for å planlegge, organisere, implementere og evaluere prosjekter. Etter gjennomført kurs skal studentene ha ervervet seg Kunnskap - om hvordan prosjekter planlegges, organiseres og styres, slik at de kan bruke prosjektformen på en effektiv måte i forhold til å planlegge, styre og gjennomføre prosjektoppgaver. - om prosjektorganisering som ledelsesform, og kunne vurdere hvilke oppgaver som egner seg for prosjektorganisering. - om mellommenneskelig samspill og teambygging i prosjektarbeid Ferdigheter: - kunne begrunne hvordan man kan organisere et prosjekt for å optimalisere menneskelige, økonomiske, systemiske og teknologiske ressurser. - kunne redegjøre for ulike problemløsningsteknikker og diskutere andre praktiske tilnærminger til prosjektledelse - Kunne bedømme utfordringer som kan medføre at prosjekter lykkes eller mislykkes. - Kunne prinsipper for ledelse, samarbeid, kommunikasjon og informasjon i prosjektarbeide, samt delta på en konstruktiv måte i team- og gruppearbeide. 2. INNHOLD Organisering i prosjekter Prosjektet som arbeidsform - kjennetegn for prosjektarbeid - hverdagsprosjekter og komplekse prosjekter; ledelse av endring - faser i et prosjekt - organiseringsformer ved prosjekt - koordinering mellom ulike prosjekter og mellom prosjektet og ordinær drift Metoder og teknikker for prosjektstyring (prosjektverktøy) - idegenerering, idevurdering, kreativitet - styringssirkelen - aktivitetsbeskrivelser, fremdriftsplaner, milepelsplanlegging, - budsjettering av ressursforbruk - ressursavhengighetsproblematikk, stianalyse - teknikker for risikovurdering Kommunikasjon og samspill i prosjektet - teamroller og teamutvikling - kommunikasjon og motivasjon

11 - prosjektlederrollen - problemløsning og beslutninger - utfordringer knyttet til tverrfaglighet og nettverk. - sammenhengen mellom gjennomføring av prosjektet og ordinær drift i involverte organisasjoner Få kunnskap om metoder og teknikker for å evaluere og vurdere konsekvensene av prosjekter. - Hva oppnådde vi? - Hvilke konsekvenser får prosjektet for bedriften/organisasjonen, nettverket og forholdet til omgivelsene? - Etiske vurderinger? 3. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger kan løses individuelt og i grupper. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden. Dette medfører bl.a. at selvstudier må utgjøre en vesentlig del av studiet både individuelt og i grupper. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det vil bli krevd innlevering av 1 oppgave som løses i grupper på 3-5 personer. Oppgaven teller 40 % av karakteren i emnet. Det gis begrenset med veiledning til oppgaven. Avsluttende vurdering Individuell skriftlig eksamen på 4 timer teller 60 % av karakteren i emnet. Både obligatorisk oppgave og individuell skriftlig eksamen må være bestått for at emnet skal godkjennes. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

12 ARR103 ARRANGEMENT OG SAMFUNN 7,5 STP NORSK Årsenhet Event & Sport Management, Drammen VÅR 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap: - Grunnleggende kunnskap om arrangementer plass i et kulturpolitisk perspektiv - Grunnleggende kunnskap om relevante finansierings- og støtteordninger samt viktig regelverk for ulike arrangementer. - Grunnleggende kjennskap og forståelse av hvilke kontrakter bransjen benytter, hvordan disse forhandles og forståelse av hvilket ansvar som hviler på den enkelte part og hvilke typer forsikringer som gjelder. - Kunnskap om teoretiske og praktiske sider ved målrettet informasjon, kommunikasjon og mediekontakt overfor ulike målgrupper i offentlig og privat sektor. Ferdigheter: - Grunnleggende ferdigheter i utarbeidelse av søknader - Grunnleggende ferdigheter i anvendelse av kontraktsrettlige og arbeidsrettlige forhold - Grunnleggende ferdigheter i informasjonsarbeid og mediehåndtering 2. INNHOLD Emnet dekker tre perspektiver: - Arrangementer i et samfunnsperspektiv o Emnet gjør rede for statens kulturpolitikk/idrettspolitikk, ulike finansierings og støtteordninger innefor kultur og idrett, samt sponsing - Juridiske forhold o Emnet tar for seg de enkeltes ansvarsområder, risikovurderinger og forsikringsbehov, kontraktsrett og forhandlinger. Videre arbeidsrett, med vekt på midlertidige stillinger og frivillighet. loven - Mediering av arrangementet o Informasjonsstrategi, valg av mediemix, utforming av budskap. Nettstedsinformasjon og bruk av sosiale medier 3. LÆRINGSAKTIVITETER Lærestoffet presenteres gjennom forelesninger, øvingsoppgaver og cases. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen

13 5. VURDERING Avsluttende vurdering: 3 likeverdige individuelle obligatoriske innleveringer fra kursets 3 hovedemner leveres i en mappe til fastsatt dato. Alle oppgavene må være bestått, og hver teller 1/3 av totalkarakteren i faget. Alle hjelpemidler tillatt. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

14 ARR104 7,5 STP PRAKSIS MED PROSJEKTRAPPORT NORSK Årsenhet Event og Sport Management, Drammen VÅR 1.LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap: - Studenten skal ha god kunnskap om praksisrelaterte problemstillinger - Studenten skal kunne bygge opp en rapport Ferdigheter: - Studenten skal kunne anvende teoretisk kunnskap fra studiet i en reell arbeidssituasjon. - Studenten skal se sammenhengene mellom teori og praksis, og være i stand til å foreta gode valg - Studenten skal kunne utvikle en god og representativ rapport over utført arbeid 2. INNHOLD Prosjektet er et praktisk og teoretisk arbeid som gjennomføres individuelt og i samarbeid med en organisasjon eller bedrift der studenten har sin praksis. Denne praksisen kan enten være deltakelse i daglig drift, eller man kan få ansvar for en bestemt oppgave/et delprosjekt som faller innenfor rammene av arrangementsledelse. Studentene arbeider selvstendig, under veiledning av oppdragsgiver og faglig veileder. Studenten skal utarbeide en praksisrapport som leveres ved slutten av semesteret. 3. LÆRINGSAKTIVITETER Hovedaktiviteten i kurset er praksis ute hos oppdragsgiver. Praksisperioden er fundert på en reell avtale mellom studenten og bedriften og dette medfører obligatorisk oppmøte på avtalte dager. Studenten skal totalt 120t/16 dager i praksis. Dette tilsvarer en dag i uken gjennom semesteret, men student og bedrift står fritt til å avtale andre kombinasjoner. Mandat for samarbeidet mellom student og oppdragsgiver skal være definert og godkjent i løpet av høsten. Det arrangeres 3 samlinger/ workshops med studentpresentasjoner og diskusjon av felles problemstillinger i løpet av semesteret: oppstartsseminar midtveisseminar sluttrapportering Studentene mottar ikke betaling for praksisarbeidet. 4. FORKUNNSKAPSKRAV ARR101 Arrangementsledelse.

15 5. VURDERING Vurdering gjennom studietiden: Obligatorisk oppstartrapportering og midtveisrapportering fra studentene. Det gis veiledning i forhold til dette. Avsluttende vurdering: Innlevert prosjektrapport med refleksjonsnotat og logg, samt tilbakemelding fra oppdragsgiver. Vurderingsuttrykk Praksisemnet vurderes med karakteren bestått/ikke bestått.

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i Markedsføring Fakultet for økonomi og Bachelor i markedsføring 2013 2016 Side 1/5 Fagplan Studieår 2013 2016 Bachelor i Markedsføring HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i Økonomi og administrasjon. 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i Økonomi og administrasjon 3. studieår av 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2004/05 Vedtatt i Avdelingsstyret, Avd. NFF, AS 25/99, 5. mai 1999. Avdelingsstyret,

Detaljer

Emneplan for Business studieåret 2014-2015

Emneplan for Business studieåret 2014-2015 Side 1/8 Emneplan for Business studieåret 2014-2015 SC-REI101 Innføring i reiseliv 7,5 studiepoeng Norsk Scandinavian College Høst /vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal gi de første og de nødvendige grunnleggende

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Studieplan. Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Studieplan Bachelorstudium i Experience & Event Design Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Innledning: Bachelorstudiet i Experience and Event Design (XED) er et gjennomgående studium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02. PSYKOLOGI SIDE 247 PSYKOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 16.02.2011 ÅRSSTUDIUM I PSYKOLOGI BACHELOR I PSYKOLOGI

Detaljer

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2012-2015 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2012 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST Side 1/17 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN)

Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Programplan for Prosjektledelse og entreprenørskap (PROEN) Project Management and Entrepreneurship 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Sist endret av

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi

3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi 3. Studieplan for: Bachelor i Sosiologi Sem. 60 sp innføring i samfunnsvitenskap 40 sp valgemner 50 sp fordypning, nivå 1 30 sp fordypning, nivå 2 Bidrag 6 vår - - - Bacheloroppgave (20), Arbeidslivssosiologi

Detaljer