RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93."

Transkript

1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon Telefaks Arkitekt Rolv Eide AS PB STRAUME Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /54 EBYGG HARE RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. Eiendom : Gnr 114 Bnr 332 Tiltakets adresse : Kokstadvegen 31 Tiltakets art Tiltakshaver : Nybygg forretning/salgslokaler : Bjørndal Eiendom AS Saken gjelder: Til tidligere rammetillatelse datert er det den mottatt søknad om tillatelse til endring. Søknaden har bakgrunn i at tiltaket ble oppført med vesentlige endringer i forhold til opprinnelig tillatelse, uten at dette var søkt om. Endringene omfatter noe endret plassering og form, økt høyde med ca en meter, endret plassering av kjørerampe til tak, endrete fasader og planløsninger samt endret utomhusanlegg og parkeringsløsning. Bruksarealet er redusert fra 3126 m2 BRA til 2680 m2 BRA. Tiltaket ble gitt ferdigattest , men denne ble trukket tilbake i vedtak Det ble gitt midlertidig brukstillatelse frem til Søknaden er behandlet etter pbl85 i henhold til tidspunkt for opprinnelig søknad. VEDTAK: Dispensasjoner: Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl85) 7 gis dispensasjon på vilkår fra 13 i gjeldende reguleringsplan R vedrørende parkmessig behandling, jf. samme lovs 31 nr 1, "Virkninger av reguleringsplan". Vilkåret er at omsøkte parkeringsplasser i planlagt grøntareal mot veien tas bort og erstattes av opparbeidet grøntareal, samt at det etableres grøntareal mot gbnr 114/269 langs tilkomstvei, som vist på situasjonsplan (tegn. nr. A000) datert i opprinnelig søknad. Tiltaket: I medhold av plan- og bygningsloven 93 og 95 godkjennes søknad om endret tillatelse, mottatt bygningsmyndighetene for:

2 - endret plassering med forskyvning ca 1,5 m mot syd, - reduksjon i bredde for hovedmål med 1,5 m, - økning av gesimshøyde med 1,1 m for kontordel og 1,3 m for øvrig bygning, - endring av størrelse på kontordel mot sydvest, og endret planløsning, - flytting av kjørerampe bort til nabogrense, - endring av fasader mot øst og vest med bl.a. innsetting av to porter mot vest, og endring av utforming og omfang på vindusbånd, i henhold til tegning datert , - endring av fasader mot sør og nord med flytting av porter og endring av utforming og omfang på vindusbånd, i henhold til tegning datert (rev.a), I medhold av plan- og bygningsloven 93 og 95 godkjennes på vilkår søknad om endret tillatelse, mottatt bygningsmyndighetene for: - endring av utomhusanlegg. Vilkåret er at utomhusanlegget omarbeides slik at det oppnås en trafikk- og parkeringsløsning som er sikker og gir tilfredsstillende atkomstforhold til bygningen og til de andre eiendommene som benytter atkomstveien. Det vises til hjemmel i reguleringsplanens Parkering langs atkomstveien skal være langsgående som vist på situasjonsplan (tegn. nr. A000) datert i opprinnelig godkjent søknad. - Parkeringsplasser på vestsiden tas bort for sikrere trafikkforhold og atkomst til porter. - Atkomstveien utføres i 7 m bredde som opplyst i brev fra tiltakshaver v/ Advokatfirmaet Harris datert Det vises også til nærmere drøftinger senere i dette vedtaket. Tegning som viser revidert utforming på utomhusanlegget/parkerings- og trafikkløsning skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumentasjon mottatt bygningsmyndighetene , (nabomerknader vedrørende vei) og (kommentarer til nabomerknader og revidert situasjonsplan med 7 m veibredde). Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: Plassering i horisontalplanet: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 70 nr 2 a godkjennes plasseringen som omsøkt med minimum 0 m til nabogrense, jf. erklæring/samtykke fra eier av gbnr114/354 datert Høydeplassering: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 70 nr 1 godkjennes overkant gesims på kote + 86,5 m (hoveddel) og kote + 89,4 m (oppbygg) som omsøkt og bygget. Krav om innsending av dokumentasjon før igangsettingstillatelse: - Revidert målsatt utomhusplan som viser endret utforming av park-, trafikk- og parkeringsområder etter vilkår stilt i vedtaket. Skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: Planstatus/dispensasjoner: Eiendommen er regulert til Erverv i reguleringsplan (vedtatt i 1977). I kommuneplanens arealdel inngår eiendommen i Byggeområde. Side 2 av 7

3 Nabovarsling: Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 94 nr 3, og det er registrert merknader fra eier av gbnr 114/354 (Kokstadvegen 31C) og gbnr 114/341 (Kokstadvegen 31A). Merknadene går i hovedsak på ulemper for naboene med hensyn på fremkommelighet for kjøretøy, trafikksikkerhet og parkeringsløsning, samt omfang av grøntareal. Ansvarlig søker har kommentert merknadene og opplyser i søknad at det har vært avholdt befaring på stedet med naboene, med påfølgende justert situasjonsplan (ikke vedlagt søknad). Nye merknader fra naboer fra 18. og går i mot foreslått justert løsning. Det er videre mottatt nye merknader fra de samme naboer i skriv fra advokatfirmaet Garmann Mitchell & co datert , vedlagt et notat vedrørende trafikksikkerhet utarbeidet av Asplan Viak AS I merknadene påpekes at antall parkeringsplasser må reduseres til fordel for grøntområder, samt at trafikk- og parkeringsløsning må endres for å gi bedre og sikker avvikling av trafikken på atkomstveien. Tiltakshaver har kommentert disse merknadene i brev fra Advokatfirmaet Harris datert Her opplyses at veibredden er valgt økt til 7 m som følge av nabomerknadene, samt at parkering langs sydfasade tas bort. Det vises til situasjonsplan datert Med dette anser tiltakshaver at veibredden tilfredsstiller naboers rett til "nødvendig kjørevei" ut fra avtale inngått i 1991 og erklæring avgitt i Videre påpekes at krav til antall parkeringsplasser er et minimumskrav. Utforming/tilpasning: Etter plan- og bygningsloven 74 nr 2 skal bygningsmyndighetene se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene. Tiltak etter denne lov skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Skjemmende farger er ikke tillatt og kan kreves endret. Bestemmelsen har en viktig funksjon når det gjelder å sikre at det ved nyoppføringer og om/på- bygginger blir skapt byggverk som passer inn i forhold til omgivelsene og eksisterende bygningsmasse, slik at strøkets og/eller byggets helhetskarakter ikke blir ødelagt. Bygningsmyndigheten har ingen vesentlige merknader mot endringen i utformingen av bygningen. Bygningsmyndighetenes drøfting/begrunnelse: Dispensasjon Tiltaket er utført i strid med reguleringsplanens 13 der det heter at "minst 1/5 av hver tomt skal ha en parkmessig behandling og holdes fri for bygninger, trafikk og lager." I søknad om endring er det oppgitt at grøntarealet er på 18 % av tomtearealet. Bestemmelsen i reguleringsplanen er satt for å sikre tilfredsstillende miljømessig og visuell kvalitet på områdets utearealer og unngå nedbygging med asfalt, biler og utvendige lagerarealer. Det er søkt om dispensasjon fra kravet. I saker hvor det søkes om dispensasjon skal det vurderes om det foreligger særlige grunner som tilsier at det kan dispenseres etter pbl85 7. Det skal foretas en konkret vurdering av de hensyn som taler for, mot de hensyn som skal Side 3 av 7

4 ivaretas i den bestemmelsen det skal dispenseres fra. Dersom det foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon vil lovens krav om særlige grunner være oppfylt. Etter bygningsmyndighetens vurdering kan ikke arealet nord for bygningen og under rampe i nordøst karakteriseres som "parkmessig behandlet" på grunn av terrengets karakter og beliggenhet. Videre er på situasjonsplanen også veiskulder langs Kokstadvegen lagt inn i grøntarealet. En overslagsberegning av omfanget av faktisk grøntareal på situasjonsplanen antyder at dette ligger på ca 7 % av tomtearealet. Da er veiskulder og parkeringsplassene i vest samt arealet bak bygningen i nord og nordøst ikke medregnet, men to mindre deler utenfor inngang i sør er tatt med. Med den valgte og tidligere godkjente størrelse, utforming og plassering av bygning, samt behovet for tilkomstvei til andre eiendommer over omsøkt eiendom, vil det være tilnærmet fysisk umulig å tilfredsstille reguleringsplanens krav til parkareal fullt ut. Etablering av grønne soner er likevel viktig i denne type områder for å gjøre det trivelig å oppholde seg og ferdes her. I det pågående arbeidet med ny reguleringsplan for Kokstad, er grøntdrag og parkmessig behandling et tema, hvor grønn buffer og beplantning langs selve Kokstadvegen spesielt er trukket frem i planprogrammet. Bygningsmyndigheten er derfor av den oppfatning at det er viktig å opprettholde mest mulig grøntområde på bygningens vestside (mot Kokstadvegen) og langs atkomstveien sør for bygningen. Det siste er vist på godkjent situasjonsplanen i opprinnelig søknad, og vil også danne en sikring mot utforkjøring over den høye muren i sør. Vi finner derfor at det foreligger særlige grunner til å dispensere fra reguleringsplanens bestemmelser om omfang på parkmessig behandling. Vilkåret for å gi dispensasjon er imidlertid at omsøkte parkeringsplasser i grøntarealet mot Kokstadvegen tas bort. I tillegg må etableres grøntareal mot gbnr 114/269 langs atkomstvei, som vist på situasjonsplan (tegn. nr. A000) datert i opprinnelig søknad. Parkering og trafikkområder Området på sørsiden av bygningen er preget av uoversiktlig parkeringsløsning og trafikkfarlig avvikling av transport og kjøring til eiendommer som har veirett her. Virksomhetene på naboeiendommene medfører behov for tungtrafikk av vogntog og store anleggsmaskiner i tillegg til personbiltrafikk. Stort behov for parkering langs og ved veien gjør at det er meldt om at atkomst hindres og trafikkfarlige situasjoner oppstår når biler parkerer delvis i og innpå veibanen og rygger ut i veien. I omsøkt endring er det vist 4 parkeringsplasser i sørøst på langs med atkomstveien, og 9 plasser på tvers i sørvest nærmest Kokstadvegen. Veien er inntegnet i ca 6 m bredde. Området inntil bygningen er vist som varelevering. Vest for bygningen er inntegnet 5 plasser i grøntområdet og to plasser langs veggen. På taket er det plass til ca 47 biler. Samlet er det vist ca 67 parkeringsplasser. I opprinnelig godkjent søknad var det tilrettelagt for 49 plasser. I reguleringsplanens 12 heter det at "bygningsrådet kan kreve at den enkelte bedrifts trafikkområde blir opparbeidet med sikte på tilfredsstillende trafikksikkerhet". Bygningsmyndigheten har ved egne befaringer og ved innspill fra naboer, kunnet konstatere at dagens løsning ikke er tilfredsstillende. Atkomstveien er oppmerket i asfalten i ca 5,2 m bredde på det smaleste. Det er videre oppmerket 3 parkeringsplasser langs med veien og 12 plasser på tvers i ulike lengder. Noen av disse plassene er for korte til normale biler, hvilket Side 4 av 7

5 medfører at deler av bilene kommer ut i veibanen. Faktisk fri bredde på veien kan dermed bli ned mot 4 m. Det er dessuten stor fare for at biler rygger utfor usikret mur mot sør. Videre er oppmerket 6 plasser på tvers av veibanen inn mot bygningen. Anlegging av parkeringsplasser på begge sider atkomst veien og vinkelrett på denne anses å være en svært uheldig løsning. Se foto. Dagens parkeringsløsning langs atkomstveien i sør. Usikret murkant mot naboeiendom. På situasjonsplanen i endringssøknaden er plassen inn mot bygningen tatt bort og erstattet av varelevering atskilt fra veien med betongkant. Men fremdeles søkes opprettholdt 9 plasser vinkelrett på veien. Parkeringsplassene på vestsiden skaper også uklare og usikre trafikkforhold. Bygningsmyndigheten mener at omsøkt endret løsning heller ikke gir en tilstrekkelig trafikksikker het. Det settes derfor som vilkår for å gi tillatelse til endring, at utomhusanlegget omarbeides slik at det oppnås en trafikk- og parkeringsløsning som er sikker og gir tilfredsstillende atkomstforhold til de andre eiendommene med veirett og trygge parkeringsforhold for virksomhetene i omsøkt bygning. Det vises til reguleringsplanens 12. Parkering langs atkomstveien skal være langsgående, som vist på situasjonsplan (tegn. nr. A000) datert i opprinnelig søknad. Tiltakshaver har i brev datert (fra Advokatfirmaet Harris) opplyst at veibredden er valgt økt til 7 m og parkering langs sydfasade tas bort. Tegning som viser revidert utforming på utomhusanlegget med parkerings- og trafikkløsning og tilfredsstillende areal til varelevering, samt grøntareal i henhold til vilkårene, skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. Fysiske tiltak for anvisning/regulering av de ulike funksjonene må vises og beskrives. Lovhjemmel: Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet. Klageadgang: Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven 28 ff. Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak er vedlagt som siste side i dette vedtaket. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. Side 5 av 7

6 Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER for byggesakssjefen Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Hans Ree - saksbehandler Merete Hauge - gruppeleder Kopi: Bjørndal Eiendom AS, Kokstadveien 31, 5257 KOKSTAD NILS-PETTER HALVORSEN, Kokstadveien 31 A, 5257 KOKSTAD Garmann og Mitchell & Co v/arild Solheimsnes, Thormøhlens gate 530, 5006 Bergen Advokatfirmaet Harris DA v/stig Harris, Boks 4115 Sandviken, 5835 Bergen Side 6 av 7

7 Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak: Klagerett: (forvaltingslovens 28) Hvem kan det klages til: (forvaltingslovens 28) Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å klage over avgjørelsen/vedtaket. Klagen kan rettes til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Hordaland. Klagen sendes til: Bergen kommune, Etat for byggesak og private planer, Postboks 7700, 5020 Bergen. Klagefrist: (forvaltingslovens 29, 30 og 31) Klagefristen er tre uker fra den dag underretningen om vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av Fylkesmannen, kan ikke påklages videre. Rett til å kreve begrunnelse: (forvaltingslovens 24 og 25) Klagens innhold: (forvaltingslovens 32) Utsetting av gjennomføring av vedtaket: (forvaltingslovens 31 og 42) Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til klager. I klagen må det nevnes det vedtaket som det klages over og hva som ønskes endret. Den må begrunnes og for øvrig vise til de momenter som kan være relevante for bedømmelsen av saken. Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig. Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta stilling til begjæring om utsettende virkning. Rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning: (forvaltingslovens 11) Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken. Det må ved et slikt ønske tas kontakt med Kundesenteret til Etat for byggesak og private planer i Allehelgens gate 5. Der vil en også kunne få nærmere veiledning om adgangen til å klage og den videre saksbehandlingen. Kostnader ved klagen: (forvaltingslovens 36) Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp. Her gjelder imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f. eks advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket. Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik dekning. Side 7 av 7

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer