nr 19/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/08-2008.05.05 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...45 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Ikke fornyede varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lasse Knausgård, Knausveien 6 C, 4630 KRISTIANSAND S, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Adcom Data AS, Haakon VII's gt. 17 B, 7041 Trondheim, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. 42 Programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring av vedlikehold av dataprogrammer, installasjon av dataprogrammer, utleie av dataprogram. ADCOM DATA Adcom Data AS, Haakon VII's gt. 17 B, 7041 Trondheim, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. 42 Programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring av vedlikehold av dataprogrammer, installasjon av dataprogrammer, utleie av dataprogram 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADCOM Adcom Data AS, Haakon VII's gt. 17 B, 7041 Trondheim, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. 42 Programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring av vedlikehold av dataprogrammer, installasjon av dataprogrammer, utleie av dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/311,730 JAGUAR XE Jaguar Cars Ltd, Abbey Road, CV34LF WHITLEY, COVENTRY, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Automobiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Messereiser AS, Landfalløya 26, 3023 DRAMMEN, 39 Organisering av reiser, reisebyråvirksomhet. 43 Tjenester av reisebyråer eller agenter som gjelder innlosjeringstjenester for reisende. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SIDER1SAK Helene Jakobsen, Ullevålsveien 37, 0171 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet gjennom produserte kommunikasjonskanaler med meddelelser gjennom alle typer mediekanaler for å nå et publikum; salg a annonser. 38 Kommunikasjonsvirksomhet gjennom alle typer medie- og tele og elektroniske kanaler og direkte som avis, tv, internett, radio, film, telefon. 41 Utdannings-, opplærings-, underholdningsog sportslige og kulturelle aktiviteter gjennom litteratur og kommunikasjonskanaler; forfatterskap; journalistisk virksomhet. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHEILJEDANG CJ Corp, 500, 5-Ga, Namdaemun-Ro, Chung-ku SEOUL, KR Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 31 Fôr til fjærkre, fôr til griser, fôr til kveg, mat til kjæledyr, fiskefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sumitomo Metal Industries Ltd, 5-33, Kitahama 4- chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Legeringer av uedle metaller; forankringsplater; vinkelbeslag av metall; antifriksjonsmetall; panserplater; panserbekledninger; bånd til oppbinding, av metall; barrer for gittere av metall; bånd ti binding av metall; deigtrau av metall; jernblokker (metallurgi); bolter av metall; metallflasker, for gass under trykk eller flytende luft; bokser av uedelt metall; forgreiningsrør av metall; byggepanel av metall; byggematerialer av metall; byggepanel av metall; konstruksjoner av metall; bygninger, transportable, av metall; brønnrør av metall for oljebrønner; støpejern, rått eller halvbearbeidet; støpestål; tak av metall; krom; bygningsbekledninger av metall; festeklemmer for kabel eller rør, av metall; lukkeanordninger for beholdere, av metall; kraveklemmer av metall for rør; uedle metaller, ubearbeidede eller halvbearbeidede; containere av metall; beholdere for komprimert gass eller flytende luft, av metall; beholdere for flytende drivstoff, av metall; beholdere for syrer, av metall; autovern av metall; dreneringsrør av metall; rister for vannavløp, av metall; rør av metall for sentralvarmeanlegg; vinkelrør av metall; skinnelasker; jernbeslag for bygging; flensforbindelser av metall (krager); skottrenner av metall for bygging; støpeformer av metall; rammer for bygging, av metall; rammeverk for bygninger, av metall; bærebjelker av metall; rister av metall; styreskinner av metall; avløpsrør av metall; takrenner av metall; isenkramvarer; båndjern; båndstål; barrer av uedle metaller; jernplater; jernbånd; jerntråd; jern, rå eller halvbearbeidet; isenkramvarer; bjelker av metall; forbindelsesrør av metall; metallspenner for maskinremmer; mannhull-lokk av metall; fordelingsrør av metall for rørledninger; fastmateriale for taubaner; molybden; nikkel; dyser av metall; muttere av metall; emballasjeholdere av metall; rørledninger av metall; spuntplanker av metall; metallpilarer (bygningsdeler); rørmuffer av metall; rør av metall; rør av metall for sentralvarmeanlegg; rørgater av metall; spunser av metall; stenger av metall; master av metall; avstivere (støtter) av metall; jernbanesviller av metall; skinner av metall; materialer for jernbaneskinner av metall; sporvekslere for jernbaner; jernbanesviller av metall; sporvekslere for jernbaner; ildfaste bygningsmaterialer av metall; armeringsmaterialer av metall for bygging; armeringsmaterialer av metall for remmer; armeringsmaterialer av metall for rør; armeringsmaterialer av jern for betong; takbekledninger av metall; takstolper av metall; takmateriale av metall; skruer av metall; tetningspropper av metall; blikk; forskaling av metall for betong; muffer (metallvarer); fjærer (jernvarer av metall); stållegeringer; stålkonstruksjoner; stålrør; stålplater; stålbånd; stålrør; ståltråd; stål, ubearbeidet eller halvbearbeidet; beholdere av metall; bindetråd av metall; titan; ferrotitan; metallsprinkler; rør av metall; ventiler av metall, andre enn maskindeler; veggkledninger (ytre) 5

6 registrerte varemerker /08 for bygging, av metall; veggkledninger (indre) for bygging, av metall; propper av metall; vannrør av metall; metalltråd (ikke elektrisk); tråd av uedle metallegering, unntatt sikringstråder; bånd til oppbinding, av metall. 7 Maskinaksler; bærelager for drivaksler; transportbånd; maskinremmer; drivremmer for motorer; kjelerør (maskindeler); sentrigufer (maskiner); kondensatorer (fortetter) (maskindeler); styreinnretninger for maskiner og motorer; konvertere for stålverk; koblinger andre enn for landkjøretøyer; krumtappaksler; veivaksler (maskindeler); gjengeboremaskiner; opptagere (maskiner); borerigger, flytende eller ikke flytende); eksospotter for motorer; tilførselsapparater for maskinkjeler; varmevekslere (maskindeler); grenrør (eksosrør) for motorer; trekkemaskiner (for metalltråder); maskiner for bearbeidelse av metaller; støpeformer (maskindeler); støpeformer (maskindeler); lydpotter for motorer; oljeraffineringsmaskiner; embraner for pumper; kjøleradiatorer for motorer; reduksjonsgear unntatt for landkjøretøyer; valsemaskiner; saparatorer; skytler (maskindeler); lydpotter for motorer; fjærer (maskindeler); maskinkjeler; høytrykkskompressorer; vendemaskiner; drivaksler, andre enn for landkjøretøyer; maskintransmisjoner; drivmekanismer andre en for landkjøretøyer; vannvarmeapparater (maskindeler). 12 Apparater, maskiner og utstyr for luftfart; kollisjonsputer (for biler); akseptapper; hjulaksler; boggier for jernbanevogner; bremsebånd for kjøretøyer; bremsesko for kjøretøyer; bremseklosser for kjøretøyer; bremser for kjøretøyer; buffere for jernbanevogner; forbindelsesstenger for landkjøretøyer, andre enn motordeler; koblinger for kjøretøyer; hjulflenser for jernbanehjul; gearkasser for landkjøretøyer; gear (drivverk for landkjøretøyer); hydrauliske kretser for landkjøretøyer; koblingsbokser for jernbaner; reduksjonsgear for landkjøretøyer; støtdempefjærer for kjøretøyer; støtdempere for kjøretøyer; drivaksler for landkjøretøyer; understell for vogner; opphengningsfjærer for kjøretøyer; hjul for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke VN Legetøj A/S, Stormosevej 39, 8361 HASSELAGER, DK VN Leker AS, Knud Schartumsgate 7, 3045 DRAMMEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GNAGER GODT Felleskjøpet Agri BA, Hovedkontoret, Flyporten, 2060 GARDERMOEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 31 Næringsmidler til dyr, herunder fôr til kjæledyr; styrkende ernæringsmidler for dyr. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POTE Felleskjøpet Agri BA, Hovedkontoret, Flyporten, 2060 GARDERMOEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 31 Næringsmidler til dyr, herunder fôr til kjæledyr; styrkende ernæringsmidler for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BoviClav Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN- BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Veterinære preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE HEALTHVAULT Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftware for bruk av tilbydere innen helsepleie; datasoftware for innsamling, lagring, redigering, organisering, administrering, modifisering, evaluering, gjennomgang, granskning, analyse, overføring og deling av data og informasjon innen områdene helsepleie, sosialhjelp/-omsorg, medisin og foreskriving av medisiner, herunder pasientjournaler, klinisk pleieinformasjon, informasjon om fasiliteter, informasjon om administrasjon av tilbydere innen helsepleie og informasjon om humanressurser, varelagerinformasjon samt regnskapsinformasjon og finansiell informasjon; og datanettverksgrensesnittsoftware for bruk av tilbydere innen helsepleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/283,203 LOCATION S & M Hosiery Co Ltd, 7 Bury New Road, M88FW MANCHESTER, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 25 Jakker, kåper, frakker, parkaser, anorakker, bukser, topper, shorts, T-skjorter, tykke bomullsgensere, joggebukser, skjørt, badetøy, sweaters, bluser, sokker, strømper, strikkevarer, fottøy, hodeplagg. 39 Fysisk lagring av arkivdatabaser, bilder og andre elektroniske data. 42 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av en nettside som inneholder søkemotor for innhenting av data på internett. 44 Tilveiebringelse av online informasjon innen feltet helsepleie. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er et merke i farger ScreenCancer AS, c/o Bergen Science Center, Thormøhlensgate 51, 5006 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Diagnostiske tester 44 Medisinske tjenester; diagriostisering av kreft; pasientoppfølging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; dietetiske produkter; ernæringstilskudd; vitamin- og mineralpreparater. PUTFEETFIRST Nilson Group AB, Härdgatan 7, VARBERG, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn, huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Choice Hotels International Inc, Columbia Pike, MD20901 SILVER SPRING, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOOZ & COMPANY Booz Allen Hamilton Inc, 101 Park Avenue, NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Publikasjoner, bøker, nyhetsbrev, informasjonsblader og rapporter innen områdene for ledelses-, administrasjons- og teknologirådgivning. 35 Ledelses- og administrasjonsrådgivningstjenester innen forskjellige industrier og forretningsområder, nemlig luft- og romfart, forsvar, produksjon, teknologiledelse, elektronikk, helsevesen, kjemikalier, farmasøytika, offentlig kontraktsutarbeidelse og kontrahering, transport, markedsføring, undervisning og utdannelse, bankvirksomhet, almentjenester, forsikring, energi, telekommunikasjon og miljøledelse og -administrasjon. 42 Rådgivningstjenester innen områdene for utvikling, engineering og integrering av datasystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: hometell NTA Konsept AS, Buhagen 1, 5541 KOLNES, 36 utleie av leiligheter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: hoteller / overnatting (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Performance Theatre Foundation, Postboks 1578 Vika, 0118 OSLO, 41 Organisering av konferanse, møter, rådgivning innen energi, miljø, ledelse. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYCOM Polycom Inc, 4750 Willow Road, CA PLEASANTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 38 Audio-telekonferansevirksomhet; nettverkskonferansetjenester; tilveiebringe fasiliteter og utstyr for videokonferanser; tilveiebringe telefonkonferansetjenester; telekommunikasjonstjenester, nemlig lokal- og langdistanseoverføring av stemme, tale, data, grafikk ved hjelp av telefon, telegrafi, kabel, og satellittoverføringer; video telekonferansevirksomhet; nettkonferansetjenester; trådløs elektronisk overføring av tale- og/eller stemmesignaler, data, telefakser, bilder og informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hanne Huseklepp, Lille Starefossvei 16 C, 5019 BERGEN, 8 Knivsmedvarer, gafler, skjeer. 14 Smykker, ur. 25 Belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Optilaxin Biosan AS, Bjørnengveien 8, 1662 ROLVSØY, Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, 29 Helsekost. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BVS Brannvernsystemer AS, Ryfylkegaten 22, 4014 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 9 Brannvernutstyr; apparater, instrumenter, utstyr, klær/sko og anlegg til slukning av brann. 30 Helsekost. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLIMATEBAG Leketoy Stormberg Inter AS, Barstølveien 44, 4636 KRISTIANSAND S, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, Ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), Instruksjons- og undervisningsmateriell (Ikke apparater), plastemballasje (Ikke opptatt I andre klasser), trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Knutsen Jørgensen og Skjelbred Servering AS, Postboks 882 Sentrum, 5807 BERGEN, 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet WO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROMARINER John Graham Walker, P O Box 50, LAVRIO, GR Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Marine navigasjonssystemer, datasystemer for kontroll av marine fartøy utstyrt med stive vingeseil, programmer for slike systemer og bærere for slike programmer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Halléns Transport AB, Box 8824, GÖTEBORG, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 39 Transporttjenester. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: milla Camilla Ulset, Heimdalsgt. 2A, 0561 OSLO, 23 Garn og tråd for tekstile formål. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger, broderier, båd og lisser, knapper, hekter og maljer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Everlast World's Boxing Headquarters Corp, 1350 Broadway, NY10018 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Kosmetikk; sminke og underlagskremer, kompaktpudder, sminkeblyanter, sminkefjerner, ikkemedisinsk leppepomade; skjønnhetsmasker, ansiktsskrubber; hud- og deodorantsåper; rensekremer, -lotions og fuktighetskremer for huden; forhåndsfuktede kosmetiske servietter; badegel, -oljer og salter; hårshampo og balsam, spray, bølge- og - stylingpreparater, ikke-medisinske hårpreparater; barberskum, -balsam og -lotion; baby-, bade-, kroppsog massasjeoljer; bade-, hår-, barber- og dusjgeléer; baby-, kropps-, øye-, hånd-, hud- og koldkremer og lotions; baby-, kropps-, bade-, ansikts- og talkumpudder; deodoranter og antiperspiranter; dufter, nemlig parfymer, eau de cologne og toalettvann; solkrem og solbruningspreparater; duftposer; preparater for neglepleie og neglelakk. 5 Dietetiske- og ernæringstilskudd, energistenger, måltidserstatningsdrikker, måltidserstatningsstenger, proteinshake for bruk som dietetisk tilskudd, proteinstenger for bruk som dietetisk tilskudd; ernæringstilskudd i form av ikke-reseptbelagte vitaminer; vitaminnæringstilskudd, nemlig muskelbyggende pulver og metaboliske ytelsesdrikker og tabletter for bruk til trening, ernæring, kroppsbygging og vekttrening; ikke-reseptbelagte preparater for å fremme vektøkning, ikke-reseptbelagte preparater for å fremme vekttap, ikke-reseptbelagte preparater for å fremme muskelvekst; ikke-reseptbelagte veksthormoner; ikke-reseptbelagte metaboliske preparater for å fremme fettbrenning; ikkereseptbelagte metaboliske preparater for å blokkere karbohydratabsorbering. 9 Beskyttelseshjelmer til bruk i sport 14 Klokker; ur, stoppeklokker for forskjellige idretter, herunder boksing; kronometre for idrett, herunder boksing. 18 Kofferter, bagasjestropper, reisevesker, reisekofferter, garderobeposer for klær, dokumentmapper, porteføljer, stresskofferter, håndvesker, lommebøker, aftenvesker av lær og tekstiler, konvoluttvesker, torgvesker, bager for sport, skipssekk, treningsvesker, utstyrsvesker, strandvesker, skovesker, bleievesker, kosmetikkvesker (tomme), kosmetikk- og toalettkofferter (tomme), skolevesker, ransler, magetasker, paraplyer, seddelbøker, seddelklyper, seddelpung, forretningskortholdere, kredittkortholdere, etuier for nøkler, nøkkelringer med anheng laget hovedsakelig av lær eller lærimitasjoner, nøkkelholdere, pengepunger, portemoneer, ryggsekker 12

13 registrerte varemerker /08 som kan utvides, polstrede ryggsekker, ryggsekker for barn, skuldervesker, lunsjvesker og overnattingsvesker. 25 Bekledning, nemlig fottøy, benklær, badekåper, skjorter, shorts, nattøy, gensere, og undertøy for menn; bluser, fottøy, benklær, badekåper, skjorter, shorts, nattøy, gensere, bysteholdere og undertøy for damer; bluser, fottøy, benklær, skjorter, shorts, nattøy, gensere og undertøy for jenter og gutter; fottøy, benklær, skjorter, shorts, nattøy og gensere for små barn og spedbarn; aerobicbelter, gensere for boksere, sko for boksere, underbukser, elastiske belter, treningsdrakter, treningsshortser, treningsbukser, treningstopper, treningsjakker, hansker (bekledning), jakker, kåper og frakker, vester, joggedresser, strikkede hodeplagg, hatter, capser, lueskygger, strikkede skjerf, votter, bryterskjorter, badstudrakter, sokker, strømper, trikotasje, bukseseler, joggebukser, joggegensere, jeans, badetøy, saronger og omslagssjal, t-skjorter, termoundertøy, bokse- og badeshorts, vektløftingshansker og belter. 28 Øre- og øyenbrynsbeskyttelse for boksere, boksemasker, tannbeskyttere, boksehansker, boksesekker, kamphansker, treningsdukker, plattformer for boksesekker, håndvekter (manualer), beskyttelsesog verneutstyr for fotballspillere, romaskiner, vekter for trening av brystmuskler, mosjonsapparater med fjærer, grepsutviklere, medisinballer, hodebeskyttelser, bokseballer, treningsbokseballer, treningsvesker, hoppetau, munnstykker, bryte- og bokseshortser, suspensorium for menn [sportsutstyr], skobeskyttere, bokse- og bryteringer, baseballballer, baseballhansker, baseballballtre, masker for mottakere, beskyttelsesutstyr for mottakere, fotballer, basketballer, rulleskøyter, skøyter, gymnastikkhester, skranker, klatretau, ruller for stasjonære treningssykler, vektbenker, stepmaskiner, vektløftingshansker, skihansker, utstyrsbager, gymbager, trampoliner, treningsutstyr, vektsløftingsutstyr, vektløftingsbelter, hoppetau, løse vekter; aerobicutstyr, nemlig aerobic fitness belter, stasjonære treningssykler, elastiske treningsbånd, ankelvekter, håndleddsvekter, tredemøller, treningssykler og kampsportutstyr, nemlig sparkeputer, leggbeskyttere, hodebeskyttere, slaghansker, kroppsbeskyttere, håndholdte pads for kampsport, slag- og sparkebrett; spill for spillehaller. 32 Energidrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kunnskapsparken Utvikling AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsundersøkelser; konsultasjoner i personalspørsmål; kostnadsprisanalyse; on-line annonsering på datanettverk; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; personellrekruttering; publisering av reklametekster; rasjonaliseringsekspertise; regnskapsanalyser; reklameoppslag; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); sekretærtjenester; tilveiebringelse av sponsorer; telefonsvartjenester for fraværende abonnenter; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av fotokopieringsmaskiner; utleie av kontormaskiner og apparater; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsetting av tjenester (forretningsassistanse); økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; deltakelse i foretaksstyrer; bistand med foretaksetablering; forretningsplanlegging; bistand ved stipendsøknader; bistand ved etablering av forretningsnettverk; bistand ved rekruttering av styremedlemmer; bistand ved etablering av avlønningsmodeller og insentivordninger; bistand ved etablering av faglige rådgivningsgrupper; bistand i markedsføringsspørsmål; bistand ved organisasjonsutvikling; bistand ved utforming av ansettelsesavtaler; bistand ved utvikling av produktutviklingsstrategier; bistand ved vurdering av produksjonsmetoder; bistand ved valg av distribusjonsløsninger; bistand ved internasjonalisering av foretak; bistand i prispolitikkspørsmål; bistand ved utarbeidelse av investorprospekter. 36 Bestyrelse av fast eiendom; forpaktning av fast eiendom; eiendomsomsetning; finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansieringsevaluering; finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner; formuesforvaltning; kapitalinvestering; meklervirksomhet; kontorutleie; boligutleie; skatterådgivning; eksportfinansiering. 38 Fremskaffelse av tilgang til databaser; telefonsentraltjenester; telefonsvarertjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; utleie av faksimileapparater; utleie av overføringsapparater for beskjeder; utleie av telefoner; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk. 13

14 registrerte varemerker /08 39 Utleie av garasjer; utleie av lagerplass; utleie av parkeringsplasser. 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; drift av fritidsanlegg; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); undervisning; utleie av lydutstyr; utleie av radio- og fjernsynsapparater; utleie av videokameraer; utleie av videospillere; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; utleie av videoprosjektører og digitale kameraer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; bistand vedrørende design; utvikling av nye produkter (for tredje mann); bistand ved utvikling av nye produkter; bistand vedrørende tekniske prosjektstudier; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software. 43 Kantiner; utleie av møterom; utleie av møbler. 45 Forvaltning av opphavsrettigheter; lisensiering av dataprogramvare; lisensiering av immaterielle rettigheter; overvåkning av immaterielle rettigheter; rådgivning om immateriell eiendomsrett; lisensiering av eiendomsrett; meklingstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svein A Bringsdal, O.J. Brochsgate 10, 5006 BERGEN, 35 Annonsevirksomhet/reklamevirksomhet. 38 Sending av Radio og TV program. Tilgang til databaser. 41 Produksjon av Radio og TV program. 42 Opprettelse og vedlikehold av nettside, utleie av websted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEA Makaredet AS, Sentrumsgården, 7240 HITRA, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Opplæringsvirksomhet. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LRG Europe Ltd, 45 Grosvenor Road, AL13AW ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder, herunder telekommunikasjonsprodukter og tilbehør for disse, mobiltelefoner, mobiltelefondeksler, bærevesker spesialdesignet for mobiltelefoner/cellofan, belteklips for mobiltelefoner/cellofan, batteriladere og hodetelefoner/øretelefoner, mobiltelefoner integrert med en personlig digital assistent; forhåndsinnregistrerte CD og DVD'er inneholdende rock og hip-hop-musikk, elektronisk og vitenskaplig apparater og instrumenter herunder personlige digitale assistenter og bærbare datamaskiner, MP3-spillere, fotografisk utstyr, optiske apparater og instrumenter herunder fullspekter av briller, brilleglass, solbriller, brilleinnfatninger og tilbehør til disse varer. 14 Kronometriske instrumenter, herunder ur og klokker, varer av edelt metall eller belagt dermed, herunder juvelervarer, smykkeskrin. 28 Spill og leker, herunder handlings-lekefigurer, dukker, mekaniske handlings-leker, plysj-leker, lekenvåpen, lekenkjøretøyer, videospill, elektroniske og ikke elektroniskeflipperspill og spillebord, håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill, håndholdte LCD spillemaskiner og tilhørende kassetter solgt som en enhet, videospill med myntinnkast, frittstående videospillemaskiner, elektroniske opplæringsspill for barn, puslespill, brettspill, kortspill, og hukommelsesspill, varer solgt som en enhet for brettspill, kortspill og hukommelsesspill, drager, deler til drager, bonneposer, terninger og yo-yoer; sportsartikler herunder rullebrett og tilhørende deler til disse, snøbrett og tilhørende deler til disse, surfebrett, skimboards (surfebrett), wakeboards (vannskibrett), og ikke motoriserte lekeskutere, golfkoller, baseball-balltrr, sportsballer, herunder strandballer, baseballer, softballer, basketballer, rugbyballer, fotballer (amerikansk-fotball) fotballer, bowlingkuler, tennisballer, volleyballer, golfballer, sportsproduktstilbehør herunder golfhansker, batting-handsker, golfbager og trekk til golfkøller, tennisracketer; juletrepynt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sterling White Halibut AS, 4130 HJELMELAND, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Fisk, fiskemat og fiskeprodukter. 31 Fisk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/199,552 SWASH The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Kjemiske preparater brukt til flekkfjerning, luktfjerning, antikrøllbehandling og reduksjon av statisk elektrisitet i klær og tekstiler, møbelstoffer og tepper. 3 Penner, spray, tørkefiller og tørkeark, alle inneholdende flekkfjerningspreparater for klær og tekstiler; penner, spray, tørkefiller og tørkeark, alle inneholdende luktfjerningspreparater for klær og tekstiler; penner, spray, tørkefiller og tørkeark, alle inneholdende anti-krøllpreparater for klær og tekstiler; penner, spray, tørkefiller og tørkeark, alle inneholdende anti-statiske preparater for klær og tekstiler. 21 Lofjerner og lofjerner som avsetter duft. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABS-CBN ABS-CBN Europe Ltd, 2 nd Floor, 109 Gloucester Road South Kensington, SW74SS LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 38 Distribusjon av fjernsynsprogrammer via direkte-hjem og/eller kabelfjernsynstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke VetFamily ApS, Rødovrevej 210, 2610 RØDOVRE, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Kosmetiske pleiemidler for dyr. 5 Farmasøytiske og veterinæmedisinske preparater. 28 Leketøy for dyr. 31 Næringsmidler for dyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Strilalam BA, v/ Evelyn Sommer, Skoge, 5357 FJELL, 29 Kjøttprodukter. 35 Ledelse og administrasjon. 40 Bearbeidelse av kjøttprodukter. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AKER SOLUTIONS Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); borerigger, olje- og gassplattformer, flytende olje og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, Installasjonsvirksomhet 42 Vitenskapelig og industriell forskning, faglige konsultasjoner (Ikke om forretninger), ingeniørvirksomhet (ekspertise), EDB-programmering, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, teknisk konsulentvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bio Varme AS, Akersgt. 1, 0158 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 39 Distribusjon av fjernvarme i form av varmt vann og annen energi. 40 Produksjon av fjernvarme i form av varmt vann og annen energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alf Hansen Holding AS, Øvre Flatåsv. 6, 7079 FLATÅSEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 12 Båter og dertilhørende utstyr; kalesjer for båter. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Country Music Association Inc, One Music Circle South, TN37203 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Foreningstjenester, nemlig, promotering av countrymusikk, underholdning og musikk- og innspillingsindustrien for countrymusikk; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); PRvirksomhet; reklamevirksomhet; radioreklame og - annonsering; fjernsynsreklame og -annonsering; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; on-line annonsering via datanettverk; demonstrasjon av varer; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av reklameplass; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia; utleie av reklamemateriell; bedriftsledelse for utøvende kunstnere. 41 Underholdningsvirksomhet og underholdningstjenester, herunder, gjennomføring av årlige prisarrangementer for overrekkelse av priser som anerkjennelse på fremragende prestasjoner innen feltet country musikk; live musikk opptredener innen feltet countrymusikk; utdannelse, herunder, forsyning av incentiver til folk til visning av fortreffelighet innen feltet countrymusikk gjennom utstedelse av priser; forsyning av web område inneholdende forhåndsinnspilte musikkklipp, bilder, nyheter, anmeldelser og andre multimedia produkter i forbindelse med countrymusikk; organisering av konkurranser; diskotektjenester; instruksjon; filmproduksjon; varieteteater; nattklubber; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; showoppsetninger; karaoketjenester; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; innspillingsstudioer; arrangering og gjennomføring av seminarer; teateroppsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CMA AWARDS Country Music Association Inc, One Music Circle South, TN37203 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Underholdningsvirksomhet og underholdningstjenester, nemlig, gjennomføring av årlige prisarrangementer for overrekkelse av priser som anerkjennelse på fremragende prestasjoner innen feltet countrymusikk; produksjon av fjernsynsprogram med anerkjennelse av fremragende prestasjoner innen feltet countrymusikk; live musikkopptredener innen feltet for country musikk; utdanningstjenester, nemlig, forsyning av incentiver til folk til visning av fortreffelighet innen feltet countrymusikk gjennom utstedelse av priser; forsyning av web område inneholdende forhåndsinnspilte musikk-klipp, bilder, nyheter, anmeldelser og andre multimedia produkter i forbindelse med countrymusikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Torbjørn Råbi Aglen, Djupedalsfaret 27, 3280 TJODALYNG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, pub- og bar tjenester (bevertning). 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ramsdals Ramsdals NUF, Ålgårdsveien 200, 4308 SANDNES, 9 Biomateriale i form av for eksempel biobrikke mot mobilstråling, jordstråling, stråling fra vannårer og all annen form for elektromagnetisk stråling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shimano Inc, 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, snellefester, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sanrio GmbH, Sollredder 6, WENTORF, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Veterinære preparater; desinfeksjonsmidler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 30 Kakao; bakverk og konditorvarer, spiseis; honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLUS DØREN H-Produkter AS, Blindheimsbreivika, 6010 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Bygningsdører av metall, deler og tilbehør dertil. 19 Dører (ikke av metall), deler og tilbehør dertil. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Zoovolution Web & Circus AS, Ronatoppen 49, 4638 KRISTIANSAND, 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, dukker, mykdyr og bamser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hemsedal Turistkontor, Postboks 3, 3561 Hemsedal, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; brosjyrer; fotografier; skrivesaker; plastemballasje; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell. 20 Kunstgjenstander laget av tre, kork, rotting, horn, ben eller plast. 35 Annonse- og reklamevirksomhet som har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slag media, herunder også globale datanettverk. 39 Organisering av reiser til og fra reisemålet Hemsedal. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bervertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Videoopptakskameraer; videokameraer; deler og tilbehør til forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hemsedal Turistkontor, Postboks 3, 3561 Hemsedal, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; brosjyrer; fotografier; skrivesaker; plastemballasje; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell. 20 Kunstgjenstander laget av tre, kork, rotting, horn, ben eller plast. 35 Annonse- og reklamevirksomhet som har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slag media, herunder også globale datanettverk. 39 Organisering av reiser til og fra reisemålet Hemsedal. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bervertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 21

22 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hemsedal Turistkontor, Postboks 3, 3561 Hemsedal, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; brosjyrer; fotografier; skrivesaker; plastemballasje; kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell. 20 Kunstgjenstander laget av tre, kork, rotting, horn, ben eller plast. 35 Annonse- og reklamevirksomhet som har som siktemål meddelelser til publikum, erklæringer og uttalelser via alle slag media, herunder også globale datanettverk. 39 Organisering av reiser til og fra reisemålet Hemsedal. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bervertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Easy living AS, Strykerveien 9, 1658 TORP, 18 Lær og lærimitasjoner / Bager, trillebager. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RBS RDISK RENTING Nordisk Renting AB, Box 14044, STOCKHOLM, SE Wikborg Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 OSLO, 36 Kjøp, salg og utleie av fast eiendom 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet POWERFRAME Johnson Controls Technology Co, 915 East 32nd Street, MI49423 HOLLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Batterier, ledende gitter for batterier og elektriske akkumulatorer; batteriladere. 22

23 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHEILJEDANG CJ Corp, 500, Namdaemunro 5-ga SEOUL, KR Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 29 Bearbeidet ginseng, frukt og grønnsakssalater, frukt geléer, fermenterte grønnsaker (kimchi), supper, bearbeidede kastanjer, bearbeidete bønneskudd, tofu (soya produkt), friterte soyabønne ost, svinekjøtt, egg, storfekjøtt kokt i soya, kjøttboller, svinekoteletter, pølser, skinke, maisolje til bruk i mat, olivenolje til bruk i mat, sesam olje til bruk i mat, soyabønne olje til bruk i mat, sjøsalat (laver), tørrfisk og skalldyr, dampete eller ristete fiskekaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77,259,627 SNAPSTAR Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig modemer, mobiltelefoner, trådløse telefoner med lokal overføringslinje (local loop telephones) og personlige kommunikasjonstjenester, PCS-håndsett og manualer, samt tilbehør dertil, radiofrekvens- og mellomfrekvenstransceiverkretskomponenter, og analoge og digitale signalbehandlingskretskomponenter for trådløse kommunikasjonsapparater; dataprogrammer for modemer, trådløse telefoner med lokal overføringslinje (local loop telephones), mobiltelefoner, personlige kommunikasjonstjenester, PCS-håndsett og personlig digital assistent-enheter (PDA-enheter), prosessorer; integrerte kretser og software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, forbrukerelektronikkenheter, bærbare media- /internettenheter, mobile spillenheter, lommedatabehandlingsenheter, smarttelefoner; datahardware og -software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, integrerte kretser og datahardware for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte datamaskiner; software for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte datamaskiner; modemer; og forsterkere; instrumenter for signalkomprimering og - dekomprimering, talekodere og -dekodere, nemlig vocodere (språkkrypteringsinnretninger) og software for signalkomprimering og - dekomprimering; tekniske manualer og/eller instruksjonsmanualer tilveiebrakt dermed. 23

24 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUCKFEET Wiema Sko APS, Karl Bjarnhofsvej 15, 7120 VEJLE, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 18 Lær, lærimitasjoner, skinn og huder samt varer fremstilt av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser), kofferter, håndkofferter, vesker, håndvesker, reisevesker, toalettvesker, punger, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper og salmakervarer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon, bistand ved ivaretagelse av kontoroppgaver, en gros- og detaljhandelsvirksomhet med bekledningsgjenstander, fottøy og hodeplagg, lær, lærimitasjoner, skinn og huder samt varer fremstilt av disse materialer, kofferter, håndkofferter, vesker, håndvesker, reisevesker, toalettvesker, punger, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J M Byggholt AS, Postboks 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL, Advokat Axel Øwre, Postboks 7139 St Olavs plass, 0130 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom, herunder drift og salg av eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; og utvikling av eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nor-X Industry AS, 6082 GURSKEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter for industrielt bruk; kjemiske tilsetningsstoffer for termoplast, hybridpolymerer og for å forbedre barriereegenskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COKE ZERO The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 24

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 25/09-2009.06.15 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 19/12-2012.05.07 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 08/08-2008.02.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer