Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR KJØP AV TOMT PÅ GULLAUG GRUNNLAG FOR VIDERE PROSESS I foretaksprotokoll av 17. desember 2007 ble Helse- Sør-Øst RHF gitt et mandat som grunnlag for i oppdraget med å fremforhandle en kjøpsavtale for kjøp av sykehustomt på Gullaug,. Helse Sør-Øst RHF er i prosess med Dyno Nobel ASA/Orica for gjennomføring av oppdraget, og har i den forbindelse iverksatt nødvendige tilleggsundersøkelser vedrørende tomteforhold og risikovurderinger. Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør Øst RHF anser at de foreliggende utredningene og konklusjoner indikerer at det er et vesentlig avvik i forhold til det grunnlaget som ligger i mandatet. 2. Styret i Helse Sør-Øst RHF ønsker på bakgrunn av de opplysninger som nå foreligger en nærmere presisering av mandatet fra Helse- og omsorgsdepartementet gitt i foretaksprotokollen av 17. desember Hamar, 7. desember 2010 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 7

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Helse- og omsorgsdepartementet ga Helse Sør-Øst RHF et forhandlingsmandat i foretaksmøtet 17. desember 2007 for kjøp av sykehustomt på Gullaug. Helse Sør-Øst RHfF har siden igangsatt fortløpende aktiviteter for å oppfylle mandatet gjennom intensjonsavtalen inngått med tomteeier. For å oppfylle foretaksmøtets vedtak har Helse Sør-Øst RHF lagt vekt på å få avklart følgende forhold i tilknytning til kjøp av tomt på Gullaug: Usikkerheten omkring forurensning og grunnforhold, og om tilhørende kostnader og risiko for uønskede hendelser er akseptable Usikkerheten omkring veiutbedring og om kostnader for avbøtende tiltak er akseptable. Om tomtekjøpet kan gjennomføres innenfor Helse Sør-Øst RHFs rammer og innenfor en akseptabel totalkostnad Vurdering av prosjektets plassering og kapasitet i lys av det arbeidet som gjøres i hovedstadsprosjektet. Helse Sør-Øst har nå vurdert de rapporter som foreligger fra konsulentselskapene Rambøll og Multiconsult, henholdsvis på oppdrag fra Orica og Helse Sør-Øst RHF. De konklusjoner som foreligger i rapportene er vurdert opp mot relevante krav ved kjøp av tomt som skal benyttes til sykehusformål, både når det gjelder teknisk byggbarhet, kostnader ved kjøp og klargjøring av tomta. Administrerende direktør legger også særlig vekt på å oppnå maksimal sikkerhet for brukere og ansatte ved en utbygging av denne størrelse og viktighet. Samtidig skal det skje innenfor akseptable økonomiske rammer. Ut fra de rapportene som nå foreligger, vurderer administrerende direktør at det er mulig å foreta en miljømessig rensing av tomta slik at den vil tilfredsstille kravene til renhet for plassering av denne type bygg. Gjennom de supplerende grunnundersøkelsene og analysene knyttet til kvikkleireforekomsten er det påvist behov for til dels omfattende sikkerhetstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot utglidning og ras. Administrerende direktør anser dette som teknisk mulig, men det er knyttet usikkerhet til hvor langt en må gå i sikring av tilstøtende områder. På grunn av de store konsekvensene et ras eller utglidning vil kunne få, er det administrerende direktørs mening at det må utføres sikring som gir sikkerhet mot ras så nær opp til 100 % som mulig. Dette vil være forbundet med til dels store kostnader. Med hensyn til trygghet og andre konsekvenser, er det viktig å kunne dokumentere at alt er gjort for å sikre tomten for fremtiden. Det må derfor legges til grunn at det gjennomføres tiltak som gir størst mulig sikkerhetsmarginer, slik det fremkommer av rapporten fra Multiconsult. Med utgangspunkt i behov for maksimal sikkerhet i forhold til miljørensing og rassikring er samlede kostnader for å etablere en byggeklar tomt mellom 568 og 735 MNOK, inklusive kostnader til ekstern teknisk infrastruktur og en stipulert tomtekostnad på 250 MNOK. Dette er vesentlig høyere enn det Sykehuset Buskerud HF la til grunn for de økonomiske analysene i konseptrapporten fra 2007, hvor de samlede kostnadene for å etablere en byggeklar tomt ble stipulert til 70 MNOK. Side 2 av 7

3 Kostnader i en slik størrelsesorden for å etablere en byggklar tomt, er neppe mulig innenfor Vestre Viken HF sin økonomiske bæreevne. Det kan heller ikke forsvares ut fra de stramme prioriteringer som må gjøres innenfor Helse Sør-Øst RHF sine samlede finansielle rammer, slik de foreligger og med det som er lagt til grunn når det gjelder framtidig tildeling. Det er administrerende direktør sin vurdering at: Usikkerheten knyttet til miljøforurensing er akseptabel og håndterbar Kostnadene knyttet til rassikring er svært høye, og det vil i tillegg være en varig forutsetning at også alle tiltak på omkringliggende områder gjennomføres på en kontrollert og forsvarlig måte. Det er fortsatt en betydelig usikkerhet knyttet til tidspunktet for endelig veiløsning i retning Lier og Drammen, og avbøtende tiltak kan være omfattende og kostnadskrevende. Det er vanskelig å se at samlet kostnad for tomtekjøp, sikringstiltak og ekstern infrastruktur kan finansieres ut fra Helse Sør-Østs finansielle ramme. Det tilligger Helse- omsorgsdepartementet å ta beslutning om å fullføre kjøpet av sykehustomt på Gullaug. Ut fra hvordan Helse Sør-Øst RHF har tolket vilkårene gitt i mandatet fra Helse- og omsorgsdepartementet mener administrerende direktør at det er nødvendig å be Helse- og omsorgsdepartementet om en presisering av mandatet for å kunne fremforhandle en hensiktsmessig kjøpsavtale om kjøp av sykehustomt på Gullaug. En eventuell endring i mandatet om kjøp av tomt på Gullaug endrer ikke tidligere prioritering av nybygg til erstatning for store deler av bygningsmassen i Vestre Viken HF, knyttet til bygningsmassen til psykiatrien på Lier, og store deler av bygningsmassen til somatikken i Drammen, jfr. pkt. 6 i vedtaket i styresak I det pågående arbeidet med samlet utviklingsplan for Vestre Viken HF vil det måtte vurderes løsninger som ser alle behovene i Vestre Viken HF i sammenheng. Dette arbeidet pågår fortsatt. I styresakene om mål og budsjett 2011 og langtidsplan (sakene og ) er det forutsatt at i planperioden skal det prioriterte byggeprosjektet i Vestre Viken HF vurderes når foretaket har levert sine planer. 2. Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF fattet følgende vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal planlegge for et nytt sykehus i Buskerud til erstatning for dagens sykehustilbud i Drammen. 2. Det er ikke aktuelt å benytte Sykehuset Buskerud sin opsjon på kjøp av 800 daa på Gullaug. 3. Helse Sør-Øst RHF gis i oppdrag å forhandle med nåværende eier av Gullaugtomta. Det er gitt nærmere retningslinjer i et eget forhandlingsmandat som er unntatt offentlighet. Ut fra sakens særegne forhistorie skal styret i Helse Sør-Øst RHF forelegge saken for departementet før endelig beslutning. Side 3 av 7

4 4. I perioden fram til nytt sykehus er realisert må Helse Sør-Øst RHF søke å finne en forsvarlig løsning for psykiatrien som i dag er lokalisert ved psykiatrisk avdeling Lier. I styremøtet , i sak Nytt sykehus i Buskerud. Vurdering av opsjonen på Gullaug, vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF. 1. Styret tar vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2007 til etterretning og ber om at saken avklares så raskt som mulig. 2. Styret holdes løpende orientert. Fra dette tidspunkt har Helse Sør-Øst hatt dialog med Dyno Nobel Orica, for å skape et best mulig gjensidig utgangspunkt for forhandlinger. Dette innbar å få tilgang til all relevant informasjon når det gjaldt forurensing, samt å få aksept fra forhandlingsparten om praktisering av offentlighetsloven og derav følgende dokumenthåndtering. Dette førte frem til at Helse Sør-Øst RHF og Dyno Nobel ASA undertegnet 6. november 2009 en intensjonsavtale for kjøp av en tomt på ca. 250 daa til sykehusformål på Gullaug innen 6. november De siste 3 månedene av denne intensjonsperioden var avsatt til forhandlinger. Fram til oppstart av forhandlingene skulle partene avklare sine forutsetninger. For Dyno Nobel ASA innebar dette reguleringsmessig avklaring for øvrig arealbruk, mens Helse Sør- Øst RHF skulle skaffe seg nødvendig sikkerhet for miljøsituasjonen i forhold til eventuell framtidig bruk til sykehus. Samtidig hadde Helse Sør-Øst RHF tatt forbehold om at det ikke påløper atypiske/ekstraordinære kostnader (typisk infrastruktur) i forhold til det normale for sykehusutbygging. I tillegg til 3.partsveifikasjon av miljøoppryddingen til Dyno Nobel ASA og supplerende undersøkelser for oppgradering til sykehusformål har derfor Helse Sør-Øst RHF gjennomført geotekniske undersøkelser for å kunne vurdere tomtas byggbarhet, og hva som vil kreves av ekstern teknisk infrastruktur og samferdselsløsninger for å etablere et sykehus på tomta. Etter at Multiconsult ble engasjert av Helse Sør-Øst RHF ga Klima- og forurensningsdirektoratet ut veilederen Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, datert desember 2009 (TA 2553/2009). Denne er vesentlig mer konkret og omfattende enn den tidligere tilsvarende veilederen fra SFT fra 1999, som miljøundersøkelsene til Dyno Nobel ASA/Orica er basert på. Dette har medført vesentlig utvidede, og dermed mer tidkrevende, miljøundersøkelser på tomta, og partene ble enige om at oppstart forhandlinger derfor skulle utsettes ca. 2 mnd. fra 6. august 2010 til 15. oktober Opsjonsperioden ble da forlenget tilsvarende til 15. januar I intensjonsavtalen står det også at utkast til rapporter skal oversendes Dyno Nobel ASA/ Orica til gjennomsyn og kommentarer før de ferdigstilles. Dette er gjort, og kommentarene, som ble utarbeidet av Rambøll på vegne av Dyno Nobel ASA/Orica, ble oversendt Multiconsult for eventuell korrigering av faktafeil, og for øvrig vurdering i forhold til rapportene. All dokumentasjonen ble så ferdigstilt av Multiconsult og oversendt til Helse Sør-Øst RHF 1. november. Det har også vært avholdt et møte med Rambøll, som er rådgiver for Dyno Nobel ASA/Orica. Dette møtet frambrakte ikke ny kunnskap i forhold til det som tidligere har vært kjent. Siden tomten ennå ikke er reguleringsmessig avklart, er det nå, etter anmodning fra Dyno Nobel ASA/Orica, gitt samtykke i at avklaringsperioden utvides til 15. januar, og at det derved følger at forhandlingsperioden forlenges til 15. april 2011 i henhold til avtalen. Side 4 av 7

5 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter Hovedkonklusjoner i Multiconsults rapporter (kostnadene i rapportene er eks. mva., men denne er lagt til i de kostnadene som er oppgitt i dette saksdokumentet): Miljøforurensinger på tomt: Saneringsarbeidet til Dyno/Orica synes så langt godt utført og vel dokumentert, men fram til industristandard. Oppgradering til sykehusformål tilsier ytterligere tiltak på ca 10% av tomtearealet, og er estimert til MNOK, avhengig av håndtering av forurensede masser, dvs. lokal deponering kontra bortkjøring til godkjent deponi. Full fleksibilitet med tanke på framtidig bruk av tomta innebærer høyeste kostnad. Mindre bortkjøring gir begrensninger i forhold til framtidig på utnyttelse/utbygging. Ved utbygging må det også forventes skjerpede renhetskrav og tiltaksbehov i strandsonen utenfor sykehustomten. Geotekniske forhold/byggbarhet: Kvikkleireforekomstene delvis inn i tomta gjør at det må gjøres omfattende stabilitetsforbedrende tiltak på og utenfor tomta, med en total estimert kostnad på MNOK. Dette er kostnader som kommer i tillegg til ordinær utgraving og fundamentering. De geotekniske forholdende legger begrensninger både i forhold til evt. framtidig utvidelse av sykehuset, og utnyttelse av områdene utenfor sykehustomten. Det vil alltid være en viss restrisiko, for eksempel ved eventuelle ureglementerte terrenginngrep utenfor sykehustomta, og som kan medføre fare for progressive grunnbrudd / leirras. En dreining av sykehuset med 90 grader kan forbedre de geotekniske forholdene noe. Dette fører til at tomten må arronderes annerledes, og blir redusert mot nord, som er mest utsatt for leirras. Samtidig må den utvides mot øst, hvor det ikke er utført tilstrekkelige miljø- og grunnundersøkelser. Dette krever derfor supplerende geotekniske og forurensingsmessige utredninger før det kan tas standpunkt til en slik dreining, og vil heller ikke eliminere all risiko. Ekstern infrastruktur Transport: Nytt sykehus vil trolig kreve avbøtende tiltak på vegnettet mot Amtmannssvingen, mellom 30 og 125 MNOK, pluss ca. 30 MOK hvis nytt planskilt vegkryss på Linnes, ikke er etablert før nytt sykehus (somatisk del) tas i bruk I tillegg kommer atkomstveg fram til tomtegrense på MNOK. Forsterket busstilbud synes eneste realistiske kollektivtransportløsning frem mot 2030 Vann- og avløp (VA): Utbygging på Gullaug, inkl. bolig, går ut over kapasiteten på renseanlegget på Linnes, og krever overføringsledning til Drammen. Sykehusets anleggsbidrag for etablering av VA til tomtegrense er anslått til 33 MNOK Hvis det bare bygges sykehus på Gullaug, kan renseanlegget utvides, og samlet VA til tomtegrense er da 23 MNOK. Dette alternativet anses som minst realistisk. Energi og fjernvarme: Antatt anleggsbidrag for elkraft til tomtegrense: MNOK Antatt anleggsbidrag fjernvarme: 5 14 MNOK, Side 5 av 7

6 Samlede kostnader til ekstern infrastruktur og ekstraordinære tomtekostnader er således estimert til MNOK Annet Pkt. 4 i foretaksprotokollen fra , vedr. en forsvarlig løsning for psykiatrien, er for øvrig kvittert ut gjennom brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, dat , som svar på brev fra Helse Sør-Øst RHF, dat , hvor det henvises til møte med tidl. Sykehuset Buskerud HF , der det bl.a. ble konkludert med at: - Det var ingen avvik eller offentlige myndighetspålegg som ikke var lukket, og det ble ikke observert spesielle ulemper med å opprettholde dagens drift i de lokalene som i dag er i bruk. - Den delen av bygningsmassen som er i bruk kan, med et normalt vedlikeholdsnivå, fortsatt brukes i 8-10 år. - Det er ikke ønskelig å dele dagens sammenhengende pasientforløp ved å flytte enkelte pasientgrupper til andre lokasjoner. - Bygg som er foreslått revet bør søkes gjennomført snarest. I brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet framgår det at kravet om forsvarlighet anses som tilfredsstilt, og at spørsmålet må sees i sammenheng med utviklingsplanen for Vestre Viken HF. 3. Administrerende direktørs vurderinger 3.1 Vurderinger Miljø- og grunnforhold Ut fra forurensningshensyn er det fullt mulig å få tomten ren nok til sykehusbygging. Den største risikoen for uønskede hendelser vurderes til å være risikoen for ras og utglidning. Kostnaden for å bringe opp tomta til sikre seg mot dette er angitt ovenfor. Det må dog legges til at denne sikringen gjelder egen tomt. For sikring mot ras og utglidning på nabotomt (boligområde) er det ikke lagt inn kostnader, og det forutsettes at denne sikres forsvarlig. Dersom det skjer et ras på nabotomten, kan dette ha store konsekvenser for et eventuelt sykehus, selv om dette er forutsatt sikret på forskriftsmessig måte. Det må legges til grunn høyeste kostnadsanslag, siden det både med hensyn til omdømme og konsekvenser er viktig, at Helse Sør-Øst RHF foretar en sikring som ligger godt på den sikre siden av minimumsverdier for sikkerhet mot ras og utglidning, og for forurensing. Det er derfor viktig å kunne dokumentere at alt er gjort for å sikre tomten for fremtiden. Dette innebærer da totale opprensknings- og sikringskostnader beregnet til 225 MNOK, inkl. mva. Ekstern infrastruktur Ut fra Multiconsult sin gjennomgang og analyser av den eksterne infrastrukturen, som Helse Sør-Øst RHF gjennom sitt mandat fra Helse- og omsorgsdepartementet er pålagt å utrede, kan kostnadene ved å etablere denne beløpe seg fra 93 til 260 MNOK Side 6 av 7

7 Samlede kostnader. Helse Sør-Øst RHF ble gjennom statsbudsjettet i 2010 gitt et lånetilsagn på inntil 250 MNOK for selve tomtekjøpet. Ut over dette må en framtidig sykehusutbygging bære kostnader for å etablere en byggeklar tomt på MNOK. Det legges da til grunn høyeste anslag for miljøopprensking og rassikring, samt det beregnede kostnadsspennet for ekstern infrastruktur. Dette overstiger de estimatene som var gjort i konseptutredningen til tidligere Sykehuset Buskerud HF, som la en netto tomtekostnad på 60 MNOK, og infrastrukturkostnader på 10 MNOK totalt 70 MNOK -, til grunn for sine økonomiske analyser. Ut fra de foreliggende beregningene ligger nå de tilsvarende kostnadene på MNOK. Dette gir en brutto kostnad for å etablere en byggeklar tomt som overstiger i betydelig grad det som er lagt til grunn i andre tilsvarende sykehusutbygginger. Forholdet til Hovedstadsprosessen Vestre Viken HF er i en annen arealsituasjon og har flere arealer og lokasjoner å spille på enn Sykehuset Buskerud HF hadde. Helseforetaket er derfor pålagt å utarbeide en total utviklingsplan for sykehusområdet, og denne vil foreligge i Evt dialog/forankring av saken (ansatte / brukerne) I denne saken er det gjennomført verifisering og utredninger knyttet til miljøforurensing, grunnforhold og teknisk infrastruktur. Dette er en teknisk prosess, som ikke er drøftet med ansatt og brukere. 3.4 Konklusjon Vilkårene som Helse Sør-Øst RHF er pålagt å verifisere er utført gjennom de rapportene som nå foreligger. Kostnadene som påløper for å innfri vilkårene som er satt for akseptabel risiko for uønskede hendelser og tilstrekkelig infrastrukturkapasitet, gjør at vilkårene for akseptabel pris ikke kan innfris. Skulle den økonomisk bæreevnen i Vestre Viken HF likevel tilsi at det kunne være mulig, er det likevel et spørsmål om det er riktig å prioritere så høye grunnlagsinvesteringer. I tillegg må det vurderes om risiko for ras og utglidning, på tross av sikringstiltak, likevel er til stede i en viss grad. Slik risiko kan bl.a. oppstå hvis det forekommer aktiviteter og inngrep på nabotomt uten at det er tatt tilstrekkelige forholdsregler mot ras. Dette ligger utenfor kontrollog ansvarsområdet til et nytt sykehus. Trykte vedlegg: Tilstandsvurdering tekn. infrastruktur, miljø- og grunnundersøkelser og tredjepartsverifikasjon Usikkerhets- og kostnadsanalyse. Multiconsult, datert 1.november 2010, Versjon 02, (sendt styret til møte ) Utrykte vedlegg: Delrapporter fra Mulriconsult Innspill til rapportene fra Rambøll Side 7 av 7

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING

STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING SAK 11/13 STATUS LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, DRØFTING Saksopplysning Med bakgrunn i brev frå Nes kommune (vedlegg 1) blir saka teke opp til drøfting. Som bakgrunnsstoff er det lagt ved nokre

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 03. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 24. mars Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 03. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 31. mars Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

NYTT SYKEHUS PÅ GULLAUG

NYTT SYKEHUS PÅ GULLAUG NYTT SYKEHUS PÅ GULLAUG konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kapittel VII-a november 2004 Gullaugodden i dag 2 FORORD Med dette fremlegges konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningslovens

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag JournalpostID 2014032426 Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER

SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER SAKSFREMLEGG Saksgang Styre Møtedato Driftsstyret, Sykehuspartner 30. august 2010 SAK NR 040-2010: SAMLET PLAN FOR LOKALISERING, BEMANNING OG ORGANISERING AV SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode

Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette Loennechen, Tatjana Schanche, Joachim Thode SAKSLISTE Møte: Styret, Sykehuspartner Dato: 22. juni 2015 kl 09:00 13:00 Sted: Sykehuspartner Skøyen Til: Steinar Marthinsen, Bjørn Erikstein, Marianne Johnsen, Cathrine Klouman, Morten Lang-Ree, Nanette

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, avd. Oslo og Vestre Viken Rapport Gjennomgang av roller og ansvar for de avgivende prosjekter i Aker, Ullevål og Rikshospitalet for etablering av Felles tjenesteleverandør (FTL) i Helse Sør-Øst Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst,

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer