-utslippene både for private og for kommunen selv. Her kan du som kommunepolitiker bidra til viktige politiske vedtak og dermed utgjøre en forskjell!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-utslippene både for private og for kommunen selv. Her kan du som kommunepolitiker bidra til viktige politiske vedtak og dermed utgjøre en forskjell!"

Transkript

1

2 Kommunene sitter med nøkkelen til mange av de virkelig gode klimatiltakene. Fordi kommunene er store leietagere, utbyggere, eiere av kommunale bilflåter, oppdragsgivere, energibrukere og energiprodusenter, er mulighetene for å finne effektive klimatiltak i mange lokalsamfunn store. Kommunene kan legge forholdene til rette slik at det blir lettere å kutte i CO 2 -utslippene både for private og for kommunen selv. Her kan du som kommunepolitiker bidra til viktige politiske vedtak og dermed utgjøre en forskjell! Gjennom Enova på bygg og fornybar varme, og Transnova på transport, støtter staten tiltak for energieffektivisering og klimakutt. Hos Enova kan din kommune få rådgivning og hjelp i tillegg til finansiell støtte til gjennomføring av tiltak. Å kontakte Enova kan være en god start på veien til en mer energieffektiv og klimavennlig kommune. Tegningen illustrerer hvordan Asplan Viak foreslår at Ljan Skole i Oslo kan benytte seg av solfanger og varmelager i fjell for oppvarming av skolebygget. Liste over kontaktinformasjon og ressurser finner du på slutten av brosjyren. God lesning!

3 Bygg Når din kommune skal gjennomføre kutt i klimagassutslipp kan det være lurt å få ting gjort i byggsektoren. Kommunene eier og drifter mange typer bygg, som undervisningsbygg, administrasjonsbygg og andre kommunale tilbud som svømmehaller og idrettshaller. Dette er bygg som bruker mye energi, og store klimakutt kan gjennomføres med bare små endringer. Det trenger ikke være spesielt dyrt heller. Kommunale bygg skal stå lenge, så hvis du sørger for tiltak som reduserer energibruken i dag, så sparer du penger i morgen. På de neste sidene vil vi foreslå fire tiltak for energi- og klimakutt innenfor byggsektoren. Tiltak 1: Utfasing av fossil brensel Utfasing av fossilt brensel i kommunens bygg er enkelt, billig og gir potensielt store kutt. Hvis din kommune fortsatt har oljekjeler i drift, vil som oftest det enkleste tiltaket være å bytte ut oljefyren med en energisentral som bruker andre fornybare energikilder. Alternativer til oljekjeler er blant annet fjernvarme, bioenergi og store varmepumper. Før dere setter i gang er det viktig at dere ser på hva som finnes av fornybar energi tilgjengelig i ditt lokalmiljø! Dette kan du lese mer om på s. 9 i denne brosjyren. FAKTA Energiforbruket i byggsektoren som inkluderer boliger, industribygg og yrkesbygg, ligger på totalt 80 TWh. Dette tilsvarer 40 prosent av alt stasjonært energiforbruk i Norge. En oljefyr slipper ut ca. 3,1 kg CO 2 pr. liter lett fyringsolje (diesel). HVA KAN VI GJØRE Lag en kommunal kampanje for å skifte ut alle oljefyrer i privat eie. Enova støtter overgang til nye energiformer og energianlegg. Støtten øker med ambisjonsnivået. Oljefyr er lett og billig å kutte ut. Resultatene kommer med en gang! EKSEMPEL Oslo kommune har vedtatt å fase ut oljefyring i kommunal og privat eie, og vil kvitte seg med alle sine egne oljefyrer i løpet av På kan du lese mer om hvordan de gjør det.

4 Tiltak 2: Energistyring og sparing Hvis din kommune allerede har fjernet oljefyringen, eller har vedtatt å gjøre det, er tiltak for energisparing og energistyring et naturlig skritt videre. Kort fortalt handler det om å installere et system som måler byggmassens energibruk, og som lar kommunen styre byggets energibruk gjennom døgnet. Erfaringen viser at bare det å skaffe seg oversikt over energibruken kan føre til store reduksjoner. Ofte har man både kjøling og varme på samtidig. Enten kommunen har et slikt anlegg eller ikke, vil vi foreslå at kommunen vurderer å inngå en såkalt EPC-avtale. Med en slik avtale vil kommunen kunne sette i gang sparetiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført. EPC står for Energy Performance Contracting og innebærer at en energientreprenør planlegger og gjennomfører energitiltak i samarbeid med kommunen. Mellomlegget mellom nye og gamle energikostnader i en avtalt periode dekker entreprenørens kostnader. Deretter nyter kommunen godt av hele innsparingen. Det avtales mål for energisparing og lønnsomhet, slik at risikoen ved prosjektet overføres fra kommunen til energientreprenøren. Støtte fra Enovas program for energieffektivisering vil også kunne bidra til å senke investeringskostnadene. FAKTA Energistyring gir økt oversikt, lavere utgifter og lavere klimautslipp. EKSEMPLER Kristiansand kommune gjorde omstillingen selv. De hadde et mål om kutt på 10 prosent, og oppnådde et snitt på 19 prosent reduksjon i de byggene de installerte energistyringsanlegg. Som de sier selv: ENØK nytter, er lønnsomt, sparer miljøet og er morsomt! Elverum kommune har valgt å inngå en EPC-avtale. Fase en indikerer et potensielt kutt på prosent av energiforbruket i de bygg som rammes av avtalen.

5 FAKTA Det du bygger i dag, skal stå lenge. Jo lengre frem du tenker, jo billigere og bedre blir det i fremtiden. Enova har egne støttetiltak for rehabiliteringsprosjekter. Tiltak 3: Rehabilitering av eksisterende bygg Mange kommuner eier gamle bygg som trenger rehabilitering. Kanskje gjelder dette også din kommune? Når kommunen skal rehabilitere eksisterende bygningsmasse, er det mye å spare, både utslipp og fremtidige kostnader. EKSEMPEL Når r Entra Eiendom Eien o skulle rehabilitere det vernede kontor- re bygget Middelthunsgate 29 i Oslo tenkte de helhetlig. Ved å kombinere hensyn til byggets vernede fasade og interiør med brukeropplevelse og miljøhensyn, oppnådde de et bygg med lavere forbruk og høyere komfort. Middelthuns gate 29. Foto: Entra Eiendom. I begynnelsen av rehabiliteringsprosessen er det viktig at du stiller krav om byggets energibruk, før kontrakt med entreprenøren er signert. Her er energimerkeordningen for bygg et nyttig verktøy. I mange tilfeller vil et krav om at bygget kvalifiserer til en «B» på energiskalaen være realistisk. Det er også mulig å gå lenger, for eksempel ved å stille krav om passivstandard. Passivhusstandard betyr at bygget har et svært lavt energibehov. Når du stiller krav om at bygget skal ha lav energibruk, sikrer det forutsigbarhet og lønnsomhet i kommunens økonomi. Samtidig kutter kommunen CO 2 -utslipp! Mange gode løsninger starter med etablering av vannbåren varme. Da har kommunen flere muligheter til hva slags energi som skal brukes. Foto: Jean Scheijen /sxc.hu

6 FAKTA På nybygg er det spesielt gode støtteordninger hos Enova. Din kommune kan søke om utredningsstøtte, rådgivning og finansiering. Et nybygg gir kommunen mange muligheter. Lavere utgifter, økt forutsigbarhet og produksjon av fornybar energi er bare noen! EKSEMPEL s Os Kommune o une har satset på fornybar energi sat når de bygget Oseana kunst- og kultursenter. Senteret har landets største solcellepanel på 463 m 2 integrert i bygningsfasaden, og kombinert med varmepumper til sjø reduserer dette byggets energibehov med ca. 2/3 fra kwh til kwh pr år. Tiltak 4: Nybygg Skal kommunen i gang med et nybygg? Da er det viktig at kommunens strategi for klimakutt og energisparing blir integrert på et tidlig tidspunkt. Velg en entreprenør som har erfaring med fornybar energi og energisparing, for ved å bygge nytt kan kommunen tenke kutt fra dag én! På samme måte som for rehabilitering bør man stille som krav at nybygget har passivhusstandard og får energimerke «A» eller «B». Store kommunale byggeprosjekter i dag bør ha ambisiøse mål: Skal bygningsmassen produsere energi? Det kan gjøres på mange måter. Solfangere på taket av idrettshallen eller svømmeanlegget er ett eksempel. Store varmepumper kan hente varme fra forskjellige kilder, alt fra jordvarme til å legge kollektorslanger for å hente solvarmen som kan lagres i asfaltdekket på skolegården. Slik kan din kommune utnytte naturressursene på en enkel og klimavennlig måte! Foto: Oseana Kunst- og Kultursenter

7 Transport Transportsektoren er ofte en stor kilde til utslipp i kommunene. Det er også en sektor der kommunen sitter på en velfylt verktøykasse når dere skal planlegge kutt i CO 2 -utslippene. Hvilke tiltak innen transportsektoren som passer den enkelte kommune vil ofte variere, men her vil vi foreslå to tiltak som kan gjennomføres hos de aller fleste. Tiltak 1: Kommunalt innkjøp av klimabiler Det første din kommune kan gjøre er å bytte ut kommunens bilflåte med klimavennlige biler. Mange elbiler er i dag svært godt tilpasset bruk i hjemmehjelpen og andre kommunale tjenester som krever transport med bil. De aller fleste kjører kortere enn 10 mil per dag og da passer elbil veldig bra. Kommunen kan spare mye utslipp ved å fase ut gamle busser og søppelbiler og sette inn nye som går på klimavennlig drivstoff som biogass eller bioetanol. Foto: Lise Winge Spør administrasjonen om hjelp til å skaffe deg en oversikt over hvilke biler kommunen har og hvor langt de kjører daglig. Dermed kan du finne ut hvilke som kan byttes ut med elbil. Når elbiler skal kjøpes kan dere på sammenligne hvilke modeller som passer best til deres behov. Sett også et tidspunkt for når bilparken skal skiftes ut, da er det lettere å få dette gjennomført.

8 Tiltak 2: Infrastruktur for elbiler og ladbare hybrider For å øke bruken av klimavennlig transport i din kommune, er det viktig at kommunen legger til rette for dette. Kjøpesenter, bygdesenter, skoler, matbutikk, post og kommunehus er naturlige steder å anlegge ladestasjoner. Da gjør du det lett for befolkningen å velge klimavennlig transport i hverdagen. FAKTA Hurtigladere representerer fremtiden. Med ladetid ned til 20 minutter forsvinner elbilbarrieren for de fleste. Ved å ta i bruk klimabiler feier kommunen for egen dør, og kostnadene vil etter hvert gå ned. Elbiler gjør det mulig å fylle vind- og vannkraft på tanken. HVA KAN VI GJØRE Kommuner kan vedta i sine reguleringsplaner at det skal bygges ladestasjoner på alle nye parkeringsplasser ved kjøpesentre, arbeidsplasser, boligfelt m.m. Dette hjemles i plan- og bygningsloven. ransnova Transnova støtter ros ek prosjekter for å gjøre klimavennlige drivstoff mer tilgjengelig, se Foto: Epyon

9 Produksjon av fornybar energi Hvis din kommune er ambisiøs i klimasatsninger, kan dere begynne å produsere fornybar energi. Det er allerede mange kommuner som har startet slike prosjekter, og hvordan dere gjør det avhenger av kommunens naturgitte muligheter. Som nevnt under Sektor bygg er det mange muligheter for å integrere produksjon av fornybar energi ved rehabilitering av gamle bygg og ved nybygg. I tillegg kan kommunen gjøre det attraktivt for andre aktører å starte opp produksjon av fornybar energi i kommunen. De tre mest aktuelle energikildene er solvarme, vindkraft eller en varmepumpe. Solvarme De aller fleste kommuner kan installere solfangeranlegg for å varme opp varmtvann i offentlige bygg, eller benytte dere av solfangere på andre måter. Solfangere kan bestå av spesielle plater eller rør som monteres på taket av en bygning, eller installeres under varmeledende overflater som asfaltdekke på skolegårder og kunstgressbaner. Vindkraft Kommunen kan tilrettelegge for vindkraft, både i kommunal og privat regi. Små vindmøller og små vindanlegg kan kommunen sette opp selv. Større vindprosjekter, som vindmølleparker krever mer innsats, og er ofte et samarbeid mellom det offentlige og private. Fordelen ved å tenke stort er at dere kan få mer igjen i form av inntekter, omtale og andre positive synergieffekter. Foto: Quiet Revolution

10 Varmepumpe Med moderne, store varmepumper kan du utnytte fornybar varme fra jord, sjø og eller elv. Hva dere velger som kilde er avhengig av hva som er mest hensiktsmessig i din kommune. Å bruke dette avhenger av at dere bygger ut vannbåren varme. Det er mange kommuner som har realisert store klima- og økonomigevinster ved å tenke helhetlig rundt bruk av varmepumpe og solfangere. EKSEMPEL Røyken kommune har installert jordvarmesentraler, driftet av kommunens eget eiendomsselskap. Når kommunen bygger nytt, kan de koble bygget på allerede eksisterende fornybarinfrastruktur. Illustrasjon: NIBE Energy Systems

11 Ressurser Ressurspersoner Guro Hauge, daglig leder Lavenergiprogrammet. Åse Lekang Sørensen, solenergiforeningen. Kjersti Gjervan, ansvarlig for Enovas kommunesatsning. Einar Wilhelmsen, avdelingsleder fornybar energi Zero. Generelle nettsider som kan hjelpe deg på vei Oljefri.no Tiltakskatalogen.no Zero.no Enova.no Klimakommune.no Transnova.no Eksempelkommuner Kristiansand kommune: kristiansand.kommune.no Elverum kommune: elverum.kommune.no Drammen kommune: drammen.kommune.no Os kommune: oseana.no / os.kommune.no Røyken kommune eiendomsselskap: Reas.no Oslo kommune: enoketaten.oslo.kommune.no

12 Er din kommune årets klimakommune? Kommunepolitikere sitter med nøkkelen til å få iverksatt mange av de virkelig gode og effektive klimaløsningene som finnes. Klimakur og andre analyser viser at kommunene kan dekke godt over en tredjedel av målene for innenlandske utslippskutt innen Nå kan din kommune vinne pris for det dere gjør. Konkurransen Årets lokale klimatiltak løfter frem kommunale klimatiltak, og vinneren kåres fra scenen på Zerokonferansen. For mer informasjon om konkurransen, se Denne brosjyren er utarbeidet med støtte fra KoBE (Kompetanse for Bedre Eiendomsforvaltning) Grafisk utforming: Hans Andreas Starheim. Trykk: Wittusen & Jensen

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Det grønne skiftet skjer lokalt.

Det grønne skiftet skjer lokalt. Det grønne skiftet skjer lokalt. Venstres tiltakspakke for klima- og miljøpolitikk til kommune- og fylkestingsvalget 2015 1 Forord Kommunene og fylkeskommunene våre har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport

Innhold Industri Offentlig sektor Fornybar energi og grønt karbon Statens Pensjonsfond Utland Transport 1 Innhold Innledning 3 Fornybar energi og grønt karbon Styrk norsk vindkraftindustri 4 Bygg Havvind 5 Investeringsstøtte solceller 6 Illustrasjoner 7 Klimavennlig oppvarming 8 Statlige plusshus 9 Skattefradrag

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune

2010-2015 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune 200-205 Handlingsplan til Klima- og energiplanen Hof kommune Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Handlingsplan til Klima- og Energiplan...3 2. Kommunale vedtak 3 3 Gjennomføring...3 3. Prosess4 4 Ansvarsfordeling

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Kommunale klimaplaner i Buskerud

Kommunale klimaplaner i Buskerud Kommunale klimaplaner i Buskerud -Teori og praksis En evaluering av arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser i Buskerud Drammen, 17.03.2014 Adresse: Naturvernforbundet i Buskerud, Åssideveien 525,

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000

Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Energi i kommunene Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Veileder nr 2 Energi i kommunene Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat, juni 2000 Saksbehandler: Stine Holmøy Opplag: 1000 eks ISSN:

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE Nr.6/Juni 10 Slik kan du redusere ditt energiforbruk DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ENERGI- EFFEKTIVISERING SATS PÅ NYE 5TIPS FOTO: PRIVAT ENERGIKILDER I DAG LED-teknologi Lær av Operaen,

Detaljer