NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN"

Transkript

1 NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN Drammen kommune revidert:

2 NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN Forord Drammen kommune har etablert en egen arbeidsgruppe for å vurdere mulige tomter i Drammen for Vestre Viken HFs nye sykehus. Gruppen har både sett på alternative muligheter i, eller i direkte tilknytning til Drammens bymessige struktur og naturlige utviklingsretning, og områder som i dag ligger utenfor eller i utkantene av byveven. Gruppen har bestått av: Bernt Greni, planlegger byprosjekter, Drammen kommune prosjektleder Christiane Jöhnk, arkitekt/ekstern rådgiver, C. F. Møller Jorleif Jørgenvåg, avdelingsleder byplan, Drammen kommune Trond Skjefstad, arkitekt MNAL, (tidl. kommunaldirektør teknisk sektor, Drammen), ekstern rådgiver Ulf Tellefsen, arkitekt, planlegger byprosjekter/ekstern rådgiver SYKEHUS TOMTEBEHOV OG UTNYTTELSESGRAD NØKKELTALL FRA AHUS OG NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tomtebehovet og utnyttelsesgrad er viktige kriterier ved vurdering av alternative lokaliseringer. Som underlag for arbeidsgruppens vurderinger er det gjort en sammenligning av nye sykehus, bl.a. Ahus og nytt Østfoldsykehus, se vedlegg til rapporten. Ahus tomt er på 170,5 daa. Sykehuset med alle utvidelsesmuligheter kan bli m2 brutto. Det betyr en utnyttelse på m2 brutt pr. da. En tomt på 100 daa kan dermed bebygges med m2 brutto dersom man legger utnyttelsen på Ahus til grunn. Tomten til nytt Østfoldsykehus er 345 daa. Den del av tomten som brukes til sykehus og parkering og nødvendige utomhusarealer er 155 daa. Det nye sykehuset er på m2 brutto med utvidelsesmuligheter på m2, totalt m2 brutto. Legges dette til grunn betyr det en utnyttelse på 660 m2 brutto pr. da, omtrent halvparten av Ahus. All parkering, totalt plasser, er basert på bakkeparkering med en utnyttelse på ca 50 m2 pr. plass Holdes parkeringsområdene utenfor er tomten 93 daa, noe som gir en utnyttelse på ca m2 brutto pr. da. 1

3 SYKEHUSET I SAMFUNNET Sykehus er en arbeidsintensiv virksomhet med mange tilsatte, pasienter og besøkende, og med et betydelig behov for ekstern, kommersiell service. Dette gir viktige samfunnsmessige krav til lokalisering og tomtevalg som kan forsterke, eller stå i motsetning til mer isolerte helsefaglige ønsker. Ansatte, pasienter, pårørende og serviceleverandører er aktører i lokalsamfunnet, en del av samfunnet. De reiser til og fra sykehusområdet, de bruker kulturtilbudene og benytter og yter tjenester der de bor og der de arbeider. Lokalisering av sykehus er generelt viktig for samfunnet som helhet og har svært stor betydning for samordnet areal- og transportplanlegging. I framtida skal mennesker daglig til og fra sykehuset. Et sykehus kan ikke betraktes som en enkelt, isolert institusjon. Vestre Viken HFs nye sykehus i Drammensområdet må konkurrere med andre sykehus i landet, spesielt østlandsområdet, både om kompetente fagfolk og pasienter. For å nå opp i konkurransen må sykehuset være attraktivt for pasienter, pårørende og ansatte. Flere forhold, også ut over det rent medisinske, har betydning for hvor attraktivt sykehuset er og hvilket omdømme det får. TOMTEALTERNATIV I ELLER SENTRUMSNÆRT DRAMMEN Lokalisering, tomtevalg og bygging vil ta tid. Tomten må ha svært god offentlig infrastruktur; tilknytning til vei og bane, vann- og avløpssystem og energiforsyning. En del av dette vil måtte etableres særskilt. I tillegg til omfattende planlegging og prosjektering, anbudsrunder mv, kan reguleringsprosesser og grunnerverv være svært utfordrende og ta lang tid. Selve byggingen av et sykehus er krevende, teknisk og økonomisk. Økonomiske forhold knyttet til eiendomsverdier, eventuelt salg av eksisterende tomt, alternative kostnader ved kjøp av ny tomt avhengig av lokalisering, kostnader for etablering av ny infrastruktur og andre utviklingskostnader tas ikke opp her. For aktuelle tomtealternativ i Drammen og på Brakerøya/ Lierstranda er det ut fra lokalkunnskap gjort en skjønnsmessig vurdering av tomtenes egnethet ut fra generelle samfunnsmessige forhold, infrastruktur, eiendomsforhold, byggegrunn, risiko for flom oa. Eksisterende tomt har en reguleringsmessig avklart status og oversiktlige eiendomsforhold, mens andre områder vil måtte ha mer eller mindre krevende prosesser fram til byggeklar tomt. Det gjelder både tomten i seg selv og nødvendig veisystem. Energiforsyning, vann- og avløpssystem er prosessmessig mindre krevende å få på plass, men kostnadskrevende for enkelte alternativ. KRAV TIL TOMT Vestre Viken HF angir i utviklingsplanen krav til tomt for nytt sykehus, i eller sentrumsnært Drammen, slik: Tomtens beliggenhet bør være i nærhet av jernbane og hovedvei som riksvei eller europavei. Reiseavstander skal være kortest mulig for akuttransport, pasienter og ansatte Tomten bør være topografisk uten sterk skrånende terreng eller sterkt kupert terreng. Tomtens byggbarhet og grunnforholdene må være akseptable. 2

4 Tomtens utforming må egne seg for formålet. En smal og lang tomt kan ikke benyttes. Miljøhensyn av hensyn til nærmiljø og samfunnet for øvrig. Helikopterlandingsplass for akuttransport. Avklaring med reguleringsmyndighet, tomteeiere og vegvesenet og jernbaneverket før endelig valg. Avklaring vedrørende eventuell fredning av bygninger, arkeologiske funn på tomten. Avklaring vedrørende tilgang til energi, vann og avløp. HFet angir et byggebehov på m2 med mulig tillegg på m2 og et tomtebehov på 250 daa. Samfunnsmessige krav, bla basert på statlige krav til lokalisering av arbeidsintensive virksomheter, (ABC-strategi)/ krav til samordnet areal- og transportplanlegging, sikring mot ulike risiki oa, er: Nærhet til kollektivknutepunkt buss og bane; flere reiser kollektivt (miljømål) Tilgang til kommersiell service for sykehusets drift, for ansatte, pasienter og besøkende Boligtilbud nær sykehuset Samfunnskostnader her forstått som lavest mulig o investering og drift av ny, egen overordnet infrastruktur for sykehuset o transportkostnader ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt o utslipp av klimagasser ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt o tidskostnader ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt Risikoelementer; ras, flom, brann i nærliggende, farlig virksomhet oa Andre avledede krav Byutvikling sykehuset som element i bystrukturen Nærhet til andre arbeidsplasskonsentrasjoner jobbmuligheter for begge to i et parforhold Nærhet til både medisinske og ikke-medisinske kompetansemiljøer Nærhet til kultur og uteliv Lokalisering av sykehuset har betydelig påvirkning på generelle, samfunnsmessige forhold, som generering av transportarbeid, utslipp av klimagasser, serviceetablering o.a. Effektene vil være svært forskjellige om sykehuset ligger sentralt i byen eller alene utenfor byområdet. Tomtevalg kan har også betydning for rekruttering av ansatte til sykehuset, på linje med andre, store arbeidsintensive virksomheter med mange besøkende/kunder. Rekrutterende og mindre rekrutterende faktorer som følger av lokalisering er satt opp i tabellform nedenfor. Rekrutterende faktorer Kort pendlingsvei/tid Bolig nær kultur, uteliv, service Bolig nær natur og friluftsliv Mange arbeidsmuligheter for partner Mindre rekrutterende faktorer Lang pendlingsvei/tid Bolig langt fra kultur, uteliv, service Bolig langt fra natur og friluftsliv Få arbeidsmuligheter for partner 3

5 Drammen kommune har alternative tomter for nytt sykehus for Vestre Viken HF både sentralt og utenfor sentrum. I tillegg er Brakerøya-Lierstranda, med planer for fjordbyen, et interessant område sett i et langsiktig byutviklingsperspektiv, både mht utbyggingsareal og tilgjengelighet til området. Befolkningsveksten i Vestre Viken vil i framtida gi grunnlag for hyppigere avganger på banen mellom Drammen og Oslo, mens banen mellom Drammen og Kongsberg ikke vil ha en tilsvarende utvikling. Ønsket om en sentral flat tomt på 250 daa som raskt kan tas i bruk for sykehusformål er ikke enkelt å tilfredsstille. Få byer og tettsteder har slike tomter ledige. De er i bruk eller under transformasjon. Store, åpne flate tomter ligger utenfor bystrukturen, er uten tilknytning til nødvendig infrastruktur og er for en stor del godt jordbruksareal. Sett i forhold til andre, moderne by-sykehus synes tomtekravet å ligge over det økonomisk og bygningsmessig fornuftige. Et sykehusbygg på m2, med mulig utvidelse på ytterligere m2 kan meget vel innpasses på tomter på daa, forutsatt at parkering løses i P-hus og ikke ved overflateparkering. Syv alternative tomter er vurdert, seks i Drammen, innefor kommunegrensen, og en i området Brakerøya-Lierstranda. Alle er vurdert i forhold til et samlet sett av kriterier som tar hensyn til sykehuset selv og det samfunnet det er en del av. Alternative tomter er vist på kart nedenfor. 1. Almedalsletta 2. Brakerøya tilknytning til Fjordbyen 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde 4. Skoger - Østbygda 5. Stormoen 6. Sundland 7. Travbanen Tomtene omtales i kort videre i notatet. Oppfylling av kriteriene vises i tabell. 4

6 1. Almedalsletta Almedalssletta ligger på høyden syd for byen, ikke langt fra Konnerud. Arealet er mer enn stort nok, og uten konflikt til naboer. All infrastruktur VVA må etableres før bygging kan settes i gang. Tilgjengeligheten til området er dårlig via en overbelastet Konnerudgata (fylkesveg). Av hensyn til sikker atkomst må det etablerers to veier inn i området fra vest og sør. Kollektivtilbud, kun buss, må etableres særskilt, og høydeforskjellen mellom sentrum og tomta gjør veien lite attraktiv for gang og sykkeltrafikk. Det er en grunneier i området. Regulering av tomta antas å kunne gå relativt raskt, men utbygging av infrastruktur vil ta tid. Lokaliseringen er lite hensiktsmessig sett ift samordnet areal- og transportplanlegging, og Drammens byutvikling/ Buskerudbyen. Se tabell nedenfor. Tabell kriterier Almedalssletta Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Ikke bane, dårlig fylkesvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk To hovedatkomster må etableres Flat tomt Kan bearbeides, gjøres flat Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Støy fra bane, veg mv Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Veiløsning er svært utfordrende Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres, tunge investeringer Nærhet til kollektivknutepunkt Stor høydeforskjell tomt/jernbane Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader 5

7 2. Brakerøya-Lierstranda Lokalisering av nytt sykehus til Brakerøya-Lierstrandakan være et alternativ som ledd i Liers og Drammens samarbeid om byutviklingsområdet Fjordbyen. Området, ABB-tomta og tilstøtende område i Lier kommune, (ca 50/50 i Drammen/Lier), utgjør totalt ca 220 daa, med tilknytning til Drammens grøntdrag v/elv og fjord, Fjordparken. Et kompakt sykehus lar seg innpasse på ABB-tomta, uten å gå over kommunegrensen og inn i Lier. Området er tidligere industri- og lagerområde under transformasjon. Det kan ta noe tid å klargjøre tomt og ny infrastruktur. Ny Brakerøya stasjon bør vurderes integrert med hovedatkomst til sykehuset. Bil- og fotgjengeratkomst må sees i sammenheng med løsning av Brakerøya-krysset. Grunnen består av bløte, forurensede masser. I åpne deler av området er fjerning av forurensede masser i gang, mens grunn under eksisterende bygg må renses før området kan tas i bruk til nytt formål. Tabell kriterier Brakerøya Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Grunnforhold vurderes nærmere Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Helikopter// jernbane: kan skjermes Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Veiløsning komplisert/utfordrende Eiendomsforhold Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Samfunnskostnader Event etablere ny Fjordbyen stasjon Utvikles ved etablering Fjordbyen Flomfare - krever sikring Ved utvikling Fjordbyen 6

8 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde Tomten er ca 100 daa, kan utvides til 130 daa. Den er stor nok til et moderne by-sykehus. En utvidelse av tomten vil kreve innløsning av en del eiendommer, inkl. noe boligbebyggelse. Kommunen har sikret seg en del av eiendommene for en eventuell sykehusutbygging. Hoveddelen av tomta er flat. Skråningen i tomtas bakre del er bratt, men kan utnyttes/ bebygges. Tekniske støttefunksjoner kan legges inn i skråningen/ fjell. Eiendomsforhold og regulering er i hovedsak avklart. Kommunen og sykehuset eier størstedelen av tomten. Noen bygg i området har bevaringsverdi, men er ikke regulert til bevaring. Infrastruktur inkl. kollektivtrafikk er etablert. Tomta er nær nok kollektivknutepunkt, bane/buss, og ligger godt til for gang- og sykkeltrafikk. Utbygging parallelt med drift er utfordrende og vil medføre noe ekstra kostnader. Parkering bør legges i fjell for å kunne utnytte tomta best mulig til rene sykehusformål. Parkering under Drammen park har vært vurdert. Tabell kriterier Drammen sykehus dagens sykehusområde Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Gangavstand til bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Indre del skrånende Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopterlanding/ avgang Konflikt til nabolag Event. innløsn. boliger /byggestøy Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Regulert område/ stort sett avklart Eiendomsforhold Stort sett sykehusets/ HFs eiendom Fredede bygninger/ fornminner Noen bygg har bevaringsverdi Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Gunstig 7

9 4. Skoger - Østbygda Området ligger nær til E18, syd for Drammen i retning Sande. Arealet er mer enn stort nok og uten konflikt til naboer. Mulighet for god vann- og avløpstilknytning. Hovedadkomsten til området vil være via E18, alternativt Holmestrandsveien eller via lokalveinettet over Åskollen. Av alle alternativ ligger dette området minst gunstig i forhold til en lokalisering i aksen Drammen-Kongsberg. Området har ikke kollektivtilbud, buss må etableres særskilt, og høydeforskjellen mellom sentrum og tomta gjør veien lite attraktiv for gang og sykkeltrafikk. Det er en grunneier i området. Hensynet til jordvern vil ha stor betydning for dette alternativ. Regulering av tomta antas å kunne gå relativt raskt om jordvernhensyn er avklart. Lokaliseringen er lite hensiktsmessig sett i forhold til samordnet areal- og transportplanlegging, og Drammens byutvikling/ Buskerudbyen. Se tabell nedenfor. Tabell kriterier Skoger-Østbygdaa Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt I henhold til kravet Nær jernbane og hovedvei Ikke bane, ikke buss, men nær E18, Reiseavstand befolkning /akutt Ikke nær befolkningssentra Gang-/sykkeltrafikk Gang/sykkel etablert, store avstander Flat tomt Kan bearbeides, gjøres flat Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Konflikt til nabolag Ingen boliger må innløses Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Oppgradering av fylkesvei, tidl. E18 Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Fornminner sjekkes- del av reg.pl. Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Avstand til Drammen stasjon 6 km Nærhet til andre arbeidsplasser Bare industri/lagervirksomhet Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Kun eks. områder Åskollen/Knive Rekruttering God tilgjengelighet for personbil Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Betydelig transportarbeid 8

10 5. Stormoen Tomten er et åpent område på 170 daa, stort sett jordbruksland, et stykke vest for Gulskogen stasjon. Helt flat del utgjør 50 daa. Ved bearbeiding av tomta kan flatt areal økes til ca 130 daa. Den skrånede delen av tomta vil kunne utnyttes til tekniske støttefunksjoner. Tomta har dels dårlige grunnforhold. Området har lite utbygd teknisk infrastruktur; nye energi-, vann- og avløpssystemer må etableres. Området kan knyttes til E134 via egen atkomstvei. Fra fylkesvei 35 kan det anlegges ny vei med kryssing under jernbanen. Med unntak av ny veitilknytning og infrastruktur, som vil kreve tid betydelige kostnader, anses det relativt enkelt å avklare reguleringsmessige forhold mv. Området er ikke det første ledd som bør tas i bruk for videre byutvikling i Drammen/ Buskerudbyen. Tabell kriterier Stormoen Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Støy Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Avklaring m/myndigheter Eiendomsforhold Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Samfunnskostnader Stor nok, se byggbarhet, fiorm Kan etablere tilknytn. hovedvei Indre del skrånende, kan bearbeides Dels dårlige grunnforhold Noen boliger berøres Landing OK Tung avklaring vei/ jernbane Kostnadskrevende Benytte Gulskogen stasjon, 1,5 km Utenfor byen Ny boligbebyggelse utvikles, tar tid Lite attraktivt sted i byen Ingen særskilte farer Høye investerings- og driftskostn. 9

11 6. Sundland Sundland, jernbanens gamle verkstedområde, er under transformasjon. Tomten er på 150 daa, med mulig utvidelse på 65 daa. Formen er noe langstrakt, men flere sykehusmodeller lar seg innpasse på tomten. Den ligger svært gunstig til mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, nær andre kompetansesentra, kultur og kommersiell service, og med god beliggenhet for rekruttering. Området mangler en tverrforbindelse som krysser jernbanen og knytter området både til E134 og fylkesvei 35, og videre mot Grønland/ Strømsø sentrum. Tverrforbindelsen er et viktig veiprosjekt for byen uansett ny virksomhet på tomten. Tomten har en grunneier og kan klargjøres ganske raskt. Det er ett bygg på tomten som forutsettes bevart. Tabell kriterier Sundland Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Gangavstand til bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Høy grunnvannstand, utfordring Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopter // jernbane: skjermes Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Finansiering tverrforbindelse? Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner En bygning skal bevares Energi, vann, avløp Må etableres Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Opprustning infrastruktur, off. tiltak 10

12 7. Travbanen Travbanen kunne være aktuell for utvikling ved flytting av virksomheten til annen lokalitet. Det er en flat tomt på 125 daa. En utvidelse av tomten vil kreve flytting av idrettsanlegg og riving av relativt nye idretthaller, eller riving et betydelig antall boliger. Tomten ligger til fylkesvei med kollektivtrafikk, uten tilknytning til jernbane. Den har dårlig tilgjengelighet, ligger ugunstig til i bystrukturen og kan være aktuell for alminnelig byutvikling i et noe lengre perspektiv. Tabell kriterier Travbanen Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Ikke tilknytning bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Dels gml. søppelfylling Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Lav tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopterlanding/avgang Konflikt til nabolag Noen boliger vil måtte innløses Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres, kostnadskrevende Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Ivesteringer, betydelig transp.arbeid 11

13 Vedlegg: - spesielt om planstatus og infrastruktur 1. Almedalssletta Plan-/reguleringsstatus LNF-område (ikke byggeområde) i kommuneplanens arealdel, og må derfor omdisponeres gjennom et reguleringsplanarbeid og kunne frigis fra naturområde til byggeområde. Almedalssletta er et delvis flatt skogområde og del av de grønne åssidene som omkranser Drammen. For byutvikling i Drammen har det vært en bevisst strategi å fortette i dalbunnen og bevare de grønne åssidene Naturbania. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Almedalssletta kan tilknyttes Konnerudgata via tilknytningsvei på ca 1 km. Denne kan bygges som vei i dagen i skrånende terreng. Tilknytningsvei vil kun betjene sykehuset, og må derfor påregnes bekostet av helseforetaket. I illustrasjonen er det i tillegg visst adkomstvei fra Konnerud. Dette for å ha to mulige adkomster av sikkerhetsmessige grunner. Adkomsten fra Konnerud vil være i konflikt med området som friluftslivsområde. For å etablere tilfredsstillende kontakt til Drammen by og hovedveinett må også Tilfartsvei Konnerud bygges ned til nytt kryss med E134 og Tilfartsvei vest må bygges videre ned til Sundland og sentrumsringen (i alle fall på noe sikt, selv om dagens veinett kan nyttes i en periode). Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud er en del av planlagt hovedveisystem i Drammen, og finansieres fra andre kilder enn helseforetaket. Gang-/sykkelløsning må etableres parallelt med tilknytningsvei. Det er en høydeforskjell på høydemeter fra sentrum, noe som vil redusere gang-/sykkelandelen sterkt. Jernbane-/kollektivtilknytning Området har ikke jernbanetilknytning, og må evt. tilknyttes via matebusser til Drammen stasjon. Området kan ikke tilknyttes eksisterende busstilbud. Busstilbud må etableres som egen linje til sykehuset, og vil ikke betjene andre funksjoner enn sykehuset. Elektrisitet/energi Området ligger ca 1 km fra nærmeste høyspent. Det er ikke fjernvarme i nærheten Vann og spillvann Behov for store innvesteringer for vann og spillvann. Kan være utfordrende å få til sikker vannforsyning på nåværende tidspunkt. 12

14 2. Brakerøya Plan-/reguleringsstatus I kommuneplanens arealdel er denne del av Brakerøya vist som område for fremtidig arbeidsintensiv næringsvirksomhet. Området er ikke regulert. Det er imidlertid igangsatt en planprosess for Brakerøya Lierstranda i samarbeid med Lier kommune, for å utvikle området til fjordby, med arbeidsplasser og boliger. Etablering av sykehus vil samsvare svært godt med ønsket hovedgrep om å utvikle Brakerøya Lierstranda som en levende og vital bydel ved Drammensfjorden. Lokaliseringen vurderes som nær ideell ut fra areal- og transportplan-hensyn, og hensynet til miljøvennlig byutvikling. Grunneiere på tomten oppfattes også som positive til en slik utbygging, men det er behov for å si opp enkelte leieavtaler før riving og nybygging kan finne sted. Grunnen består av bløte, forurensede masser. I åpne deler av området er fjerning av forurensede masser i gang, mens grunn under eksisterende bygg må renses før området kan tas i bruk til nytt formål. Det anses mulig å starte anleggsarbeidet for nytt sykehus i 2016 men det første byggeåret vil i stor grad bestå av riving, opprydding og klargjøring på dagens tomt. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området er i dag tilknyttet Brakerøyarundkjøringen via undergang under jernbanen. Fra Brakerøyarundkjøringen er det direkte tilknytning til E18 mot øst/nord, sentrumsringen i Drammen og RV23. Dagens tilknytningsvei under jernbanen anses kapasitetsmessig tilstrekkelig til å dekke sykehusets transportbehov, og inneholder også mulighet for gang/sykkelløsning. Fri høyde under jernbanen gir imidlertid en begrensning i adkomst for høye kjøretøyer. Det kan imidlertid vurderes etablert tilknytning i retning Strandbrua i Lier, som beredskapsvei. Det er vedtatt kommunedelplan for veisystem i Ytre Lier, som blant annet skal bedre trafikkavviklingen på Brakerøya og i forbindelsen mellom RV23 og E18. Dette innebærer blant annet en ombygging av Brakerøyakrysset for å utbedre kapasiteten, og nytt E18-kryss som også fanger opp trafikk sør-/vestfra. Disse veiombyggingene planlegges gjennomført uavhengig av sykehusetablering, og vil derfor ikke belastes helseforetaket. I Nasjonal Transportplan er dette veisystemet foreslått utbygd i , forutsatt delvis bompengefinansiering Området ligger til hovedsykkelveinettet i Drammen Drammen/Lier. Jernbane-/kollektivtilknytning Området ligger inntil Brakerøya stasjon, og har derfor god tilgjengelighet. Stoppefrekvens vil måtte økes ved evt. etablering av sykehus her. Utbedring av stasjonen er aktuelt, og kan vurderes integrert med hovedatkomst til sykehuset. Dette forutsettes i tilfelle hovedsakelig bekostet av Jernbaneverket, men utbyggerbidrag kan være aktuelt. Alle busser som går fra Drammen og østover (til Lier, Røyken, Asker, Bærum og Oslo) passerer og har stopp på Brakerøya. Elektrisitet/energi Området ligger på et tidligere industriområde, med god elektrisitetsforsyning. Drammen fjernvarmes varmesentral er nabo til aktuell tomt. Vann og spillvann Området har tilfredsstillende forsyning/tilknytning. 13

15 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde Plan-/reguleringsstatus Deler av arealet er regulert til sykehusformål. Resterende areal må omreguleres. Bystyret i Drammen har gjennom behandlingen av mulighetsanalysen for utbygging av sykehus på dagens sykehusområde signalisert tydelig vilje til å omregulere en tomt på ca 100 daa til sykehus. Sykehuset er en naturlig del av bystrukturen i dette området, og ligger godt i forhold til by- og sentrumsfunksjoner. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Mulighetsstudien viste at det ikke er nødvendig med ekstra veitilknytning. Dette skyldes at sykehuset allerede er etablert på området, og trafikkøkning fra eksisterende til nytt sykehus er begrenset, og håndterbar på eksisterende gatenett. Dagens sykehusområde har god og trygg tilgjengelighet for gående og syklende. For å maksimere utnyttelsen av tilgjengelig tomteareal, anbefales det at parkeringsanlegg anlegges som fjellanlegg i Bragernesåsen Jernbane-/kollektivtilknytning Drammen sykehus ligger ca 1,5 km gangavstand fra Drammen stasjon. Sykehusområdet ligger ved hovedtraseen for buss (Hauges gate) for alle vestgående busser i Drammen, og 600 m fra bussknutepunktet på Bragernes torg. Elektrisitet/energi Området ligger tett inntil hovedtilførselen av elektrisitet til Drammen sentrum. Dagens sykehus er allerede tilknyttet Drammen fjernvarme. Vann og spillvann Området har tilfredsstillende tilførsel/tilknytning. 14

16 4. Skoger Østbygda Plan-/reguleringsstatus LNF-område (ikke byggeområde) i kommuneplanens arealdel, og må derfor omdisponeres gjennom et reguleringsplanarbeid og kunne frigis fra landbruksområde til byggeområde. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området ligger 700m fra E18 med avkjørsel i krysset Eikhaugen. Adkomst via fylkesvei som må påregnes oppgradert og påregnes bekostet av helseforetaket. Gang-/sykkelladkomst er etablert parallelt med tilknytningsvei. Stor avstand til- og stor høydeforskjell fra sentrum vil redusere gang-/sykkelandelen sterkt. Jernbane-/kollektivtilknytning Området har ikke jernbanetilknytning, og må evt. tilknyttes via matebusser til Drammen stasjon. Området kan ikke tilknyttes eksisterende busstilbud. Busstilbud må etableres som egen linje til sykehuset, og vil ikke betjene andre funksjoner enn sykehuset. Elektrisitet/energi. Ringe EB Det er ikke fjernvarme i nærheten. Utenfor konsesjonsområde for Drammen Fjernvarme. Vann og spillvann Området har mulighet for å få god tilførsel/tilknytning. 15

17 5. Stormoen Plan-/reguleringsstatus I kommuneplanens arealdel er den største del av området LNF-område, med en mindre andel som nye boligområder og noe eksisterende boligbebyggelse. LNF-området består fulldyrka- og overflatedyrka mark. Området ligger relativt nær Gulskogen stasjon, og i randsonen av byens bebyggelse. Området antas derfor å være litt mindre konfliktfylt å omregulere til utbyggingsformål enn dyrka mark som inngår i større sammenhengende landbruksområder. Området er ikke regulert. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området må knyttes til E134 som hovedvei for å ha en tilfredsstillende tilgjengelighet til Eiker/Kongsberg. Dette kan gjøres ved å bygge vei til påkobling via Tilfartsvei vest til nytt kryss med E134. Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud er en del av planlagt hovedveisystem i Drammen (Veipakke Drammen), og må bygges og finansieres uavhengig av sykehuset. Tilkoblingsvei mellom sykehuset og Tilfartsvei vest må påregnes finansiert av helseforetaket Undergang under jernbanen frem til Øvre Eiker vei må etableres og kostnad fordeles mellom flere utbyggere/grunneiere. Gang/sykkelløsninger kan etableres frem til Gulskogen stasjon på eksisterende, lavtrafikkert gatenett. Jernbane-/kollektivtilknytning Stormoen ligger 1,3 km fra Gulskogen stasjon, og har derfor god forbindelse til jernbane. Kollektivtilbud forøvrig må etableres. Elektrisitet/energi Området ligger ca 1,5 km fra hovedtrafo på Langum, og 300 meter fra høyspent v/ E134 Det er ikke fjernvarme til området, og området ligger utenfor konsesjonsområdet til Drammen Fjernvarme Vann og avløp Vannforsyning meget begrenset i dag, må etableres mot Gulskogen vest. Spillvannskapasitet begrenset av pumpekapasiteter og dimensjoner nedstrøms. Spillvannskapasitet må beregnes før alternativet kan vurderes. 16

18 6. Sundland Plan-/reguleringsstatus Reguleringsplan for Sundland er under arbeid, og denne er tenkt å legge til rette for en stor utbygging av ny bydel på Sundland, med næring og boliger. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud er planlagt å gå fra sentrumsringen og inn til kryss på Sundland-området, og videre opp til E134 og tilkobling til Konnerudgata. Dette gir god tilknytning til E134 mot vest, Drammen by, og E18 mot sør og nord. Gang-/sykkel-forbindelser er i hovedsak på plass inn mot området, men enkelte oppjusteringer bør foretas. Jernbane-/kollektivtilknytning Vestligste del av området (byggetrinn 1) ligger 400 meter fra Gulskogen stasjon. Østligste del av området ligger med gangavstand 1,5 km fra Drammen stasjon. Drammen stasjon har 6 avganger i timen mot Oslo fra Gulskogen stasjon vil inntil videre ha 1 avgang i timen, men en sykehusetablering kan gi grunnlag for betydelig høyere frekvens. Området betjenes i dag med buss hver halvtime fra Drammen sentrum. Sykehusetablering antas å gi grunnlag for omtrent en dobling av denne frekvensen. Elektrisitet/energi God. Trafo 100 meter fra tomta skal erstattes med ny trafo på Grønland Fjernvarme ligger helt frem til området Vann og avløp Krever tiltak for å oppnå god vanntilførsel. God spillvannstilknytning. Enkle tiltak må påregnes. 17

19 7. Travbanen Plan-/reguleringsstatus Travbaneområdet er i kommuneplanens arealdel vist som eksisterende friområde. Omdisponering til utbyggingsformål har imidlertid vært diskutert. Drammen kommune har ingen særlige interesser i at området videreføres som travbane, og er i utgangspunktet positive til ny arealbruk, men da fortrinnsvis boliger. Området er ikke regulert. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området ligger ved siden av hovedveien Rosenkrantzgata i Drammen. Flytting av sykehuset fra dagens lokalisering til travbanen vil gi noe om fordeling av trafikk, men antas ikke å endre totalbelastningen på veinettet. Vi ser ikke behov for å gjøre vesentlige utvidelser av denne veien, eller annet veinett dersom et sykehus lokaliseres på travbanen. Området har god tilknytning til gang/sykkelveinettet. Jernbane-/kollektivtilknytning Det er ikke jernbanetilknytning i området. Det er ca. 3,5km til Gulskogen stasjon De fleste vestgående bussruter i Drammen går rett forbi området, i Rosenkrantzgata. Det er derfor gode bussforbindelser til Drammen sentrum og mot Eiker-bygdene, Kongsberg og Modum. Elektrisitet/energi Området ligger 300 meter fra trafo. Det er ikke fjernvarme til området i dag, men området ligger innenfor Drammen fjernvarmes konsesjonsområde. Drammen Fjernvarme har planer om å bygge fjernvarme forbi området innen 2 år. Vann og avløp Kapasitet for både vann og spillvann må beregnes ihht krav, før det kan sies noe om behovene for eventuelle tiltak. - Vedlegg: NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN ILLUSTRASJONER FRA CF MØLLER A/S 18

NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN

NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN 5 tomtealternativer i eller nær sentrum 2 tomtealternativer som innspill fra private NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN KRAV TIL TOMT Alternativene

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS

NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS NYTT DRAMMEN SYKEHUS-STATUS Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11) Foretaksmøte

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: G00 &13 Arkivsaksnr.: 13/15285-2 Dato: 27.01.14 NYTT SYKEHUS FOR VESTRE VIKEN. HØRING AV IDEFASERAPPORT INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING

NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING NYTT DRAMMEN SYKEHUS- STATUSRAPPORTERING Prosess siste 2 år 2011-12: Mulighetsanalyse dagens sykehus, 2011 Det er mulig å bygge sykehus på dagens sykehusområde Drammen kommune positiv (bystyret 22.11.11)

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN

KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN KU OG ROS FOR UTVIDELSE AV BOLIGFELT HARAKOLLEN Harakollen Boligutvikling As vil på veien av grunneier Nils Petter Hobbelstad og Per Hobbelstad komme med innspill i forbindelse med rullering av kommuneplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Sykehuset og byen Drammen 27.8.2013 Christiane Jöhnk

Sykehuset og byen Drammen 27.8.2013 Christiane Jöhnk Sykehuset og byen Drammen 27.8.2013 Christiane Jöhnk AARHUS KØBENHAVN AALBORG OSLO STOCKHOLM LONDON WWW.CFMOLLER.COM C. F. Møller Historie og typologi Tomtestørrelse Sykehus i byen Oppsummering C. F. Møller

Detaljer

Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya

Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya Sentrale spørsmål i fjordbyplanlegging Lierstranda/ Brakerøya Strategisk plattform med Masterplan for Lierstranda og Brakerøya består av et tekstdokument planbeskrivelse/ «tekstdel» og en Masterplan «plankart».

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: H10 &13 Arkivsaksnr.: 13/3367-3 Dato: 29.04.13 HØRING - UTVIKLINGSPLAN FOR VESTRE VIKEN HF INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Rådmannens forslag til

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune

Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale 2 (S2) mellom Jernbaneverket, NSB AS, Rom Eiendom AS og Drammen kommune Samarbeidsavtale av 01.02.2012 S 2: Bakgrunn Samarbeidsavtale 2 er en oppfølging og konkretisering av samarbeidsavtalen

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Arbeidsgruppe sykehus på Sundland Ini$a$v fra Drammen Venstre som For$dsminneforeningen, Buskerud og La byen vår

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen.

En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. En antatt befolkningsvekst på 350 000 innbyggere i Oslo og Akershus frem mot 2040 får konsekvenser for bolig- og arealpolitikken i hele regionen. Oslo Stor befolkningsvekst i hovedstadsområdet Oslo Buskerudbyen

Detaljer

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse

11.09 2012. Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Mulighetsanalyse 11.09 2012 Parkeringsanlegg under bakken i Drammen Park Vedtak i Bystyret juni 2011 ang. Drammen park forprosjekt for videre utvikling :.. som en del av første etappe i parkens NV del, utredes en etablering

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss

Kommuneplanens arealdel 2009-2021. Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Kommuneplanens arealdel 2009-2021 Vurdering av boligarealer på Hokåsen og Hofoss Mai 2009 Område som er vurdert Hansrud Sjøli søndre Rafjellvegen Nordbyvegen Hokkåsen (sentrum) Magnhildhaugen Helgebergåsen

Detaljer

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 32 år Formannskapsmedlem i 28 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 2. periode Tidligere ansatt i Høyre ed Kommuneplan Drammen 2003-2014 Scenarier Naturbania Drammens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Eiendomsdagen Drammen

Eiendomsdagen Drammen Eiendomsdagen Drammen Rom Eiendom Petter Eiken, adm.dir. Alle veier fører til Rom (via Drammen) Bedre byrom der mennesker møtes Hva er galt med Drammen? Er det dårlig kommunikasjon mellom administrasjon

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012

Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Nyhavna er viktig for Trondheim! Seminar om Nyhavna 26 april 2012 Foto: Geir Hageskal Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen 1 Hvorfor så viktig? Unikt for en by med så store og sentrumsnære areal Gangavstand

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Nytt Drammen Sykehus i Almedalen MULIGHETSVURDERING 2013-01-25. Bygge- og Anleggsteknikk Etablert 1954

Nytt Drammen Sykehus i Almedalen MULIGHETSVURDERING 2013-01-25. Bygge- og Anleggsteknikk Etablert 1954 Nytt Drammen Sykehus i Almedalen MULIGHETSVURDERING 2013-01-25 Bygge- og Anleggsteknikk Etablert 1954 DRAMMEN SYKEHUS - ALMEDALEN MULIGHETSVURDERING FOR PLASSERING TETT PÅ DRAMMEN BY Alternative plasseringer

Detaljer

Nytt sykehus i Nedre Buskerud

Nytt sykehus i Nedre Buskerud Nytt sykehus i Nedre Buskerud En forberedende arealstudie for en mulig fremtidig fylkessykehusplassering på Ytterkollen i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Virksomhet Samfunnsutvikling Geodataavdelingen

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg

Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Buss og taxi for Bragernes og Strømsø sentrum busstraseer og holdeplasstruktur taxiholdeplass - Bragernes torg og Strømsø torg Orientering til Formannskapet 12.02.2013 Finansiering - Buskerudbyen 2 6.12.2011

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA.

Maksimal utnyttelse er i planforslaget satt til 150 % BRA. Parkeringsareal inngår i BRA. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL, LIAMYRENE. GNR. 207 BNR. 183 M. FL. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 5813-notat VA-rammeplan Bergen, 17.01 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum

NOTAT ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER. Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum NOTAT Dato: 2011-03-31 Utarbeidet av: Nils Kristian Raddum ØSTRE TOTEN OMSORGSSENTER Redegjørelse for prosjektet Det planlegges et nytt sentralt helse- og omsorgssenter i Østre Toten kommune. Noe av bakgrunnen

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Byen vokser hvordan unngå voksesmerter?

Byen vokser hvordan unngå voksesmerter? Byen vokser hvordan unngå voksesmerter? Utvikling av transportsystemet og gatebruk i Drammen Bertil Horvli Frokostmøte 28.09.10 Utfordringene må vurderes på flere nivå: Buskerudbyen Utfordringene må vurderes

Detaljer

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN

www.orp.no Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN Kommuneplanrevisjonen i Ullensaker Kommune 2007 NORDKISA AREALANALYSE og ALTERNATIVE SKISSER TIL TETTSTEDSPLANEN ANALYSE AV EKSISTERENDE FORHOLD Naturgrunnlag: Geologi, jordbruk, overvann ANALYSE AV EKSISTERENDE

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling

Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Saksfremstilling Råd/utvalg Utviklingsplan SSHF 2030, Arbeidsgruppe Virksomhetsmessig utvikling Møtedato 15.03.2013 Saksnummer 2/2-2013 Saksbehandler Styringsgruppe Utviklingsplan SSHF 2030 Sakstittel

Detaljer

Formannskapet 07.12.10

Formannskapet 07.12.10 Formannskapet 07.12.10 Vedtak (enstemmig): Formannskapet i Drammen har i møte i dag 7. desember 2010 drøftet situasjonen som har oppstått rundt bygging av nytt sykehus i Buskerud etter de siste dagers

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/2305-7 Sakstittel: HOVEDPLAN FROGNER STASJON, PLASSERING AV NY STASJON OG KRYSSINGSSPOR. K-kode: Q61 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Sørum kommune gir sin tilslutning til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6

KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE GLAN - GNR/BNR 32/6 Oppdrag 1131698 Kunde Drangedal kommune Notat nr. 5 Til Kommuneplanens arealdel Fra Kopi Rune Sølland og Ole Johan Kittilsen Innspillnummer 5 Forslagsstiller

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Drammen Sykehus. Velkommen til grunneiermøte!

Drammen Sykehus. Velkommen til grunneiermøte! Drammen Sykehus Velkommen til grunneiermøte! Drammen Sykehus 2 prosesser/saker Drammen Sykehus utvikling mulighetsanalyse Vestre Viken HF strategiplan Hensikt: informere (herunder spørsmål og svar til

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted.

Drammen. Byen som tidligere var et ikke-sted. Drammen Byen som tidligere var et ikke-sted. 2008 European Planning Award 2008 kåringer Europeisk byutviklingspris Ypsilon Statens byggeskikkspris omtale Ypsilon Europeisk bropris NHO måling m landets

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK

Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Arkivsak: 10/3422-9 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg SAMLOKALISERING AV RÅNÅSFOSS STASJON OG AULI HOLDEPLASS, OPPSTARTSSAK Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til oppstart av detaljreguleringsplan

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre

Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Bystyremedlem i 33 år Formannskapsmedlem i 29 år Gruppeleder for Høyre i 16 år Ordfører i Drammen 3. periode Tidligere ansatt i Høyre Drammen og regionen 65 000 bosatt i kommunen Over 100 000 bor i tettstedet

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer