NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN"

Transkript

1 NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN Drammen kommune revidert:

2 NOTAT NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN Forord Drammen kommune har etablert en egen arbeidsgruppe for å vurdere mulige tomter i Drammen for Vestre Viken HFs nye sykehus. Gruppen har både sett på alternative muligheter i, eller i direkte tilknytning til Drammens bymessige struktur og naturlige utviklingsretning, og områder som i dag ligger utenfor eller i utkantene av byveven. Gruppen har bestått av: Bernt Greni, planlegger byprosjekter, Drammen kommune prosjektleder Christiane Jöhnk, arkitekt/ekstern rådgiver, C. F. Møller Jorleif Jørgenvåg, avdelingsleder byplan, Drammen kommune Trond Skjefstad, arkitekt MNAL, (tidl. kommunaldirektør teknisk sektor, Drammen), ekstern rådgiver Ulf Tellefsen, arkitekt, planlegger byprosjekter/ekstern rådgiver SYKEHUS TOMTEBEHOV OG UTNYTTELSESGRAD NØKKELTALL FRA AHUS OG NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Tomtebehovet og utnyttelsesgrad er viktige kriterier ved vurdering av alternative lokaliseringer. Som underlag for arbeidsgruppens vurderinger er det gjort en sammenligning av nye sykehus, bl.a. Ahus og nytt Østfoldsykehus, se vedlegg til rapporten. Ahus tomt er på 170,5 daa. Sykehuset med alle utvidelsesmuligheter kan bli m2 brutto. Det betyr en utnyttelse på m2 brutt pr. da. En tomt på 100 daa kan dermed bebygges med m2 brutto dersom man legger utnyttelsen på Ahus til grunn. Tomten til nytt Østfoldsykehus er 345 daa. Den del av tomten som brukes til sykehus og parkering og nødvendige utomhusarealer er 155 daa. Det nye sykehuset er på m2 brutto med utvidelsesmuligheter på m2, totalt m2 brutto. Legges dette til grunn betyr det en utnyttelse på 660 m2 brutto pr. da, omtrent halvparten av Ahus. All parkering, totalt plasser, er basert på bakkeparkering med en utnyttelse på ca 50 m2 pr. plass Holdes parkeringsområdene utenfor er tomten 93 daa, noe som gir en utnyttelse på ca m2 brutto pr. da. 1

3 SYKEHUSET I SAMFUNNET Sykehus er en arbeidsintensiv virksomhet med mange tilsatte, pasienter og besøkende, og med et betydelig behov for ekstern, kommersiell service. Dette gir viktige samfunnsmessige krav til lokalisering og tomtevalg som kan forsterke, eller stå i motsetning til mer isolerte helsefaglige ønsker. Ansatte, pasienter, pårørende og serviceleverandører er aktører i lokalsamfunnet, en del av samfunnet. De reiser til og fra sykehusområdet, de bruker kulturtilbudene og benytter og yter tjenester der de bor og der de arbeider. Lokalisering av sykehus er generelt viktig for samfunnet som helhet og har svært stor betydning for samordnet areal- og transportplanlegging. I framtida skal mennesker daglig til og fra sykehuset. Et sykehus kan ikke betraktes som en enkelt, isolert institusjon. Vestre Viken HFs nye sykehus i Drammensområdet må konkurrere med andre sykehus i landet, spesielt østlandsområdet, både om kompetente fagfolk og pasienter. For å nå opp i konkurransen må sykehuset være attraktivt for pasienter, pårørende og ansatte. Flere forhold, også ut over det rent medisinske, har betydning for hvor attraktivt sykehuset er og hvilket omdømme det får. TOMTEALTERNATIV I ELLER SENTRUMSNÆRT DRAMMEN Lokalisering, tomtevalg og bygging vil ta tid. Tomten må ha svært god offentlig infrastruktur; tilknytning til vei og bane, vann- og avløpssystem og energiforsyning. En del av dette vil måtte etableres særskilt. I tillegg til omfattende planlegging og prosjektering, anbudsrunder mv, kan reguleringsprosesser og grunnerverv være svært utfordrende og ta lang tid. Selve byggingen av et sykehus er krevende, teknisk og økonomisk. Økonomiske forhold knyttet til eiendomsverdier, eventuelt salg av eksisterende tomt, alternative kostnader ved kjøp av ny tomt avhengig av lokalisering, kostnader for etablering av ny infrastruktur og andre utviklingskostnader tas ikke opp her. For aktuelle tomtealternativ i Drammen og på Brakerøya/ Lierstranda er det ut fra lokalkunnskap gjort en skjønnsmessig vurdering av tomtenes egnethet ut fra generelle samfunnsmessige forhold, infrastruktur, eiendomsforhold, byggegrunn, risiko for flom oa. Eksisterende tomt har en reguleringsmessig avklart status og oversiktlige eiendomsforhold, mens andre områder vil måtte ha mer eller mindre krevende prosesser fram til byggeklar tomt. Det gjelder både tomten i seg selv og nødvendig veisystem. Energiforsyning, vann- og avløpssystem er prosessmessig mindre krevende å få på plass, men kostnadskrevende for enkelte alternativ. KRAV TIL TOMT Vestre Viken HF angir i utviklingsplanen krav til tomt for nytt sykehus, i eller sentrumsnært Drammen, slik: Tomtens beliggenhet bør være i nærhet av jernbane og hovedvei som riksvei eller europavei. Reiseavstander skal være kortest mulig for akuttransport, pasienter og ansatte Tomten bør være topografisk uten sterk skrånende terreng eller sterkt kupert terreng. Tomtens byggbarhet og grunnforholdene må være akseptable. 2

4 Tomtens utforming må egne seg for formålet. En smal og lang tomt kan ikke benyttes. Miljøhensyn av hensyn til nærmiljø og samfunnet for øvrig. Helikopterlandingsplass for akuttransport. Avklaring med reguleringsmyndighet, tomteeiere og vegvesenet og jernbaneverket før endelig valg. Avklaring vedrørende eventuell fredning av bygninger, arkeologiske funn på tomten. Avklaring vedrørende tilgang til energi, vann og avløp. HFet angir et byggebehov på m2 med mulig tillegg på m2 og et tomtebehov på 250 daa. Samfunnsmessige krav, bla basert på statlige krav til lokalisering av arbeidsintensive virksomheter, (ABC-strategi)/ krav til samordnet areal- og transportplanlegging, sikring mot ulike risiki oa, er: Nærhet til kollektivknutepunkt buss og bane; flere reiser kollektivt (miljømål) Tilgang til kommersiell service for sykehusets drift, for ansatte, pasienter og besøkende Boligtilbud nær sykehuset Samfunnskostnader her forstått som lavest mulig o investering og drift av ny, egen overordnet infrastruktur for sykehuset o transportkostnader ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt o utslipp av klimagasser ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt o tidskostnader ift lokalisering nær/langt fra boligkonsentrasjoner og kollektivknutepunkt Risikoelementer; ras, flom, brann i nærliggende, farlig virksomhet oa Andre avledede krav Byutvikling sykehuset som element i bystrukturen Nærhet til andre arbeidsplasskonsentrasjoner jobbmuligheter for begge to i et parforhold Nærhet til både medisinske og ikke-medisinske kompetansemiljøer Nærhet til kultur og uteliv Lokalisering av sykehuset har betydelig påvirkning på generelle, samfunnsmessige forhold, som generering av transportarbeid, utslipp av klimagasser, serviceetablering o.a. Effektene vil være svært forskjellige om sykehuset ligger sentralt i byen eller alene utenfor byområdet. Tomtevalg kan har også betydning for rekruttering av ansatte til sykehuset, på linje med andre, store arbeidsintensive virksomheter med mange besøkende/kunder. Rekrutterende og mindre rekrutterende faktorer som følger av lokalisering er satt opp i tabellform nedenfor. Rekrutterende faktorer Kort pendlingsvei/tid Bolig nær kultur, uteliv, service Bolig nær natur og friluftsliv Mange arbeidsmuligheter for partner Mindre rekrutterende faktorer Lang pendlingsvei/tid Bolig langt fra kultur, uteliv, service Bolig langt fra natur og friluftsliv Få arbeidsmuligheter for partner 3

5 Drammen kommune har alternative tomter for nytt sykehus for Vestre Viken HF både sentralt og utenfor sentrum. I tillegg er Brakerøya-Lierstranda, med planer for fjordbyen, et interessant område sett i et langsiktig byutviklingsperspektiv, både mht utbyggingsareal og tilgjengelighet til området. Befolkningsveksten i Vestre Viken vil i framtida gi grunnlag for hyppigere avganger på banen mellom Drammen og Oslo, mens banen mellom Drammen og Kongsberg ikke vil ha en tilsvarende utvikling. Ønsket om en sentral flat tomt på 250 daa som raskt kan tas i bruk for sykehusformål er ikke enkelt å tilfredsstille. Få byer og tettsteder har slike tomter ledige. De er i bruk eller under transformasjon. Store, åpne flate tomter ligger utenfor bystrukturen, er uten tilknytning til nødvendig infrastruktur og er for en stor del godt jordbruksareal. Sett i forhold til andre, moderne by-sykehus synes tomtekravet å ligge over det økonomisk og bygningsmessig fornuftige. Et sykehusbygg på m2, med mulig utvidelse på ytterligere m2 kan meget vel innpasses på tomter på daa, forutsatt at parkering løses i P-hus og ikke ved overflateparkering. Syv alternative tomter er vurdert, seks i Drammen, innefor kommunegrensen, og en i området Brakerøya-Lierstranda. Alle er vurdert i forhold til et samlet sett av kriterier som tar hensyn til sykehuset selv og det samfunnet det er en del av. Alternative tomter er vist på kart nedenfor. 1. Almedalsletta 2. Brakerøya tilknytning til Fjordbyen 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde 4. Skoger - Østbygda 5. Stormoen 6. Sundland 7. Travbanen Tomtene omtales i kort videre i notatet. Oppfylling av kriteriene vises i tabell. 4

6 1. Almedalsletta Almedalssletta ligger på høyden syd for byen, ikke langt fra Konnerud. Arealet er mer enn stort nok, og uten konflikt til naboer. All infrastruktur VVA må etableres før bygging kan settes i gang. Tilgjengeligheten til området er dårlig via en overbelastet Konnerudgata (fylkesveg). Av hensyn til sikker atkomst må det etablerers to veier inn i området fra vest og sør. Kollektivtilbud, kun buss, må etableres særskilt, og høydeforskjellen mellom sentrum og tomta gjør veien lite attraktiv for gang og sykkeltrafikk. Det er en grunneier i området. Regulering av tomta antas å kunne gå relativt raskt, men utbygging av infrastruktur vil ta tid. Lokaliseringen er lite hensiktsmessig sett ift samordnet areal- og transportplanlegging, og Drammens byutvikling/ Buskerudbyen. Se tabell nedenfor. Tabell kriterier Almedalssletta Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Ikke bane, dårlig fylkesvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk To hovedatkomster må etableres Flat tomt Kan bearbeides, gjøres flat Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Støy fra bane, veg mv Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Veiløsning er svært utfordrende Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres, tunge investeringer Nærhet til kollektivknutepunkt Stor høydeforskjell tomt/jernbane Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader 5

7 2. Brakerøya-Lierstranda Lokalisering av nytt sykehus til Brakerøya-Lierstrandakan være et alternativ som ledd i Liers og Drammens samarbeid om byutviklingsområdet Fjordbyen. Området, ABB-tomta og tilstøtende område i Lier kommune, (ca 50/50 i Drammen/Lier), utgjør totalt ca 220 daa, med tilknytning til Drammens grøntdrag v/elv og fjord, Fjordparken. Et kompakt sykehus lar seg innpasse på ABB-tomta, uten å gå over kommunegrensen og inn i Lier. Området er tidligere industri- og lagerområde under transformasjon. Det kan ta noe tid å klargjøre tomt og ny infrastruktur. Ny Brakerøya stasjon bør vurderes integrert med hovedatkomst til sykehuset. Bil- og fotgjengeratkomst må sees i sammenheng med løsning av Brakerøya-krysset. Grunnen består av bløte, forurensede masser. I åpne deler av området er fjerning av forurensede masser i gang, mens grunn under eksisterende bygg må renses før området kan tas i bruk til nytt formål. Tabell kriterier Brakerøya Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Grunnforhold vurderes nærmere Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Helikopter// jernbane: kan skjermes Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Veiløsning komplisert/utfordrende Eiendomsforhold Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Samfunnskostnader Event etablere ny Fjordbyen stasjon Utvikles ved etablering Fjordbyen Flomfare - krever sikring Ved utvikling Fjordbyen 6

8 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde Tomten er ca 100 daa, kan utvides til 130 daa. Den er stor nok til et moderne by-sykehus. En utvidelse av tomten vil kreve innløsning av en del eiendommer, inkl. noe boligbebyggelse. Kommunen har sikret seg en del av eiendommene for en eventuell sykehusutbygging. Hoveddelen av tomta er flat. Skråningen i tomtas bakre del er bratt, men kan utnyttes/ bebygges. Tekniske støttefunksjoner kan legges inn i skråningen/ fjell. Eiendomsforhold og regulering er i hovedsak avklart. Kommunen og sykehuset eier størstedelen av tomten. Noen bygg i området har bevaringsverdi, men er ikke regulert til bevaring. Infrastruktur inkl. kollektivtrafikk er etablert. Tomta er nær nok kollektivknutepunkt, bane/buss, og ligger godt til for gang- og sykkeltrafikk. Utbygging parallelt med drift er utfordrende og vil medføre noe ekstra kostnader. Parkering bør legges i fjell for å kunne utnytte tomta best mulig til rene sykehusformål. Parkering under Drammen park har vært vurdert. Tabell kriterier Drammen sykehus dagens sykehusområde Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Gangavstand til bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Indre del skrånende Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopterlanding/ avgang Konflikt til nabolag Event. innløsn. boliger /byggestøy Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Regulert område/ stort sett avklart Eiendomsforhold Stort sett sykehusets/ HFs eiendom Fredede bygninger/ fornminner Noen bygg har bevaringsverdi Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Gunstig 7

9 4. Skoger - Østbygda Området ligger nær til E18, syd for Drammen i retning Sande. Arealet er mer enn stort nok og uten konflikt til naboer. Mulighet for god vann- og avløpstilknytning. Hovedadkomsten til området vil være via E18, alternativt Holmestrandsveien eller via lokalveinettet over Åskollen. Av alle alternativ ligger dette området minst gunstig i forhold til en lokalisering i aksen Drammen-Kongsberg. Området har ikke kollektivtilbud, buss må etableres særskilt, og høydeforskjellen mellom sentrum og tomta gjør veien lite attraktiv for gang og sykkeltrafikk. Det er en grunneier i området. Hensynet til jordvern vil ha stor betydning for dette alternativ. Regulering av tomta antas å kunne gå relativt raskt om jordvernhensyn er avklart. Lokaliseringen er lite hensiktsmessig sett i forhold til samordnet areal- og transportplanlegging, og Drammens byutvikling/ Buskerudbyen. Se tabell nedenfor. Tabell kriterier Skoger-Østbygdaa Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt I henhold til kravet Nær jernbane og hovedvei Ikke bane, ikke buss, men nær E18, Reiseavstand befolkning /akutt Ikke nær befolkningssentra Gang-/sykkeltrafikk Gang/sykkel etablert, store avstander Flat tomt Kan bearbeides, gjøres flat Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Negative bidrag utslipp transport Støy Konflikt til nabolag Ingen boliger må innløses Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Oppgradering av fylkesvei, tidl. E18 Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Fornminner sjekkes- del av reg.pl. Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Avstand til Drammen stasjon 6 km Nærhet til andre arbeidsplasser Bare industri/lagervirksomhet Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Kun eks. områder Åskollen/Knive Rekruttering God tilgjengelighet for personbil Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Betydelig transportarbeid 8

10 5. Stormoen Tomten er et åpent område på 170 daa, stort sett jordbruksland, et stykke vest for Gulskogen stasjon. Helt flat del utgjør 50 daa. Ved bearbeiding av tomta kan flatt areal økes til ca 130 daa. Den skrånede delen av tomta vil kunne utnyttes til tekniske støttefunksjoner. Tomta har dels dårlige grunnforhold. Området har lite utbygd teknisk infrastruktur; nye energi-, vann- og avløpssystemer må etableres. Området kan knyttes til E134 via egen atkomstvei. Fra fylkesvei 35 kan det anlegges ny vei med kryssing under jernbanen. Med unntak av ny veitilknytning og infrastruktur, som vil kreve tid betydelige kostnader, anses det relativt enkelt å avklare reguleringsmessige forhold mv. Området er ikke det første ledd som bør tas i bruk for videre byutvikling i Drammen/ Buskerudbyen. Tabell kriterier Stormoen Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Nær jernbane og hovedvei Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Støy Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Avklaring m/myndigheter Eiendomsforhold Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Samfunnskostnader Stor nok, se byggbarhet, fiorm Kan etablere tilknytn. hovedvei Indre del skrånende, kan bearbeides Dels dårlige grunnforhold Noen boliger berøres Landing OK Tung avklaring vei/ jernbane Kostnadskrevende Benytte Gulskogen stasjon, 1,5 km Utenfor byen Ny boligbebyggelse utvikles, tar tid Lite attraktivt sted i byen Ingen særskilte farer Høye investerings- og driftskostn. 9

11 6. Sundland Sundland, jernbanens gamle verkstedområde, er under transformasjon. Tomten er på 150 daa, med mulig utvidelse på 65 daa. Formen er noe langstrakt, men flere sykehusmodeller lar seg innpasse på tomten. Den ligger svært gunstig til mellom Drammen og Gulskogen stasjoner, nær andre kompetansesentra, kultur og kommersiell service, og med god beliggenhet for rekruttering. Området mangler en tverrforbindelse som krysser jernbanen og knytter området både til E134 og fylkesvei 35, og videre mot Grønland/ Strømsø sentrum. Tverrforbindelsen er et viktig veiprosjekt for byen uansett ny virksomhet på tomten. Tomten har en grunneier og kan klargjøres ganske raskt. Det er ett bygg på tomten som forutsettes bevart. Tabell kriterier Sundland Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Gangavstand til bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Høy grunnvannstand, utfordring Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopter // jernbane: skjermes Konflikt til nabolag Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Finansiering tverrforbindelse? Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner En bygning skal bevares Energi, vann, avløp Må etableres Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Opprustning infrastruktur, off. tiltak 10

12 7. Travbanen Travbanen kunne være aktuell for utvikling ved flytting av virksomheten til annen lokalitet. Det er en flat tomt på 125 daa. En utvidelse av tomten vil kreve flytting av idrettsanlegg og riving av relativt nye idretthaller, eller riving et betydelig antall boliger. Tomten ligger til fylkesvei med kollektivtrafikk, uten tilknytning til jernbane. Den har dårlig tilgjengelighet, ligger ugunstig til i bystrukturen og kan være aktuell for alminnelig byutvikling i et noe lengre perspektiv. Tabell kriterier Travbanen Tegnforklaring: ++: meget godt // +: godt // 0: nøytral // -: dårlig // --: meget dårlig Kriterium Merknad Størrelse tomt Stor nok, mindre enn kravet Nær jernbane og hovedvei Ikke tilknytning bane Reiseavstand befolkning /akutt Gang-/sykkeltrafikk Flat tomt Bebyggbarhet Dels gml. søppelfylling Form tomt Miljø Klimagasser/utslipp Lav tilgang kollektivtrafikk Støy Helikopterlanding/avgang Konflikt til nabolag Noen boliger vil måtte innløses Jordvern Helikopterlanding Landing OK Avklaring m/myndigheter Eiendomsforhold En eier Fredede bygninger/ fornminner Energi, vann, avløp Må etableres, kostnadskrevende Nærhet til kollektivknutepunkt Nærhet til andre arbeidsplasser Nærhet til medisinske kompetanse Tilgang til kommersiell service Nærhet til kultur og uteliv Boligtilbud / byutvikling Rekruttering Risikoelementer Ingen særskilte farer Samfunnskostnader Ivesteringer, betydelig transp.arbeid 11

13 Vedlegg: - spesielt om planstatus og infrastruktur 1. Almedalssletta Plan-/reguleringsstatus LNF-område (ikke byggeområde) i kommuneplanens arealdel, og må derfor omdisponeres gjennom et reguleringsplanarbeid og kunne frigis fra naturområde til byggeområde. Almedalssletta er et delvis flatt skogområde og del av de grønne åssidene som omkranser Drammen. For byutvikling i Drammen har det vært en bevisst strategi å fortette i dalbunnen og bevare de grønne åssidene Naturbania. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Almedalssletta kan tilknyttes Konnerudgata via tilknytningsvei på ca 1 km. Denne kan bygges som vei i dagen i skrånende terreng. Tilknytningsvei vil kun betjene sykehuset, og må derfor påregnes bekostet av helseforetaket. I illustrasjonen er det i tillegg visst adkomstvei fra Konnerud. Dette for å ha to mulige adkomster av sikkerhetsmessige grunner. Adkomsten fra Konnerud vil være i konflikt med området som friluftslivsområde. For å etablere tilfredsstillende kontakt til Drammen by og hovedveinett må også Tilfartsvei Konnerud bygges ned til nytt kryss med E134 og Tilfartsvei vest må bygges videre ned til Sundland og sentrumsringen (i alle fall på noe sikt, selv om dagens veinett kan nyttes i en periode). Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud er en del av planlagt hovedveisystem i Drammen, og finansieres fra andre kilder enn helseforetaket. Gang-/sykkelløsning må etableres parallelt med tilknytningsvei. Det er en høydeforskjell på høydemeter fra sentrum, noe som vil redusere gang-/sykkelandelen sterkt. Jernbane-/kollektivtilknytning Området har ikke jernbanetilknytning, og må evt. tilknyttes via matebusser til Drammen stasjon. Området kan ikke tilknyttes eksisterende busstilbud. Busstilbud må etableres som egen linje til sykehuset, og vil ikke betjene andre funksjoner enn sykehuset. Elektrisitet/energi Området ligger ca 1 km fra nærmeste høyspent. Det er ikke fjernvarme i nærheten Vann og spillvann Behov for store innvesteringer for vann og spillvann. Kan være utfordrende å få til sikker vannforsyning på nåværende tidspunkt. 12

14 2. Brakerøya Plan-/reguleringsstatus I kommuneplanens arealdel er denne del av Brakerøya vist som område for fremtidig arbeidsintensiv næringsvirksomhet. Området er ikke regulert. Det er imidlertid igangsatt en planprosess for Brakerøya Lierstranda i samarbeid med Lier kommune, for å utvikle området til fjordby, med arbeidsplasser og boliger. Etablering av sykehus vil samsvare svært godt med ønsket hovedgrep om å utvikle Brakerøya Lierstranda som en levende og vital bydel ved Drammensfjorden. Lokaliseringen vurderes som nær ideell ut fra areal- og transportplan-hensyn, og hensynet til miljøvennlig byutvikling. Grunneiere på tomten oppfattes også som positive til en slik utbygging, men det er behov for å si opp enkelte leieavtaler før riving og nybygging kan finne sted. Grunnen består av bløte, forurensede masser. I åpne deler av området er fjerning av forurensede masser i gang, mens grunn under eksisterende bygg må renses før området kan tas i bruk til nytt formål. Det anses mulig å starte anleggsarbeidet for nytt sykehus i 2016 men det første byggeåret vil i stor grad bestå av riving, opprydding og klargjøring på dagens tomt. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området er i dag tilknyttet Brakerøyarundkjøringen via undergang under jernbanen. Fra Brakerøyarundkjøringen er det direkte tilknytning til E18 mot øst/nord, sentrumsringen i Drammen og RV23. Dagens tilknytningsvei under jernbanen anses kapasitetsmessig tilstrekkelig til å dekke sykehusets transportbehov, og inneholder også mulighet for gang/sykkelløsning. Fri høyde under jernbanen gir imidlertid en begrensning i adkomst for høye kjøretøyer. Det kan imidlertid vurderes etablert tilknytning i retning Strandbrua i Lier, som beredskapsvei. Det er vedtatt kommunedelplan for veisystem i Ytre Lier, som blant annet skal bedre trafikkavviklingen på Brakerøya og i forbindelsen mellom RV23 og E18. Dette innebærer blant annet en ombygging av Brakerøyakrysset for å utbedre kapasiteten, og nytt E18-kryss som også fanger opp trafikk sør-/vestfra. Disse veiombyggingene planlegges gjennomført uavhengig av sykehusetablering, og vil derfor ikke belastes helseforetaket. I Nasjonal Transportplan er dette veisystemet foreslått utbygd i , forutsatt delvis bompengefinansiering Området ligger til hovedsykkelveinettet i Drammen Drammen/Lier. Jernbane-/kollektivtilknytning Området ligger inntil Brakerøya stasjon, og har derfor god tilgjengelighet. Stoppefrekvens vil måtte økes ved evt. etablering av sykehus her. Utbedring av stasjonen er aktuelt, og kan vurderes integrert med hovedatkomst til sykehuset. Dette forutsettes i tilfelle hovedsakelig bekostet av Jernbaneverket, men utbyggerbidrag kan være aktuelt. Alle busser som går fra Drammen og østover (til Lier, Røyken, Asker, Bærum og Oslo) passerer og har stopp på Brakerøya. Elektrisitet/energi Området ligger på et tidligere industriområde, med god elektrisitetsforsyning. Drammen fjernvarmes varmesentral er nabo til aktuell tomt. Vann og spillvann Området har tilfredsstillende forsyning/tilknytning. 13

15 3. Drammen sykehus dagens sykehusområde Plan-/reguleringsstatus Deler av arealet er regulert til sykehusformål. Resterende areal må omreguleres. Bystyret i Drammen har gjennom behandlingen av mulighetsanalysen for utbygging av sykehus på dagens sykehusområde signalisert tydelig vilje til å omregulere en tomt på ca 100 daa til sykehus. Sykehuset er en naturlig del av bystrukturen i dette området, og ligger godt i forhold til by- og sentrumsfunksjoner. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Mulighetsstudien viste at det ikke er nødvendig med ekstra veitilknytning. Dette skyldes at sykehuset allerede er etablert på området, og trafikkøkning fra eksisterende til nytt sykehus er begrenset, og håndterbar på eksisterende gatenett. Dagens sykehusområde har god og trygg tilgjengelighet for gående og syklende. For å maksimere utnyttelsen av tilgjengelig tomteareal, anbefales det at parkeringsanlegg anlegges som fjellanlegg i Bragernesåsen Jernbane-/kollektivtilknytning Drammen sykehus ligger ca 1,5 km gangavstand fra Drammen stasjon. Sykehusområdet ligger ved hovedtraseen for buss (Hauges gate) for alle vestgående busser i Drammen, og 600 m fra bussknutepunktet på Bragernes torg. Elektrisitet/energi Området ligger tett inntil hovedtilførselen av elektrisitet til Drammen sentrum. Dagens sykehus er allerede tilknyttet Drammen fjernvarme. Vann og spillvann Området har tilfredsstillende tilførsel/tilknytning. 14

16 4. Skoger Østbygda Plan-/reguleringsstatus LNF-område (ikke byggeområde) i kommuneplanens arealdel, og må derfor omdisponeres gjennom et reguleringsplanarbeid og kunne frigis fra landbruksområde til byggeområde. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området ligger 700m fra E18 med avkjørsel i krysset Eikhaugen. Adkomst via fylkesvei som må påregnes oppgradert og påregnes bekostet av helseforetaket. Gang-/sykkelladkomst er etablert parallelt med tilknytningsvei. Stor avstand til- og stor høydeforskjell fra sentrum vil redusere gang-/sykkelandelen sterkt. Jernbane-/kollektivtilknytning Området har ikke jernbanetilknytning, og må evt. tilknyttes via matebusser til Drammen stasjon. Området kan ikke tilknyttes eksisterende busstilbud. Busstilbud må etableres som egen linje til sykehuset, og vil ikke betjene andre funksjoner enn sykehuset. Elektrisitet/energi. Ringe EB Det er ikke fjernvarme i nærheten. Utenfor konsesjonsområde for Drammen Fjernvarme. Vann og spillvann Området har mulighet for å få god tilførsel/tilknytning. 15

17 5. Stormoen Plan-/reguleringsstatus I kommuneplanens arealdel er den største del av området LNF-område, med en mindre andel som nye boligområder og noe eksisterende boligbebyggelse. LNF-området består fulldyrka- og overflatedyrka mark. Området ligger relativt nær Gulskogen stasjon, og i randsonen av byens bebyggelse. Området antas derfor å være litt mindre konfliktfylt å omregulere til utbyggingsformål enn dyrka mark som inngår i større sammenhengende landbruksområder. Området er ikke regulert. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området må knyttes til E134 som hovedvei for å ha en tilfredsstillende tilgjengelighet til Eiker/Kongsberg. Dette kan gjøres ved å bygge vei til påkobling via Tilfartsvei vest til nytt kryss med E134. Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud er en del av planlagt hovedveisystem i Drammen (Veipakke Drammen), og må bygges og finansieres uavhengig av sykehuset. Tilkoblingsvei mellom sykehuset og Tilfartsvei vest må påregnes finansiert av helseforetaket Undergang under jernbanen frem til Øvre Eiker vei må etableres og kostnad fordeles mellom flere utbyggere/grunneiere. Gang/sykkelløsninger kan etableres frem til Gulskogen stasjon på eksisterende, lavtrafikkert gatenett. Jernbane-/kollektivtilknytning Stormoen ligger 1,3 km fra Gulskogen stasjon, og har derfor god forbindelse til jernbane. Kollektivtilbud forøvrig må etableres. Elektrisitet/energi Området ligger ca 1,5 km fra hovedtrafo på Langum, og 300 meter fra høyspent v/ E134 Det er ikke fjernvarme til området, og området ligger utenfor konsesjonsområdet til Drammen Fjernvarme Vann og avløp Vannforsyning meget begrenset i dag, må etableres mot Gulskogen vest. Spillvannskapasitet begrenset av pumpekapasiteter og dimensjoner nedstrøms. Spillvannskapasitet må beregnes før alternativet kan vurderes. 16

18 6. Sundland Plan-/reguleringsstatus Reguleringsplan for Sundland er under arbeid, og denne er tenkt å legge til rette for en stor utbygging av ny bydel på Sundland, med næring og boliger. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud er planlagt å gå fra sentrumsringen og inn til kryss på Sundland-området, og videre opp til E134 og tilkobling til Konnerudgata. Dette gir god tilknytning til E134 mot vest, Drammen by, og E18 mot sør og nord. Gang-/sykkel-forbindelser er i hovedsak på plass inn mot området, men enkelte oppjusteringer bør foretas. Jernbane-/kollektivtilknytning Vestligste del av området (byggetrinn 1) ligger 400 meter fra Gulskogen stasjon. Østligste del av området ligger med gangavstand 1,5 km fra Drammen stasjon. Drammen stasjon har 6 avganger i timen mot Oslo fra Gulskogen stasjon vil inntil videre ha 1 avgang i timen, men en sykehusetablering kan gi grunnlag for betydelig høyere frekvens. Området betjenes i dag med buss hver halvtime fra Drammen sentrum. Sykehusetablering antas å gi grunnlag for omtrent en dobling av denne frekvensen. Elektrisitet/energi God. Trafo 100 meter fra tomta skal erstattes med ny trafo på Grønland Fjernvarme ligger helt frem til området Vann og avløp Krever tiltak for å oppnå god vanntilførsel. God spillvannstilknytning. Enkle tiltak må påregnes. 17

19 7. Travbanen Plan-/reguleringsstatus Travbaneområdet er i kommuneplanens arealdel vist som eksisterende friområde. Omdisponering til utbyggingsformål har imidlertid vært diskutert. Drammen kommune har ingen særlige interesser i at området videreføres som travbane, og er i utgangspunktet positive til ny arealbruk, men da fortrinnsvis boliger. Området er ikke regulert. Veitilknytning, inkl. gang-/sykkelløsninger Området ligger ved siden av hovedveien Rosenkrantzgata i Drammen. Flytting av sykehuset fra dagens lokalisering til travbanen vil gi noe om fordeling av trafikk, men antas ikke å endre totalbelastningen på veinettet. Vi ser ikke behov for å gjøre vesentlige utvidelser av denne veien, eller annet veinett dersom et sykehus lokaliseres på travbanen. Området har god tilknytning til gang/sykkelveinettet. Jernbane-/kollektivtilknytning Det er ikke jernbanetilknytning i området. Det er ca. 3,5km til Gulskogen stasjon De fleste vestgående bussruter i Drammen går rett forbi området, i Rosenkrantzgata. Det er derfor gode bussforbindelser til Drammen sentrum og mot Eiker-bygdene, Kongsberg og Modum. Elektrisitet/energi Området ligger 300 meter fra trafo. Det er ikke fjernvarme til området i dag, men området ligger innenfor Drammen fjernvarmes konsesjonsområde. Drammen Fjernvarme har planer om å bygge fjernvarme forbi området innen 2 år. Vann og avløp Kapasitet for både vann og spillvann må beregnes ihht krav, før det kan sies noe om behovene for eventuelle tiltak. - Vedlegg: NYTT SYKEHUS I VESTRE VIKEN ALTERNATIVE LOKALISERINGER I DRAMMEN ILLUSTRASJONER FRA CF MØLLER A/S 18

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum

Utfordringsdokument. Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum Utfordringsdokument Revisjon av reguleringsplanene for Geilo sentrum VISTA Utredning AS 25. oktober 2002 Utfordringsdokument - revisjon av reguleringsplaner for Geilo sentrum Side 2 Forord Forord Hol kommune

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12

Steen & Strøm Eiendomsforvaltning AS N7369 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utvalg for byutvikling 15.10.08 sak 110/08 vedlegg 4 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde, Kvadrat Plan 2007 12 Utgave: 1 Dato: 2008-09-10 Endret reguleringsplan for del av Lura næringsområde,

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning

KOMMUNEPLAN 2011-2023 Verdi- og Konsekvensutredning 1 KOMMUNEPLAN 211223 Verdi og Konsekvensutredning Vedtatt Sande kommunestyre 25212 Foto: Anders Aaserud 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 METODE... 4 PLANENS SAMLEDE VIRKNINGER... 7 Sande som naturbasert opplevelseskommune...

Detaljer

MEBOND TØMRA 2008-2019

MEBOND TØMRA 2008-2019 Selbu kommune KOMMUNEDELPLAN FOR MEBOND TØMRA 2008-2019 Planutvalgets reviderte planforslag 20.01.09 (etter merknadsbehandling) Innledning Kommunene er igjennom plan- og bygningslovens 20-4 pliktige til

Detaljer

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19

3.1 FAKTA OM BYBÅNDET... 15 3.2 BESKRIVELSE AV DE ENKELTE BYDELER I BYBÅNDET... 19 BYBÅNDSANALYSEN 1 2 BYBÅNDSANALYSEN 3 4 INNHOLD 1 INNLEDNING... 7 1.1 HENSIKTEN MED DENNE ANALYSEN... 7 1.2 HVILKEN BYVEKST FORVENTER VI FREMOVER?... 7 1.3 HVA ER KAPASITETEN FOR VIDERE VEKST I STAVANGER

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder

Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Fortetting i Sarpsborg Vurdering av 30 planområder Side 1 av 61 V1 Greåker sentrum vest Beliggenhet og planstatus Planområdet ligger på begge sider av Greåkerveien. Området begrenses av jernbanen i nord

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST

KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Side 1 av 34 KONSEKVENSUTREDNING, SAMLET VURDERING KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 HØRINGSUTKAST Revidert 06.06.2011, med tilføyelse i fortekst 08.06.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten Side 2 av 34

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007

Tønsberg kommune. Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 Tønsberg kommune Tønsberg havn i fremtiden Strategiplan 2007 November 2007 2 Forord Tønsberg kommune har bestemt at det Tønsberg havns fremtidige utvikling og rolle skal utredes. Hvor viktig er havnas

Detaljer