Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: 2014/529 Arkivnr.: Deres referanse: Vidar Mathisen Saksbehandler: Håkon Dalen Drammen Fjernvarme AS Jacob Borchs gate DRAMMEN Innvalgstelefon: Rapport etter forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral endelig Sammendrag Fylkesmannen gjennomførte 22. januar 2014 forurensningstilsyn ved Drammen Fjernvarme AS, Strømsø Varmesentral, på Sundland. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 10. februar Fylkesmannen avdekket ett avvik under inspeksjonen. Avviket gjaldt følgende: Virksomheten hadde ikke dokumentert håndteringen av et avvik om utslipp til luft. Avviket er nærmere beskrevet under eget punkt. Vi ber om at virksomheten sender oss følgende: innen 1. april 2014: en skriftlig bekreftelse på at avviket er rettet innen utgangen av august 2014: en spredningsberegning for utslipp til luft fra Strømsø Varmesentral fortløpende: melding om eventuelle forurensende utslipp av sot fra Strømsø Varmesentral Virksomheten skal betale kr i gebyr for inspeksjonen. Marianne Seland seniorrådgiver Håkon Dalen kontrollør Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift Telefon sentralbord: Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: Fax: Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: E-post:

2 Side 2 av 6 Diverse informasjon Dato for inspeksjonen: 22. januar 2014 Forrige tilsyn (revisjon): 12. oktober 2011 Kontaktperson for virksomheten: Vidar Mathisen, produksjonssjef Rapportnummer: I.FMBU Tilstede fra Fylkesmannen: Marianne Seland Håkon Dalen Kontrollert virksomhet Navn: Drammen Fjernvarme AS E-post: Besøksadresse: Skogliveien 4, Drammen Telefon: Organisasjonsnr. (underenhet): Kommune: 0602 Drammen Eies av (organisasjonsnr.): Anleggsnr.: Anleggsaktivitet: Forbrenningsanlegg for rene brensler Tillatelse gitt: 6. juli 2001 Risikoklasse: 4 Tillatelse sist endret: - Bakgrunn for inspeksjonen Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Drammen Fjernvarme AS for Strømsø Varmesentral på Sundland overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen ble gjennomført for å følge opp virksomheten etter forrige tilsyn, og for å følge opp en klage på utslipp av sot. Ved tilsynet var følgende fyringsenheter med rene brensler installert ved Strømsø Varmesentral: Biokjel, innfyrt effekt 7,6 MW Oljekjel I, innfyrt effekt 6,0 MW Oljekjel II, innfyrt effekt 10,0 MW Tema for inspeksjonen var som følger: internkontroll risikovurdering utslippskontroll tillatelse vedlikehold Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3 Side 3 av 6 Definisjoner Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Resultater fra inspeksjonen Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomheten hadde ikke dokumentert håndteringen av et avvik om utslipp til luft. Avvik fra: Internkontrollforskriften 5, 2. ledd punkt 7. Kommentarer: Drammen Fjernvarme AS fikk 26. januar 2013 målt utslipp av støv, karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksid (NOx) fra biokjelen til luft. Måleresultatene ble rapportert 7. februar For CO er virksomhetens utslippsgrense 150 mg/nm³ (punkt 3.1 i virksomhetens utslippstillatelse), men utslippet av CO ble målt til 161 mg/nm³. For støv og NOx var de målte konsentrasjonene lavere enn tillatt ifølge utslippstillatelsen. Ifølge virksomhetens representanter har Drammen Fjernvarme AS siden avviket om COutslipp ble avdekket arbeidet for å redusere CO-utslippene, blant annet ved å justere på aktuelle driftsparametere. I tillegg har virksomheten regelmessig selv målt konsentrasjonen av CO i røykgassen. Men denne avvikshåndteringen var ikke dokumentert i virksomhetens internkontrollsystem. Videre kunne virksomhetens representanter ved tilsynet ikke si i hvilken grad utslippet av CO i perioden februar 2013 til januar 2014 hadde vært høyere eller lavere enn utslippskravet. Biobrenselkjelen hadde i denne perioden vært i drift frem til slutten av mars 2013, og så fra slutten av november 2013 og fremover. Fylkesmannen forventer at virksomhetens håndtering av avvik som dette blir dokumentert som en del av virksomhetens internkontrolldokumentasjon. Dette inkluderer blant annet at virksomheten dokumenterer en tidsfastsatt handlingsplan for når avviket skal være rettet. I tillegg forventer vi at virksomheten ved avvik som gjelder utslipp til luft fortløpende følger med på og kan dokumentere om utslippene blir redusert til det som er tillatt. Andre forhold Forurensende utslipp av sot Fylkesmannen mottok høsten 2012 en klage på utslipp av sot fra Strømsø Varmesentral. Klagen er datert 28. september I klagen står det at nabolaget til Strømsø Varmesentral i mange år har vært plaget av sotnedslag og forurensning fra varmesentralen. Videre står det at naboene har opplevd sotforurensningen i form av kraftige, kortvarige sotnedfall, i tillegg til

4 Side 4 av 6 mindre, mer langvarige sotnedfall. Ifølge klagen har sotnedfallet fra Strømsø Varmesentral ført til at det har blitt dannet klebrige oljebelegg på utendørs overflater, og at beboerne i området har hatt omfattende ekstraarbeid med å fjerne dette belegget. Drammen Fjernvarme AS gir i brev av 23. oktober 2012 tilsvar til klagen av 28. september. I tilsvaret beskriver virksomheten tiltak som virksomheten til da hadde gjort, og ytterligere tiltak som den planla å gjøre, for å redusere faren for at forurensende sotutslipp fra varmesentralen skal forekomme. Ved inspeksjonen 22. januar 2014 beskrev virksomhetens representanter ytterligere tiltak virksomheten har fått gjort for å hindre forurensende sotutslipp. Et av tiltakene har vært å få redusert typen hendelser som utløser bypass forbi posefilteret til røykgassen, slik at det nå kun skal være bypass i tilfeller hvor bypass er nødvendig for å forhindre brann i anlegget. Bypass av posefilteret er ifølge virksomheten årsaken til flere av de kortvarige, kraftigere støvutslippene som har skjedd de siste årene. Videre har virksomheten fått montert alarm som varsler når det er i ferd med å bli bypass, slik at feilen som forårsaker en eventuell bypass hurtigere kan rettes, eller rettes før bypass oppstår. I 2013 var biokjelen i drift fra nyttår frem til slutten av mars, og fra slutten av november og fremover. Ifølge virksomheten har det i denne perioden vært to tilfeller med bypass, hvor det siste tilfellet ble registrert 23. januar Etter at biokjelen ble startet i november 2013, har det ifølge virksomheten ikke vært bypass forbi posefilteret. Videre viste en måling av røykgassen i en ordinær driftssituasjon, utført 28. januar 2013, et støvutslipp på 6,6 mg/nm³. Virksomhetens representanter mente ved tilsynet at det med de tiltakene som nå er gjort er svært liten fare for at det skal forekomme forurensende støvutslipp fra Strømsø Varmesentral. Utslipp av støv fra Strømsø Varmesentral er regulert i Drammen Fjernvarme AS sin utslippstillatelse. Konsentrasjon av støv i røykgassen fra anlegget kan ifølge punkt 3.1 i utslippstillatelsen være inntil 30 mg/nm³. Høyere støvkonsentrasjon i røykgassen enn dette er ikke tillatt, verken over kortere eller lengre tid. En utslippsgrense på 30 mg/nm³ er lavere enn det som er standard for forbrenningsanlegg med rene brensler i Norge. Og så lenge denne utslippsgrensen blir overholdt, skal nabolaget til Strømsø Varmesentral ikke bli utsatt for uakseptabel støv- eller sotforurensning fra varmesentralen. Fylkesmannen mener at tiltakene Drammen Fjernvarme AS har gjort ved Strømsø Varmesentral kan gjøre at risikoen for forurensende støv-/sotutslipp fra anlegget nå er tilstrekkelig lav. Vi vil likevel å følge med på situasjonen fremover, og ber derfor om å få melding hvis virksomheten har denne typen utslipp. Meldingen sendes per e-post til gjerne med kopi til saksbehandler Om oljekjelene ved Strømsø Varmesentral Utslipp til luft fra oljekjelene ved Strømsø Varmesentral har i 2012 og 2013 ikke blitt målt i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften Men disse oljekjelene har i denne perioden kun vært fyrt opp i kortere tidsrom (noen timer), i forbindelse med beredskapskontroll. Kjelene har altså de siste to årene ikke vært i drift for å produsere varme. Når fyringsenheter regulert av forurensningsforskriften kapittel 27 ikke er i drift et år, eller kun er i drift i forbindelse med beredskapskontroll, er det ikke krav om måling etter forurensningsforskriften 27-6.

5 Side 5 av 6 Varmesentral i Nedre Storgate 24 Drammen Fjernvarme AS drifter en varmesentral i Nedre Storgate 24. Tidligere har det vært oljekjeler ved denne varmesentralen. Ifølge virksomhetens representanter ble oljekjelene fjernet sommeren Varmesentralen består nå av to el-kjeler a 12 MW og 2,3 MW. Det er trolig at varmesentralen blir nedlagt sommeren Forespørsel om spredningsberegning Drammen Fjernvarme AS har en egen utslippstillatelse etter forurensningsloven for Strømsø Varmesentral. Fylkesmannen vurderer det slik at denne utslippstillatelsen trolig kan oppheves, og at anlegget på forurensningsområdet heller skal reguleres av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 27, i tillegg til andre generelle bestemmelser i forurensningslovgivningen. Vi tar sikte på å oppheve tillatelsen med virkning fra 1. januar Men før vi tar endelig stilling til om utslippstillatelsen skal oppheves, ønsker vi å få en ny spredningsberegning for røykgass fra varmesentralen. Vi ber derfor virksomheten om å få gjort en spredningsberegning i samsvar med forurensningsforskriften 27-5 c), 2. ledd, og sende oss spredningsberegningen, innen utgangen av august Avslutning av forurensningsrevisjon Fylkesmannens hadde forurensningsrevisjon ved Drammen Fjernvarme AS 20. oktober Fylkesmannen har tidligere, i e-poster av 31. mai februar 2013, fått melding om retting av avvik avdekket ved denne revisjonen. I tillegg til informasjon om oljekjelene ved Strømsø Varmesentral, slik som beskrevet i avsnittet «Om oljekjelene ved Strømsø Varmesentral» ovenfor, har vi fått tilstrekkelig dokumentasjon på at virksomheten har rettet avvikene avdekket ved revisjonen 20. oktober Vi anser derfor revisjonen som avsluttet fra vår side. Oppfølging etter inspeksjonen Drammen Fjernvarme AS plikter snarest å få rettet avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 1. april 2014 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avviket er rettet. Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til eller per e-post til kontrolløren Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen. Gebyr for inspeksjonen Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Drammen Fjernvarme AS er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

6 Side 6 av 6 Offentlighet i forvaltningen Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på jamfør offentleglova. Dokumentunderlag Dokumentunderlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften) korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet Utslippstillatelse for Drammen Fjernvarme KS (virksomhetens utslippstillatelse) Informasjon til virksomheten Regelverk som Fylkesmannen informerte om: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1379.01 2013.340.I.FMOA 2013/ 22814 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 30.09.2013 2013/6625 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Ola Gillund, 62 55 11 79 461.3

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen KJELLERHOLEN VARMESENTRAL (BIOENERGY AS) - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0106.01 2013.301.I.FMOA 2013/22744 20/11-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen AKER SYKEHUS, FYRINGSANLEGG - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.0836.02 2013.338.I.FMOA 2013/22564 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten Navn Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere

Lier kommune - Gnr 111/83 fnr 36 - Konglestien 8 - klage på tillatelse til oppføring av solfangere Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: 2014/7647 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Lier kommune Postboks 205 3401 Lier Innvalgstelefon: 32266670 Lier kommune - Gnr 111/83 fnr

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009.

Vi viser til tilsynsbesøk den hos Åsen barne- og ungdomsskole 15.04.2009. I Arbeidstilsynet A a..6ci.7 VAR DATO VAR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Gunvor S. Solstad tlf 957 41 342 DERES REFERANSE Levanger kommune v/ Rådmannen m/ stab Håkon Den Godes gate

Detaljer

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS

Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn med Vitale sykehjem - Friskmeldt AS Drammen kommune Fylkesmannen i Buskerud Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Randi Askjer 2013/6166 03.12.2013 33 37 23 96 Arkivnr: 731.1 Oversendelse av utkast til rapport etter tilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.043.I.FMTE Saksnummer: 2014/471 Dato for kontroll:

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Vår ref: SAH Dato: 27.09.2013 Høringssvar Forslag til endring av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. Det vises til udatert bekjentgjøring

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD -TRØNDELAG 11. JUL. 2:!U5 Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 06.07.2005 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref: 2004/1868 Arkivnr: 46L3 Avinor Rørv ik lufthavn 7900 Rørv ik

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Scandinavia Metall A/S Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vedtak om overtredelsesbot

Vedtak om overtredelsesbot Telenor Norge AS Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Vår ref.: 1303660-52 - 412.9 Vår dato: 18.9.2014 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Ole Botnen Eide Vedtak om overtredelsesbot Post- og teletilsynet (PT)

Detaljer