Farard Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal. Terje Andersen redakto1'.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farard. 1968. Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal. Terje Andersen redakto1'."

Transkript

1

2 ~l:tianel:n~ 1968

3 Farard Formalet med a lage en minnebok for hets artianere er a la den enkelte artianer presentere seg selv som en del av et hele, artianerne Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal kunne presentere seg selv, samtidig som vi ogsa har provd a fa fram det som preger arets artianere som gruppe. Vi har derfor latt aile fa anledning til a gi sitt syn pa to aktueile sporsmal som preget debatten da Vi tok Examen Artium: Elevdemokratiets stilling i skolen og problemet monarkijrepublikk i Norge. Pa grunn av den stadig okende inflasjon inorge, er trykkeomkostningene blitt sa store at vi fant a matte gjore noen innskrenkelser i boken i forhold til tidligere. Bl.a. har vi ikke tatt med eksamensoppgavene og kommentarene til disse, heiler ikke karakteristikker og studentbilder. Likevel tror vi at det er blitt en representativ bok. Tradisjonen har vi opprettholdt ved a la artianerne fa anledning til a si nar og hvor de er fodt, uttale seg om sine fremtidsplaner, sitt eventueile motto etc. Redflksjonskomiteen vil takke aile som har hjulpet til for a fa boken i stand. En spesieil takk ma rettes til Hogfeldts trykkeri som i ar sam ailtid har wert enestaende hjelpsomme og velvillige. For redaksjonskomiteen Terje Andersen redakto1'.

4 Terje Andersen Kai Gavelstad Lyder Kjellingland Ole Moe Elin Abrahamsen Astri Mathisen Oddernes gymnas TIDLIGERE KRISTIANSAND OG ODDERNES INTERKOMMUNALE H0YERE ALMENSKOLE Med den voldsomme befolkningsvekst i Kristiansandsdistriktet, srerlig i Oddernes i og 1940-arene, matte en kommunal hoyere skole tvinge seg rem ved siden av Handelsgymnaset og Katedralskolen, som var en statsskole. I 1947 ble det sa vedtatt a opprette «Kristiansands komm. h0yere almenskole» med igangsetting fra h0sten samme ar. Den nyopprettede skolen badde ikke fast lrererpersonale og ikke egen s'kolebygning. Undervisningen matte forega pa de forskjelligste og utroligste steder i byen, og en kan vel trygt si at undervisnings- 10kalene sa langt fra holdt mal for en skole med eksamensrett. Da det til skolearet var en markert 0kning i s0kningen til gylllnaset i byen, ble rektor Molaug ved den kommunale skolen og I'ektol' Val'en ved Katedralskolen enige om a foresla at det ble opp- I'ctlel gyllln<lsklasser ved den nye kommunale skolen. Dette forslaget ble vnll:lll i sko!cns styl'c (Kristiansands skolestyre), og til slutt gikk \'fl,.'ii (k k\ll11ll1lln:i1. Illyndigh '1'1' III d p~ dcl

5 Dermed var grunnen lagt til en fullt utbygget skole med realskole og gymnas etter 1935-lovens skolem0nster. Skolens leder helt fra dens spede begynnelse, og skolens utrettelige forkjemper i dens utviklingsperiode var rektor Eldar Molaug. Det var ogsa under rektor Molaug at samarbeidet med Oddernes kommune kom i st;lod om interkommunal status for skolen, slik at ogsa Oddernes kunne fa dekket en del av sitt store behov til sine realskoleklasser. I 1955 var skolens interkommunale status et faktum, og navnet ble na: «Kristiansand og Oddernes interkommunale h0yere almenskole». Av lett forstaelige grunner ble dette navnet forkortet til I.H.A. Samtidig med forhandlingene med Oddernes om en interkommunal skole ble det nedsatt en plankomite som hadde sitt konstituerende m0te i juli 1954, og senere en byggekomite for a skaffe egen skolebygning til denne stadig voksende skolen. Tomt ble tatt ut pa «Tobienborg» (Oddemarka), og i november 1956 ble byggearbeidet satt i gang. Den f0rste klasseromsblokken kunne tas i bruk h0sten 1957, den andre h0sten 1958, og pa nyaret 1959 kunne sa sentralblokken tas i bruk, bl.a. av administrasjonen. Det ble videre planlagt et siste byggetrinn som skulle inneholde gymnastikksaler og forskjellige spesialrom, bl.a. til sl0yd, tegning og biologi. Forskjellige ting kom til a gripe forstyrrende inn i planene for dette siste byggetrinn. For det f0rste kom ideen om a kombinere gymnastikksalene med et «Ballhall»-prosjekt. For det annet vedtok Kristiansand i 1959 a innf0re 9-arig enhetsskole, slik at det ble aktuelt for Kristiansand a utnytte sin romkvote til ungdomsskole istedenfor til realskoleklasser, og selvf0lgelig la spesialrommene i siste byggetrinn bli lagt opp med ungdomsskolens behov for 0ye. Her skal det bare sies at begge disse ideers talsmenn fikk sine 0nskemal gjennomf0rt, og da ogsa siste byggetrinn omsider sto ferdig pa I.H.A.s grunn, sa ble det med «ldrettshailen» som skolens gymnastikksal og med spesialrom bygget med henblikk pa en ungdomsskole: Sl0ydrom, tegnesal, handarbeidsrom og ganske spesielt: MetaIlsI0yd og skolekj0kken. Dermed var det ogsa avgjort at denne skolebygning matte bji ungdomsskolens bygning nar realskolen var avviklet, og vi sto igjen med to forskjellige skolearter: Ungdomsskole og gymnas. Oddernes gymnas er fylkeskommunalt fra 1. januar 1964, og da ungdomsskolen, Oddemarka skole, skulle overt a det tidligere I.H.A.- anlegget, ble det i fylkeskommunal regi oppnevnt en plankomite med mandat til a utarbeide konkrete planer og s0knad til Kirke- og under-- visningsdepartementet om sted og romprogram for gymnaset. Den 1. april 1964 kunne en byggekomite konstituere seg, og h0sten 1966 kunne Oddernes gymnas rykke inn i sitt nye prektige bygg i Vagsbygd. Oddernes gymnas har i skolearet hatt gjennomsnittlig 435 elever fordelt pa 18 klasser. De linjetilbud som skolen gir, og som har vrert benyttet slik at det pa aile linjer og trinn har vrert fulle klasser, er de tradisjoneile: Reallinje, naturfaglinje og engelsklinje. En av de to parallellene pa reallinjen pa 1. og 2. trinn har hatt utvidet kjemiundervisning. Pa engelsklinjen har skolen pa aile trinn hatt en klasse med fransk som skriftlig fag i tiilegg til det tradisjonelle fagopplegget, og videre har skolen pa 1. og 2. trinn hatt engelsklinje med musikk som et hovedfag.

6 Rektor Sverre Storm Nielsen er f0dt 15. juni 1909 i Oslo. Han bodde en tid i Kristiansand, bvor han i 1928 tok. examen artium pa reallinjen ved Katedralskolen. J 1936 tok han matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med geografi som bovedfag og kjemi, fysikk og matematikk som bi/ag. J arene val' ban ansau som adjunkt ved Hallings skole i Oslo. Etter avlagt embetseksamen i 1936 ble Storm Nielsen lektor og senere inspekt0r ved I-Iegdebaugen skole i Oslo. J 1960 ble ban rektor ved den nyopprettede Ila b0gre skole i Oslo, i 1961 rektor ved J.H.A. i Kristiansand og i 1965 rektor ved Oddernes gymnas. Fra venstre: Tborleif Andersen (Fysikk), Odd Orrem (Norsk), Kari Strand (Fransk), Drangsbolt (Matematikk), klasseforstander, Solveig Leland (Religion), Edmund Klekken (Historie), Karsten Knausf!,ard (Kjemi Of!,hiolof!,i). Disse val' ikkr med cia bildet ble tail: Hilde Bentsen (Sang), Sissel Hansen (Gymnastikk), Magne Einarson (Gymnastikk). Pa kontoret: Alltid byggelige fm Tborkildsen NF Det var 24 spente og forventningsfulle ungdommer som i august 1965 ill0ttes i 1 Nf., men spenningen og forventningen gay seg etter hvert. De fleste hadde nok undervurdert de kravene naturfaglinjen stiller, og idag er bare halvparten av den opprinnelige klassen igjen. Men det et kommet stadige dryss ovenfra, og idag er der 22 som skal opp til eksamen. Det SOIll hele tiden i disse 3 arene hat s~tpteget klassen, er en god kl<lssdnd, godt huill0f og en utpreget loyalitet bade overfor medelever og ovnl"or I~crcrn '. Mange ganger har!collegei' kollllllet til meg, som

7 klasseforstander, og sagt: «Du verden sa hyggelig det er a vrere i den klassen.» Og det er santo 3 Nf 1968 vii sta for meg som en av de hyggeligste klassene jeg har hatt. De karakterene dere far pa eksamenspapiret betyr nok en del; men det som betyr mye mer, er hvordan dere er. Og - «det viktigste i livet er ikke kunnskaper i geografi, men det a vrere menneske» - medmenneske. Lykke til. Kai B. Dl'angsholt. SVEIN OLE BRELAND 4. mai 1946 i Kristiansand S. 0stre Strandgt. 14 a. Telefon Norsk Pianteskoledrift. Interesser: Botanikk, sv0mming og dansing. Aktiviteter: Medlem av Kr.sand SV0mmekiubb og Kr.sand og Opplands Turistforening. Motto: Alt blir lettere med 0velse - unntatt a sta opp om morgenen. Norges Landbruksh0yskole. GRETHE AUGLAND F0dt den i Kristiansand. Adresse: Voieasen 4, Vagsbygd. Telefol1: Sreroppgave: Orgal1isasjonen Trygg Trafikk's utvikling. Illteressert i foreningsliv, og er med i festkomiteen i Ynglingeforeningens Ungdomsavdeling. Motto: A elske er a slutte med a sammenligne. Fremtidsplanene er a bli kjemilaborant. KAI ARVID BERGGREN Snorresgat Kristiansand (f0dested). Sreroppgave: Atombombens utvikling under 2. verdenskrig. In teresser: Sommerfuglsamling. Motto: «For skogsaken». Fremtidsplaner: Ja. KJETJL DRANGSHOLT F0dt 18/ i Oslo. Adresse: «Luneli», Vagsbygd. Telefon: Sreroppgave: Paulus - misjonrer og erobrer. Interesser: Fotografering, alt pa 4 hjul, fjellvandrer. Riksmal + alt som er «roligt». Aktiviteter: Formann i Skolelaget, nestformann i Elevriidet 2 terminer, spiller triller. Motto: Festina lente. (Skynd deg langsomt). Fremtidsplaner: Medisin. Pa et Athene-m0te i h0st fikk man bes0k av elevdemokratiet. Det bestod i kjrerlighet, fred og medmenneskelige lrerere. Pluss platespillere i klasserommet. Den faglige undervisning ble foretatt individuelt. Svrert individuelt. Som oftest for 4-5 stykker. Det skulle vrert 25. M0tefrihet. Alt er frihet. - Ansvar? - Unnskyld..., ANSVAR. A fa - -. Kjrere skolefolk: Vi 0nsker et gymnas hvor vi kan oppf0re oss som voksne mennesker: Et gymnas del' vi er palagt et ansvar vi kan klare, men ikke et gram mer. ViI dere lage en skole hvor undervisningen er pa h0yde med tiden, med den faglige styrke samfunnet krever. Vil dere lage skolen sadan at vi kan bygge Iandet vart videre pa den demokratiske grllnnvoll vi har i dag. Gi oss en skole del' vi kan bli oppirert i ansvar og samarbeid uten a risikere val' frihet. Som I0nn for strevet vii dere I'i, t<lkkn'mlig till1qjrcre.

8 SIGNE FL0YST AD Fodt 10/ i Kristiansand. Adresse: Parkveien 6 a. Telefon: S::eroppgave: Samisk mytologi. Interesser: All slags sport - samt tisketurer pa byfjorden nar det regner. Motto: Trim idag! Fremtidsplaner: Forst og fremst et ar pa idrettslinje pii folkehogskole for a slippe lekselesing - siden blir det antakelig at jeg forsoker a bli fysioterapeut. Angaende sporsmalet am republikk/ demokrati som igjen oppsto da forlovelsen mellom kronprins Harald og Sonja Haraldsen ble kjent, vii jeg bare si: La dem fa gifte seg i fred og la ass fa beholde monarkiet. TOR GR0DUM Adresse: Suldalsveien 4 b, Kristiansand S. Fodt i Arendal den 11/ S::eroppgave: «Fra Palestina til Israel». Den jodiske stats tilblivelseshistorie. Interesse: A sikre seg fiest mulig poeng til examen artium. Motto: «Arendal for arendalittene». Fremtidsplaner: A bli selvforsorget. PER KJ.lER Fodt i Kristiansand S. 1/ Adresse: Try, Sogne. Telefon S::eroppgave: Apartheid-politikken. Interesser/ aktiviteter: Politikk, naturfag (s::erlig 200logi), sport ( som tilskuer). Medlem av Sogne A.D.L. Motto: Et blomkal er et kalhue med artium. Fremtidsplaner: Bli klar over hva jeg vii. SVEIN Movik. NYSTR0M Fodt: Ja? S::eroppgave: Narkotika (a-a-a-a-, sa godt). Interesser: Biologi- og kjemitimer med Knausgard, og gymnastikk med Einarson, samt en god fest. Aktiviteter: Medlem av KRKH, og av de morgenfriskes forening. Driver mye med lekselesing. Fremtidsplaner: God jobb og lite slit. Motto: V::ere snill mot de svake (dyr og kvinner). HELGE OLSEN Kristiansand S. Solvveien 6 A. S::eroppgave: Tittel: Kvartal 7. - Det er bare a foye til at det ma ha v::ert trist for historiel::ereren a lese den. Interesser: Ikke religiost eller politisk interessert. Motto: Hvorfor skal en lope nar en har en sjanse til a rekke det med a ga. Fremtidsplaner: Private. KJELL ROLL-HANSEN Fodt i Kristiansand S. den 25/ Adresse: Kongleveien 11, Vagsbygd. Telefon: S::eroppgave: «Bakken. Fra jord til jord». Interesser: Friluftsliv, fotografering og musikk. Aktiviteter: Redaktor i Acontis, formann i Athene. Motto: Bedre a tenne et lite lys enn bare a for- domme morket! Fremtidsplaner: A bli begravd pa en norsk kirkegard. Jeg cr overbevist monarkist. Vesentligst er at vi slik far et upolitisk samlings-symhol - for hele folket.

9 KNUT R0Y SLAND Adresse: Finsland p.a. Telefon: - Sreroppgave: Medisinens utvikling og dens store menno Interesser, hobbies: Musikk, (sovn). Motto: Jeg er et menneske, ergo anser jeg intet menneskelig for a vrere med uvedkommende. Fremtidsplaner: Realfagstudiet. BJ0RN SKAAR Kristiansand S. Torridalsveien 17. Telefon Sreroppgave: Leo Trotski. Interesser/ aktiviteter: Jeg liker a lrere og diskutere, og interesserer meg for politikk. Jeg spiller litt sjakk og liker a sove middag. Motto: En far vrere glad en er fodt, det er mange som ikke er det. Fremtidsplaner: Jeg har tenkt a studere biologi, slik at jeg for remtiden kan dyrke mine interesser og aktiviteter. Kongehuset i vart land representerer en overklasse. Da jeg ikke kan godta noen form for sosial ulikhet, er jeg prinsipielt motstander av monarki. Imidlertid vii jeg innskyte at med den samfunnsform vi har i dag star monarkiet sterkt, og vi vii neppe tjene pa a ga over til republikk. Men ved en eventuell omveltning til et samfunn uten sosiale og okonomiske ulikheter (som jeg tror vil komme), da star monarkiet for fall. TOR WILLY STRAND Lyngveien 4, Sodal, Kristiansand. Telefon: Sreroppgave: «Fredrelandsvennen». Interesser: Musikk, ro, jakt og fiske. Motto: Ja, la oss det! Frem tidsplaner: Militreru tdanning. LARS S0FTESTAD Fodt 1/ i Stavanger. Adresse: Lillemyrveien 16, Kristiansand S. Telefon Sreroppgave: «Svalbards historie ram til 1925». Interesser: Musikk i alle former, fotografering, sportsfiske, hoyfjellet tii alle arstider. Aktiviteter: Interessert og trofast atheneer tii han ble innstevnet for en jurydomstol... For ovrig aktiv i Acontis (faktor) og elevriidet (nestformann). Dessuten passiv speider (leder ). Motto: Vreior vart da Syftoir er han vaknaoi, ok sin oldunk saknaoi. Fremtidsplaner: De avhenger dessverre av karakterene, men han begynner antagelig pa et eller annet universitetsstudium, etter forst a ha avtjent verneplikten. Republikk/monarki: «La kronprinsen fa Sonja Henie hvis han onsker det.» (Sa kan vi fa republikken). (Sitat: Leif Sonell, polemisk tale, september Nar det gjelder dette sporsmaiet, kan jeg ikke si meg enig hverken med formannen i VP, Sonell, eller hans meningsfelle i SF, Gustafsen. Det er ogsa tydelig at slike radikale forslag ikke vinner gehor i de store lag av befolkningen. Monarkiet er en arhundregammel tradi~,jon i Norge, og som et samlingsmerke for hele nasjonen er kongen uovertruffen. En president kan ikke pa samme mate bli et samlende midtpunkt, da han jo er politisk valgt: Derfor: Leve monarkiet! WENCHE-MARIE WITH Fodt: 9/7 1948, Kristiansand. Adresse: Kirkeveien 14 c, Kristiansand S. Telefon: Sreroppgave: Kristiansands Mek. Verksted. Interesser: Tegning, dans (av aile slag) og lange lurer, sxrlig slciturer.!\ktivitetcr: Visetillitsmann i treje klasse + ord nslllann 10 ganger i aret. MOllo: Cil~re del rikl igc, ~ la rollc snalclce. h llllllidsl,llll1n: J\ hli n S lvsll"l1dig og uavhcngig Icvinne.

10 Gravskrift over III N. F. fra 1750 til Beklager, men vi pugget hverken kongerekken eller fransk, aller minst det siste. Det er noen som pasdir at de ikke kan b0ye avoir i pres. og imp. Men la det vrere sagt, vi mente ikke noe «Man tager en handfull mennesker, ryster dem godt sammen, lar dem gjrere i tre ar, og man har en lystig klasse». Det er sa rart med oppskrifter, f0lger man dem slavisk far man et ganske alminnelig resultat. Legges der litt pa og trekkes cler litt fra, far man et resultat ulikt alt annet. Noe kjent, noe harclt og med en forunderlig og ubestemmelig smak. - Var klasse er ingen typisk oppskriftsklasse. Den bestar dog av en handfull mennesker, men en handfull kan variere. En tid var den nede i femten stykker, men sa kom et naturlig tilsig som f0lge av de harde tider. Det har omsider stabilisert seg pa et par og tyve i gjennomsnitt. Rystingen av klassen har vrert sterk og dramatisk. Der ble for det meste gjort for mange ekskursjoner (realister, les: vitenskapelig utflukt). Vi fartet med vare plantemapper, inneholdende en halv argang Fre.venner med planter inni, rundt det ganske Sorland. Tyve hungrige naturelskere triilet terrenget rundt Lista og satte naturelskere i S0gne pa fortvilelsens rand. Vi var sogar pa Mrerd0 ved Arendal og plukket opp alt som hadde stengel og blad med eller uten rot. M0ysommelig ble de lagt inn i Fre.vennen friske og fine. Nar vi kom hjem lignet de middelaldrende jomfruer pa landtur. Vi var i Amli i det indre Agder og slynget oss fra tre til halv fire i de amliske urskoger. For ikke a snakke om Randesund, som vi regnet som vart andre fedreland... Det ganske S0rland har att f0ling med det tyvehodige troll som heter.3 Nf. Etter oppskriften skulle var klasse gjrere i no en ar. Det var en gjrering som foregikk i det stille, uten bulder og brak. Den fremkalte en form for humor av inside karakter, ikke egnet for tilskuere. AIle i klassen hadde sin personlige profil som vi betraktet i aile vinkler, vi tiltalte hverandre etter de skarpeste ordelag. Men under det hele la en forstaelse for hverandre som ikke finnes i aile klasser. Vi hadde en egen mate a se tingene pa, en egenartet malestokk som verdiskala. Et kyllingfoster er dog mer levende enn Herons formel, en museskalle er mer interessant enn egyptiske mumier. Derfor var var klasse aldri no en faglig sterk klasse. Det var noe i oss som sa stopp nar vi skulle regne ut tiltrekningskraften mellom mane og jord nar vi kjente jordverdien. - Manen er for langt borte for oss. Eller vi fikk en av Klekkens betqlmmelige historiepr0ver med oppramsing av den danske kongerekke med var slapphet. Vi ville gjerne bli racere bade i krefter og kongerekker. Men det var ikke var mate a lese pa nar vi pugget krigere. - Hva blir sa resultatet av dette nar vi legger det sammen og blander godt? Vanskelig a a 0ye pa i farten. Noe besynderlig formet og med merkelig stil, med en smak som kan virke fremmed, men likevel, det er noe levende, et eller annet som protesterer nar det blir drevet for langt, og som maler nar det er gode tider. Bare en uinnvidd kan se hva det er - oss.

11 desto hoyere; elever som har ritime i grupperommet ved siden av oss. - Det var settstykkene og lydkulissene. Men sa timene da, arbeidet med faget: Fred, ro, stillhet, stillferdighet. Det sam allerede er i ferd med a bli et minne, har meget av idyllen ved seg, og jeg tror dette ma bli staende sam deres fremste karakteristika: Vennlighet og roo Det vil jeg takke for, og ikke mindre for samtalene am emner utenfor faget, eller i hvert fall med meget los tilknytning til det. Det er mange hyggelige stunder a tenke tilbake pa for den herer sam gjerne lar seg lokke til slikt. Det er av ganske hjerte jeg gir dere gode onsker med i livet. Arm i arm til venstre Karsten Knausgard og Yorkel Magnusdal, henholdsvis biologi og norsk. (Sam-). Dernest Yhorbj0Yn Haugland (syngende), engelsk, Carl Smith- Gahrsen, kristendom, og Magne Strand, franskleerer og klasseforstander. Vi startet pa solsiden her pa Oddernes gymnas, med utsyn over de store takflatene pa spesialromsfloyene og mot en del av bebyggelsen i Vagsbygd. Ble solen sjenerende, trakk vi for gardinene. I ar har vi bodd i skyggen og har ingen plager selv med arets fantastiske april-sol. Det er et behagelig lys i rommet. - Vi har hatt noe annet og, i symbolsk forstand, kanskje mer verdifullt a se pa enn i fjor: En li med eikekratt og vridde furuer sam tvinger blikket oppover til askammen med trekronenes brune og gronne mot en i dag allerede sommerbla himmel. Ekorn i sprett ut i ingenting, elever fra FisH skole sam er ute for a tegne natur. Og vi har hatt mer a hore pa: Unger ra smaskolen sam vandrer nede langs skolemuren utenfor vart blikk, men sam prater Vi har aile noe a utrette her i livet. Det vrere seg den 1ittige og arbeidsomme Hornbillen (phyhtolexina) eller det kan vrere elever av klasse 3 EA ved Oddernes Gymnas. Om det ikke alltid ser slik ut, er det tross alt slile Noen setter merker etter seg, andre bare setter seg. Hvilken kategori klasse 3 EA horer inn under, vii jeg heist unnlate a uttale meg am. En ting er i hvert fall sikkert: klassen bestar ikke av en 1okk bokormer og lesehester. Men la ass na ikke engasjere ass for sterkt i klassens faglige niva, det kommer sa aitfor tydelig ram av de vitnesbyrd, som de aller 1este av ass haper pa a motta ved St. Hans-tider. Det er na 3 ar siden vi forst motte hverandre. Fra den gang og ram til idag har der vrert en del utskiftinger. Noen av klassekameratene er etter hvert fait fra og nye er kommet til. Dette har imidlertid ikke klart a forandre den sreregne klasseand vi har her i klassen. La ass na se pa saken uten a engasjere ass for sterkt, slik det er nar det blir sam det val' for det ble sam det na er! Vel I Kart sagt, klasse 3 EA gar varen 1968 over i historien. Vare vciel' skilles, nesten like fort sam de mottes. Til slutt vil jeg pa klassens v 'gnc takke de tapre lektorer som har gjort sitt beste for a banke litt h:rdoit1 inn i skahene pa ass, med mer eller mindre hell. 'I':dd< (or oss I

12 RAGNHILD DAHL Gimleveien 42, Kristiansand S. Fodt 28/ i Flekkefjord. Sreroppgave: Den nord-amerikanskc borgerkrig. Aktiviteter: Medlem av Juventas. Interesser: Tegning og maling. Fremtidsplaner: Se mest mulig av verden, lrere sprak. INGER BERIT EIELAND Dallonav. 69, Vagsbygd. Telefon: Fodt 6/ i Kristiansand. Sreroppgave: Eieland, gards- og slektshistorie. Interessene er mange. Jeg er glad i sang og musikk, lileer a lese god litteratur, brodere og ikke minst - reise, bade pa korte og lange turer. Fotografering er ogsa en av mine store hovedhobbies. Er aktiv credorussmedlem, med i russekor og fes tkomi teen. Motto: Vrer aldri pa forskudd med sorg, men ta gjerne glede pa borg. Fremtidsplaner? J a, det vii eksamensresultatene vise, men helt fra jeg val' ganske liten, har drommen vrert a sitte bak et kateter, og jeg haper a komme inn pa lrererskolen, for eller senere... Monarkiet er en gammel institusjon i Norge. Vi har en konge som representerer folket, og som er et samlingsmerke for nordmennene. Og jeg er av den mening at monarkiet pa ingen mate har utspilt sin roue i Norge. HELGE JOHN HOW Balchensvei 20, Hamresanden. Fodt 22/ i Tveit. John F. Kennedy. Habil kortspiller (poker og amerikaner). Gar det sa gar det...! Man far se tiden an, (haper pa a bli flymekaniker). Jeg mener at monarki er Iangt bedre enn republikk (eller omvendt). PER OLEIV HOVLAND Sodal Terrasse 29. Telefon Fodt i Kristiansand 3/ Sreroppgave: «Johann Sebastian Bachs barneog ungdomsar. Interesser: «Piker, solo og sang». Motto: «Tror man ikke man far den man tror man elsker, far man tro man elsker den man tror man far». Fremtidsplaner: Flyvapnet, Kjevik. Musikklinja ved Bergen lrererskole. STEINAR JACOBSEN Setesdalsveien 71 e. Telefon Fodt 2/ i Kristiansand. Sreroppgave: Kristiansand Telefonanlegg. Om driftsbestyrerne og utbyggingen av telefonen i Kristiansand S. Interesse: Fiat'en. Motto: Man far ikke mer mora enn den man drikker selv. Fremtidsplaner: Ja! Mange. TERJE SVEIN KRISTIANSEN Porsvn. 9, Hannevikiisen. Telefon Fodt 4. august 1949 i Oslo.. Aktiviteter: JEresmediem i Hut Guys. Interesser: Jakt og fiske, friluftsliv (hytteturer), raske motorsykler, skyting, motorer, popll1usikk og kortspill. Motto: Du lean gjore hva du vil, - men Ia :t1dri no'n gripe deg i det. Fr:tlillidspl:tn'r: Ovcrvintre i Marokko. Bli flyg'r t.:11 r rj 1111t.:k:inik1'.

13 KIRSTEN ELISABETI-j M(!)U.li/< III1NS.\FN Fruens Alle 8, Andoya. T J r01 I I() Fodt 29. desember 1947 i 01 horg. Sreroppgave: Det Norske Vcril<ls. Aktiviteter: Medlem av «Juvenlas». Interesser: Gutter og bilkjoring. Fremtidsplaner: A se mest av verden. Motto: Gar det, sa gar det! Sa barc kom igjen. B]0RG NORDANA Kokleheia 11. Telefon Fodested: Kristiansand. Sxroppgave: Vilhelm Krag. Aktiviteter: Medlem av russekoret og Bokklubben. Motto: Motvind er alltid godt, srerlig nar man gar den andre veien... Interesser: Litteratur, handarbeid, friluftsliv, treffe nye mennesker, - samt mye annet Framtidsplaner: Ikke helt sikker. MARIANNE PEDERSEN Arenfeldtsveg 24. Telefon Fodt: 24/ i Honefoss. Sxroppgave: Camilla Collett. Interesser: Jeg liker godt sprak, srerlig engelsk og fransk, dessuten a hore pa god musikk og a kjore bil (men jeg vil helst unnga a kjore pa noen). Utenom dette liker jeg godt a danse og a drive turn. Aktiviteter: Annonsemedarbeider i Sagbladet og medlem av Kristiansands Turnforening. Fremtidsplaner: Bli sekretxr og gifte meg med sjefen(!) Motto: En sann student tar natten til hjelp. Som reformator vii jeg si at forlovelsen mellom Sonja og Harald gledet meg og jeg haper vi far beholde monarkiet. Mange hadde kanskje hapet at Harald ville velge en av de europeiske prinsessene, men som den ekte norske gutt kronprinsen er, passer han vel best til en av vare jenter. Antall giftermai mellom kongelige og borgerlige bar okt i dette arhundre, samtidig som tallet pa gifteferdige kongelige personer minker og kjxrligheten blir sterkere enn tradisjonen. At det skal vxre «blatt» blod i arene horer hjemme pa Ludvig XIV's tid, vi lev~r i jetalderen, og da ma selv kongehuset folge med. ELSE OSMUNDSEN Radyrveien 26, Kjos. Fodt Jensen, 19/ Oddernes. Sxroppgave: Rode Kors. Interesser: Min mann, val' lille sonn og litt handarbeid pa si. Motto: Ga aldri over streken, sky v den heller foran. Fremtidsplaner: Bli en brukbar kone og mol'. Jeg gleder meg over forlovelsen mellom Kronprins Harald og Sonja og haper inderlig vi far beholde monarkiet for framtiden ogsa. ELLEN ROPSTAD Blabrersvingen 18, Vagsbygd. Telefon Fodt den 17/ i Kristiansand. Sreroppgave: Franklin D. Roosevelt's barndom og ungdom. Interesser: Sang og musikk, brodere, glad i a reise, styremedlem i credorussen, med i russekorct. Fr<lmtidsplaner: I-Iandarbeidslxrer eller musikk- I,t;rel'. MOllO: M 'nncnc cr dcn viktigste grunnen tii at kvinnene ikke er glad i hv'l':tnc!i".

14 ERLING SOLHEIM Elisenhoyveien 17 b. Telefon 0) I H. Fodt 16/ ved Rode Kors J(linikl, Kristiansand. Sreroppgave: Setesdalsbanens Hobby k11ihb. Interesser: Musikk, politikk, flyging m.ill.ill. Aktiviteter: Medlem av UngdomskorpscL Kristiansand og Innflytternes A.U.L. Motto: (Stroket av sensuren). Framtidsplaner: Utdanning til flyger. Forlovelsen mellom Kronprins Harald og Sonja Haraldsen er etter min mening helt i orden. Deres barn bor derimot ikke fa arverett til Norges trone. Med andre ord, Norge bor ga over fra monarki til republikk ved Haralds bortgang. en kakse og kanskje gifte seg. Fa en utdannelse, tjene godt ved a gjore lite, bli sjef, kjope 2 cv. og Mercedes 600. Kronprins Harald bar forlovet seg, vel, vel, jeg far vel ut pa andre jaktmarker. Jeg mener elevene ma fa lov a utlose sine folelser overfor lrererne, da ville samtlige veggel' pa skolen blitt dekorerte. Hvilken nytelse det had de vrert a kjevle dem ut sakte men sikkert. ERNA SENUMST AD Birkeland. Telefon 826 over Lillesand. Fodt 18/ i Kristiansand. Sreroppgave: Lars Skrefsrud. Motto: Hvorfor elske sin neste, nar man kan elske sin navrerende. ANNEMOR SUNDB0 Festningsgt. 36, Kristiansand S. TH Fodt St. Hans Interesser:.Muskelmannfolk, skjeggtasser, gutter med lugg over 10 em, smastein, husflid, brukskunst, idrett, haiking og 2 cv. Aktiviteter: Badminton, stuping, kroppsoving, slukke torsten, speiderpike. Motto: «Vrer beredt!» Framtidsplaner: Eli ferdig med skolen, ti ars ferie, jordomseiling, treffe Anne Berit (Tulla) Andersen I

15 Fra vemtre: Helge Bergstad, fransk, og Karsten Knausgard, biologi, begge smilende ve1111lig.religionsl<ereren Carl Smitb-Gabrens smil er mer enn vennlig, og Eli Kristiansen, klassens norskherers ansiktsullrykk minner namnest om apenlys laller. Per fo/msen, engelsk, synes vi viser en smule forakt for forbudet mot innen skolens umiddelbare lllerbet, og lektor Braastad (bistorie), seg muligens beskjemmet av delle. I annen klasse meldte virkeligheten seg. Tar jeg ikke feil ble det et ar med avslappingsovelser i alle fag unntatt tysk og matematikk. Det tok derfor litt tid a komme i gang igjen i tredje, og det kan vrere tvil om man oppnadde toppformen for eksamen. Og sa blir no en kanskje skuffet over disse ord. Men da ma jeg minne om hva jeg tror jeg ofte sa i timene, at det er ikke de store prestasjonene eller de saliggjorende karakterene vi er ute etter, men det rike og samtidig trivelige samvrer omkring kulturverdiene. Og montra om ikke dere om fa ar vii oppdage at det tross alt hadde en hensikt a pugge tyske og franske verber, a kjede seg over sprakhistorie og gamalnorsk, a trekke opp parabler og a fa litt, (sa jeg litt?), kjennskap til i hvert fall Two forms of democracy. Kanskje vil det falle et forsonende skjrer selv over Institutions. Sannsynligvis vil alle ha glemt det meste, men det som da sitter igjen er en viss udefinerbar holdning, forhiipentlig det som man i gamle dager kalte <mne tete bien faite». For oss lrerere val' det trivelig, om vi stundom kunne vise utalmodighet. Det val' en lystig klasse, samme113att av sa mange forskjellige gemytter. En livlig klasse, men som det val' lett a kalle til orden igjen. 3eb val' en klasse en alltid gledet seg til a ga til nar det ringte inn. Og det er visst den beste ros en lrerer kan gi! Tanker om 3 E B HeIst ville jeg ha ventet med a si noe om 3eb til etter eksamensfesten, ja kanskje til et par ar etter eksamen. Det er alltid vanskelig a vurdere sin samtid. Pa den annen side ville en for lang utsettelse uvegerlig legge mange ting i take, sa det er vel tross alt best a pf0ve na likevel, pa slutten av tre ars strey. Strey, ja. Val' det na det i 3eb? Hvis jeg husker rett val' del' mye nyfiken iver i forste klasse. En stor del av klassen motte til den nye skoleart med rike forventninger, og dette skapte vel ogsa forventninger hos lrererne. Den gamle drom hos enhver lektor om at nettopp i ar har jeg fatt den virkelig inspirerende klasse, syntes a ha gatt i oppfyllelse. Tre ubeskrivelige lange ar har gatt som en royk siden vi i 3eb mottes for forste gang i et solfylt rom pa I.H.A. Det har vrert innholdsrike ar, preget av arbeid og slit, men med tallrike lyse minner a se tilbake pa. Etter kort tid val' 26 elever sveiset sammen til en stor kameratflokk. Til trass for en del forfall har vi stadig vist oss i stand til a yte hoylytt motstand mot urimelige lektorers krav. Pikene i klassen, - for ovrig organisert i to driftige syforeninger -, har vrert i flertall fra forste stund, og som typiske representanter for hunkjonnet har det ikke vrert til a unnga at klassen til rider har minnet om en kaklende honseflokk (undertegnede foler seg srerlig skamfull i denne sammenheng.) Guttene har pa sin side statt for det humoristiske innslaget, - og sammen har vi satt vare lektorer atskillige gra bar i hodet.

16 Etter sigende var det stilt srerlige forhapninger til klassen da vi begynte i gymnaset, men vi har dessverre skuffet storto. Utallige ganger har lrererne etterlyst flid og oppmerksomhet i dmene, og stonnet hoylytt over var suverene forakt for orden og disiplino. Vare gode forsetter om at «na ma vi ta oss sammen» - og de har vrert Here enn de arme lektorer aner - har sjelden holdt mer enn et par dagero. Vi hadde sa mye annet a tenke pao. Faktisk har vi ofte latt ritidssyslene gatt ut over skolearbeideto. Klassen har fostret entusiastiske ryttere, jazzballettdansere og dkjorere, - fjelltravere, filmelskere og andre e1skereo. Hva skolens kulturelle liv angar, ma klassen sies a vrere et stdlende forbilde for etterkommende slektero. Vi har hatt Here aktive athenere blant ass, og Athene Teat~r fikk sin st0rste oppslutning nettopp ra var klasse. Teaterinteressen har faktisk blomstret has oss, og vi Hkk i sin tid reren av a inn vie scenen i frokostsalen, ved a oppfore Holbergs «Politiske Kandestober» for en lydhor fore1dreskare. Det faktum at vi gar pa «fransklinjen» har naturlig nok resultert i en pafallende interesse for alt sam angar La douce France. I fjor dro vi i samlet Holde til Hovden sammen med femti ranske studenter og tilbrakte en hel uke sammen med dem i naturskjonne omgivelsero. Vi leser, synger og skriver ransk med 8lodende patos, og ser for oyeblikket ram til et fjorten dagers Frankrike-opphold under ledelse av val' meget populrere lektor Bergstado. Flertallet i klassen har valgt dette oppholdet til fordel for den tradisjonelle russeturen. Nar jeg likeve1 er inne pa russefeiring, ma jeg fa komme med nok et positivt trekk ved 3 eb: Vi Hkk best resultat av samtlige klasser i rodrussens hjerteaksjon av het - ikke darlig! - Vi har dessuterr foro. mannen for den rode horde i var midteo. Vart motto for ovrig: Nar ingen andre kyter av ass, sa gjor vi deto.se1vo. Til slutt vil vi fa takke skolen for tre minnerike ar, sam forhapentligvis har gitt ass et solid grunnlag a bygge videre pao. Fra forsfe stund har vi fatt utmerkede lrererkrefter stillet til var disposisjon - spesielt foler vi her trang til a takke lektor Johnsen sam har vrert usedvanlig oppo rende, og iherdig i a bibringe ass det enge1ske spdks skjonnhet og uttrykksfullhet - i Shakespeare's suverene diktning savel som i vanskelig politisk stoff. WENCHE ANDREASSEN St. Olavsvei 10 do. Telefon: Tddloso. Fodt 16/ i Kristiansando. Sreroppgave: Kristiansand Brannvesens Historieo. Interesser: l-undarbeid, litteratur, mod erne musikk, ivrig soltilbeder, gal etter syforeninger og sykkelturer til Kjevik. Aktiviteter: Skuespillerinne i Athene teater, tavletorker i lektor Knausgards timer, No.Uo.DJo. So.To. Motto: Hvis du vii nyte livet, sa nipp langsomt til det. Fremtidsplaner: Forst adjunkt og siden gifte meg? Etter min mening er det absolutt en fordel med et statsoverhode sam ikke behover a velges og som ikke kan avsettes unrrtatt av foro. fatningsmessige grunnero. En konge har i dag ikke noen star makt; han er ikke medlem av noe spesielt politisk parti og er derfor ikke utsatt for det samme press sam en president gjerne ero. Kongen kan i dag nesten bare betaraktes som et symbol, men symboler er ofte meget viktigeo. La Harald fa sin Sonja, og la oss fa beholde monarkiet her i Norge! OWE BECK Fodt 15/ i Kristiansando. Tyresvei 9, Kristiansand. Te1efon Sreroppgave: Henri Durrant, «Mannen som skapte Rode Kors». Interesser: Janitsjarmusikk, har spilt i 11 ar. Aktiv oldrikkero. Fremtidsplaner: Med 40 poeng, hvor langt kom- Iller man da?

17 HEDVIG BENNECHE F0dt 8/ i Eydehavn. Vidarsveg 2. Telefon S~roppgave: Florence Nightingale og Krimkrigen. Interesser: Handarbeid og husstell, litteratur, teater. Aktiviteter: Passivt medlem av Athene. Fremtidsplaner: F0rst Englandstur, sa far vi se. Jeg tror vi b0r fortsette med monarki her i PER GUNNAR BIRTING Linnkjellveien 5, Voie, Vagsbygd. TH F0dt 24/ i Kristiansand. S~roppgave: Molde - «rosenes by». Interesser/ aktiviteter: Speiderarbeid og frimerkesamling. Motto: Den bil du skal passe pa, er den bak den som kj0rer foran. Fremtidsplaner: Forretningsmann. landet, og haper pa at Sonja og Harald engang blir landets kongepar. TONE EGEDE-NISSEN F0dt 22/ i Oslo. Asasvei 18, Kongsgard 3, Kristiansand. Telefon KRISTIN BERGST AD F0dt i Skottevik, H0vag 18. juni Hakon den Godes veg 21, Kristiansand S. T elefon S~roppgave: Rams0Y i H0vag, Et 0ysamfunn d0r ut... Interesser: Litteratur, musikk, handarbeid, friluftsliv (om sommeren). Aktiviteter: Medlem av Schola Cantotllm (tidl. Kristiansand Domkirkes Barnekor). Motto: Nec aspera terreut. Fremtidsplaner: Medisinstudier. Til tro~s for at en regjerende monark i dag ikke har no en politisk innflytelse i de fleste land, mener jeg at monarkiet i seg selv representerer store verdier som vi ikke b0r kaste vrak pa. En konge oppnar sin stilling ved arv og trenger ikke velges av folket. Dette medf0rer at han gjennom en lengre periode er statens 0verste myndighet i motsetning til en president. Kongen blir et tradisjonsrikt samlingssymbol for folket som de fleste f0ler ~rb0dighet og respekt for. Nar vi i tillegg bar en kongefamilie som var, kan jeg ikke innse at dette skulle v~re noe problem i det hele tatt. S~roppgave: Den store bybrannen i 1892 (Kristiansand). Interesser: Litteratur, spriik, politikk, romforskning. Motto: Beware, I might yet do something sensa tional! Fremtidsplaner: Sprakstudier. Problemet republikk/monarki er blitt s~rlig aktuellt i forbindelse med Kronprins Haralds forlovelse med Sonja Haraldsen. Forlovelsen endrer ikke monarkiets berettigelse i Norge etter min mening. Kongehusets medlemmer utvirker ved sin reisevirksomhet at Norge blir kjent ute i verden, og stimulerer derved utenrikshandelen. Dessuten er det noe verdifullt ved et statsoverhode som ikke bare representerer en viss del av folket gjennom et politisk parti. AASE G]ERTSEN F0dt 22/ i Kristiansand S. Torsgt. 41 a, Kristiansand S. Telefon S~roppgave: Abraham Lincoln. Motto: Hvorfor v~re stor, nar man er lykkelig som liten. Interesser/ aktiviteter: Musikk, S0m, oljemaling, film, turer i skog og mark, reiser. Fremtidsplaner: Flyvertinne.

18 SIGNE GR0V AN F0dt i Kristiansand S. Arenfeldtsvei 23, Kristiansand S. TIf Sreroppgaven min var om Norsk Luthersk Misjonssamband. Som kristen har jeg kristne interesser, og beskjeftiger meg mest med kristent arbeid utenom skolearbeidet. Med dette syn er min hovedinteresse og mest brennende 0nske i livet a vinne mine medmennesker for Jesus, sa de far et langt rikere og lykkeligere liv, og at de likesom jeg, kan ha en evig himmel i vente ved d0dens port, og ikke et evig helvete. Derfor er jeg med i kor, og er med og leder ei ungdomsgruppe for gjennom sang og tale vitne om Jesus, min beste venn. Som motto har jeg bibelverset (Matt. 6, 33): Men s0k f0rst Guds rike og hans rettferdighet, sa skal dere fa alt dette i tillegg.» Min fremtidige plan etter endt artium og sommerferie, blir a ta fatt pa utdannelsen til tidens visstnok mest moteriktige yrke, lrereryrket. ANNE HEGGLAND F0dt i Kristiansand, 14. juni Gl. And0yvei 7, Vagsbygd. Telefon Sreroppgave: Liv og virke i de norske h0yfjell. Interesser: B0ker, friluftsliv, reiser, historie. Aktiviteter: Fjellvandrer, uteligger, kattehater. Motto: Livet er som en kommode, en ten er det skuff eller sa er det klaf. Fremtidsplaner: Fysioterapeut. Jeg fore trekker monarki fremfor republikk sa lenge vi har en konge som er en verdig representant for landet. En konge star over alle politiske partier, mens en president har vanligvis f0r sin presidenttid tilh0rt et politisk parti og vii sannsynligvis som president ha vanskeligheter med a sta politisk n0ytral. Politiske strider har vi nok av om ikke ogsa et presidentvalg skal skape misn0ye og uro. B]0RG HOLMESLAND F0dt 4/ i Kristiansand. Urdsvei 3. Telefon Sreroppgave: Baneheia med Ravnedalen - og general Oscar Wergeland. Aktiviteter/interesser: Ivrig turgjenger og -sykler (+ fisketur og skitur). I turnforeningen av og til for ikke a «stivne». Flink kakebaker. Interessert i litteratur og historie. Liten tid til a dyrke andre interesser. Soltilbeder. Motto: Kjemp for dine prinsipper - men tillat deg en hvil i blant. Fremtidsplaner: Sannsynligvis fysioterapeu t. Etter min mening representerer monarkiet verdier som for en stor del ville ga tapt om det matte vike plassen for republikk. Det er fordeler ved a ha et statsoverhode som far sin stilling ved arv, beholder den resten av livet og er hevet over politisk strid i landet. Monarkiet kan vrere et fast symbol pa enheten i folket og ha sympati hos folk av forskjellig politisk oppfatning. Monarkiet b0r bevares, men imidlertid ikke pa bekostning av monarkens frihet i valg av ektefelle. Gar majoriteten i folket mot at han gifter seg borgerlig, far monarkiet oppgis. Det ville i h0y grad vrere udemokratisk a nckte ham a velge ektefelle fritt. GRETHE IVERSEN F0dt 22. mai 1949 i Narvik. Harald Harfagres vei 4 g, Kongsgard 2. Telefon 24067, apparat 325. Sreroppgave: Monte Negro. Aktiviteter: Noen sma verv i Acontis og Athene. Ivrig tilhenger av Athene Teater. Interesser: Var, og skal bli, interessert i handball (skolearbeidet har hindret meg i noen aktiv innsats den senere tid), a reise og treffe fremmede mennesker er kjempeg0y og jeg er gal etter ringer og soldater. Motto: I never think of the future. It comes soon enough. Fremtidsplaner: F0rst av alt kommer Frankriketur, sa skal jeg sommerjobbe litt og fra h0sten av haper jeg a komme inn pa Gullsmedlinjen ved Oslo Yrkesskole.

19 Min mening om monarki/republikk: Jeg synes monarkiet har sa mange fordeler sammenlignet med republikken, at det slett ikke skulle herske tvii. - Siden Val' konge ikke tar noen aktiv del i politikken, slipper han dermed den kritikk og det press som folger med en presidents stilling. - Ved a beholde monarkiet holder vi pa en arelang tradisjon... den norske kongerekken er jo noe aile nordmenn er stolte avo Selv om val' kommende dranning er fodt borgerlig, skulle dette ikke sette en stopper for det. Harald og Sonja er jo sa skjonne! TOM-IVAR JAKOBSEN Agder AIle 30. Telefon Srerappgave: Henry Ford. Interesser/ aktiviteter: Musikk, raing, og slike interesser som aile gutter har (01, jenter 0.1.). Motto: «Fram for Hippies». Fremtidsplaner: A bli ferdig med gymnaset. Jeg mener det bor vrere fullt demokrati pa skolen. Elevene bor fa lov til a gjore akkurat det de vil, gjerne rive ned skolen, om de vii. De bor ha lov til a roke i timene og ta fri fra skolen akkurat nar de vii. Hvis sa var tilfelle, ville elevene trives svrert bra ved skolen og bli inspirert til ny innsats og miljoet ville bli meget bra. Fremtidsplaner: Forst og fremst en sommerjobb. Fra hosten av drar jeg til England, og sa far tiden vise. Om monarkiet: Selvfolgelig holder jeg pa monarkiet. La Harald fa sin Sonja, og la Norge fortsatt vrere et monarki. ELSE LILLIAN KONSMO Fodt i Kristiansand. Strandveien 12, Nedre Lund. Telefon Srerappgave: Kristiansands Folkebibliotek. Interesser: Boker, handarbeid, internasjonal brevveksling, reiser, ridning. Ivrig amator-arkitekt - srerlig i skoletimene. Naturelsker. Aktiviteter: Skuespillerinne i Athene Teater. Motto: Vend ansiktet mot solskinnet, da faller skyggene bak deg. Framtidsplaner: Sehetrer / radiotelegrafist? Republikk/monarki i Norge: Personlig er jeg for monarkiets opprettholdelse. At kongen idag nrermest er en stasfigur uten politisk innflytelse synes for meg a vrere en stor fordel, og ikke, slik mange mener, en ulempe. Kongen vii dermed vrere et samlende nasjonalt symbol for hele folket uansett politisk oppfatning, - noe som aldri er tilfelle med en president, han vill dessuten «sette et personlig preg pa det veldige, upersonlige statsmaskineriet» (for a sitere fra engelskpensumet). En romantisk oppfatning, javel - men jeg er overbevist om at en stor del av Norges innbyggere er romantikere innerst inne. ELLEN JOHANSSON Fodt 8. august 1949 i Kristiansand. Brages vei 4. Telefon Sreroppgave: Setesdalsbanen. Aktiviteter: Ivrig billettselgerske for Athene Teater. Syforeningsmedlem. Interesser: Jeg har ingen spesielle brennende interesser. Jeg liker stort sett alt mulig: Sport, batturer, handarbeid, hester, musikk, fester, brevskrivning osv. Motto: «Arbeta smadjevlar, i graven skai ni fa vila.» ASTRID MATHISEN Fodt 3/ i Kristiansand. Agder AIle 25. Telefon Sreroppgave: Edvard Grieg. Interesser: Musikk, tegning, maling, sport og orreleik am varen. Aktiviteter: Varierende, men i det siste har jeg vrert med i Athene teater, jeg har dessuten hatt et par trostehverv i Athene - herald og sann. Mcdlcl11 av Scola Cantorum og spiller litt piano. Spilte handball en galli', III diem av Kristiansands Turnforening. Morgenbader.

20 Motto: Det menneske blir aldri lykkelig som ergrel' S 'g OV 'I' :lndres lykke. Ukjent kilde. Fremtidsplaner: Fysioterapeut. Problemet republikk/monarki har vi beleilig nok netopp I 'sl om i engelskpensumet, og man lrerte raskt at et kongerike byl' pii diverse fordeler. Rett nok, det er antikke greier, men antikvitctcl' (;1' jo sa verdifulle - jo skropeligere jo bedre... GURLI IRENE OLSEN Fodt i Kristiansand 16/ Skrastad. Telefon Sreroppgave: Abraham Lincoln. Interesser: Tegning, litteratur (poesi og kjrerlighetsromaner), hester og jordbruk. Aktiviteter: Medlem av Kristiansands Rideklubb. Kombinert gartner og stailjente. Motto: Love, Liebe, Amour, - always, immel', toujours! Fremtidsplaner: Jobbe pa et gamlehjem i London i 6 maneder, deretter reise til Frankrike som au-pair-pike. Etterpa skal jeg en ten ta sekretrerlinjen eller ga pa Kunst- og Handverkskolen. B]0RN MARTENS Fodt i Kristiansand. Agder AIle 4, oppg. 3. TIf Sreroppgave: Kristiansand Havn. Aktiviteter: Fotball (Donn). Motto: «Hvorfor ga langturer nar man kan vrere hjemme a smature.» Frem tidsplaner: Sosiologi. TOR MARDON OLSEN Fodt 28/ i Kristiansand. Trolldaistien 1. Telefon SIGNE NIELSEN Fodt 26/ i Oslo. Baneheiveien 13. Telefon Sreroppgave: Nationaltheatret fra 1899 til Interesser: Teater, litteratur, kunst og storbyer. Aktiviteter: Jeg val' visst annonsesjef i Acontis en gang for lenge siden. Dessuten har jeg vrert journalist og herold i Athene, men det morsomste av alt har vrert a prove seg som skuespiller i Athene Theater. Motto: Fluctuat nec mergitur! Fremtidsplaner: Hoyst uklare, men nar (hvis!) man forst er kommet sa langt, sa er det vel lurt a satse pa en noenlunde brukbar videreutdannelse ogsa. Sreroppgave: Skoleskipet «Sorlandet». Interesser: Fotball/Gitar. Fremtidsplaner: Vet ikke. LILLIAN PEDERSEN Fodt 21. mai 1949 i Kristiansand. Agder AIle 32. Telefon Sreroppgave: Hjemmefronten pa Sorlandet. Aktiviteter: Styremedlem i A.D.F. og syforeningsmedlem. Interesser: Sang og musikk. Sport og litt kjolesom pa si. Framtidsplaner: Forst en sommerjobb og siden fai' jeg se hva det blir til.

21 TORUNN R0ED F0dt 27. mai 1949 i Kristians:lnd. Agder AIle 32, Kristiansand. '1' 1 foii Sreroppgave: Oddernes kirke. Interesser og aktiviteter: Ivrig syfol' 'ningsmedlem, lidenskapelig hundeelsker (plci I' ~l vrere gjensidig), soltilbeder og brevskriver. Motto: Det menneske som vil bli virkelig lykkelig, b0r ikke legge an pa a 0ke sitt gods, men a begrense sine krav. (Platon.) Fremtidsplaner: Englandsfarer? Radiotelegrafist? Sekretrer? Jeg haper at Norge ogsa for fremtiden vil vrere monarki, og jeg synes ikke at var kjrere Kronprins giftermal med Sonja skal hindre ham i a bli Konge. ASE KARl SVENDSEN F0dt i Kristiansand S. Kokleheia 34 A, Kristiansand S. TH Interesser: Jeg liker g0y, reiser, sprak, tegning, musikk, dans, kunst, film, teater, ridning, dyr, sol og varme. Motto: La oss gi hverandre blomster mens vi lever. Fremtidsplaner: Alt og ingenting. Jeg vii pt0ve a fa interesser og fornuft til a m0tes, men f0rst vil jeg la ufornuften ha overhand. SISSEL THORKILDSEN F0dt i Kristiansand S. 11. desember Eigevannskollen 13, Hannevildsen. TH Sreroppgaven: Camilla Collett. Interesser/ aktiviteter: Frimerker, Athene (en gang journalist), turn, Athene Teater (minirolle 1966, sufl0se 1967), og Jitt fotografering. Motto: Vi r0rer.... Fremtidsplaner: Sykepleien? STEIN LEIDULV STOKKE F0dt 22/ i Molde. Asveien 10, Vagsbygd. Telefon Sreroppgave: Vagsbygd - et samfunn i vekst. Interesser: Piger, jenter, darner, biler, (spesielt Triumph K ), jakt, fiske, friluftsliv, vapen, Country & Western-fan, hytteturer, fester, film og gode b0ker. Aktiviteter: R0drussformann, medlem av Unge H0yres Politiske Utvalg, leresmedlem av Hut Guys. Motto: Gj0r erfaringer, selv om det koster. Fremtidsplaner: F0rst tilleggseksamen i matematikk og fysikk, sa skal jeg avtjene verneplikten, og senere blir det forhapentligvis fagskole, praksis ogstudium ved NLH. MARIT AASEN F0dt i Skien 15. april Kokleheia 49, Kristiansand. Telefon Sreroppgave: Vest-Agder-bunaden. Jeg Weer a lese (utenom pensum) og a skrive brev. Reiser og nye mennesker er g0y - da far en jo ogsa luftet de sprakkunnskaper en matte ha. Fotturer i fjellet er fint! Motto: «Jeg bider Anemonen arets pryd, skj0nt jcg nok veed at Roserne vil komme.» Eks<l111enslcal feires med Frankriketur, etterpa blir det sommerjobb og sckrcta~l'linje i Kristiansand. Dermed er det ikke sagt at jeg vii hli s k!' 'li'l'...

22 a ha kunnet spore (klassens sannhetskjrerlighet og - som f01ge av det - trang til a rive i stykker mine illusjoner, gj0r at jeg her ma uttrykke meg noe vagt). Trass i den manglende (overdrevne) rergjerrighet gjorde klassen som helhet en merkbar fremgang i 10pet av de tre arene. Denne fremgang ser jeg som et resultat av jevnt, pliktoppfyllende arbeide som trofast ble fortsatt selv om det lenge for den enkelte kunne se ut som om han (hun) ikke kom noe videre. Til sist vil jeg peke pa klassens diskusjonsevne og -glede. En kjerne pa 5-6 stykker som heldigvis bestod av del vis radikale, delvis mer konservative elementer, gjorde at de emnene som ble diskutert, ogsa kunne aktivisere en god del av de andre. Med glede ser jeg tilbake pa de tre arene. Takk for samvreret, 3 ee, og lykke til! Bildet av lektorene er preget av almen munterhet, muligclls ('I' ri('! JOl"di lektor Bergstad i midten ser ut som han gruel' for arets f0rste bad cll(,1" 110('.ftillt. Pra venstre: Thorleif Andersen, biologi, Carl Smith-Gahrsen (KI".d.A:..I'A:r1Ii),I1l7ton D. Nilsen, engelsk, Helge Bergstad, fransk, Eli Kristianscll, IIOI"JA: og Pel' Isak Blesvig, historie. 3EC Hvis jeg sier om 3 ee at det val' en hyggelig klasse, sa sier det svrert lite, selv om det er santo Sier jeg sa videre at en som regel (unntak: skriftlig-muntlige pr0ver) ble m0tt med smil og godt hum0r del', sa kan det samme i grunnen sies om mange klasser, og det gir saledes ikke noen karakteristikk som passer for 3 ee alene. Jeg vil derfor trekke frem tre karakteristika for klassen som bade hver for seg og samlet gjorde det gildt a arbeide del', og som en sjelden finner i en kombinasjon. For det f0rste val' klassen lite preget av poengjag og rergjerrighet. Skjenn pa grunn av uventede pr0ver val' det lite av, og en viss interesse for emner som kanskje la i utkanten av pensum, innbiller jeg meg ogsa A vrere lrerer i 3 ee ma til sine tider ha vrert en pr0velse, for en klasse sammensatt av sa mange forskjelli.ge individer skal man lete lenge etter a finne. Bade i alder, kunnskap og bakgrunn val' forskjellen sa stor at det vanskelig kunne bli en enhet ut av alt sammen. Klassen fungerte som en slags s0ppelb0tte for alt det som str0k, matte ga om igjen, eller som val' kommet pa feil linje. SaIedes val' noen av oss Here og tyve ar gamle, mens noen nesten val' under den kriminelle lavalder. Noen kom fra reallinjen, noen fra naturfaglinjen og no en tok seg god tid pa engelsklinjen. Klassen var grovt dominert av pikene som til enhver tid var i Hertall, det varvel bare i gymnastikktimene at guttene kunne heve r0sten uten a bli m0tt av kvinneglam, na - sa ivrige i gymnastikktimene val' vi vel heller ikke. Storparten hadde vel Here fravrerstimer enn tilstedetimer i dette faget. Hvorvidt det val' som en sp0k at en lrerer sa det val' som en hvile a kol11mei 3 ee skal vrere usagt, men iallfall val' det ikke sa n0ye med hva Ia:reren sa, det val' fa som fulgte med. Og jeg tror dette har karaktcriscrl' klassen, sovende, dr0mmende eller totalt fravrerende ansikt '1' SOil V:lr nile,lildre steder enn i undervisningen.

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad

Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad Kristen homofil Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TIF: 90695609 2 INT. MENIGHET - KVELD Lucas snakker til en forsamling på 50 stk. Gud elsker deg for den du er. Om du sliter

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

interessant for folk som driter i framtiden

interessant for folk som driter i framtiden interessant for folk som driter i framtiden Elise er 19 blu ger n dig ia t Kris (Fedafjord Br u es er 320m) mulig... Denne lille brosjyren kan umulig interessere deg......dersom du ikke er på jakt etter

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg.

Hedda syntes at nyttår, med alle nyttårsløftene, heller burde være i august. Det var jo da man var motivert for å forbedre seg. Kapittel 1 Pappa og mamma hadde stilt inn høyttalerne i bilen sånn at musikken bare hørtes bak. Hedda kunne nesten ha så høyt volum hun bare ville. Hun hørte på sommerhits som var lystige og trallete,

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto

NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto NY HETSBREV Kirkekomiteen i Kanto Skattejakt og Salmeskatt Av Sjømannsprest Knut Inge Bergem 3-2007 Den store hobbyen i Norge de siste ukene, har vært å sjekke hva familie, venner og naboen tjener. En

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest

Motivasjonen, interessen, viljen og gleden over å studere var optimal. I tillegg hadde jeg tenkt gjennom ulike studieteknikker og lest Velkommen! Som liten gutt var jeg et skolelys, men allerede før jeg begynte på videregående, var min interesse for enkelte fag blitt mindre. Da motivasjonen forsvant, merket jeg også hvilke dramatiske

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Skole og utdanning PP 4

Skole og utdanning PP 4 Skole og utdanning PP 4 Skole for alle Alle har rett og plikt til å gå på skole. Det betyr at alle skal få undervisning, og at alle må gå på skole. Grunnskole Barna begynner på skolen når de er 6 år. Elevene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer