Farard Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal. Terje Andersen redakto1'.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farard. 1968. Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal. Terje Andersen redakto1'."

Transkript

1

2 ~l:tianel:n~ 1968

3 Farard Formalet med a lage en minnebok for hets artianere er a la den enkelte artianer presentere seg selv som en del av et hele, artianerne Vi har provd a legge boken opp slik at den enkelte artianer skal kunne presentere seg selv, samtidig som vi ogsa har provd a fa fram det som preger arets artianere som gruppe. Vi har derfor latt aile fa anledning til a gi sitt syn pa to aktueile sporsmal som preget debatten da Vi tok Examen Artium: Elevdemokratiets stilling i skolen og problemet monarkijrepublikk i Norge. Pa grunn av den stadig okende inflasjon inorge, er trykkeomkostningene blitt sa store at vi fant a matte gjore noen innskrenkelser i boken i forhold til tidligere. Bl.a. har vi ikke tatt med eksamensoppgavene og kommentarene til disse, heiler ikke karakteristikker og studentbilder. Likevel tror vi at det er blitt en representativ bok. Tradisjonen har vi opprettholdt ved a la artianerne fa anledning til a si nar og hvor de er fodt, uttale seg om sine fremtidsplaner, sitt eventueile motto etc. Redflksjonskomiteen vil takke aile som har hjulpet til for a fa boken i stand. En spesieil takk ma rettes til Hogfeldts trykkeri som i ar sam ailtid har wert enestaende hjelpsomme og velvillige. For redaksjonskomiteen Terje Andersen redakto1'.

4 Terje Andersen Kai Gavelstad Lyder Kjellingland Ole Moe Elin Abrahamsen Astri Mathisen Oddernes gymnas TIDLIGERE KRISTIANSAND OG ODDERNES INTERKOMMUNALE H0YERE ALMENSKOLE Med den voldsomme befolkningsvekst i Kristiansandsdistriktet, srerlig i Oddernes i og 1940-arene, matte en kommunal hoyere skole tvinge seg rem ved siden av Handelsgymnaset og Katedralskolen, som var en statsskole. I 1947 ble det sa vedtatt a opprette «Kristiansands komm. h0yere almenskole» med igangsetting fra h0sten samme ar. Den nyopprettede skolen badde ikke fast lrererpersonale og ikke egen s'kolebygning. Undervisningen matte forega pa de forskjelligste og utroligste steder i byen, og en kan vel trygt si at undervisnings- 10kalene sa langt fra holdt mal for en skole med eksamensrett. Da det til skolearet var en markert 0kning i s0kningen til gylllnaset i byen, ble rektor Molaug ved den kommunale skolen og I'ektol' Val'en ved Katedralskolen enige om a foresla at det ble opp- I'ctlel gyllln<lsklasser ved den nye kommunale skolen. Dette forslaget ble vnll:lll i sko!cns styl'c (Kristiansands skolestyre), og til slutt gikk \'fl,.'ii (k k\ll11ll1lln:i1. Illyndigh '1'1' III d p~ dcl

5 Dermed var grunnen lagt til en fullt utbygget skole med realskole og gymnas etter 1935-lovens skolem0nster. Skolens leder helt fra dens spede begynnelse, og skolens utrettelige forkjemper i dens utviklingsperiode var rektor Eldar Molaug. Det var ogsa under rektor Molaug at samarbeidet med Oddernes kommune kom i st;lod om interkommunal status for skolen, slik at ogsa Oddernes kunne fa dekket en del av sitt store behov til sine realskoleklasser. I 1955 var skolens interkommunale status et faktum, og navnet ble na: «Kristiansand og Oddernes interkommunale h0yere almenskole». Av lett forstaelige grunner ble dette navnet forkortet til I.H.A. Samtidig med forhandlingene med Oddernes om en interkommunal skole ble det nedsatt en plankomite som hadde sitt konstituerende m0te i juli 1954, og senere en byggekomite for a skaffe egen skolebygning til denne stadig voksende skolen. Tomt ble tatt ut pa «Tobienborg» (Oddemarka), og i november 1956 ble byggearbeidet satt i gang. Den f0rste klasseromsblokken kunne tas i bruk h0sten 1957, den andre h0sten 1958, og pa nyaret 1959 kunne sa sentralblokken tas i bruk, bl.a. av administrasjonen. Det ble videre planlagt et siste byggetrinn som skulle inneholde gymnastikksaler og forskjellige spesialrom, bl.a. til sl0yd, tegning og biologi. Forskjellige ting kom til a gripe forstyrrende inn i planene for dette siste byggetrinn. For det f0rste kom ideen om a kombinere gymnastikksalene med et «Ballhall»-prosjekt. For det annet vedtok Kristiansand i 1959 a innf0re 9-arig enhetsskole, slik at det ble aktuelt for Kristiansand a utnytte sin romkvote til ungdomsskole istedenfor til realskoleklasser, og selvf0lgelig la spesialrommene i siste byggetrinn bli lagt opp med ungdomsskolens behov for 0ye. Her skal det bare sies at begge disse ideers talsmenn fikk sine 0nskemal gjennomf0rt, og da ogsa siste byggetrinn omsider sto ferdig pa I.H.A.s grunn, sa ble det med «ldrettshailen» som skolens gymnastikksal og med spesialrom bygget med henblikk pa en ungdomsskole: Sl0ydrom, tegnesal, handarbeidsrom og ganske spesielt: MetaIlsI0yd og skolekj0kken. Dermed var det ogsa avgjort at denne skolebygning matte bji ungdomsskolens bygning nar realskolen var avviklet, og vi sto igjen med to forskjellige skolearter: Ungdomsskole og gymnas. Oddernes gymnas er fylkeskommunalt fra 1. januar 1964, og da ungdomsskolen, Oddemarka skole, skulle overt a det tidligere I.H.A.- anlegget, ble det i fylkeskommunal regi oppnevnt en plankomite med mandat til a utarbeide konkrete planer og s0knad til Kirke- og under-- visningsdepartementet om sted og romprogram for gymnaset. Den 1. april 1964 kunne en byggekomite konstituere seg, og h0sten 1966 kunne Oddernes gymnas rykke inn i sitt nye prektige bygg i Vagsbygd. Oddernes gymnas har i skolearet hatt gjennomsnittlig 435 elever fordelt pa 18 klasser. De linjetilbud som skolen gir, og som har vrert benyttet slik at det pa aile linjer og trinn har vrert fulle klasser, er de tradisjoneile: Reallinje, naturfaglinje og engelsklinje. En av de to parallellene pa reallinjen pa 1. og 2. trinn har hatt utvidet kjemiundervisning. Pa engelsklinjen har skolen pa aile trinn hatt en klasse med fransk som skriftlig fag i tiilegg til det tradisjonelle fagopplegget, og videre har skolen pa 1. og 2. trinn hatt engelsklinje med musikk som et hovedfag.

6 Rektor Sverre Storm Nielsen er f0dt 15. juni 1909 i Oslo. Han bodde en tid i Kristiansand, bvor han i 1928 tok. examen artium pa reallinjen ved Katedralskolen. J 1936 tok han matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med geografi som bovedfag og kjemi, fysikk og matematikk som bi/ag. J arene val' ban ansau som adjunkt ved Hallings skole i Oslo. Etter avlagt embetseksamen i 1936 ble Storm Nielsen lektor og senere inspekt0r ved I-Iegdebaugen skole i Oslo. J 1960 ble ban rektor ved den nyopprettede Ila b0gre skole i Oslo, i 1961 rektor ved J.H.A. i Kristiansand og i 1965 rektor ved Oddernes gymnas. Fra venstre: Tborleif Andersen (Fysikk), Odd Orrem (Norsk), Kari Strand (Fransk), Drangsbolt (Matematikk), klasseforstander, Solveig Leland (Religion), Edmund Klekken (Historie), Karsten Knausf!,ard (Kjemi Of!,hiolof!,i). Disse val' ikkr med cia bildet ble tail: Hilde Bentsen (Sang), Sissel Hansen (Gymnastikk), Magne Einarson (Gymnastikk). Pa kontoret: Alltid byggelige fm Tborkildsen NF Det var 24 spente og forventningsfulle ungdommer som i august 1965 ill0ttes i 1 Nf., men spenningen og forventningen gay seg etter hvert. De fleste hadde nok undervurdert de kravene naturfaglinjen stiller, og idag er bare halvparten av den opprinnelige klassen igjen. Men det et kommet stadige dryss ovenfra, og idag er der 22 som skal opp til eksamen. Det SOIll hele tiden i disse 3 arene hat s~tpteget klassen, er en god kl<lssdnd, godt huill0f og en utpreget loyalitet bade overfor medelever og ovnl"or I~crcrn '. Mange ganger har!collegei' kollllllet til meg, som

7 klasseforstander, og sagt: «Du verden sa hyggelig det er a vrere i den klassen.» Og det er santo 3 Nf 1968 vii sta for meg som en av de hyggeligste klassene jeg har hatt. De karakterene dere far pa eksamenspapiret betyr nok en del; men det som betyr mye mer, er hvordan dere er. Og - «det viktigste i livet er ikke kunnskaper i geografi, men det a vrere menneske» - medmenneske. Lykke til. Kai B. Dl'angsholt. SVEIN OLE BRELAND 4. mai 1946 i Kristiansand S. 0stre Strandgt. 14 a. Telefon Norsk Pianteskoledrift. Interesser: Botanikk, sv0mming og dansing. Aktiviteter: Medlem av Kr.sand SV0mmekiubb og Kr.sand og Opplands Turistforening. Motto: Alt blir lettere med 0velse - unntatt a sta opp om morgenen. Norges Landbruksh0yskole. GRETHE AUGLAND F0dt den i Kristiansand. Adresse: Voieasen 4, Vagsbygd. Telefol1: Sreroppgave: Orgal1isasjonen Trygg Trafikk's utvikling. Illteressert i foreningsliv, og er med i festkomiteen i Ynglingeforeningens Ungdomsavdeling. Motto: A elske er a slutte med a sammenligne. Fremtidsplanene er a bli kjemilaborant. KAI ARVID BERGGREN Snorresgat Kristiansand (f0dested). Sreroppgave: Atombombens utvikling under 2. verdenskrig. In teresser: Sommerfuglsamling. Motto: «For skogsaken». Fremtidsplaner: Ja. KJETJL DRANGSHOLT F0dt 18/ i Oslo. Adresse: «Luneli», Vagsbygd. Telefon: Sreroppgave: Paulus - misjonrer og erobrer. Interesser: Fotografering, alt pa 4 hjul, fjellvandrer. Riksmal + alt som er «roligt». Aktiviteter: Formann i Skolelaget, nestformann i Elevriidet 2 terminer, spiller triller. Motto: Festina lente. (Skynd deg langsomt). Fremtidsplaner: Medisin. Pa et Athene-m0te i h0st fikk man bes0k av elevdemokratiet. Det bestod i kjrerlighet, fred og medmenneskelige lrerere. Pluss platespillere i klasserommet. Den faglige undervisning ble foretatt individuelt. Svrert individuelt. Som oftest for 4-5 stykker. Det skulle vrert 25. M0tefrihet. Alt er frihet. - Ansvar? - Unnskyld..., ANSVAR. A fa - -. Kjrere skolefolk: Vi 0nsker et gymnas hvor vi kan oppf0re oss som voksne mennesker: Et gymnas del' vi er palagt et ansvar vi kan klare, men ikke et gram mer. ViI dere lage en skole hvor undervisningen er pa h0yde med tiden, med den faglige styrke samfunnet krever. Vil dere lage skolen sadan at vi kan bygge Iandet vart videre pa den demokratiske grllnnvoll vi har i dag. Gi oss en skole del' vi kan bli oppirert i ansvar og samarbeid uten a risikere val' frihet. Som I0nn for strevet vii dere I'i, t<lkkn'mlig till1qjrcre.

8 SIGNE FL0YST AD Fodt 10/ i Kristiansand. Adresse: Parkveien 6 a. Telefon: S::eroppgave: Samisk mytologi. Interesser: All slags sport - samt tisketurer pa byfjorden nar det regner. Motto: Trim idag! Fremtidsplaner: Forst og fremst et ar pa idrettslinje pii folkehogskole for a slippe lekselesing - siden blir det antakelig at jeg forsoker a bli fysioterapeut. Angaende sporsmalet am republikk/ demokrati som igjen oppsto da forlovelsen mellom kronprins Harald og Sonja Haraldsen ble kjent, vii jeg bare si: La dem fa gifte seg i fred og la ass fa beholde monarkiet. TOR GR0DUM Adresse: Suldalsveien 4 b, Kristiansand S. Fodt i Arendal den 11/ S::eroppgave: «Fra Palestina til Israel». Den jodiske stats tilblivelseshistorie. Interesse: A sikre seg fiest mulig poeng til examen artium. Motto: «Arendal for arendalittene». Fremtidsplaner: A bli selvforsorget. PER KJ.lER Fodt i Kristiansand S. 1/ Adresse: Try, Sogne. Telefon S::eroppgave: Apartheid-politikken. Interesser/ aktiviteter: Politikk, naturfag (s::erlig 200logi), sport ( som tilskuer). Medlem av Sogne A.D.L. Motto: Et blomkal er et kalhue med artium. Fremtidsplaner: Bli klar over hva jeg vii. SVEIN Movik. NYSTR0M Fodt: Ja? S::eroppgave: Narkotika (a-a-a-a-, sa godt). Interesser: Biologi- og kjemitimer med Knausgard, og gymnastikk med Einarson, samt en god fest. Aktiviteter: Medlem av KRKH, og av de morgenfriskes forening. Driver mye med lekselesing. Fremtidsplaner: God jobb og lite slit. Motto: V::ere snill mot de svake (dyr og kvinner). HELGE OLSEN Kristiansand S. Solvveien 6 A. S::eroppgave: Tittel: Kvartal 7. - Det er bare a foye til at det ma ha v::ert trist for historiel::ereren a lese den. Interesser: Ikke religiost eller politisk interessert. Motto: Hvorfor skal en lope nar en har en sjanse til a rekke det med a ga. Fremtidsplaner: Private. KJELL ROLL-HANSEN Fodt i Kristiansand S. den 25/ Adresse: Kongleveien 11, Vagsbygd. Telefon: S::eroppgave: «Bakken. Fra jord til jord». Interesser: Friluftsliv, fotografering og musikk. Aktiviteter: Redaktor i Acontis, formann i Athene. Motto: Bedre a tenne et lite lys enn bare a for- domme morket! Fremtidsplaner: A bli begravd pa en norsk kirkegard. Jeg cr overbevist monarkist. Vesentligst er at vi slik far et upolitisk samlings-symhol - for hele folket.

9 KNUT R0Y SLAND Adresse: Finsland p.a. Telefon: - Sreroppgave: Medisinens utvikling og dens store menno Interesser, hobbies: Musikk, (sovn). Motto: Jeg er et menneske, ergo anser jeg intet menneskelig for a vrere med uvedkommende. Fremtidsplaner: Realfagstudiet. BJ0RN SKAAR Kristiansand S. Torridalsveien 17. Telefon Sreroppgave: Leo Trotski. Interesser/ aktiviteter: Jeg liker a lrere og diskutere, og interesserer meg for politikk. Jeg spiller litt sjakk og liker a sove middag. Motto: En far vrere glad en er fodt, det er mange som ikke er det. Fremtidsplaner: Jeg har tenkt a studere biologi, slik at jeg for remtiden kan dyrke mine interesser og aktiviteter. Kongehuset i vart land representerer en overklasse. Da jeg ikke kan godta noen form for sosial ulikhet, er jeg prinsipielt motstander av monarki. Imidlertid vii jeg innskyte at med den samfunnsform vi har i dag star monarkiet sterkt, og vi vii neppe tjene pa a ga over til republikk. Men ved en eventuell omveltning til et samfunn uten sosiale og okonomiske ulikheter (som jeg tror vil komme), da star monarkiet for fall. TOR WILLY STRAND Lyngveien 4, Sodal, Kristiansand. Telefon: Sreroppgave: «Fredrelandsvennen». Interesser: Musikk, ro, jakt og fiske. Motto: Ja, la oss det! Frem tidsplaner: Militreru tdanning. LARS S0FTESTAD Fodt 1/ i Stavanger. Adresse: Lillemyrveien 16, Kristiansand S. Telefon Sreroppgave: «Svalbards historie ram til 1925». Interesser: Musikk i alle former, fotografering, sportsfiske, hoyfjellet tii alle arstider. Aktiviteter: Interessert og trofast atheneer tii han ble innstevnet for en jurydomstol... For ovrig aktiv i Acontis (faktor) og elevriidet (nestformann). Dessuten passiv speider (leder ). Motto: Vreior vart da Syftoir er han vaknaoi, ok sin oldunk saknaoi. Fremtidsplaner: De avhenger dessverre av karakterene, men han begynner antagelig pa et eller annet universitetsstudium, etter forst a ha avtjent verneplikten. Republikk/monarki: «La kronprinsen fa Sonja Henie hvis han onsker det.» (Sa kan vi fa republikken). (Sitat: Leif Sonell, polemisk tale, september Nar det gjelder dette sporsmaiet, kan jeg ikke si meg enig hverken med formannen i VP, Sonell, eller hans meningsfelle i SF, Gustafsen. Det er ogsa tydelig at slike radikale forslag ikke vinner gehor i de store lag av befolkningen. Monarkiet er en arhundregammel tradi~,jon i Norge, og som et samlingsmerke for hele nasjonen er kongen uovertruffen. En president kan ikke pa samme mate bli et samlende midtpunkt, da han jo er politisk valgt: Derfor: Leve monarkiet! WENCHE-MARIE WITH Fodt: 9/7 1948, Kristiansand. Adresse: Kirkeveien 14 c, Kristiansand S. Telefon: Sreroppgave: Kristiansands Mek. Verksted. Interesser: Tegning, dans (av aile slag) og lange lurer, sxrlig slciturer.!\ktivitetcr: Visetillitsmann i treje klasse + ord nslllann 10 ganger i aret. MOllo: Cil~re del rikl igc, ~ la rollc snalclce. h llllllidsl,llll1n: J\ hli n S lvsll"l1dig og uavhcngig Icvinne.

10 Gravskrift over III N. F. fra 1750 til Beklager, men vi pugget hverken kongerekken eller fransk, aller minst det siste. Det er noen som pasdir at de ikke kan b0ye avoir i pres. og imp. Men la det vrere sagt, vi mente ikke noe «Man tager en handfull mennesker, ryster dem godt sammen, lar dem gjrere i tre ar, og man har en lystig klasse». Det er sa rart med oppskrifter, f0lger man dem slavisk far man et ganske alminnelig resultat. Legges der litt pa og trekkes cler litt fra, far man et resultat ulikt alt annet. Noe kjent, noe harclt og med en forunderlig og ubestemmelig smak. - Var klasse er ingen typisk oppskriftsklasse. Den bestar dog av en handfull mennesker, men en handfull kan variere. En tid var den nede i femten stykker, men sa kom et naturlig tilsig som f0lge av de harde tider. Det har omsider stabilisert seg pa et par og tyve i gjennomsnitt. Rystingen av klassen har vrert sterk og dramatisk. Der ble for det meste gjort for mange ekskursjoner (realister, les: vitenskapelig utflukt). Vi fartet med vare plantemapper, inneholdende en halv argang Fre.venner med planter inni, rundt det ganske Sorland. Tyve hungrige naturelskere triilet terrenget rundt Lista og satte naturelskere i S0gne pa fortvilelsens rand. Vi var sogar pa Mrerd0 ved Arendal og plukket opp alt som hadde stengel og blad med eller uten rot. M0ysommelig ble de lagt inn i Fre.vennen friske og fine. Nar vi kom hjem lignet de middelaldrende jomfruer pa landtur. Vi var i Amli i det indre Agder og slynget oss fra tre til halv fire i de amliske urskoger. For ikke a snakke om Randesund, som vi regnet som vart andre fedreland... Det ganske S0rland har att f0ling med det tyvehodige troll som heter.3 Nf. Etter oppskriften skulle var klasse gjrere i no en ar. Det var en gjrering som foregikk i det stille, uten bulder og brak. Den fremkalte en form for humor av inside karakter, ikke egnet for tilskuere. AIle i klassen hadde sin personlige profil som vi betraktet i aile vinkler, vi tiltalte hverandre etter de skarpeste ordelag. Men under det hele la en forstaelse for hverandre som ikke finnes i aile klasser. Vi hadde en egen mate a se tingene pa, en egenartet malestokk som verdiskala. Et kyllingfoster er dog mer levende enn Herons formel, en museskalle er mer interessant enn egyptiske mumier. Derfor var var klasse aldri no en faglig sterk klasse. Det var noe i oss som sa stopp nar vi skulle regne ut tiltrekningskraften mellom mane og jord nar vi kjente jordverdien. - Manen er for langt borte for oss. Eller vi fikk en av Klekkens betqlmmelige historiepr0ver med oppramsing av den danske kongerekke med var slapphet. Vi ville gjerne bli racere bade i krefter og kongerekker. Men det var ikke var mate a lese pa nar vi pugget krigere. - Hva blir sa resultatet av dette nar vi legger det sammen og blander godt? Vanskelig a a 0ye pa i farten. Noe besynderlig formet og med merkelig stil, med en smak som kan virke fremmed, men likevel, det er noe levende, et eller annet som protesterer nar det blir drevet for langt, og som maler nar det er gode tider. Bare en uinnvidd kan se hva det er - oss.

11 desto hoyere; elever som har ritime i grupperommet ved siden av oss. - Det var settstykkene og lydkulissene. Men sa timene da, arbeidet med faget: Fred, ro, stillhet, stillferdighet. Det sam allerede er i ferd med a bli et minne, har meget av idyllen ved seg, og jeg tror dette ma bli staende sam deres fremste karakteristika: Vennlighet og roo Det vil jeg takke for, og ikke mindre for samtalene am emner utenfor faget, eller i hvert fall med meget los tilknytning til det. Det er mange hyggelige stunder a tenke tilbake pa for den herer sam gjerne lar seg lokke til slikt. Det er av ganske hjerte jeg gir dere gode onsker med i livet. Arm i arm til venstre Karsten Knausgard og Yorkel Magnusdal, henholdsvis biologi og norsk. (Sam-). Dernest Yhorbj0Yn Haugland (syngende), engelsk, Carl Smith- Gahrsen, kristendom, og Magne Strand, franskleerer og klasseforstander. Vi startet pa solsiden her pa Oddernes gymnas, med utsyn over de store takflatene pa spesialromsfloyene og mot en del av bebyggelsen i Vagsbygd. Ble solen sjenerende, trakk vi for gardinene. I ar har vi bodd i skyggen og har ingen plager selv med arets fantastiske april-sol. Det er et behagelig lys i rommet. - Vi har hatt noe annet og, i symbolsk forstand, kanskje mer verdifullt a se pa enn i fjor: En li med eikekratt og vridde furuer sam tvinger blikket oppover til askammen med trekronenes brune og gronne mot en i dag allerede sommerbla himmel. Ekorn i sprett ut i ingenting, elever fra FisH skole sam er ute for a tegne natur. Og vi har hatt mer a hore pa: Unger ra smaskolen sam vandrer nede langs skolemuren utenfor vart blikk, men sam prater Vi har aile noe a utrette her i livet. Det vrere seg den 1ittige og arbeidsomme Hornbillen (phyhtolexina) eller det kan vrere elever av klasse 3 EA ved Oddernes Gymnas. Om det ikke alltid ser slik ut, er det tross alt slile Noen setter merker etter seg, andre bare setter seg. Hvilken kategori klasse 3 EA horer inn under, vii jeg heist unnlate a uttale meg am. En ting er i hvert fall sikkert: klassen bestar ikke av en 1okk bokormer og lesehester. Men la ass na ikke engasjere ass for sterkt i klassens faglige niva, det kommer sa aitfor tydelig ram av de vitnesbyrd, som de aller 1este av ass haper pa a motta ved St. Hans-tider. Det er na 3 ar siden vi forst motte hverandre. Fra den gang og ram til idag har der vrert en del utskiftinger. Noen av klassekameratene er etter hvert fait fra og nye er kommet til. Dette har imidlertid ikke klart a forandre den sreregne klasseand vi har her i klassen. La ass na se pa saken uten a engasjere ass for sterkt, slik det er nar det blir sam det val' for det ble sam det na er! Vel I Kart sagt, klasse 3 EA gar varen 1968 over i historien. Vare vciel' skilles, nesten like fort sam de mottes. Til slutt vil jeg pa klassens v 'gnc takke de tapre lektorer som har gjort sitt beste for a banke litt h:rdoit1 inn i skahene pa ass, med mer eller mindre hell. 'I':dd< (or oss I

12 RAGNHILD DAHL Gimleveien 42, Kristiansand S. Fodt 28/ i Flekkefjord. Sreroppgave: Den nord-amerikanskc borgerkrig. Aktiviteter: Medlem av Juventas. Interesser: Tegning og maling. Fremtidsplaner: Se mest mulig av verden, lrere sprak. INGER BERIT EIELAND Dallonav. 69, Vagsbygd. Telefon: Fodt 6/ i Kristiansand. Sreroppgave: Eieland, gards- og slektshistorie. Interessene er mange. Jeg er glad i sang og musikk, lileer a lese god litteratur, brodere og ikke minst - reise, bade pa korte og lange turer. Fotografering er ogsa en av mine store hovedhobbies. Er aktiv credorussmedlem, med i russekor og fes tkomi teen. Motto: Vrer aldri pa forskudd med sorg, men ta gjerne glede pa borg. Fremtidsplaner? J a, det vii eksamensresultatene vise, men helt fra jeg val' ganske liten, har drommen vrert a sitte bak et kateter, og jeg haper a komme inn pa lrererskolen, for eller senere... Monarkiet er en gammel institusjon i Norge. Vi har en konge som representerer folket, og som er et samlingsmerke for nordmennene. Og jeg er av den mening at monarkiet pa ingen mate har utspilt sin roue i Norge. HELGE JOHN HOW Balchensvei 20, Hamresanden. Fodt 22/ i Tveit. John F. Kennedy. Habil kortspiller (poker og amerikaner). Gar det sa gar det...! Man far se tiden an, (haper pa a bli flymekaniker). Jeg mener at monarki er Iangt bedre enn republikk (eller omvendt). PER OLEIV HOVLAND Sodal Terrasse 29. Telefon Fodt i Kristiansand 3/ Sreroppgave: «Johann Sebastian Bachs barneog ungdomsar. Interesser: «Piker, solo og sang». Motto: «Tror man ikke man far den man tror man elsker, far man tro man elsker den man tror man far». Fremtidsplaner: Flyvapnet, Kjevik. Musikklinja ved Bergen lrererskole. STEINAR JACOBSEN Setesdalsveien 71 e. Telefon Fodt 2/ i Kristiansand. Sreroppgave: Kristiansand Telefonanlegg. Om driftsbestyrerne og utbyggingen av telefonen i Kristiansand S. Interesse: Fiat'en. Motto: Man far ikke mer mora enn den man drikker selv. Fremtidsplaner: Ja! Mange. TERJE SVEIN KRISTIANSEN Porsvn. 9, Hannevikiisen. Telefon Fodt 4. august 1949 i Oslo.. Aktiviteter: JEresmediem i Hut Guys. Interesser: Jakt og fiske, friluftsliv (hytteturer), raske motorsykler, skyting, motorer, popll1usikk og kortspill. Motto: Du lean gjore hva du vil, - men Ia :t1dri no'n gripe deg i det. Fr:tlillidspl:tn'r: Ovcrvintre i Marokko. Bli flyg'r t.:11 r rj 1111t.:k:inik1'.

13 KIRSTEN ELISABETI-j M(!)U.li/< III1NS.\FN Fruens Alle 8, Andoya. T J r01 I I() Fodt 29. desember 1947 i 01 horg. Sreroppgave: Det Norske Vcril<ls. Aktiviteter: Medlem av «Juvenlas». Interesser: Gutter og bilkjoring. Fremtidsplaner: A se mest av verden. Motto: Gar det, sa gar det! Sa barc kom igjen. B]0RG NORDANA Kokleheia 11. Telefon Fodested: Kristiansand. Sxroppgave: Vilhelm Krag. Aktiviteter: Medlem av russekoret og Bokklubben. Motto: Motvind er alltid godt, srerlig nar man gar den andre veien... Interesser: Litteratur, handarbeid, friluftsliv, treffe nye mennesker, - samt mye annet Framtidsplaner: Ikke helt sikker. MARIANNE PEDERSEN Arenfeldtsveg 24. Telefon Fodt: 24/ i Honefoss. Sxroppgave: Camilla Collett. Interesser: Jeg liker godt sprak, srerlig engelsk og fransk, dessuten a hore pa god musikk og a kjore bil (men jeg vil helst unnga a kjore pa noen). Utenom dette liker jeg godt a danse og a drive turn. Aktiviteter: Annonsemedarbeider i Sagbladet og medlem av Kristiansands Turnforening. Fremtidsplaner: Bli sekretxr og gifte meg med sjefen(!) Motto: En sann student tar natten til hjelp. Som reformator vii jeg si at forlovelsen mellom Sonja og Harald gledet meg og jeg haper vi far beholde monarkiet. Mange hadde kanskje hapet at Harald ville velge en av de europeiske prinsessene, men som den ekte norske gutt kronprinsen er, passer han vel best til en av vare jenter. Antall giftermai mellom kongelige og borgerlige bar okt i dette arhundre, samtidig som tallet pa gifteferdige kongelige personer minker og kjxrligheten blir sterkere enn tradisjonen. At det skal vxre «blatt» blod i arene horer hjemme pa Ludvig XIV's tid, vi lev~r i jetalderen, og da ma selv kongehuset folge med. ELSE OSMUNDSEN Radyrveien 26, Kjos. Fodt Jensen, 19/ Oddernes. Sxroppgave: Rode Kors. Interesser: Min mann, val' lille sonn og litt handarbeid pa si. Motto: Ga aldri over streken, sky v den heller foran. Fremtidsplaner: Bli en brukbar kone og mol'. Jeg gleder meg over forlovelsen mellom Kronprins Harald og Sonja og haper inderlig vi far beholde monarkiet for framtiden ogsa. ELLEN ROPSTAD Blabrersvingen 18, Vagsbygd. Telefon Fodt den 17/ i Kristiansand. Sreroppgave: Franklin D. Roosevelt's barndom og ungdom. Interesser: Sang og musikk, brodere, glad i a reise, styremedlem i credorussen, med i russekorct. Fr<lmtidsplaner: I-Iandarbeidslxrer eller musikk- I,t;rel'. MOllO: M 'nncnc cr dcn viktigste grunnen tii at kvinnene ikke er glad i hv'l':tnc!i".

14 ERLING SOLHEIM Elisenhoyveien 17 b. Telefon 0) I H. Fodt 16/ ved Rode Kors J(linikl, Kristiansand. Sreroppgave: Setesdalsbanens Hobby k11ihb. Interesser: Musikk, politikk, flyging m.ill.ill. Aktiviteter: Medlem av UngdomskorpscL Kristiansand og Innflytternes A.U.L. Motto: (Stroket av sensuren). Framtidsplaner: Utdanning til flyger. Forlovelsen mellom Kronprins Harald og Sonja Haraldsen er etter min mening helt i orden. Deres barn bor derimot ikke fa arverett til Norges trone. Med andre ord, Norge bor ga over fra monarki til republikk ved Haralds bortgang. en kakse og kanskje gifte seg. Fa en utdannelse, tjene godt ved a gjore lite, bli sjef, kjope 2 cv. og Mercedes 600. Kronprins Harald bar forlovet seg, vel, vel, jeg far vel ut pa andre jaktmarker. Jeg mener elevene ma fa lov a utlose sine folelser overfor lrererne, da ville samtlige veggel' pa skolen blitt dekorerte. Hvilken nytelse det had de vrert a kjevle dem ut sakte men sikkert. ERNA SENUMST AD Birkeland. Telefon 826 over Lillesand. Fodt 18/ i Kristiansand. Sreroppgave: Lars Skrefsrud. Motto: Hvorfor elske sin neste, nar man kan elske sin navrerende. ANNEMOR SUNDB0 Festningsgt. 36, Kristiansand S. TH Fodt St. Hans Interesser:.Muskelmannfolk, skjeggtasser, gutter med lugg over 10 em, smastein, husflid, brukskunst, idrett, haiking og 2 cv. Aktiviteter: Badminton, stuping, kroppsoving, slukke torsten, speiderpike. Motto: «Vrer beredt!» Framtidsplaner: Eli ferdig med skolen, ti ars ferie, jordomseiling, treffe Anne Berit (Tulla) Andersen I

15 Fra vemtre: Helge Bergstad, fransk, og Karsten Knausgard, biologi, begge smilende ve1111lig.religionsl<ereren Carl Smitb-Gabrens smil er mer enn vennlig, og Eli Kristiansen, klassens norskherers ansiktsullrykk minner namnest om apenlys laller. Per fo/msen, engelsk, synes vi viser en smule forakt for forbudet mot innen skolens umiddelbare lllerbet, og lektor Braastad (bistorie), seg muligens beskjemmet av delle. I annen klasse meldte virkeligheten seg. Tar jeg ikke feil ble det et ar med avslappingsovelser i alle fag unntatt tysk og matematikk. Det tok derfor litt tid a komme i gang igjen i tredje, og det kan vrere tvil om man oppnadde toppformen for eksamen. Og sa blir no en kanskje skuffet over disse ord. Men da ma jeg minne om hva jeg tror jeg ofte sa i timene, at det er ikke de store prestasjonene eller de saliggjorende karakterene vi er ute etter, men det rike og samtidig trivelige samvrer omkring kulturverdiene. Og montra om ikke dere om fa ar vii oppdage at det tross alt hadde en hensikt a pugge tyske og franske verber, a kjede seg over sprakhistorie og gamalnorsk, a trekke opp parabler og a fa litt, (sa jeg litt?), kjennskap til i hvert fall Two forms of democracy. Kanskje vil det falle et forsonende skjrer selv over Institutions. Sannsynligvis vil alle ha glemt det meste, men det som da sitter igjen er en viss udefinerbar holdning, forhiipentlig det som man i gamle dager kalte <mne tete bien faite». For oss lrerere val' det trivelig, om vi stundom kunne vise utalmodighet. Det val' en lystig klasse, samme113att av sa mange forskjellige gemytter. En livlig klasse, men som det val' lett a kalle til orden igjen. 3eb val' en klasse en alltid gledet seg til a ga til nar det ringte inn. Og det er visst den beste ros en lrerer kan gi! Tanker om 3 E B HeIst ville jeg ha ventet med a si noe om 3eb til etter eksamensfesten, ja kanskje til et par ar etter eksamen. Det er alltid vanskelig a vurdere sin samtid. Pa den annen side ville en for lang utsettelse uvegerlig legge mange ting i take, sa det er vel tross alt best a pf0ve na likevel, pa slutten av tre ars strey. Strey, ja. Val' det na det i 3eb? Hvis jeg husker rett val' del' mye nyfiken iver i forste klasse. En stor del av klassen motte til den nye skoleart med rike forventninger, og dette skapte vel ogsa forventninger hos lrererne. Den gamle drom hos enhver lektor om at nettopp i ar har jeg fatt den virkelig inspirerende klasse, syntes a ha gatt i oppfyllelse. Tre ubeskrivelige lange ar har gatt som en royk siden vi i 3eb mottes for forste gang i et solfylt rom pa I.H.A. Det har vrert innholdsrike ar, preget av arbeid og slit, men med tallrike lyse minner a se tilbake pa. Etter kort tid val' 26 elever sveiset sammen til en stor kameratflokk. Til trass for en del forfall har vi stadig vist oss i stand til a yte hoylytt motstand mot urimelige lektorers krav. Pikene i klassen, - for ovrig organisert i to driftige syforeninger -, har vrert i flertall fra forste stund, og som typiske representanter for hunkjonnet har det ikke vrert til a unnga at klassen til rider har minnet om en kaklende honseflokk (undertegnede foler seg srerlig skamfull i denne sammenheng.) Guttene har pa sin side statt for det humoristiske innslaget, - og sammen har vi satt vare lektorer atskillige gra bar i hodet.

16 Etter sigende var det stilt srerlige forhapninger til klassen da vi begynte i gymnaset, men vi har dessverre skuffet storto. Utallige ganger har lrererne etterlyst flid og oppmerksomhet i dmene, og stonnet hoylytt over var suverene forakt for orden og disiplino. Vare gode forsetter om at «na ma vi ta oss sammen» - og de har vrert Here enn de arme lektorer aner - har sjelden holdt mer enn et par dagero. Vi hadde sa mye annet a tenke pao. Faktisk har vi ofte latt ritidssyslene gatt ut over skolearbeideto. Klassen har fostret entusiastiske ryttere, jazzballettdansere og dkjorere, - fjelltravere, filmelskere og andre e1skereo. Hva skolens kulturelle liv angar, ma klassen sies a vrere et stdlende forbilde for etterkommende slektero. Vi har hatt Here aktive athenere blant ass, og Athene Teat~r fikk sin st0rste oppslutning nettopp ra var klasse. Teaterinteressen har faktisk blomstret has oss, og vi Hkk i sin tid reren av a inn vie scenen i frokostsalen, ved a oppfore Holbergs «Politiske Kandestober» for en lydhor fore1dreskare. Det faktum at vi gar pa «fransklinjen» har naturlig nok resultert i en pafallende interesse for alt sam angar La douce France. I fjor dro vi i samlet Holde til Hovden sammen med femti ranske studenter og tilbrakte en hel uke sammen med dem i naturskjonne omgivelsero. Vi leser, synger og skriver ransk med 8lodende patos, og ser for oyeblikket ram til et fjorten dagers Frankrike-opphold under ledelse av val' meget populrere lektor Bergstado. Flertallet i klassen har valgt dette oppholdet til fordel for den tradisjonelle russeturen. Nar jeg likeve1 er inne pa russefeiring, ma jeg fa komme med nok et positivt trekk ved 3 eb: Vi Hkk best resultat av samtlige klasser i rodrussens hjerteaksjon av het - ikke darlig! - Vi har dessuterr foro. mannen for den rode horde i var midteo. Vart motto for ovrig: Nar ingen andre kyter av ass, sa gjor vi deto.se1vo. Til slutt vil vi fa takke skolen for tre minnerike ar, sam forhapentligvis har gitt ass et solid grunnlag a bygge videre pao. Fra forsfe stund har vi fatt utmerkede lrererkrefter stillet til var disposisjon - spesielt foler vi her trang til a takke lektor Johnsen sam har vrert usedvanlig oppo rende, og iherdig i a bibringe ass det enge1ske spdks skjonnhet og uttrykksfullhet - i Shakespeare's suverene diktning savel som i vanskelig politisk stoff. WENCHE ANDREASSEN St. Olavsvei 10 do. Telefon: Tddloso. Fodt 16/ i Kristiansando. Sreroppgave: Kristiansand Brannvesens Historieo. Interesser: l-undarbeid, litteratur, mod erne musikk, ivrig soltilbeder, gal etter syforeninger og sykkelturer til Kjevik. Aktiviteter: Skuespillerinne i Athene teater, tavletorker i lektor Knausgards timer, No.Uo.DJo. So.To. Motto: Hvis du vii nyte livet, sa nipp langsomt til det. Fremtidsplaner: Forst adjunkt og siden gifte meg? Etter min mening er det absolutt en fordel med et statsoverhode sam ikke behover a velges og som ikke kan avsettes unrrtatt av foro. fatningsmessige grunnero. En konge har i dag ikke noen star makt; han er ikke medlem av noe spesielt politisk parti og er derfor ikke utsatt for det samme press sam en president gjerne ero. Kongen kan i dag nesten bare betaraktes som et symbol, men symboler er ofte meget viktigeo. La Harald fa sin Sonja, og la oss fa beholde monarkiet her i Norge! OWE BECK Fodt 15/ i Kristiansando. Tyresvei 9, Kristiansand. Te1efon Sreroppgave: Henri Durrant, «Mannen som skapte Rode Kors». Interesser: Janitsjarmusikk, har spilt i 11 ar. Aktiv oldrikkero. Fremtidsplaner: Med 40 poeng, hvor langt kom- Iller man da?

17 HEDVIG BENNECHE F0dt 8/ i Eydehavn. Vidarsveg 2. Telefon S~roppgave: Florence Nightingale og Krimkrigen. Interesser: Handarbeid og husstell, litteratur, teater. Aktiviteter: Passivt medlem av Athene. Fremtidsplaner: F0rst Englandstur, sa far vi se. Jeg tror vi b0r fortsette med monarki her i PER GUNNAR BIRTING Linnkjellveien 5, Voie, Vagsbygd. TH F0dt 24/ i Kristiansand. S~roppgave: Molde - «rosenes by». Interesser/ aktiviteter: Speiderarbeid og frimerkesamling. Motto: Den bil du skal passe pa, er den bak den som kj0rer foran. Fremtidsplaner: Forretningsmann. landet, og haper pa at Sonja og Harald engang blir landets kongepar. TONE EGEDE-NISSEN F0dt 22/ i Oslo. Asasvei 18, Kongsgard 3, Kristiansand. Telefon KRISTIN BERGST AD F0dt i Skottevik, H0vag 18. juni Hakon den Godes veg 21, Kristiansand S. T elefon S~roppgave: Rams0Y i H0vag, Et 0ysamfunn d0r ut... Interesser: Litteratur, musikk, handarbeid, friluftsliv (om sommeren). Aktiviteter: Medlem av Schola Cantotllm (tidl. Kristiansand Domkirkes Barnekor). Motto: Nec aspera terreut. Fremtidsplaner: Medisinstudier. Til tro~s for at en regjerende monark i dag ikke har no en politisk innflytelse i de fleste land, mener jeg at monarkiet i seg selv representerer store verdier som vi ikke b0r kaste vrak pa. En konge oppnar sin stilling ved arv og trenger ikke velges av folket. Dette medf0rer at han gjennom en lengre periode er statens 0verste myndighet i motsetning til en president. Kongen blir et tradisjonsrikt samlingssymbol for folket som de fleste f0ler ~rb0dighet og respekt for. Nar vi i tillegg bar en kongefamilie som var, kan jeg ikke innse at dette skulle v~re noe problem i det hele tatt. S~roppgave: Den store bybrannen i 1892 (Kristiansand). Interesser: Litteratur, spriik, politikk, romforskning. Motto: Beware, I might yet do something sensa tional! Fremtidsplaner: Sprakstudier. Problemet republikk/monarki er blitt s~rlig aktuellt i forbindelse med Kronprins Haralds forlovelse med Sonja Haraldsen. Forlovelsen endrer ikke monarkiets berettigelse i Norge etter min mening. Kongehusets medlemmer utvirker ved sin reisevirksomhet at Norge blir kjent ute i verden, og stimulerer derved utenrikshandelen. Dessuten er det noe verdifullt ved et statsoverhode som ikke bare representerer en viss del av folket gjennom et politisk parti. AASE G]ERTSEN F0dt 22/ i Kristiansand S. Torsgt. 41 a, Kristiansand S. Telefon S~roppgave: Abraham Lincoln. Motto: Hvorfor v~re stor, nar man er lykkelig som liten. Interesser/ aktiviteter: Musikk, S0m, oljemaling, film, turer i skog og mark, reiser. Fremtidsplaner: Flyvertinne.

18 SIGNE GR0V AN F0dt i Kristiansand S. Arenfeldtsvei 23, Kristiansand S. TIf Sreroppgaven min var om Norsk Luthersk Misjonssamband. Som kristen har jeg kristne interesser, og beskjeftiger meg mest med kristent arbeid utenom skolearbeidet. Med dette syn er min hovedinteresse og mest brennende 0nske i livet a vinne mine medmennesker for Jesus, sa de far et langt rikere og lykkeligere liv, og at de likesom jeg, kan ha en evig himmel i vente ved d0dens port, og ikke et evig helvete. Derfor er jeg med i kor, og er med og leder ei ungdomsgruppe for gjennom sang og tale vitne om Jesus, min beste venn. Som motto har jeg bibelverset (Matt. 6, 33): Men s0k f0rst Guds rike og hans rettferdighet, sa skal dere fa alt dette i tillegg.» Min fremtidige plan etter endt artium og sommerferie, blir a ta fatt pa utdannelsen til tidens visstnok mest moteriktige yrke, lrereryrket. ANNE HEGGLAND F0dt i Kristiansand, 14. juni Gl. And0yvei 7, Vagsbygd. Telefon Sreroppgave: Liv og virke i de norske h0yfjell. Interesser: B0ker, friluftsliv, reiser, historie. Aktiviteter: Fjellvandrer, uteligger, kattehater. Motto: Livet er som en kommode, en ten er det skuff eller sa er det klaf. Fremtidsplaner: Fysioterapeut. Jeg fore trekker monarki fremfor republikk sa lenge vi har en konge som er en verdig representant for landet. En konge star over alle politiske partier, mens en president har vanligvis f0r sin presidenttid tilh0rt et politisk parti og vii sannsynligvis som president ha vanskeligheter med a sta politisk n0ytral. Politiske strider har vi nok av om ikke ogsa et presidentvalg skal skape misn0ye og uro. B]0RG HOLMESLAND F0dt 4/ i Kristiansand. Urdsvei 3. Telefon Sreroppgave: Baneheia med Ravnedalen - og general Oscar Wergeland. Aktiviteter/interesser: Ivrig turgjenger og -sykler (+ fisketur og skitur). I turnforeningen av og til for ikke a «stivne». Flink kakebaker. Interessert i litteratur og historie. Liten tid til a dyrke andre interesser. Soltilbeder. Motto: Kjemp for dine prinsipper - men tillat deg en hvil i blant. Fremtidsplaner: Sannsynligvis fysioterapeu t. Etter min mening representerer monarkiet verdier som for en stor del ville ga tapt om det matte vike plassen for republikk. Det er fordeler ved a ha et statsoverhode som far sin stilling ved arv, beholder den resten av livet og er hevet over politisk strid i landet. Monarkiet kan vrere et fast symbol pa enheten i folket og ha sympati hos folk av forskjellig politisk oppfatning. Monarkiet b0r bevares, men imidlertid ikke pa bekostning av monarkens frihet i valg av ektefelle. Gar majoriteten i folket mot at han gifter seg borgerlig, far monarkiet oppgis. Det ville i h0y grad vrere udemokratisk a nckte ham a velge ektefelle fritt. GRETHE IVERSEN F0dt 22. mai 1949 i Narvik. Harald Harfagres vei 4 g, Kongsgard 2. Telefon 24067, apparat 325. Sreroppgave: Monte Negro. Aktiviteter: Noen sma verv i Acontis og Athene. Ivrig tilhenger av Athene Teater. Interesser: Var, og skal bli, interessert i handball (skolearbeidet har hindret meg i noen aktiv innsats den senere tid), a reise og treffe fremmede mennesker er kjempeg0y og jeg er gal etter ringer og soldater. Motto: I never think of the future. It comes soon enough. Fremtidsplaner: F0rst av alt kommer Frankriketur, sa skal jeg sommerjobbe litt og fra h0sten av haper jeg a komme inn pa Gullsmedlinjen ved Oslo Yrkesskole.

19 Min mening om monarki/republikk: Jeg synes monarkiet har sa mange fordeler sammenlignet med republikken, at det slett ikke skulle herske tvii. - Siden Val' konge ikke tar noen aktiv del i politikken, slipper han dermed den kritikk og det press som folger med en presidents stilling. - Ved a beholde monarkiet holder vi pa en arelang tradisjon... den norske kongerekken er jo noe aile nordmenn er stolte avo Selv om val' kommende dranning er fodt borgerlig, skulle dette ikke sette en stopper for det. Harald og Sonja er jo sa skjonne! TOM-IVAR JAKOBSEN Agder AIle 30. Telefon Srerappgave: Henry Ford. Interesser/ aktiviteter: Musikk, raing, og slike interesser som aile gutter har (01, jenter 0.1.). Motto: «Fram for Hippies». Fremtidsplaner: A bli ferdig med gymnaset. Jeg mener det bor vrere fullt demokrati pa skolen. Elevene bor fa lov til a gjore akkurat det de vil, gjerne rive ned skolen, om de vii. De bor ha lov til a roke i timene og ta fri fra skolen akkurat nar de vii. Hvis sa var tilfelle, ville elevene trives svrert bra ved skolen og bli inspirert til ny innsats og miljoet ville bli meget bra. Fremtidsplaner: Forst og fremst en sommerjobb. Fra hosten av drar jeg til England, og sa far tiden vise. Om monarkiet: Selvfolgelig holder jeg pa monarkiet. La Harald fa sin Sonja, og la Norge fortsatt vrere et monarki. ELSE LILLIAN KONSMO Fodt i Kristiansand. Strandveien 12, Nedre Lund. Telefon Srerappgave: Kristiansands Folkebibliotek. Interesser: Boker, handarbeid, internasjonal brevveksling, reiser, ridning. Ivrig amator-arkitekt - srerlig i skoletimene. Naturelsker. Aktiviteter: Skuespillerinne i Athene Teater. Motto: Vend ansiktet mot solskinnet, da faller skyggene bak deg. Framtidsplaner: Sehetrer / radiotelegrafist? Republikk/monarki i Norge: Personlig er jeg for monarkiets opprettholdelse. At kongen idag nrermest er en stasfigur uten politisk innflytelse synes for meg a vrere en stor fordel, og ikke, slik mange mener, en ulempe. Kongen vii dermed vrere et samlende nasjonalt symbol for hele folket uansett politisk oppfatning, - noe som aldri er tilfelle med en president, han vill dessuten «sette et personlig preg pa det veldige, upersonlige statsmaskineriet» (for a sitere fra engelskpensumet). En romantisk oppfatning, javel - men jeg er overbevist om at en stor del av Norges innbyggere er romantikere innerst inne. ELLEN JOHANSSON Fodt 8. august 1949 i Kristiansand. Brages vei 4. Telefon Sreroppgave: Setesdalsbanen. Aktiviteter: Ivrig billettselgerske for Athene Teater. Syforeningsmedlem. Interesser: Jeg har ingen spesielle brennende interesser. Jeg liker stort sett alt mulig: Sport, batturer, handarbeid, hester, musikk, fester, brevskrivning osv. Motto: «Arbeta smadjevlar, i graven skai ni fa vila.» ASTRID MATHISEN Fodt 3/ i Kristiansand. Agder AIle 25. Telefon Sreroppgave: Edvard Grieg. Interesser: Musikk, tegning, maling, sport og orreleik am varen. Aktiviteter: Varierende, men i det siste har jeg vrert med i Athene teater, jeg har dessuten hatt et par trostehverv i Athene - herald og sann. Mcdlcl11 av Scola Cantorum og spiller litt piano. Spilte handball en galli', III diem av Kristiansands Turnforening. Morgenbader.

20 Motto: Det menneske blir aldri lykkelig som ergrel' S 'g OV 'I' :lndres lykke. Ukjent kilde. Fremtidsplaner: Fysioterapeut. Problemet republikk/monarki har vi beleilig nok netopp I 'sl om i engelskpensumet, og man lrerte raskt at et kongerike byl' pii diverse fordeler. Rett nok, det er antikke greier, men antikvitctcl' (;1' jo sa verdifulle - jo skropeligere jo bedre... GURLI IRENE OLSEN Fodt i Kristiansand 16/ Skrastad. Telefon Sreroppgave: Abraham Lincoln. Interesser: Tegning, litteratur (poesi og kjrerlighetsromaner), hester og jordbruk. Aktiviteter: Medlem av Kristiansands Rideklubb. Kombinert gartner og stailjente. Motto: Love, Liebe, Amour, - always, immel', toujours! Fremtidsplaner: Jobbe pa et gamlehjem i London i 6 maneder, deretter reise til Frankrike som au-pair-pike. Etterpa skal jeg en ten ta sekretrerlinjen eller ga pa Kunst- og Handverkskolen. B]0RN MARTENS Fodt i Kristiansand. Agder AIle 4, oppg. 3. TIf Sreroppgave: Kristiansand Havn. Aktiviteter: Fotball (Donn). Motto: «Hvorfor ga langturer nar man kan vrere hjemme a smature.» Frem tidsplaner: Sosiologi. TOR MARDON OLSEN Fodt 28/ i Kristiansand. Trolldaistien 1. Telefon SIGNE NIELSEN Fodt 26/ i Oslo. Baneheiveien 13. Telefon Sreroppgave: Nationaltheatret fra 1899 til Interesser: Teater, litteratur, kunst og storbyer. Aktiviteter: Jeg val' visst annonsesjef i Acontis en gang for lenge siden. Dessuten har jeg vrert journalist og herold i Athene, men det morsomste av alt har vrert a prove seg som skuespiller i Athene Theater. Motto: Fluctuat nec mergitur! Fremtidsplaner: Hoyst uklare, men nar (hvis!) man forst er kommet sa langt, sa er det vel lurt a satse pa en noenlunde brukbar videreutdannelse ogsa. Sreroppgave: Skoleskipet «Sorlandet». Interesser: Fotball/Gitar. Fremtidsplaner: Vet ikke. LILLIAN PEDERSEN Fodt 21. mai 1949 i Kristiansand. Agder AIle 32. Telefon Sreroppgave: Hjemmefronten pa Sorlandet. Aktiviteter: Styremedlem i A.D.F. og syforeningsmedlem. Interesser: Sang og musikk. Sport og litt kjolesom pa si. Framtidsplaner: Forst en sommerjobb og siden fai' jeg se hva det blir til.

21 TORUNN R0ED F0dt 27. mai 1949 i Kristians:lnd. Agder AIle 32, Kristiansand. '1' 1 foii Sreroppgave: Oddernes kirke. Interesser og aktiviteter: Ivrig syfol' 'ningsmedlem, lidenskapelig hundeelsker (plci I' ~l vrere gjensidig), soltilbeder og brevskriver. Motto: Det menneske som vil bli virkelig lykkelig, b0r ikke legge an pa a 0ke sitt gods, men a begrense sine krav. (Platon.) Fremtidsplaner: Englandsfarer? Radiotelegrafist? Sekretrer? Jeg haper at Norge ogsa for fremtiden vil vrere monarki, og jeg synes ikke at var kjrere Kronprins giftermal med Sonja skal hindre ham i a bli Konge. ASE KARl SVENDSEN F0dt i Kristiansand S. Kokleheia 34 A, Kristiansand S. TH Interesser: Jeg liker g0y, reiser, sprak, tegning, musikk, dans, kunst, film, teater, ridning, dyr, sol og varme. Motto: La oss gi hverandre blomster mens vi lever. Fremtidsplaner: Alt og ingenting. Jeg vii pt0ve a fa interesser og fornuft til a m0tes, men f0rst vil jeg la ufornuften ha overhand. SISSEL THORKILDSEN F0dt i Kristiansand S. 11. desember Eigevannskollen 13, Hannevildsen. TH Sreroppgaven: Camilla Collett. Interesser/ aktiviteter: Frimerker, Athene (en gang journalist), turn, Athene Teater (minirolle 1966, sufl0se 1967), og Jitt fotografering. Motto: Vi r0rer.... Fremtidsplaner: Sykepleien? STEIN LEIDULV STOKKE F0dt 22/ i Molde. Asveien 10, Vagsbygd. Telefon Sreroppgave: Vagsbygd - et samfunn i vekst. Interesser: Piger, jenter, darner, biler, (spesielt Triumph K ), jakt, fiske, friluftsliv, vapen, Country & Western-fan, hytteturer, fester, film og gode b0ker. Aktiviteter: R0drussformann, medlem av Unge H0yres Politiske Utvalg, leresmedlem av Hut Guys. Motto: Gj0r erfaringer, selv om det koster. Fremtidsplaner: F0rst tilleggseksamen i matematikk og fysikk, sa skal jeg avtjene verneplikten, og senere blir det forhapentligvis fagskole, praksis ogstudium ved NLH. MARIT AASEN F0dt i Skien 15. april Kokleheia 49, Kristiansand. Telefon Sreroppgave: Vest-Agder-bunaden. Jeg Weer a lese (utenom pensum) og a skrive brev. Reiser og nye mennesker er g0y - da far en jo ogsa luftet de sprakkunnskaper en matte ha. Fotturer i fjellet er fint! Motto: «Jeg bider Anemonen arets pryd, skj0nt jcg nok veed at Roserne vil komme.» Eks<l111enslcal feires med Frankriketur, etterpa blir det sommerjobb og sckrcta~l'linje i Kristiansand. Dermed er det ikke sagt at jeg vii hli s k!' 'li'l'...

22 a ha kunnet spore (klassens sannhetskjrerlighet og - som f01ge av det - trang til a rive i stykker mine illusjoner, gj0r at jeg her ma uttrykke meg noe vagt). Trass i den manglende (overdrevne) rergjerrighet gjorde klassen som helhet en merkbar fremgang i 10pet av de tre arene. Denne fremgang ser jeg som et resultat av jevnt, pliktoppfyllende arbeide som trofast ble fortsatt selv om det lenge for den enkelte kunne se ut som om han (hun) ikke kom noe videre. Til sist vil jeg peke pa klassens diskusjonsevne og -glede. En kjerne pa 5-6 stykker som heldigvis bestod av del vis radikale, delvis mer konservative elementer, gjorde at de emnene som ble diskutert, ogsa kunne aktivisere en god del av de andre. Med glede ser jeg tilbake pa de tre arene. Takk for samvreret, 3 ee, og lykke til! Bildet av lektorene er preget av almen munterhet, muligclls ('I' ri('! JOl"di lektor Bergstad i midten ser ut som han gruel' for arets f0rste bad cll(,1" 110('.ftillt. Pra venstre: Thorleif Andersen, biologi, Carl Smith-Gahrsen (KI".d.A:..I'A:r1Ii),I1l7ton D. Nilsen, engelsk, Helge Bergstad, fransk, Eli Kristianscll, IIOI"JA: og Pel' Isak Blesvig, historie. 3EC Hvis jeg sier om 3 ee at det val' en hyggelig klasse, sa sier det svrert lite, selv om det er santo Sier jeg sa videre at en som regel (unntak: skriftlig-muntlige pr0ver) ble m0tt med smil og godt hum0r del', sa kan det samme i grunnen sies om mange klasser, og det gir saledes ikke noen karakteristikk som passer for 3 ee alene. Jeg vil derfor trekke frem tre karakteristika for klassen som bade hver for seg og samlet gjorde det gildt a arbeide del', og som en sjelden finner i en kombinasjon. For det f0rste val' klassen lite preget av poengjag og rergjerrighet. Skjenn pa grunn av uventede pr0ver val' det lite av, og en viss interesse for emner som kanskje la i utkanten av pensum, innbiller jeg meg ogsa A vrere lrerer i 3 ee ma til sine tider ha vrert en pr0velse, for en klasse sammensatt av sa mange forskjelli.ge individer skal man lete lenge etter a finne. Bade i alder, kunnskap og bakgrunn val' forskjellen sa stor at det vanskelig kunne bli en enhet ut av alt sammen. Klassen fungerte som en slags s0ppelb0tte for alt det som str0k, matte ga om igjen, eller som val' kommet pa feil linje. SaIedes val' noen av oss Here og tyve ar gamle, mens noen nesten val' under den kriminelle lavalder. Noen kom fra reallinjen, noen fra naturfaglinjen og no en tok seg god tid pa engelsklinjen. Klassen var grovt dominert av pikene som til enhver tid var i Hertall, det varvel bare i gymnastikktimene at guttene kunne heve r0sten uten a bli m0tt av kvinneglam, na - sa ivrige i gymnastikktimene val' vi vel heller ikke. Storparten hadde vel Here fravrerstimer enn tilstedetimer i dette faget. Hvorvidt det val' som en sp0k at en lrerer sa det val' som en hvile a kol11mei 3 ee skal vrere usagt, men iallfall val' det ikke sa n0ye med hva Ia:reren sa, det val' fa som fulgte med. Og jeg tror dette har karaktcriscrl' klassen, sovende, dr0mmende eller totalt fravrerende ansikt '1' SOil V:lr nile,lildre steder enn i undervisningen.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge.

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge. FLY Da de fikk h0re det, fley de I lufta av sinne (de ble fryktelig sinte). Jeg kunne fly I flint (jeg er sa sint). Han floy pi meg (han angrep meg). Han flyr med jenter hver kveld. FLYKTE Man kan ikke

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

La jentene slippe gutta noen ganger!

La jentene slippe gutta noen ganger! DEL 4 La jentene slippe gutta noen ganger! Denne delen handler om hvordan vi kan dele jenter og gutter innimellom. Fellesundervisninga har sine fordeler. Samtidig er skolen og barnehagen et sted hvor gutter

Detaljer

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 1 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 1 2007 Mortepumpen 30 år å! 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité:

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

STRINDA GYMNAS KORT HISTORIKK FOR TIDSROMMET 1933-1968. Ia; VED REKTORENE TORJUS BERGE -FINN BERNTSEN THONDHEIM YHKESSKOLES BOKTHYKKEHLINJE ''1,1:

STRINDA GYMNAS KORT HISTORIKK FOR TIDSROMMET 1933-1968. Ia; VED REKTORENE TORJUS BERGE -FINN BERNTSEN THONDHEIM YHKESSKOLES BOKTHYKKEHLINJE ''1,1: STRNDA GYMNAS ''1,1: KORT HSTORKK FOR TDSROMMET 19-1968 a; VED REKTORENE TORJUS BERGE -FNN BERNTSEN ) THONDHEM YHKESSKOLES BOKTHYKKEHLNJE ''1./ NNHOLDSFORTEGNELSE Forord.... side 6 Kort historikk....»

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Utdrag fra "Tommy" Alle rettigheter. Kolofon Forlag AS. og Kjell Horn. Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss

Utdrag fra Tommy Alle rettigheter. Kolofon Forlag AS. og Kjell Horn. Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss Kapittel 2 Slik har det alltid vært hos oss Rektor Riise følte seg lite til pass. Samtalen med Tommy i forrige uke hadde ikke vært noen overraskelse for ham, mer en bekreftelse på forhold som han lenge

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011

Fjellhaug. Flotte turer på BIF. Pust. Frontline. Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK #1/2011 organ for fjellhaug utdanningssenter og fjellhaug elevlag #1/2011 Fjellhaug Pust Nytt navn på Høgskolen Rapport fra CapeTown Årets misjonsprosjekt Rektorskifte på BSK Frontline Flotte turer på BIF Leder

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer

WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79

WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79 WOW WAT; Tempelbygningene i Angkor Wat imponerer Martine Weum og Åse Birgitte Berstad. Nr. 1 > 2008 > Årgang 79 4 Pensjonisten fortsetter Håndverker og altmuligmann Sven Sunde fortsetter som vedlike holdsarbeider

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull og velsignet julehøytid og et godt nyttår. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2010 Årgang 106 Kristi Menighet i Fredrikstad har markert sitt 125 års jubileum 2011. LES MER SIDE 2-4 Damene i fokus i Kristiansand og på Karmøy.

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Vi snakkes. God påske!

Vi snakkes. God påske! God påske! Meget beleilig side 2 Påske side 2-4 De usårlige og de andre side 5 Barndoms påsketanker side 6-7 Nytt fra menighetene side 8-12, 14 Kristendom og politikk side 14-15 Om krigen side 16-18 På

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer