Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014"

Transkript

1 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Det innkalles til dette til styremøte for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Styremøtet avholdes på Adamstuen (Spiserommet bygg 14) fra kl til 15:00. Det vil bli gitt en faglig presentasjon ved professor Margareth Øverland (IHA) Forslag til sakliste S 41/2014 (b) Godkjenning av innkalling og saksliste S 42/2014 (b) Møtebok fra S 43/2014 (o) Referat fra ID møte S 44/2014 (o) Dekanen orienterer om bl.a.: Status i saken om brukermedvirkning mm Oppfølging av saken om Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S 45/2014 (b) Faglig strategi for VETBIO siste behandling S 46/2014 (b) Fordeling av fakultetenes strategiske midler S 47/2014 (b) Strategisk støtte til dekan S 48/2014 (b) Ph.D. programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S 49/2014 (b) Studieprogramportefølje 2015 S 50/2014 (b) Møteplan 2015 S 51/2014 (o) Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S 52/2014 Eventuelt (b) = beslutningssak (o) = orienteringssak 1 av 2

2 Vi ber om at eventuelt forfall meldes nina.mellin så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Lie dekan 2 av 2

3 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinær og biovitenskap Kopi til Vår ref. 14/00745 Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland, tlf Møtebok fra fakultetsstyremøte VetBio 8. og 9. september 2014 Til stede: Odd Magne Rødseth, Group Director, EW Group (leder), professor Wenche Farstad, professor Birger Svihus (ikke sak 31, 32 og 34) professor Frode Lingaas, postdoktor Simen Rød Sandve, senioringeniør Linda Godager, student Liv Nedrebø og student Mari Røken, prosjektleder Marit Valseth, Innovasjon Norge, Idun Christie, direktør Graminor Forfall: professor Tor Einar Horsberg, førsteamanuensis Siri Fjellheim, førsteamanuensis Kristin Olstad. Det var ingen av de eksterne vara styremedlemmene som kunne møte. Fra administrasjonen, dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Sakliste S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 S-34/2014 Dekanen orienterer S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S-37/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val S-39/2014 Etiske retningslinjer -høring 1 av 7

4 S-40/2014 S-41/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Eventuelt S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. Innkalling, saksdokumenter og møtebøker sendes også til vararepresentantene. S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 Vedtak: Møteboka fra 27. mai ble godkjent S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 Referatet forelå ikke til behandlingen av saken. Det legges ved møteboka. S-34/2014 Dekanen orienterte om: PhD programmene på Vetbio, orientering om arbeidet (skriftlig orientering) SAKS (skriftlig orientering) Disse sakene ble flyttet til eventuelt og ble behandlet som vedtakssaker: Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet Støtte til strategisk ledelse status SEARCH Sandnes Education and Research Centre S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. 2 av 7

5 S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Vedtak 1. Dekan bes om å sluttføre arbeidet med en forkjøpsavtale av Follo smådyrklinikk, basert på fakultetsstyrets innspill, og legge denne fram for universitetsstyret for endelig beslutning. 2. Fakultetsstyret ber dekanen om at det blir utarbeidet en plan for henvisningssykehuset i tråd med fakultetets strategiske planer, der de finansielle- og bemanningsplaner inngår. S-37/2014 S-38/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen Vedtak: Fakultetsstyret tar EAEVEs rapporter til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanen gi Studieprogramutvalget for veterinær og dyrepleierutdanningen om utarbeide en handlingsplan for oppfølging av rapportene. Oppnemning av nominasjonskomité for val etter valreglementet Vedtak: Til nominasjonskomiteen for Fakultet for veterinær og biovitskap er fylgjande oppnemnt: Professor Knut Egil Bøe, IHA (leiar) Ingeniør Haakon Aaen, ProdMed Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM Professor Erling Olaf Koppang, BasAm Fyrsteamanuensis Ellen Skancke, SpFaMed S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Vedtak: Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap anbefaler de etiske retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Vedtak: Instituttstyrereferatene tas til orientering. S-41/2014 Eventuelt Neste fakultetsstyremøte avholdes som planlagt 25. november. 3 av 7

6 Administrasjonen avklarer møtetidspunkter for møtene i 2015 med styremedlemmene før endelig møteplan vedtas. Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet. Dekanen orienterte Vedtak: Med utgangspunkt i dekans mandat fra rektor ultimo mars 2014 og fakultetsstyrets vedtak av 27. mai 2014 uttrykker fakultetsstyret bekymring for framdrift i saken. Fakultetsstyret ber styreleder og dekan rette en formell henvendelse til rektor og universitetsstyret, der man ber om at saken fremmes på neste US-møte 29. sept I henvendelsen skal det legges vekt på avklaring av organiseringen av VetBios medvirkning, samt adekvate finansielle rammer for denne. Uten denne avklaringen og forankringen finner VetBio det vanskelig å påta seg ansvaret for kvalitetssikringen av statsbyggprosjektene fram til og gjennom flytteprosessen Strategisk støtte til ledelse status Dekanen orienterte. Vedtak: VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er lang større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder SEARCH Sandnes Education and Research Centre Fakultetsstyret er imponert over unikheten i seksjonens kombinasjon av høy vitenskapelig kvalitet og nærhet til praktisk virksomhet og profesjon. SEARCH legger grunnlaget for viktig komplementaritet innen eksperimentell og komparativ biomedisin. Dette 4 av 7

7 gir mulighet for nye synergier med eksterne forskningsmiljøer og næringsaktører med tilhørende innovasjonspotensiale. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til videreutvikling av prosjektet. Vi anbefaler instituttet om å arbeide videre med å innhente nødvendige nøkkeltall (inntekter/markedspotensial for eksterne og interne brukere i tillegg til kostnadsstruktur) og finansieringsløsning for å ha et adekvat beslutningsgrunnlag for etablering av senteret SEARCH, før saken eventuelt legges fram for universitetsstyret på ny. 5 av 7

8 Vedlegg til sak 33/2014 Referat fra ID- møte den Fakultet for Veterinær og biovitenskap Til stede fra hovedsammenslutningene Bjørg Egelandsdal, Caroline Piercey Åkesson og Jan Erik Paulsen - FF UNIO Haakon Aaen og Signe Hansen - NTL LO Greta Indahl, Liv Berge og May H. Aalberg - Parat YS Katharina B. Løken og Salima Fjeld - Akademikerne Til stede fra arbeidsgiversiden Dekan Øystein Lie (møteleder) Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsesstaben Catherine Caillé, referent Saksliste: ID sak 6/14 Godkjent. Godkjenning av innkalling og saksliste ID sak 7/14 Nytt fra hovedsammenslutningene Partene er enige om å ta vekk dette punktet ID sak 8/14 Orienteringer fra arbeidsgiversiden Intet utover sakene til fakultetsstyret under. ID sak 9/14 Saker til fakultetsstyremøtet den ; S-34/2014 Dekanen orienterer Vedleggene ettersendes med forslag til referat Kommentarer; til tema revisjon av studieprogramporteføljen; Strategier må følges opp. Evt «tapere» må tas vare på. Viktig å satse på dialog på alle nivåer. Samarbeid på tvers av instituttene må stimuleres, kanskje lage noe nytt. Viktig å samle saker som den nye organisasjonen lider under. 6 av 7

9 Fagforeningene er opptatt av god og lang økonomistyring. S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for VetBio Dekanen orienterte. Kommentar; viktig å sørge for at begrepene blir riktig i strategien slik at det ikke blir noen misforståelser, matøkologi som satsningsområde ble nevnt spesielt S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-37/2014 Oppfølgingen av EAEVE evalueringen Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val IHH fra Ledelsesstaben orienterte. S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Ingen kommentar. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Ble ikke gjennomgår. Ingen kommentar. ID sak 10/14 Eventuelt Kommentar; tjenestemannsapparatet bemerket at ledelsen er lite på Adamstuen. Orientering om SAKS og prosess-oppstart: Det ble kommentert at UIO vil være opptatt av (fortsatt) god økonomi ved sammenslåinger og at det derfor må utarbeides kriterier (for og mot ulike sammenslåingsmodeller) som kommuniseres de ansatte slik at de får følelse av medbestemmelse i SAKS prosessen (slik at ikke NMBU kommer opp i økonomiske ufører som ikke er tilstrekkelig belyst i dialogen med KD). 7 av 7

10 S45/2014 Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

11 2 Saksframlegg Fakultetsstyret behandlet i sak S 35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap følgende vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. Vedlagt følger en bearbeidelse av strategidokumentet. Forslag til vedtak Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas.

12 1 Strategi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Visjon. En unik syntese av biovitenskap og veterinærmedisin som tydelig understøtter NMBUs visjon: «Kunnskap for livet». Fagområdene gir grunnlag for en bærekraftig bio økonomi og for det utvidete helsebegrepet, «én helse». Overordnet mål. VetBio er i den internasjonale forskningsfronten på definerte felt innen biovitenskapene og utdanner fremragende kandidater. Fakultetet leder an i å skape et robust kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig og trygg produksjon av mat og andre produkter fra biologiske råvarer. Videre er fakultetet en sentral garantist for friske dyr, planter og mennesker i sunne miljøer. Fakultetet er NMBUs flaggbærer for en kunnskapsbasert og sunn bioøkonomi og for det utvidete helsebegrepet: «en helse». Identitet, særpreg og posisjon. Fakultetet har ledende kompetanse som understøtter alle verdikjedene i bioproduksjonen og har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin. o o o o o Livsvitenskapen. Internasjonalt ledende på utvalgte fagfelt innen avl, genetikk, genomikk, sykdomsmekanismer på husdyr, planter og fisk, enzymteknologi, bioraffinering samt ernæring/fôrmidler og fôrteknologi på husdyr og fisk. Bioproduksjonen, matvitenskapen og mattryggheten. Kompetansen innen produksjonsdyrmedisin, produksjonsbiologi på planter og dyr og matvitenskap og mattrygghet er unik ved å dekke hele verdikjedene med utgangspunkt i planter, husdyr og fisk. Veterinærmedisinen. VetBio har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin som gjennom EAEVE akkreditering også er ledende i Europa og har som ambisjon å forbli blant de mest fremtidsrettede veterinærmedisinske institusjoner internasjonalt. Plantevitenskapen. VetBio har landets eneste plantevitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger. Husdyr og akvakuluturvitenskapen. VetBio har landets eneste husdyrvitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger på husdyr og akvakultur. Virkemidler. Fakultetet har innen 2018 styrket nevnte posisjoner gjennom fremragende innsats innen forskning, utdanning av nye kandidater, teknologisatsing og tidsriktig infrastruktur samt med aktiv formidling og synlige innovasjoner. Dette er oppnådd gjennom synergier innen fakultetet sammen med nasjonale og internasjonale allianser innen akademia, næring og finans. Kultur. Høye faglige krav og ambisjon både i vitenskap og profesjonstilnærming sammen med dialogbaserte beslutningsprosesser og ivaretagelse av et godt psykososialt miljø er sentralt for fakultetet. Forskning o «Brobyggingsprosjekter». Økt signifikant antall samarbeidsprosjekter mellom instituttene og mellom de to campus innen satsingsfelt og innen ovennevnte posisjoner for å hente ut ny kvalitet og synergipotensiale. Dette o Kvalitet. Gi de kreative og arbeidsomme forskerne alburom til å bygge opp sterke grupper. Det handler mer om personer enn systemer. Bygge opp et nytt elitelag av forskere gjennom rekruttering av de beste ph.d. kandidater. o Attraktivitet. Styrke miljøenes og våre forskeres attraktivitet både nasjonalt og internasjonalt, herunder også fra næringen (flere næringsallianser) gjennom kombinert økt vitenskapelig kvalitet, relevans og formidling/synliggjøring.

13 2 o Øke graden av ekstern finansiering med minst 20% som et mål for styrket finansiell forutsigbarhet. Betydelig øket antall ph.d. og postdoc stillinger samfinansiert med næringen. Det satses på at VetBio skal konkurrerer om en SFF innen et utvalgt prioritert område Utdanning o Ny VetBio utdanningspolitikk som bygger opp under egenarten til fakultetet ved åopprettholde profesjonsidentiteten og samtidig utnytte komplementariteten o Vi har ryddet studieprogramporteføljen i to til tre hovedgrupper: livsvitenskap og veterinærmedisin og med logiske undergrupper/retninger. Den hierarkiske inndelingen synliggjør mulighetene for nye samarbeidsflater og synergier samt eliminering av parallelle løp. o EAEVE. Følge konkret opp EAEVE akkrediteringen mot ytterligere forbedringer og internasjonal anerkjennelse. o Attraktivitet. Fakultetet skal utdanne kandidater som er anerkjente og etterspurte pga. faglig styrke, profesjonsferdigheter, kreativitet og samfunnsengasjement. o SFU. Ha oppnådd status som Senter for fremragende utdanning (SFU) (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT) Innovasjon og formidling I etablert næring. Styrket signifikant dialogmekanismene og samhandlingen mellom forskermiljøene og næringsaktørene for å fremme innovasjonen i eksisterende næringer Nyetableringer. Styrket tilrettelegging for nyetableringer (lavterskeltilbud for oppstartbedrifter, risikoavlastning i tidligfasen, preinkubatorstipend («exist» ordning som i Tyskland), offentlig/privat tidligfase risikokapital (såkorn), inkubator etc. Kultur og kompetanse innen innovasjon. Etablert en rekke utdanningsløp innen innovasjon og entreprenørskap, etablert nye meritteringskriterier for forskere og instituttene for innovasjon etc. «Økosystem for innovasjon»: fusjon av formidling og innovasjon, NMBU og Vitenparken har etablert et «Viten og innovasjonssenter» (arenaer, visualiseringsteknologi, tyngre kjernefasiliteter, mediasenter, labhotell og småskala eksperimentelle fasiliteter for næringsaktører, preinkubatorer «kuvøser», inkubatorer, risikofond.

14 3 ANNEX: Mulige satsinger for å øke vår attraktivitet og dermed bedre imøtekomme våre samfunnsoppdrag, herunder økt bidrag til nyskaping. Virkemiddelsatsinger o o o Toppforskning: Satse med nytt format både i finansielle rammer og rekruttering av de beste phd kandidatene. Nye finansielle rammer sikres bl.a. gjennom økt samarbeid med næringsaktører som har behov for fornyelse og for løsninger fra vår fagekspertise og vår kompetanse. Gi alburom til de kreative miljøbyggende forskningsgruppelederne. Utdanning: Øke kandidatkvaliteten og gjennomføringsprosenten gjennom opptakskrav, gjennom økte søkertall (for ikke veterinære studier) med rom for sterkere seleksjon, gjennom styrket undervisning. Fokusere ressursbruken/porteføljen, opprettholde akkrediteringen på veterinærutdanningen og reaktivere utdanning av agronomprofesjonen innen plantefag. Innovasjon: Styrke vår bidrag til nyskaping så vel innen eksisterende næring som innen nyetableringer: styrket dialog, personalflyt, samfinansiering og prosjektsamarbeid med næringen. Øke etableringstakten der det er størst potensiale, underlette de kritiske tidligfasene i samarbeid med offentlig og privat kapital samt styrke intern utdanning og incentivordninger innen innovasjon og entreprenørskap. Tematiske satsinger o o BIOPRODUKSJON. VetBio kjennetegnes ved å bidra med topp kompetanse til hele verdikjeden fra primærproduksjonen, via «post harvest»/prosess til konsument. Mat. Videreføring med nye dimensjoner: flere institutter involvert og helt nye potensialer for kostnadseffektiv matproduksjon og mattrygghet. Bioraffinering: mat, ernæringstilskudd, fôr og ingredienser, grønne kjemikalier, bioaktive molekyler, biomaterialer, bioplastikk, bioenergy etc. fra komplekse nod food råvarer (skog, halm, sidestrømmer fra matindustrien på hav og land, nye trofiske nivåer i havet og akvatiske miljøer, makro og mikroalger, tunikater, mikrober, sopp etc.). «Hav og land». Fortsette å ha kommandoen på sentrale innsatsfaktorer: genetikk, avl, sykdomskontroll og ernæring i primærleddet på planter, husdyr og havbruk. Lede an i en potensiell ny blå revolusjon på land: «Fish barns». NMBU har alle kritiske innsatsfaktorer til å også å lede denne. «ÉN HELSE». Planter, dyr, mennesker og miljø. Topp eksperter på ulike fagfelt (mikrobiologi, patologi, ernæring, molekylær biologi, epidemiologi, kliniske fag, samfunnsmedisin, økologi, toksikologi) og på ulike organismer (planter, husdyr, fisk og menneske) installerer et sett ulike flerfaglige prosjekter for å adressere for eksempel: forebygge sykdommer på planter, husdyr og fisk, forebyggelse av multiresistente mikroorganismer forebygge epidemier og livsstilsykdommer hos menneske etc. Det nasjonale dyresykehuset. Fremtidsrettet infrastruktur og kompetanse for klinisk forskning og behandling av sports og familiedyr. «Ren agroøkologi». Utdannings og forskningsbasert satsing for å legitimere våre kultiveringsinngrep som en del av biosfæren: Biosentrisk tilnærming versus antroposentrisk (alt menneskeskapt er ikke nødvendigvis skadeverk eller «urent» i forhold til vilt og urørt). Våre inngrep er livsviktige for å adressere de store utfordringene: forsyning av mat, energi, klima og miljø effekter, samtidig som biomangfoldet og natur i balanse er uerstattelige verdier. «Én helse» konseptet tar utgangspunkt i det samme: biosfærens helse. Dette er en viktig del av NMBUs identitet.

15 S 46/2014 Fordeling av fakultetes strategiske midler Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

16 2 Saksframlegg I universitetsstyrets behandling av foreløpig budsjett for 2015 (sak 134/2014) er det foreslått å bevilge tre millioner til Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap til strategiske satsinger og to millioner til på hhv Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, og 4,3 millioner til Universitetsstyret. Universitetsstyret har bedt om en økning av universitetsstyrets ramme for sine strategiske midler. Innholdet i universitetsstyret satsinger blir en egen prosess når økonomiske rammer er endelig avklart. I hht styringsreglementet er det er fakultetsstyret som skal fatte beslutning om prioritering av fakultetets strategiske budsjettmidler i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets overordnede prioriteringer. Dekan har følgende forslag til disponering av midlene: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill. VetBio har kommet i gang med workshops og seminarer mellom institutter innen og mellom campus for å adressere økte samarbeidsmuligheter så vel inne forskning som utdanning. Man påregner oppfølging av 10 slike samlinger i 2015 med en kostnad hver på ca kr, dvs totalt kr 1,0 mill. Oppfølging og hjelp til rigging av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter samt implementering av nye felles tiltak på utdanningspolitikk, undervisning og undervisningsmetoder vil trekke ytterligere kostnader, estimert til ca kr 0,8 mill. Totalt ca 1,8 mill. kr. o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill. VetBio samarbeider med NMBU TTO, forskningsdirektøren, kompetansesenteret for innovasjon, Vitenparken og næringsklynger som Heidner, MareLife, OCC om diverse tiltak: eksponering av forskermiljøene overfor næringsaktører, eksponering av innovative case med kommersielt potensial overfor næring og kapital, ulike arrangementer og kommunikasjonstiltak etc. Disse tiltakene estimeres til ca 0,5 mill. kr for o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill. VetBio representerer et strategisk sentral fakultet for NMBU både nå i fusjonsprosessen og generelt gjennom sitt format, kompleksitet og utfordringer med kulturbygging mellom to campus. En må derfor påregne noen uforutsette kostnader som må settes inn på strategiske punkt underveis.

17 3 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill.

18 S 47/2014 Strategisk støtte til dekan Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Administrasjonsdirktør v/personal- og organisasjonsdirektør Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap i perioden Dato 19. november 2014 Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

19 2 Hva saken gjelder Saken er en oppfølging av fakultetsstyrets vedtak september, 2014, sak S41/2014 Fakultetsstyret ved VetBio fattet da følgende vedtak: «VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er langt større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder.» Dekan har over hele virkeperioden opplevd at bare selve styringsreglementet pålegger ham oppgaver som langt overgår leveringskapasiteten fra de begrensede ressursene som er lagt på fakultetsleddet. I tillegg kommer alle de omfattende oppgavene som fakultetsstyrevedtaket viser til: fusjonen og fag- og kulturkoblingen mellom de to campus samt den betydelige oppgaven i å posisjonere fakultetet eksternt mot det offentlige apparatet, fag- og næringsaktører, finanskilder etc. Arbeidssituasjonen for dekanen ved dette fakultetet har flere ganger vært tatt opp i dekans ledergruppe og NMBUs toppledelse ved rektor. I forståelse med rektor er en konkludert med at det bør utpekes en prodekan for dette fakultetet. NMBUs styringsreglement bestemmelser om prodekaner Etter NMBUs styringsreglement kan det utpekes prodekan: «Det kan utpekes prodekan. Prodekan utpekes av rektor i samarbeid med dekan og fakultetsstyret.» Bestemmelsen må forstås slik at en av de ansatte innen fakultetet tillegges funksjonen som prodekan i en på forhånd fastsatt andel av stillingen. Andelen kan utgjøre hele eller deler av den ansattes arbeidstid. Videre legger en til grunn en forståelse av denne bestemmelsen slik at dekan foreslår en kandidat overfor fakultetsstyret, og at de i fellesskap fremmer saken for rektor som oppnevner prodekan. Det er opp til det enkelte fakultetet å velge om man skal ha prodekan. Ut over dette er det ikke sagt noe om funksjon, ansvarsområder eller rapporteringslinjer. Det er heller ikke gitt føringer på om det skal være én eller flere prodekaner ved fakultetet eller hvilken relasjon prodekan skal ha til dekanen og fakultetsstyret mv. Det er nærliggende å trekke en parallell til styringsreglementets bestemmelser om forholdet mellom rektor og prorektor: «Prorektors oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. Prorektor er rektors stedfortreder.»

20 3 Det innebærer at prodekans oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra dekan og at prodekan er dekanens faste stedfortreder. Styringsreglementet og stillingsbeskrivelse for dekan vil i så fall danne utgangspunktet også for prodekanens arbeidsoppgaver: Funksjonsperiode og oppnevningsmåte Prodekanens funksjonsperiode følger dekanens funksjonsperiode. Oppnevningsmåten er som tidligere nevnt regulert i NMBUs styringsreglement. Slik dette er beskrevet må det forstås slik at dekanen fremmer forslag til hvem som kan oppnevnes som prodekan, og forelegger dette for fakultetsstyret. På bakgrunn av denne anbefalingen oppnevner rektor prodekan. Økonomi Pr i dag er det ikke avsatt særskilte midler til prodekan, men rektor besørger finansiering gjennom omprioritering av sentral midler. Administrativ støtte til dekan Når det gjelder behovet for administrativ støtte til dekan, arbeider rektor med å legge til rette for at dekan får dediktere administrative ressurser. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap for en perioden

21 S 48/2014 Ph.D.-programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Administrasjonsdirektør v/ Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Solveig Fossum-Raunehaug Arkiv nr: 14/03538 Vedlegg: 1. Innkommende forslag til ph.d.-programmer fra Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 2. Ph.d.-forskriften ved NMBU (US-sak 64/2014) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin. Dato Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

22 2 Saksframlegg: NMBU skal fastsette nye ph.d.-program. Fakultetsstyret skal tilrå ph.d.-programmene ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio). Tilsvarende tilrådning vil bli gjort med de to andre fakultetene. Et samlet forslag til ph.d.-programmer vedtas av universitetsstyret. NMBU er akkreditert gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dette innebærer at ph.d.-programmene ved NMBU skal være i tråd med NOKUTs forskrifter «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning» og «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» («Studietilsynsforskriften»). NOKUT forskriftene skal bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå ved institusjonene og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU anbefalte i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Fra VetBio kom det inn fire forslag. NMBU legger opp til tilsvarende struktur innen hvert fakultet, det vil si en modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter. Hva saken gjelder: NMBU må i likhet med andre norske universiteter ha rutiner og regelverk for å sikre kvaliteten i forskerutdanningen. Dette omfatter både etablering av nye utdanningstilbud og revidering av eksisterende tilbud. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket angir bl.a. hvilket læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og kompetanse stipendiatene skal ha etter fullført utdanning. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal være førende for all forskerutdanning ved NMBU. Når det gjelder kvalitetssikring er UH-sektoren bundet av «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning». Forskriften gir retningslinjer for hvordan et internt system for kvalitetssikring ved universitetene bør være bl.a. når det gjelder innhold og utvikling av studieprogram. Forskriften sier også hva som må til for å få akkreditert doktorgradsstudium (også omtalt som 8/15-regelen).

23 3 Kapittel 3, 3-1, tredje ledd, lyder: «Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.» NOKUT har også etablert en egen tilsynsforskrift «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning», også kalt «Studietilsynsforskriften» som innbefatter forskerutdanningen. Forskriften (endret 28. februar 2013) stiller bl.a. krav om «tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet». Tilsynsforskriften krever faglig vurdering av innhold og oppbygging av et studieprogram, vurdering av programnavn, fagmiljø m.m. NOKUT har ifølge revisjonsrapporter fra 2014 særlig lagt vekt på viktigheten av å ha robuste fagmiljøer med etablerte forskergrupper som ivaretar stor forskningsinnsats innenfor relevant tematikk for ph.d.-programmet som beskrives. Videre legges det vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og det bør foreligge planer om hvordan man skal opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø i forhold til stabilitet i utdanningstilbudet. NOKUT vektlegger fremstilling av krav til studiene og gjennomføringsevne, noe som innebærer beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold. NOKUT vektlegger også at ph.d.-programtitler (-navn) må være dekkende for fagområdet samt internasjonalt forståelige. Historikk: UMB og NVH har fram til nå hatt ett ph.d.-program hver. Dette samsvarer ikke med det som forventes av ph.d.-programmer ved universiteter. Med dette og NOKUTs krav til ph.d.-programmer, utarbeides det nå forsalg til ph.d.-programmer for hvert fakultet. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU vedtok i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forslaget skal legge vekt på:

24 4 a) NOKUTs tilsynsforskrift («Studieforskriften») og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning» i opprettelse av ph.d.-programmer ved NMBU b) En modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter c) En gjennomgang av tittel og innhold i forslag til ph.d.-programmer med tanke på sammenhenger mellom fagområder og mulighet for forenklinger og reduksjon av antall programmer. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Forskningsavdelingen har fått tilsendt fire ph.d.-programforslag fra VetBio, ett fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, ett fra Insitutt for plantevitenskap, ett fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og ett fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) (vedlegg 1). Fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) har det kommet tre ph.d.-programforslag, ett fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), ett fra Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og ett fra Handelshøyskolen (HH). Fra Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) har det kommet fire ph.d.- programforslag, ett fra Institutt for naturforvaltning (INA), ett fra Institutt for miljøvitenskap (IMV) og to fra Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Tilsvarende struktur er funnet ved andre norke universiteter. Universitetet i Tromsø som tilbyr ett eller to ph.d.-program per fakultet med studieretninger under hvert ph.d.- program. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) tilbyr 43 ph.d.- programmer tilknyttet 7 fakulteter. Ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) foreslår ett ph.d.-program med navnet Biovitenskap.. Programforslaget innebærer seks studieretninger og ble diskutert i IKBM FU samt med instituttleder. Programforslaget har ikke vært diksutert i instituttstyret.

25 5 Institutt for plantevitenskap (IPV) foreslår ett ph.d-program med navnet Plantevitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget ble diskutert i IPV FU samt med instituttleder og vil bli tatt opp til diskusjon i instituttstyret i uke Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) foreslår ett ph.d.-program med navnet Husdy- og akvakulturvitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget har blitt diskutert i forskningsutvalget (FUU) ved IHA. Fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) fikk Forskningsavdelingen tilsend ett ph.d.-programforslag, Ph.d.-programmet i veterinærvitenskap. Programforslaget er utarbeidet av lederen for ph.d.-utvalget i samarbeid med ph.d.-kursansvarlig og innebærer ingen studieretninger. Vurdering Forslag til ph.d.-program ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Fra VetBio kom det inn 4 forslag (vedlegg 1). Ph.d.-programforslagene: Ph.d.-programmet i biovitenskap IKBM Ph.d.- programmet i plantevitenskap IPV Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap IHA Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap ProdMed, SportFaMed MatInf BasAm Alle de fire innkommende forslagene tilfredsstiller Kravene fra NOKUT som er beskrevet i «Studieforskriften» og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning». Fyldig beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold.

26 6 Studieretninger: Ph.d.- programmet i biovitenskap (IKBM) Forslag om seks studieretninger: Mikrobiologi, Bioteknologi, Kjemi, Bioinformatikk, Anvendt statistikk og Matvitenskap Ph.d.- programmet i plantevitenskap (IPV) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin.

27 1 BIOVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d-utdanningen, herunder samarbeid om ph.d.-utdanning med annen gradsgivende institusjon. STUDIEPROGRAM Ph.d.-programmet Biovitenskap, ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Programmet består av følgende studieretninger: Mikrobiologi Bioteknologi Kjemi Bioinformatikk Anvendt statistikk Matvitenskap HOVEDMÅL Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen. INNPLASSERING I NORSK KVALIFIKASJONSRAMMEVERK Nivå 8, philosophiae doctor (ph.d.) GRAD ETTER FULLFØRT STUDIEPROGRAM Ph.d. OMFANG Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og 2,5 år med forskningsarbeid. Kandidatene kan forlenge perioden ved å utføre oppgaver for instituttet. Slikt arbeid godtgjøres av instituttet, og går til forlenging av perioden. Instituttet vurderer dette som fordelaktig for kandidatene, da ekstra tid utover de tre normerte årene gir mulighet for «modning», samt at det gir kandidatene verdifull erfaring i annet akademisk arbeid (eks. undervisning, deltakelse i andre prosjekter og administrative verv). EIER OG KONTAKTINFORMASJON Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Forskerutdanningssekretær Wenche Johnsrød, tlf NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

28 2 SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER Studiet gjennomføres ved NMBU og/eller tilknyttede eksterne institusjoner. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Hvis personer fra andre institusjoner er involvert i prosjektet er det naturlig at disse deltar i veiledergruppen. Dersom det er behov for å tilegne seg nye og avanserte metoder, eller gjennomføre forskningsarbeid som det ikke er forutsetninger for å gjøre ved NMBU, legges det til rette for at kandidaten kan oppholde seg ved andre nasjonale eller internasjonale institusjoner. SAMFUNNSRELEVANS Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskning på internasjonalt nivå innen instituttets fagområder, og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-studenten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Ph.d.-utdanningen skal utføres i samsvar med god vitenskapelig skikk, og innenfor gjeldende forskningsetiske standarder. Den skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. OPPTAKSKRAV, OG FINANSIERING Se forskrift for ph.d.-utdanningen Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen av sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere relevant utdanning og godkjent kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL med minst: 550 poeng (PBT) eller 80 poeng (IBT)). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen. Opptak skjer fortløpende. Instituttet er formell opptaksmyndighet. Søknad om opptak sendes til instituttet, på fastsatt søknadsskjema, og skal være innvilget senest 3 måneder etter oppstart. Søknad om opptak skal inneholde: dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket forenklet beskrivelse av prosjektet (som vedlegg) redegjørelse for nødvendig infrastruktur eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen forslag til hovedveileder og biveileder(e) oversikt over finansieringskilder Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Krav til karakter fra tidligere utdanning fravikes svært sjelden. Kandidatene vurderes nøye, med hensyn til praktiske (eks. lab-ferdigheter, og bruk av grunnleggende metoder) og teoretiske (ved intervju presentasjon av et oppgitt faglig emne) kunnskaper. LÆRINGSUTBYTTE NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

29 3 KUNNSKAPER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet (mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk eller matvitenskap), og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. FERDIGHETER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskapelige fag forventes det at den nye doktoren kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde behersker bruken av vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde kan formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig i vitenskapelige så vel som populærvitenskapelige fora. KOMPETANSE Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske problemstillinger kan risikovurdere sin egen virksomhet og ivareta helse, miljø og sikkerhet kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media har noe erfaring i å undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger kan vurdere behovet for og evt. ta initiativet til innovasjon innen sitt fag. LÆRINGSAKTIVITETER KUNNSKAPEN OPPNÅS GJENNOM opplæringsdelen på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet. lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde. utføring av selve forskningsarbeidet. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

30 4 arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter egne resultater inn i et internasjonalt fagperspektiv. FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. i planlegging av nye prosjektsøknader veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee, samt avhandlingen å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, gi tilbakemelding på kollegers manuskripter, samt delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres. GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM å delta på et kurs i forskningsetikk med et omfang på minst 5 studiepoeng medveiledning av masterstudenter og egen forskning arbeid med publikasjoner og avhandlingen prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon, muntlig presentasjon å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser å holde studentforelesninger eller være øvingslærer inne sitt kompetanseområde, holde tre seminarer om sitt forskningsarbeid EVALUERING AV LÆRINGSUTBYTTE Graden philosophiae doctor tildeles på grunnlag av: godkjent opplæringsdel godkjent vitenskapelig avhandling godkjent prøveforelesning over oppgitt emne godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas Se Forskrift for graden philosopohiae doctor (ph.d.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskningsutvalget, og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisseminar og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet. Avhandlingen er et selvstendig arbeid av kandidaten og kandidaten kan levere den inn til vurdering uten godkjenning av veileder. Det vil si at veileders kvalitet og kommentarer ikke nødvendigvis trengs å bli tatt til følge. FAGLIG INNHOLD OG OPPBYGGING Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har en bred faglig portefølje. Ph.d. programmet er derfor delt inn i 6 studieretninger; mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap. Doktorgradsarbeidet gir spisskompetanse og faglig fordypning innenfor ett at disse forskningsområdene. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

31 5 Ph.d.-programmet i Biovitenskapelige fag er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.- programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.- studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har et eget forskningsutvalg som ledes av en forskningsleder. I tillegg er en sekretær knyttet til utvalget. Forskningsutvalget administrerer, gir råd og kvalitetssikrer opptak, studieplan og framdrift i doktorgradsstudiet. Ph.d.-studenten skal søke om godkjenning av utdanningsplanen for ph.d.-studiet sitt snarest etter opptak og seinest innen 6 måneder. Opplæringsdelens faglige del skal være på minimum 30 studiepoeng, som inkluderer et obligatorisk emne i forskningsetikk på minimum 5 studiepoeng. Opplæringsdelen skal ses i sammenheng med planen for forskningsarbeidet, slik at ph.d.-studiet samlet gir studenten tilstrekkelig faglig bredde, dybde og indre faglig sammenheng. Opplæringsdelen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie kurs innen fagområdet. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet med basis i studentenes mastergradskompetanse. Det anbefales å innpasse kurs fra NOVA Postgraduate School, som er ph.d.-kurs det samarbeides om innen de nordiske landbruksuniversitetene der det er mulig. På temaer der det ikke finnes relevante kurs, kan ph.d.-studenten gjennomføre veiledede selvstudier (Fritt emne). Alle kurs og frie emner i opplæringsdelen skal ha en ansvarlig lærer/veileder, og kursene skal evalueres med ekstern sensor. Det er generelt ønskelig med utenlandsopphold arrangert i samarbeid med veileder. INTERNASJONALT PERSPEKTIV Fagmiljøene ved instituttet har brede nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidater trekkes med i slik nettverk og samarbeid på lik linje med andre vitenskapelige ansatte. Det er veileder(e)s ansvar å sikre at kandidaten får delta i relevante møter, nettverk, samarbeid med fagmiljø utenfor instituttet og UMB. (se også over, Samarbeid med andre institusjoner) FAGMILJØET TILKNYTTET STUDIET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har sterke fagmiljøer innen mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap, med mange potensielle veiledere innen hvert område. Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttet s fast ansatte førsteamanuenser og professorer (inkl. II er-stillinger). Som biveiledere kan forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt. Disse kan være fra IKBM, NMBU eller andre institusjoner (nasjonale eller internasjonale). Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende (jf forskriften). Det skal oppnevnes minst to veiledere. Veilederne skal ha detaljkunnskap og kompetanse om prosjektet kandidaten skal arbeide med. Dersom veiledergruppa består av forskere med nære relasjoner (ektefeller, samboere), suppleres veiledergruppa med minst en ekstra veileder. Veiledningen skal være reell dvs. det skal avsettes tid til diskusjon av arbeidet og publisering gjennom hele studiet. Dersom hovedveileder får ny jobb utenfor NMBU og ikke lenger kan veilede skal ny hovedveileder oppnevnes. STØTTEFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Mulig fakultetsorganisering av UMB

Mulig fakultetsorganisering av UMB Utkast 06.05.10 ÅAa/RH Mulig fakultetsorganisering av UMB Rapport fra prosjektgruppa som har utredet organisering av UMB i det nye universitetet som skal etableres på Ås Mai 2010 Universitetet for miljø-

Detaljer

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Ph.d.-studium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2012 Institusjon: Høgskolen i Hedmark Studietilbud: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Grad/Studiepoeng: Ph.d.-studium,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 18.08.2015 Sted: Gjesteserveringen, campus Adamstuen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg ved Susanne Eich-Greatorex, IMV SAKSLISTE Saker 25/2015 Godkjenning

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 26.11.2014 Sted: Campus Adamstuen mer info om sted kommer Tid: 12.15-15.00 INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET SAKSLISTE 27/2014 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting

Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting US-SAK NR: 178/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/1738 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Strategi for MATområdet ved UMB første

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkrediterte ph.d.-studier i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og komiteens

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer