Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014"

Transkript

1 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Det innkalles til dette til styremøte for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Styremøtet avholdes på Adamstuen (Spiserommet bygg 14) fra kl til 15:00. Det vil bli gitt en faglig presentasjon ved professor Margareth Øverland (IHA) Forslag til sakliste S 41/2014 (b) Godkjenning av innkalling og saksliste S 42/2014 (b) Møtebok fra S 43/2014 (o) Referat fra ID møte S 44/2014 (o) Dekanen orienterer om bl.a.: Status i saken om brukermedvirkning mm Oppfølging av saken om Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S 45/2014 (b) Faglig strategi for VETBIO siste behandling S 46/2014 (b) Fordeling av fakultetenes strategiske midler S 47/2014 (b) Strategisk støtte til dekan S 48/2014 (b) Ph.D. programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S 49/2014 (b) Studieprogramportefølje 2015 S 50/2014 (b) Møteplan 2015 S 51/2014 (o) Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S 52/2014 Eventuelt (b) = beslutningssak (o) = orienteringssak 1 av 2

2 Vi ber om at eventuelt forfall meldes nina.mellin så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Lie dekan 2 av 2

3 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinær og biovitenskap Kopi til Vår ref. 14/00745 Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland, tlf Møtebok fra fakultetsstyremøte VetBio 8. og 9. september 2014 Til stede: Odd Magne Rødseth, Group Director, EW Group (leder), professor Wenche Farstad, professor Birger Svihus (ikke sak 31, 32 og 34) professor Frode Lingaas, postdoktor Simen Rød Sandve, senioringeniør Linda Godager, student Liv Nedrebø og student Mari Røken, prosjektleder Marit Valseth, Innovasjon Norge, Idun Christie, direktør Graminor Forfall: professor Tor Einar Horsberg, førsteamanuensis Siri Fjellheim, førsteamanuensis Kristin Olstad. Det var ingen av de eksterne vara styremedlemmene som kunne møte. Fra administrasjonen, dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Sakliste S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 S-34/2014 Dekanen orienterer S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S-37/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val S-39/2014 Etiske retningslinjer -høring 1 av 7

4 S-40/2014 S-41/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Eventuelt S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. Innkalling, saksdokumenter og møtebøker sendes også til vararepresentantene. S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 Vedtak: Møteboka fra 27. mai ble godkjent S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 Referatet forelå ikke til behandlingen av saken. Det legges ved møteboka. S-34/2014 Dekanen orienterte om: PhD programmene på Vetbio, orientering om arbeidet (skriftlig orientering) SAKS (skriftlig orientering) Disse sakene ble flyttet til eventuelt og ble behandlet som vedtakssaker: Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet Støtte til strategisk ledelse status SEARCH Sandnes Education and Research Centre S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. 2 av 7

5 S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Vedtak 1. Dekan bes om å sluttføre arbeidet med en forkjøpsavtale av Follo smådyrklinikk, basert på fakultetsstyrets innspill, og legge denne fram for universitetsstyret for endelig beslutning. 2. Fakultetsstyret ber dekanen om at det blir utarbeidet en plan for henvisningssykehuset i tråd med fakultetets strategiske planer, der de finansielle- og bemanningsplaner inngår. S-37/2014 S-38/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen Vedtak: Fakultetsstyret tar EAEVEs rapporter til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanen gi Studieprogramutvalget for veterinær og dyrepleierutdanningen om utarbeide en handlingsplan for oppfølging av rapportene. Oppnemning av nominasjonskomité for val etter valreglementet Vedtak: Til nominasjonskomiteen for Fakultet for veterinær og biovitskap er fylgjande oppnemnt: Professor Knut Egil Bøe, IHA (leiar) Ingeniør Haakon Aaen, ProdMed Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM Professor Erling Olaf Koppang, BasAm Fyrsteamanuensis Ellen Skancke, SpFaMed S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Vedtak: Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap anbefaler de etiske retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Vedtak: Instituttstyrereferatene tas til orientering. S-41/2014 Eventuelt Neste fakultetsstyremøte avholdes som planlagt 25. november. 3 av 7

6 Administrasjonen avklarer møtetidspunkter for møtene i 2015 med styremedlemmene før endelig møteplan vedtas. Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet. Dekanen orienterte Vedtak: Med utgangspunkt i dekans mandat fra rektor ultimo mars 2014 og fakultetsstyrets vedtak av 27. mai 2014 uttrykker fakultetsstyret bekymring for framdrift i saken. Fakultetsstyret ber styreleder og dekan rette en formell henvendelse til rektor og universitetsstyret, der man ber om at saken fremmes på neste US-møte 29. sept I henvendelsen skal det legges vekt på avklaring av organiseringen av VetBios medvirkning, samt adekvate finansielle rammer for denne. Uten denne avklaringen og forankringen finner VetBio det vanskelig å påta seg ansvaret for kvalitetssikringen av statsbyggprosjektene fram til og gjennom flytteprosessen Strategisk støtte til ledelse status Dekanen orienterte. Vedtak: VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er lang større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder SEARCH Sandnes Education and Research Centre Fakultetsstyret er imponert over unikheten i seksjonens kombinasjon av høy vitenskapelig kvalitet og nærhet til praktisk virksomhet og profesjon. SEARCH legger grunnlaget for viktig komplementaritet innen eksperimentell og komparativ biomedisin. Dette 4 av 7

7 gir mulighet for nye synergier med eksterne forskningsmiljøer og næringsaktører med tilhørende innovasjonspotensiale. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til videreutvikling av prosjektet. Vi anbefaler instituttet om å arbeide videre med å innhente nødvendige nøkkeltall (inntekter/markedspotensial for eksterne og interne brukere i tillegg til kostnadsstruktur) og finansieringsløsning for å ha et adekvat beslutningsgrunnlag for etablering av senteret SEARCH, før saken eventuelt legges fram for universitetsstyret på ny. 5 av 7

8 Vedlegg til sak 33/2014 Referat fra ID- møte den Fakultet for Veterinær og biovitenskap Til stede fra hovedsammenslutningene Bjørg Egelandsdal, Caroline Piercey Åkesson og Jan Erik Paulsen - FF UNIO Haakon Aaen og Signe Hansen - NTL LO Greta Indahl, Liv Berge og May H. Aalberg - Parat YS Katharina B. Løken og Salima Fjeld - Akademikerne Til stede fra arbeidsgiversiden Dekan Øystein Lie (møteleder) Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsesstaben Catherine Caillé, referent Saksliste: ID sak 6/14 Godkjent. Godkjenning av innkalling og saksliste ID sak 7/14 Nytt fra hovedsammenslutningene Partene er enige om å ta vekk dette punktet ID sak 8/14 Orienteringer fra arbeidsgiversiden Intet utover sakene til fakultetsstyret under. ID sak 9/14 Saker til fakultetsstyremøtet den ; S-34/2014 Dekanen orienterer Vedleggene ettersendes med forslag til referat Kommentarer; til tema revisjon av studieprogramporteføljen; Strategier må følges opp. Evt «tapere» må tas vare på. Viktig å satse på dialog på alle nivåer. Samarbeid på tvers av instituttene må stimuleres, kanskje lage noe nytt. Viktig å samle saker som den nye organisasjonen lider under. 6 av 7

9 Fagforeningene er opptatt av god og lang økonomistyring. S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for VetBio Dekanen orienterte. Kommentar; viktig å sørge for at begrepene blir riktig i strategien slik at det ikke blir noen misforståelser, matøkologi som satsningsområde ble nevnt spesielt S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-37/2014 Oppfølgingen av EAEVE evalueringen Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val IHH fra Ledelsesstaben orienterte. S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Ingen kommentar. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Ble ikke gjennomgår. Ingen kommentar. ID sak 10/14 Eventuelt Kommentar; tjenestemannsapparatet bemerket at ledelsen er lite på Adamstuen. Orientering om SAKS og prosess-oppstart: Det ble kommentert at UIO vil være opptatt av (fortsatt) god økonomi ved sammenslåinger og at det derfor må utarbeides kriterier (for og mot ulike sammenslåingsmodeller) som kommuniseres de ansatte slik at de får følelse av medbestemmelse i SAKS prosessen (slik at ikke NMBU kommer opp i økonomiske ufører som ikke er tilstrekkelig belyst i dialogen med KD). 7 av 7

10 S45/2014 Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

11 2 Saksframlegg Fakultetsstyret behandlet i sak S 35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap følgende vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. Vedlagt følger en bearbeidelse av strategidokumentet. Forslag til vedtak Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas.

12 1 Strategi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Visjon. En unik syntese av biovitenskap og veterinærmedisin som tydelig understøtter NMBUs visjon: «Kunnskap for livet». Fagområdene gir grunnlag for en bærekraftig bio økonomi og for det utvidete helsebegrepet, «én helse». Overordnet mål. VetBio er i den internasjonale forskningsfronten på definerte felt innen biovitenskapene og utdanner fremragende kandidater. Fakultetet leder an i å skape et robust kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig og trygg produksjon av mat og andre produkter fra biologiske råvarer. Videre er fakultetet en sentral garantist for friske dyr, planter og mennesker i sunne miljøer. Fakultetet er NMBUs flaggbærer for en kunnskapsbasert og sunn bioøkonomi og for det utvidete helsebegrepet: «en helse». Identitet, særpreg og posisjon. Fakultetet har ledende kompetanse som understøtter alle verdikjedene i bioproduksjonen og har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin. o o o o o Livsvitenskapen. Internasjonalt ledende på utvalgte fagfelt innen avl, genetikk, genomikk, sykdomsmekanismer på husdyr, planter og fisk, enzymteknologi, bioraffinering samt ernæring/fôrmidler og fôrteknologi på husdyr og fisk. Bioproduksjonen, matvitenskapen og mattryggheten. Kompetansen innen produksjonsdyrmedisin, produksjonsbiologi på planter og dyr og matvitenskap og mattrygghet er unik ved å dekke hele verdikjedene med utgangspunkt i planter, husdyr og fisk. Veterinærmedisinen. VetBio har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin som gjennom EAEVE akkreditering også er ledende i Europa og har som ambisjon å forbli blant de mest fremtidsrettede veterinærmedisinske institusjoner internasjonalt. Plantevitenskapen. VetBio har landets eneste plantevitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger. Husdyr og akvakuluturvitenskapen. VetBio har landets eneste husdyrvitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger på husdyr og akvakultur. Virkemidler. Fakultetet har innen 2018 styrket nevnte posisjoner gjennom fremragende innsats innen forskning, utdanning av nye kandidater, teknologisatsing og tidsriktig infrastruktur samt med aktiv formidling og synlige innovasjoner. Dette er oppnådd gjennom synergier innen fakultetet sammen med nasjonale og internasjonale allianser innen akademia, næring og finans. Kultur. Høye faglige krav og ambisjon både i vitenskap og profesjonstilnærming sammen med dialogbaserte beslutningsprosesser og ivaretagelse av et godt psykososialt miljø er sentralt for fakultetet. Forskning o «Brobyggingsprosjekter». Økt signifikant antall samarbeidsprosjekter mellom instituttene og mellom de to campus innen satsingsfelt og innen ovennevnte posisjoner for å hente ut ny kvalitet og synergipotensiale. Dette o Kvalitet. Gi de kreative og arbeidsomme forskerne alburom til å bygge opp sterke grupper. Det handler mer om personer enn systemer. Bygge opp et nytt elitelag av forskere gjennom rekruttering av de beste ph.d. kandidater. o Attraktivitet. Styrke miljøenes og våre forskeres attraktivitet både nasjonalt og internasjonalt, herunder også fra næringen (flere næringsallianser) gjennom kombinert økt vitenskapelig kvalitet, relevans og formidling/synliggjøring.

13 2 o Øke graden av ekstern finansiering med minst 20% som et mål for styrket finansiell forutsigbarhet. Betydelig øket antall ph.d. og postdoc stillinger samfinansiert med næringen. Det satses på at VetBio skal konkurrerer om en SFF innen et utvalgt prioritert område Utdanning o Ny VetBio utdanningspolitikk som bygger opp under egenarten til fakultetet ved åopprettholde profesjonsidentiteten og samtidig utnytte komplementariteten o Vi har ryddet studieprogramporteføljen i to til tre hovedgrupper: livsvitenskap og veterinærmedisin og med logiske undergrupper/retninger. Den hierarkiske inndelingen synliggjør mulighetene for nye samarbeidsflater og synergier samt eliminering av parallelle løp. o EAEVE. Følge konkret opp EAEVE akkrediteringen mot ytterligere forbedringer og internasjonal anerkjennelse. o Attraktivitet. Fakultetet skal utdanne kandidater som er anerkjente og etterspurte pga. faglig styrke, profesjonsferdigheter, kreativitet og samfunnsengasjement. o SFU. Ha oppnådd status som Senter for fremragende utdanning (SFU) (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT) Innovasjon og formidling I etablert næring. Styrket signifikant dialogmekanismene og samhandlingen mellom forskermiljøene og næringsaktørene for å fremme innovasjonen i eksisterende næringer Nyetableringer. Styrket tilrettelegging for nyetableringer (lavterskeltilbud for oppstartbedrifter, risikoavlastning i tidligfasen, preinkubatorstipend («exist» ordning som i Tyskland), offentlig/privat tidligfase risikokapital (såkorn), inkubator etc. Kultur og kompetanse innen innovasjon. Etablert en rekke utdanningsløp innen innovasjon og entreprenørskap, etablert nye meritteringskriterier for forskere og instituttene for innovasjon etc. «Økosystem for innovasjon»: fusjon av formidling og innovasjon, NMBU og Vitenparken har etablert et «Viten og innovasjonssenter» (arenaer, visualiseringsteknologi, tyngre kjernefasiliteter, mediasenter, labhotell og småskala eksperimentelle fasiliteter for næringsaktører, preinkubatorer «kuvøser», inkubatorer, risikofond.

14 3 ANNEX: Mulige satsinger for å øke vår attraktivitet og dermed bedre imøtekomme våre samfunnsoppdrag, herunder økt bidrag til nyskaping. Virkemiddelsatsinger o o o Toppforskning: Satse med nytt format både i finansielle rammer og rekruttering av de beste phd kandidatene. Nye finansielle rammer sikres bl.a. gjennom økt samarbeid med næringsaktører som har behov for fornyelse og for løsninger fra vår fagekspertise og vår kompetanse. Gi alburom til de kreative miljøbyggende forskningsgruppelederne. Utdanning: Øke kandidatkvaliteten og gjennomføringsprosenten gjennom opptakskrav, gjennom økte søkertall (for ikke veterinære studier) med rom for sterkere seleksjon, gjennom styrket undervisning. Fokusere ressursbruken/porteføljen, opprettholde akkrediteringen på veterinærutdanningen og reaktivere utdanning av agronomprofesjonen innen plantefag. Innovasjon: Styrke vår bidrag til nyskaping så vel innen eksisterende næring som innen nyetableringer: styrket dialog, personalflyt, samfinansiering og prosjektsamarbeid med næringen. Øke etableringstakten der det er størst potensiale, underlette de kritiske tidligfasene i samarbeid med offentlig og privat kapital samt styrke intern utdanning og incentivordninger innen innovasjon og entreprenørskap. Tematiske satsinger o o BIOPRODUKSJON. VetBio kjennetegnes ved å bidra med topp kompetanse til hele verdikjeden fra primærproduksjonen, via «post harvest»/prosess til konsument. Mat. Videreføring med nye dimensjoner: flere institutter involvert og helt nye potensialer for kostnadseffektiv matproduksjon og mattrygghet. Bioraffinering: mat, ernæringstilskudd, fôr og ingredienser, grønne kjemikalier, bioaktive molekyler, biomaterialer, bioplastikk, bioenergy etc. fra komplekse nod food råvarer (skog, halm, sidestrømmer fra matindustrien på hav og land, nye trofiske nivåer i havet og akvatiske miljøer, makro og mikroalger, tunikater, mikrober, sopp etc.). «Hav og land». Fortsette å ha kommandoen på sentrale innsatsfaktorer: genetikk, avl, sykdomskontroll og ernæring i primærleddet på planter, husdyr og havbruk. Lede an i en potensiell ny blå revolusjon på land: «Fish barns». NMBU har alle kritiske innsatsfaktorer til å også å lede denne. «ÉN HELSE». Planter, dyr, mennesker og miljø. Topp eksperter på ulike fagfelt (mikrobiologi, patologi, ernæring, molekylær biologi, epidemiologi, kliniske fag, samfunnsmedisin, økologi, toksikologi) og på ulike organismer (planter, husdyr, fisk og menneske) installerer et sett ulike flerfaglige prosjekter for å adressere for eksempel: forebygge sykdommer på planter, husdyr og fisk, forebyggelse av multiresistente mikroorganismer forebygge epidemier og livsstilsykdommer hos menneske etc. Det nasjonale dyresykehuset. Fremtidsrettet infrastruktur og kompetanse for klinisk forskning og behandling av sports og familiedyr. «Ren agroøkologi». Utdannings og forskningsbasert satsing for å legitimere våre kultiveringsinngrep som en del av biosfæren: Biosentrisk tilnærming versus antroposentrisk (alt menneskeskapt er ikke nødvendigvis skadeverk eller «urent» i forhold til vilt og urørt). Våre inngrep er livsviktige for å adressere de store utfordringene: forsyning av mat, energi, klima og miljø effekter, samtidig som biomangfoldet og natur i balanse er uerstattelige verdier. «Én helse» konseptet tar utgangspunkt i det samme: biosfærens helse. Dette er en viktig del av NMBUs identitet.

15 S 46/2014 Fordeling av fakultetes strategiske midler Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

16 2 Saksframlegg I universitetsstyrets behandling av foreløpig budsjett for 2015 (sak 134/2014) er det foreslått å bevilge tre millioner til Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap til strategiske satsinger og to millioner til på hhv Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, og 4,3 millioner til Universitetsstyret. Universitetsstyret har bedt om en økning av universitetsstyrets ramme for sine strategiske midler. Innholdet i universitetsstyret satsinger blir en egen prosess når økonomiske rammer er endelig avklart. I hht styringsreglementet er det er fakultetsstyret som skal fatte beslutning om prioritering av fakultetets strategiske budsjettmidler i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets overordnede prioriteringer. Dekan har følgende forslag til disponering av midlene: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill. VetBio har kommet i gang med workshops og seminarer mellom institutter innen og mellom campus for å adressere økte samarbeidsmuligheter så vel inne forskning som utdanning. Man påregner oppfølging av 10 slike samlinger i 2015 med en kostnad hver på ca kr, dvs totalt kr 1,0 mill. Oppfølging og hjelp til rigging av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter samt implementering av nye felles tiltak på utdanningspolitikk, undervisning og undervisningsmetoder vil trekke ytterligere kostnader, estimert til ca kr 0,8 mill. Totalt ca 1,8 mill. kr. o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill. VetBio samarbeider med NMBU TTO, forskningsdirektøren, kompetansesenteret for innovasjon, Vitenparken og næringsklynger som Heidner, MareLife, OCC om diverse tiltak: eksponering av forskermiljøene overfor næringsaktører, eksponering av innovative case med kommersielt potensial overfor næring og kapital, ulike arrangementer og kommunikasjonstiltak etc. Disse tiltakene estimeres til ca 0,5 mill. kr for o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill. VetBio representerer et strategisk sentral fakultet for NMBU både nå i fusjonsprosessen og generelt gjennom sitt format, kompleksitet og utfordringer med kulturbygging mellom to campus. En må derfor påregne noen uforutsette kostnader som må settes inn på strategiske punkt underveis.

17 3 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill.

18 S 47/2014 Strategisk støtte til dekan Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Administrasjonsdirktør v/personal- og organisasjonsdirektør Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap i perioden Dato 19. november 2014 Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

19 2 Hva saken gjelder Saken er en oppfølging av fakultetsstyrets vedtak september, 2014, sak S41/2014 Fakultetsstyret ved VetBio fattet da følgende vedtak: «VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er langt større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder.» Dekan har over hele virkeperioden opplevd at bare selve styringsreglementet pålegger ham oppgaver som langt overgår leveringskapasiteten fra de begrensede ressursene som er lagt på fakultetsleddet. I tillegg kommer alle de omfattende oppgavene som fakultetsstyrevedtaket viser til: fusjonen og fag- og kulturkoblingen mellom de to campus samt den betydelige oppgaven i å posisjonere fakultetet eksternt mot det offentlige apparatet, fag- og næringsaktører, finanskilder etc. Arbeidssituasjonen for dekanen ved dette fakultetet har flere ganger vært tatt opp i dekans ledergruppe og NMBUs toppledelse ved rektor. I forståelse med rektor er en konkludert med at det bør utpekes en prodekan for dette fakultetet. NMBUs styringsreglement bestemmelser om prodekaner Etter NMBUs styringsreglement kan det utpekes prodekan: «Det kan utpekes prodekan. Prodekan utpekes av rektor i samarbeid med dekan og fakultetsstyret.» Bestemmelsen må forstås slik at en av de ansatte innen fakultetet tillegges funksjonen som prodekan i en på forhånd fastsatt andel av stillingen. Andelen kan utgjøre hele eller deler av den ansattes arbeidstid. Videre legger en til grunn en forståelse av denne bestemmelsen slik at dekan foreslår en kandidat overfor fakultetsstyret, og at de i fellesskap fremmer saken for rektor som oppnevner prodekan. Det er opp til det enkelte fakultetet å velge om man skal ha prodekan. Ut over dette er det ikke sagt noe om funksjon, ansvarsområder eller rapporteringslinjer. Det er heller ikke gitt føringer på om det skal være én eller flere prodekaner ved fakultetet eller hvilken relasjon prodekan skal ha til dekanen og fakultetsstyret mv. Det er nærliggende å trekke en parallell til styringsreglementets bestemmelser om forholdet mellom rektor og prorektor: «Prorektors oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. Prorektor er rektors stedfortreder.»

20 3 Det innebærer at prodekans oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra dekan og at prodekan er dekanens faste stedfortreder. Styringsreglementet og stillingsbeskrivelse for dekan vil i så fall danne utgangspunktet også for prodekanens arbeidsoppgaver: Funksjonsperiode og oppnevningsmåte Prodekanens funksjonsperiode følger dekanens funksjonsperiode. Oppnevningsmåten er som tidligere nevnt regulert i NMBUs styringsreglement. Slik dette er beskrevet må det forstås slik at dekanen fremmer forslag til hvem som kan oppnevnes som prodekan, og forelegger dette for fakultetsstyret. På bakgrunn av denne anbefalingen oppnevner rektor prodekan. Økonomi Pr i dag er det ikke avsatt særskilte midler til prodekan, men rektor besørger finansiering gjennom omprioritering av sentral midler. Administrativ støtte til dekan Når det gjelder behovet for administrativ støtte til dekan, arbeider rektor med å legge til rette for at dekan får dediktere administrative ressurser. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap for en perioden

21 S 48/2014 Ph.D.-programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Administrasjonsdirektør v/ Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Solveig Fossum-Raunehaug Arkiv nr: 14/03538 Vedlegg: 1. Innkommende forslag til ph.d.-programmer fra Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 2. Ph.d.-forskriften ved NMBU (US-sak 64/2014) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin. Dato Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

22 2 Saksframlegg: NMBU skal fastsette nye ph.d.-program. Fakultetsstyret skal tilrå ph.d.-programmene ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio). Tilsvarende tilrådning vil bli gjort med de to andre fakultetene. Et samlet forslag til ph.d.-programmer vedtas av universitetsstyret. NMBU er akkreditert gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dette innebærer at ph.d.-programmene ved NMBU skal være i tråd med NOKUTs forskrifter «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning» og «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» («Studietilsynsforskriften»). NOKUT forskriftene skal bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå ved institusjonene og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU anbefalte i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Fra VetBio kom det inn fire forslag. NMBU legger opp til tilsvarende struktur innen hvert fakultet, det vil si en modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter. Hva saken gjelder: NMBU må i likhet med andre norske universiteter ha rutiner og regelverk for å sikre kvaliteten i forskerutdanningen. Dette omfatter både etablering av nye utdanningstilbud og revidering av eksisterende tilbud. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket angir bl.a. hvilket læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og kompetanse stipendiatene skal ha etter fullført utdanning. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal være førende for all forskerutdanning ved NMBU. Når det gjelder kvalitetssikring er UH-sektoren bundet av «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning». Forskriften gir retningslinjer for hvordan et internt system for kvalitetssikring ved universitetene bør være bl.a. når det gjelder innhold og utvikling av studieprogram. Forskriften sier også hva som må til for å få akkreditert doktorgradsstudium (også omtalt som 8/15-regelen).

23 3 Kapittel 3, 3-1, tredje ledd, lyder: «Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.» NOKUT har også etablert en egen tilsynsforskrift «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning», også kalt «Studietilsynsforskriften» som innbefatter forskerutdanningen. Forskriften (endret 28. februar 2013) stiller bl.a. krav om «tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet». Tilsynsforskriften krever faglig vurdering av innhold og oppbygging av et studieprogram, vurdering av programnavn, fagmiljø m.m. NOKUT har ifølge revisjonsrapporter fra 2014 særlig lagt vekt på viktigheten av å ha robuste fagmiljøer med etablerte forskergrupper som ivaretar stor forskningsinnsats innenfor relevant tematikk for ph.d.-programmet som beskrives. Videre legges det vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og det bør foreligge planer om hvordan man skal opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø i forhold til stabilitet i utdanningstilbudet. NOKUT vektlegger fremstilling av krav til studiene og gjennomføringsevne, noe som innebærer beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold. NOKUT vektlegger også at ph.d.-programtitler (-navn) må være dekkende for fagområdet samt internasjonalt forståelige. Historikk: UMB og NVH har fram til nå hatt ett ph.d.-program hver. Dette samsvarer ikke med det som forventes av ph.d.-programmer ved universiteter. Med dette og NOKUTs krav til ph.d.-programmer, utarbeides det nå forsalg til ph.d.-programmer for hvert fakultet. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU vedtok i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forslaget skal legge vekt på:

24 4 a) NOKUTs tilsynsforskrift («Studieforskriften») og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning» i opprettelse av ph.d.-programmer ved NMBU b) En modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter c) En gjennomgang av tittel og innhold i forslag til ph.d.-programmer med tanke på sammenhenger mellom fagområder og mulighet for forenklinger og reduksjon av antall programmer. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Forskningsavdelingen har fått tilsendt fire ph.d.-programforslag fra VetBio, ett fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, ett fra Insitutt for plantevitenskap, ett fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og ett fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) (vedlegg 1). Fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) har det kommet tre ph.d.-programforslag, ett fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), ett fra Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og ett fra Handelshøyskolen (HH). Fra Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) har det kommet fire ph.d.- programforslag, ett fra Institutt for naturforvaltning (INA), ett fra Institutt for miljøvitenskap (IMV) og to fra Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Tilsvarende struktur er funnet ved andre norke universiteter. Universitetet i Tromsø som tilbyr ett eller to ph.d.-program per fakultet med studieretninger under hvert ph.d.- program. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) tilbyr 43 ph.d.- programmer tilknyttet 7 fakulteter. Ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) foreslår ett ph.d.-program med navnet Biovitenskap.. Programforslaget innebærer seks studieretninger og ble diskutert i IKBM FU samt med instituttleder. Programforslaget har ikke vært diksutert i instituttstyret.

25 5 Institutt for plantevitenskap (IPV) foreslår ett ph.d-program med navnet Plantevitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget ble diskutert i IPV FU samt med instituttleder og vil bli tatt opp til diskusjon i instituttstyret i uke Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) foreslår ett ph.d.-program med navnet Husdy- og akvakulturvitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget har blitt diskutert i forskningsutvalget (FUU) ved IHA. Fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) fikk Forskningsavdelingen tilsend ett ph.d.-programforslag, Ph.d.-programmet i veterinærvitenskap. Programforslaget er utarbeidet av lederen for ph.d.-utvalget i samarbeid med ph.d.-kursansvarlig og innebærer ingen studieretninger. Vurdering Forslag til ph.d.-program ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Fra VetBio kom det inn 4 forslag (vedlegg 1). Ph.d.-programforslagene: Ph.d.-programmet i biovitenskap IKBM Ph.d.- programmet i plantevitenskap IPV Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap IHA Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap ProdMed, SportFaMed MatInf BasAm Alle de fire innkommende forslagene tilfredsstiller Kravene fra NOKUT som er beskrevet i «Studieforskriften» og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning». Fyldig beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold.

26 6 Studieretninger: Ph.d.- programmet i biovitenskap (IKBM) Forslag om seks studieretninger: Mikrobiologi, Bioteknologi, Kjemi, Bioinformatikk, Anvendt statistikk og Matvitenskap Ph.d.- programmet i plantevitenskap (IPV) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin.

27 1 BIOVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d-utdanningen, herunder samarbeid om ph.d.-utdanning med annen gradsgivende institusjon. STUDIEPROGRAM Ph.d.-programmet Biovitenskap, ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Programmet består av følgende studieretninger: Mikrobiologi Bioteknologi Kjemi Bioinformatikk Anvendt statistikk Matvitenskap HOVEDMÅL Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen. INNPLASSERING I NORSK KVALIFIKASJONSRAMMEVERK Nivå 8, philosophiae doctor (ph.d.) GRAD ETTER FULLFØRT STUDIEPROGRAM Ph.d. OMFANG Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og 2,5 år med forskningsarbeid. Kandidatene kan forlenge perioden ved å utføre oppgaver for instituttet. Slikt arbeid godtgjøres av instituttet, og går til forlenging av perioden. Instituttet vurderer dette som fordelaktig for kandidatene, da ekstra tid utover de tre normerte årene gir mulighet for «modning», samt at det gir kandidatene verdifull erfaring i annet akademisk arbeid (eks. undervisning, deltakelse i andre prosjekter og administrative verv). EIER OG KONTAKTINFORMASJON Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Forskerutdanningssekretær Wenche Johnsrød, tlf NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

28 2 SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER Studiet gjennomføres ved NMBU og/eller tilknyttede eksterne institusjoner. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Hvis personer fra andre institusjoner er involvert i prosjektet er det naturlig at disse deltar i veiledergruppen. Dersom det er behov for å tilegne seg nye og avanserte metoder, eller gjennomføre forskningsarbeid som det ikke er forutsetninger for å gjøre ved NMBU, legges det til rette for at kandidaten kan oppholde seg ved andre nasjonale eller internasjonale institusjoner. SAMFUNNSRELEVANS Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskning på internasjonalt nivå innen instituttets fagområder, og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-studenten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Ph.d.-utdanningen skal utføres i samsvar med god vitenskapelig skikk, og innenfor gjeldende forskningsetiske standarder. Den skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. OPPTAKSKRAV, OG FINANSIERING Se forskrift for ph.d.-utdanningen Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen av sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere relevant utdanning og godkjent kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL med minst: 550 poeng (PBT) eller 80 poeng (IBT)). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen. Opptak skjer fortløpende. Instituttet er formell opptaksmyndighet. Søknad om opptak sendes til instituttet, på fastsatt søknadsskjema, og skal være innvilget senest 3 måneder etter oppstart. Søknad om opptak skal inneholde: dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket forenklet beskrivelse av prosjektet (som vedlegg) redegjørelse for nødvendig infrastruktur eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen forslag til hovedveileder og biveileder(e) oversikt over finansieringskilder Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Krav til karakter fra tidligere utdanning fravikes svært sjelden. Kandidatene vurderes nøye, med hensyn til praktiske (eks. lab-ferdigheter, og bruk av grunnleggende metoder) og teoretiske (ved intervju presentasjon av et oppgitt faglig emne) kunnskaper. LÆRINGSUTBYTTE NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

29 3 KUNNSKAPER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet (mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk eller matvitenskap), og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. FERDIGHETER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskapelige fag forventes det at den nye doktoren kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde behersker bruken av vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde kan formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig i vitenskapelige så vel som populærvitenskapelige fora. KOMPETANSE Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske problemstillinger kan risikovurdere sin egen virksomhet og ivareta helse, miljø og sikkerhet kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media har noe erfaring i å undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger kan vurdere behovet for og evt. ta initiativet til innovasjon innen sitt fag. LÆRINGSAKTIVITETER KUNNSKAPEN OPPNÅS GJENNOM opplæringsdelen på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet. lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde. utføring av selve forskningsarbeidet. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

30 4 arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter egne resultater inn i et internasjonalt fagperspektiv. FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. i planlegging av nye prosjektsøknader veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee, samt avhandlingen å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, gi tilbakemelding på kollegers manuskripter, samt delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres. GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM å delta på et kurs i forskningsetikk med et omfang på minst 5 studiepoeng medveiledning av masterstudenter og egen forskning arbeid med publikasjoner og avhandlingen prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon, muntlig presentasjon å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser å holde studentforelesninger eller være øvingslærer inne sitt kompetanseområde, holde tre seminarer om sitt forskningsarbeid EVALUERING AV LÆRINGSUTBYTTE Graden philosophiae doctor tildeles på grunnlag av: godkjent opplæringsdel godkjent vitenskapelig avhandling godkjent prøveforelesning over oppgitt emne godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas Se Forskrift for graden philosopohiae doctor (ph.d.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskningsutvalget, og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisseminar og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet. Avhandlingen er et selvstendig arbeid av kandidaten og kandidaten kan levere den inn til vurdering uten godkjenning av veileder. Det vil si at veileders kvalitet og kommentarer ikke nødvendigvis trengs å bli tatt til følge. FAGLIG INNHOLD OG OPPBYGGING Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har en bred faglig portefølje. Ph.d. programmet er derfor delt inn i 6 studieretninger; mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap. Doktorgradsarbeidet gir spisskompetanse og faglig fordypning innenfor ett at disse forskningsområdene. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

31 5 Ph.d.-programmet i Biovitenskapelige fag er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.- programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.- studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har et eget forskningsutvalg som ledes av en forskningsleder. I tillegg er en sekretær knyttet til utvalget. Forskningsutvalget administrerer, gir råd og kvalitetssikrer opptak, studieplan og framdrift i doktorgradsstudiet. Ph.d.-studenten skal søke om godkjenning av utdanningsplanen for ph.d.-studiet sitt snarest etter opptak og seinest innen 6 måneder. Opplæringsdelens faglige del skal være på minimum 30 studiepoeng, som inkluderer et obligatorisk emne i forskningsetikk på minimum 5 studiepoeng. Opplæringsdelen skal ses i sammenheng med planen for forskningsarbeidet, slik at ph.d.-studiet samlet gir studenten tilstrekkelig faglig bredde, dybde og indre faglig sammenheng. Opplæringsdelen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie kurs innen fagområdet. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet med basis i studentenes mastergradskompetanse. Det anbefales å innpasse kurs fra NOVA Postgraduate School, som er ph.d.-kurs det samarbeides om innen de nordiske landbruksuniversitetene der det er mulig. På temaer der det ikke finnes relevante kurs, kan ph.d.-studenten gjennomføre veiledede selvstudier (Fritt emne). Alle kurs og frie emner i opplæringsdelen skal ha en ansvarlig lærer/veileder, og kursene skal evalueres med ekstern sensor. Det er generelt ønskelig med utenlandsopphold arrangert i samarbeid med veileder. INTERNASJONALT PERSPEKTIV Fagmiljøene ved instituttet har brede nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidater trekkes med i slik nettverk og samarbeid på lik linje med andre vitenskapelige ansatte. Det er veileder(e)s ansvar å sikre at kandidaten får delta i relevante møter, nettverk, samarbeid med fagmiljø utenfor instituttet og UMB. (se også over, Samarbeid med andre institusjoner) FAGMILJØET TILKNYTTET STUDIET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har sterke fagmiljøer innen mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap, med mange potensielle veiledere innen hvert område. Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttet s fast ansatte førsteamanuenser og professorer (inkl. II er-stillinger). Som biveiledere kan forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt. Disse kan være fra IKBM, NMBU eller andre institusjoner (nasjonale eller internasjonale). Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende (jf forskriften). Det skal oppnevnes minst to veiledere. Veilederne skal ha detaljkunnskap og kompetanse om prosjektet kandidaten skal arbeide med. Dersom veiledergruppa består av forskere med nære relasjoner (ektefeller, samboere), suppleres veiledergruppa med minst en ekstra veileder. Veiledningen skal være reell dvs. det skal avsettes tid til diskusjon av arbeidet og publisering gjennom hele studiet. Dersom hovedveileder får ny jobb utenfor NMBU og ikke lenger kan veilede skal ny hovedveileder oppnevnes. STØTTEFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 1 MILJØVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Strategi for fakultet fort veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio)

Strategi for fakultet fort veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Strategi for fakultet fort veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) NMBUs campus-brobygger, samlede livsvitenskap, unike syntese biomed. og bioprod., NMBUs bioøkonomiske innovasjonsmotor VetBio satsinger

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga?

Hvordan kan vi implementere det. i ph.d.-utdanninga? Hvordan kan vi implementere det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket kasjonsrammeverket i ph.d.-utdanninga? Et forslag UHRs nasjonale seminar om implementering av kvalifikasjonsrammeverket i forskerutdanning

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng.

1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et halvt års arbeid eller 30 studiepoeng. Revidert programplan 1. Ph.d.-programmets navn, omfang, mål og kvalifikasjon 1.1.1 Ph.d.-programmet i humanistiske fag 1.1.2 Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer et

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord universitet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018. Vedtatt av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I PSYKOLOGI, 2017/2018 Vedtatt 24.04.17 av Dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Opptakskrav Hovedkravet for opptak er cand.psychol. eller mastergrad/hovedfag

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING, STUDIEÅRET 2014/2015 Læringsmål for ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning Ph.d.-utdanningen i tverrfaglig barneforskning har som formål å videreutvikle

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Årsrapport likestilling NMBU for 2016

Årsrapport likestilling NMBU for 2016 Årsrapport likestilling NMBU for 2016 1. Innledning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil at arbeidsmiljøet skal reflektere mangfoldet i samfunnet og vil bekjempe og unngå alle former

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Tid: Tirsdag 9. september kl. 9:00 14:00 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken,

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Ph.d.-program ved UMB og implementering av kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.- utdanning ved UMB

Ph.d.-program ved UMB og implementering av kvalifikasjonsrammeverket for ph.d.- utdanning ved UMB US-SAK NR: 52 /2013 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: 2012/1512 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Ph.d.-program ved UMB og implementering

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo

Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Programplan for ph.d.-programmet ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo Vedtak angående etablering og endring av ph.d.-programmet Dato Saksnr. Vedtaksorgan Fra semester Etablering av ph.d.-programmet

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015

PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 PH.D.-PROGRAMMET I PROFESJONSFORSKNING MED INNRETNING MOT LÆRERUTDANNING OG SKOLE, STUDIEÅRET 2014/2015 BESKRIVELSE, (jf. 2 i forskriften) Ph.d.-programmet - er tverrfaglig innrettet, og kan ha tyngdepunkt

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap dato 19.04.2017. Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i sosiologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå

«Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå «Kunnskap for livet!» Plantedyrking på universitetsnivå Siv Fagertun Remberg Førsteamanuensis, Institutt for plantevitenskap (IPV) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) NMBU Norges miljø-

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet

Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Forskrift om graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Nord universitet Hjemmel: Vedtatt i styret for Universitetet i Nordland 31.10.2012 etter Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Detaljer

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING

TILTAKSPLAN PH.D. Det humanistiske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet I. MÅLSETTING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet TILTAKSPLAN PH.D. I. MÅLSETTING Fakultetet har som målsetting innen 2020 at minst 50 % av de som er tatt opp på ph.d.-programmet,

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB)

Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) 1 Forskrift for graden dr. philos. ved Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap den 16. juni.2005 med hjemmel i Lov om universiteter

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer