Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014"

Transkript

1 Notat Til Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap Vår ref. 14/00745 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge Høyland, tlf. Vår dato Innkalling til fakultetsstyremøte Veterinærmedisin og biovitenskap 25. november 2014 Det innkalles til dette til styremøte for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap. Styremøtet avholdes på Adamstuen (Spiserommet bygg 14) fra kl til 15:00. Det vil bli gitt en faglig presentasjon ved professor Margareth Øverland (IHA) Forslag til sakliste S 41/2014 (b) Godkjenning av innkalling og saksliste S 42/2014 (b) Møtebok fra S 43/2014 (o) Referat fra ID møte S 44/2014 (o) Dekanen orienterer om bl.a.: Status i saken om brukermedvirkning mm Oppfølging av saken om Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S 45/2014 (b) Faglig strategi for VETBIO siste behandling S 46/2014 (b) Fordeling av fakultetenes strategiske midler S 47/2014 (b) Strategisk støtte til dekan S 48/2014 (b) Ph.D. programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S 49/2014 (b) Studieprogramportefølje 2015 S 50/2014 (b) Møteplan 2015 S 51/2014 (o) Referat fra instituttstyrene (kun på nett) S 52/2014 Eventuelt (b) = beslutningssak (o) = orienteringssak 1 av 2

2 Vi ber om at eventuelt forfall meldes nina.mellin så snart som mulig. Med vennlig hilsen Øystein Lie dekan 2 av 2

3 Notat Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinær og biovitenskap Kopi til Vår ref. 14/00745 Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler Ingeborg Hauge Høyland, tlf Møtebok fra fakultetsstyremøte VetBio 8. og 9. september 2014 Til stede: Odd Magne Rødseth, Group Director, EW Group (leder), professor Wenche Farstad, professor Birger Svihus (ikke sak 31, 32 og 34) professor Frode Lingaas, postdoktor Simen Rød Sandve, senioringeniør Linda Godager, student Liv Nedrebø og student Mari Røken, prosjektleder Marit Valseth, Innovasjon Norge, Idun Christie, direktør Graminor Forfall: professor Tor Einar Horsberg, førsteamanuensis Siri Fjellheim, førsteamanuensis Kristin Olstad. Det var ingen av de eksterne vara styremedlemmene som kunne møte. Fra administrasjonen, dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Sakliste S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 S-34/2014 Dekanen orienterer S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken S-37/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val S-39/2014 Etiske retningslinjer -høring 1 av 7

4 S-40/2014 S-41/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Eventuelt S-31/2014 Godkjenning av innkalling/saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. Innkalling, saksdokumenter og møtebøker sendes også til vararepresentantene. S-32/2014 Møtebok fra 27. mai 2014 Vedtak: Møteboka fra 27. mai ble godkjent S-33/2014 Referat fra ID-møte 4. september 2014 Referatet forelå ikke til behandlingen av saken. Det legges ved møteboka. S-34/2014 Dekanen orienterte om: PhD programmene på Vetbio, orientering om arbeidet (skriftlig orientering) SAKS (skriftlig orientering) Disse sakene ble flyttet til eventuelt og ble behandlet som vedtakssaker: Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet Støtte til strategisk ledelse status SEARCH Sandnes Education and Research Centre S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. 2 av 7

5 S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S-26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Vedtak 1. Dekan bes om å sluttføre arbeidet med en forkjøpsavtale av Follo smådyrklinikk, basert på fakultetsstyrets innspill, og legge denne fram for universitetsstyret for endelig beslutning. 2. Fakultetsstyret ber dekanen om at det blir utarbeidet en plan for henvisningssykehuset i tråd med fakultetets strategiske planer, der de finansielle- og bemanningsplaner inngår. S-37/2014 S-38/2014 Oppfølging av EAEVE evalueringen Vedtak: Fakultetsstyret tar EAEVEs rapporter til etterretning. Fakultetsstyret ber dekanen gi Studieprogramutvalget for veterinær og dyrepleierutdanningen om utarbeide en handlingsplan for oppfølging av rapportene. Oppnemning av nominasjonskomité for val etter valreglementet Vedtak: Til nominasjonskomiteen for Fakultet for veterinær og biovitskap er fylgjande oppnemnt: Professor Knut Egil Bøe, IHA (leiar) Ingeniør Haakon Aaen, ProdMed Professor Bjørg Egelandsdal, IKBM Professor Erling Olaf Koppang, BasAm Fyrsteamanuensis Ellen Skancke, SpFaMed S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Vedtak: Fakultetsstyret for veterinærmedisin og biovitenskap anbefaler de etiske retningslinjer med de endringer som fremkom i møtet. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Vedtak: Instituttstyrereferatene tas til orientering. S-41/2014 Eventuelt Neste fakultetsstyremøte avholdes som planlagt 25. november. 3 av 7

6 Administrasjonen avklarer møtetidspunkter for møtene i 2015 med styremedlemmene før endelig møteplan vedtas. Brukermedvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektet. Dekanen orienterte Vedtak: Med utgangspunkt i dekans mandat fra rektor ultimo mars 2014 og fakultetsstyrets vedtak av 27. mai 2014 uttrykker fakultetsstyret bekymring for framdrift i saken. Fakultetsstyret ber styreleder og dekan rette en formell henvendelse til rektor og universitetsstyret, der man ber om at saken fremmes på neste US-møte 29. sept I henvendelsen skal det legges vekt på avklaring av organiseringen av VetBios medvirkning, samt adekvate finansielle rammer for denne. Uten denne avklaringen og forankringen finner VetBio det vanskelig å påta seg ansvaret for kvalitetssikringen av statsbyggprosjektene fram til og gjennom flytteprosessen Strategisk støtte til ledelse status Dekanen orienterte. Vedtak: VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er lang større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder SEARCH Sandnes Education and Research Centre Fakultetsstyret er imponert over unikheten i seksjonens kombinasjon av høy vitenskapelig kvalitet og nærhet til praktisk virksomhet og profesjon. SEARCH legger grunnlaget for viktig komplementaritet innen eksperimentell og komparativ biomedisin. Dette 4 av 7

7 gir mulighet for nye synergier med eksterne forskningsmiljøer og næringsaktører med tilhørende innovasjonspotensiale. Fakultetsstyret gir sin tilslutning til videreutvikling av prosjektet. Vi anbefaler instituttet om å arbeide videre med å innhente nødvendige nøkkeltall (inntekter/markedspotensial for eksterne og interne brukere i tillegg til kostnadsstruktur) og finansieringsløsning for å ha et adekvat beslutningsgrunnlag for etablering av senteret SEARCH, før saken eventuelt legges fram for universitetsstyret på ny. 5 av 7

8 Vedlegg til sak 33/2014 Referat fra ID- møte den Fakultet for Veterinær og biovitenskap Til stede fra hovedsammenslutningene Bjørg Egelandsdal, Caroline Piercey Åkesson og Jan Erik Paulsen - FF UNIO Haakon Aaen og Signe Hansen - NTL LO Greta Indahl, Liv Berge og May H. Aalberg - Parat YS Katharina B. Løken og Salima Fjeld - Akademikerne Til stede fra arbeidsgiversiden Dekan Øystein Lie (møteleder) Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsesstaben Catherine Caillé, referent Saksliste: ID sak 6/14 Godkjent. Godkjenning av innkalling og saksliste ID sak 7/14 Nytt fra hovedsammenslutningene Partene er enige om å ta vekk dette punktet ID sak 8/14 Orienteringer fra arbeidsgiversiden Intet utover sakene til fakultetsstyret under. ID sak 9/14 Saker til fakultetsstyremøtet den ; S-34/2014 Dekanen orienterer Vedleggene ettersendes med forslag til referat Kommentarer; til tema revisjon av studieprogramporteføljen; Strategier må følges opp. Evt «tapere» må tas vare på. Viktig å satse på dialog på alle nivåer. Samarbeid på tvers av instituttene må stimuleres, kanskje lage noe nytt. Viktig å samle saker som den nye organisasjonen lider under. 6 av 7

9 Fagforeningene er opptatt av god og lang økonomistyring. S-35/2014 Faglig strategi for fakultet for VetBio Dekanen orienterte. Kommentar; viktig å sørge for at begrepene blir riktig i strategien slik at det ikke blir noen misforståelser, matøkologi som satsningsområde ble nevnt spesielt S-36/2014 Oppfølging av fakultetsstyrets vedtak (S26/2014) Pasientgrunnlaget og henvisningsklinikken Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-37/2014 Oppfølgingen av EAEVE evalueringen Dekanen orienterte. Ingen kommentar. S-38/2014 Oppnevning av nominasjonskomite for val IHH fra Ledelsesstaben orienterte. S-39/2014 Etiske retningslinjer høring Ingen kommentar. S-40/2014 Referat fra instituttstyrene (kun på nett) Ble ikke gjennomgår. Ingen kommentar. ID sak 10/14 Eventuelt Kommentar; tjenestemannsapparatet bemerket at ledelsen er lite på Adamstuen. Orientering om SAKS og prosess-oppstart: Det ble kommentert at UIO vil være opptatt av (fortsatt) god økonomi ved sammenslåinger og at det derfor må utarbeides kriterier (for og mot ulike sammenslåingsmodeller) som kommuniseres de ansatte slik at de får følelse av medbestemmelse i SAKS prosessen (slik at ikke NMBU kommer opp i økonomiske ufører som ikke er tilstrekkelig belyst i dialogen med KD). 7 av 7

10 S45/2014 Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

11 2 Saksframlegg Fakultetsstyret behandlet i sak S 35/2014 Faglig strategi for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap følgende vedtak: Fakultetsstyret tiltrer hovedinnretningen av det forelagte utkastet til strategi og legger vekt på at visjon, overordnet mål og identitet er sentrale avsnitt for å beskrive fakultetet. Styret ønsker en videre bearbeidelse av dokumentet med sikte på å gjøre det mer konsist og representativt. Vedlagt følger en bearbeidelse av strategidokumentet. Forslag til vedtak Stragegi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap vedtas.

12 1 Strategi for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Visjon. En unik syntese av biovitenskap og veterinærmedisin som tydelig understøtter NMBUs visjon: «Kunnskap for livet». Fagområdene gir grunnlag for en bærekraftig bio økonomi og for det utvidete helsebegrepet, «én helse». Overordnet mål. VetBio er i den internasjonale forskningsfronten på definerte felt innen biovitenskapene og utdanner fremragende kandidater. Fakultetet leder an i å skape et robust kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig og trygg produksjon av mat og andre produkter fra biologiske råvarer. Videre er fakultetet en sentral garantist for friske dyr, planter og mennesker i sunne miljøer. Fakultetet er NMBUs flaggbærer for en kunnskapsbasert og sunn bioøkonomi og for det utvidete helsebegrepet: «en helse». Identitet, særpreg og posisjon. Fakultetet har ledende kompetanse som understøtter alle verdikjedene i bioproduksjonen og har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin. o o o o o Livsvitenskapen. Internasjonalt ledende på utvalgte fagfelt innen avl, genetikk, genomikk, sykdomsmekanismer på husdyr, planter og fisk, enzymteknologi, bioraffinering samt ernæring/fôrmidler og fôrteknologi på husdyr og fisk. Bioproduksjonen, matvitenskapen og mattryggheten. Kompetansen innen produksjonsdyrmedisin, produksjonsbiologi på planter og dyr og matvitenskap og mattrygghet er unik ved å dekke hele verdikjedene med utgangspunkt i planter, husdyr og fisk. Veterinærmedisinen. VetBio har landets eneste utdanningssted for veterinærmedisin som gjennom EAEVE akkreditering også er ledende i Europa og har som ambisjon å forbli blant de mest fremtidsrettede veterinærmedisinske institusjoner internasjonalt. Plantevitenskapen. VetBio har landets eneste plantevitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger. Husdyr og akvakuluturvitenskapen. VetBio har landets eneste husdyrvitenskapelige enhet som dekker fagene fra de grunnleggende til profesjonsutdanninger på husdyr og akvakultur. Virkemidler. Fakultetet har innen 2018 styrket nevnte posisjoner gjennom fremragende innsats innen forskning, utdanning av nye kandidater, teknologisatsing og tidsriktig infrastruktur samt med aktiv formidling og synlige innovasjoner. Dette er oppnådd gjennom synergier innen fakultetet sammen med nasjonale og internasjonale allianser innen akademia, næring og finans. Kultur. Høye faglige krav og ambisjon både i vitenskap og profesjonstilnærming sammen med dialogbaserte beslutningsprosesser og ivaretagelse av et godt psykososialt miljø er sentralt for fakultetet. Forskning o «Brobyggingsprosjekter». Økt signifikant antall samarbeidsprosjekter mellom instituttene og mellom de to campus innen satsingsfelt og innen ovennevnte posisjoner for å hente ut ny kvalitet og synergipotensiale. Dette o Kvalitet. Gi de kreative og arbeidsomme forskerne alburom til å bygge opp sterke grupper. Det handler mer om personer enn systemer. Bygge opp et nytt elitelag av forskere gjennom rekruttering av de beste ph.d. kandidater. o Attraktivitet. Styrke miljøenes og våre forskeres attraktivitet både nasjonalt og internasjonalt, herunder også fra næringen (flere næringsallianser) gjennom kombinert økt vitenskapelig kvalitet, relevans og formidling/synliggjøring.

13 2 o Øke graden av ekstern finansiering med minst 20% som et mål for styrket finansiell forutsigbarhet. Betydelig øket antall ph.d. og postdoc stillinger samfinansiert med næringen. Det satses på at VetBio skal konkurrerer om en SFF innen et utvalgt prioritert område Utdanning o Ny VetBio utdanningspolitikk som bygger opp under egenarten til fakultetet ved åopprettholde profesjonsidentiteten og samtidig utnytte komplementariteten o Vi har ryddet studieprogramporteføljen i to til tre hovedgrupper: livsvitenskap og veterinærmedisin og med logiske undergrupper/retninger. Den hierarkiske inndelingen synliggjør mulighetene for nye samarbeidsflater og synergier samt eliminering av parallelle løp. o EAEVE. Følge konkret opp EAEVE akkrediteringen mot ytterligere forbedringer og internasjonal anerkjennelse. o Attraktivitet. Fakultetet skal utdanne kandidater som er anerkjente og etterspurte pga. faglig styrke, profesjonsferdigheter, kreativitet og samfunnsengasjement. o SFU. Ha oppnådd status som Senter for fremragende utdanning (SFU) (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT) Innovasjon og formidling I etablert næring. Styrket signifikant dialogmekanismene og samhandlingen mellom forskermiljøene og næringsaktørene for å fremme innovasjonen i eksisterende næringer Nyetableringer. Styrket tilrettelegging for nyetableringer (lavterskeltilbud for oppstartbedrifter, risikoavlastning i tidligfasen, preinkubatorstipend («exist» ordning som i Tyskland), offentlig/privat tidligfase risikokapital (såkorn), inkubator etc. Kultur og kompetanse innen innovasjon. Etablert en rekke utdanningsløp innen innovasjon og entreprenørskap, etablert nye meritteringskriterier for forskere og instituttene for innovasjon etc. «Økosystem for innovasjon»: fusjon av formidling og innovasjon, NMBU og Vitenparken har etablert et «Viten og innovasjonssenter» (arenaer, visualiseringsteknologi, tyngre kjernefasiliteter, mediasenter, labhotell og småskala eksperimentelle fasiliteter for næringsaktører, preinkubatorer «kuvøser», inkubatorer, risikofond.

14 3 ANNEX: Mulige satsinger for å øke vår attraktivitet og dermed bedre imøtekomme våre samfunnsoppdrag, herunder økt bidrag til nyskaping. Virkemiddelsatsinger o o o Toppforskning: Satse med nytt format både i finansielle rammer og rekruttering av de beste phd kandidatene. Nye finansielle rammer sikres bl.a. gjennom økt samarbeid med næringsaktører som har behov for fornyelse og for løsninger fra vår fagekspertise og vår kompetanse. Gi alburom til de kreative miljøbyggende forskningsgruppelederne. Utdanning: Øke kandidatkvaliteten og gjennomføringsprosenten gjennom opptakskrav, gjennom økte søkertall (for ikke veterinære studier) med rom for sterkere seleksjon, gjennom styrket undervisning. Fokusere ressursbruken/porteføljen, opprettholde akkrediteringen på veterinærutdanningen og reaktivere utdanning av agronomprofesjonen innen plantefag. Innovasjon: Styrke vår bidrag til nyskaping så vel innen eksisterende næring som innen nyetableringer: styrket dialog, personalflyt, samfinansiering og prosjektsamarbeid med næringen. Øke etableringstakten der det er størst potensiale, underlette de kritiske tidligfasene i samarbeid med offentlig og privat kapital samt styrke intern utdanning og incentivordninger innen innovasjon og entreprenørskap. Tematiske satsinger o o BIOPRODUKSJON. VetBio kjennetegnes ved å bidra med topp kompetanse til hele verdikjeden fra primærproduksjonen, via «post harvest»/prosess til konsument. Mat. Videreføring med nye dimensjoner: flere institutter involvert og helt nye potensialer for kostnadseffektiv matproduksjon og mattrygghet. Bioraffinering: mat, ernæringstilskudd, fôr og ingredienser, grønne kjemikalier, bioaktive molekyler, biomaterialer, bioplastikk, bioenergy etc. fra komplekse nod food råvarer (skog, halm, sidestrømmer fra matindustrien på hav og land, nye trofiske nivåer i havet og akvatiske miljøer, makro og mikroalger, tunikater, mikrober, sopp etc.). «Hav og land». Fortsette å ha kommandoen på sentrale innsatsfaktorer: genetikk, avl, sykdomskontroll og ernæring i primærleddet på planter, husdyr og havbruk. Lede an i en potensiell ny blå revolusjon på land: «Fish barns». NMBU har alle kritiske innsatsfaktorer til å også å lede denne. «ÉN HELSE». Planter, dyr, mennesker og miljø. Topp eksperter på ulike fagfelt (mikrobiologi, patologi, ernæring, molekylær biologi, epidemiologi, kliniske fag, samfunnsmedisin, økologi, toksikologi) og på ulike organismer (planter, husdyr, fisk og menneske) installerer et sett ulike flerfaglige prosjekter for å adressere for eksempel: forebygge sykdommer på planter, husdyr og fisk, forebyggelse av multiresistente mikroorganismer forebygge epidemier og livsstilsykdommer hos menneske etc. Det nasjonale dyresykehuset. Fremtidsrettet infrastruktur og kompetanse for klinisk forskning og behandling av sports og familiedyr. «Ren agroøkologi». Utdannings og forskningsbasert satsing for å legitimere våre kultiveringsinngrep som en del av biosfæren: Biosentrisk tilnærming versus antroposentrisk (alt menneskeskapt er ikke nødvendigvis skadeverk eller «urent» i forhold til vilt og urørt). Våre inngrep er livsviktige for å adressere de store utfordringene: forsyning av mat, energi, klima og miljø effekter, samtidig som biomangfoldet og natur i balanse er uerstattelige verdier. «Én helse» konseptet tar utgangspunkt i det samme: biosfærens helse. Dette er en viktig del av NMBUs identitet.

15 S 46/2014 Fordeling av fakultetes strategiske midler Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap Saksansvarlig: Dekan Saksbehandler: Dekan Arkiv nr: 14/04260 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

16 2 Saksframlegg I universitetsstyrets behandling av foreløpig budsjett for 2015 (sak 134/2014) er det foreslått å bevilge tre millioner til Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap til strategiske satsinger og to millioner til på hhv Fakultet for samfunnsvitenskap og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi, og 4,3 millioner til Universitetsstyret. Universitetsstyret har bedt om en økning av universitetsstyrets ramme for sine strategiske midler. Innholdet i universitetsstyret satsinger blir en egen prosess når økonomiske rammer er endelig avklart. I hht styringsreglementet er det er fakultetsstyret som skal fatte beslutning om prioritering av fakultetets strategiske budsjettmidler i henhold til de rammer som tildeles, og innenfor universitetets overordnede prioriteringer. Dekan har følgende forslag til disponering av midlene: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill. VetBio har kommet i gang med workshops og seminarer mellom institutter innen og mellom campus for å adressere økte samarbeidsmuligheter så vel inne forskning som utdanning. Man påregner oppfølging av 10 slike samlinger i 2015 med en kostnad hver på ca kr, dvs totalt kr 1,0 mill. Oppfølging og hjelp til rigging av nye forsknings- og innovasjonsprosjekter samt implementering av nye felles tiltak på utdanningspolitikk, undervisning og undervisningsmetoder vil trekke ytterligere kostnader, estimert til ca kr 0,8 mill. Totalt ca 1,8 mill. kr. o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill. VetBio samarbeider med NMBU TTO, forskningsdirektøren, kompetansesenteret for innovasjon, Vitenparken og næringsklynger som Heidner, MareLife, OCC om diverse tiltak: eksponering av forskermiljøene overfor næringsaktører, eksponering av innovative case med kommersielt potensial overfor næring og kapital, ulike arrangementer og kommunikasjonstiltak etc. Disse tiltakene estimeres til ca 0,5 mill. kr for o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill. VetBio representerer et strategisk sentral fakultet for NMBU både nå i fusjonsprosessen og generelt gjennom sitt format, kompleksitet og utfordringer med kulturbygging mellom to campus. En må derfor påregne noen uforutsette kostnader som må settes inn på strategiske punkt underveis.

17 3 Forslag til vedtak: Dekans forslag til disponering av fakultetets strategiske midler vedtas: o Brobyggingsprosjekter: kr 1,8 mill o Innovasjon og kommunikasjon: kr 0,5 mill o Fri «buffer» til løpende tiltak: kr 0,7 mill.

18 S 47/2014 Strategisk støtte til dekan Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Administrasjonsdirktør v/personal- og organisasjonsdirektør Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap i perioden Dato 19. november 2014 Øystein Lie dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

19 2 Hva saken gjelder Saken er en oppfølging av fakultetsstyrets vedtak september, 2014, sak S41/2014 Fakultetsstyret ved VetBio fattet da følgende vedtak: «VetBio fakultetet skiller seg ut fra andre fakultet ved NMBU både ved at det er langt større og mer kompleks. Spesielt i fusjonsprosessen og byggeprosjektperioden pålegges dekan et stort ansvar både knyttet til synergi/samlokalisering parallelt med å bygge en felles kultur på tvers av tidligere institusjonsgrenser. Fakultetsstyret anbefaler derfor at det stilles til rådighet ressurser som kan bistå dekan med strategiske oppgaver samt være stedfortreder.» Dekan har over hele virkeperioden opplevd at bare selve styringsreglementet pålegger ham oppgaver som langt overgår leveringskapasiteten fra de begrensede ressursene som er lagt på fakultetsleddet. I tillegg kommer alle de omfattende oppgavene som fakultetsstyrevedtaket viser til: fusjonen og fag- og kulturkoblingen mellom de to campus samt den betydelige oppgaven i å posisjonere fakultetet eksternt mot det offentlige apparatet, fag- og næringsaktører, finanskilder etc. Arbeidssituasjonen for dekanen ved dette fakultetet har flere ganger vært tatt opp i dekans ledergruppe og NMBUs toppledelse ved rektor. I forståelse med rektor er en konkludert med at det bør utpekes en prodekan for dette fakultetet. NMBUs styringsreglement bestemmelser om prodekaner Etter NMBUs styringsreglement kan det utpekes prodekan: «Det kan utpekes prodekan. Prodekan utpekes av rektor i samarbeid med dekan og fakultetsstyret.» Bestemmelsen må forstås slik at en av de ansatte innen fakultetet tillegges funksjonen som prodekan i en på forhånd fastsatt andel av stillingen. Andelen kan utgjøre hele eller deler av den ansattes arbeidstid. Videre legger en til grunn en forståelse av denne bestemmelsen slik at dekan foreslår en kandidat overfor fakultetsstyret, og at de i fellesskap fremmer saken for rektor som oppnevner prodekan. Det er opp til det enkelte fakultetet å velge om man skal ha prodekan. Ut over dette er det ikke sagt noe om funksjon, ansvarsområder eller rapporteringslinjer. Det er heller ikke gitt føringer på om det skal være én eller flere prodekaner ved fakultetet eller hvilken relasjon prodekan skal ha til dekanen og fakultetsstyret mv. Det er nærliggende å trekke en parallell til styringsreglementets bestemmelser om forholdet mellom rektor og prorektor: «Prorektors oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra rektor. Prorektor er rektors stedfortreder.»

20 3 Det innebærer at prodekans oppgaver fastsettes gjennom delegasjon fra dekan og at prodekan er dekanens faste stedfortreder. Styringsreglementet og stillingsbeskrivelse for dekan vil i så fall danne utgangspunktet også for prodekanens arbeidsoppgaver: Funksjonsperiode og oppnevningsmåte Prodekanens funksjonsperiode følger dekanens funksjonsperiode. Oppnevningsmåten er som tidligere nevnt regulert i NMBUs styringsreglement. Slik dette er beskrevet må det forstås slik at dekanen fremmer forslag til hvem som kan oppnevnes som prodekan, og forelegger dette for fakultetsstyret. På bakgrunn av denne anbefalingen oppnevner rektor prodekan. Økonomi Pr i dag er det ikke avsatt særskilte midler til prodekan, men rektor besørger finansiering gjennom omprioritering av sentral midler. Administrativ støtte til dekan Når det gjelder behovet for administrativ støtte til dekan, arbeider rektor med å legge til rette for at dekan får dediktere administrative ressurser. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret anbefaler rektor å utpeke prodekan for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap for en perioden

21 S 48/2014 Ph.D.-programmer ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Administrasjonsdirektør v/ Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Solveig Fossum-Raunehaug Arkiv nr: 14/03538 Vedlegg: 1. Innkommende forslag til ph.d.-programmer fra Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 2. Ph.d.-forskriften ved NMBU (US-sak 64/2014) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin. Dato Øystein Lie Dekan NMBU Fakultetsstyret Møtedato

22 2 Saksframlegg: NMBU skal fastsette nye ph.d.-program. Fakultetsstyret skal tilrå ph.d.-programmene ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio). Tilsvarende tilrådning vil bli gjort med de to andre fakultetene. Et samlet forslag til ph.d.-programmer vedtas av universitetsstyret. NMBU er akkreditert gjennom Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Dette innebærer at ph.d.-programmene ved NMBU skal være i tråd med NOKUTs forskrifter «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning» og «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning» («Studietilsynsforskriften»). NOKUT forskriftene skal bidra til å sikre et høyt internasjonalt nivå ved institusjonene og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU anbefalte i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Fra VetBio kom det inn fire forslag. NMBU legger opp til tilsvarende struktur innen hvert fakultet, det vil si en modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter. Hva saken gjelder: NMBU må i likhet med andre norske universiteter ha rutiner og regelverk for å sikre kvaliteten i forskerutdanningen. Dette omfatter både etablering av nye utdanningstilbud og revidering av eksisterende tilbud. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket angir bl.a. hvilket læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og kompetanse stipendiatene skal ha etter fullført utdanning. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal være førende for all forskerutdanning ved NMBU. Når det gjelder kvalitetssikring er UH-sektoren bundet av «Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning». Forskriften gir retningslinjer for hvordan et internt system for kvalitetssikring ved universitetene bør være bl.a. når det gjelder innhold og utvikling av studieprogram. Forskriften sier også hva som må til for å få akkreditert doktorgradsstudium (også omtalt som 8/15-regelen).

23 3 Kapittel 3, 3-1, tredje ledd, lyder: «Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensial til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter.» NOKUT har også etablert en egen tilsynsforskrift «Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning», også kalt «Studietilsynsforskriften» som innbefatter forskerutdanningen. Forskriften (endret 28. februar 2013) stiller bl.a. krav om «tilfredsstillende rutiner for utvikling og kvalitetssikring av studiet som helhet». Tilsynsforskriften krever faglig vurdering av innhold og oppbygging av et studieprogram, vurdering av programnavn, fagmiljø m.m. NOKUT har ifølge revisjonsrapporter fra 2014 særlig lagt vekt på viktigheten av å ha robuste fagmiljøer med etablerte forskergrupper som ivaretar stor forskningsinnsats innenfor relevant tematikk for ph.d.-programmet som beskrives. Videre legges det vekt på nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og det bør foreligge planer om hvordan man skal opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø i forhold til stabilitet i utdanningstilbudet. NOKUT vektlegger fremstilling av krav til studiene og gjennomføringsevne, noe som innebærer beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold. NOKUT vektlegger også at ph.d.-programtitler (-navn) må være dekkende for fagområdet samt internasjonalt forståelige. Historikk: UMB og NVH har fram til nå hatt ett ph.d.-program hver. Dette samsvarer ikke med det som forventes av ph.d.-programmer ved universiteter. Med dette og NOKUTs krav til ph.d.-programmer, utarbeides det nå forsalg til ph.d.-programmer for hvert fakultet. Forskningsutvalget (FU) ved NMBU vedtok i 2014 (FU-sak 30/2014) at forskningsdirektøren i samarbeid med fakultetene og instituttene legger fram et samlet forslag til ph.d-programmer som vedtas av universitetsstyret. Forslaget skal legge vekt på:

24 4 a) NOKUTs tilsynsforskrift («Studieforskriften») og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning» i opprettelse av ph.d.-programmer ved NMBU b) En modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter c) En gjennomgang av tittel og innhold i forslag til ph.d.-programmer med tanke på sammenhenger mellom fagområder og mulighet for forenklinger og reduksjon av antall programmer. Forskningsdirektøren sendte en bestilling på utarbeidelse av ph.d.- programmer til fakultetene med svarfrist 15. oktober Forskningsavdelingen har fått tilsendt fire ph.d.-programforslag fra VetBio, ett fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, ett fra Insitutt for plantevitenskap, ett fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og ett fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) (vedlegg 1). Fra Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) har det kommet tre ph.d.-programforslag, ett fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), ett fra Institutt for landskapsplanlegging (ILP) og ett fra Handelshøyskolen (HH). Fra Fakultet for miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) har det kommet fire ph.d.- programforslag, ett fra Institutt for naturforvaltning (INA), ett fra Institutt for miljøvitenskap (IMV) og to fra Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT). Tilsvarende struktur er funnet ved andre norke universiteter. Universitetet i Tromsø som tilbyr ett eller to ph.d.-program per fakultet med studieretninger under hvert ph.d.- program. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) tilbyr 43 ph.d.- programmer tilknyttet 7 fakulteter. Ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) foreslår ett ph.d.-program med navnet Biovitenskap.. Programforslaget innebærer seks studieretninger og ble diskutert i IKBM FU samt med instituttleder. Programforslaget har ikke vært diksutert i instituttstyret.

25 5 Institutt for plantevitenskap (IPV) foreslår ett ph.d-program med navnet Plantevitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget ble diskutert i IPV FU samt med instituttleder og vil bli tatt opp til diskusjon i instituttstyret i uke Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) foreslår ett ph.d.-program med navnet Husdy- og akvakulturvitenskap. Programforslaget innebærer ingen studieretninger. Programforslaget har blitt diskutert i forskningsutvalget (FUU) ved IHA. Fra de fire instituttene ved Adamstuen (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) fikk Forskningsavdelingen tilsend ett ph.d.-programforslag, Ph.d.-programmet i veterinærvitenskap. Programforslaget er utarbeidet av lederen for ph.d.-utvalget i samarbeid med ph.d.-kursansvarlig og innebærer ingen studieretninger. Vurdering Forslag til ph.d.-program ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Fra VetBio kom det inn 4 forslag (vedlegg 1). Ph.d.-programforslagene: Ph.d.-programmet i biovitenskap IKBM Ph.d.- programmet i plantevitenskap IPV Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap IHA Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap ProdMed, SportFaMed MatInf BasAm Alle de fire innkommende forslagene tilfredsstiller Kravene fra NOKUT som er beskrevet i «Studieforskriften» og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning». Fyldig beskrivelse av mål for studiet, læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse og veiledningsforhold.

26 6 Studieretninger: Ph.d.- programmet i biovitenskap (IKBM) Forslag om seks studieretninger: Mikrobiologi, Bioteknologi, Kjemi, Bioinformatikk, Anvendt statistikk og Matvitenskap Ph.d.- programmet i plantevitenskap (IPV) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) Ingen forslag om studieretninger. Ph.d.- programmet i veterinærvitenskap (ProdMed, SportFaMed, MatInf og BasAm) Forslag til vedtak: Fakultetsstyret slutter seg til de foreslåtte ph.d.-programforslagene fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), Insitutt for plantevitenskap (ILP), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) og de fire instituttene ved Adamstuen: Insitutt for produksjonsdyrmedisin, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Instiutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi og Instiutt for basalfag og akvamedisin.

27 1 BIOVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d-utdanningen, herunder samarbeid om ph.d.-utdanning med annen gradsgivende institusjon. STUDIEPROGRAM Ph.d.-programmet Biovitenskap, ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Programmet består av følgende studieretninger: Mikrobiologi Bioteknologi Kjemi Bioinformatikk Anvendt statistikk Matvitenskap HOVEDMÅL Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder. Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen. INNPLASSERING I NORSK KVALIFIKASJONSRAMMEVERK Nivå 8, philosophiae doctor (ph.d.) GRAD ETTER FULLFØRT STUDIEPROGRAM Ph.d. OMFANG Ph.d.-programmet er normert til tre års fulltidsstudier, fordelt på minimum 30 studiepoeng med doktorgradsutdanning og 2,5 år med forskningsarbeid. Kandidatene kan forlenge perioden ved å utføre oppgaver for instituttet. Slikt arbeid godtgjøres av instituttet, og går til forlenging av perioden. Instituttet vurderer dette som fordelaktig for kandidatene, da ekstra tid utover de tre normerte årene gir mulighet for «modning», samt at det gir kandidatene verdifull erfaring i annet akademisk arbeid (eks. undervisning, deltakelse i andre prosjekter og administrative verv). EIER OG KONTAKTINFORMASJON Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Forskerutdanningssekretær Wenche Johnsrød, tlf NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

28 2 SAMARBEID MED ANDRE INSTITUSJONER Studiet gjennomføres ved NMBU og/eller tilknyttede eksterne institusjoner. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Hvis personer fra andre institusjoner er involvert i prosjektet er det naturlig at disse deltar i veiledergruppen. Dersom det er behov for å tilegne seg nye og avanserte metoder, eller gjennomføre forskningsarbeid som det ikke er forutsetninger for å gjøre ved NMBU, legges det til rette for at kandidaten kan oppholde seg ved andre nasjonale eller internasjonale institusjoner. SAMFUNNSRELEVANS Ph.d.-programmet i Biovitenskap skal kvalifisere for forskning på internasjonalt nivå innen instituttets fagområder, og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-studenten skal utføre et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Ph.d.-utdanningen skal utføres i samsvar med god vitenskapelig skikk, og innenfor gjeldende forskningsetiske standarder. Den skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. OPPTAKSKRAV, OG FINANSIERING Se forskrift for ph.d.-utdanningen Søkeren må ha en relevant mastergradsutdanning eller tilsvarende, med karakterer blant den beste halvdelen av sin studentpopulasjon. Utenlandske søkere må dokumentere relevant utdanning og godkjent kompetanse i engelsk, både skriftlig og muntlig (minst IELTS 6.0 eller TOEFL med minst: 550 poeng (PBT) eller 80 poeng (IBT)). For å kunne bli tatt opp som ph.d.-student må søker og/eller veileder dokumentere full finansiering av lønn for minst tre år, samt nødvendige midler til drift av prosjektet ihht. prosjektbudsjettet og til opplæringsdelen. Opptak skjer fortløpende. Instituttet er formell opptaksmyndighet. Søknad om opptak sendes til instituttet, på fastsatt søknadsskjema, og skal være innvilget senest 3 måneder etter oppstart. Søknad om opptak skal inneholde: dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket forenklet beskrivelse av prosjektet (som vedlegg) redegjørelse for nødvendig infrastruktur eventuelt ønske om bruk av et annet språk enn engelsk eller norsk i avhandlingen forslag til hovedveileder og biveileder(e) oversikt over finansieringskilder Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Krav til karakter fra tidligere utdanning fravikes svært sjelden. Kandidatene vurderes nøye, med hensyn til praktiske (eks. lab-ferdigheter, og bruk av grunnleggende metoder) og teoretiske (ved intervju presentasjon av et oppgitt faglig emne) kunnskaper. LÆRINGSUTBYTTE NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

29 3 KUNNSKAPER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet (mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk eller matvitenskap), og er i kunnskapsfronten i sitt spesialfelt innen dette fagområdet har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter også i et internasjonalt perspektiv kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet. FERDIGHETER Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskapelige fag forventes det at den nye doktoren kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde behersker bruken av vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike metoder har bidratt gjennom original forskning til ny kunnskap som kan publiseres i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde kan formidle forskningsresultater både skriftlig og muntlig i vitenskapelige så vel som populærvitenskapelige fora. KOMPETANSE Ved fullført ph.d.-program i Biovitenskap forventes det at den nye doktoren kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, og kan identifisere og vurdere relevante miljømessige og etiske problemstillinger kan risikovurdere sin egen virksomhet og ivareta helse, miljø og sikkerhet kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til næringsliv, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media har noe erfaring i å undervise studenter innen sitt fagområde eller spesialområde kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger kan vurdere behovet for og evt. ta initiativet til innovasjon innen sitt fag. LÆRINGSAKTIVITETER KUNNSKAPEN OPPNÅS GJENNOM opplæringsdelen på minimum 30 studiepoeng, som gir utvidet fagkompetanse både i dybde og bredde. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet. lese og holde seg oppdatert på litteratur innen sitt spesialområde. utføring av selve forskningsarbeidet. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

30 4 arbeidet med avhandlingens innledende sammenfatning, der kandidaten selvstendig har skrevet en introduksjon som gir teoretisk og praktisk bakgrunn for forskningsarbeidet, diskuterer og begrunner valg og bruk av metoder og setter egne resultater inn i et internasjonalt fagperspektiv. FERDIGHETENE OPPNÅS GJENNOM å delta i planlegging og detaljutforming av eget ph.d.-prosjekt, og evt. i planlegging av nye prosjektsøknader veiledning og egen forskning, der ph.d.-studenten aktivt drar nytte av veiledningsgruppens kompetanse å utvikle et eget internasjonalt faglig nettverk utover veiledningsgruppen deltakelse på metodekurs og skrivekurs der det er relevant arbeid med publikasjoner, innsendelse til tidsskrift og håndtering av kommentarer fra referee, samt avhandlingen å delta i fagfellevurdering av vitenskapelige manuskripter, gi tilbakemelding på kollegers manuskripter, samt delta i seminarer der andre ph.d.-studenters og forskeres ideer og resultater diskuteres. GENERELL KOMPETANSE OPPNÅS GJENNOM å delta på et kurs i forskningsetikk med et omfang på minst 5 studiepoeng medveiledning av masterstudenter og egen forskning arbeid med publikasjoner og avhandlingen prøveforelesningen, ved å sette seg inn i et oppgitt tema på kort tid, tidsplanlegging søke/velge/vurdere/bearbeide informasjon, muntlig presentasjon å presentere egne forskningsresultater på nasjonale og internasjonale vitenskapelige konferanser å holde studentforelesninger eller være øvingslærer inne sitt kompetanseområde, holde tre seminarer om sitt forskningsarbeid EVALUERING AV LÆRINGSUTBYTTE Graden philosophiae doctor tildeles på grunnlag av: godkjent opplæringsdel godkjent vitenskapelig avhandling godkjent prøveforelesning over oppgitt emne godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas Se Forskrift for graden philosopohiae doctor (ph.d.) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Opplæringsdelen evalueres via ulike evalueringsformer som muntlig eller skriftlig eksamen, oppgaveinnlevering eller semesteroppgave. Innhold i doktorgradsarbeidet og opplæringsdelen godkjennes av Forskningsutvalget, og framdriften følges opp av utvalget via årlige Framdriftsrapporter og de obligatoriske seminarene (startseminar, midtveisseminar og sluttseminar). Øvrige læringsutbyttemomenter trenger ingen egen evaluering, men det er hovedveileders ansvar å bidra til at målene nås via relevante tiltak, via faglige diskusjoner og initiativ til formidlingsarbeid innen tidsrammen for doktorgradsarbeidet. Avhandlingen er et selvstendig arbeid av kandidaten og kandidaten kan levere den inn til vurdering uten godkjenning av veileder. Det vil si at veileders kvalitet og kommentarer ikke nødvendigvis trengs å bli tatt til følge. FAGLIG INNHOLD OG OPPBYGGING Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har en bred faglig portefølje. Ph.d. programmet er derfor delt inn i 6 studieretninger; mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap. Doktorgradsarbeidet gir spisskompetanse og faglig fordypning innenfor ett at disse forskningsområdene. NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

31 5 Ph.d.-programmet i Biovitenskapelige fag er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Ph.d.- programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner. Ph.d.- studenten gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning. Ph.d.-studenten gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Vedkommende skal lære seg kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid. Hver ph.d.-student gis en hovedveileder og en eller flere faglige biveiledere. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har et eget forskningsutvalg som ledes av en forskningsleder. I tillegg er en sekretær knyttet til utvalget. Forskningsutvalget administrerer, gir råd og kvalitetssikrer opptak, studieplan og framdrift i doktorgradsstudiet. Ph.d.-studenten skal søke om godkjenning av utdanningsplanen for ph.d.-studiet sitt snarest etter opptak og seinest innen 6 måneder. Opplæringsdelens faglige del skal være på minimum 30 studiepoeng, som inkluderer et obligatorisk emne i forskningsetikk på minimum 5 studiepoeng. Opplæringsdelen skal ses i sammenheng med planen for forskningsarbeidet, slik at ph.d.-studiet samlet gir studenten tilstrekkelig faglig bredde, dybde og indre faglig sammenheng. Opplæringsdelen består av en kombinasjon av obligatoriske og valgfrie kurs innen fagområdet. Opplæringsdelen tilpasses ph.d.-studentens individuelle spesialisering innen fagområdet med basis i studentenes mastergradskompetanse. Det anbefales å innpasse kurs fra NOVA Postgraduate School, som er ph.d.-kurs det samarbeides om innen de nordiske landbruksuniversitetene der det er mulig. På temaer der det ikke finnes relevante kurs, kan ph.d.-studenten gjennomføre veiledede selvstudier (Fritt emne). Alle kurs og frie emner i opplæringsdelen skal ha en ansvarlig lærer/veileder, og kursene skal evalueres med ekstern sensor. Det er generelt ønskelig med utenlandsopphold arrangert i samarbeid med veileder. INTERNASJONALT PERSPEKTIV Fagmiljøene ved instituttet har brede nasjonale og internasjonale nettverk. Ph.d.-kandidater trekkes med i slik nettverk og samarbeid på lik linje med andre vitenskapelige ansatte. Det er veileder(e)s ansvar å sikre at kandidaten får delta i relevante møter, nettverk, samarbeid med fagmiljø utenfor instituttet og UMB. (se også over, Samarbeid med andre institusjoner) FAGMILJØET TILKNYTTET STUDIET Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap har sterke fagmiljøer innen mikrobiologi, bioteknologi, kjemi, bioinformatikk, anvendt statistikk og matvitenskap, med mange potensielle veiledere innen hvert område. Hovedveiledere for ph.d.-studentene vil normalt bli oppnevnt blant instituttet s fast ansatte førsteamanuenser og professorer (inkl. II er-stillinger). Som biveiledere kan forskere med relevant spesialkompetanse bli oppnevnt. Disse kan være fra IKBM, NMBU eller andre institusjoner (nasjonale eller internasjonale). Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende (jf forskriften). Det skal oppnevnes minst to veiledere. Veilederne skal ha detaljkunnskap og kompetanse om prosjektet kandidaten skal arbeide med. Dersom veiledergruppa består av forskere med nære relasjoner (ektefeller, samboere), suppleres veiledergruppa med minst en ekstra veileder. Veiledningen skal være reell dvs. det skal avsettes tid til diskusjon av arbeidet og publisering gjennom hele studiet. Dersom hovedveileder får ny jobb utenfor NMBU og ikke lenger kan veilede skal ny hovedveileder oppnevnes. STØTTEFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETSSTYRET

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL

STUDIEPROGRAM. Ph.d.-programmet i naturforvaltning. PhD programme in Ecology and Natural Resource Management HOVEDMÅL NATURFORVALTNING For denne utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger:

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) består av følgende studieretninger: REALFAG OG TEKNOLOGI For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Institutt for miljøvitenskap (IMV), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 1 MILJØVITENSKAP For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften omhandler mål, ansvarsforhold, opptak, gjennomføring

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013

Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Ph.d.-programmer ved UMB: Søknader februar 2013 Innhold Oversikt med kommentarer... 2 Disputaser ved UMB 2007-2012... 5 Ph.-d.-program i filosofi, Handelshøyskolen ved UMB (HH-UMB)... 6 Ph.d. programmet

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse

Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid. Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse Kvalitet i doktorgradsutdanningen erfaringer med grunnlag i NOKUTs tilsynsarbeid Stein Erik Lid NOKUT - Avdeling for utredning og analyse NOKUTs rolle NOKUT er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid

Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid Endringsforslag som gjelder NOKUTs tilsynsvirksomhet og institusjonenes kvalitetsarbeid 1-3 NOKUTs tilsynsvirksomhet skal lyde: Innenfor de rammer som er fastsatt i lover og forskrifter skal NOKUT føre

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET J UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til UHRs medlemsinstitusjoner med rett til å tildele ph.d. grad Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 11/113-46

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker

Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Kvalitet i forskerutdanningen: Hvordan gjør vi dette i dag? Hva bør NMBU gjøre bedre? - En PhDs tanker Ellen Stenslie, PhD-representant i Forskningsutvalget 09. September, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim

Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim 1. Personalia Søknad om opptak TIL PH.D.-PROGRAM I ØKONOMISTYRING Send søknaden til - PDU/Handelshøyskolen i Trondheim Postboks 2320 7004 Trondheim Studentnr. (avd. fyller ut) Fødselsdato Dag Mnd År Personnr.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU

Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser. Halvor Hektoen, prorektor NMBU Hvordan sikre utdanning av ekspertise innen jordressurser Halvor Hektoen, prorektor NMBU Men først litt om NMBU Norges veterinærhøyskole (NVH) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) NMBU (Norges

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte 13. februar 2015 - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Innkalling til fakultetsstyremøte 13. februar 2015 - Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00745-13 Deres ref. Dato 30.01.2015 Innkalling

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER

OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Veilederforum 29.8.2013 OPPSTARTFASEN VIKTIGE MOMENTER Bjarne O. Braastad Forskerutdanningsleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB DETTE SKAL JEG TA OPP: Noen momenter med basis i erfaring

Detaljer

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap c/o Norges veterinærhøgskole Postboks 8146 Dep. 0033 Oslo Høringsinstanser ifølge liste Vår ref: 2012/25 Oslo, 5. november

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen

Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Kvalitetssystem for forskerutdannelsen Det samfunnsvitenskapelige fakultet UiO Ph.d.-rådgiver Cecilie W. Lilleheil Strategi2020 UiO mot status som et internasjonalt toppuniversitet Hovedambisjon «å utvikle

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 124

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 124 INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 124 Dato: 12.12.2014 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 08.30-16.00. Lunsj kl. 11.30 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging. Programmet omfatter fire studieretninger:

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging. Programmet omfatter fire studieretninger: SAMFUNNSUTVIKLING OG PLANLEGGING (SOCIETY, DEVELOPMENT AND PLANNING) For ph.d.-utdanningen gjelder Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Forskriften

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet

Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet Mal pa midtveisoppgave i doktorgradsprogrammet MV oppgaven skal stimulere deg til å komme i gang med skrivingen så tidlig som mulig, og danner grunnlaget for evaluering av prosjektets utvikling. I oppgaven

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Utvikling av robust phd-utdanning ved TKD. - status. Fakultetsstyreseminar 15.12.2014. Prosjektleder Gro Markeset, Professor, dr.

Utvikling av robust phd-utdanning ved TKD. - status. Fakultetsstyreseminar 15.12.2014. Prosjektleder Gro Markeset, Professor, dr. Utvikling av robust phd-utdanning ved TKD - status Fakultetsstyreseminar 15.12.2014 Prosjektleder Gro Markeset, Professor, dr.ing Framdriftsplan Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 Høst 2014 Vår 2015 Høst 2015

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2016 Campus Ås Åpen dag på NMBU Campus Ås kl. 9:30 Sted: Bioteknologibygningen, Arabidopsis Velkommen til NMBU, ved rektor Mari Sundli Tveit. Generell info om studiemuligheter,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Strategi 2014 2020 DnU

Strategi 2014 2020 DnU Utkast 29.5.2012 Strategi 2014 2020 DnU Visjon: Kunnskap for livet Det nye Universitetet har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler vår ambisjon om å bidra til å sikre livsgrunnlaget for

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011

Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Nærings-ph.d. Universitetet i Bergen Februar, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning -

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU

Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU 1 Fremtidens teknologiutdanninger sett fra IVT-fakultetet ved NTNU Møte NRT 7.juni 2012 Svein Remseth Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi NTNU 2 Internasjonal evaluering av sivilingeniør-studiet

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012

Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Til: SFA ved Ann Kristin Egeli Fra: Per Einar Granum, instituttleder MatInf Årsrapport om studiekvalitetsarbeidet ved MatInf studieåret 2011/2012 Innledning Hva bygger rapporten på? Rapporten bygger på

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer