Årsmelding Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

2

3 1. Virksomheten ved kontoret Norsk Pasientforening (NP) driver Kontoret for pasienthjelp. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss solid kompetanse på å hjelpe pasienter med problemer de har møtt i helsevesenet. Kontoret for pasienthjelp ble startet i 1985 og har siden 1992 fått driftstilskudd over Helsedepartementets budsjett. Norsk Pasientforening er lokalisert på Stortorget i Oslo. Vi hjelper pasienter fra hele landet med ulike typer problemstillinger og spørsmål i forhold til helsevesenet, så vel det offentlige som det private. All bistand er gratis. Hovedfokus i arbeidet ved kontoret er kvaliteten på den medisinske og menneskelig behandlingen som gis i helsevesenet. Vi bistår også i juridiske spørsmål og følger pasientsaker gjennom Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og andre klageorganer. Vi har et nettverk av medisinske spesialister, som vi benytter for å bidra til å få sakene medisinsk belyst. Basis for Norsk Pasientforenings arbeid er pasientens egen innsynsrett nedfelt i lov om pasientrettigheter. Fokus i alt vårt arbeid er pasientens beste og målet er å forbedre helsetjenestene for brukerne. Vi er konkrete og praktiske i vårt arbeid og hjelper pasientene der de er. 2. Tall og fakta I løpet av 2010 mottok Norsk Pasientforening 443 nye pasientsaker, i 2009 var tallet 440. Av de 443 sakene ble det opprettet 176 bistandssaker. Det er saker hvor vi innhentet journal, evt. spesialistuttalelser, bisto i klagesak m.m. For de øvrige 267 sakene var det mulig å gi råd, veiledning og hjelp uten å innhente dokumentasjon eller engasjere oss videre i saken. 2.1 Sakene fordelt på medisinske fagområder Antall pasientsaker Medisinsk fagområde Allmennmedisin Kirurgi Ortopedi Indremedisin Onkologi Nevrologi Geriatri Barn Graviditet/fødselshjelp Gynekologi 10 5 Psykiatri Rus Anestesiologi 4 2 Smertebehandling 8 7 Øye 6 9 Øre-nese-hals 4 7 Kjevekirurgi 7 3 Tannhelse 9 8 Reumatologi 7 2 Hud 3 5 Symptomdiagnoser Alternativ medisin 2 Annet 9 1 FORKLARING TIL TABELLEN: Medisinsk fagområde er ikke relevant i alle våre saker og enkelte saker kan tilhøre flere områder. 1 Fibromyalgi og ME Årsmelding

4 Hovedtyngden av sakene våre er fortsatt knyttet til de store fagområdene. Vi ser imidlertid en halvering av indremedisin, nedgang i ortopedi, som tradisjonelt er en stor gruppe, og en stor økning av gruppen kirurgi forøvrig. Tallene for de øvrige fagområdene er ganske stabile. 2.2 Pasientsakenes tema De fleste sakene dreier seg om feilbehandling, utilfredsstillende eller manglende behandling. Mange saker dreier seg om å oppklare medisinske forhold, for derved å kunne gi pasienter en forklaring på hva som har skjedd. Det kan ofte være hjelp nok i seg selv. I svært mange saker er mangelfull kommunikasjon og informasjon en fellesnevner. I 67 av sakene hadde pasienten et ønske om å søke erstatning. Endring av journal (10), journalinnsyn (10), taushetsplikt (5) og spørsmål om NAV (12) er også aktuelle temaer, men i mindre omfang. 2.3 Hvordan sakene følges opp I de fleste sakene gir vi pasienter ulike type råd. Vi forklarer ofte for pasienten den medisinske situasjonen og oppklarer evt. misforståelser vedrørende medisinsk behandling. Vi informerer om helsevesenet samt lover og regler. En viktig del av vårt arbeid er også å gi pasienter og pårørende støtte, både emosjonelt og praktisk. Vi fremmer også klager på vegne av pasienten. 2.4 Klager vi sendte Arbeidet med pasientsakene medførte at vi sendte saker videre: Klagebrev til behandlingsstedet 7 Klagebrev til Helsetilsynet ved Fylkeslegen 9 Skademelding til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 42 Påklaging av NPEs vedtak til Pasientskadenemnda (PSN) 10 NPE/PSN Norsk Pasientforening har i 2010 bistått 44 pasienter med å søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I de fleste av disse sakene er det våre rådgivere som har skrevet skademeldingen. I enkelte saker har pasientene startet prosessen selv, og ønsket vår hjelp underveis, - til å kommentere spesialistuttalelser m.m. Vi har hjulpet 16 pasienter med å påklage til Pasientskadenemnda (PSN) eller med å bistå i prosessen i PSN. Vi har en høyere medholdsprosent på våre saker enn gjennomsnittet av alle NPE saker som er ca 33 %. Våre tall er små, men tendensen har holdt seg i mange år og vi synes det er grunn til å fremheve hva vi tror er årsaken. Vi har tidligere først og fremst forklart det med at vi «siler» sakene vi sender til NPE. Men en viktig årsak er trolig også at vi argumenterer med medisinsk tyngde og utrettelig gjentar argumentasjonen, der sakene også kan ha fått feil vinkling i NPE. I flere av sakene ville ikke pasienten fått medhold uten vår hjelp. Tabellen viser oversikt over våre NPE og PSN saker. Årstall NPE søknad med hold delvis med hold avslag Ikke avgjort PSN søknad med hold delvis med hold avslag Ikke avgjort Tabellen viser antall saker som er sendt til NPE/PSN basert på når saken ble opprettet hos oss (jfr. vårt pasienterfaringsregister). Tallene i faktarammen rommer alle NPE/PSN saker vi arbeidet med i 2010, uavhengig av hvilket år saken ble registrert hos oss. 2 Norsk Pasientforening

5 3. Deltagelse i råd, utvalg og arbeidsgrupper I året som gikk var Norsk Pasientforening representert i følgende: Råd/utvalg Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Spesialitetsrådet i Den norske legeforening Klinisk etikk komité ved Ullevål universitetssykehus Programkomiteen og styringskomiteen for pasientsikkerhetskonferansen 2010 Allianse for pasientsikkerhet Arbeidsgrupper/dialogmøter Nasjonalt kompetansesenter for helsevesenet, Enhet for pasientsikkerhet Sosial- og helsedirektoratet: Dialogmøter vedrørende E-resept programmet Sosial- og helsedirektoratet: Koordineringsgruppen for Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer Sosial- og helsedirektoratet: Allergisentergruppen for Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer 4. Foredrag/undervisning Norsk Pasientforening bringer erfaring fra pasientsakene videre gjennom foredrag og deltagelse i ulike seminarer. I 2010 i følgende sammenhenger: Foredraget Pasienten først, Den norske lægeforenings etikk seminar 11. januar Foredraget Pasientforeningens arbeid og hvordan nå frem med høringer, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Ullevål sykehus 17. mars Medisinske feil, undervisning for medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo 9. april og 26. oktober Den moderne pasient, Undervist for sykepleiere på Ullevål, i programmet klinisk stige 2. november Årsmelding

6 5. Erfaringer I denne årsmeldingen ønsker vi særlig å belyse følgende tema: 5.1 Lytt til pasienten 5.2 Pasientmedvirkning 5.3 Fragmentering og funksjonsfordeling i samhandlingens tid 5.4 Rusavhengiges rett til nødvendig helsehjelp 5.5 Fastlegens betydning for psykologhjelp 5.1 Lytt til pasienten. Pasientens egen fremstilling av sin sykehistorie er viktig for å kunne stille riktig diagnose og gi god pasientbehandling. Rådet om å lytte til pasienten kan derfor ikke gjentas ofte nok. Å lytte handler også om å ta pasienten på alvor og vise respekt. Det bør være en selvfølge i enhver behandlingssituasjon. Viktig informasjon fra pasient eller pårørende kan være avgjørende for behandlingsvalg og motsatt; liv har gått tapt fordi man ikke lytter. Hvis det blir en klagesak, må også pasienten lyttes til. Den skriftlige journalen blir naturligvis tillagt størst vekt, men der journalen er upresis og mangelfull, skal pasientens ord veie tungt. Pasienthistorie For tidlig født barn. En mor med et for tidlig født barn henvendte seg til oss for å få bistand til å påklage et vedtak i Norsk pasient skadeerstatning (NPE). Hun klaget over for dårlig svangerskapsomsorg. Den mangelfulle oppfølgingen bidro til at truende prematur fødsel ikke ble fanget opp. Dette til tross for mors gjentatte hen vendelser til legen med stor uro over spesifikke symptomer på dette. Nødvendige tiltak for å forsøke å utsette fødselen ble dermed ikke iverksatt. I denne delen av svangerskapet er hver dag i mors liv av stor betydning for barnets funksjonsnivå. Barnet ble født med skader. NPE hadde ikke lyktes å innhente journalen fra svangerskapsoppfølgingen. Til tross for det, ble det fattet et vedtak som la til grunn at svangerskapsomsorgen hadde vært tilfredsstillende. Det lyktes oss å innhente journalen. Den avslørte mangelfull oppfølging. På vegne av moren påklaget vi vedtaket i NPE. NPE valgte å ta saken opp til ny behandling. Det ble på nytt gitt avslag, men nå med ny begrunnelse. Nå erkjente NPE at svangerskapsomsorgen ikke hadde vært tilfredsstillende, men man mente at denne sviktende omsorgen allikevel ikke hadde hatt betydning fordi den premature fødselen ikke var til å unngå. Saken er nå i Pasientskadenemnda. NPs kommentar: Hadde fastlegen lyttet til pasientens bekymring og gjort de nødvendige undersøkelser, ville det kunne vært mulig å utsette den premature fødselen og dermed redusere skaden på barnet. Til tross for at NPE i sine brev skriver at det ved manglende dokumentasjon i journalen skal legges stor vekt på pasientens historie, skjedde ikke det i dette tilfelle. 4 Norsk Pasientforening

7 5.2 Pasientmedvirkning Informasjon og kommunikasjon henger uløselig sammen med pasientmedvirkning, som er nedfelt i Lov om pasientrettigheter kapittel 3. Flere av klagesakene Norsk Pasientforening behandler, omhandler nettopp dette. Hvis behandlingen er tvingende nødvendig, har pasienten ikke et reelt valg, men skal orienteres godt likevel. Der indikasjonen for behandlingen ikke er klar eller absolutt nødvendig, skal pasienten bli så godt informert at han kan ta et reelt valg. Der det ikke har skjedd, må det få konsekvenser i en evt. klage- eller erstatningssak. Vi opplever dessverre at Pasientrettighetslovens krav om pasientmedvirkning ofte ikke blir tatt på alvor. Pasienthistorie Operasjon av medfødt sammenvokste tær En ung gutt ble operert for sammenvokste tær. Gutten, som var i prepubertal alder, var sjenert av tilstanden, og han ble henvist til kirurg for vurdering. Kirurgen forklarte at dette var en tilstand som enkelt kunne korrigeres. På spørsmål fra foreldrene om risiko og mulige komplikasjoner fikk de til svar at operasjonen ble gjort som dagkirurgi, og man forventet ingen komplikasjoner. På dette grunnlaget valgte foreldrene å la sønnen operere. I forbindelse med inngrepet oppsto det sirkulasjonsproblemer i tærne. Det tilkom infeksjon og problemer med tilheling, og tærne vokste sammen igjen. Gutten måtte senere gjennomgå nye inngrep hvor han måtte amputere deler av de opererte tærne. Han er blitt påført et kronisk smerteproblem, og har nå problemer med normal gange. Han er særlig sterkt plaget i kaldt vær. Plagene har gitt ham store begrensninger i forhold til valg av yrke og sportslig utfoldelse. Guttens sjenanseproblemer har i tillegg blitt betydelig større. Det viser seg at den aktuelle tilstanden helst ikke bør opereres, da det dreier seg om en vanskelig operasjon hvor risikoen for komplikasjoner er stor. Hvis inngrepet likevel må utføres, bør det skje på et sykehus med spesialkompetanse. Gutten og hans foreldre fikk ikke denne informasjonen. Tvert imot ble inngrepet beskrevet som bagatellmessig, og pasienten ble ikke henvist til sykehus som har spesiell kompetanse på dette området. Det ble sendt skademelding til Norsk pasientskadeerstatning med begrunnelse i skade oppstått som følge av at man utførte en risikofylt operasjon på for dårlig indikasjon, samt mangelfull informasjon til pasient og pårørende. Det ble presisert at tilstrekkelig og korrekt informasjon er helt avgjørende for at pasient og pårørende skal kunne ta et kompetent valg, noe som er kjernen i pasientmedvirkning. Saken ble avslått i NPE hvor man konkluderte med at gutten mest sannsynlig ville latt seg operere selv om man hadde fått informasjon om risiko og mulige komplikasjoner. Indikasjonen ble ansett som god nok fordi gutten opplevde sjenanse på grunn av sammenvokste tær, og selv ønsket behandlingen. I NPEs behandling av saken ble det sett bort fra at pasienten var mindreårig da dette skjedde. Behandlingen ble ansett som adekvat. PSN omgjorde vedtaket pga informasjonssvikt NPs kommentar: Det er alvorlig at pasient og pårørende ikke fikk korrekt informasjon. De ble dermed fratatt muligheten for reell medvirkning. I denne saken var indikasjonen for behandling i hovedsak kosmetisk, og risikoen for komplikasjoner var betydelig. Det er viktig at NPE og PSN tar hensyn til dette i sin behandling av saken, slik at Pasientrettighetslovens krav om pasientmedvirkning ikke blir uthulet. Årsmelding

8 5.3 Fragmentering og funksjonsfordeling i samhandlingens tid. De siste årenes omorganisering av helsevesenet har medført en utstrakt funksjonsfordeling mellom ulike sykehus. Pasienter opplever å bli kasteballer i systemet og at helhetssyn på behandling og pasient blir borte. Også ansvaret for pasienten pulveriseres. Pasienthistorie Oppfølging av ondartet lidelse En middelaldrende mann ble vellykket behandlet for kreftsykdom for andre gang. Han ble utredet genetisk og det ble funnet arvelig disposisjon for kreft. Videre ble det skissert livslang oppfølging pga tendensen til nye svulster. Underveis skjedde det endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusene i tillegg til bytte av lokalsykehustilhørighet for hans område. Dette førte til mye uklarhet. Oppfølgingsansvaret for pasienten ble flyttet fra et sykehus til et annet. Et par år senere ble det ved CT kontroll oppdaget en ny svulst, som av legene ble antatt å være godartet. Pasienten fikk ikke beskjed om dette funnet. Ved kontroll etter ytterligere to år, ble denne svulsten igjen registrert og nå ble den beskrevet som ondartet. Denne beskjeden fikk heller ikke pasienten, og sykehuset sviktet i oppfølgingen han må ha blitt glemt! Nesten et år etterpå ble det påvist metastaser, etter en planlagt CT undersøkelse. Først da fikk han behandling for sin kreftsykdom. I ettertid har det vist seg at dokumentasjonen om arvelig disposisjon ikke var blitt overført fra sykehuset som avdekket dette, til sykehuset som overtok ansvaret for ham etter at oppgavefordelingen mellom sykehusene ble gjennomført. Resultatet var en svært forsinket behandling og pasienten fikk et betydelig forkortet liv. NPs kommentar: Pasienthistorien er et eksempel på alvorlige konsekvenser av en fragmentert helsetjeneste der ansvaret for pasienten er pulverisert. I denne saken var det mangelfull overføring av informasjon mellom sykehusene da sykehustilhørigheten ble endret. Videre ble pasienten ikke varslet om funn av undersøkelsene og ikke fulgt opp med videre behandling tross hans alvorlige sykdom. Saken understreker behovet for å sikre alle pasienter helhetlig oppfølging og at informasjonsutveksling mellom sykehus kvalitetssikres ved funksjonsfordeling og endring av sykehustilhørighet. 6 Norsk Pasientforening

9 5.4 Rusavhengiges rett til nødvendig helsehjelp Rusavhengige føler seg ofte som pariakasten i vårt helsevesen. Vi ble i fjor mer engasjert i denne gruppen pasienter. Dårlig behandling i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er et problem som går igjen i henvendelsene. Pasienthistorie Nødvendig helsehjelp/lar vedtak En middelaldrende mann ble behandlet med Metadon i mange år. Han har i tillegg en kronisk sykdom som er livstruende uten medisinering og oppfølging. Hans fastlege fulgte opp med urinprøvekontroller i de årene han fikk Metadon. Han hadde en stabil tilværelse i egen bolig og med god kontakt med sin familie. LAR vedtok at mannen skulle over fra Metadon til Subuxone. Det ble begrunnet med at han hadde dårlig rusmestring. Mannen selv mente det var tatt fra løse luften. LAR på sin side sto allikevel fast på sitt vedtak om Subuxone. Pasienten hadde tidligere forsøkt et medikament tilsvarende Subuxone og dette tålte han ikke. LAR tok heller ikke hensyn til det, selv om det er kjent at mange ikke tåler Subuxone. Han var en periode innlagt på rusakutt avdelingen hvor en rask nedtrapping av Metadon ble startet. LAR`s tilbud var Subuxone eller ingen ting. På avdelingen forholdt de seg kun til avgjørelsen fattet av LAR, noe som medførte at mannen fikk unødvendig store abstinenser. Dette gjorde at han ikke greide å være der lenger. Han reiste hjem og ble tvunget ut på det illegale markedet igjen. Pasienten ble overlatt til seg selv og den generelle helsetilstanden med alvorlig kronisk lidelse ble også betydelig forverret. Vi har hjulpet ham med en klage til Helsetilsynet, som det foreløpig ikke har kommet svar på. NPs kommentar: Mannens helsetilstand kan bli livstruende uten adekvat behandling pga hans kroniske sykdom. Situasjonen i dag er marginal. Mannen mistet grepet om sin situasjon, noe LAR var i posisjon til å gjøre noe med. Mannen fikk råd og veiledning fra NP og klagde til Helsetilsynet på LARs avgjørelse. NP oppfatter LARs regelverk som lite pasientvennlig og svært rigid. Det er også det som går igjen i andre pasienthistorier. Det at LAR kan fortsette denne rigide behandlingen av pasienter, handler kanskje om at det er den svakeste gruppen i vårt helsevesen som rammes? Vi har nå avtalt møte med LAR, for bl.a. å høre hva som styrer deres praksis og for å kunne tilbakemelde våre erfaringer. Årsmelding

10 Pasienthistorie Nødvendig helsehjelp Pasienten har vært HIV-positiv gjennom en årrekke, og fikk allerede for mange år siden diagnosen AIDS. Sykdommen har etter hvert gitt ham store helseplager, og pasienten er i dag alvorlig syk. Blant annet har han kronisk venetrombose, har utviklet ødemer og betydelige sårdannelser. Som aidspasienter flest får han av og til pneumoni og må innlegges for behandling. Han har vært opioidavhengig i hele sitt voksne liv, men har til tross for dette på mange måter hatt et godt og verdig liv. Viktige årsaker til det er at han har egen bolig og barn han er glad i, og som han har god kontakt med. I tillegg er han en ressurssterk person som i mange år engasjerte seg i arbeidet for HIV-positive. Lenge fungerte hjelpetilbudet hans bra. Han hadde gode sykehusleger som fulgte ham tett og ga den beste medisinske og menneskelige behandling. Det var fokus på hans medisinske tilstand. Etter at legen hans ble pensjonert, ble han tatt opp i LAR og ble tildelt Metadon, og svært mye ble endret. Han må daglig hente sin Metadondose på apoteket. Selv om dette medikamentet gir ham ødemer og har potensielt alvorlige bivirkninger på hjertet, gir LAR ingen andre opsjoner. Han ønsker selv et annet medikament enn Metadon. Alternativet han tilbys, er nedtrapping av Metadon. Han sliter med kronisk abstinens og er medtatt og sliten. Nå mener han selv at han har kort tid igjen å leve. Hans sterkeste ønske er å ha et verdig liv den tiden han har igjen. Han opplever ikke at dette i det hele tatt er noe tema i LAR. Han følges opp av sin fastlege, men LAR legger føringer og truer med sanksjoner hvis fastlegen går på tvers av deres forordninger. Pasienten får ingen bistand fra hjemmesykepleien til sine somatiske plager. Begrunnelsen for dette er at hjemmesykepleien mener han er oppegående nok til å kunne gå til feltpleien og få stelt sine sår. Han har heller ingen fungerende individuell plan. Vi har hatt flere møter med pasienten for å forsøke å bedre situasjonen hans. Han har på bakgrunn av sin fortvilte situasjon valgt å flytte og har på sitt nye bosted opplevd å bli møtt med verdighet og har fått et tilrettelagt tilbud med større fleksibilitet i forhold til medikamenter. Han føler nå at han fått tilbake kontroll over livet sitt og at han blir respektert og verdsatt som den han er. NPs kommentar: I retningslinjene for LAR-behandling fremheves nødvendigheten av individuell tilpasning. Slik pasienten ble behandlet var det ikke gjort noen individuell tilpasning. Hans store medisinske problemer ble neglisjert av LAR. 8 Norsk Pasientforening

11 5.5 Fastlegens betydning for psykologhjelp Norsk Pasientforening blir hvert år kontaktet av pasienter som har behov for psykolog eller psykiater, men som opplever det svært vanskelig å få hjelp. I konsultasjon med sin fastlege får de sammen med henvisningen en liste over psykologer og psykiatere med tilskudd og beskjed om at de selv må finne frem til en behandler. I Oslo-området inneholder denne listen navn på mer enn 200 behandlere. Pasienten får ingen opplysninger om hvilke psykologer som har kapasitet til å ta inn nye pasienter eller eventuell ventetid. Listen som utdeles sier heller ingenting om den enkelte psykologs eventuelle spesialkompetanse. Pasienthistorie Tilgang på psykolog En ung pasient med nyoppdaget alvorlig diagnose, ønsket psykologhjelp. Fastlegen ga henne listen over psykologer og anbefalte at hun ringte eller sendte brev til ca 10 stykker. Fastlegen regnet med at det ville være lett for henne å få respons, da problemstillingen var forholdsvis håndterbar, og behandlingen antagelig ville være kortvarig. Pasienten forsøkte å ringe rundt, men det var umulig å komme frem på telefonen (enkelte hadde telefon tid på ett kvarter pr. dag). Det ble nødvendig å skrive brev med presentasjon av seg selv og sitt problem. Brevet ble sendt til 10 psykologer. Hun fikk ingen svar. Pasienten var oppgitt og kontaktet NP. Vi rådet i første omgang pasienten til å skrive 10 høflige purrebrev. Det resulterte i tre svar, og hun fikk tilslutt hjelp. Pasienter stiller selv spørsmålet: Er det bare pasienter med overskudd til å sende ut gjentatte presentasjoner av seg selv som lykkes i å få psykologhjelp? NPs kommentar: Den egenaktiviteten som kreves av pasienten for å finne fram til en psykolog er for mange et alvorlig hinder for å få den hjelpen de trenger. Pasienter med psykiske problemer har ofte minsket pågangsmot og energi. Det at psykologer i tillegg ikke svarer på skriftlige henvendelser, oppleves som en krenkende ekstrabelastning i situasjonen. Vi kjenner til flere pasienter som har gitt opp forsøket på å få psykologbehandling fordi de ikke har klart å finne frem til noen med kapasitet eller ikke har orket selv å drive denne oppsøkende virksomheten. Det er viktig at det gjøres endringer slik at tilgjengeligheten til psykologhjelp blir god. NP har kontaktet Helsedirektoratet med spørsmål om hva man kan kreve av psykologer med avtale. Svaret derfra var at fastlegen bør sende henvisningen direkte til den psykologen pasienten ønsker (ut fra listen). Da skal man også kunne kreve svar på henvisningen. Dette understreker igjen hvor viktig fastlegens rolle er for helheten i behandlingsforløpet. Vi er kjent med at det pågår prøveordninger for å forbedre tilgjengeligheten til psykologer og psykiatere og ønsker dette velkommen. Årsmelding

12 6. Økonomi Finansieringen av Norsk Pasientforenings virksomhet har som i tidligere år i hovedsak vært tilskudd til drift over Helsedepartementets budsjett. Tilskuddet utgjorde i 2010 kr. 4,374 mill av en samlet inntekt på 4,379. Kostnadene var 4,979 mill mot 4,234 mill i Resultatet for 2010 ble dermed et underskudd på påløp økte kostnader til juridisk rådgivning og medisinske sakkyndige på grunn av flere komplekse saker. I tillegg har det påløpt utgifter til vikar for generalsekretær i lønnet fødselspermisjon. Egenkapitalen er redusert til nå å svare om lag til kostnadene ved 4 mnds drift med vanlig kostnadsnivå. Dette er under minimumsnivå for forsvarlig drift i forhold til personalmessige og kontraktsmessige forpliktelser. Helsedirektoratet ble i 2009 varslet om at Norsk Pasientforening forventet en kostnadsstigning for 2010, og det ble søkt om en økning i driftstilskuddet. Det ble ikke innvilget i ordinær tildeling og søknad om tilleggsbevilgning i mai 2010 førte heller ikke fram. På grunn av den økonomiske situasjonen er det i årets budsjett ikke lagt inn noe til juridisk sakkyndige samt at utgifter til medisinske sakkyndige er redusert. Det er bekymringsverdig at Kontoret for Pasienthjelp må kutte i kjernevirksomheten. 7. Driften av kontoret 7.1 Bemanning Norsk Pasientforening, Kontoret for pasienthjelp har i 2010 hatt følgende bemanning: Guro Birkeland er generalsekretær. Hun har vært i foreldrepermisjon fra 10. mai og i den perioden har Ellen Beccer Brandvold vikariert. Kontoret har tre rådgivere, hvorav en i 80 % stilling som hadde ulønnet permisjon i 4 måneder. I tillegg har kontoret fast ansatt administrasjonssekretær i 80 %. En lege har vært tilknyttet kontoret to dager i uka. Vi har også benyttet oss av eksterne spesialister på ulike medisinske områder og ekstern juridisk kompetanse ved spesielle behov. 7.2 Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet ansees som godt. En bedriftsfysioterapeut gjennomgikk den enkeltes arbeidsplass. Kun mindre justeringer var påkrevd. NP påvirker ikke det ytre miljøet i negativ retning. 7.3 Likestilling Alle de fast ansatte ved pasienthjelpkontoret er kvinner. Legen som er fast knyttet til kontoret er mann. Styret har fra årsmøte i mai 2010 bestått av 2 kvinner og 5 menn. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter dette. For øvrig mener styret at regnskapet gir en forsvarlig oversikt over resultatet av virksomheten og dens stilling. 10 Norsk Pasientforening

13 8. Styrets sammensetning Nytt styre ble valgt på årsmøte i mai -10 Styreleder Nestleder Styremedlemmer Varamedlem Harry Martin Svabø Cecilie Norland Kjell Olav Svendsen Sigrid Askum Dag Bruusgaard Hans Traaholt Jan Grund Jan B. Pettersen Oslo Henry Martin Svabø Cecilie Norland Dag Bruusgard Styreleder Nestleder Styremedlem Jan Grund Sigrid Askum Hans Traaholt Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjell Olav Svendsen Styremedlem 11 Norsk Pasientforening Årsmelding

14 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Statstilskudd Medlemskontingent, gaver Sum driftsinntekter Spesialistvurderinger Lønnskostnader m.m Utviklingskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad 60 0 Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Overført fra egenkapital Sum overføringer Norsk Pasientforening

15 Balanse Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapial og gjeld Oslo, den Henry Martin Svabø Cecilie Norland Sigrid Askum Styreleder Nestleder Hans Traaholt Jan Grund Kjell-Olav Svendsen Ellen Beccer Brandvold Generalsekretær Dag Bruusgard Årsmelding

16 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Foreningen har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har tegnet pensjonsforsikring i Storebrand. Det er en ytelsesbasert pensjon som er kostnadsføret med kr i Norsk Pasientforening

17 NOTE 2 LØNN OG PERSONALKOSTNADER SAMT GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 4 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn/honorar Annen godtgjørelse Revisor Honorar til revisor utgjorde kr inkl. mva. for revisjonstjenester og kr inkl. mva. for bistand med teknisk utarbeidelse av årsregnskapet. NOTE 3 BUNDNE MIDLER I posten bankinnskudd og kontanter i balansen inngår bundne skattetrekksmidler med kr NOTE 4 UTVIKLINGSKOSTNADER Foreningens utviklingskostnader er i sin helhet utvikling av nytt pasienterfaringsregister, samt ny hjemmeside. Årsmelding

18 16 Norsk Pasientforening

19

20 Norsk Pasientforening Postboks 376 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Stortorvet 3, 0155 Oslo Telefon: Telefax: e-post: Internett:

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND Årsmelding 2011 Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland Espen Thorsrud Distriktssjef, Kreftforeningen Gjesteskribent At kreft er et økende helseproblem

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2012 Gjesteskribent Torill Heggen Munk regionleder i Norges Handikapforbund Innlandet Brukermedvirkning har det fått konsekvenser for praksis?

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør

På rett vei. For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning. Erling B. Breivik Direktør Norsk pasientskadeerstatning årsmelding 2010 På rett vei For noen få år siden var Norsk pasientskadeerstatning inne i en relativt tung periode preget av ubalanse mellom oppgaver og kapasitet. Sakene hopet

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER

ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER ÅRSMELDING 2011 FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE I AUST-AGDER OG VEST-AGDER Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Arbeidsområde, fylkene og drift... 3 1.2 Om virksomheten... 5 2 SÆRSKILTE ERFARINGER I 2011... 6

Detaljer

Årsmelding 2011 Østfold

Årsmelding 2011 Østfold Årsmelding 2011 Østfold 1 I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 GJESTESKRIBENT...3 1.0 INNLEDNING...7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT...7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET

ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET ÅRSMELDING FOR PASIENT- OG BRUKEROMBUDET 2009 Helse- og sosialombudet i Oslo Lille grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 13 90 20, Fax: 22 33 40 35 E-post: post@ombudet.no www.ombudet.no INNHOLD 6 8 10 12 15 18

Detaljer

kolumnetittel årsmelding 2009

kolumnetittel årsmelding 2009 kolumnetittel årsmelding 2009 Dette er Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012

Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag Årsmelding 2012 http://www.pasientombudsortrondelag.no 1 Innholdsregister: 1. Forord 2. Ansatte ved Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag 3. Organisering og

Detaljer

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS. Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS Årsmelding 2011 PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS FORORD Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999. I lovens

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid...

Innhold. Forord 1-3. Artikler 3-7. Styrets beretning 13-16. Regnskap 17-26. 2 Forord. 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... Innhold Forord 1-3 2 Forord Artikler 3-7 4-5 OSS med nytt legevakt samarbeid... 6-7 Lærings- og mestringssenter... 8-10 Dugnadsåret 2002 Styrets beretning 13-16 12-16 Styrets beretning Regnskap 17-26 18

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2006 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2005 05 Innhold 4: Et krevende, men samtidig veldig meningsfylt år 6: Fokusområder 9: Årsberetning fra styret 14: Regnskapet 24: Divisjonene i Sykehuset Innlandet HF: 24: Divisjon Akuttmedisin

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Årsmelding 2012 Østfold

Årsmelding 2012 Østfold Årsmelding 2012 Østfold I NNHOLDSFORTEGNELSE FORORD.4 EN PASIENTHISTORIE.5 1.0 INNLEDNING.7 2.0 ARBEIDSOMRÅDE, PLASSERING OG DRIFT..7 2.1 Arbeidsområde 2.2 Om fylket 2.3 Driftsforhold 3.0 ÅRET SOM GIKK

Detaljer

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid.

Brukerombudets arbeidsområde er variert og omfattende og årsmeldingen er derfor ikke uttømmende, men gir et innblikk i vårt arbeid. Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Fra høsten 2006 ble sosialombud og brukerombud slått sammen og brukergruppen utvidet til å omfatte

Detaljer

Pasientmedvirkning. Kapittel 5

Pasientmedvirkning. Kapittel 5 Kapittel 5 Kompetansemål: Eleven skal kunne drøfte hva pasientmedvirkning innebærer i tannhelsetjenesten og informere om pasientens rettigheter. Når du har lest dette kapitlet skal du vite hvilke rettigheter

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007

Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 Sykehuset Østfold Årsrapport 2007 1 FASTLEGEN HENVISNING INNLEGGELSE OPERASJON PÅ SENGEPOSTEN ETTER z S A U F UTSKRIVNING Innhold 3 33 Forord 3 43 Styrets beretning 3 73Resultatregnskap 3233 Samhandling

Detaljer

Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. februar 2009

Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet. februar 2009 Tema: Volum, kvalitet og pasientsikkerhet februar 2009 1 Innhold: Bladet foreligger i nettutgave på foreningens nettside der alle lenker er direkte tilgjengelige. 3 4 5 9 12 16 18 20 22 24 25 26 27 28

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning

Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Årsmelding 2007 Dette er Norsk Pasientskadeerstatning Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et statlig forvaltningsorgan, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. NPE behandler erstatningskrav fra pasienter

Detaljer