Årsmelding Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

2

3 1. Virksomheten ved kontoret Norsk Pasientforening (NP) driver Kontoret for pasienthjelp. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss solid kompetanse på å hjelpe pasienter med problemer de har møtt i helsevesenet. Kontoret for pasienthjelp ble startet i 1985 og har siden 1992 fått driftstilskudd over Helsedepartementets budsjett. Norsk Pasientforening er lokalisert på Stortorget i Oslo. Vi hjelper pasienter fra hele landet med ulike typer problemstillinger og spørsmål i forhold til helsevesenet, så vel det offentlige som det private. All bistand er gratis. Hovedfokus i arbeidet ved kontoret er kvaliteten på den medisinske og menneskelig behandlingen som gis i helsevesenet. Vi bistår også i juridiske spørsmål og følger pasientsaker gjennom Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemnda og andre klageorganer. Vi har et nettverk av medisinske spesialister, som vi benytter for å bidra til å få sakene medisinsk belyst. Basis for Norsk Pasientforenings arbeid er pasientens egen innsynsrett nedfelt i lov om pasientrettigheter. Fokus i alt vårt arbeid er pasientens beste og målet er å forbedre helsetjenestene for brukerne. Vi er konkrete og praktiske i vårt arbeid og hjelper pasientene der de er. 2. Tall og fakta I løpet av 2010 mottok Norsk Pasientforening 443 nye pasientsaker, i 2009 var tallet 440. Av de 443 sakene ble det opprettet 176 bistandssaker. Det er saker hvor vi innhentet journal, evt. spesialistuttalelser, bisto i klagesak m.m. For de øvrige 267 sakene var det mulig å gi råd, veiledning og hjelp uten å innhente dokumentasjon eller engasjere oss videre i saken. 2.1 Sakene fordelt på medisinske fagområder Antall pasientsaker Medisinsk fagområde Allmennmedisin Kirurgi Ortopedi Indremedisin Onkologi Nevrologi Geriatri Barn Graviditet/fødselshjelp Gynekologi 10 5 Psykiatri Rus Anestesiologi 4 2 Smertebehandling 8 7 Øye 6 9 Øre-nese-hals 4 7 Kjevekirurgi 7 3 Tannhelse 9 8 Reumatologi 7 2 Hud 3 5 Symptomdiagnoser Alternativ medisin 2 Annet 9 1 FORKLARING TIL TABELLEN: Medisinsk fagområde er ikke relevant i alle våre saker og enkelte saker kan tilhøre flere områder. 1 Fibromyalgi og ME Årsmelding

4 Hovedtyngden av sakene våre er fortsatt knyttet til de store fagområdene. Vi ser imidlertid en halvering av indremedisin, nedgang i ortopedi, som tradisjonelt er en stor gruppe, og en stor økning av gruppen kirurgi forøvrig. Tallene for de øvrige fagområdene er ganske stabile. 2.2 Pasientsakenes tema De fleste sakene dreier seg om feilbehandling, utilfredsstillende eller manglende behandling. Mange saker dreier seg om å oppklare medisinske forhold, for derved å kunne gi pasienter en forklaring på hva som har skjedd. Det kan ofte være hjelp nok i seg selv. I svært mange saker er mangelfull kommunikasjon og informasjon en fellesnevner. I 67 av sakene hadde pasienten et ønske om å søke erstatning. Endring av journal (10), journalinnsyn (10), taushetsplikt (5) og spørsmål om NAV (12) er også aktuelle temaer, men i mindre omfang. 2.3 Hvordan sakene følges opp I de fleste sakene gir vi pasienter ulike type råd. Vi forklarer ofte for pasienten den medisinske situasjonen og oppklarer evt. misforståelser vedrørende medisinsk behandling. Vi informerer om helsevesenet samt lover og regler. En viktig del av vårt arbeid er også å gi pasienter og pårørende støtte, både emosjonelt og praktisk. Vi fremmer også klager på vegne av pasienten. 2.4 Klager vi sendte Arbeidet med pasientsakene medførte at vi sendte saker videre: Klagebrev til behandlingsstedet 7 Klagebrev til Helsetilsynet ved Fylkeslegen 9 Skademelding til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 42 Påklaging av NPEs vedtak til Pasientskadenemnda (PSN) 10 NPE/PSN Norsk Pasientforening har i 2010 bistått 44 pasienter med å søke Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I de fleste av disse sakene er det våre rådgivere som har skrevet skademeldingen. I enkelte saker har pasientene startet prosessen selv, og ønsket vår hjelp underveis, - til å kommentere spesialistuttalelser m.m. Vi har hjulpet 16 pasienter med å påklage til Pasientskadenemnda (PSN) eller med å bistå i prosessen i PSN. Vi har en høyere medholdsprosent på våre saker enn gjennomsnittet av alle NPE saker som er ca 33 %. Våre tall er små, men tendensen har holdt seg i mange år og vi synes det er grunn til å fremheve hva vi tror er årsaken. Vi har tidligere først og fremst forklart det med at vi «siler» sakene vi sender til NPE. Men en viktig årsak er trolig også at vi argumenterer med medisinsk tyngde og utrettelig gjentar argumentasjonen, der sakene også kan ha fått feil vinkling i NPE. I flere av sakene ville ikke pasienten fått medhold uten vår hjelp. Tabellen viser oversikt over våre NPE og PSN saker. Årstall NPE søknad med hold delvis med hold avslag Ikke avgjort PSN søknad med hold delvis med hold avslag Ikke avgjort Tabellen viser antall saker som er sendt til NPE/PSN basert på når saken ble opprettet hos oss (jfr. vårt pasienterfaringsregister). Tallene i faktarammen rommer alle NPE/PSN saker vi arbeidet med i 2010, uavhengig av hvilket år saken ble registrert hos oss. 2 Norsk Pasientforening

5 3. Deltagelse i råd, utvalg og arbeidsgrupper I året som gikk var Norsk Pasientforening representert i følgende: Råd/utvalg Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Spesialitetsrådet i Den norske legeforening Klinisk etikk komité ved Ullevål universitetssykehus Programkomiteen og styringskomiteen for pasientsikkerhetskonferansen 2010 Allianse for pasientsikkerhet Arbeidsgrupper/dialogmøter Nasjonalt kompetansesenter for helsevesenet, Enhet for pasientsikkerhet Sosial- og helsedirektoratet: Dialogmøter vedrørende E-resept programmet Sosial- og helsedirektoratet: Koordineringsgruppen for Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer Sosial- og helsedirektoratet: Allergisentergruppen for Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer 4. Foredrag/undervisning Norsk Pasientforening bringer erfaring fra pasientsakene videre gjennom foredrag og deltagelse i ulike seminarer. I 2010 i følgende sammenhenger: Foredraget Pasienten først, Den norske lægeforenings etikk seminar 11. januar Foredraget Pasientforeningens arbeid og hvordan nå frem med høringer, Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og Narkolepsi, Ullevål sykehus 17. mars Medisinske feil, undervisning for medisinerstudenter ved Universitetet i Oslo 9. april og 26. oktober Den moderne pasient, Undervist for sykepleiere på Ullevål, i programmet klinisk stige 2. november Årsmelding

6 5. Erfaringer I denne årsmeldingen ønsker vi særlig å belyse følgende tema: 5.1 Lytt til pasienten 5.2 Pasientmedvirkning 5.3 Fragmentering og funksjonsfordeling i samhandlingens tid 5.4 Rusavhengiges rett til nødvendig helsehjelp 5.5 Fastlegens betydning for psykologhjelp 5.1 Lytt til pasienten. Pasientens egen fremstilling av sin sykehistorie er viktig for å kunne stille riktig diagnose og gi god pasientbehandling. Rådet om å lytte til pasienten kan derfor ikke gjentas ofte nok. Å lytte handler også om å ta pasienten på alvor og vise respekt. Det bør være en selvfølge i enhver behandlingssituasjon. Viktig informasjon fra pasient eller pårørende kan være avgjørende for behandlingsvalg og motsatt; liv har gått tapt fordi man ikke lytter. Hvis det blir en klagesak, må også pasienten lyttes til. Den skriftlige journalen blir naturligvis tillagt størst vekt, men der journalen er upresis og mangelfull, skal pasientens ord veie tungt. Pasienthistorie For tidlig født barn. En mor med et for tidlig født barn henvendte seg til oss for å få bistand til å påklage et vedtak i Norsk pasient skadeerstatning (NPE). Hun klaget over for dårlig svangerskapsomsorg. Den mangelfulle oppfølgingen bidro til at truende prematur fødsel ikke ble fanget opp. Dette til tross for mors gjentatte hen vendelser til legen med stor uro over spesifikke symptomer på dette. Nødvendige tiltak for å forsøke å utsette fødselen ble dermed ikke iverksatt. I denne delen av svangerskapet er hver dag i mors liv av stor betydning for barnets funksjonsnivå. Barnet ble født med skader. NPE hadde ikke lyktes å innhente journalen fra svangerskapsoppfølgingen. Til tross for det, ble det fattet et vedtak som la til grunn at svangerskapsomsorgen hadde vært tilfredsstillende. Det lyktes oss å innhente journalen. Den avslørte mangelfull oppfølging. På vegne av moren påklaget vi vedtaket i NPE. NPE valgte å ta saken opp til ny behandling. Det ble på nytt gitt avslag, men nå med ny begrunnelse. Nå erkjente NPE at svangerskapsomsorgen ikke hadde vært tilfredsstillende, men man mente at denne sviktende omsorgen allikevel ikke hadde hatt betydning fordi den premature fødselen ikke var til å unngå. Saken er nå i Pasientskadenemnda. NPs kommentar: Hadde fastlegen lyttet til pasientens bekymring og gjort de nødvendige undersøkelser, ville det kunne vært mulig å utsette den premature fødselen og dermed redusere skaden på barnet. Til tross for at NPE i sine brev skriver at det ved manglende dokumentasjon i journalen skal legges stor vekt på pasientens historie, skjedde ikke det i dette tilfelle. 4 Norsk Pasientforening

7 5.2 Pasientmedvirkning Informasjon og kommunikasjon henger uløselig sammen med pasientmedvirkning, som er nedfelt i Lov om pasientrettigheter kapittel 3. Flere av klagesakene Norsk Pasientforening behandler, omhandler nettopp dette. Hvis behandlingen er tvingende nødvendig, har pasienten ikke et reelt valg, men skal orienteres godt likevel. Der indikasjonen for behandlingen ikke er klar eller absolutt nødvendig, skal pasienten bli så godt informert at han kan ta et reelt valg. Der det ikke har skjedd, må det få konsekvenser i en evt. klage- eller erstatningssak. Vi opplever dessverre at Pasientrettighetslovens krav om pasientmedvirkning ofte ikke blir tatt på alvor. Pasienthistorie Operasjon av medfødt sammenvokste tær En ung gutt ble operert for sammenvokste tær. Gutten, som var i prepubertal alder, var sjenert av tilstanden, og han ble henvist til kirurg for vurdering. Kirurgen forklarte at dette var en tilstand som enkelt kunne korrigeres. På spørsmål fra foreldrene om risiko og mulige komplikasjoner fikk de til svar at operasjonen ble gjort som dagkirurgi, og man forventet ingen komplikasjoner. På dette grunnlaget valgte foreldrene å la sønnen operere. I forbindelse med inngrepet oppsto det sirkulasjonsproblemer i tærne. Det tilkom infeksjon og problemer med tilheling, og tærne vokste sammen igjen. Gutten måtte senere gjennomgå nye inngrep hvor han måtte amputere deler av de opererte tærne. Han er blitt påført et kronisk smerteproblem, og har nå problemer med normal gange. Han er særlig sterkt plaget i kaldt vær. Plagene har gitt ham store begrensninger i forhold til valg av yrke og sportslig utfoldelse. Guttens sjenanseproblemer har i tillegg blitt betydelig større. Det viser seg at den aktuelle tilstanden helst ikke bør opereres, da det dreier seg om en vanskelig operasjon hvor risikoen for komplikasjoner er stor. Hvis inngrepet likevel må utføres, bør det skje på et sykehus med spesialkompetanse. Gutten og hans foreldre fikk ikke denne informasjonen. Tvert imot ble inngrepet beskrevet som bagatellmessig, og pasienten ble ikke henvist til sykehus som har spesiell kompetanse på dette området. Det ble sendt skademelding til Norsk pasientskadeerstatning med begrunnelse i skade oppstått som følge av at man utførte en risikofylt operasjon på for dårlig indikasjon, samt mangelfull informasjon til pasient og pårørende. Det ble presisert at tilstrekkelig og korrekt informasjon er helt avgjørende for at pasient og pårørende skal kunne ta et kompetent valg, noe som er kjernen i pasientmedvirkning. Saken ble avslått i NPE hvor man konkluderte med at gutten mest sannsynlig ville latt seg operere selv om man hadde fått informasjon om risiko og mulige komplikasjoner. Indikasjonen ble ansett som god nok fordi gutten opplevde sjenanse på grunn av sammenvokste tær, og selv ønsket behandlingen. I NPEs behandling av saken ble det sett bort fra at pasienten var mindreårig da dette skjedde. Behandlingen ble ansett som adekvat. PSN omgjorde vedtaket pga informasjonssvikt NPs kommentar: Det er alvorlig at pasient og pårørende ikke fikk korrekt informasjon. De ble dermed fratatt muligheten for reell medvirkning. I denne saken var indikasjonen for behandling i hovedsak kosmetisk, og risikoen for komplikasjoner var betydelig. Det er viktig at NPE og PSN tar hensyn til dette i sin behandling av saken, slik at Pasientrettighetslovens krav om pasientmedvirkning ikke blir uthulet. Årsmelding

8 5.3 Fragmentering og funksjonsfordeling i samhandlingens tid. De siste årenes omorganisering av helsevesenet har medført en utstrakt funksjonsfordeling mellom ulike sykehus. Pasienter opplever å bli kasteballer i systemet og at helhetssyn på behandling og pasient blir borte. Også ansvaret for pasienten pulveriseres. Pasienthistorie Oppfølging av ondartet lidelse En middelaldrende mann ble vellykket behandlet for kreftsykdom for andre gang. Han ble utredet genetisk og det ble funnet arvelig disposisjon for kreft. Videre ble det skissert livslang oppfølging pga tendensen til nye svulster. Underveis skjedde det endringer i oppgavefordelingen mellom sykehusene i tillegg til bytte av lokalsykehustilhørighet for hans område. Dette førte til mye uklarhet. Oppfølgingsansvaret for pasienten ble flyttet fra et sykehus til et annet. Et par år senere ble det ved CT kontroll oppdaget en ny svulst, som av legene ble antatt å være godartet. Pasienten fikk ikke beskjed om dette funnet. Ved kontroll etter ytterligere to år, ble denne svulsten igjen registrert og nå ble den beskrevet som ondartet. Denne beskjeden fikk heller ikke pasienten, og sykehuset sviktet i oppfølgingen han må ha blitt glemt! Nesten et år etterpå ble det påvist metastaser, etter en planlagt CT undersøkelse. Først da fikk han behandling for sin kreftsykdom. I ettertid har det vist seg at dokumentasjonen om arvelig disposisjon ikke var blitt overført fra sykehuset som avdekket dette, til sykehuset som overtok ansvaret for ham etter at oppgavefordelingen mellom sykehusene ble gjennomført. Resultatet var en svært forsinket behandling og pasienten fikk et betydelig forkortet liv. NPs kommentar: Pasienthistorien er et eksempel på alvorlige konsekvenser av en fragmentert helsetjeneste der ansvaret for pasienten er pulverisert. I denne saken var det mangelfull overføring av informasjon mellom sykehusene da sykehustilhørigheten ble endret. Videre ble pasienten ikke varslet om funn av undersøkelsene og ikke fulgt opp med videre behandling tross hans alvorlige sykdom. Saken understreker behovet for å sikre alle pasienter helhetlig oppfølging og at informasjonsutveksling mellom sykehus kvalitetssikres ved funksjonsfordeling og endring av sykehustilhørighet. 6 Norsk Pasientforening

9 5.4 Rusavhengiges rett til nødvendig helsehjelp Rusavhengige føler seg ofte som pariakasten i vårt helsevesen. Vi ble i fjor mer engasjert i denne gruppen pasienter. Dårlig behandling i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) er et problem som går igjen i henvendelsene. Pasienthistorie Nødvendig helsehjelp/lar vedtak En middelaldrende mann ble behandlet med Metadon i mange år. Han har i tillegg en kronisk sykdom som er livstruende uten medisinering og oppfølging. Hans fastlege fulgte opp med urinprøvekontroller i de årene han fikk Metadon. Han hadde en stabil tilværelse i egen bolig og med god kontakt med sin familie. LAR vedtok at mannen skulle over fra Metadon til Subuxone. Det ble begrunnet med at han hadde dårlig rusmestring. Mannen selv mente det var tatt fra løse luften. LAR på sin side sto allikevel fast på sitt vedtak om Subuxone. Pasienten hadde tidligere forsøkt et medikament tilsvarende Subuxone og dette tålte han ikke. LAR tok heller ikke hensyn til det, selv om det er kjent at mange ikke tåler Subuxone. Han var en periode innlagt på rusakutt avdelingen hvor en rask nedtrapping av Metadon ble startet. LAR`s tilbud var Subuxone eller ingen ting. På avdelingen forholdt de seg kun til avgjørelsen fattet av LAR, noe som medførte at mannen fikk unødvendig store abstinenser. Dette gjorde at han ikke greide å være der lenger. Han reiste hjem og ble tvunget ut på det illegale markedet igjen. Pasienten ble overlatt til seg selv og den generelle helsetilstanden med alvorlig kronisk lidelse ble også betydelig forverret. Vi har hjulpet ham med en klage til Helsetilsynet, som det foreløpig ikke har kommet svar på. NPs kommentar: Mannens helsetilstand kan bli livstruende uten adekvat behandling pga hans kroniske sykdom. Situasjonen i dag er marginal. Mannen mistet grepet om sin situasjon, noe LAR var i posisjon til å gjøre noe med. Mannen fikk råd og veiledning fra NP og klagde til Helsetilsynet på LARs avgjørelse. NP oppfatter LARs regelverk som lite pasientvennlig og svært rigid. Det er også det som går igjen i andre pasienthistorier. Det at LAR kan fortsette denne rigide behandlingen av pasienter, handler kanskje om at det er den svakeste gruppen i vårt helsevesen som rammes? Vi har nå avtalt møte med LAR, for bl.a. å høre hva som styrer deres praksis og for å kunne tilbakemelde våre erfaringer. Årsmelding

10 Pasienthistorie Nødvendig helsehjelp Pasienten har vært HIV-positiv gjennom en årrekke, og fikk allerede for mange år siden diagnosen AIDS. Sykdommen har etter hvert gitt ham store helseplager, og pasienten er i dag alvorlig syk. Blant annet har han kronisk venetrombose, har utviklet ødemer og betydelige sårdannelser. Som aidspasienter flest får han av og til pneumoni og må innlegges for behandling. Han har vært opioidavhengig i hele sitt voksne liv, men har til tross for dette på mange måter hatt et godt og verdig liv. Viktige årsaker til det er at han har egen bolig og barn han er glad i, og som han har god kontakt med. I tillegg er han en ressurssterk person som i mange år engasjerte seg i arbeidet for HIV-positive. Lenge fungerte hjelpetilbudet hans bra. Han hadde gode sykehusleger som fulgte ham tett og ga den beste medisinske og menneskelige behandling. Det var fokus på hans medisinske tilstand. Etter at legen hans ble pensjonert, ble han tatt opp i LAR og ble tildelt Metadon, og svært mye ble endret. Han må daglig hente sin Metadondose på apoteket. Selv om dette medikamentet gir ham ødemer og har potensielt alvorlige bivirkninger på hjertet, gir LAR ingen andre opsjoner. Han ønsker selv et annet medikament enn Metadon. Alternativet han tilbys, er nedtrapping av Metadon. Han sliter med kronisk abstinens og er medtatt og sliten. Nå mener han selv at han har kort tid igjen å leve. Hans sterkeste ønske er å ha et verdig liv den tiden han har igjen. Han opplever ikke at dette i det hele tatt er noe tema i LAR. Han følges opp av sin fastlege, men LAR legger føringer og truer med sanksjoner hvis fastlegen går på tvers av deres forordninger. Pasienten får ingen bistand fra hjemmesykepleien til sine somatiske plager. Begrunnelsen for dette er at hjemmesykepleien mener han er oppegående nok til å kunne gå til feltpleien og få stelt sine sår. Han har heller ingen fungerende individuell plan. Vi har hatt flere møter med pasienten for å forsøke å bedre situasjonen hans. Han har på bakgrunn av sin fortvilte situasjon valgt å flytte og har på sitt nye bosted opplevd å bli møtt med verdighet og har fått et tilrettelagt tilbud med større fleksibilitet i forhold til medikamenter. Han føler nå at han fått tilbake kontroll over livet sitt og at han blir respektert og verdsatt som den han er. NPs kommentar: I retningslinjene for LAR-behandling fremheves nødvendigheten av individuell tilpasning. Slik pasienten ble behandlet var det ikke gjort noen individuell tilpasning. Hans store medisinske problemer ble neglisjert av LAR. 8 Norsk Pasientforening

11 5.5 Fastlegens betydning for psykologhjelp Norsk Pasientforening blir hvert år kontaktet av pasienter som har behov for psykolog eller psykiater, men som opplever det svært vanskelig å få hjelp. I konsultasjon med sin fastlege får de sammen med henvisningen en liste over psykologer og psykiatere med tilskudd og beskjed om at de selv må finne frem til en behandler. I Oslo-området inneholder denne listen navn på mer enn 200 behandlere. Pasienten får ingen opplysninger om hvilke psykologer som har kapasitet til å ta inn nye pasienter eller eventuell ventetid. Listen som utdeles sier heller ingenting om den enkelte psykologs eventuelle spesialkompetanse. Pasienthistorie Tilgang på psykolog En ung pasient med nyoppdaget alvorlig diagnose, ønsket psykologhjelp. Fastlegen ga henne listen over psykologer og anbefalte at hun ringte eller sendte brev til ca 10 stykker. Fastlegen regnet med at det ville være lett for henne å få respons, da problemstillingen var forholdsvis håndterbar, og behandlingen antagelig ville være kortvarig. Pasienten forsøkte å ringe rundt, men det var umulig å komme frem på telefonen (enkelte hadde telefon tid på ett kvarter pr. dag). Det ble nødvendig å skrive brev med presentasjon av seg selv og sitt problem. Brevet ble sendt til 10 psykologer. Hun fikk ingen svar. Pasienten var oppgitt og kontaktet NP. Vi rådet i første omgang pasienten til å skrive 10 høflige purrebrev. Det resulterte i tre svar, og hun fikk tilslutt hjelp. Pasienter stiller selv spørsmålet: Er det bare pasienter med overskudd til å sende ut gjentatte presentasjoner av seg selv som lykkes i å få psykologhjelp? NPs kommentar: Den egenaktiviteten som kreves av pasienten for å finne fram til en psykolog er for mange et alvorlig hinder for å få den hjelpen de trenger. Pasienter med psykiske problemer har ofte minsket pågangsmot og energi. Det at psykologer i tillegg ikke svarer på skriftlige henvendelser, oppleves som en krenkende ekstrabelastning i situasjonen. Vi kjenner til flere pasienter som har gitt opp forsøket på å få psykologbehandling fordi de ikke har klart å finne frem til noen med kapasitet eller ikke har orket selv å drive denne oppsøkende virksomheten. Det er viktig at det gjøres endringer slik at tilgjengeligheten til psykologhjelp blir god. NP har kontaktet Helsedirektoratet med spørsmål om hva man kan kreve av psykologer med avtale. Svaret derfra var at fastlegen bør sende henvisningen direkte til den psykologen pasienten ønsker (ut fra listen). Da skal man også kunne kreve svar på henvisningen. Dette understreker igjen hvor viktig fastlegens rolle er for helheten i behandlingsforløpet. Vi er kjent med at det pågår prøveordninger for å forbedre tilgjengeligheten til psykologer og psykiatere og ønsker dette velkommen. Årsmelding

12 6. Økonomi Finansieringen av Norsk Pasientforenings virksomhet har som i tidligere år i hovedsak vært tilskudd til drift over Helsedepartementets budsjett. Tilskuddet utgjorde i 2010 kr. 4,374 mill av en samlet inntekt på 4,379. Kostnadene var 4,979 mill mot 4,234 mill i Resultatet for 2010 ble dermed et underskudd på påløp økte kostnader til juridisk rådgivning og medisinske sakkyndige på grunn av flere komplekse saker. I tillegg har det påløpt utgifter til vikar for generalsekretær i lønnet fødselspermisjon. Egenkapitalen er redusert til nå å svare om lag til kostnadene ved 4 mnds drift med vanlig kostnadsnivå. Dette er under minimumsnivå for forsvarlig drift i forhold til personalmessige og kontraktsmessige forpliktelser. Helsedirektoratet ble i 2009 varslet om at Norsk Pasientforening forventet en kostnadsstigning for 2010, og det ble søkt om en økning i driftstilskuddet. Det ble ikke innvilget i ordinær tildeling og søknad om tilleggsbevilgning i mai 2010 førte heller ikke fram. På grunn av den økonomiske situasjonen er det i årets budsjett ikke lagt inn noe til juridisk sakkyndige samt at utgifter til medisinske sakkyndige er redusert. Det er bekymringsverdig at Kontoret for Pasienthjelp må kutte i kjernevirksomheten. 7. Driften av kontoret 7.1 Bemanning Norsk Pasientforening, Kontoret for pasienthjelp har i 2010 hatt følgende bemanning: Guro Birkeland er generalsekretær. Hun har vært i foreldrepermisjon fra 10. mai og i den perioden har Ellen Beccer Brandvold vikariert. Kontoret har tre rådgivere, hvorav en i 80 % stilling som hadde ulønnet permisjon i 4 måneder. I tillegg har kontoret fast ansatt administrasjonssekretær i 80 %. En lege har vært tilknyttet kontoret to dager i uka. Vi har også benyttet oss av eksterne spesialister på ulike medisinske områder og ekstern juridisk kompetanse ved spesielle behov. 7.2 Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet ansees som godt. En bedriftsfysioterapeut gjennomgikk den enkeltes arbeidsplass. Kun mindre justeringer var påkrevd. NP påvirker ikke det ytre miljøet i negativ retning. 7.3 Likestilling Alle de fast ansatte ved pasienthjelpkontoret er kvinner. Legen som er fast knyttet til kontoret er mann. Styret har fra årsmøte i mai 2010 bestått av 2 kvinner og 5 menn. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter dette. For øvrig mener styret at regnskapet gir en forsvarlig oversikt over resultatet av virksomheten og dens stilling. 10 Norsk Pasientforening

13 8. Styrets sammensetning Nytt styre ble valgt på årsmøte i mai -10 Styreleder Nestleder Styremedlemmer Varamedlem Harry Martin Svabø Cecilie Norland Kjell Olav Svendsen Sigrid Askum Dag Bruusgaard Hans Traaholt Jan Grund Jan B. Pettersen Oslo Henry Martin Svabø Cecilie Norland Dag Bruusgard Styreleder Nestleder Styremedlem Jan Grund Sigrid Askum Hans Traaholt Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kjell Olav Svendsen Styremedlem 11 Norsk Pasientforening Årsmelding

14 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Statstilskudd Medlemskontingent, gaver Sum driftsinntekter Spesialistvurderinger Lønnskostnader m.m Utviklingskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad 60 0 Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Overført fra egenkapital Sum overføringer Norsk Pasientforening

15 Balanse Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapial og gjeld Oslo, den Henry Martin Svabø Cecilie Norland Sigrid Askum Styreleder Nestleder Hans Traaholt Jan Grund Kjell-Olav Svendsen Ellen Beccer Brandvold Generalsekretær Dag Bruusgard Årsmelding

16 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Foreningen har endret flere regnskapsprinsipper i samsvar med regnskapsloven Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Foreningen har tegnet pensjonsforsikring i Storebrand. Det er en ytelsesbasert pensjon som er kostnadsføret med kr i Norsk Pasientforening

17 NOTE 2 LØNN OG PERSONALKOSTNADER SAMT GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 4 3 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn/honorar Annen godtgjørelse Revisor Honorar til revisor utgjorde kr inkl. mva. for revisjonstjenester og kr inkl. mva. for bistand med teknisk utarbeidelse av årsregnskapet. NOTE 3 BUNDNE MIDLER I posten bankinnskudd og kontanter i balansen inngår bundne skattetrekksmidler med kr NOTE 4 UTVIKLINGSKOSTNADER Foreningens utviklingskostnader er i sin helhet utvikling av nytt pasienterfaringsregister, samt ny hjemmeside. Årsmelding

18 16 Norsk Pasientforening

19

20 Norsk Pasientforening Postboks 376 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Stortorvet 3, 0155 Oslo Telefon: Telefax: e-post: Internett:

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsmelding 2009. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2009. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2009 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Forord Norsk Pasientforenings (NP), Kontoret for pasienthjelp har gjennom 25 år bistått pasienter som opplever problemer i forhold til helsevesenet.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4.

Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. Helsetjenesten er til for brukerne Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Samhandlingskonferansen Løft i lag Svolvær 3. 4. juni 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 FIL EIGEDOM AS ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 Resultatregnskap Fil Eigedom AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 896 598 0 Sum driftsinntekter 896 598 0 Avskrivning

Detaljer