Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo"

Transkript

1 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Innkalling Møte i styret for Felles studentsystem Til: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Kjetil Solvik, NMH Monica Bakken,UiO Aud Magna Gabrielsen, NTNU Joar Nybo, KD Torill Vangen, SSB Ingunn Cowan, Lånekassen Anne-Lise Lande, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Geir Vangen, USIT Aune Moe, USIT Tina Lingjærde, USIT Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00 Møtested: Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Kart, veibeskrivelse

2 Dagsorden Sak 1 Møte i styret for FS 6.9. FS Sak 2 Referatsaker a. Møte i Planleggingsgruppen 3. og 4.9 b. Møte i ekspertgruppen for StudentWeb c. Møte i ekspertgruppen for Godkjenningsmodulen d. Møte i ekspertgruppen for Doktorgradsmodulen FS FS FS (ettersendes) muntlig Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Orienteringssaker a. RUST b. Ny nasjonal godkjenningsdatabase c. Sammenslåing av FS og SO Rapport fra arbeidsgruppen Oversendelsesbrev til KD d. Erasmus Without Paper e. NordForum 17. og f. Møte i ecampus om digital eksamen g. Møte i arbeidsgruppen for digital eksamen h. Anskaffelse av nytt rapport- og presentasjonsverktøy Vedtakssaker: Søknad fra Atlantis Medisinke Høgskole om å ta i bruk FS - Søknad - Fadderavtale - Forslag til vedtak Overføring av ansvar for drift, ny driftsløsning - Notat fra USIT-drift - Forslag til vedtak Ny prosjektleder for STAR AD AD Reiserapport Reiserapport FS FS FS FS FS Forslag til vedtak FS Eventuelt Hilsen Christen Soleim Leder for FS-styret Anne-Lise Lande Daglig leder FS

3 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunn Rognstad, HiG Kjetil Solvik, NMH Aud Magna Gabrielsen, NTNU Observatører: Joar Nybo, KD USIT/FS: Anne-Lise Lande, USIT-FS Agnethe Sidselrud, USIT-FS Geir Vangen, USIT-SUN Tina Lingjærde, USIT-SUN Forfall: Styremedlemmer: Seunn Smith-Tønnessen, UiA Monica Bakken, UiO Observatører: Torill Vangen, SSB Ingunn Cowan, Lånekassen Møteleder: Referent: Christen Soleim, UiB Agnethe Sidselrud og Anne-Lise Lande Dato: 06. september 2013 Sist endret:

4 Dagsorden 1. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Møte i styret for FS 16. august Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. Ny organisering av fellestjenester 5. Oppnevning av prosjektgruppe for undervisningsmodulen 6. Rapportering 2.tertial Risikoanalyse for FS 8. Registrering av kontaktperson 9. Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 2

5 Dagsorden ble godkjent. Ingen saker ble meldt til Eventuelt. 1. Referat fra møte i styret for FS 10. juni 2013 og 16. august 2013 Det var ingen kommentarer til referatet fra møte og fra møte Referatene ble godkjent. 2. Referatsaker - Møtet i Planleggingsgruppen Møtet i Planlegginggruppen ble avholdt ved Universitetet i Agder. Planleggingsgruppen behandlet blant annet: program for årets Brukerforum, resultatutveksling, innføring av ny karakterutskrift, registrering av kontaktperson. Det ble i tillegg foretatt full gjennomgang og prioritering av utviklingsønsker fra institusjonene. - Møtet i gruppen for utvikling av ny nasjonal database for godkjenning av utenlandsk utdanning Det er nedsatt en prosjektgruppe som jobber med å konkretisere de overordnede kravene fra kravspesifikasjonen fra oktober Prosjektgruppen består av en faggruppe med representanter fra institusjonene og en utviklingsgruppe fra USIT. Gruppen hadde sitt første møte i juni. I sommer har et utviklerteam ved USIT startet utviklingsarbeidet. Datamodellen er ferdigutviklet, og det vil jobbes med søkefunksjonalitet frem til neste møte i prosjektgruppen, som holdes 13. november. Det vil bli gitt en kort orientering om arbeidet med godkjenningsdatabasen på Brukerforum. 3. Orienteringssaker a. Arbeidet med fusjoner. Samarbeidstiltaket FS leier ut en person til fusjonsprosjektene HIVE-HIBU og NVH- UMB. Prosjektene har en god dialog med fusjonsprosjektet UiT-HiFM. Dette bidrar til felles løsninger og felles fremdrift. Første prøvefusjonering er planlagt i uke 39. Fortsatt gjenstår en del arbeid før dette, men fremdriften er tilfredsstillende. b. Overføring av ansvar for drift. Prosjektgruppen for overføringsprosjektet består av representanter fra FS-sekretariatet, SUN, USIT-drift og Uninett. Gruppen startet arbeidet i april, og holder nå på med valg av ny teknisk plattform. Forslag til løsning vil legges frem på neste møte i FS-styret. c. RUST Rutinebeskrivelse for bruk av RUST er skrevet og oversendt Kunnskapsdepartementet. Departementet sender rutinebeskrivelsen ut på høring til UH-institusjonene i løpet av høsten. Sekretariatet jobber med å få på plass blant annet driftsavtale med USIT for drift av RUST og etter hvert også databehandleravtaler med institusjonene. Det er i tillegg FS Referat fra møte i styret for FS Side 3

6 utarbeidet et eget dokument om ansvarsforhold rundt RUST. KD jobber med ny forskrift til UH-loven, som hjemler plikt til å utveksle informasjon om vedtak om utestenging. RUST skal være klar til å registrere vedtak lokalt fra oktober-versjonen. En løsning for utveksling av informasjon mellom institusjonene vil implementeres etter høringsrunden og når registeret er formelt etablert. d. Ny nasjonal godkjenningsdatabase Orientering om status for dette arbeidet ble gitt ifm Sak 2b. e. Anskaffelse av nytt rapport- og presentasjonsverktøy Anbudsfristen er gått ut. Det er nedsatt en gruppe som skal gjennomgå anbudene. Gruppen møtes og Valget av verktøy behandles på neste styremøte. f. UHRs arbeidsgruppe Opptak internasjonale studenter til master Institusjonene bruker mye ressurser på å saksbehandle og administrere opptak av internasjonale søkere til masterprogrammer. UHR har derfor nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å utrede muligheter for en samordning av internasjonale mastersøknader. Gruppen er satt sammen med representanter fra institusjoner i UH-sektoren, FS, NOKUT, SIU samt en studentrepresentant. Gruppen skal legge frem sin innstilling g. Erasmus Without Paper, Gent 25.juni. Det forelå skriftlig reiserapport til møtet. Geir Vangen deltok 25. juni 2013 på et møte i Gent angående Erasmus Without Paper (EWP). Møtet ble holdt for å initiere et prosjekt for utvikling av standarder for digital utveksling av studieinformasjon i forbindelse med studentmobilitet, med støtte fra Erasmus. Deltakende institusjoner presenterte aktuelle problemstillinger knyttet til digital utveksling av dokumenter for Erasums programmene. Neste møte holdes i Istanbul på EAIE-konferansen. h. EUNIS-seminar i Riga juni. Tema for årets seminar var ICT role for next generation universities. Undertemaer var bl.a. IKT for undervisning, IKT for mobilitet, IT-sikkerhet i UH-sektoren og Sosiale medier som verktøy i UH-sektor. Universitetenes erfaringer med MOOCs samt fremtiden for Digital Student Data Portability var noen av de mest populære diskusjonstemaene. 4. Ny organisering av fellestjenester Styreleder orienterte. Saken ble diskutert grundig på styremøtet Arbeidsgruppen har holdt ett møte i UHRs lokaler , der daglig leder for FS og daglig leder for SO la frem forslag til ny organisering av fellestjenester. Den foreslåtte organiseringen innebærer sammenslåing av FS-sekretariatet, SO-sekretariatet og utviklingsressurser fra SUN. Det foreslås at det nedsettes et felles styre med representanter for institusjonene, en representant for ansatte, en representant for studenter, samt observatører. Det er lagt frem forslag til tre alternative finansieringsmodeller. Neste og siste møte i arbeidsgruppen holdes , der gruppens rapport vedtas og sendes til departementet for konklusjon. Forslaget ble i tillegg behandlet i styret for SO. Styret for SO støtter forslaget om å samordne sekretariatene for FS og SO med utviklere fra SUN. FS Referat fra møte i styret for FS Side 4

7 Styret gav følgende innspill: Styring Styret støtter forslaget til styresammensetning. Det vil være positivt å ha en representant fra Kunnskapsdepartementet som observatør. Dersom vertsinstitusjonen skal ha plass i styret, bør de ha observatørstatus. Det ble stilt spørsmål til hvorfor NPH skal være med på å oppnevne styret for en ny organisasjon. Alle brukerinstitusjonene for FS og SO er medlemmer av UHR, og de private høgskolene er derfor representert gjennom UHR på samme måte som de statlige institusjonene. Finansieringsmodell Styret opprettholdt synspunktet om at organisasjonen bør finansieres via kontingentene fra medlemsinstitusjonene og en tilleggsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet. Styret fremhevet viktigheten av å beholde ordningen med en delfinansiering via kontingent fordi den underbygger institusjonenes medvirkning. På denne måten ser institusjonene hva de betaler for og hva de får igjen. Dette øker fleksibiliteten og gir styret handlingsrom. Departementet må være klare på hvordan eventuelle nye oppgaver skal finansieres. Styret ønsker tydeligere formuleringer om hva som ligger i ny fordelingsnøkkel i alternativ 3 i rapporten. Styret antar at dette er kommet inn i rapporten fordi en samkjøring med SOs finansieringsmodell trolig vil påvirke fordelingsnøkkelen. Myndighet Styret trakk frem viktigheten av at den nye organisasjonen må gis myndighet som gir mulighet for å ivareta institusjonenes behov. Det må være et tydelig mandat og det må komme klart frem av vedtektene hva slags myndighet det nye organet skal ha. Myndigheten for det nye organet må være klart avgrenset i forhold til institusjonenes myndighet i forvaltningen av egne data, samtidig som en sikrer fleksibilitet i forhold til den enkelte institusjons behov for tilpasninger. Organisering Styret støtter forslaget om å samorganisere sekretariatene for FS og SO med utviklingsmiljøet fra SUN ut fra følgende argumenter: FS er et stort og komplisert system med store utfordringer fremover. Det er viktig å ha nærhet, god og tett dialog og effektiv ledelse i forhold til utviklermiljøet. Det er nødvendig å ivareta nåværende og fremtidige utviklingsbehov og teknologiske løsninger på en profesjonell og robust måte. En slik organisering ivaretar også muligheten for den nye organisasjonen til selv å bygge kompetanse på å bestille eksterne utviklingsressurser ved behov, da oppgaven å kjøpe tjenester og utviklingsressurser fra et eksternt miljø krever kompetanse både hos bestiller og leverandør. Dersom utviklermiljøet er lagt til Universitetet i Oslo, vil dette være mer komplisert. En plassering under UiO vil generelt gjøre det vanskeligere for den nye organisasjonen å rekruttere, ivareta, og utvikle kompetansen til viktige personalressurser. FS Referat fra møte i styret for FS Side 5

8 Risikovurderingen, som styret har fått gjennomført for FS, viser at det å ivareta kompetanse er den største risikoen for FS i øyeblikket. Styret fremhevet også at ved å ha utviklerne i samme organisasjon, vil en i større grad kunne ivareta den gode brukermedvirkningen slik som den er i FS i dag. En bestiller-leverandør-modell er betydelig mer utfordrende blant annet i det at en slik modell krever en stadig utvikling av rutiner og avklaring av ansvarsforhold for å kunne fungere godt. Et unaturlig og kompliserende skille mellom leverandør og bestiller fører slik sett til en byråkratisering som bør unngås. SO-modellen, der sekretariatet og utviklingsmijøet splittes, fremstår som en utfordrende form for organisering og styringsstruktur. Etter hva styret forstår, fungerer ikke denne modellen for SO. Dersom denne modellen skal opprettholdes for den nye organisasjonen, må UiO beskrive hvilke tiltak de vil iverksette for å få denne organiseringen til å fungere for det nye organet. Det er styret i den nye organisasjonen sitt ansvar å ivareta institusjonenes behov. Det vil trolig være betydelig lettere for styret å ivareta dette ansvaret dersom en unngår å måtte forholde seg til UIOs strategier og interne prioriteringer. Styret ønsker at arbeidsgruppen beskrive de ulike alternativene til organisering av sekretariatene og utviklerressursene konkret og tydelig, og at synspunktene fra styrene for sektorsystemene SO og FS kommer klart frem i rapporten. Styret ser at en ikke rekker å få frem et fullstendig risiko- og kostnadsbilde, men ønsker å oppfordre KD til at en slik utredning gjøres før et endelig valg av modell. Universitetet i Oslo støtter sammenslåingen av FS og SO, men støtter ikke forslaget om samorganisering av SUN med sekretariatene. 5. Oppnevning av prosjektgruppe for undervisningsmodulen Daglig leder orienterte. FS-sekretariatet ønsker å nedsette en prosjektgruppe for arbeidet med ny undervisningsmodul i tråd med den vedtatte arbeidsplanen for Hovedoppgaven for prosjektgruppen vil være kravspesifisering av funksjonalitet i ny undervisningsmodul. Vedtak: Styret slutter seg til forslag til opprettelse av en prosjektgruppe for Undervisningsmodulen. Prosjektgruppen opprettes med følgende sammensetning:. - Pål Erik Megaard (UiO) - Thor Højgaard Anti (UMB) - Petter Kjær (UiB) - Siren Erichsen (HiB) - Torill Myrbostad (HiNe) - Nils Christian Fareth (UiT) - Anita Monsø Wiggen (HiST) - Sven Petter Myhr Næss (NMH) 6. Rapportering 2. tertial 2013 FS Referat fra møte i styret for FS Side 6

9 Rapporten for 1. tertial viser at det ble brukt flere timer enn budsjettert på VPD, EPN og Søknadsweb. Det er brukt mindre timer på WebService, STAR og i FS-sekretariatet. Det foreslås derfor en omprioritering ved at antall prognoserte timer økes på VPD, EPN og SøknadsWeb. Antall timer planlagt for Studentweb, WebService, datavarehuset STAR og FSsekretariat reduseres. Vedtak: Styret for FS godkjenner daglig leders rapport for 2. tertial Risikoanalyse for FS Risikoanalysen ble lagt frem i rapporten for 1. tertial. Daglig leder gikk gjennom hovedpunktene i analysen. Det er ikke innført nye tiltak i løpet av 2. tertial. Det ble jobbet med tiltakene som har vært innført i 1. tertial på områdene: nøkkelpersoner ved USIT, kompetanse lokalt ved institusjonene, datakvalitet, ulik bruk av FS, dokumentasjon og systemdokumentasjon, riktig prioritering for utvikling, samhandling med andre systemer og flere driftsformer. Styret ønsker tydelig markering av endringer i risikoanalysen i forhold til forrige versjon. Tiltak fra forrige tertial som er gjennomført og avsluttet ønskes markert i tabellen. Styret ønsker i tillegg at forholdet mellom oversikten i tabellform og den grafiske fremstillingen tydeliggjøres. Vedtak: Styret for FS tar risikoanalysen til orientering med de innspill som fremkom på møtet. 8. Registrering av kontaktperson KDs styringsdokument for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektor pålegger institusjoner å ha egne beredsskapsplaner og interne rutiner ved krisesituasjoner. Som et av tiltakene opprettes det kontakt- og varslingslister ved institusjonene, og noen av institusjonene ønsker å benytte FS til dette. Det er ønskelig fra institusjonene at det etableres et kontaktpersonfelt i FS. Saken har vært utredet av juristene ved Politihøyskolen og juristene ved UiO. Det foreligger ingen juridiske hindringer for etablering av kontaktpersonfelt i FS, men det vil være et krav for institusjonene som ønsker å ta i bruk et kontaktpersonfelt å foreta en skriftlig vurdering knyttet til behandlingsgrunnlag, og at det må etableres klare rutiner knyttet til bruk av informasjonen, tilgangskontroll og sletting av informasjonen. Vedtak: Styret for FS ønsker at det åpnes for registrering av informasjon om kontaktperson i FS. Styret ber om at det igangsettes et arbeid med å implementere en løsning for dette i FS under følgende forutsetninger: 1. Det skal være opp til den enkelte institusjon å ta løsningen i bruk. 2. Institusjoner som ønsker å ta løsningen i bruk, må foreta en skriftlig vurdering av behandlingsgrunnlaget. 3. FS-Sekretariatet må utarbeide informasjon til institusjonene om krav til rutiner for tilgang til, bruk av og sletting av kontaktpersonopplysninger. 4. Opplysningene må registreres med studentens samtykke. 9. Eventuelt FS Referat fra møte i styret for FS Side 7

10 Ingen saker. Neste møte: 17. oktober FS Referat fra møte i styret for FS Side 8

11 Felles studentsystem Telefon: USIT, Universitetet i Oslo Telefax: Postboks 1086, Blindern Oslo URL: FS Referat Møte i Planleggingsgruppen september 2013 Til stede: Espen Kristensen, UiT Sven Erik Sivertsen, NTNU Anette Wigaard, UiO Eli Vangen, HiST Hans J. Berntsen, HiT Dag Olav Nilsen, UiA Jan Erik Johansen, KHiO Tor Erga, UiS Øystein Ørnegård, UiB Inger Setnes, HiO Geir Vangen, USIT Anne-Lise Lande, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Forfall: Referent: Agnethe Sidselrud Dato: Sist endret: 1

12 Dagsorden 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 18. april Referatsaker 3. Orienteringssaker 4. NTNU Registrering av fritak for realkompetanse 5. Innføring av ny karakterutskrift med karakterfordeling 6. 1 årsverk finansiert av UiO 7. Resultatutveksling 8. Registrering av kontaktperson i FS 9. FS-Brukerforum i Oslo 10. Rutiner for håndtering av innleding av endringsønsker vedrørende opptak 11. Rutiner for vikarer i ekspertgruppene 12. Rutiner for oppnevning av nye representanter i ekspertgruppene 13. Opprettelse av ekspertgruppe for Undervisningsmodulen 14. Inaktivering av studenter/fagpersoner 15. Innkomne ønsker 16. Ønskelisten 17. Eventuelt FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 2

13 Det ble meldt inn to tilleggsorienteringssak til pkt 3. i dagsorden: - Status for arbeid med fusjoner - Orientering fra EUNIS-konferansen Det ble meldt inn en sak til Eventuelt: - Semesterkvitteringer 1. Referat fra møte i Planleggingsgruppen 18.april Referatet ble godkjent. 2. Referatsaker a. Møter i styret for FS 10. juni 2013 og ekstraordinært møte 16. august 2013 i) Møte 10. juni 2013 Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til referatet. ii) Møte 16. august 2013 Skriftlig referat forelå til møte. Det ble stilt spørsmål rundt enkelte formuleringer i styremøtereferatet. b. Møte i Doktorgradsgruppen 14.mai 2013 Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til referatet. c. Møte i StudentWebgruppen 13.mai 2013 Planleggingsgruppen hadde ingen kommentarer til referatet. 3. Orienteringssaker a. Status innføring av felles VPD Gruppe 1 og gruppe 2 er nå i produksjon. Overgangen gikk bra med unntak for Universitetet i Agder som hadde nedetid fra torsdag kveld til mandag formiddag. Årsaken til den lange nedetiden er blitt grundig utredet og forelagt UiA, dette for å redusere risiko for at de samme feilene oppstår igjen. Arbeidet med innføring av felles VPD for Gruppe 3 er påbegynt. Gruppe 4 og 5 går over til felles VPD våren Innspill fra planleggingsgruppen: - Det er nødvendig med opprydding i de felles kodetabellene. Overgangen til felles VPD er en viktig anledning til å få rutiner for håndtering av felles koder. b. Status overtakelse av drift av FS Prosjektgruppen for overføringsprosjektet består av representanter fra FS-sekretariatet, SUN, USIT-drift og Uninett. Gruppen startet arbeidet i april, og holder nå på med valg av ny teknisk plattform. Forslag til løsning vil legges frem på neste møte i FS-styret i oktober. c. Status RUST Rutinebeskrivelse for bruk av RUST er skrevet og oversendt Kunnskapsdepartementet. Departementet sender rutinebeskrivelsen ut på høring til UH-institusjonene i løpet av høsten. Sekretariatet jobber med å få på plass blant annet driftsavtale med USIT for drift av RUST og etter hvert også databehandleravtaler med institusjonene. Det er i tillegg utarbeidet et eget dokument om ansvarsforhold rundt RUST. KD jobber med ny forskrift til UH-loven, som FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 3

14 hjemler plikt til å utveksle informasjon om vedtak om utestenging. FS skal være klar til å registrere vedtak lokalt fra oktober-versjonen. En løsning for utveksling av informasjon mellom institusjonene vil implementeres etter høringsrunden og når registeret er formelt etablert. d. Status ny nasjonal godkjenningsdatabase Det er nedsatt en prosjektgruppe som jobber med å konkretisere de overordnede kravene fra kravspesifikasjonen fra oktober Prosjektgruppen består av en faggruppe med representanter fra institusjonene og en utviklingsgruppe fra USIT. Gruppen hadde sitt første møte i juni. I sommer har et utviklerteam ved USIT startet utviklingsarbeidet. Datamodellen er ferdigutviklet, og det vil jobbes med søkefunksjonalitet frem til neste møte i prosjektgruppen, som holdes 13. november. Det vil bli gitt en kort orientering om arbeidet med godkjenningsdatabasen på Brukerforum. Innspill fra gruppen: - Det er ønskelig med informasjon om Godkjenningsdatabasen på FS sine nettsider. e. Status anskaffelse av rapport- og presentasjonsverktøy Anbudsfristen er gått ut. Det er nedsatt en gruppe som skal gjennomgå anbudene. Gruppen møtes 10.09, og Valget av verktøy behandles på styremøte i oktober. f. Status resultatutveksling mellom norske institusjoner Saken behandles under pkt 7. g. Status brukerdokumentasjonsprosjektet FS-støtte er godt i gang med kravspesifiseringen med en mal for brukerdokumentasjon. Det er ikke valgt et verktøy for håndtering av brukerdokumentasjonen. h. Status sammenslåing av FS og SO Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere mulighetene for sammenslåing av FS og SO. Arbeidsgruppen består av representanter for Samarbeidstiltaket FS, Samordna opptak, Universitetet i Oslo, Norges Private Høyskoler. Gruppen ledes av Olgunn Ransedokken og UHR har sekretariatsfunksjon. FS og SO v/daglig leder for SO og daglig leder for FS har lagt frem forslag om samorganisering av FS, SO og SUN i et samlet foretak. Gruppen skal levere sin rapport innen 1.oktober Innspill fra gruppen: - Det ble stilt spørsmål om sammenslåingen kommer til å påvirke sammensetting og møtefrekvens i fora som Planleggingsgruppen og ekspertgruppene. - Det er viktig at den organisatoriske endringen ikke bidrar til mer administrasjon ved for eksempel innmelding av endringsønsker til FS. i. Status integrasjon med 360 fra Software Innovation Arbeidet med spesifikasjonen for integrasjonen er avsluttet og en WebService-klient er laget. Det er også spesifisert og laget en tjenstebuss som køer opp all kommunikasjon inn mot 360. Arkivgruppen vil bli kalt inn til et møte der agenda vil være blant annet hvilke dokumenter som skal i arkivsystemet og hva som skal i FS. Det er planlagt at HIST og NHH er pilotinstitusjoner for integrasjonsløsningen mellom FS og 360 høsten Innspill og spørsmål fra gruppen: - Det er en tidskrevende prosess å avklare hvilke dokumenter som skal overføres - Det er viktig å kommunisere til sektoren om at denne integrasjonen er forestående. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 4

15 - Det må avklares hva er autoritativ kilde til Person: FS eller arkivsystemet - En mulig utfordring kan oppstå når studenter ligger både som student og fagperson i 360 j. Status integrasjon med It s learning Utviklingen av ny integrasjon mellom FS og Its learning nærmer seg sluttfasen, og er plangt testet høsten Løsningen tar i bruk WebService basert på IMS-ES. k. Digital eksamen og rutiner Det er to arbeidsgrupper som er nedsatt for å jobbe med å utrede muligheter for utvikling og implementering av fellesløsninger for digital eksamen i UH-sektor. Arbeidsgruppene er nedsatt av: 1.) e-campus-prosjektet og 2.) Norgesuniversitetet i samarbeid med UHR. Målet for arbeidet i den sistnevnte gruppen er en nasjonal koordinering og oversikt samt en gjennomgang av teknologiske, pedagogiske, organisatoriske og juridiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av digital eksamen. Gruppen skal levere et forslag innen Norgesuniversitetet arrangerer et seminar ved UiB november om dette tema. Samarbeidstiltaket FS har satt opp spesifisere løsning for prosessene som gjelder sensurregistrering og klage som en av arbeidsoppgavene i den vedtatte arbeidsplanen for FS ønsker derfor å kalle inn til et snarlig arbeidsmøte for å diskutere og spesifisere løsningene rundt sensurregistrering. Innspill fra gruppen: - Problemstillingene rundt digital signatur må diskuteres. Det er bl.a. nødvendig å utarbeide retningslinjer for bruk av digital signatur. l. Status mal for vitnemål Den nasjonale arbeidsgruppen for felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg har avgitt sin innstilling og UHR har avholdt et møte med FS der innstillingen og endringsbehov i FS ble gjennomgått i detalj. Den delen som gjelder vitnemålstillegg er implementert, og vil bli lagt ut i oktober-versjonen FS-databasen er klargjort for vitnemålsinformasjon, også dette kommer i oktoberversjonen. Endringene i mal for vitnemål er planlagt implementert til vår-versjonen Innspill fra gruppen: - Det er pr i dag vanskelig å få til en pen karakterutskrift der logo og navn er plassert jevnt på siden. Det brukes forskjellige fonter i rapporten. m. ERACON 2013, Poznan 16.mai Det ble avholdt en rundebordskonferanse i Poznan om Erasmus Without Papers (EWP) som en del av ERACON-2013-konferansen Geir Vangen holdt et av innleggene. Det var stor interesse for saken og arbeidet med EWP vil nå bli forsøkt igangsatt. Første møte ble holdt i Gent ultimo juni. n. Erasmus Without Paper, Gent 25.juni Det forelå skriftlig reiserapport til møtet. Geir Vangen deltok 25. juni 2013 på et møte i Gent angående Erasmus Without Paper (EWP). Møtet ble holdt for å initiere et prosjekt for utvikling av standarder for digital utveksling av studieinformasjon i forbindelse med studentmobilitet, med støtte fra Erasmus. Deltakende institusjoner presenterte aktuelle problemstillinger knyttet til digital utveksling av dokumenter for Erasmus programmene. Neste møte holdes i Istanbul på EAIE-konferansen. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 5

16 o. Sven Petter Myhr Næss tilbake til Planleggingsgruppen som NMH s representant Sven Petter avslutter sitt vikariat i FS og går tilbake til sin stilling ved NMH. Han avløser dermed sin vikar i Planlegginggruppen, Jan Erik Johansen (KHIO). Gruppen takker Jan Erik for fint samarbeid! p. UHR s arbeidsgruppe Opptak internasjonale studenter til master Institusjonene bruker mye ressurser på å saksbehandle og administrere opptak av internasjonale søkere til masterprogrammer. UHR har derfor nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å utrede muligheter for en samordning av internasjonale mastersøknader. Gruppen er satt sammen med representanter fra institusjoner i UH-sektoren, FS, NOKUT, SIU samt en studentrepresentant. Gruppen skal legge frem sin innstilling q. EUNIS-seminar i Riga juni Tema for årets seminar var ICT role for next generation universities. Undertemaer var bl.a. IKT for undervisning, IKT for mobilitet, IT-sikkerhet i UH-sektoren og Sosiale medier som verktøy i UH-sektor. Universitetenes erfaringer med MOOCs samt fremtiden for Digital Student Data Portability var noen av de mest populære diskusjonstemaene. r. Status for arbeid med fusjoner UiT og HiFm har fusjonert til UiT-Norges Arktiske Universitet. Semesterregistreringen ble gjennomført ved den ny sammenslåtte institusjonen med fortsatt to baser i FS. Arbeidet med å skrive om de fleste av scriptene starter nå. Knut Løvold er utleid fra FS for å jobbe med fusjonsprosjektene for NVH/UMB og HIVE/HIBU. Disse prosjektene har en tett kontakt med fusjonsprosjektet for UiT/HiFM. Det er planlagt en første prøvefusjonering for FS-basene i uke 39 for HiVE/HiBU og NVH/UMB. Det gjenstår en del arbeid før dette, men fremdriften er tilfredsstillende. 4. NTNU registrering av fritak for realkompetanse Det er uklarheter vedrørende visning av realkompetanse på vitnemål og i utdanningsplan. Realkompetanse vurderes både ved opptak men også i forbindelse med fritak for ett eller flere emner. NTNUs rutiner innebærer at studenten får fritak for emne/r, og det vises på vitnemål at kravet til antall studiepoeng i graden er oppfylt. Fra FS7.4 (høstversjonen 2013) vil det være mulig å knytte emnekombinasjon til realkompetansen. Det er ønskelig med en diskusjon om hvordan informasjon registrert i godkjenningsmodulen vises i utdanningsplan og på vitnemålstillegg. Saken ble også diskutert i Godkjenningsgruppen. Informasjon om realkompetanse skal etter hvert også kunne vises på vitnemålet. Innstillingen fra den nasjonale felles mal-gruppen er tydelig på at det er fritak som registreres og vises og ikke innpassing. 5. Innføring av ny karakterutskrift med karakterfordeling Ny karakterutskriftsrapport ble distribuert i sommer og det er kommet noen tilbakemeldinger som trenger avklaring. a. FS Karakterutskrift faggruppert UiO ønsker faggruppering på karakterutskriften. Faggruppering vil gi bedre bilde av hva som er fullført. En kronologisk karakterutskrift vil fremstå som uoversiktlig og en plangruppert FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 6

17 utskrift kan gi inntrykk av at en påbegynt emnekombinasjon er fullført selv om studenten har valgt kun enkelte emner. UiO kan dermed ikke bruke den nye karakterutskriften. Planleggingsgruppen var enig i at dette er en utfordring som er universitetsspesifikk, høyskolene grupperer emner ved bruk av emnekategori. Konklusjon: Mulighet til å velge faggruppert karakterutskrift beholdes i FS UiO sender en begrunnelse for hvorfor dagens løsning med emnekategori ikke kan brukes ved UiO. b. FS Karakterutskrift - studienivå UiO har emner på studienivå 50 og 60, som ikke kommer med på karakterutskrift, siden karakterutskrift inkluderer emner fra og med studienivå 70. Konklusjon: Gruppen anbefaler at innstillingen fra den nasjonale gruppen følges og at UiO koder om emner, slik at emner som ikke er på videregående skole nivå kodes med studienivå 70 eller høyere. FS sjekker rundt nivå 50-koden med NSD for å sikre riktig bruk av felleskoder. c. FS og 002 Karakterutskrift til studenter på forkurs UiS melder inn utfordringer med å bestille karakterutskrift til studenter på forkurs/videregående skole-nivå og som bestiller via StudentWeb. Konklusjon: Studenten får bestille karakterutskrift selv, karakterutskriftene skrives ut manuelt. Det legges opp til en løsning i ny StudentWeb der det er mulig å få bedre oversikt over emner på nivå < 70. FS-sekretariatet sender ut en varsel til FS-kontaktene om at den gamle versjonen av karakterutskrift fjernes i oktoberversjonen årsverk finansiert av UiO I forbindelse med IHR ønsker Universitetet i Oslo utvikling av FS for å forenkle rutiner og koplinger mot andre systemer. UiO ønsker at denne utviklingen skal skje relativt raskt, og ønsker i den anledning å finansiere et ekstra årsverk til utvikling av FS. UiO ønsker å bruke dette årsverket til blant annet videreutvikling rundt e- forvaltning, samtykke, digital signatur, system for sensurregistrering, system for digital klagebehandling, innlevering av oppgaver til sensur, publisering av studieinformasjon fra FS og digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til eksamen. Styret for FS har gitt følgende føringer for ansettelsen: Årsverket ansettes i SUN, på lik linje med andre FS-utviklere. Behovene må klargjøres og koordineres fra systemeier ved UiO. Utviklingen som gjøres må tilpasses, slik at løsningene kan tilpasses til andre institusjoner. Personen bør tilsettes for en periode på minimun 2 år. Planleggingsgruppen har fremmet ønske om at det beskrives og lages rutiner som sikrer at årsverket vil støtte FS sitt nasjonale arbeid. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 7

18 7. Resultatutveksling NTNU og HIST har gjennomført test av resultatutvekslingen. Det ble avholdt et møte mellom Samarbeidstiltaket FS, de involverte utviklere fra SUN og FS-kontakter ved NTNU og HIST , der HIST og NTNU oppsummerte testperioden. Til møtet i Planleggingsgruppen forelå det et notat fra HIST og NTNU samt referat fra møtet Den overordnede tilbakemeldingen er at tjenesten fungerer bra og at data som overføres er riktige. Det var ingen feilmeldinger på tjenesten. Under testingen har det allikevel kommet frem noen problemstillinger knyttet til funksjonalitet i Godkjenningsmodulen samt rutiner for registrering av godkjenningssaker. Problemstillingene var lagt frem av NTNU og diskutert med FS på møtet Det var enighet om at innspillene som fremkom på møtet diskuteres i Planleggingsgruppen og videre i StudenWeb-gruppen. Samarbeidstiltaket FS og USIT arbeider med rutinebeskrivelse for godkjenningssaker og for bruk av tjenesten Resultatutveksling. Det jobbes i tillegg med brukerdokumentasjon for Godkjenningsmodulen Planleggingsgruppen har diskutert følgende problemstillinger: 1. Informasjon til studenten om hva som overføres. Konklusjon/oppfølging: Det er viktig og betryggende at studenten ser hva som overføres av resultater. Saken følges opp av StudentWeb-gruppen. 2. Hva skjer når en base er nede? Konklusjon/oppfølging: Det lages en forståelig feilmelding, for eksempel En av databasene er nede. Kunne ikke dele data. Prøv igjen senere. Evt kan det vuderes en løsning der forespørselen legges i en kø og utføres når basen er oppe igjen. 3. Fremdriftsmelding Konklusjon/oppfølging: Det lages en forståelig fremdriftsmelding som gir brukeren informasjon om at resultatene overføres, om resultatene er overført og om det har oppstått feil. Problemstillingene og 8.: 4. Dubletter i Person Eksternstudium 5. Oversikt over antall studiepoeng eksterne vs. knyttet til godkjenningssak 6. NUS-koder for enkelte emner som overføres 8. Hvordan overføres resultater for forhåndsgodkjente emner? Konklusjon/oppfølging: Problemstillingene diskuteres i Godkjenningsgruppen, som bes anbefale en hensiktsmessig løsning. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 8

19 7. URL for emne/program historikk Konklusjon/oppfølging: Flere løsningsalternativer: lenke til pdf, opprettelse av/henting av standard tekster som institusjonene har laget, lenke til url. UiB v/øystein laget et forslag i Forslaget sees på og vurderes på nytt. Øystein sender inn forslaget til FS-Sekretariatet. 9. Overføring ifm søknad om opptak Konklusjon/oppfølging Planleggingsgruppen støtter forslaget om at overføringen skal også implementeres i forbindelse med søknad om opptak. Løsningen er relevant for lokale masteropptak og har potensial for å spare enormt med papiroversendelser. Søker må godkjenne overføringen via SøknadsWeb. Problemstillingen diskuteres i SøknadWeb-gruppen. 10.Emnesamlinger Konklusjon/oppfølging: Viktig at resultatoverføring tar hensyn til emnesamlinger. Det må da inn en felleskode for emnesamlinger som type resultat. Det ble i tillegg tatt opp følgende problemstillinger: - På hvilken måte skal karakter vises (karakter vs bestått/ikke bestått)? Konklusjon: I de tilfellene der det er en reell karakter som er satt eksternt skal denne overføres og vises. Det må være mulig å presentere resultatet som en innpassing. Det foreslås også å løse dette på utdanningsplansnivå med mulighet for overstyring. - Tidspunktet for når karakter er gyldig: Konklusjon: Emner og grader i protokoll må kunne overføres med en gang. Det foreslås en løsning der resultatet overføres kun for vitnemål som er skrevet ut. Planleggingsgruppen ble enig om at problemstillingen tas opp og konklusjonen fattes på neste møte. 8. Registrering av kontaktperson i FS KDs styringsdokument for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i UH-sektor pålegger institusjoner å ha egne beredskapsplaner og interne rutiner ved krisesituasjoner. Som et av tiltakene opprettes det kontakt- og varslingslister ved institusjonene, og noen av institusjonene ønsker å benytte FS til dette. Det er ønskelig fra institusjonene at det etableres et kontaktpersonfelt i FS. Saken har vært utredet av juristene ved Politihøyskolen og juristene ved UiO. Det foreligger ingen juridiske hindringer for etablering av kontaktpersonfelt i FS, men det vil være et krav for institusjonene som ønsker å ta i bruk et kontaktpersonfelt å foreta en skriftlig vurdering knyttet til behandlingsgrunnlag, og at det må etableres klare rutiner knyttet til bruk av informasjonen, tilgangskontroll og sletting av informasjonen. Saken ønskes fremlagt styret for FS med ønske om at det åpnes for registrering av informasjon om kontaktperson i FS. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 9

20 Planleggingsgruppen gav følgende innspill: - Løsningen for registrering er ønsket ved noen av institusjonene - Det oppleves som ryddigere og tryggere løsning å registrere informasjonen i FS fremfor løsninger med Excel-ark lagret i fellesmapper, eller i fellesmapper i en skuff - Det er ønskelig med tydeliggjøring på om informasjonen kan brukes ved flere anledninger enn kun for utlevering til politiet - Det er klart for noen av de største institusjonene at de ikke ønsker til å benytte denne løsningen. Er det hensiktsmessig å utvikle denne funksjonalitet i FS, hvis ikke alle institusjonene ønsker å bruke den? Saken fremlegges styret for FS på møtet 10. september. 9. FS-Brukerforum i Oslo FS-Sekretariatet har utarbeidet forslag til program for FS-Brukerforum som holdes i Oslo oktober. Det er per dags dato mottatt over 200 påmeldinger og seminaret er nå fulltegnet. Forslag til program ble gjennomgått i detalj og Planleggingsgruppen ga innspill til innhold i sesjonene. Øvrige innspill: - Det ville være flott med en meld-på-flere-knapp på påmeldingssiden - Det kan ta tid å samle deltakere til kurs fra egen institusjon. Når FSkontaktperson først er klar, er kursene fulltegnet. - Det er ønskelig at noen av lynkursene lages som opplæring på nett 10. Rutiner for håndtering av innmelding av endringsønsker vedrørende opptak Det er ønskelig med klarere rutiner for innmelding av endringsønsker ifm opptak. Ønskene gjennomgås av Søknadsweb-gruppen, men siden det ikke var satt av ressurser til videreutvikling av opptaksmodulen i 2013 har det ikke vært møte i gruppen i år. Planleggingsgruppen er av den oppfatning av rene endringsønsker og ønsker om ny funksjonalitet bør meldes inn og behandles i Planleggingsgruppen på lik linje med andre saker når det ikke holdes ekspertgruppemøter. Saken diskuteres når FS og SO er samorganisert i en organisasjon. 11. Rutiner for vikarer i ekspertgruppene Det er ønskelig med endring/forenkling av rutiner for å oppnevne vikarer til ekspertgruppene. Det er viktig at personen som vikarierer i ekspertgruppene deltar aktivt i gruppens arbeid. Hvis institusjonen selv kommer med forslag til en vikar, meldes dette til FS-sekretariatet og deltakelsen godkjennes av daglig leder. Det vil dermed ikke bli sendt ut e-poster til alle i Planleggingsgruppen med informasjon om permisjoner i ekspertgruppene. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 10

21 12. Rutiner for oppnevning av nye representanter i ekspergruppene Det er viktig å involvere representanter fra nye institusjoner i ekspertgruppenes arbeid. Når en institusjon slutter i en av ekspertgruppene sender FS-Sekretariatet ut en e-post til alle institusjonene om at det er ledig plass i gruppen samt hvilken erfaring en ny representant bør ha. Oppnevning behandles i Planleggingsgruppen. 13. Opprettelse av ekspertgruppe for Undervisningsmodulen FS-sekretariatet ønsker å nedsette en prosjektgruppe for arbeidet med ny undervisningsmodul i tråd med den vedtatte arbeidsplanen for Hovedoppgaven for prosjektgruppen vil være kravspesifisering av funksjonalitet i ny undervisningsmodul. FS-sekretariatet har mottatt følgende forslag til medlemmer i prosjektgruppen: - Pål Erik Megaard (UiO) - Thor Højgaard Anti (UMB) - Petter Kjær (UiB) - Siren Erichsen (HiB) - Torill Myrbostad (HiNe) - Nils Christian Fareth (UiT) - Anita Monsø Wiggen (HiST) Planleggingsgruppen slutter seg til forslag til opprettelse av en prosjektgruppe for Undervisningsmodulen. 14. Inaktivering av studenter/fagpersoner Rutine for registrering av dødsfall er utvidet til å gjelde inaktivering av studenter og fagpersoner som slutter. Det kom frem ønske om at rutinen splittes i to, slik at registrering av dødsfall fortsatt beholdes som egen rutine. Konklusjon: Rutinen deles i to. 15. Innkomne ønsker a. NTNU FS Studieprogram inkl. utdanningsplaninfo, infoelementer knyttet til studieretninger FS Studieprogram inkluder utdanningsinfo leverer informasjonselementer for Studieprogram. Det er ønskelig at FS utvides til å levere infoelementer knyttet til studieretninger i FS. Settes på ønskelisten. b. UMB FS Emnekopiering Det er tungvint å manuelt oppdatere mange informasjonselementer på emner når det gjelder studieprogram, språk og personroller. Emner som kopieres har ofte de samme tilknytninger som emnet det kopieres fra. Det er ønskelig med en mulighet for å kunne velge om man vil kopiere med studieprogramtilknytninger, språk og personroller. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 11

22 Settes på ønskelisten. c. FH FS Karaktersnitt Det er ønskelig å få poengsnitt på vitnemål. Forsvarets skoler kårer beste student i kull og ønsker å beholde gjennomsnittspoengsum fra vitnemålet i FS. Settes ikke på ønskelisten. Høyskolen oppfordres til å bruke Behovet kan også løses ved å ta i bruk merknadsfeltet. d. UiO Spesialtilpasning, flere rader for romutstyr Det er ønskelig med mulighet til å registrere flere rader med romutstyr på en persontilpasning. Ved registrering av permanent tilrettelegging kan en søknad føre til innvilgelse av flere typer utstyr. Settes på ønskelisten. e. USIT Ny LMS-rapport Ønske om en rapport for kontroll av grunnlagsdata for overføring til LMS. Settes på ønskelisten. Rapportene må inneholde tilstrekkelig informasjon som navn, beskrivelse og lignende. f. UMB FS og bildet Utenlandsk person UDI krever mer informasjon om utenlandske studenter. Det er ønskelig at bildet Utenlandsk person inneholder flere fritekstfelter. Informasjon som skal registreres er bl.a.: søkerens videre studieplaner semester for semester, annen type utdanning søkeren har tatt i Norge, informasjon om den nåværende utdanningen regnes som en videreføring av den tidligere utdanningen. Det er ønskelig at FS utvides med relevant informasjon. Settes på ønskelisten med prioritet 2. Se også ønske/sak innmeldt mars g. UiB Infotekster Utvekslingsavtale samlebilde Ønsket trekkes. h. FH Logo/institusjonsvalg i vitnemål og karakterutskrift Forsvarets fem akkrediterte og to ikke-akkrediterte institusjoner administreres i samme FS-base. Dette innebærer utfordringer i forbindelse med plassering av institusjonsnavnet og logo på karakterutskrifter, vitnemål og vitnemålstillegg. Det ønskes at institusjonene får mulighet til å sette eget institusjonsnavn og logo på de nevnte dokumentene. Settes ikke på ønskelisten. i. UiO Klokkeslett undervisningsmelding Etter at vi har fått klokkeslett på dato for påmelding start og ettermelding start på undervisningsenhet samlebilde, trenger man også å kunne legge inn klokkeslettene med FS-rutine Oppretting av undervisningsenheter. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 12

23 Det er også behov for felt for klokkeslettene i FS-rapport Undervisningsenhet. Settes på ønskelisten. j. UiS Brukeradministrasjon etter innføring av EpN Det er behov for å dele noen roller etter innføring av EpN. Det er ikke ønskelig å gi saksbehandlere tilgang til å endre emner direkte i FS da dette skal skje i EpN. For Studieprogram må denne endringen gjøres direkte i FS, det er ikke mulig å oppdatere studieinformasjon via EpN. Rollene for studieprogram og emner er slått sammen. Det er ønskelig at rollene splittes. Settes på ønskelisten med prioritet 2. k. UiO Registrering av fremmøte Det er ulike krav til registrering av fremmøte ved de ulike fakultetene ved UiO. Dagens manuelle og papirbaserte løsninger for å registrere fremmøte har stor risiko for feilregistreringer. Det er behov for følgende: - Enkel og rask selvbetjening for å registrere fremmøte i Fagpersonweben, i FS-klienten eller via studentens nettbrett/mobiltelefon - Rask tilbakemelding om at fremmøte er registrert med fremvisning i StudentWeb eller via studentens mobiltelefon - Rutine i FS for å oppdage for mye fravær Ønsket tas med Undervisningsgruppen. 16. Ønskelisten Ønskelisten ble gjennomgått og sakene ble prioritert. a. UiT Bruk av studentnummer istedenfor fnr Det ønskes at markøren settes i studentnummerfeltet og ikke i fødsesnummerfeltet slik som i dag. Saken settes opp som egen sak på neste møte. UiT v/espen og HiT v/ Hans Jacob lager forslag til løsning. b. UiO - Utvidelse av flettefilfunksjonalitet Det er ønskelig å utvide funksjonaliteten i rapportene FS FS FS FS FS FS FS slik at man kan bruke personløpenummer istedenfor fødselsnummer. Jf. pkt m. Saken settes opp som egen sak på neste møte. UiT v/espen og HiT v/ Hans Jacob lager forslag til løsning. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 13

24 c. WebService og Alumni Ønske om en webservice som kan håndtere henvendelse fra ekstern alumnidatabase ved registrering av nytt medlem. Basert på fødselsdato og navn vil databasen via webservice sende forespørsel til FS om vedkommende er registrert ved institusjonen. Webservice melder tilbake JA eller NEI. Ønsket prioriteres ikke nå. Følges opp av UiS v/tor. 17. Eventuelt Semesterregistrering og semesterkortet Det ble fremmet behov for å diskutere mulighet for modernisering av løsning for semesterkort i sektoren. Kortet deles ut/sendes til studenten i papirform i dag. Det bør vurderes omlegging til en elektronisk løsning. HiOA og UiO skriver et notat vedrørende saken som behandles på neste møtet. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 14

25 Oppfølgingssaker (sist oppdatert ) Saker som skal følges opp (dette er fra april 2010-møtet) USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U9/10 Sende brev til SO om problemer knyttet til registrering av navn FS-sekretariat SO har svart at dette må vente til SO 3.0. Planleggings-gruppen oppfordrer institusjonene til å ta dette opp på SOseminaret. Saker som skal følges opp (dette er fra februar 2012-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I4/12 Sak 10 Fora til erfaringsutveksling: Det opprettes et diskusjonsforum i It s Learning. Sjekke om det er mulig å bruke FEIDE-innlogging. Sakene fra Diskusjonsforum flyttes over. Hvordan få alle brukere over på en enkelt måte? Nytt møte i gruppen : FEIDEinnlogging er på plass, men ikke med automatisk innlogging. Planleggings - gruppen v/eli : FEIDEinnlogging er ikke på plass. Dette er en svært viktig del av nettkursing. HiST tar en ny runde med It s Learning :Komentar fra PG v/eli: De fleste inst. kan ta i bruk løsningen. Det bør tas en ny runde på høsten. FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 15

26 USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U4/12 Sak 9 Ønskelisten: FS-sekretariatet informerer kontaktpersonene om vedtak ifm innsending av ønsker FSsekretariatet Ingen diskusjonsforum som er aktiv, der man kan stille spm.. Venter på at sak I4/12 er ferdig. Saker som skal følges opp (dette er fra mars 2013-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I2/13 Sak 10 Ny representant i Planleggingsgruppen: Forslag til en person som kan FS og studieadministrasjon ønskes. Planleggingsgruppen Utsettes inntil videre. I3/13 Sak 11 g Eventuelt Mailinggrupper: Institusjonene bes gjennomgå medlemsoversikten i de ulike mailinggruppene for å få fjernet personer som har sluttet eller ikke lenger skal være medlemmer i den enkelte gruppe. Alle institusjoner : FSsekretariat sender ut beskjed til kontaktlisten. USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U2/13 Sak 5 Forenkling av brukeradministrasjon: Lage en oversikt over alle typer endringer som gjøres i FS. Database-endring, klientendring, flis. Presentere i Kontaktforumet. USIT/FS Til Kontaktforumet 31.7: Lag en oversikt: DB-endringer vises i xxx Klient-endringer vises i xxx Fliser vises i xxx U5/13 Sak 7c Innkomne ønsker FS Vitnemål, ny variant av side 3: Ifm implementering av felles mal for vitnemål, bes institusjonene samle inn alle eksempler av vitnemål som det er behov for å gjøre noe med. Gjelder både for samarbeidsgrad og doktorgrad. Sende mail til institusjonene med spesifikasjon av hva som ønskes innsendt. Ønsket overføres til ønskelisten for Doktorgradsmodulen FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 FSsekretariatet Frist for svar: Innen 12. mars Side 16

27 U8/13 Sak 11 f Eventuelt FS websider: Vise en egen endringsoversikt, som viser hvilke tabellendringer har betydning for hva. USIT/FS 31.07: I hovedoppgraderingen til FS7.3 vises alle tabellendringer. Er det dette som ønskes? Saker som skal følges opp (dette er fra april 2013-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I7/13 Sak 7 Registrering av pårørende/kontaktperson: Bidra med utredning av saken Planleggingsgruppen Til styremøtet i juni 31.07: I arbeid USIT Nr Sak Ansvarlig Merknad U11/13 Sak 5b Innkomne ønsker: Ta en større USIT-FS opprydding i nedtrekksmenyer Saker som skal følges opp (dette er fra september 2013-møtet) Institusjonene Nr Sak Ansvarlig Merknad I8/13 Sak 7.7 URL for emne/program - historikk UIB v/øystein UiB v/øystein laget et forslag i Froslages sees på og vurderes på nytt. Øystein sender inn foralget til FS-sekretariatet. I9/13 Sak 16a og b. UiT Bruk av studentnr istedenfor fnr. I10/13 Sak 16c. WebService og Alumni I11/13 Sak 17 Semesterregistrering og semesterkort UiT v/espen og HiT v/hans Jacob UiA v/tor HiOA og UiO Saken settes opp som egen sak på neste møte. UiT og HiT lager forslag til løsning. Ønske om webservice som kan håndtere henvendelse fra ekstern alumnibase ved registrering av nytt medlem. Øsnket prioriteres ikke nå for utvikling i FS. Følges opp av UiA v/tor HiOA og UiO skriver et notat vedr saken til neste møtet. USIT FS Referat fra møte i FS- Planleggingsgruppen september 2013 Side 17

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. april 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i 18.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013

Referat. Møte i styret for FS 10. juni 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen september 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 17. juni 2014 Felles studentsystem Telefon: 22852818, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 4. og 5. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011

Referat. Møte i styret for FS 11. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 7. og 8. februar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe Tid: Onsdag 30. oktober 2013, starter kl 9:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe Tid: Onsdag 30. oktober 2013, starter kl 9:00. Møterom 7. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-133 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012

Referat. Møte i styret for FS 12. november 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i Arkivgruppen 13.04.2010. Tid: Tirsdag 13. april 2010, kl 10:00 15:00. Møterom 5. etg., USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-064 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012

Referat. Møte i styret for FS 18. juni 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010

Referat. Møte i Arkivgruppen 15.11.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Arkivgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. mars 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor.

Risikoanalysen beskriver status per 30.04.13 med tiltak/kommentarer for hver enkel risikofaktor. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-13-089 ALL Til: Styret

Detaljer

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT

Hans J. Berntsen, HiT Marit Vartdal Engeset, HVO Jan Johansen, KHiO Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Kathy Foss Haugen, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-121 Innkalling Møte

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 2. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010

Referat. Møte i gruppe for rapportering 08.06.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 20. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 31. oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 19.-20. februar 2014

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 19.-20. februar 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 24. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 21. og 22. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011

Referat. Møte i gruppe for StudentWeb 23. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012

Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe 19. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i SøknadsWeb/opptaksgruppe

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012

Referat FS-12-085. Seminar StudentWeb-gruppen 24. og 25.4.2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Seminar StudentWeb-gruppen

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppe for undervisningsmodulen 11. mai Til stede:

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppe for undervisningsmodulen 11. mai Til stede: FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 18. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-150 Referat

Detaljer

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013

Referat. Møte i Etter- og videreutdanningsgruppen 3. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Etter-

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 10. mai 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. juni 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. juni 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-072 Innkalling

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

Referat FS Møte i Studentwebgruppen

Referat FS Møte i Studentwebgruppen Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Studentwebgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Godkjenningsgruppen

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS prosjektgruppe

Detaljer

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested:

Referat CERES. Møte i ekspertgruppe for Digital vurdering Tid: Onsdag 25. februar 2017, kl 10:00 15:00. Møtested: CERES CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no

Detaljer

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010

Referat. Møte i FS-doktorgradsgruppen 16.02.2010 Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS-doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010

Referat. Møte i gruppe for SøknadsWeb/opptak 12. januar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 04. april 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011

Referat. Møte i styret for FS 16. november 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013

Referat. Møte i Doktorgradsgruppen 14.10.2013 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentssytem.no Referat Møte i Doktorgradsgruppen

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 5.-6. september 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Julie Myhre Barkenæs Velkommen Til verdens første FS Brukerforum! Et forum for Sentrale personer innen studieadministrasjon ved FS-institusjonene FS-kontaktpersoner M. fl. FS Brukerforum

Detaljer

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT

Inger Setnes, HiOA Hans J. Berntsen, HiT Sven Petter Myhr Næss, NMH Anne-Lise Lande, USIT Geir Vangen, USIT Agnethe Sidselrud, USIT Aune Moe, USIT Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-170 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012

Samarbeidstiltaket FS. Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Daglig leder Anne-Lise Lande 13. mars 2012 Bakgrunn Historien om FS Arbeidsoppgaver Budsjett 2014 Organisering Presentasjon 13.03.14 2 Historien om FS - vekst Arbeidet startet i 1993 I 1996/1997 ble FS

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 15. september 2014 FSAT-14-027. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 15. september 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014

Referat. Møte i ekspertgruppen for sak arkiv 3. juni 2014 Postadresse: Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-068

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 2. og 3. september 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe

Referat. Møte i EpN ekspertgruppe Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i EpN ekspertgruppe

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. desember 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen Nytt fra FS Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Hva bruker vi tid på nå? Nyskriving av webapplikasjoner Studentweb EpN RUST Nasjonal godkjenningsbase VPD 2 Hva bruker vi tid på nå? Integrasjoner Its

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Onsdag 28. januar 2015, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 7. etg Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.uio.no FS-15-014 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Tirsdag 17. september 2013, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 5.

Innkalling. Møte i Studentwebgruppen Tid: Tirsdag 17. september 2013, kl 10:00 15:00. Forskningsveien 3b, møterom i 5. Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-116 Innkalling

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 16. april 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012

Referat. Årsmøte i Samarbeidstiltaket FS 30. januar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Årsmøte i Samarbeidstiltaket

Detaljer