Mediene i endring. Mediene i endring. Mediene i endring. Mediene i endring. Ytrings- og informasjonsfrihet og allmennkringkastingens idealer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mediene i endring. Mediene i endring. Mediene i endring. Mediene i endring. Ytrings- og informasjonsfrihet og allmennkringkastingens idealer"

Transkript

1 Pensum til forelesningen: Herman and McChesney: The global media in the 1990 s Murdock, Graham: Corporate dynamics and broadcasting futures Slaatta, Tore:, kontroll og kreativitet Steemers, Jeanette: Broadcasting is dead. ( ) Thompson, John: The media and modernity Tomlinson, John: Cultural globalisation: ( ) Ytrings- og informasjonsfrihet <--> globalisering kommersialisering politisk deregulering teknologisk utvikling Medier i endring > nye utfordringer for informasjonsfriheten 1 2 Ytrings- og informasjonsfriheten Ytrings- og informasjonsfrihet og allmennkringkastingens idealer Demokrati forutsetter frihet til informasjon og kommunikasjon Et deliberativt demokratiperspektiv: mediene som arenaer for ulike argumenter og verdenssyn. Drøfting, diskusjon og offentlighet Medienes demokratiske funksjon: bidra med informasjon og kunnskap - meningsmangfold og mange aktører Murdock: forholdet mellom kommersialiseringen og privatiseringen av fjernsynsbransjen og retten til å være en velinformert samfunnsborger Sivile, politiske og økonomiske rettigheter + informasjons- og kulturelle rettigheter Nødvending med et mangfolding kulturelt tilbud i mediene. Parallell til deliberative demokrativmodeller: drøfting, diskusjon, offentlighet. Nødvendig med åpne, uavhengige arenaer: uavhengige av både stat og marked

2 Ytrings- og informasjonsfrihet og allmennkringkastingens idealer Teknologi og samfunn Kritikk av kommersialiseringen og eierkonsentrasjonen: Den økonomiske logikk > motarbeider medienes demokratiske rolle Teknologiendringer > samfunnsendringer? Jfr. Gunnar Sæbøs forelesning Kommersielle aktører sikrer ikke et godt og bredt nok tilbud > allmennkringkastingens legitimitetsgrunnlag Hvilke intensjoner ligger bak den teknologiske utviklingen? Samtidig er teknologiutviklingen et resultat av sosiale behov. Det offentlige må garantere for normale demokratiske informasjonsprosesser Altså: hverken teknologisk determinisme eller symptomatisk teknologi, men vekselvirkninger mellom teknologi og samfunn. Refleksiv sammenveving av teknologi og samfunn (Slaatta). 5 6 Masse/mediert kommunikasjon Masse/mediert kommunikasjon John Thompson: Mediene medierer oppfatninger, historier, erfaringer Utviklingen av mediene og telekommunikasjon > transporten av informasjon gjøres uavhengig av fysisk transport Utviklingstrekk 1 - Teknologisk og institusjonell produksjon og distribusjon 2 - Kommersialiserte symbolske uttrykk. Informasjon som vare 3 - Brudd mellom produksjonen og resepsjonen av symbolske uttrykk 4 - Utvider tilgjengeligheten av symbolske uttrykk i tid og rom 5 - Innebærer en offentlig sirkulasjon av symbolske uttrykk Medierte symbolske uttrykk betydning for hvordan vi oppfatter fortiden og vår erkjennelse av verden Betydning for vår følelse av å tilhøre ulike fellesskap 7 8 2

3 Den stadig økende utviklingen av komplekse forbindelser mellom samfunn, kulturer, institusjoner og individer verden rundt Spredning av vestlig kultur og vestlige verdier (eller amerikanske?). Multinasjonale selskapers makt og innflytelse. Glokalisering Globale medieprodukter med en lokal forankring MTV Nordic (med en viss overvekt av svensk musikk?) Disneys tegnefilmer Cartoon Network på norsk ILO-rapport om globalisering: Parallell til Thompsons karakteristikk av massemedier - rom og tid setter ikke lenger de samme grensene som før 9 Ku og Kylling 10 Politisk utvikling > globalisering Deregulering, privatisering og kommersialisering har åpnet markedet Deregulering av markedet > global markedsarena åpnet opp telekommunikasjons- og fjernsynsmarkedet for multinasjonale selskaper. Nytt fokus på de nasjonale mediene: problematiserer hvilken rolle NRK skal ha i det åpne mediemarkedet. Allmennkringkastingen må fortsatt sikre mangfold og pluralisme Fortsatt dominans av amerikanske selskaper > spredning av amerikansk kultur og amerikanske verdier

4 Det er størrelsen som teller Det er størrelsen som teller Vertikalt integrerte: kontroll over alle deler av produksjonsprosessen Stor-skala produksjon: utnytter ressursene bedre - kostnadseffektivt Horisontalt integrerte: med ben og armer innenfor flere (tilstøtende) bransjer Revisjon av medieeierskapsloven med regler for multimediekonsentrasjon? Synergieffekter: dra nytte av aksess til markeder, cross-selling, crosspromotion. Eks: Disneyfilm som utrolig effektive reklamekampanjer for Disneyprodukter. Joint ventures: felles investeringer og satsninger - reduserer risikoen og investeringer per hode og eierkonsentrasjon i Norge Hvorfor er de multinasjonale selskapenes makt et problem? Et oligopolistisk mediemarked: domineres av noen få store aktører Ingen reell konkurranse - tilnærmet monopolsituasjon Antakelse om at for sterke markedsaktøre hindrer det viktige mediemangfoldet Omtrent 10 sentrale aktører innenfor det norske mediemarkedet: Staten, Schibsted, Orkla, A-pressen, Bonnier, Kinnevik, Egmont, Aller Time Warner eier CNN, HBO, Cartoon Network, TNT: CNNs innflytelse for hvordan konflikter blir oppfattet. Jfr. Thompsons forståelse av mediene som viktige for vår erkjennelse av verden

5 og eierkonsentrasjon i Norge? Vertikal integrasjon vanlig innenfor avisbransjen Horisontal integrasjon vanlig: de store eiergruppene kontrollerer en stor del av virksomheten på tvers av mediene > Makten konsentreres til få aktører Revisjon av medieeierskapsloven med regler for multimediekonsentrasjon? en - en global vestliggjøring av verden? Tomlinson: om kulturell globalisering Vanlig oppfatning: 1. En homogeniserende prosess 2. Eksporterer vestlige kulturelle sykdomstegn 3. Utgjør en trussel mot de sårbare 3. Verden landenes kulturer 4. Typisk sentrum - periferi dominans > hegemoni Økonomisk vinningsperspektiv undergraver medienes demokratiske rolle 17 18? en - en global vestliggjøring av verden? Men: Hva er Vesten? Enhetlig? For grov generalisering Impliserer at globaliseringen kun går fra sentrum til periferi. Heller ikke kultur kan transporteres i en lineær prosess. Alltid snakk om tolkning og lokal tilpasning - glokalisering Sammensmeltning av tele-, data- og mediebransjen Tekniske, politiske og økonomiske prosesser ved sammensmeltningen Mer fleksible former for lagring, databehandling og overføring av flere typer budskap > mindre kostnader. Nye produkter og nye publiseringsformer for audio-visuell sektor Tekniske endringer > politiske og økonomiske konsekvenser

6 Tre områder for konvergens mellom telekommunikasjonsdatakommunikasjons og mediesektoren: 1. Nettverkskonvergens: mer fleksible overføringsnett 2. Tjenestekonvergens: sammensmeltningen av ulike medier/tjenester 3. Markeds-/eierskapskonvergens: økonomiske sektorer som tidligere har vært uavhengige av hverandre glir over i hverandre en får store konsekvenser for medie- og kulturpolitikken: Løser opp skiller som tidligere er blitt trukket opp mellom ulike medier > Lovgivningen er for mediespesifikk eks. Konsesjonslovgivning bygger på begrensninger i forhold til overføringskapasitet. En prosess der alle former for innhold kan formidles gjennom alle former for overføringsmedier NOU 1999:26 - Om konvergensutviklingens konsekvenser I hvilken grad gjeldende regulering er tilpasset den teknologiske utviklingen? > Horisontal (teknologinøytral) tilnærming til regulering av tele-, kringkastings- og IKT-sektorene NOU 1999:26 - utviklingen i sammenheng med globaliseringen og kommersialiseringen av radio- og fjernsynstilbudet >Allmennkringkastingen vil fortsatt ha en sentral rolle som viktige korrektiver til det markedet selv frembringer av tjenester Fordi: med økt distribusjonskapasitet er det mindre aktuelt å pålegge kommersielle aktører programforpliktelser

7 Digital-tv (digital distribusjon) Digital-tv Steemers: konsekvensene av introduksjonen av digital-tv og hvordan dette innvirker på det audiovisuelle mangfoldet Utgangspunkt: medienes bidrar på det frie markedet for ideer > informasjon og kunnskap til oss som samfunnsborgere Derfor er mediemangfoldet viktig Hvordan skal fjernsynsbransjen reguleres når vi ikke lenger kan snakke om begrenset overføringskapasitet? Stortingsmelding 44 ( ): Stimulerer til økt mediemangfold Bredere tilbud av fjernsyn til hele befolkningen Staten underlagt et infrastrukturkrav : befolkningen skal ha flest mulig åpne kanaler for meningsytringer Fremme tilbudet av bredbånd i distrikst-norge Digital-tv Digital-tv Endringer med digital-tv? Innhold: En vis segmentering og fragmentering - profitt styrende Kanaler for smalere (men kjøpesterke) publikumsgrupper Politisk vilje til å holde fast ved allmennkringkastingsidealene: ta vare på fjernsynets sosiale og kulturelle rolle > Fortsatt regulering av fjernsynsbransjen: sikre mangfold og lik tilgang Hindre at digitale portvakter kontrollerer markedet Finansieringsform: Abonnement Reklamefinansiering: produktplasseringer + tradisjonell reklame + nye muligheter som interaktiv reklame/aggressive og direkte reklame

8 Digital-tv Stortingsmelding 57 ( ) I ytringsfrihetens tjeneste Det må være et statlig ansvar å legge til rette for ytringsfrihet og offentlig debatt i samfunnet, bl.a gjennom tiltak som pressestøtte, allmennkringkastingskrav og regulering av eierskap i mediene 29 8

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Forslag til ny mediepolitikk

Forslag til ny mediepolitikk Forslag til ny mediepolitikk ARBEIDERPARTIETS DEMOKRATI- OG MEDIEUTVALG 1 Sammendrag og forslag Arbeiderpartiet ser nyhets- og debattmediene som en sentral del av den norske samfunnsmodellen. Vi trenger

Detaljer

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn

Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn Sammendrag: Mellom kontroll og samarbeid: Det norske transporttilsyn TØI rapport 1404/2015 Forfatter: Beate Elvebakk Oslo 2015 87 sider I løpet av de siste par tiårene har organisering av tilsyn og styringsmodeller

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden Hva vet du om det som foregår i Kina eller i Sør-Afrika for tiden? Det er få av oss som har vært der, det vi vet eller tror vi vet, er oppfatninger som i stor grad er skapt gjennom massemediene. Hva vet

Detaljer

Hva er AMT-direktivet?

Hva er AMT-direktivet? Informasjon fra www.medienorge.uib.no Hva er AMT-direktivet? Hva er et EU-direktiv? Hva handler AMT-direktivet om? Blir det tillatt med alkoholreklame og produktplassering på norske TV-skjermer? Dette

Detaljer

Et bærekraftig nytt arbeidsliv?

Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Arbeidslivsforskning Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger Bente Rasmussen (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for Arbeidslivsforskning Norges

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet

Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Praktisk og politisk samarbeid i kulturlivet Kultur Vest AS, Grieghallen, BIT20 Ensemble og Norsk publikumsutvikling inviterte til seminar med utgangspunkt i behovet for og kravet til økt samarbeid i kultursektoren.

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

De fristilte fortolkerne

De fristilte fortolkerne De fristilte fortolkerne Den mest markante trekket ved presseutviklingen i Norge etter 1970 har vært bruddet med de politiske partiene. Et helt system av partiaviser er lagt i graven. Få har sørget, for

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Tekstreklame i en digital tid

Tekstreklame i en digital tid Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget april 2012 Norsk Redaktørforening Tekstreklame i en digital tid Rapport fra Tekstreklameutvalget Skrevet på oppdrag fra Norsk Redaktørforening

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling

Strategi 2017. Fredskorpset. Gjensidig læring skaper utvikling Strategi 2017 Fredskorpset Gjensidig læring skaper utvikling 2 Fredskorpset Stortorvet 10 Pb 8055 Dep 0031 Oslo www.fredskorpset.no /fredskorpset Tlf: 24 14 57 00 Fredskorpsets Strategi 2017 Fredskorpset

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen

Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2014 Favorisering basert på eierskap i den norske bokbransjen - Hvilke incitamenter har de vertikalt integrerte aktørene? Av Marita Rolfsen Veileder: Professor Øystein

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø

OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø OECD Insights Sustainable Development: Linking Economy, Society, environment Summary in Norwegian OECD-innsikter: Bærekraftig utvikling: forholdet mellom økonomi, samfunn, miljø Sammendrag på norsk Uttrykket

Detaljer