ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013

2 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels FARTØY / VESSELS m³ m³ m³ 650 m³ To fartøy, ett under bygging To fartøy Fem fartøy Fem fartøy Two vessels, one under construction Two vessels Five vessels Five vessels OM SØLVTRANS ASA Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskaper for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av lukket teknologi, et kostnads-effektivt system som virker positivt for miljø og dyrevelferd. Flåten består av 13 moderne brønnbåter, beskjeftiget for en stor del på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Chile. I tillegg har selskapet en brønnbåt på m³ under bygging, for leveranse i ABOUT SØLVTRANS ASA Sølvtrans ASA is one of the world s leading wellboat companies for transport of live salmon and trout. The company is leading within closed technology, a cost efficient system which also is positive for the environment and animal welfare. The fleet consists of 13 modern wellboats, mainly employed on long-term contracts with leading fish-farming companies in Norway, Scotland, Canada and Chile. The company has one wellboat of m³ under construction, for delivery in Sølvtrans ble etablert i 1986 og børsnotert på Oslo Axess i Selskapet har sitt hovedkontor i Ålesund. Sølvtrans was established in 1986 and listed at the Oslo Axess in The company has its head office in Ålesund, Norway. For mer informasjon samt elektronisk versjon av årsrapporten, besøk: For more information and an electronic version of the annual report, please visit:

3 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA NØKKELTALL / KEY FINANCIALS ANALYTISK INFORMASJON / ANALYTICAL INFORMATION BREV FRA CEO / MESSAGE FROM CEO STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES FLÅTEUTVIDELSER / FLEET EXPANSIONS REDEGJØRELSE FOR SAMFUNNSANSVAR / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY HELSE, SIKKERHET, MILJØ OG KVALITET (HSEQ) / HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT AND QUALITY, (HSEQ) IN SØLVTRANS EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE / STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE STYRETS ÅRSBERETNING 2013 / REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2013 ÅRSREGNSKAP KONSERN - TALL OG NOTER / FINANCIAL STATEMENTS SØLVTRANS ASA GROUP ÅRSREGNSKAP TALL OG NOTER / FINANCIAL STATEMENTS SØLVTRANS ASA ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER / RESPONSIBILITY REPORT REVISORS BERETNING / AUDITORS REPORT INNHOLD / CONTENT

4 4 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 NØKKELTALL / KEY FINANCIALS

5 NØKKELTALL / KEY FINANCIALS Sølvtrans ASA FINANSIELLE NØKKELTALL / KEY FINANCIAL FIGURES Figures in NOK TALL FRA RESULTATREGNSKAPET FIGURES FROM STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME Fraktinntekter og andre inntekter Freight income and other income Sum driftskostnader ekskl avskrivning Total operating expenses excl deprec Resultat før avskrivninger (EBITDA) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger Depreciation & write-downs Driftsresultat (EBIT) Operating result (EBIT) Sum finansposter Net financial items (14 326) (44 249) (46 152) (32 206) Resultat før skatt Pre-tax profit Skattekostnad Income tax expense (24 088) (5 389) (5 244) (3 567) Årsresultat Profit for the year (1 268) Sum andre inntekter og kostnader Total other comprehensive income (2 233) (236) Årets totalresultat Total profit for the year (1 504) BALANSETALL FIGURES FROM BALANCE SHEET Anleggsmidler Fixed assets Omløpsmidler Current assets Egenkapital Equity Langsiktig gjeld Non-current liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld og egenkapital Total equity and liabilities FINANSIELLE NØKKELTALL FINANCIAL KEY FIGURES Egenkapital grad 1) Equity ratio 1) 34.0% 34.4% 30.5% 30.0% 17.9% Egenkapital per aksje 2) Equity per share 2) Likviditetsgrad 3) Current ratio 3) Rentebærednde forpliktelser Interest bearing liabilities Netto rentebærende forpliktelser Net interest bearing liabilities Bankbeholdning og andre likvide plasseringer Bank deposits & other liquid assets Arbeidskapital 4) Working capital 4) LØNNSOMHETS TALL PROFITABILITY RATIOS EBITDA margin EBITDA margin 50.9% 48.8% 48.2% 33.4% 39.3% Egenkapital avkastning 5) Return on equity 5) 27.2% 15.3% (0.4%) 0.4% 55.8% Avkastning på investert kapital (ROCE) 6) Return on capital employed (ROCE) 6) 9.8% 10.4% 6.4% 4.1% 6.4% Resultat per aksje 7) Earnings per share 7) (0.07) Antall utestående aksjer per Number of outstanding shares as at Definisjoner: 1) Egenkapital andel = Egenkapital per dividert på sum egenkapital og gjeld Definitions: 1) Equity ratio = Equity per divided by total equity & liabilities as at per ) Egenkapital per aksje = Egenkapital per dividert på antall utestående aksjer per ) Likviditetsgrad = Omløpsmidler dividert på (kortsiktig gjeld fratrukket kortsiktig del av langsiktig rentebærende gjeld) 4) Arbeidskapital = Omløpsmidler - (kortsiktig gjeld fratrukket kortsiktig del av langsiktig rentebærende gjeld) 5) Egenkapital avkastning = Årsresultat dividert på gjennomsnittlig egenkapital 6) Avkastning på investert kapital = Driftsresultat dividert på (gjennomsnittlig egenkapital + gjennomsnittlig rentebærende gjeld) 7) Resultat per aksje = Årsresultat dividert på antall utestående aksjer per ) Equity per share = Equity per divided by number of outstanding shares as at ) Current ratio = Current assets divided by (current liabilities - interest bearing morgage debt presented as current liabilities) 4) Working capital = Current assets - (current liabilities - interest bearing morgage debt presented as current liabilities) 5) Return on equity = Profit for the year divided by average equity 6) Return on capital employed = EBIT divided by (average equity + average interest bearing debt) 7) Earnings per shares = Net profit divided by number of shares issued per 31.12

6 6 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 ANALYTISK INFORMASJON / ANALYTICAL INFORMATION DRIFTSINNTEKTER - PER KVARTAL OPERATING Operating INCOME income - Quarterly QUARTERLY MNOK DRIFTSINNTEKTER - PER ÅR OPERATING Operating INCOME income - Annual ANNUAL MNOK Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q EBITDA - PER KVARTAL EBITDA EBITDA - QUARTERLY - Quarterly MNOK EBITDA - PER ÅR EBITDA EBITDA - ANNUAL - Annual MNOK Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q AVKASTNING PÅ INVESTERT KAPITAL - PER ÅR RETURN Return ON on CAPITAL capital employed EMPLOYED - Annual - ANNUAL 9.8% % EGENKAPITAL AVKASTNING - PER ÅR RETURN Return ON on EQUITY equity - Annual - ANNUAL 26.7% %

7 ANALYTISK INFORMASJON / ANALYTICAL INFORMATION EQUITY - PER ÅR EQUITY Equity - ANNUAL & Equity ratio - Annual 472 MNOK BESKJEFTIGELSESGRAD - PER KVARTAL UTILISATION Utilisation - QUARTERLY Quarterly 99% % Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 DAGER UTE AV DRIFT - PER KVARTAL OFFHIRE Offhire DAYS days - Quarterly QUARTERLY 15 MNOK RESULTAT FØR SKATT - PER ÅR PROFIT Profit BEFORE before tax TAX - Annual - ANNUAL development from MNOK Incidents Mainentance Market related Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q LIKVIDE PLASSERINGER - PER KVARTAL LIQUID Liquid ASSETS assets - Quarterly QUARTERLY 66.9 MNOK LIKVIDE PLASSERINGER - PER ÅR LIQUID Liquid ASSETS assets - Annual ANNUAL development from MNOK Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q NETTO RENTEBÆRENDE GJELD - PER KARTAL NET Net INTEREST interest bearing BEARING debt DEBT - Quarterly - QUARTERLY MNOK NETTO RENTEBÆRENDE GJELD - PER ÅR NET Net INTEREST interest bearing BEARING debt DEBT - Annual - ANNUAL MNOK Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q

8 8 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 BREV FRA CEO / MESSAGE FROM CEO

9 BREV FRA CEO / MESSAGE FROM CEO TIL VÅRE AKSJONÆRER Det er hyggelig å presentere resultatene av enda et godt år. Vi fortsetter med jevnt og stabilt fokus på effektiv drift av skipene, og en tilnærmet full beskjeftigelse gjennom 2013 viser at vi har lykkes. I 2012 hadde vi 92 % beskjeftigelse på flåten, mens vi i 2013 oppnådde hele 98 % inntektsgivende beskjeftigelse. I oktober tok vi leveranse av vårt første nybygg siden Ronja Atlantic i 2009; Ronja Polaris på m 3. Skipet gikk etter ankomst Norge rett inn i kontrakt med Marine Harvest, og har svart til mine og våre forventninger. Jeg ser frem til å ta leveranse av søsterskipet Ronjafisk i tredje kvartal Disse brønnbåtene er meget godt rustet til å møte både dagens og fremtidige krav fra kunder og myndigheter. Begge skipene har lukket system og er bygd med den nyeste og mest avanserte teknologi. Vi har sterk tro på at lukkede båter er fremtiden i brønnbåtmarkedet, og mener vi med våre 10 fullt ut lukkede skip vil stå sterkt i dette markedet når etterspørselen etter slik transport øker. Sølvtrans har en moderne flåte med avansert teknologi, og dette gir oss en vesentlig konkurransekraft i markedet. Å være ledende på marked og teknologi er viktig for oss, og vi vil fortsette det kontinuerlige samarbeidet med våre kunder og myndighetene i det enkelte land for å utvikle oss og næringen til å bli enda bedre. Vi har i 2013 jobbet for å få på plass en ny langsiktig finansiering som gir oss mulighet til å fortsette å vokse og utvikle selskapet. Jeg var derfor meget tilfreds med å kunne melde før jul at vi hadde inngått avtale med Norges to største banker DnB og Nordea om ny flåtefinansiering. Denne finansieringen styrker vår likviditet, og gir oss finansiell styrke for videre vekst. Engasjement, kompetanse, gode holdninger og motivasjon på alle nivåer i organisasjonen er viktig for at vi skal kunne levere topp kvalitet på våre tjenester. Jeg vil fortsette å involvere meg og ha sterkt fokus på driften av selskapet og skipene, da dette er noe jeg mener er avgjørende for å kunne levere god langsiktig lønnsomhet og avkastning til våre eiere. Likens er det viktig å sørge for gode forhold for våre ansatte, da det er de som står i spissen og utfører det arbeidet som skal gi oss fremtidig fortsatt gode resultat. Helse og sikkerhet for de ansatte er derfor svært høyt på vår agenda. Jeg tror 2014 vil bli et godt og spennende år for Sølvtrans. Roger Halsebakk CEO TO OUR SHAREHOLDERS It is nice to present the results of yet another good year. We continue with a steady and stable focus on efficient operations of our vessels, and a basically full utilization through 2013 show that we have succeeded with this. In 2012, we had 92% utilization of the fleet, whilst we in 2013 have achieved a total of 98 % income generating utilization. In October, we took delivery of our first newbuilding since Ronja Atlantic in 2009; Ronja Polaris of m 3. Upon arrival in Norway, the vessel immediately commenced on a contract with Marine Harvest, and it has so far met mine and our expectations. I look forward to taking delivery of the sister-vessel Ronjafisk in the third quarter of These well-boats are well equipped to meet both current and future demands from customers and authorities. Both vessels have closed system and are built with the latest and most advanced technology. We strongly believe that closed vessels are the future of the well-boat market. We think that with our 10 fully closed vessels, we will stand strong in this market when the demand for such transport increases. Sølvtrans has a modern fleet with advanced technology, and this gives us a significant competitive edge in the market. Being a market and technology leader is important to us, and we will continue our ongoing co-operation with our customers and the authorities in each country to develop the industry and the company to become even better. In 2013, we have worked to establish a new long term financing which will allow us to continue to grow and develop the company. Therefore, I was very pleased to announce before Christmas that we had entered into an agreement with Norway s two largest banks DNB and Nordea on a new fleet financing. This financing strengthens our liquidity and gives us the financial strength for future growth. Commitment, skills, positive attitudes and motivation at all levels in the organization are important for us to deliver top quality of our services. I will continue to be involved and have a strong focus on the operation of the company and the vessels. I believe this is crucial to provide good long-term profitability and returns for our shareholders. Equally important is ensuring good conditions for our employees, as it is they who are in the lead and perform the work that will give us continued good results in the future. Health and safety for our employees is thus very high on our agenda. I think 2014 will be a good and exciting year for Sølvtrans. Roger Halsebakk CEO

10 10 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES

11 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES Sølvtrans er ett av verdens ledende brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret. Selskapet er ledende i bruk av «lukket teknologi», et kostnadseffektivt system som virker positivt for miljøet og dyrevelferd. Sølvtrans is one of the world s leading wellboat companies for transport of live salmon and trout. The company is leading within closed technology, a cost efficient system which also is positive for the environment and animal welfare. I 2013 utvidet Sølvtrans sin flåte og tok leveranse av det første av to nye brønnbåter med kapasitet på 3000 m 3, utstyrt med nyeste og mest avanserte teknologi. Ronja Polaris ble levert og satt i drift i oktober Levering av det andre fartøyet, Ronjafisk, er planlagt til tredje kvartal In 2013, Sølvtrans expanded its fleet by taking delivery of the first of two new state of the art wellboats, each with a capacity of 3000 m 3. Ronja Polaris was delivered and put into operation in October 2013, and the delivery of the second vessel, Ronjafisk, is scheduled to 3rd quarter of Flåten består i dag av 13 moderne brønnbåter, for en stor del beskjeftiget på lange kontrakter med ledende oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada og Chile. Currently, the fleet consists of 13 modern wellboats, mainly employed on long-term contracts with leading fish-farming companies in Norway, Scotland, Canada and Chile. STRATEGI Sølvtrans har som mål å opprettholde sin posisjon som teknologileder i markedet for brønnbåttjenester. Dette skal oppnås ved å utvikle og opprettholde en moderne flåte som overgår konkurrentenes. Selskapet skal fortsette å jobbe for et godt renommé i markedet, kombinert med en offensiv strategi og utnyttelse av konkurransefortrinn. I løpet av 2013 ble fartøyet Roy Kristian solgt og nybygget Ronja Polaris levert. Byggingen av det andre fartøyet, Ronjafisk, går som planlagt. Flåteutvidelsen er et bevis på Sølvtrans ambisjon om å være teknologileder i et marked hvor færre, større og mer profesjonelle lakseprodusenter i fremtiden vil øke etterspørselen etter større, mer effektive og spesialiserte brønnbåter. Sølvtrans forventer ytterligere vekst i brønnbåtmarkedet i fremtiden. I begynnelsen av 2014 signerte Sølvtrans en avtale med DnB og Nordea om ny langsiktig finansiering av konsernet. Den nye flåtefinansieringen innebærer refinansiering av eksisterende flåte, garantier, byggelån- og langtidsfinansiering av skip under bygging, samt innvilget finansiering til ytterligere to nye brønnbåter dersom selskapet skulle bestemme seg for å kontrahere disse. Den nye flåtefinansieringen medfører en betydelig styrking av selskapets likviditet og gir konsernet finansielle muskler for videre vekst. Sølvtrans betrakter Nordsjø-området, som dekker Norge og Skottland, som sitt primære marked. Selskapet har en sterk markedsandel i Skottland, og tar sikte på å opprettholde denne. Sølvtrans anser Norge som det markedet med størst langsiktig vekstpotensial. Fra myndighetenes side legges det nå føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring i fremtiden, med mye strengere transportreguleringer. Sølvtrans erfarer dette allerede i dag, og forventer at det i løpet av 2014 vil komme betydelige innstramninger i regelverk for bruk av brønnbåter i Norge, noe selskapet mener vil bidra til økt etterspørsel etter selskapets lukkede fartøy. STRATEGY Sølvtrans aims to maintain its position as a technology leader in the market for wellboat services. This will be achieved through maintaining a modern fleet surpassing competition, recognition of market and industry trends, combined with a proactive strategy utilising competitive advantages. During 2013, the vessel Roy Kristian was sold, and the newbuild Ronja Polaris was delivered. Construction of the second vessel Ronjafisk goes according to plan. The fleet expansion reflects Sølvtrans ambition to be a technology leader. Fewer, larger and more professional salmon producers drive the need for larger, more efficient and specialized wellboats. Sølvtrans have expectations of further growth in the well boat market in the future. At the beginning of 2014, Sølvtrans signed an agreement with DnB and Nordea Bank on new long-term financing of the Group. The new fleet financing involves refinancing of the existing fleet, constructionand long-term financing of vessels under construction, and approved funding for further two new wellboats. This new fleet financing results in a substantial strengthening of the company s liquidity, and give the Group financial muscles for further growth. Geographically, Sølvtrans still views the North Sea area, covering Norway and Scotland, as its core market. The company has a strong market share in Scotland, and aims at maintaining that share. Sølvtrans consider Norway as the market with the greatest long-term growth potential. The company experience that the government is moving towards a more regionalized aquaculture industry in the future with much more stringent transport regulations. Sølvtrans already experience this, and expect that further significant tightening in the regulations on the use of wellboats will happen in Norway during The company believe this will contribute to increased demand for Sølvtrans closed vessels.

12 12 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES 2013 HISTORIEN THE HISTORY OF SØLVTRANS TIDLIGE ÅR Det som er dagens Sølvtrans ASA, ble i 1986 etablert under navnet Sølv Trans. I 1991 ble selskapet omgjort til aksjeselskap under navnet Sølvtrans AS ETABLERING I SKOTTLAND I 1998 ble store deler av aktiviteten flyttet til Skottland. I perioden 2001 til 2003 utvidet selskapet flåten med brønnbåtene «Ronja Skye», «Ronja Settler» og «Ronja Commander» ETABLERING I CHILE OG UTVIDELSE AV FLÅTEN I 2005 ble datterselskapet Solvtrans Chile SA etablert, og brønnbåtene Ronja og Ronja Fisk ble overført til det chilenske markedet. I 2006 ble flåten utvidet ytterligere med nybyggene «Ronja Pioneer» og «Ronja Viking» RE-ETABLERING I DET NORSKE MARKEDET OG OPPKJØP AV FRØYFISK AS Selskapet re-etablerte i 2007 sin virksomhet i det norske markedet gjennom oppkjøpet av brønnbåtselskapet Frøyfisk AS, som driftet fire åpne brønnbåter. Et av disse fartøyene, «Ronja Carrier», ble overført til Chile. I perioden 2007 til 2008 ble flåten økt med nybyggene «Ronja Superior» og «Ronja Nordic» OMORGANISERING AV SELSKAPET FOR TILPASNING TIL DET NORSKE REDERISKATTE SYSTEMET Selskapet omorganiserte til en holding struktur, og gikk inn i den norske rederiskatteordningen. Brønnbåtdriften ble flyttet inn i det nyopprettede og heleide datterselskapet Sølvtrans Rederi AS. Sølvtrans AS skiftet navn til Sølvtrans ASA KRISE I CHILE På grunn av krise i oppdrettsnæringen i Chile, ble all operativ drift avviklet i De tre fartøyene som opererte på det chilenske markedet ble solgt til Sølvtrans Rederi AS og overført til Norge. Selskapet solgte fartøyet «Ronja Fisk» og tok leveranse av nybygget «Ronja Atlantic» NOTERING PÅ OSLO AXESS OG ETABLERING I CANADA Sølvtrans Holding ASA ble notert på Oslo Axess 30. Mars Det ble hentet inn NOK 150 mill i ny egenkapital. Selskapet inngikk samme år tre kontrakter i Canada. Fartøyet «Ronja» ble solgt NY LEDELSE OG FORBEDRET DRIFT Roger Halsebakk ble ansatt som ny CEO, og det ble iverksatt en rekke tiltak for å forbedre driften og sikre kostnadseffektivitet UTVIDELSE AV FLÅTEN MED TO NYE FARTØY OG RE-ETABLERING AV DRIFT I CHILE I løpet av 2013 kontraherte Sølvtrans to nye fartøy bygd med den nyeste og mest avanserte teknologi. Fartøyene har til sammen en kapasitet på 6000 m 3. Selskapet re-etablerte også driften i Chile etter å ha inngått kontrakter for to fartøy i dette markedet FOKUS PÅ DRIFT OG BYGGING AV NYE FARTØY I 2013 har selskapet hatt fullt fokus på drift og bygging av nye fartøy. Total beskjeftigelse av flåten endte på 97,7 %. Nybygget «Ronja Polaris» ble levert og fartøyet «Roy Kristian» ble solgt. EARLY YEARS The company was established in 1986 under the name Sølv Trans. The company was converted into a limited liability company under the name Sølvtrans AS in BUILDING UP IN SCOTLAND Main portion of activities moved to Scotland in The wellboats Ronja Skye, Ronja Settler and Ronja Commander were added to the fleet from 2001 to ENTERING THE CHILEAN MARKET AND EXPANDING THE FLEET The company established the subsidiary Solvtrans Chile SA in 2005, and the wellboats Ronja and Ronja Fisk were transferred to Chile. In 2006 the two newbuilds Ronja Pioneer and Ronja Viking were added to the fleet RE-ENTERING THE NORWEGIAN MARKET ACQUISITION OF FRØYFISK AS The company resumed the business in the Norwegian market through the acquisition of the wellboat company Frøyfisk AS in 2007, which operated four open, conventional wellboats. One of these vessels, the Ronja Carrier was transferred to Chile. From 2007 to 2008 the newbuilds Ronja Harvester, Ronja Superior and Ronja Nordic were added to the fleet REORGANISATION TO ENTER THE NORWEGIAN TONNAGE TAX REGIME Reorganisation of the company to optimise the holding structure and enter the Norwegian tonnage tax regime. The wellboat business was transferred to a newly established wholly-owned subsidiary called Sølvtrans Rederi AS. Sølvtrans AS changed its name to Sølvtrans Holding AS SHUT-DOWN IN CHILE As a result of the severe crisis in the fish farming industry in Chile, all operating activity in Chile was shut down during 2009, and the three vessels owned by Solvtrans Chile SA were sold to Solvtrans Rederi AS and moved to Norway. The newbuild Ronja Atlantic was delivered, while the vessel Ronja Fisk was sold IPO AND LISTING ON OSLO AXESS; BUILD-UP IN CANADA Sølvtrans Holding ASA was listed on Oslo Axess on 30 March 2010, after an IPO with proceeds of NOK 150 mill. Three contracts were awarded in Canada. The vessel Ronja was sold NEW MANAGEMENT AND IMPROVED OPERATIONS Roger Halsebakk was appointed new CEO of the company and during the year, several measures were initiated to improve operations and cost efficiency EXPANDING FLEET WITH TWO NEW VESSELS AND RE-ESTABLISHING OPERATIONS IN CHILE During 2012, Sølvtrans contracted two new state-of-the-art wellboats with a total capacity of about 6000 m 3. The company also re-established operations in Chile after entering into charter agreements for two of its vessels FOCUS ON OPERATIONS AND NEW-BUILDING PROCESS In 2013 the company has had full focus on operations and process of building new vessels. Total fleet-utilization ended on 97.7 %. The newbuild Ronja Polaris was delivered, while the vessel Roy Kristian was sold.

13 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES MARKEDET GENERELT Produksjon av laks og ørret er de primære driverne for markedet for brønnbåttjenester. Den globale lakseproduksjonen har vist en enorm vekst de siste årene, med mer enn tonn økning fra 2011 til 2012, og ytterligere tonn fra 2012 til I 2013 nådde den totale globale lakseproduksjon 2 millioner tonn. Med økt etterspørsel fra nye og fremvoksende markeder i Sørøst-Asia og Latin-Amerika, forventer analytikere en årlig vekst på om lag 4 prosent de neste årene. I løpet av 2013 økte spot-prisene for laks fra Norge med 50 %, samtidig med at produksjonen ble redusert med om lag 3 prosent til 1,14 millioner tonn. For 2014 og 2015 forventer analytikere en årlig økning på 3 til 5 prosent for norsk produksjon. THE MARKET GENERAL Salmon and trout production is the primary driver in wellboat services. The global salmon production has shown a tremendous growth the latest years, with more than tons increase from 2011 till 2012, and further tons from 2012 till Total global salmon production reached 2 million tons in With increased demand from new and emerging markets in South-East Asia and Latin America, analysts expect a yearly growth of approximately 4 percent the coming years. During 2013, salmon spot prices increased by 50 percent for the largest production country Norway, whilst the harvesting was reduced by approximately 3 percent to 1.14 million tons. Looking into 2014 and 2015, analysts expect a yearly increase for the Norwegian production of 3 5 percent. SALMON PRODUCTION - WORLD TOTAL Harvesting volume Atlantic Salmon - world total ton s Salmon production - World total e 2015e Source: Kontali Analyse, DnB NOR Markets SALMON PRODUCTION - NORWAY Harvesting volume Atlantic Salmon - Norway ton s Salmon production - Norway e 2015e Source: Kontali Analyse, DnB NOR Markets SALMON PRODUCTION - UK Harvesting volume Atlantic Salmon - UK ton s Salmon production - UK SALMON PRODUCTION - CHILE Harvesting volume Atlantic Salmon - Chile ton s Salmon production - Chile e 2015e e 2015e Source: Kontali Analyse, DnB NOR Markets Source: Kontali Analyse, DnB NOR Markets

14 14 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES 2013 NORGE Sølvtrans anser Norge som det markedet med størst langsiktig vekstpotensial, og strategisk er det her selskapet vil bruke mest ressurser på å ta større markedsandel. Fra myndighetenes side legges det føringer for en mer regionalisert oppdrettsnæring i fremtiden, med strengere reguleringer av åpen transport over regionale soner. Sølvtrans mener dette vil favorisere lukket teknologi som selskapet har investert tungt i. Produksjonen av atlantisk laks i Norge var 1,14 millioner tonn i Sølvtrans mener den norske produksjonen vil fortsette å vokse i årene som kommer, som følge av tildeling av nye lisenser og større effektivitet i produksjonen. Norske myndigheter er i ferd med å tildele 45 nye «grønne» laksekonsesjoner i 2014, og dette kan være med å bidra til utvikling av en ytterligere mer miljøvennlig oppdrettsnæring, og dermed etterspørsel etter flere lukkede brønnbåter. I tillegg til håndtering av store slaktevolum må også biologiske utfordringer handteres, noe som stiller krav til brønnbåtkapasiteten. I de senere årene har norsk oppdrettsnæring stått overfor utfordringer knyttet til handtering av lakselus, ILA (infectious salmon anaemia) og PD (pancreas disease). Nye utfordringer som AGD (amoebic gill disease) har også dukket opp i løpet av det siste året. Dette økte fokuset på biologisk risiko i laksenæringen har styrket etterspørselen etter lukket teknologi for transport av levende fisk. Strukturelle endringer i oppdrettsnæringen fortsetter å medføre færre og større aktører, og noe som igjen resulterer i færre og større slakterier. Dette gir økte avstander mellom oppdrettsanlegg og slakterier, og skaper et behov for fartøy med større kapasitet. NORWAY Sølvtrans regards the Norwegian market as the geographical segment with the greatest potential for growth, and in terms of strategy, Norway is the market where the company will devote most of its efforts to increase market shares. The company also sees that the government is moving towards a more regionalized aquaculture industry in the future. This will include stricter regulations on open transport of fish across regional boundaries. Sølvtrans believes this will favour the closed technology that the company has invested heavily in. The production of Atlantic salmon in Norway was 1.14 million tons in Sølvtrans believe the Norwegian production will continue to grow in the coming years due to award of new licenses and more efficiency in the production. The Norwegian government is about to allocate 45 new green salmon licenses in 2014, and this may contribute to the development of a further more environmentally friendly fish farming industry, hereunder with demand for more closed wellboats. In addition to handling large harvesting volumes, there are also biological issues to be dealt with, placing demands on wellboat capacity. In recent years, the Norwegian fish farming industry has faced challenges relating to the handling of salmon lice, ISA (infectious salmon anaemia) and PD (pancreas disease). New challenges such as AGD (amoebic gill disease) have also become a serious issue during the latest year. This increased focus on biological risk in the salmon industry has further strengthened the demand for closed technology for the transport of live fish. Also, structural changes in the fish farming industry are continuing to lead to fewer and larger players, hereunder resulting in fewer and larger processing plants. This increases the sailing distance from harvesting sites to the processing plants, creating a need for vessels with more capacity. FLEET / CAPACITY GROWTH (M 3 ) Year Capacity (left axis) No of vessels (right axis) Source: Company estimates

15 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES Ved slutten av 2013 hadde Sølvtrans fem skip som opererte i Norge. Nybygget Ronja Polaris ble levert og satt i drift på en langsiktig kontrakt med Marine Harvest Norge i oktober SKOTTLAND Sølvtrans har vært en fremtredende aktør i Skottland i mange år, med en betydelig andel av markedet for transport av levende slaktefisk. Selskapet har i dag fem skip som opererer i dette markedet, hvorav alle fartøyene har lukket teknologi. CHILE I februar 2012 besluttet Sølvtrans å re-etablere sin virksomhet i Chile, og inngikk to nye kontrakter i dette markedet. Etter en periode med sterk vekst i lakseproduksjonen i 2012 og 2013, forventer analytikere en marginal vekst i Chile de neste 3 til 5 år. Sølvtrans avventer derfor å flytte flere fartøyer til denne regionen. CANADA Sølvtrans har operert på den kanadiske østkysten siden våren Sølvtrans har i dag en brønnbåt i dette markedet, Ronja Carrier, på en kontrakt som løper til slutten av At the end of 2013, Sølvtrans had five vessels operating in Norway. The newbuild Ronja Polaris was delivered and put into operation on a long-term contract with Marine Harvest Norway in October SCOTLAND Sølvtrans has been a prominent player in Scotland for many years, with a significant share of the market for transportation of live harvested fish. The company currently has five vessels operating the Scottish market, all equipped with closed technology. CHILE In February 2012, Sølvtrans decided to re-establish operations in Chile, after entering into two new contracts in this market. After a period of strong growth in salmon production in 2012 and 2013, analysts expect Chile to have marginal growth the next 3-5 years. Sølvtrans is therefore awaiting mobilisation of more vessels to the region. CANADA Sølvtrans has been operating the Canadian east coast since the spring of The company has currently one wellboat, Ronja Carrier, on a contract running till end of RESSURSER PERSONELL Per 31. desember 2013 hadde Sølvtrans-konsernet totalt 141 heltidsansatte, hvorav 14 i landorganisasjonene og 127 seilende. Det er ingen ansatte i holdingselskapet Sølvtrans ASA. Alt seilende personell er ansatt i Sølvtrans Rederi AS og den chilenske virksomheten Solvtrans Chile SA. Sølvtrans Management AS leverer management tjenester til Sølvtrans ASA og Sølvtrans Rederi AS, og sysselsetter 11 personer på selskapets hovedkontor i Ålesund, Norge. Ved utgangen av året var det 27 ansatte i det chilenske selskapet, Solvtrans Chile SA. LUKKET SYSTEM MED KJØLING Sølvtrans har vært med å sette standarden for transport av levende fisk i EU og Chile. I perioden 1998 til 2001 utviklet Sølvtrans konseptet med lukket brønnbåtsystem. Dette er en teknologi som er satt sammen av flere systemer om bord som til sammen styrker beskyttelsen av miljøet og dyrevelferden. Det lukkede system minsker risikoen for spredning av sykdommer og infeksjoner, samtidig som det er med og bibeholder kvaliteten på den fraktede fisken. Når levende fisk blir transportert i lukket system blir det ikke sluppet ut vann hverken når fisken lastes eller losses. Dette minimerer risikoen for at den transporterte fisken blir smittet av eventuelle sykdommer, infeksjoner, lus osv. fra nærliggende oppdrettsanlegg. Samtidig forhindrer teknologien smitte til andre oppdrettsanlegg ved transport av eventuell syk fisk. Sølvtrans sitt system for lukket transport inkluderer et unikt kjølesystem hvor fisken kjøles ned med 1,5 grader per time under transport. Dette øker i kvaliteten på sluttproduktet, og er en mer kostnadseffektiv måte å kjøle fisken på enn å gjøre det på land. I tillegg medfører det at fisken er roligere og mindre stresset under transport og i forbindelse med lossing og senere prosessering. Dette systemet har blitt brukt i Skottland siden oktober 2001, og benyttes i dag av alle Sølvtrans båter som opererer i Skottland og Norge. RESOURCES PERSONNEL At 31 December 2013, the Sølvtrans group had a total of 141 full-time employees, whereof 14 located onshore and 127 offshore. There are no employees in the holding company Sølvtrans ASA. All offshore personnel/crew are employed by Sølvtrans Rederi AS and the Chilean entity Solvtrans Chile S.A.. Sølvtrans Management AS delivers management services to Sølvtrans ASA and Sølvtrans Rederi AS, and employs 11 people at the company s headquarter in Ålesund, Norway. At the end of the year, there were 27 employees in the Chilean company, Solvtrans Chile S.A.. CLOSED VALVE TECHNOLOGY & LIVE FISH COOLING Sølvtrans has created and defined the new standard for transporting live fish within the EU and Chile. From 1998 until 2001 Sølvtrans developed the Closed Valve Technology which consists of several systems on-board the vessels working together to improve the protection of the environment and the animal welfare, minimizing the risk of diseases and infections, as well as improving the quality of the end product. When transporting live fish with closed valves, no water is loaded or discharged to the sea during transportation and during the unloading of the fish. This minimizes the risk of the transported fish being contaminated by eventual diseases, infection, sea-lice, etc. in nearby fish farming locations, and if transporting sick fish; no diseases are contaminated to other fish farming locations. Sølvtrans transportation method includes a unique cooling system which during transportation can cool the fish with 1.5 degree per hour. This significantly increases the quality of the end product. This is a more cost-efficient process than cooling the fish on-shore, and contributes to a less stressed fish during transportation, unloading and processing. This system has been used in Scotland since October 2001 and today, all Sølvtrans wellboats operating in Scotland and Norway use this system.

16 16 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES 2013 I tett samarbeid med kunder og relevante myndigheter, jobber Sølvtrans kontinuerlig med å forbedre eksisterende teknologi og utvikle nye systemer og teknologi. Målet er å hele tiden heve standarden for transport av levende fisk. Moderne løsninger og stor kapasitet på brønnbåtene bidrar til et bedre maritimt miljø og større kostnadseffektivitet for kundene våre. I løpet av 2012 kontraherte Sølvtrans to fartøy av en ny generasjon brønnbåter, designet og utviklet av Rolls-Royce i samarbeid med Sølvtrans. Det første skipet, Ronja Polaris, ble levert i oktober 2013 og det andre fartøyet, Ronjafisk, er planlagt for levering i tredje kvartal Se egen artikkel om disse nybyggene. FLÅTE Ved utgangen av 2013, hadde Sølvtrans en flåte bestående av 13 moderne fartøy, i tillegg til ett skip under bygging. Flåtens gjennomsnittsalder er syv år, mens den for bransjen generelt er på femten år. Sølvtrans-flåten er fleksibel og gir mulighet for en gunstig kombinasjon av lange og korte kontrakter. Kundeporteføljen består i hovedsak av ledende oppdrettsselskaper. Ved utgangen av 2013 opererte fem av skipene i Norge, fem i Skottland, to i Chile og ett i Canada. In close cooperation with customers and relevant authorities, Sølvtrans constantly work on improving existing technology, and developing new systems and technologies. The goal is to constantly improve the standards and solutions for transportation of live fish. Modern solutions and large capacity contributes to an improved maritime environment and improved cost efficiency for customers. During 2012, Sølvtrans contracted two vessels of a new generation wellboats designed and developed by Rolls-Royce Marine in cooperation with Sølvtrans. The first vessel Ronja Polaris was delivered in October 2013, and the second vessel, Ronjafisk, is scheduled for delivery in 3rd quarter of Please see a separate article about these newbuildings. FLEET As per the end of 2013, the Sølvtrans group had a fleet of 13 modern vessels, in addition to the vessel under construction. The existing fleet s average age is seven years, while the average age for the industry in general is fifteen years. Sølvtrans fleet is flexible and gives opportunity for a favourable combination of long and short-term contracts. The customer portfolio is comprised mainly of larger, well reputed fish farming companies. As at end of 2013, five of the vessels were operating in Norway, five in Scotland, two in Chile and one in Canada. FLEET OVERVIEW Fartøy Eierandel Kap. (m 3 ) År bygd Type * Vessel Stake Cap. (m 3 ) Built year Type * Avlusings utstyr Sea lice treatment Ronjafisk 100 % Lukket / Closed X Ronja Polaris 100 % Lukket / Closed X Ronja Atlantic 100 % Lukket / Closed X Ronja Nordic 100 % Lukket / Closed X Ronja Harvester 100 % Lukket / Closed X Ronja Superior 100 % Lukket / Closed X Ronja Pioneer 100 % Lukket / Closed Ronja Viking 100 % Lukket / Closed Ronja Commander 100 % Lukket / Closed Ronja Carrier 100 % X Ronia Pacific 100 % Ronja Settler 100 % Lukket / Closed X Ronia Austral 100 % X Ronja Skye 100 % Lukket / Closed Sum * Med Lukket menes at båten har systemer for å operere i lukket og kontrollert tilstand uten utslipp og med kontroll på temperatur og oksygen for å sikre dyrevelferd og best mulig kvalitet på slaktefisk. * Closed means that the vessel has systems for closed and controlled operations, without spills and with controlled temperature and oxygen to secure animal welfare and best possible quality on slaughter fish.

17 STRATEGI, MARKED OG RESSURSER / STRATEGY, MARKET AND RESOURCES

18 18 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 FLÅTEUTVIDELSER / FLEET EXPANSIONS I oktober 2013 tok Sølvtrans leveranse av det første av to nye brønnbåter bygd ved det spanske verftet Astilleros Zamakona. Det andre fartøyet Ronjafisk, oppkalt etter Sølvtrans første brønnbåt, vil bli levert fra verftet i 3dje kvartal Dette er en ny generasjon brønnbåter som er designet og utviklet av Rolls-Royce Marine i samarbeid med Sølvtrans. In October 2013 Sølvtrans took delivery of Ronja Polaris, the first of two new wellboats built at the Spanish shipyard Astilleros Zamakona S.A.. The second vessel Ronjafisk, named after the first newbuilding in Sølvtrans, will come for delivery in Q These are a new generation wellboats designed and developed by Rolls- Royce Marine in cooperation with Sølvtrans. Denne nye klassen med brønnbåter er state-of-the-art i forhold til teknologi og miljøvennlige løsninger, noe som blant annet innebærer lavt drivstoff-forbruk og lave utslipp av CO 2 og NOX. Designet innebærer også betydelige forbedringer i forhold til dyrevern, med blant annet nye og forbedrede løsninger for lasting og lossing. Brønnbåtene har hver en kapasitet på ca 3200 m 3, fordelt på tre like lasterom med skyveskott og trykksystem for lasting og lossing. Båtene er arrangert for frakt av mellom 450 og 500 tonn levende fisk. De er 76 meter lang og 16 meter bred, og innredet med enkeltlugarer for opp til 11 personer. Båtene er fullt utstyrt for transport i lukket system som ikke gir utslipp til sjø. Det er satt spesielt fokus på kontroll av vanngjennomstrømning og sirkulasjon i lasterommene for å sikre optimale forhold for fisken og båtene er blant annet utstyrt med avanserte filter og systemer for oppsamling og destruering av all lus. Dette er de første brønnbåtene i markedet som filtrerer sirkulasjonsvannet gjennom filter ned mot 150 my. Dette er et effektivt hinder for gjennomtrenging av lus og lusegg, og er således et viktig bidrag i bekjempelsen av lus. This new class of wellboats is state of the art when it comes to technology and environmentally friendly solutions, with low fuel consumption as well as low emissions of CO 2 and NOX. The design also includes improvements in fish welfare, coming from new and improved solutions for fish handling. The new wellboats each have a capacity of approximately 3200 m 3, divided into three equal cargo holds with sliding bulkheads and pressure system for loading and unloading. The vessels are arranged for transporting between 450 and 500 tonnes of live fish. They are 76 meters long and 16 meters wide, and are built with single cabins for up to 11 persons. The new vessels are fully equipped for transportation in a closed system that does not discharge anything to the sea. Control of the water-flow and -circulation in the cargo compartments has been a priority when designing the vessels, to secure optimal conditions for the fish. The vessels are equipped with advanced filters and systems for collection and destruction of all sealice. These are the first wellboats in the market that filters the water through a 150 my filter, preventing penetration of sealice and its eggs, thus being very important in the combat of salmon lice.

19 FLÅTEUTVIDELSER / FLEET EXPANSIONS Brønnbåtene er utstyrt med sorteringsanlegg og system for fisketelling ved lasting og lossing, desinfeksjonsanlegg med bruk av Ozon og komplett system for produksjon, tilførsel, overvåkning og regulering av oksygen og PH-nivå i lasterommene. I tillegg er båtene utstyrt med system for automatisk desinfeksjon og vask av lasterom, rør og kanaler. Dette er en stor arbeidsbesparelse for mannskapet om bord, samt at det medfører full kontroll og sporbarhet på at det til enhver tid er utført rengjøring og desinfeksjon av båtene. Sølvtrans har jobbet tett med Rolls-Royce over en lengre periode for å utvikle denne fartøystypen. Det er lagt vekt på å finne nye og forbedrede løsninger for håndtering av fisken, mer miljøvennlige løsninger og ikke minst å få et fartøy som har gode operasjonelle kvaliteter. Rolls-Royce har levert design og fartøyets hovedutstyr i et integrert system. Båtene er utstyrt med diesel-elektrisk fremdriftssystem med lave verdier for drivstofforbruk, samt lave CO 2 og NOX utslipp. Det er Sølvtrans første fartøy med medium speed hovedmotorer i form av to Bergen C6 motorer. The vessels are equipped with systems for automatic sorting and counting of the fish during loading and unloading, disinfection systems with the use of Ozone, and complete systems for production, supply, supervision and regulation of oxygen and ph levels in the cargo holds. The vessels are also equipped with automatic washing systems for disinfection and cleaning of the cargo-holds, pipes and channels. This does not only reduce the workload for the crew, but it also makes it possible to always control and keep a record of that the vessel has been cleaned and disinfected. Sølvtrans has worked closely with Rolls-Royce over a long period to design these vessels. The effort has especially been focused on finding new and improved solutions for handling the fish and to construct vessels with good operational and environmental qualities. Rolls-Royce delivers the ship design and the main equipment in an integrated system. The vessels are equipped with diesel-electric propulsion system with low fuel consumption and low CO 2 and NOX emissions. These are Sølvtrans first vessels with medium speed main engines in the shape of Bergen C6 engines.

20 20 ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT SØLVTRANS ASA 2013 REDEGJØRELSE FOR SAMFUNNSANSVAR / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

21 SAMFUNNSANSVAR / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SØLVTRANS FORPLIKTER SEG TIL Å UTØVE SIN FORRETNINGS- VIRKSOMHET PÅ EN ETISK FORSVARLIG, BÆREKRAFTIG OG ANSVARLIG MÅTE. I 2013 vedtok styret i Sølvtrans egne retningslinjer for etikk og utøvelse av samfunnsansvar tilpasset konsernets virksomhet. Styret legger vekt på at Sølvtrans samfunnsansvar er en integrert del av konsernets virksomhet og strategier. Dette reflekteres blant annet i konsernets kjerneverdier som er bygget rundt følgende grunnprinsipper: SØLVTRANS UNDERTAKES TO PURSUE ITS BUSINESS IN AN ETHICALLY ACCEPTABLE, SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE MANNER. The board adopted guidelines in 2013 for the exercise of corporate social responsibility (CSR) at Sølvtrans. The Board emphasizes that Sølvtrans social responsibility is an integral part of the Group s activities and strategies. This is reflected in Sølvtrans core values which are based on the following principles: Vi skal følge og etterleve alle lover og forskrifter som gjelder for den aktivitet vi bedriver, uansett hvor vi befinner oss i verden. Vi skal verne om våre ansattes sikkerhet og helse. Vi skal bedrive en miljøvennlig og ressurseffektiv transport av levende fisk, som sikrer god dyrevelferd og høy kvalitet på den leverte fisken. Vi skal være ærlige og pålitelige i alle forhold. Vi skal praktisere rettferdige forhold for våre ansatte. Vi skal ha åpen og positiv bedriftskultur. Disse verdiene skal komme til uttrykk gjennom måten konsernet og de ansatte løser sine oppgaver og forholder seg til hverandre, konsernets kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Det er en uttalt målsetning for styret at Sølvtrans-konsernets virksomhet skal preges av en høy standard på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. We will follow and comply with all laws and regulations that apply to our activities, no matter where we are in the world. We will safeguard our employees health and safety. We will have environmentally friendly and resource efficient transport of live fish, which ensure good animal welfare and maintaining the quality of the delivered fish. We will be honest and reliable in all situations. We will provide fair conditions for our employees. We will have a transparent and positive corporate culture. These values shall be expressed in the way the Group and its employees perform their tasks and relate to each other, its customers, the suppliers and the society. It is a stated objective of the Board that Sølvtrans operations shall be characterized by a high standard of health, environment and safety. SØLVTRANS UTØVER SIN VIRKSOMHET I HENHOLD TIL ETABLERTE PRINSIPP OM GOD SELSKAPSSTYRING. Et fundamentalt ansvar for Sølvtrans er å sikre lønnsom drift og utvikling. Uten økonomisk overskudd vil konsernet på sikt ikke overleve, og således ikke være i stand til å oppfylle sine retningslinjer og forpliktelser. Det er derfor viktig til enhver tid å sikre maksimal kort- og langsiktig overskudd og avkastning til eierne. Dette gjøres gjennom et dedikert fokus på sikker og lønnsom drift av skipene, opplæring og tett oppfølging av mannskapet, overholdelse av alle lover og regler som styrer konsernets drift, m.m. Å sikre en slik god og lønnsom drift er en forutsetning for å kunne reinvestere i ny teknologi, sikre nye kontrakter, og fortsatt være en attraktiv leverandør av brønnbåttjenester til næringen. SØLVTRANS PURSUES ITS BUSINESS IN ACCORDANCE WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE. A fundamental responsibility for Sølvtrans is to ensure a profitable operation and development. Without financial profit, Sølvtrans will not survive in the long term, and thus not be able to meet its guidelines and commitments. Therefore, it is important at all times to ensure maximum short-and long-term profits and yield to the shareholders. This is accomplished through a committed focus on safe and profitable operations of the vessels, training and close monitoring of the crew, compliance with all laws and regulations that controls Sølvtrans operations, etc. To ensure such good and profitable operations is a prerequisite to reinvest in new technologies, securing new contracts and to remain an attractive provider of well boat services to the industry.

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech

Innhold/Content. Et av anleggene til Lerøy Hydrotech 2009 M I L J Ø R A P P O R T M I L J Ø R A P P O R T een nv vi ri ro on nm me en nt ta al l rre ep po or rt t Innhold/Content 03 FORORD / INTRODUCTION 08 OPPDRETT NORGE / FARMING NORWAY 09 DETTE ER LERØY

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39

Innhold. Profit and loss account Resultatregnskap 35. Balance sheet Balanse 36. Cash flow statement Kontantstrømoppstilling 39 General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT EKORNES ASA ANNUAL REPORT I 75 år har Svane skapt norsk sovekomfort Svane has been giving Norwegians a great night s sleep for 75 years I 2012 er det 75 år siden Ekornes lanserte norsk møbelproduksjons

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24

navigare Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Side 8 Side 12 Side 24 navigare / Norwegian Maritime Authority 2 / 2014 Tech competence attracts ship owners to NIS Side 6 Norwegian 1 Navigare 2 - expertise 2014 on LNG SafeSeaNet Norway Fritidsbåtkonferansen 2014 Side 8 Side

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning.

Innho ld. Co ntent. Innhold Content. Ekornes visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. 2 3 Innhold Content Innho ld Dette er Ekornes 4-5 Innhold Konsernoversikt 6 Resultatregnskap 7 Ledergruppen 8-9 Organisasjonsplan Ekornes ASA 10-11 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring 32-37 Risikostyring

Detaljer