STUDIEKATALOG Kunnskap for utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling"

Transkript

1 STUDIEKATALOG Kunnskap for utvikling

2 Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulestudiar med fokus på landbruk, næringsog bygdeutvikling. HLB ligg i Landbruksparken Særheim i Klepp kommune, eit av landets fremste kompetansesenter for landbruk. Me er eigd av meir enn 100 utviklings- og næringsaktørar innanfor landbruk, bygde- og regionalutvikling. Slik sett er me bygdene sine eigen høgskule! HLB sin visjon er å vera ein sentral kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn, og slagordet vårt Kunnskap for utvikling! synleggjer retninga på alt me gjer både på utdannings-, forskings- og utviklingssida. I denne katalogen presenterer me studietilbodet vårt for studieåret 2011/2012. Her er det spennande og nyttige årssstudiar, og Skandinavias einaste bachelorutdanning i bygdeutvikling! Studiane kan takast som heiltid eller deltid, og sjølve undervisninga er konsentrert til korte samlingar gjennom vinterhalvåret. Dette tyder at det meste av arbeidet kan skje heimanfrå uansett kor du bur i Noreg. Me arbeider og heile tida med nye studietilbod. Gå difor innom nettsidene våre med jamne mellomrom. Me håpar å sjå deg som student ved HLB! Beste helsing Dag Jørund Lønning Rektor HLB 2

3 Bachelorstudium i bygdeutvikling (180 studiepoeng) - - EI REISE MOT NYE IDEAR, PERSPEKTIV, PRODUKT OG VERKSEMDER! HLB sitt bachelorstudium (180 studiepoeng) i bygdeutvikling er unikt i Noreg, og gjev eit omfattande utdanningstilbod til mange potensielle målgrupper. Døme kan vera: 99 Entreprenørar og nyskaparar innanfor landbruk og natur/kulturbaserte næringar. 99 Næringsutviklarar i distrikts-noreg. 99 Organisasjonsutviklarar. 99 Personar som arbeider med utviklingsoppgåver innanfor offentleg forvalting (lokal, kommunal, regional). Gjennom bachelorstudiet i Bygdeutvikling skal studentane læra å sjå med nye auge på ressursane dei har rundt seg; dei menneskelege, dei naturbaserte, dei kulturelle, dei sosiale og økonomiske. Dei skal læra å ta i bruk ressursane på nye måtar og slik verta aktive utviklarar og pådrivarar i forhold til eigen livssituasjon og eige miljø. Studiet vil gi grunnleggjande kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping. Studiet skal stimulera til skaparglede, kreativitet og entreprenørskap, og legg difor også opp til aktivt samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv. Studiet er samansett av: Handlingskompetanse 60 stp. Økonomi og leiing eller Husdyrproduksjon 60 stp. Nyskaping 60 stp. Bachelorutdanninga i bygdeutviklinga leier fram til graden Bachelor i bygdeutvikling. 3

4 Årsstudium i Økonomi og leiing (60 studiepoeng) ØK1 første avdeling: 99 Rekneskap 99 Rettslære 99 Bedriftsøkonomi 99 Landbruksøkonomi/politikk 99 Driftsleiing I ØK2 andre avdeling: 99 Investering/finansiering 99 Globalisering 99 Driftsleiing II 99 Prosjektoppgåver Faget Økonomi og leiing gir: 99 Kunnskap om økonomiske, juridiske og politiske rammevilkår for drifta av ei bedrift eller et gardsbruk. 99 Økonomisk analyse av ein rekneskap. 99 Økonomisk kontroll og styring av investeringar. 99 Kjennskap til internasjonal handel og globalisering av økonomien Målgruppe 99 Alle har nytte av dette studiet! 4

5 Faget Husdyrproduksjon gjev deg: 99 undervisning i generell husdyrproduksjon i første modul 99 spesialisering innan ein husdyrart i andre modul Målgruppe 99 Aktive bønder, rådgivarar, personar aom arbeider i eller ønskjer å arbeida i verkemiddelapparatet for landbruket, og elles alle med interesse for temaet. Målsetjing Studentane skal gjera st i stand til å forstå kva som skal til for å produsera og tilføra marknaden produkt av god kvalitet produsert på ein etisk og forsvarlig måte med tanke på dyrevelferd, effektiv produksjon og sunn økonomi. Målet er å gjera studentane bevisste i forhold til val av driftsopplegg og kvalitetssikring i alle ledd av verdikjeda. Studietur Det vert arrangert ein obligatorisk studietur over tre til fire dagar, i løpet av første modul. Målet med turen er todelt; klassen skal bli betre kjent med kvarandre, samstundes som dei vert motivert for studiet gjennom eit godt fagleg opplegg for studieturen. Gjennom å oppnå eit godt sosialt fellesskap i klassen, vert grunnlaget lagt for at studentane i auka grad kan nytta kvarandre gjennom å diskutera oppgåver og faglege utfordringar. (60 studiepoeng) Årsstudium i Husdyrproduksjon 5

6 Faget Nyskaping handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske. Det handlar om: 99 Kreativitet 99 Produktutvikling og -merking 99 Ressursidentifikasjon og ressursutvikling 99 Natur- og kulturbasert næringsutvikling 99 Entreprenørskap 99 Samskaping og nettverksskaping 99 Lokalt/regionalt særpreg - og korleis utnytta dette 99 Korleis bruka lokale ressursar på nye måtar. 99 Korleis utvikla nye produkt, næringar og bedrifter på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg? Faget har relevans for alle som arbeider med utvikling, både i næring, kultur- og organisasjonsliv og i offentleg sektor. Studiet vil motivera til 99 å starta eiga verksemd 99 å fornya eksisterande verksemder 99 produkt-, prosess- og metodeutvikling 99 konsulent-, undervisnings- og rettleiingsarbeid i offentlege og private institusjonar 99 utvikling av nye næringar og yrke Det er nye idear og satsingar som skaper framtida. Gjennom årsstudiet Nyskaping lærer du å verkeleggjera idear og å sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre 6 (60 studiepoeng) Årsstudium i Nyskaping

7 Årsstudium i Handlingskompetanse (60 studiepoeng) Faget Handlingskompetanse handlar om: 99 personleg utvikling, 99 kommunikasjon og samarbeid 99 endring og endringskompetanse 99 leiing og sjølvleiing Målgruppe 99 for alle 99 for personar med leiaransvar, rettleiingsoppgåver, medarbeidaransvar, prosjektansvar Gjennom kurset lærer ein å 99 verta bevisst, ta i bruk og utvikla eigne (skjulte/ubrukte) ressursar 99 styrka eigen endringskompetanse, yrkesmessig og privat 99 takla stor grad av fleksibilitet 99 takla stor grad av kaos, uro, endring 99 kunna samarbeida Handlingskompetanse er eit tverrfagleg studium der vi brukar teori frå pedagogikk, psykologi, sosiologi og filosofi til å belysa, analysera og forstå individ, grupper, samfunn, og samspel mellom individ, mellom grupper og mellom individ, grupper og samfunn. Tilknyting til praksis får ein gjennom eigne erfaringar, tidlegare og nye, eksempel og erfaringsutveksling. Øvingar og oppgåver går på å få nye erfaringar, erfara på ein ny måte, bearbeida erfaringar og å utforska det ukjente. 7

8 BILDE: JÆREN 8

9 Forsking og utvikling HLB sin visjon er å vera ein sentral kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn. HLB har og som mål å vera Noregs fremste kunnskapsmiljø for bygdeutvikling. Desse målsetjingane pregar den raskt veksande forskingsaktiviteten ved høgskulen. HLB er involvert i ei rekke nasjonale og internasjonale forskings- og utviklingsprosjekt med vekt på utviklingsorientering. Her er nokre: 99 Med gründerblikk på bygderessursar. Nasjonalt pilotprogram om entreprenørskap i høgare utdanning. 99 Europeisk samarbeid om korleis ulike modellar for landbruksstøtte påverkar økonomisk, sosial og kulturell utvikling i bygdeområde. 99 Europeisk samarbeid om inkluderande læringsmodellar for høgare utdanning. 99 Internasjonalt forskarsamarbeid om bruk av hest i næring. 99 Følgeevaluering og forsking rundt ny bruk av tomme driftsbygningar i landbruket. 99 Fleire forskings- og utviklingssatsingar rundt identifisering og bruk av lokalt/regionalt særpreg i nærings- og stadutvikling. 99 Forsking og utvikling rundt kulturelle landskap og landskapsregionar. HLB er heile tida open for nye oppdrag og samarbeid innanfor våre fag- og kompetanseområde. Sjekk og våre nettsider for forskingsresultat og publikasjonar! 9

10 Nye moglege studietilbod frå hausten 2011 HLB søkjer i år akkreditering (offentleg godkjenning) for to nye studiar som me vonar å kunna setja i gang frå hausten Me tek mot søknader om opptak innan vanleg søknadsfrist, men ingen studentar vert tekne opp før akkreditering er klar (truleg tidleg sommar 2011): Årsstudium Hest i næring 60 studiepoeng Hestehald er i vinden som aldri før, og hesten er og ein stendig viktigare del av norsk landbruk. Hest som hovud- eller tilleggsnæring kan bidra til å skapa arbeidsplassar og aktivitet på gardane og representera ei inntektskjelde for eigarane i tida framover. Dette studiet vil gje ei brei tilnærming til korleis hesten kan nyttast til inntektsgjevande verksemd. Studentane vil og få god innføring i tema som etisk dyrehald, foring og veterinærfag. Studietilbodet vender seg til ei brei målgruppe, blant anna personar som: 99 har lang praktisk erfaring med hest men manglar formell kompetanse, 99 ønskjer å spesialisera seg på å dyrka fôr til hest, 99 ønskjer å nytta garden til turisme og ser hesten som ein naturlig del av tilbodet, 99 ønskjer å utvikla eit Inn på tunet - tilbod og vil nytta hesten i dette 99 ønskjer å utvikla tilbod om rideundervisning eller andre former for ridetilbod, 99 ønskjer å tilby oppstalling og treningsfasilitetar, 99 ønskjer å utvikla og tilby kursverksemd i ulike tema og retningar innan hestehald. 10

11 Halvårseining Driftsleiing i landbruket (30 studiepoeng) Moderne landbruk krev store investeringar og ikkje minst kunnskap om økonomisk styring og kontroll. Dette studiet vil gje ei djuptgåande innføring i temaet driftsleiing. Etter fullført studium skal studenten vera kvalifisert for landbruksorientert driftsleiing, men den generelle kompetansen studiet gir vil og kunne nyttast innan økonomi- og personalfunksjonar i allmenne føretak i offentlege og private verksemder. Studiet i Driftsleiing er ei vidareføring av studiet Økonomi og leiing, og det er såleis sterkt tilrådd at studenten har gjennomført dette på førehand. 11

12 Generelt om studiane: Alle studiar er samlingsbaserte. Studentane samlast på Særheim over to-tre dagar ein til to gongar i månaden (avhengig av om ein tek 30 eller 60 studiepoeng pr studieår). Undervisninga føregår mellom september/oktober og april. Utover samlingane skjer arbeid og kommunikasjon over epost/internett. Denne modellen opnar for at studiar ved HLB lett kan kombinerast med anna arbeid. Samlingsmodellen gjer og at studentar kan bu over heile landet og likevel studera ved høgskulen. Studiane er godkjende i Statens Lånekasse for Utdanning. Søknadsfrist: 15 mai. Opptak fram til studiestart dersom ledige plassar. Opptakskrav: Studiekompetanse eller realkompetanse. Studieavgift: Studieavgift er for tida kr. 670,- per studiepoeng. Kontakt: Høgskulen for landbruk og bygdenæringar Postvegen Klepp stasjon Tlf: Epost: Mykje informasjon, inkludert søknadsskjema, ligg på HLB si heimeside:

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer