Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 17.11.2010. PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Privatistar/Privatister Om vedlegg og opphavsrettigheter Utdanningsdirektoratet har ikke adgang til å publisere opphavsrettslig materiale på Internett. Tekster og bilder som er vedlagt oppgavene kan i noen tilfeller finnes på Internett. Mange av tekstene vil du også kunne finne på biblioteket. Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og andre verktøy som tillèt kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som 2. språk og framandspråka er heller ikkje omsetjingsprogram tillatne. Kjelder er tekstar som er tilgjengelege for andre, dvs. publiserte tekstar. Dersom det er aktuelt for deg å bruke kjelder i svaret ditt anten fordi oppgåva krev det, eller fordi du vel å bruke kjelder, må desse førast opp på ein etterretteleg måte. Det finst ulike måtar å føre opp kjelder på. Det vesentlege er at alle kjelder som blir brukte til eksamen, skal førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå nettsider, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Bruk av kilder: 5 timer Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som 2. språk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Kilder er tekster som er tilgjengelige for andre, dvs. publiserte tekster. Dersom det er aktuelt for deg å bruke kilder i din besvarelse enten fordi oppgaven krever det, eller fordi du velger å bruke kilder, må disse oppgis på en etterrettelig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. Det vesentlige er at alle kilder som blir brukt til eksamen, skal oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på så vel lærebøker som annen litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Side 2 av 6

3 Oppgave 1 / gfjp 1 Les teksten og svar på spørsmålene. cq;fsf;f jug;gl;l gfjpia thrpj;j tpdhf;fsf;f tpil vojf xof;fk; vd;gj kdpjdplj;jpy; fhzg;gl Ntz;ba Xu; caupa gz;g vd;w gz;lnjhl;l,d;wtiu gy mwpqu;fspdhy; $wg;gl;ls;sj. xof;fkhdj vy;yh kjq;fspyk; $wg;glk; xu gz;ghfk;. xof;fk; vd;gj cz;ik> Neu;ik, epahak; vd nghus;glk; vd;w gy Ehy;fspy; $wg;gl;ls;sd.,t; xof;fq;fs; kpwg;glk; NghJ gy r%fr; rpu;nflfs; cuthfpd;wd. ngha;> fst> nfhiy> ghypay; ty;ywtfs; Nghd;w gy xof;fr; rpu;nflfs;,g;nghj cynfq;fk; fhzf;$bajhf,uf;fpd;wj. xof;fr; rpu;nflfs; eilngwk;nghj mjid,y;yhj xopg;gjw;f ntfrdj; njhlu;gr; rhjdq;fspd; nghwg;g kpf Kf;fpakhd njhd;whfk;. kf;fsf;f tpiuthf jfty; nrd;wila cjtgit gj;jpupif> thndhyp> njhiyf;fhl;rp,,izaq;fs; Nghd;w rhjdq;fshfk;. gj;jpupifj;jiw md;wpypue;j,d;wtiu ey;y fuj;jf;fis kf;fsf;f vlj;jiuf;fk; Xu; ClfkhFk;. gj;jpupiffspd; xt;nthu gf;fj;jpyk; rpu;nfl;bd; jok;gfs; njspthfj; njupak;. rpu;nfl;bid vlj;jf; $Wfpd;w gj;jpupiffs; mjidj; jlg;gjw;f epl;rakhf KayNtz;Lk;. rpu;nflfspdhy; kdpj rkjhak; milak; jpikfisak; mjd; tpisthf rkjhaj;jpy; Vw;gLk; jhf;fq;fisak; njsptglj;j Ntz;Lk;. mt;thw njsptglj;jk; NghJ jhd; mt;thwhd rpu;nflfs; epfo;tij jlf;f KbAk;. Xu; rkjhaj;ij ed;whf fl;bnaog;gtjw;f ntfrd Clfq;fs; gq;f vlj;jf; nfhs;s Ntz;Lk;. xof;f rpu;nflfs; tiytpupj;j MLfpd;w nghoj mijg;gw;wpa nra;jpfs; ntfrd Clfq;fspy; ntspaplg;gl;l kf;fis VNjh xutifapy; rpe;jpj;j nraw;gl itj;j,dpnkyk;,t;thwhd rpu;nflfs; elf;fhky;,uf;f toptiffs; nra;a Ntz;Lk;. ntfrd Clfk; vd;gj kf;fsila kdq;fis ClWf;f Ntz;Lk;. mjd; Clhf rpu;nfl;bid Vw;gLj;Jgtu;fis ey;topg;glj;j Ntz;Lk;. jw;nghoj rpy Clfq;fs; rpu;nflfis Jhz;b tplgitahf mikfpd;wd. mit jkj nghwg;ig czu Ntz;Lk;. fw;wij kwe;jhy; kpz;lk; fw;wf; nfhs;syhk;. Mdhy; xof;fk; jtwpdhy; jtwpaj jhd; vd;w fuj;ij kf;fsf;f vlj;jiuj;j ey;y xu rkjhaj;ij cuthf;ftj ntf rd Clfq;fspd; nghwg;ghfk;. Svar på spørsmålene tpdhf;fsf;f tpil vojf. 1. ntfrdj; njhlu;gr;rhjdq;fs; vit? 2. xof;fk;> Clfk; vd;w nrhw;fis tpsf;ff. 3. r%fr;rpu;nflfs; vit vd epq;fs; fujfpd;wpu;fs;? Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Side 3 av 6

4 4.,g;gFjpf;F xu jiyaq;fk; vojf. 5. Clfq;fs; vt;thw nraw;gl Ntz;Lk; vd;w epq;fs; fujtij RUf;fkhf vojf. Oppgave 2 / gfjp 2 Les påstanden nedenfor og skriv din mening om dette. Hvordan bruker du mobilen din? fpo;tuk; $w;iw thrpf;ftk;.,j gw;wpa cq;fs; fuj;ijak;, ifj;njiyngrpia vg;gb ghtpg;gpu;fs; vd;gj gw;wpak; RUf;fkhf vojf,d;w fpl;ljl;l midj;j Nehu;Nt rpwtu;fsk;,isqu;fsk; jkf;nfd;w ifj;njhiyngrp itj;jpuf;fpwhu;fs;.,tu;fs; jhd; jw;fhy njhopel;gj;ij mjpfkhf cgnahfpg;gtu;fshf cs;sdu;. Mdhy; ifj;njhiyngrpia cgnahfpf;fk; NghJ fuj;jpy; nfhs;sg;glntz;ba tplaq;fisnah my;yj Vw;glf;$ba Mgj;Jf;fisg; gw;wpnah njspt Fiwthdtu;fshf,Uf;fpwhu;fs; vd;gj Xu; nghjthd fuj;j. Oppgave 3 / gfjp 3 Skriv setninger på tamil med følgende ord. Hverdag, Tilfeldig, Nøyaktig, Av og til, Pålitelig. gpd;tuk; nrhw;fis itj;j nghus; tpsq;f jkpopy; trdq;fs; vojf. m. xt;nthu ehsk; M. jw;nrayhf,. jpl;ltl;lkhf <. rpy Ntisfspy; c. ek;gpf;ifahd Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Side 4 av 6

5 Oppgave 4 / gfjp 4 Les annonsene og svar på spørsmålene på tamil. fpo; jug;gl;ls;s tpsk;guq;fis thrpj;j> tpdhf;fsf;f jkpopy; tpil vojf. 1. Rørleggervakta AS Rørleggervakta A/S i Oslo er en 24t døgnåpen. Vi har alltid korte ventetider, så ta kontakt. Konkurransedyktige priser. Velkommen. Besøksadresse: Låveveien 33, 0682 Oslo Telefon: Oslo Kommune Legevakt Akutt Lege hjelp i Oslo Slik får du hjelp ved sykdom eller ulykker Legevaktsentralen: Ring Åpent hele døgnet Når liv og helse er i fare: Ring 113. Åpent hele døgnet Svar på spørsmålene på tamil. tpdhf;fsf;f tpilia jkpopy; vojf. m. RftPdk; njlu;ghf njhlu;gnfhs;s Ntz;ba njhiyngrp,yf;fj;ij voj;jpy; vojtk;. M. jz;zpu; Foha;fspy; Vw;gLk; gpiofisr; rpu;nra;a njhlu;g nfhs;s Ntz;ba njhiyngrp,yf;fj;ij voj;jpy; vojtk;.,. capuf;f Mgj;jhd epiyapy; xutu; tpjpapy; jtpf;fk; NghJ njhlu;g nfhs;s Ntz;ba njhiyngrp,yf;fj;ij voj;jpy; vojtk;. Oppgave 5 / gfjp 5 Foreldrene klager ofte over at ungdommene bruker for mye tid foran skjermen. Skriv din mening om dette.,isqu;fs; $Ljyhd Neuj;ij fzdp ghtpg;gjw;f nrytplfpd;whu;fs; vd ngw;nwhu;fs; kdk;tue;jp $WtJ,ay;ghfptpl;lJ.,Jgw;wpa cq;fs; fuj;ij tpgupf;ff. Eksamen PSP5311 TAMIL nivå III Side 5 av 6

6 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2003 Dokumentasjon og kvalitet VÅREN 2014. Privatister. Vg2 Industriteknologi

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. PIN2003 Dokumentasjon og kvalitet VÅREN 2014. Privatister. Vg2 Industriteknologi OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen PIN2003 Dokumentasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LGA2002 Forvaltning

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9.

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. NOR1206 Norsk Vg2 yrkesfag HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfaglige utdanningsprogram. 9. OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen NOR1206 Norsk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 2010 Fremmedspråk Elever og privatister Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon HØSTEN 2011. Privatister. Salg, service og sikkerhet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. DEL2002 Elektronisk infrastruktur VÅREN 2011. Privatister. Vg2 Data og elektronikk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DEL2002 Elektronisk

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE1001 Data- og elektronikksystemer HØSTEN 2011. Privatister. Vg1 Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. ELE1001 Data- og elektronikksystemer HØSTEN 2011. Privatister. Vg1 Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE1001 Data-

Detaljer

Vurderingsveiledning 2012

Vurderingsveiledning 2012 Vurderingsveiledning 2012 Fremmedspråk Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2012 Dette er en felles vurderingsveiledning for sentralt gitt

Detaljer

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon

Privatister. Skriftlig eksamen KJP2003. Dokumentasjon og kvalitet HØSTEN 2011. Utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon Opplæringsregion Nord Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2003 Dokumentasjon

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.009 MAT1008 Matematikk T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2012 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014

Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 Førebuing/Forberedelse 20.11.2014 SAM3033 Økonomistyring Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Vedlegg: Andre opplysningar: Informasjon om

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3006 Marknadsføring og leiing 2 / Markedsføring og ledelse 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer