Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 11:00 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15 Fornebubanen, status og gjennomføringsmodell 17/15 Innfartsparkering i Akershus 18/15 Samferdselsplan for Akershus /15 E 18 Retvet-Vinterbro. Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger. 20/15 Forsøksfylke uten sams vegadministrasjon.oppfølging av FT sak 67/14 21/15 Prøveprosjekt sommerbåt (helgerute) til Vollen 22/15 Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon 23/15 Foranalyse - forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune 24/15 Framtidige endringer for bompengeselskapene. Mulig omorgansiering av Fjellinjen AS 25/15 Forslag til høringsutkast på Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. 26/15 Disponering av miljøfondet i /15 Forskottering av vegtiltak i Frogn kommune, Dalsbakken - Glenne. 28/15 Skolevalg Rammer og retningslinjer 29/15 Oppfølging av lærlingundersøkelsen 30/15 Den gode akershusopplæringen i et nordisk perspektiv 31/15 Statusrapport - Arbeidet med bekjempelse av ekstremisme 32/15 Nye muligheter med digitale hjelpemidler i opplæringen og konsekvenser for framtidige skolebygg 33/15 Valg Forhåndsstemming på videregående skoler 34/15 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 35/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår 2014 Interpellasjoner 1/15 Interpellasjon fra repr. Kjell Martmann Moe om driftsvilkår for Grinimuseet 3

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel Fornebubanen, status og gjennomføringsmodell Innstilling 1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å videreføre planleggingen av Fornebubanen og igangsette arbeidet med et forprosjekt. 2. Fornebubanen gjennomføres etter en byggherrestyrt modell. Sammendrag Formål med saken. I samsvar med fylkestingets vedtak fra 17. des og Oslo bystyre sitt vedtak fra 5. juni 2013, samarbeider Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune om realisering av en bane med metrostandard fra Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Av hensyn til både nyttevurdering og risikovurdering, samt fremdrift i planarbeidet anbefaler fylkesrådmannen at det ikke planlegges videre med en OPS-løsning for utbygging av Fornebubanen. Fylkesrådmannen anbefaler at det videre planarbeidet legger til grunn en ordinær byggherrestyrt modell for utbygging av Fornebubanen. For å holde fremdriften i prosjektet ber fylkesrådmannen om fullmakt til å igangsette arbeidet med forprosjekt. Valg og organisering av denne prosessen vil gjøres i samarbeid med Oslo kommune, og det vil vektlegges å sikre god fremdrift, samt nødvendig kompetanse og styring. Bakgrunn og saksopplysninger Regulering og videre planlegging. Forslag til reguleringsplan for strekningen Fornebu senter til Lysaker ligger ute til høring og et endelig vedtak i Bærum kommune for reguleringsplanen forventes sommeren Forslag til reguleringsplan for strekningen i Oslo fra Lysaker til Majorstuen forventes ferdigbehandlet i Oslo kommune sommeren Det skal utarbeides et forprosjekt og en KS2 (kvalitetssikring) hvor de vedtatte reguleringsplaner legges til grunn. For å holde en god fremdrift på planleggingen anbefaler fylkesrådmannen at arbeidet med forprosjektet for Fornebubanen igangsettes så snart reguleringsplanen for strekningen i Akershus er endelig vedtatt, for deretter 4

5 å fullføre forprosjektet og KS2 når reguleringsplanen for strekningen i Oslo også er endelig vedtatt. Eierskap og fordeling av finansieringsansvar (funding). Det pågår drøftelser med Oslo kommune om eierskap og finansieringsansvar for Fornebubanen, og det er også god dialog med Bærum kommune, som reguleringsmyndighet for Akershusdelen av banen. Finansieringsløsningen vil trolig bestå av en kombinasjon av statlig bidrag, grunneierbidrag og bidrag fra Oslopakke 3. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med en egen sak om dette. Økonomi. Det er etablert en politisk styringsgruppe for å følge arbeidet med finansiering av Fornebubanen. Gruppen vil bli holdt kontinuerlig oppdatert. Fylkesordføreren leder styringsgruppens arbeid. Kostnader Ut fra at reguleringsplanene ikke ennå er godkjent og at forprosjektet ikke er gjennomført er kostnadsanslagene usikre. Foreløpige kostnadsanslag for prosjektet, som vi inntil videre forholder oss til, er 10 mrd. kr +/- 25% usikkerhet i 2013-kr. Beløpet er eksklusive mva. Prosjektets avgrensning. Fornebubanen strekker seg fra Fornebu senter via Lysaker og Skøyen med tilkobling ved Majorstuen stasjon. Full driftsbase etableres ved Fornebu senter. Banen tilrettelegges for et oppgradert sikrings- og signalanlegg for hele metrosystemet i Oslo og Akershus. Status på planarbeidet Arbeidet med planlegging og etablering av Fornebubanen følger vedtakene fattet av fylkestinget 17. des og Oslo bystyre 5. juni 2013, sak 170: «Fornebubanen kollektivløsning til Fornebu». Vedtakene innebærer at det ikke vil bli fattet et endelig vedtak om at baneprosjektet skal gjennomføres før det foreligger et forprosjekt og en KS2. Både forprosjektet og KS2 vil ta utgangspunkt i reguleringsplanene for Fornebubanen i henholdsvis Bærum og Oslo. Reguleringsplanen i Bærum kommune har vært oppe til første gangs behandling i Bærum kommune og lagt ut til offentlig ettersyn 7. februar Det forventes et endelig vedtak i kommunestyret før sommeren Arbeid med reguleringsplanen for Fornebubanen med stasjonsområder i Oslo forventes endelig vedtatt før sommeren Forprosjekt for Fornebubanen kan igangsettes med grunnlag i det reguleringsarbeid som er utført for banestrekningen i Akershus/ Bærum kommune. Endelig ferdigstillelse av forprosjektet og en KS2, vil kunne avsluttes når reguleringsarbeidet i Oslo har fått sin endelige behandling. Samtidig med pågående planarbeid arbeides det med prosessene for finansiering av Fornebubanen. Avklaringer om hvilke finansieringskilder som er aktuelle og hvilke bidrag som kan forventes, pågår. Forhandlingsprosesser om banebidrag og størrelsen på disse er under vurdering. Fremdrift 5

6 Reguleringsarbeidet som pågår etterfølges av vedtak om et forprosjekt, som er en videre detaljering av det arbeid, føringer og vedtak, som fremkommer i reguleringsarbeidet. I samråd med Oslo kommune drøftes hva slags gjennomføringsorganisasjon (byggherreorganisasjon) som kan utføre oppdragene i henhold til gjeldene lovverk, aktuelle regelverk og bestemmelser. Problemstillinger og alternativer Gjennomføringsmodeller. Tre gjennomføringsmodeller har vært vurdert: Offentlig privat samarbeid (OPS), etablering av utbyggingsselskap og tradisjonell byggherremodell. Det er igangsatt arbeid med å få definert det rettslige handlingsrommet for de aktuelle modellene og hvordan de ønskede løsninger kan tilpasses dette. Den ene av de anbefalte modellene er et OPS-selskap som byggherre. I en slik modell skal et OPS-selskap tradisjonelt finansiere, bygge, eie, forvalte, drifte og vedlikeholde et fysisk anlegg. OPS-modellen forutsetter klare grensesnitt og en risikoprofil hvor alle risikoelementer er kartlagt, identifisert og fordelt til den av partene som har best forutsetninger for å håndtere risikoen. Det er en kjensgjerning at en OPS-aktør har dyrere lånefinansiering enn det offentlige, men at det kan ligge besparelser i at en OPS-aktør har et helhetlig gjennomføringsansvar for et prosjekt og i tillegg ansvar for senere drift og vedlikehold, noe som kan kompensere for dyrere finansiering. Grensesnittet mot Sporveiens ansvar og medvirkning i forhold til utbygging og senere drift og vedlikehold er uklart, og det kjennes ikke til tilsvarende prosjekter som kan danne erfaringsgrunnlag for å identifisere klare grensesnitt. I tillegg har prosjektet med ny Fornebubane noen karakteristiske kjennetegn ved at det skal være en integrert del av et helhetlig metrosystem i Akershus og Oslo, og at Fornebubanen skal tilrettelegges for et nytt signal og sikringsanlegg (CBTC) for hele T-banesystemet. Ovennevnte i tillegg til usikkerhet knyttet til mva.-kompensasjon/refusjon er forhold som vil ha fremdriftsmessige konsekvenser i form av forsinket gjennomføring. Gjennomføringsmodellen med etablering av et utbyggingsselskap, med oppdrag om å sikre en optimal gjennomføring av et investeringsprosjekt, vil isolere investeringsoppgaven fra driftsoppgavene. En helhetlig gjennomføring som skal sikre senere optimal drift forutsetter et tett og nært samarbeide mellom partene. Det må stilles høyere krav til profesjonell eierstyring for at en slik modell skal fungere enn i en tradisjonell byggherremodell, men uten at det allikevel kan garanteres at eierne vil ha nødvendig styring og kontroll. En tradisjonell byggherremodell skiller seg fordelaktig ut fra de to andre modellene ved at den vil gi eierne bedre styring og kontroll med gjennomføringen. Dette er også en modell som eierne har god erfaring med fra tidligere prosjekter av tilsvarende karakter. Av hensyn til fremdriften vil en avklaring på dette være fordelaktig med hensyn til å opprettholde fremdriften i prosjektet. Fylkesrådmannen anbefaler at det arbeides videre i samarbeid med Oslo om en tradisjonell byggherremodell for gjennomføringen. Hvem som skal være byggherre og bestiller av utførere vil ikke finne sted før etter at forprosjektet og KS2 er utført og fylkestinget/ Oslo bystyre har gitt klarsignal for gjennomføring. Bymiljøavtaler: 6

7 Begrepet «Bymiljøavtale» ble introdusert av regjeringen i forbindelse med Nasjonal Transportplan Langsiktige bymiljøavtaler mellom stat, fylke og storbykommune skulle være et virkemiddel for å nå klimamålet om at transportveksten i storbyregionene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Staten har signalisert at man gjennom en bymiljøavtale for Oslo og Akershus vil finansiere 50% av Fornebubanen. Forhandlingene om en slik avtale er foreløpig ikke kommet i gang. Oslopakke 3: Oslopakke 3 er en avtale for samordning av statens prioriteringer for riksveier og jernbane med Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes prioriteringer av egne vei- og kollektivtiltak, og innkreving og fordeling av bompenger. Oslopakke 3 ble vedtatt av fylkeskommunen i 2006, og gjelder fram til år Prioriteringene i Oslopakke 3 skjer gjennom et handlingsprogram som rulleres årlig gjennom vedtak i Akershus fylkesting, Oslo bystyre og Stortinget. Fornebubanen ble prioritert inn i Oslopakke 3 med ca 1,2 mrd. kroner i forbindelse med en revidering av pakken i Restfinansiering ved nye avtaler om bidrag til bane Baneetableringen vil bidra til verdiøkning på eiendommer ved merutnyttelse og bedre tilgjengelighet. Betingede avtaler forutsettes inngått med grunneierne på Fornebu. Det legges til grunn at dette også vil skje langs banen i Oslo. Det er opprettet en planrådsgruppe som skal vurdere mulighetene for økt arealutnyttelse innen kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu. Sikring- og signalanlegg Det er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) for nytt signal- og sikringsanlegg for hele T-banen. Konklusjonen er at eksisterende signalsystem må fornyes med et CBTC-system. Fornebubanen tilrettelegges for en tilkobling til nytt CBTC-system. Eierskap. Eierskap til Fornebubanen vil bli fremmet i en senere sak. Funding ansvar for finansiering. Fundingsansvar kan fordeles etter flere alternativer. Det pågår drøftelser mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en hensiktsmessig fordeling av finansieringsansvaret. Når finansieringsansvaret for investeringene i baneprosjektet har funnet en hensiktsmessig form, vil fylkesrådmannen fremme forslag om dette i egen sak. Pågående samarbeid. Samarbeid med Oslo kommune: Samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er tett og kontinuerlig. Utfordringene omfatter eierskapsavklaringer, finansieringsfordeling, finansieringskilder og gjennomføringsmodell. Alt kan ikke avklares til samme tid. Noen avgjørelser haster mer enn andre. Det som nå har prioritet er å få klarsignal for videreføring av planarbeidene ved å gi igangsettingstillatelse til et forprosjekt for Fornebubanen. Samarbeid med Bærum kommune: Det ble høsten 2014 avholdt kontaktmøte mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune for at partene skulle være oppdatert på status for prosjektarbeidet. Samarbeid med grunneiere på Fornebu. Kontakten vil fortsette gjennom de videre prosessene for planarbeid, finansiering og bygging. 7

8 Samarbeid om finansiering: Arbeidet med finansiering av baneprosjektet ved benyttelse av utbyggingsavtaler og betingede avtaler drøftes i fellesskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Det er ikke igangsatt forhandlinger mellom Akershus fylkeskommune og grunneierne på Fornebu om grunneierbidrag, men forberedende arbeider pågår. Bærum kommune har opprettet en planrådsgruppe som skal utarbeide mulighetsstudier for merutnyttelse av arealene langs banestrekningen i Akershus. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at alternativet med en OPS organisering av ny Fornebubanen utgår. Uklare grensesnitt mot eksisterende og fremtidige anlegg og drift, gir OPS-gjennomføringen en tilsvarende uklar risikoprofil. Usikkerhet knyttet til mva.-kompensasjon/refusjon er forhold som vil ha fremdriftsmessige konsekvenser i form av forsinket gjennomføring. Et prosjekt av denne størrelsen har behov for en velorganisert styring knyttet sterkere opp til prosjekteierne for å oppnå en forutsigbar gjennomføring. Drift av en fremtidig bane skal inngå i dagens metrosystem i Oslo som driftes av Sporveien Oslo. Det synes ikke hensiktsmessig å gi drift- og vedlikeholdsansvaret for Fornebubanen til en annen driftsoperatør. Dermed gjenstår finansiering og utbygging av banen. Staten har gitt signaler om å bidra med 50 % gjennom bymiljøavtalene, det resterende må finansieres ved utbyggerbidrag eller via Oslopakke 3. Det er lite trolig at det private markedet kan finansiere denne banen med mindre risiko enn det offentlige kan. Når det gjelder organisering av selve utbyggingsfasen har vi gode erfaringer med både Kolsåsbaneprosjektet og det pågående Lørenbaneprosjektet i Oslo. Fylkesrådmannen vil sammen med Oslo kommune bestille en ekstern juridisk vurdering for å sikre at Akershus fylkeskommune, sammen med Oslo kommune finner den mest hensiktsmessige organisasjonsform for Fornebubaneprosjektet. Fylkesrådmannen ber derfor om fullmakt for å kunne gå videre med utarbeidelse av et forprosjekt og en organisasjonsform. Avklaring av gjennomføringsorganisasjon kan gi føringer til hvilke virksomheter som kan påta seg oppdrag for entreprisegjennomføringen. Juridiske avklaringer vil bli utført. Fylkesrådmannen vil legge frem en ny sak så snart sonderingsmøtene med Oslo om finansiering er ferdig og nye saker som berører prosjektets fremdrift vil bli fremlagt for politisk behandling. Saksbehandler: Dag Olsen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 8

9 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel /15 Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innfartsparkering i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen strategi på dette området. 2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler på programområde 7 Kollektivtrafikktiltak (ansvar ). Sammendrag Denne saken er ment å belyse og avklare hvordan Akershus fylkeskommune skal forholde seg til Jernbaneverkets posisjon, hvor de i henhold til egen strategi for innfartsparkering fortsatt vil benytte brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel og administrasjonsgebyr til å dekke kostnader (drift, service, vakthold og sikkerhet) til sykkelhotell- og parkering. Fylkesrådmannen foreslår å finansiere sykkelhotell ved Asker stasjon ved bruk av 4 mill. kr fra fylkestingets tilleggsbevilgning til innfartsparkering. Sykkelhotellet er ferdig planlagt og klargjort for gjennomføring i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus 9

10 Fylkestinget behandlet den sak 73/14 «Strategi for innfartsparkering i Akershus», og fattet følgende vedtak: 1. Mål: Fylkestinget støtter overordnet mål og strategi for innfartsparkering. Innfartsparkering skal; - kompensere for dårlig flatedekning for kollektivtransport i spredtbygde områder. - bidra til å gjøre det kollektive transportsystemet tilgjengelig for flest mulig. 2. Finansiering: Drift og utbygging av innfartsparkering skal finansieres gjennom ordinære budsjetter hos staten og fylkeskommunen. Tidligere vedtak sier at Akershus fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene og andre aktører for å få fortgang i prosessen. Dette vil kunne gi positive innspill til plassering, omfang og ev. kommunalt bidrag og komme i tillegg til inntekter fra brukerbetaling. Brukerbetalingen skal kun benyttes til å dekke driftsutgifter. 3. Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egne anlegg. 4. Innfartsparkering innarbeides som et eget arbeidsfelt i fylkeskommunens årlige og langsiktige plan- og budsjettdokumenter. Konkrete handlingsplaner for utbyggingen skal baseres på kost/nytte for trafikantene. 5. Hovedutvalgets prinsippvedtak 3. mai 2011 videreføres med mål om å sikre en årlig vekst på minst 500 plasser, frem til det totale antall plasser er kommet opp i plasser. 6. Utbyggingen av innfartsparkering, inkl. sykkelparkering, må sørge for bedre tilrettelegging mot buss og bane. Dette gjelder særlig for innbyggere i fylkets spredtbygde områder. 7. Sykkelparkering skal være gratis, og skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner og holdeplasser. 8. Ruter gis i oppgave å utvikle og forvalte et felles informasjonssystem om innfartsparkeringstilbudet. 9. Enkelte områder vil utpeke seg som midlertidige innfartsparkeringsplasser. Disse må enkelt kunne ta i bruk, inntil de senere omreguleres til senter- og næringsformål. 10. Fylkets handlingsplan for innfartsparkering innarbeides i Samferdselsdepartementets belønningsordning. 11. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp tidligere økonomiplanvedtak og gå i dialog med private som har tilgjengelige dagplasser i nærhet av kollektivknutepunkter. Det er behov for gunstige langsiktig leieavtaler. Forslaget til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», som ble lagt frem for fylkestinget til behandling i sak 73/14, var utarbeidet i fellesskap av Ruter AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fylkestingets vedtak i pkt. 2 avvek fra fellesskapets omforente forslag ved at brukerbetaling 10

11 kun skal benyttes til å dekke driftsutgifter. Implisitt i dette er at brukerbetaling ikke kan benyttes som et kapasitetsregulerende virkemiddel. Strategidokumentet ble ferdigstilt den med nødvendige endringer og tilpasninger som følge av fylkestingets vedtak, og oversendt til partene den med anmodning om en formell tilslutning til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus». Foreløpig har vi kun mottatt tilbakemelding fra Jernbaneverket som slutter seg til hovedinnholdet i «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», men som har innvendinger i to punkter som følger: - Jernbaneverket er uenig i at brukerbetaling ikke skal kunne brukes som kapasitetsregulerende virkemiddel, og viser i den forbindelse til at dette er nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. - Jernbaneverket ønsker mulighet til å benytte administrasjonsgebyr for sykkelparkering. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Fylkestinget behandlet den sak 111/14 «Årsbudsjett 2015 og ØP » og fattet i vedtakspunkt 12 blant annet vedtak om engangsmidler til innfartsparkering på 12 mill. kr. for budsjettåret Fylkestinget behandlet den sak 112/15 «Samferdselsplan del II Handlingsprogram » og fattet blant annet følgende vedtak: 1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7 Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges til grunn for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2. I henhold til vedtakspunkt 3 i FT-sak 73/14, «Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egneanlegg.», er fylkesrådmannen nå i gang med å implementere innfartsparkeringsstrategien. I første omgang dreier dette seg om oppfølging av vedtatte prosjekter i Handlingsprogram , kartlegging av aktuelle tiltak for perioden , samt tiltak som kan forseres i Parallelt med gjennomføring, kartlegging og planlegging, er det igangsatt arbeid med prosesser, systemer og rutiner for identifisering av nye tiltak og prioritering av tiltak i henhold til kriteriene som er nedfelt i strategi for innfartsparkering. Problemstillinger og alternativer Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus Jernbaneverket har i brev av til Akershus fylkeskommune forutsatt at de kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg langs jernbanestrekninger. Formelt viser de til at dette er i henhold til et mandat gitt av Samferdselsdepartementet og nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. 11

12 Jernbaneverket har i samme brev av argumentert for muligheten til å benytte et administrasjonsgebyr som bidrag til dekke driften av sykkelhoteller med tilhørende servicefunksjoner. De viser konkret til blant annet kostnader for vakthold og sikkerhet, samt administrative kostnader for å knytte tilgangen til sykkelhotell og sykkelparkering opp mot periodebilletten. Med denne saken ønskes en avklaring av at Oslopakke 3-midler, prioritert av Akershus fylkeskommune, kan tildeles Jernbaneverket, selv om de har en annen praksis for brukerbetaling. Det vises her til den ansvarsfordelingen mellom partene som er nedfelt i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, og pkt. 3 i fylkestingets vedtak i FT-sak 73/14, hvor det står at hver etat har ansvaret for egne anlegg. Til dette hører også med at tilskudd fra Oslopakke 3 ofte vil være et deltilskudd til etatenes ordinære bevilgning (egenfinansiering). Tildeling til Jernbaneverket for 2015 er avventet i påvente av politisk behandling av denne saken. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Flere prosjekter, f.eks. i regi av Jernbaneverket, er egenregiprosjekter. Dvs. at Jernbaneverket bygger innfartsparkering, sykkelhotell og sykkelparkering på egen grunn. Dette er prosjekter hvor investeringen aktiveres i Jernbaneverkets balanse. Gjennomføring av vedtatte innfartsparkeringsprosjekter og planlegging av nye prosjekter vil i stor grad omfatte prosjekter som andre parter eier. Akershus fylkeskommune kan ikke finansiere helt eller delvis denne typen prosjekter med egne investeringsmidler eller midler fra Oslopakke 3, avsatt som investeringsmidler i ØP. Akershus fylkeskommune kan imidlertid gi tilskudd til denne typen prosjekter med midler fra driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå en budsjetteknisk endring i 1. tertialrapport 2015, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Dette endrer ikke fylkestingets vedtatte formål med bruken av midlene (dvs. finansiering av innfartsparkeringsplasser). Endringen sikrer bare at midlene er budsjettert på riktig sted i vedtatt budsjett for 2015 i henhold til Kommunelovens forskrifter om budsjettering. I Samferdselsplan, Del II Handlingsprogram , er sykkelhotell ved Asker stasjon omtalt ved at det skal søkes gjennomført i 2015 med midler fra sykkelbyordningen. I forbindelse med forslag til tiltak i Handlingsprogrammet ble finansiering av sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon prioritert foran sykkelhotell ved Asker stasjon. Årsaken til dette var hensynet til en balansert fordeling av Oslopakke 3-midler mellom regionene i fylket. Sykkelhotellet er imidlertid ferdig prosjektert og klart for gjennomføring forutsatt finansiering. I forbindelse med fylkestingets behandling av ØP ble det vedtatt å tilleggsbevilge 12 mill. kr. for 2015 til forsert gjennomføring av tiltak som er planlagt senere i perioden, noe som gjør det mulig å bygge sykkelhotell både i Lillestrøm og Asker i løpet av Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen viser til at strategien for innfartsparkering i Akershus og Oslo regulerer den enkelte aktørs helhetlige ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, planlegging, finansiering og utbygging av egne anlegg, samt intensjonen om en felles og omforent strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune skal bidra med finansiering fra 12

13 Oslopakke 3. Det er vedtatt ambisiøse mål på dette området, og etter fylkesrådmannens syn er både finansieringsbidrag fra Oslopakke 3 og en felles og omforent strategi viktige forutsetninger for en god måloppnåelse. Av hensyn til behovet for å iverksette gjennomføring av vedtatte prosjekter og videre planlegging, finner imidlertid fylkesrådmannen det nødvendig å anbefale at brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel kan innføres på aktørenes egne innfartsparkeringsplasser i henhold til aktørenes egen strategi på dette området. Fylkesrådmannen har forståelse for at det kan være nødvendig å regulere tilgangen til p-anlegg for sykkel, og at attraktiviteten til slike anlegg er avhengig av sikkerheten ved anlegget. En kvalitetsheving av tilbudet om sykkelparkering må imidlertid ikke erstatte et tilbud om gratis sykkelparkering, men tilbys som supplement til gratis sykkelparkering. Gitt denne forutsetningen anbefaler fylkesrådmannen at det i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo gis anledning til å innføre et administrasjonsgebyr for sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. I 1. tertialrapport vil fylkesrådmannen foreslå en budsjetteknisk endring knyttet til midlene for innfartsparkering, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til Fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Endringen er av budsjetteknisk karakter, og har ingen konsekvenser for prioriteringer eller gjennomføring av tidligere omtalte tiltak. Fylkesrådmannen anbefaler at nytt sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres av tilleggsbevilgning for 2015 vedtatt i ØP Utgiftene er anslått til 4 mill. kr, jfr. omtale i Handlingsprogrammet for Eventuelle midler fra sykkelbyordningen for 2015 (opprinnelig planlagt benyttet til sykkelhotell i Asker) benyttes til andre sykkelprosjekter. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Tom Kristian Hansen 13

14 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel Samferdselsplan for Akershus Innstilling Samferdselsplan for Akershus legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for samarbeid og dialog med andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet. Sammendrag Samferdselsplanen for Akershus er fylkeskommunens mål og strategier for samferdselspolitikken de neste 10 årene. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram som rulleres hvert år. Samferdselsplanen skal fastlegge fylkeskommunens politikk og overordnede prioriteringer på samferdselsområdet. Prioritering av konkrete prosjekter og tiltak skjer gjennom handlingsprogrammet. En hovedambisjon for Samferdselsplan for er å synliggjøre hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet vil følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP). Forslaget til ny samferdselsplan tar utgangspunkt i mål fastlagt i Regional ATP, Økonomiplan , og Oslopakke 3-samarbeidet. I tillegg er føringer fra andre prosesser, herunder arbeidet med trygge skoleveier og innfartsparkering, fanget opp. Det er foreslått ti samferdselsstrategier, hvorav fem er transportstrategiene fra Regional ATP og de fem øvrige er supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. Gitt dagens rammebetingelser har ikke fylkeskommunen tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle føringer som ligger i forslaget til samferdselsplan. Fylkeskommunen må i oppfølgingen derfor både arbeide for økte ressurser til samferdsel i regionen, og se kritisk på hvordan ressursene brukes. 14

15 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Samferdselsplanen for Akershus er fylkeskommunens mål og strategier for samferdselspolitikken de neste 10 årene. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram som rulleres hvert år. Fylkesutvalget vedtok (sak 181/14) oppstart av arbeid med ny samferdselsplan, og at denne skulle være ferdig innen april Dagens plan gjelder for perioden , og det er lagt opp til at ny plan skal gjelde for perioden Samferdselsplanen skal gi en tydelig strategisk retning for prioriteringer innenfor egne ansvarsområder, og for samarbeid og dialog med andre aktører som berører samferdsel i regionen. Planen inneholder i liten grad prioriteringer av konkrete prosjekter. Denne skjer gjennom handlingsprogrammet, der rammer for drift og for hvilke konkrete samferdselstiltak som skal gjennomføres, blir fastlagt. Ambisjoner for Samferdselsplan En hovedambisjon med Samferdselsplan er å vise hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP). Arbeidet med Regional ATP har gjort det tydelig at det er nødvendig med en kursendring for å nå overordnede mål om konkurransekraft, arealeffektiv utvikling og et transportsystem som er effektivt og miljøvennlig. Innenfor transport må det satses enda sterkere på kollektivtransport, sykkel og gange, og samferdselsprioriteringene må støtte opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster. I arbeidet med samferdselsplanen er det gjennomført en enkel prosess. En rekke fagpersoner har bidratt med sin kompetanse, men det er bare Oslo kommune som formelt har fått planforslaget til gjennomsyn. For øvrig er det lagt til grunn at forankringen av overordnede mål og føringer fra Regional ATP allerede er godt ivaretatt gjennom den omfattende medvirkning man har hatt i denne prosessen. Også kunnskapsgrunnlaget for forslag til Samferdselsplan bygger i stor grad på Regional ATP og det utredningsarbeidet som her er gjennomført. I tillegg til Regional ATP tar Samferdselsplan utgangspunkt i mål fastlagt i Økonomiplan og mål som fylkeskommunen har forpliktet seg til gjennom Oslopakke 3-samarbeidet. Planen fanger også opp mål og føringer som er fastlagt gjennom andre strategiog planprosesser, herunder arbeidet med innfartsparkeringsstrategi, trygging av skoleveier, mv. Det er lagt vekt på at samferdselsplanen skal dekke fylkeskommunens samlede ansvarsområde innen samferdsel. Regional ATP har en viktig funksjon i å begrense transportbehovet gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster. Utgangspunktet for samferdselsplanen er i større grad at transportbehovet er gitt, og planen angir retning for hvordan fylkeskommunen skal søke å håndtere dette. Innen samferdselsplanens 10-års perspektiv vil også det meste av infrastrukturen være gitt. Et viktig perspektiv i samferdselsplanen er derfor hvordan bruken av infrastrukturen prioriteres, både når det gjelder framkommelighet, miljø og sikkerhet. Samferdselsplanens oppbygging Samferdselsplan skal være et kort og strategisk dokument som fokuserer på fylkeskommunens viktigste prioriteringer de neste 10 år. Med utgangspunkt i de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselspolitikk, dvs målene for Regional ATP, mål i Økonomiplan , og målene i Oslopakke 3-samarbeidet, er det satt opp 10 15

16 samferdselsstrategier. Fem av disse er transportstrategiene (T1-T5) i Regional ATP. De fem øvrige er supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. Forslag til samferdselsstrategier for Akershus: T1. Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur T2. Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling, kollektivreiser og bykvalitet T3. Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur T4. Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport T5. Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane og avlaster tettbygde områder for unødig tungtransport 6. Videreutvikle et differensiert transporttilbud som gir mobilitet for alle 7. Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferdselssystemet 8. Legge til rette for et markedstilpasset drosjetilbud 9. Stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffektive, har lave klimautslipp, og gir lite støy og lokal luftforurensing 10. Sikre at transportsystemet er robust i avvikssituasjoner, og redusere sårbarhet for kritiske hendelser I forslaget til samferdselsplan gis for hver strategi en sammenfatning av de viktigste prioriteringene og en kort tekstdel der det er formulert hvilke hensyn, valg og prioriteringer som vil være av særlig betydning for å følge opp samferdselsplanen. Avslutningsvis i planen omtales de økonomiske utfordringene og viktigheten av å vurdere samfunnsmessig lønnsomhet og nytte av aktuelle prosjekter og tiltak i forbindelse med prioriteringen. Problemstillinger og alternativer Den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene fremover vil representere en betydelig utfordring når det gjelder å avvikle transporten. Allerede i dag er ansvarsoppgavene innenfor samferdsel svært ressurskrevende, og beslaglegger en betydelig del av fylkeskommunens totale budsjett. Gitt dagens rammebetingelser vil fylkeskommunen ikke ha tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle de føringer som ligger i forslaget til Samferdselsplan Med så mange behov knyttet til utvikling av det regionale transportsystemet vil det være behov for å prioritere mellom ulike hensyn og former for måloppnåelse. I lys av Regional ATP vil det være nødvendig å se på prioriteringer på nytt, både i fylkeskommunens eget handlingsprogram og i samarbeidet om Oslopakke 3. Og knyttet til prioriteringene vil det være av stor betydning at fylkeskommunen på en hensiktsmessig måte vurderer så vel måloppnåelse som samfunnsmessige lønnsomhet. Samfunnsøkonomiske analyser tilpasset formålet bør inngå som en viktig del av et samlet beslutningsgrunnlag ved fremtidige valg av strategier og prioritering av større prosjekter og tiltak. Regional ATP blir sluttbehandlet høsten Forslaget til Samferdselsplan er dermed formulert med utgangspunkt i høringsforslag til Regional ATP. Et sentralt hensyn har vært å legge grunnlag for at fylkeskommunen allerede i sitt arbeid med neste handlingsprogram ( ) skal kunne hensynta sentrale føringer i Regional ATP. Fylkeskommunen er eier av Regional ATP. At fylkeskommune gjennom Samferdselsplanen tidlig tydeliggjør sine ambisjoner knyttet til egen oppfølging, må antas å kunne være av stor betydning også for andre aktørers vilje og engasjement i forhold til oppfølging av Regional plan. Samtidig innebærer 16

17 rekkefølgen at det i etterkant av at sluttbehandlingen av Regional ATP må gjøres en vurdering av om evt. endringer i denne bør ha som konsekvens at også samferdselsplanen må justeres. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslaget til Samferdselsplan for Akershus synliggjør sentrale valg og prioriteringer for fylkeskommunen i arbeidet med å følge opp Regional ATP på samferdselsområdet. Gjennom at Regional ATPs fem samferdselsstrategier er supplert med ytterligere fem strategier synes fylkeskommunens samlede ansvarsområde å være godt dekket. For fylkesrådmannen er det viktig å peke på at med dagens rammebetingelser vil Akershus fylkeskommune ikke ha tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle de prioriteringer som er synliggjort i forslaget til samferdselsplan. En sentral del av oppfølgingen av planens overordnede mål og føringer vil derfor være arbeidet med å øke de fylkeskommunale og statlige rammene for investering i og drift av det regionale samferdselssystemet. Rådmannen anbefaler at forslag til Samferdselsplan legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for fylkeskommunens samarbeid og dialog med andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet. Saksbehandler: Theis Juell Theisen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Samferdselsplan for Akershus Rådmannens forslag 17

18 Fylkesrådmannens forslag til Samferdselsplan for Akershus Mål og strategier Innhold s.2 Innledning s.3 Samarbeid, aktører og andre planprosesser s.4 Regional areal- og transportstruktur i Oslo og Akershus s.5 Oversikt mål og strategier s.6 Strategier og prioriteringer s.16 Økonomi og nytte

19 Innledning Samferdsel er en sentral del av fylkeskommunens ansvarsområde. Akershus fylkeskommune eier 1820 km fylkesvei, har ansvar for kollektivtransport, og er løyvemyndighet etter transportloven. Samferdselsplanen er fylkeskommunens overordnede samferdselspolitikk for de neste 10 årene. Den skal gi en tydelig strategisk retning for prioriteringer innenfor egne ansvarsområder, og for samarbeid og dialog med andre aktører som berører samferdsel i regionen. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram, som vedtas årlig med fylkeskommunens økonomiplan. Her besluttes rammer for drift og hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres når. Ambisjoner for denne rulleringen av Samferdselsplanen En hovedambisjon for Samferdselsplan for Akershus er å synliggjøre hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (heretter Regional ATP). Arbeidet med Regional ATP har gjort det tydelig at det er nødvendig med en kursendring, hvis vi skal nå de regionale målene om en bærekraftig og konkurransedyktig region, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling. Innenfor transport må det satses enda sterkere på kollektivtransport, sykkel og gange, og på samferdselsprioriteringer som støtter opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster. Ved å oppdatere Samferdselsplanen parallelt med at arbeidet med Regional ATP avsluttes, kan fylkeskommunen begynne med oppfølgingen allerede i handlingsprogrammet for Det må imidlertid tas høyde for at endringer i høringsforslaget til Regional ATP frem mot endelig vedtak også kan medføre endringer i Samferdselsplanen. Prosessen for denne rulleringen av Samferdselsplanen har vært enkel, uten mye medvirkning. Det henger sammen med at forankringen av overordnede mål og strategier allerede er godt ivaretatt gjennom omfattende medvirkning i den Regionale ATP-prosessen. Det vil også legges vekt på en god prosess med kommunene i arbeidet med handlingsprogrammet. Av samme grunner er det ikke utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag for Samferdselsplanen. Innholdet bygger på det omfattende utredningsarbeidet til Regional ATP, samt utredninger og analyser i andre, mer avgrensede prosesser, som innfartsparkeringsstrategi, trygging av skoleveier, mm. Samferdselsplanens oppbygging Samferdselsplanen skal være et kort og strategisk dokument som fokuserer på fylkeskommunens viktigste prioriteringer de neste 10 år. Det er tatt utgangspunkt i de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselspolitikk: Målene for Regional ATP, målene for fylkeskommunens virksomhet som ligger i Økonomiplan , og målene som fylkeskommunen har forpliktet seg til gjennom Oslopakke 3-samarbeidet. Det er videre tatt utgangspunkt i transportstrategiene i Regional ATP, og formulert supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. I kapittelet om økonomi og nytte til slutt i dokumentet omtales det økte finansieringsbehovet, og med det behovet for å sikre at det er de riktige tiltakene som prioriteres. 2 19

20 Samarbeid, aktører og andre planprosesser Fylkeskommunen er en av flere aktører som sammen utvikler det regionale transportsystemet, og koordinering skjer på flere arenaer. Fylkeskommunen kan gjennom samarbeid og myndighetsutøvelse bidra til at samferdselspolitikken i regionale planer også følges opp av statlige og kommunale myndigheter. Illustrasjon: Forhold mellom Samferdselsplanen og andre planer, avtaler og strategiarbeid. Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus skal vedtas høsten 2015 av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og legges til grunn for stat, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen. Samferdselspolitikken er fylkeskommunens viktigste virkemiddel for oppfølging av Regional ATP. Øvrige virkemidler er bl.a. lokalisering av egne virksomheter (skoler, administrative enheter, mm.), og uttalelser og innsigelser til arealplaner. Oppfølging av Regional ATP fra planeiernes side vil bli spesielt viktig for planens troverdighet hos lokale og statlige aktører, og for å stimulere andre aktører til oppfølging. Oslopakke 3 er en lokalpolitisk avtale om samordning av Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes prioriteringer av vei- og kollektivtiltak med statens prioriteringer for riksvei og jernbane, og fordeling av bompenger i henhold til disse prioriteringene. Gjeldende avtale går frem til år I Oslopakke 3 har partene et sett med felles mål, og Akershus fylkesting, Oslo bystyre og Stortinget vedtar et 4-årig handlingsprogram hver vår. Regional ATP og Samferdselsplanen er viktige grunnlag for fylkeskommunen når vi, sammen med Oslo og staten, konkretiserer prioriteringer i Oslopakke 3 og varslet bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Ruter er Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles selskap for drift og utvikling av kollektivsystemet. Ruter utarbeider strategigrunnlag og rutetilbud for buss, båt og t-bane på grunnlag av styringssignaler fra eierne. K2016 er selskapets egen strategiske kollektivtrafikkplan, og er ferdig i juni. Regional ATP og Samferdselsplanen er viktige grunnlag for fylkeskommunens innspill til arbeidet. Akershus kollektivterminaler (AKT) er Akershus fylkeskommunes administrasjonsselskap for drift og utvikling av kollektivterminaler. Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 10-årige plan, og grunnlag for transportetatenes 4- årige handlingsprogram. NTP skal sendes på høring våren 2016 og legges frem for Stortinget våren Regional plan for ATP og Samferdselsplanen vil være viktige grunnlag for fylkeskommunens innspill i prosessen, og for løpende dialog med de statlige transportetatene. Fylkeskommunen gir også innspill til NTP gjennom Østlandssamarbeidet med Østlandspakka og Samarbeidsalliansen for Osloregionen. Dialogen med de statlige transportetatene: Fylkeskommunen har løpende dialog med Statens vegvesen som har ansvaret for statlige veier, og Jernbaneverket som har ansvar for jernbaneinfrastrukturen. Ruter har jevnlig kontakt med NSB om kollektivtilbudet i regionen. Dialog med kommunene: Kommunene legger de viktigste premissene for transportbehovet med lokalisering av arbeidsplasser, boliger, skoler mm. Regional ATP vil være det viktigeste verktøyet for samordning mellom kommunenes arealplanlegging og fylkeskommunens samferdselsprioriteringer, i tillegg til løpende dialog som omfatter bl.a. planuttalelser, samarbeid om transportløsninger, og jevnlige kontaktmøter og innspill til handlingsprogram. 3 20

21 Regional areal- og transportstruktur i Oslo og Akershus Med forbehold om endringer i endelig vedtak (innen utgangen av 2015). 4 21

22 Oversikt mål og strategier 5 22

23 T1 Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur Viktigste prioriteringer: - Videreutvikle kollektivsystemet i tråd med prinsipper i Regional ATP, og samtidig opprettholde betjening av dagens utbyggingsmønster. - Utvikle innfartsparkeringstilbudet for bil og sykkel for å gjøre kollektivsystemet tilgjengelig for flest mulig. - Være pådriver for et regionalt sykkelveinett som binder sammen byer og tettsteder. - Bygge opp under gange og sykkel og det ordinære kollektivsystemet når nye skoler lokaliseres. Kollektivtilbud mellom og inn mot byene I Regional ATP legges det opp til å utvikle regionale byer i Akershus med en høy andel av veksten. Det skal legges til rette for økt næringsutvikling, bl.a. for å utnytte den motstrøms kapasiteten vi har i transportsystemet. Styrking av byenes rolle som regionale sentre, innebærer at byene også må være midtpunkt i det lokale kollektivsystemet. Ruter og NSB har allerede begynt å innføre dette i sine ruteplaner. Bussene rettes i økende grad mot eller pendler gjennom byene i Akershus, og kollektivreiser videre mot Oslo skjer med hurtiggående togforbindelser. Ressursene som spares på mindre parallellkjøring mellom buss og tog, kan brukes på økt frekvens på det lokale tilbudet. Mens vi i dag har høye kollektivandeler på arbeidsreiser mot Oslo sentrum, vil en slik omlegging kunne øke kollektivandelene for både arbeids- og fritidsreiser internt i Akershus, og mellom Akershus og ytre deler av Oslo. Ruter og jernbaneaktørene må samarbeide videre om rolledeling bane/buss. Regional ATP har kartfestet noen prinsipper for videreutvikling av kollektivsystemet (jf. kart s.4) som bygger opp om prioriterte vekstområder. Dette er strategiske satsninger som skal kunne legges til grunn for arealutvikling. Det må arbeides videre med hvordan det kan gis forutsigbarhet for at ønsket arealutvikling fører til økt kollektivtilbud, slik at det stimuleres til næringslokalisering i regionale byer, at regionale byer og bybånd tar en høy andel av veksten, og at kommunene konsentrerer hoveddelen av sin vekst til prioriterte byer og tettsteder. Tilsvarende vil utbygging som ikke er i tråd med Regional ATP, ikke kunne begrunnes med fremtidig økt kollektivtilbud. Fylkeskommunen vil følge opp prinsippene gjennom Ruter, bl.a. i Prioritering av transportakser og senterstruktur i bybåndet (Regional ATPs handlingsprogram H1), og Videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport (H5). Kollektivbetjening av dagens utbyggingsmønster Samtidig som kollektivtilbudet skal utvikles på en strategisk måte for å bygge opp om prioriterte vekstområder, skal dagens utbyggingsmønster og reiseforbindelser fortsatt betjenes på en god måte. Noen kollektivforbindelser som er tunge i dag, er ikke trukket frem som strategisk viktige i Regional ATP. Eksempler er ekspressforbindelser fra lokale byer og tettsteder til Oslo, der Regional ATP vektlegger styrking av forbindelser mot de regionale byene. Utvikling i rutetilbudet må gjøres på en måte som samlet sett ivaretar kundenes behov. Utenfor den regionale areal- og transportstrukturen må kollektivbetjeningen fortsatt skje med utgangspunkt i hva det er marked for. Områder med lav utbyggingstetthet er kostbare å betjene med et godt kollektivtilbud. I de mest spredtbygde områdene må hovedfokuset være løsninger som sikrer mobilitet for alle, jf. strategi 6. Samarbeid om kollektivtransport Ruter-området omfatter Oslo, Akershus, Røyken og Hurum. Mange av kollektivreisene starter imidlertid utenfor dette området, og systemet må utvikles slik at rutetilbudene henger best mulig sammen. Med bedre tilbud blir det også mer aktuelt med takst- og billettsamarbeid som gjør det mer brukervennlig å reise kollektivt på tvers av operatører. Et aktuelt spørsmål som fylkeskommunen arbeider med er overføring av innkjøpsansvaret for lokaltogtransport fra NSB til Ruter. 6 23

24 Samarbeid om rutetilbud, takster og billetter ut over dagens område reiser spørsmålet om for hvor stor region det er hensiktsmessig å legge til rette for pendling. Regionforstørring har positive effekter for næringslivets tilgang på kompetent arbeidskraft. Medaljens bakside kan være økt transportarbeid, særlig dersom man ikke lykkes med økt næringsutvikling i flere byer i regionen. Når det er aktuelt med samarbeid mellom Ruter og nabofylkenes kollektivselskaper, bør det ses nærmere på denne problemstillingen. Blant annet må nytten av å prioritere økte kostnader ved utvidelser av takst- og billettsamarbeidet ses opp mot å prioritere det nære pendlingsomlandet. Ruters tilbud må også ses i sammenheng med kommersielle aktører som opererer ekspressruter. Da er det en avveiing å unngå at offentlig subsidierte tilbud hindrer utviklingen av kommersielt drevne tilbud, samtidig som kunden får et helhetlig tilbud å forholde seg til. Det er også begrenset mottakskapasitet for busser i Oslo, og fylkeskommunen som løyvemyndighet har behov for å utvikle sin politikk for hvilke operatører og rutetilbud som skal prioriteres inn til sentrum av byen. Innfartsparkering Privatbil er og vil fortsatt være viktig, spesielt for dem som bor i spredtbygde deler av Akershus. Innfartsparkering skal bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud likevel skal kunne kjøre kollektivt. Innfartsparkering skal også gjøre kollektivtransportsystemet tilgjengelig for flest mulig, gjennom blant annet å gjøre det mulig å kombinere en kollektivreise med andre ærend som levering av barn i barnehage. Akershus fylkeskommunes innfartsparkeringsstrategi (2014) legger føringer for utvikling av tilbudet. Det skal satses på innfartsparkering for sykkel. Innfartsparkeringstilbudet for bil skal utvides utenfor byområdet og de store knutepunktene, særlig langs busskorridorene og ved jernbanestasjoner der det ikke fortrenger ønsket byutvikling. I byområdet rundt Oslo skal tilbudet utvikles som et supplement for de som i ulike anledninger har behov for å bruke bil på en del av reisen. Transportetatene skal følge opp innenfor sine ansvarsområder, men fylkeskommunen har tatt på seg et koordineringsansvar. Regionalt sykkelveinett Et regionalt sykkelveinett som knytter sammen byer og tettsteder er et viktig supplement til kollektivsystemet. Dette er primært Statens vegvesen (SVRØ) sitt ansvar. Akershus fylkeskommune må være en pådriver for nettet utvikles, og samarbeide med SVRØ og kommunene om grensesnittet mot sykkeltraséer på fylkes- og kommunale veier inn mot og i byer og tettsteder, jf. T2. Det pågår et arbeid i Oslo om å avklare regionale sykkeltraséer inn mot sentrum. Akershus fylkeskommune bør ta initiativ til en tilsvarende prosess koordinert med arbeidet i Oslo, slik at rutene blir gjennomgående. Det er særlig behov for å avklare traséer inn fra Follo og Romerike. Skoleskyss og skolelokalisering Fylkeskommunen er lovpålagt å tilby skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole som bor mer enn 2, 4 og 6 km fra skolen, avhengig av klassetrinn. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uavhengig av avstand. Fylkeskommunen bruker store ressurser på skoleskyss som del av kollektivtilbudet. Skyssansvaret omfatter ca elever i Akershus. De fleste reiser med ordinær kollektivtransport. Ca elever får spesielt tilrettelagt skysstilbud med minibuss/taxi som følge av manglende kollektivdekning eller medisinske årsaker. Skolelokalisering er også et samferdselspolitisk virkemiddel, fordi det påvirker fylkeskommunens mulighet til å levere effektiv kollektivtransport. Hensynet til at så mange som mulig kan gå og sykle til skolen bør veie tungt når skoler skal utvikles og lokaliseres. Det samme gjelder hensynet til at skoleskyss bør bygge opp under det ordinære kollektivsystemet, og at lokalisering bør bygge opp under by- og tettstedsutvikling i tråd med Regional ATP. Videregående skoler er regionale funksjoner, som om mulig bør knyttes til det regionale kollektivsystemet. Fylkeskommunen er i gang med et eget skolestrukturprosjekt for videregående skoler der disse hensynene skal tas i betraktning. Også kommunene bør være bevisst disse hensynene i deres valg av skolelokalisering. 7 24

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen

Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Oppsummering av innspillene fra høringsfasen Innledning Oslo kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Ruter og Akershus fylkeskommune har i fellesskap utarbeidet et høringsutkast til Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling Fylkesutvalget

Møteinnkalling Fylkesutvalget Møteinnkalling Fylkesutvalget Møtested: Fylkeshuset, Valdisholm Tidspunkt: 19.04.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Kjerstin Berg, telefon 69117401/41204941 eller kjeber1@ostfoldfk.no Varamedlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo

Prosjektplan. Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo Prosjektplan Konseptvalgutredning om kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiver mot Skedsmo 30/04/2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 3 2.1

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer