Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03."

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato Tid 11:00 1

2 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15 Fornebubanen, status og gjennomføringsmodell 17/15 Innfartsparkering i Akershus 18/15 Samferdselsplan for Akershus /15 E 18 Retvet-Vinterbro. Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger. 20/15 Forsøksfylke uten sams vegadministrasjon.oppfølging av FT sak 67/14 21/15 Prøveprosjekt sommerbåt (helgerute) til Vollen 22/15 Felles billettsystem for kollektivtrafikk i hele landet - oppfølging av interpellasjon 23/15 Foranalyse - forvaltning av bompenger i Akershus fylkeskommune 24/15 Framtidige endringer for bompengeselskapene. Mulig omorgansiering av Fjellinjen AS 25/15 Forslag til høringsutkast på Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus. 26/15 Disponering av miljøfondet i /15 Forskottering av vegtiltak i Frogn kommune, Dalsbakken - Glenne. 28/15 Skolevalg Rammer og retningslinjer 29/15 Oppfølging av lærlingundersøkelsen 30/15 Den gode akershusopplæringen i et nordisk perspektiv 31/15 Statusrapport - Arbeidet med bekjempelse av ekstremisme 32/15 Nye muligheter med digitale hjelpemidler i opplæringen og konsekvenser for framtidige skolebygg 33/15 Valg Forhåndsstemming på videregående skoler 34/15 Årsmelding 2014 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 35/15 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår 2014 Interpellasjoner 1/15 Interpellasjon fra repr. Kjell Martmann Moe om driftsvilkår for Grinimuseet 3

4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel Fornebubanen, status og gjennomføringsmodell Innstilling 1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å videreføre planleggingen av Fornebubanen og igangsette arbeidet med et forprosjekt. 2. Fornebubanen gjennomføres etter en byggherrestyrt modell. Sammendrag Formål med saken. I samsvar med fylkestingets vedtak fra 17. des og Oslo bystyre sitt vedtak fra 5. juni 2013, samarbeider Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune om realisering av en bane med metrostandard fra Fornebu via Lysaker og Skøyen til Majorstuen. Av hensyn til både nyttevurdering og risikovurdering, samt fremdrift i planarbeidet anbefaler fylkesrådmannen at det ikke planlegges videre med en OPS-løsning for utbygging av Fornebubanen. Fylkesrådmannen anbefaler at det videre planarbeidet legger til grunn en ordinær byggherrestyrt modell for utbygging av Fornebubanen. For å holde fremdriften i prosjektet ber fylkesrådmannen om fullmakt til å igangsette arbeidet med forprosjekt. Valg og organisering av denne prosessen vil gjøres i samarbeid med Oslo kommune, og det vil vektlegges å sikre god fremdrift, samt nødvendig kompetanse og styring. Bakgrunn og saksopplysninger Regulering og videre planlegging. Forslag til reguleringsplan for strekningen Fornebu senter til Lysaker ligger ute til høring og et endelig vedtak i Bærum kommune for reguleringsplanen forventes sommeren Forslag til reguleringsplan for strekningen i Oslo fra Lysaker til Majorstuen forventes ferdigbehandlet i Oslo kommune sommeren Det skal utarbeides et forprosjekt og en KS2 (kvalitetssikring) hvor de vedtatte reguleringsplaner legges til grunn. For å holde en god fremdrift på planleggingen anbefaler fylkesrådmannen at arbeidet med forprosjektet for Fornebubanen igangsettes så snart reguleringsplanen for strekningen i Akershus er endelig vedtatt, for deretter 4

5 å fullføre forprosjektet og KS2 når reguleringsplanen for strekningen i Oslo også er endelig vedtatt. Eierskap og fordeling av finansieringsansvar (funding). Det pågår drøftelser med Oslo kommune om eierskap og finansieringsansvar for Fornebubanen, og det er også god dialog med Bærum kommune, som reguleringsmyndighet for Akershusdelen av banen. Finansieringsløsningen vil trolig bestå av en kombinasjon av statlig bidrag, grunneierbidrag og bidrag fra Oslopakke 3. Fylkesrådmannen vil komme tilbake med en egen sak om dette. Økonomi. Det er etablert en politisk styringsgruppe for å følge arbeidet med finansiering av Fornebubanen. Gruppen vil bli holdt kontinuerlig oppdatert. Fylkesordføreren leder styringsgruppens arbeid. Kostnader Ut fra at reguleringsplanene ikke ennå er godkjent og at forprosjektet ikke er gjennomført er kostnadsanslagene usikre. Foreløpige kostnadsanslag for prosjektet, som vi inntil videre forholder oss til, er 10 mrd. kr +/- 25% usikkerhet i 2013-kr. Beløpet er eksklusive mva. Prosjektets avgrensning. Fornebubanen strekker seg fra Fornebu senter via Lysaker og Skøyen med tilkobling ved Majorstuen stasjon. Full driftsbase etableres ved Fornebu senter. Banen tilrettelegges for et oppgradert sikrings- og signalanlegg for hele metrosystemet i Oslo og Akershus. Status på planarbeidet Arbeidet med planlegging og etablering av Fornebubanen følger vedtakene fattet av fylkestinget 17. des og Oslo bystyre 5. juni 2013, sak 170: «Fornebubanen kollektivløsning til Fornebu». Vedtakene innebærer at det ikke vil bli fattet et endelig vedtak om at baneprosjektet skal gjennomføres før det foreligger et forprosjekt og en KS2. Både forprosjektet og KS2 vil ta utgangspunkt i reguleringsplanene for Fornebubanen i henholdsvis Bærum og Oslo. Reguleringsplanen i Bærum kommune har vært oppe til første gangs behandling i Bærum kommune og lagt ut til offentlig ettersyn 7. februar Det forventes et endelig vedtak i kommunestyret før sommeren Arbeid med reguleringsplanen for Fornebubanen med stasjonsområder i Oslo forventes endelig vedtatt før sommeren Forprosjekt for Fornebubanen kan igangsettes med grunnlag i det reguleringsarbeid som er utført for banestrekningen i Akershus/ Bærum kommune. Endelig ferdigstillelse av forprosjektet og en KS2, vil kunne avsluttes når reguleringsarbeidet i Oslo har fått sin endelige behandling. Samtidig med pågående planarbeid arbeides det med prosessene for finansiering av Fornebubanen. Avklaringer om hvilke finansieringskilder som er aktuelle og hvilke bidrag som kan forventes, pågår. Forhandlingsprosesser om banebidrag og størrelsen på disse er under vurdering. Fremdrift 5

6 Reguleringsarbeidet som pågår etterfølges av vedtak om et forprosjekt, som er en videre detaljering av det arbeid, føringer og vedtak, som fremkommer i reguleringsarbeidet. I samråd med Oslo kommune drøftes hva slags gjennomføringsorganisasjon (byggherreorganisasjon) som kan utføre oppdragene i henhold til gjeldene lovverk, aktuelle regelverk og bestemmelser. Problemstillinger og alternativer Gjennomføringsmodeller. Tre gjennomføringsmodeller har vært vurdert: Offentlig privat samarbeid (OPS), etablering av utbyggingsselskap og tradisjonell byggherremodell. Det er igangsatt arbeid med å få definert det rettslige handlingsrommet for de aktuelle modellene og hvordan de ønskede løsninger kan tilpasses dette. Den ene av de anbefalte modellene er et OPS-selskap som byggherre. I en slik modell skal et OPS-selskap tradisjonelt finansiere, bygge, eie, forvalte, drifte og vedlikeholde et fysisk anlegg. OPS-modellen forutsetter klare grensesnitt og en risikoprofil hvor alle risikoelementer er kartlagt, identifisert og fordelt til den av partene som har best forutsetninger for å håndtere risikoen. Det er en kjensgjerning at en OPS-aktør har dyrere lånefinansiering enn det offentlige, men at det kan ligge besparelser i at en OPS-aktør har et helhetlig gjennomføringsansvar for et prosjekt og i tillegg ansvar for senere drift og vedlikehold, noe som kan kompensere for dyrere finansiering. Grensesnittet mot Sporveiens ansvar og medvirkning i forhold til utbygging og senere drift og vedlikehold er uklart, og det kjennes ikke til tilsvarende prosjekter som kan danne erfaringsgrunnlag for å identifisere klare grensesnitt. I tillegg har prosjektet med ny Fornebubane noen karakteristiske kjennetegn ved at det skal være en integrert del av et helhetlig metrosystem i Akershus og Oslo, og at Fornebubanen skal tilrettelegges for et nytt signal og sikringsanlegg (CBTC) for hele T-banesystemet. Ovennevnte i tillegg til usikkerhet knyttet til mva.-kompensasjon/refusjon er forhold som vil ha fremdriftsmessige konsekvenser i form av forsinket gjennomføring. Gjennomføringsmodellen med etablering av et utbyggingsselskap, med oppdrag om å sikre en optimal gjennomføring av et investeringsprosjekt, vil isolere investeringsoppgaven fra driftsoppgavene. En helhetlig gjennomføring som skal sikre senere optimal drift forutsetter et tett og nært samarbeide mellom partene. Det må stilles høyere krav til profesjonell eierstyring for at en slik modell skal fungere enn i en tradisjonell byggherremodell, men uten at det allikevel kan garanteres at eierne vil ha nødvendig styring og kontroll. En tradisjonell byggherremodell skiller seg fordelaktig ut fra de to andre modellene ved at den vil gi eierne bedre styring og kontroll med gjennomføringen. Dette er også en modell som eierne har god erfaring med fra tidligere prosjekter av tilsvarende karakter. Av hensyn til fremdriften vil en avklaring på dette være fordelaktig med hensyn til å opprettholde fremdriften i prosjektet. Fylkesrådmannen anbefaler at det arbeides videre i samarbeid med Oslo om en tradisjonell byggherremodell for gjennomføringen. Hvem som skal være byggherre og bestiller av utførere vil ikke finne sted før etter at forprosjektet og KS2 er utført og fylkestinget/ Oslo bystyre har gitt klarsignal for gjennomføring. Bymiljøavtaler: 6

7 Begrepet «Bymiljøavtale» ble introdusert av regjeringen i forbindelse med Nasjonal Transportplan Langsiktige bymiljøavtaler mellom stat, fylke og storbykommune skulle være et virkemiddel for å nå klimamålet om at transportveksten i storbyregionene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Staten har signalisert at man gjennom en bymiljøavtale for Oslo og Akershus vil finansiere 50% av Fornebubanen. Forhandlingene om en slik avtale er foreløpig ikke kommet i gang. Oslopakke 3: Oslopakke 3 er en avtale for samordning av statens prioriteringer for riksveier og jernbane med Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes prioriteringer av egne vei- og kollektivtiltak, og innkreving og fordeling av bompenger. Oslopakke 3 ble vedtatt av fylkeskommunen i 2006, og gjelder fram til år Prioriteringene i Oslopakke 3 skjer gjennom et handlingsprogram som rulleres årlig gjennom vedtak i Akershus fylkesting, Oslo bystyre og Stortinget. Fornebubanen ble prioritert inn i Oslopakke 3 med ca 1,2 mrd. kroner i forbindelse med en revidering av pakken i Restfinansiering ved nye avtaler om bidrag til bane Baneetableringen vil bidra til verdiøkning på eiendommer ved merutnyttelse og bedre tilgjengelighet. Betingede avtaler forutsettes inngått med grunneierne på Fornebu. Det legges til grunn at dette også vil skje langs banen i Oslo. Det er opprettet en planrådsgruppe som skal vurdere mulighetene for økt arealutnyttelse innen kommunedelplan 2 (KDP2) for Fornebu. Sikring- og signalanlegg Det er gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) for nytt signal- og sikringsanlegg for hele T-banen. Konklusjonen er at eksisterende signalsystem må fornyes med et CBTC-system. Fornebubanen tilrettelegges for en tilkobling til nytt CBTC-system. Eierskap. Eierskap til Fornebubanen vil bli fremmet i en senere sak. Funding ansvar for finansiering. Fundingsansvar kan fordeles etter flere alternativer. Det pågår drøftelser mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om en hensiktsmessig fordeling av finansieringsansvaret. Når finansieringsansvaret for investeringene i baneprosjektet har funnet en hensiktsmessig form, vil fylkesrådmannen fremme forslag om dette i egen sak. Pågående samarbeid. Samarbeid med Oslo kommune: Samarbeidet mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune er tett og kontinuerlig. Utfordringene omfatter eierskapsavklaringer, finansieringsfordeling, finansieringskilder og gjennomføringsmodell. Alt kan ikke avklares til samme tid. Noen avgjørelser haster mer enn andre. Det som nå har prioritet er å få klarsignal for videreføring av planarbeidene ved å gi igangsettingstillatelse til et forprosjekt for Fornebubanen. Samarbeid med Bærum kommune: Det ble høsten 2014 avholdt kontaktmøte mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune for at partene skulle være oppdatert på status for prosjektarbeidet. Samarbeid med grunneiere på Fornebu. Kontakten vil fortsette gjennom de videre prosessene for planarbeid, finansiering og bygging. 7

8 Samarbeid om finansiering: Arbeidet med finansiering av baneprosjektet ved benyttelse av utbyggingsavtaler og betingede avtaler drøftes i fellesskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Det er ikke igangsatt forhandlinger mellom Akershus fylkeskommune og grunneierne på Fornebu om grunneierbidrag, men forberedende arbeider pågår. Bærum kommune har opprettet en planrådsgruppe som skal utarbeide mulighetsstudier for merutnyttelse av arealene langs banestrekningen i Akershus. Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at alternativet med en OPS organisering av ny Fornebubanen utgår. Uklare grensesnitt mot eksisterende og fremtidige anlegg og drift, gir OPS-gjennomføringen en tilsvarende uklar risikoprofil. Usikkerhet knyttet til mva.-kompensasjon/refusjon er forhold som vil ha fremdriftsmessige konsekvenser i form av forsinket gjennomføring. Et prosjekt av denne størrelsen har behov for en velorganisert styring knyttet sterkere opp til prosjekteierne for å oppnå en forutsigbar gjennomføring. Drift av en fremtidig bane skal inngå i dagens metrosystem i Oslo som driftes av Sporveien Oslo. Det synes ikke hensiktsmessig å gi drift- og vedlikeholdsansvaret for Fornebubanen til en annen driftsoperatør. Dermed gjenstår finansiering og utbygging av banen. Staten har gitt signaler om å bidra med 50 % gjennom bymiljøavtalene, det resterende må finansieres ved utbyggerbidrag eller via Oslopakke 3. Det er lite trolig at det private markedet kan finansiere denne banen med mindre risiko enn det offentlige kan. Når det gjelder organisering av selve utbyggingsfasen har vi gode erfaringer med både Kolsåsbaneprosjektet og det pågående Lørenbaneprosjektet i Oslo. Fylkesrådmannen vil sammen med Oslo kommune bestille en ekstern juridisk vurdering for å sikre at Akershus fylkeskommune, sammen med Oslo kommune finner den mest hensiktsmessige organisasjonsform for Fornebubaneprosjektet. Fylkesrådmannen ber derfor om fullmakt for å kunne gå videre med utarbeidelse av et forprosjekt og en organisasjonsform. Avklaring av gjennomføringsorganisasjon kan gi føringer til hvilke virksomheter som kan påta seg oppdrag for entreprisegjennomføringen. Juridiske avklaringer vil bli utført. Fylkesrådmannen vil legge frem en ny sak så snart sonderingsmøtene med Oslo om finansiering er ferdig og nye saker som berører prosjektets fremdrift vil bli fremlagt for politisk behandling. Saksbehandler: Dag Olsen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann 8

9 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel /15 Eldrerådet /15 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innfartsparkering i Akershus Innstilling 1. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg for innfartsparkering, i henhold til egen strategi på dette området. 2. Fylkestinget tar til etterretning at andre aktører kan benytte administrasjonsgebyr på sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. Et slikt tilbud skal være et tillegg til et tilbud om gratis sykkelparkering mill. kr til sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres i 2015 ved bruk av bevilgede midler på programområde 7 Kollektivtrafikktiltak (ansvar ). Sammendrag Denne saken er ment å belyse og avklare hvordan Akershus fylkeskommune skal forholde seg til Jernbaneverkets posisjon, hvor de i henhold til egen strategi for innfartsparkering fortsatt vil benytte brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel og administrasjonsgebyr til å dekke kostnader (drift, service, vakthold og sikkerhet) til sykkelhotell- og parkering. Fylkesrådmannen foreslår å finansiere sykkelhotell ved Asker stasjon ved bruk av 4 mill. kr fra fylkestingets tilleggsbevilgning til innfartsparkering. Sykkelhotellet er ferdig planlagt og klargjort for gjennomføring i Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus 9

10 Fylkestinget behandlet den sak 73/14 «Strategi for innfartsparkering i Akershus», og fattet følgende vedtak: 1. Mål: Fylkestinget støtter overordnet mål og strategi for innfartsparkering. Innfartsparkering skal; - kompensere for dårlig flatedekning for kollektivtransport i spredtbygde områder. - bidra til å gjøre det kollektive transportsystemet tilgjengelig for flest mulig. 2. Finansiering: Drift og utbygging av innfartsparkering skal finansieres gjennom ordinære budsjetter hos staten og fylkeskommunen. Tidligere vedtak sier at Akershus fylkeskommune skal gå i dialog med kommunene og andre aktører for å få fortgang i prosessen. Dette vil kunne gi positive innspill til plassering, omfang og ev. kommunalt bidrag og komme i tillegg til inntekter fra brukerbetaling. Brukerbetalingen skal kun benyttes til å dekke driftsutgifter. 3. Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egne anlegg. 4. Innfartsparkering innarbeides som et eget arbeidsfelt i fylkeskommunens årlige og langsiktige plan- og budsjettdokumenter. Konkrete handlingsplaner for utbyggingen skal baseres på kost/nytte for trafikantene. 5. Hovedutvalgets prinsippvedtak 3. mai 2011 videreføres med mål om å sikre en årlig vekst på minst 500 plasser, frem til det totale antall plasser er kommet opp i plasser. 6. Utbyggingen av innfartsparkering, inkl. sykkelparkering, må sørge for bedre tilrettelegging mot buss og bane. Dette gjelder særlig for innbyggere i fylkets spredtbygde områder. 7. Sykkelparkering skal være gratis, og skal tilbys i nødvendig omfang ved alle stasjoner og holdeplasser. 8. Ruter gis i oppgave å utvikle og forvalte et felles informasjonssystem om innfartsparkeringstilbudet. 9. Enkelte områder vil utpeke seg som midlertidige innfartsparkeringsplasser. Disse må enkelt kunne ta i bruk, inntil de senere omreguleres til senter- og næringsformål. 10. Fylkets handlingsplan for innfartsparkering innarbeides i Samferdselsdepartementets belønningsordning. 11. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp tidligere økonomiplanvedtak og gå i dialog med private som har tilgjengelige dagplasser i nærhet av kollektivknutepunkter. Det er behov for gunstige langsiktig leieavtaler. Forslaget til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», som ble lagt frem for fylkestinget til behandling i sak 73/14, var utarbeidet i fellesskap av Ruter AS, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Fylkestingets vedtak i pkt. 2 avvek fra fellesskapets omforente forslag ved at brukerbetaling 10

11 kun skal benyttes til å dekke driftsutgifter. Implisitt i dette er at brukerbetaling ikke kan benyttes som et kapasitetsregulerende virkemiddel. Strategidokumentet ble ferdigstilt den med nødvendige endringer og tilpasninger som følge av fylkestingets vedtak, og oversendt til partene den med anmodning om en formell tilslutning til «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus». Foreløpig har vi kun mottatt tilbakemelding fra Jernbaneverket som slutter seg til hovedinnholdet i «Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus», men som har innvendinger i to punkter som følger: - Jernbaneverket er uenig i at brukerbetaling ikke skal kunne brukes som kapasitetsregulerende virkemiddel, og viser i den forbindelse til at dette er nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. - Jernbaneverket ønsker mulighet til å benytte administrasjonsgebyr for sykkelparkering. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Fylkestinget behandlet den sak 111/14 «Årsbudsjett 2015 og ØP » og fattet i vedtakspunkt 12 blant annet vedtak om engangsmidler til innfartsparkering på 12 mill. kr. for budsjettåret Fylkestinget behandlet den sak 112/15 «Samferdselsplan del II Handlingsprogram » og fattet blant annet følgende vedtak: 1. Vedtatte rammer for driftsbudsjett og investeringsbudsjett for programområde 7 Samferdsel og transport i årsbudsjett 2015 og økonomiplan legges til grunn for Samferdselsplan Del II Handlingsprogram Prosjektportefølje i handlingsprogrammet vedtas slik det fremgår av vedlegg 2. I henhold til vedtakspunkt 3 i FT-sak 73/14, «Akershus fylke påtar seg det overordnede koordineringsansvaret for videre utbygging av innfartsparkeringsplassene i vårt fylke. Innenfor dette har hver etat ansvar for egneanlegg.», er fylkesrådmannen nå i gang med å implementere innfartsparkeringsstrategien. I første omgang dreier dette seg om oppfølging av vedtatte prosjekter i Handlingsprogram , kartlegging av aktuelle tiltak for perioden , samt tiltak som kan forseres i Parallelt med gjennomføring, kartlegging og planlegging, er det igangsatt arbeid med prosesser, systemer og rutiner for identifisering av nye tiltak og prioritering av tiltak i henhold til kriteriene som er nedfelt i strategi for innfartsparkering. Problemstillinger og alternativer Strategi for innfartsparkering i Oslo og Akershus Jernbaneverket har i brev av til Akershus fylkeskommune forutsatt at de kan innføre brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel på egne p-anlegg langs jernbanestrekninger. Formelt viser de til at dette er i henhold til et mandat gitt av Samferdselsdepartementet og nedfelt i Jernbaneverkets egen parkeringsstrategi. 11

12 Jernbaneverket har i samme brev av argumentert for muligheten til å benytte et administrasjonsgebyr som bidrag til dekke driften av sykkelhoteller med tilhørende servicefunksjoner. De viser konkret til blant annet kostnader for vakthold og sikkerhet, samt administrative kostnader for å knytte tilgangen til sykkelhotell og sykkelparkering opp mot periodebilletten. Med denne saken ønskes en avklaring av at Oslopakke 3-midler, prioritert av Akershus fylkeskommune, kan tildeles Jernbaneverket, selv om de har en annen praksis for brukerbetaling. Det vises her til den ansvarsfordelingen mellom partene som er nedfelt i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, og pkt. 3 i fylkestingets vedtak i FT-sak 73/14, hvor det står at hver etat har ansvaret for egne anlegg. Til dette hører også med at tilskudd fra Oslopakke 3 ofte vil være et deltilskudd til etatenes ordinære bevilgning (egenfinansiering). Tildeling til Jernbaneverket for 2015 er avventet i påvente av politisk behandling av denne saken. Status og fremdrift i prosjekter og implementering av strategi for innfartsparkering Flere prosjekter, f.eks. i regi av Jernbaneverket, er egenregiprosjekter. Dvs. at Jernbaneverket bygger innfartsparkering, sykkelhotell og sykkelparkering på egen grunn. Dette er prosjekter hvor investeringen aktiveres i Jernbaneverkets balanse. Gjennomføring av vedtatte innfartsparkeringsprosjekter og planlegging av nye prosjekter vil i stor grad omfatte prosjekter som andre parter eier. Akershus fylkeskommune kan ikke finansiere helt eller delvis denne typen prosjekter med egne investeringsmidler eller midler fra Oslopakke 3, avsatt som investeringsmidler i ØP. Akershus fylkeskommune kan imidlertid gi tilskudd til denne typen prosjekter med midler fra driftsbudsjettet. Fylkesrådmannen vil derfor foreslå en budsjetteknisk endring i 1. tertialrapport 2015, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Dette endrer ikke fylkestingets vedtatte formål med bruken av midlene (dvs. finansiering av innfartsparkeringsplasser). Endringen sikrer bare at midlene er budsjettert på riktig sted i vedtatt budsjett for 2015 i henhold til Kommunelovens forskrifter om budsjettering. I Samferdselsplan, Del II Handlingsprogram , er sykkelhotell ved Asker stasjon omtalt ved at det skal søkes gjennomført i 2015 med midler fra sykkelbyordningen. I forbindelse med forslag til tiltak i Handlingsprogrammet ble finansiering av sykkelhotell ved Lillestrøm stasjon prioritert foran sykkelhotell ved Asker stasjon. Årsaken til dette var hensynet til en balansert fordeling av Oslopakke 3-midler mellom regionene i fylket. Sykkelhotellet er imidlertid ferdig prosjektert og klart for gjennomføring forutsatt finansiering. I forbindelse med fylkestingets behandling av ØP ble det vedtatt å tilleggsbevilge 12 mill. kr. for 2015 til forsert gjennomføring av tiltak som er planlagt senere i perioden, noe som gjør det mulig å bygge sykkelhotell både i Lillestrøm og Asker i løpet av Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen viser til at strategien for innfartsparkering i Akershus og Oslo regulerer den enkelte aktørs helhetlige ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, planlegging, finansiering og utbygging av egne anlegg, samt intensjonen om en felles og omforent strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Akershus fylkeskommune skal bidra med finansiering fra 12

13 Oslopakke 3. Det er vedtatt ambisiøse mål på dette området, og etter fylkesrådmannens syn er både finansieringsbidrag fra Oslopakke 3 og en felles og omforent strategi viktige forutsetninger for en god måloppnåelse. Av hensyn til behovet for å iverksette gjennomføring av vedtatte prosjekter og videre planlegging, finner imidlertid fylkesrådmannen det nødvendig å anbefale at brukerbetaling som kapasitetsregulerende virkemiddel kan innføres på aktørenes egne innfartsparkeringsplasser i henhold til aktørenes egen strategi på dette området. Fylkesrådmannen har forståelse for at det kan være nødvendig å regulere tilgangen til p-anlegg for sykkel, og at attraktiviteten til slike anlegg er avhengig av sikkerheten ved anlegget. En kvalitetsheving av tilbudet om sykkelparkering må imidlertid ikke erstatte et tilbud om gratis sykkelparkering, men tilbys som supplement til gratis sykkelparkering. Gitt denne forutsetningen anbefaler fylkesrådmannen at det i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo gis anledning til å innføre et administrasjonsgebyr for sykkelparkering til inndekning av kostnader til administrasjon, drift og service. I 1. tertialrapport vil fylkesrådmannen foreslå en budsjetteknisk endring knyttet til midlene for innfartsparkering, der vedtatte investeringsmidler til innfartsparkering blir budsjettregulert til Fylkeskommunens driftsbudsjett for å sikre at finansieringen er i henhold til Kommunelovens forskrifter om finansiering av tiltak som fylkeskommunen selv ikke eier. Endringen er av budsjetteknisk karakter, og har ingen konsekvenser for prioriteringer eller gjennomføring av tidligere omtalte tiltak. Fylkesrådmannen anbefaler at nytt sykkelhotell ved Asker stasjon finansieres av tilleggsbevilgning for 2015 vedtatt i ØP Utgiftene er anslått til 4 mill. kr, jfr. omtale i Handlingsprogrammet for Eventuelle midler fra sykkelbyordningen for 2015 (opprinnelig planlagt benyttet til sykkelhotell i Asker) benyttes til andre sykkelprosjekter. Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: Tom Kristian Hansen 13

14 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Fylkesting Fylkesutvalg /15 Hovedutvalg for samferdsel Samferdselsplan for Akershus Innstilling Samferdselsplan for Akershus legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for samarbeid og dialog med andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet. Sammendrag Samferdselsplanen for Akershus er fylkeskommunens mål og strategier for samferdselspolitikken de neste 10 årene. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram som rulleres hvert år. Samferdselsplanen skal fastlegge fylkeskommunens politikk og overordnede prioriteringer på samferdselsområdet. Prioritering av konkrete prosjekter og tiltak skjer gjennom handlingsprogrammet. En hovedambisjon for Samferdselsplan for er å synliggjøre hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet vil følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP). Forslaget til ny samferdselsplan tar utgangspunkt i mål fastlagt i Regional ATP, Økonomiplan , og Oslopakke 3-samarbeidet. I tillegg er føringer fra andre prosesser, herunder arbeidet med trygge skoleveier og innfartsparkering, fanget opp. Det er foreslått ti samferdselsstrategier, hvorav fem er transportstrategiene fra Regional ATP og de fem øvrige er supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. Gitt dagens rammebetingelser har ikke fylkeskommunen tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle føringer som ligger i forslaget til samferdselsplan. Fylkeskommunen må i oppfølgingen derfor både arbeide for økte ressurser til samferdsel i regionen, og se kritisk på hvordan ressursene brukes. 14

15 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger Samferdselsplanen for Akershus er fylkeskommunens mål og strategier for samferdselspolitikken de neste 10 årene. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram som rulleres hvert år. Fylkesutvalget vedtok (sak 181/14) oppstart av arbeid med ny samferdselsplan, og at denne skulle være ferdig innen april Dagens plan gjelder for perioden , og det er lagt opp til at ny plan skal gjelde for perioden Samferdselsplanen skal gi en tydelig strategisk retning for prioriteringer innenfor egne ansvarsområder, og for samarbeid og dialog med andre aktører som berører samferdsel i regionen. Planen inneholder i liten grad prioriteringer av konkrete prosjekter. Denne skjer gjennom handlingsprogrammet, der rammer for drift og for hvilke konkrete samferdselstiltak som skal gjennomføres, blir fastlagt. Ambisjoner for Samferdselsplan En hovedambisjon med Samferdselsplan er å vise hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Regional ATP). Arbeidet med Regional ATP har gjort det tydelig at det er nødvendig med en kursendring for å nå overordnede mål om konkurransekraft, arealeffektiv utvikling og et transportsystem som er effektivt og miljøvennlig. Innenfor transport må det satses enda sterkere på kollektivtransport, sykkel og gange, og samferdselsprioriteringene må støtte opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster. I arbeidet med samferdselsplanen er det gjennomført en enkel prosess. En rekke fagpersoner har bidratt med sin kompetanse, men det er bare Oslo kommune som formelt har fått planforslaget til gjennomsyn. For øvrig er det lagt til grunn at forankringen av overordnede mål og føringer fra Regional ATP allerede er godt ivaretatt gjennom den omfattende medvirkning man har hatt i denne prosessen. Også kunnskapsgrunnlaget for forslag til Samferdselsplan bygger i stor grad på Regional ATP og det utredningsarbeidet som her er gjennomført. I tillegg til Regional ATP tar Samferdselsplan utgangspunkt i mål fastlagt i Økonomiplan og mål som fylkeskommunen har forpliktet seg til gjennom Oslopakke 3-samarbeidet. Planen fanger også opp mål og føringer som er fastlagt gjennom andre strategiog planprosesser, herunder arbeidet med innfartsparkeringsstrategi, trygging av skoleveier, mv. Det er lagt vekt på at samferdselsplanen skal dekke fylkeskommunens samlede ansvarsområde innen samferdsel. Regional ATP har en viktig funksjon i å begrense transportbehovet gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster. Utgangspunktet for samferdselsplanen er i større grad at transportbehovet er gitt, og planen angir retning for hvordan fylkeskommunen skal søke å håndtere dette. Innen samferdselsplanens 10-års perspektiv vil også det meste av infrastrukturen være gitt. Et viktig perspektiv i samferdselsplanen er derfor hvordan bruken av infrastrukturen prioriteres, både når det gjelder framkommelighet, miljø og sikkerhet. Samferdselsplanens oppbygging Samferdselsplan skal være et kort og strategisk dokument som fokuserer på fylkeskommunens viktigste prioriteringer de neste 10 år. Med utgangspunkt i de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselspolitikk, dvs målene for Regional ATP, mål i Økonomiplan , og målene i Oslopakke 3-samarbeidet, er det satt opp 10 15

16 samferdselsstrategier. Fem av disse er transportstrategiene (T1-T5) i Regional ATP. De fem øvrige er supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. Forslag til samferdselsstrategier for Akershus: T1. Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur T2. Utvikle transportløsninger i prioriterte vekstområder som bidrar til gange og sykling, kollektivreiser og bykvalitet T3. Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur T4. Møte veksten med kapasitetssterk kollektivtransport T5. Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane og avlaster tettbygde områder for unødig tungtransport 6. Videreutvikle et differensiert transporttilbud som gir mobilitet for alle 7. Ivareta trafikksikkerhet i alle deler av samferdselssystemet 8. Legge til rette for et markedstilpasset drosjetilbud 9. Stimulere til bruk av kjøretøy som er energieffektive, har lave klimautslipp, og gir lite støy og lokal luftforurensing 10. Sikre at transportsystemet er robust i avvikssituasjoner, og redusere sårbarhet for kritiske hendelser I forslaget til samferdselsplan gis for hver strategi en sammenfatning av de viktigste prioriteringene og en kort tekstdel der det er formulert hvilke hensyn, valg og prioriteringer som vil være av særlig betydning for å følge opp samferdselsplanen. Avslutningsvis i planen omtales de økonomiske utfordringene og viktigheten av å vurdere samfunnsmessig lønnsomhet og nytte av aktuelle prosjekter og tiltak i forbindelse med prioriteringen. Problemstillinger og alternativer Den forventede befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene fremover vil representere en betydelig utfordring når det gjelder å avvikle transporten. Allerede i dag er ansvarsoppgavene innenfor samferdsel svært ressurskrevende, og beslaglegger en betydelig del av fylkeskommunens totale budsjett. Gitt dagens rammebetingelser vil fylkeskommunen ikke ha tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle de føringer som ligger i forslaget til Samferdselsplan Med så mange behov knyttet til utvikling av det regionale transportsystemet vil det være behov for å prioritere mellom ulike hensyn og former for måloppnåelse. I lys av Regional ATP vil det være nødvendig å se på prioriteringer på nytt, både i fylkeskommunens eget handlingsprogram og i samarbeidet om Oslopakke 3. Og knyttet til prioriteringene vil det være av stor betydning at fylkeskommunen på en hensiktsmessig måte vurderer så vel måloppnåelse som samfunnsmessige lønnsomhet. Samfunnsøkonomiske analyser tilpasset formålet bør inngå som en viktig del av et samlet beslutningsgrunnlag ved fremtidige valg av strategier og prioritering av større prosjekter og tiltak. Regional ATP blir sluttbehandlet høsten Forslaget til Samferdselsplan er dermed formulert med utgangspunkt i høringsforslag til Regional ATP. Et sentralt hensyn har vært å legge grunnlag for at fylkeskommunen allerede i sitt arbeid med neste handlingsprogram ( ) skal kunne hensynta sentrale føringer i Regional ATP. Fylkeskommunen er eier av Regional ATP. At fylkeskommune gjennom Samferdselsplanen tidlig tydeliggjør sine ambisjoner knyttet til egen oppfølging, må antas å kunne være av stor betydning også for andre aktørers vilje og engasjement i forhold til oppfølging av Regional plan. Samtidig innebærer 16

17 rekkefølgen at det i etterkant av at sluttbehandlingen av Regional ATP må gjøres en vurdering av om evt. endringer i denne bør ha som konsekvens at også samferdselsplanen må justeres. Fylkesrådmannens anbefalinger Forslaget til Samferdselsplan for Akershus synliggjør sentrale valg og prioriteringer for fylkeskommunen i arbeidet med å følge opp Regional ATP på samferdselsområdet. Gjennom at Regional ATPs fem samferdselsstrategier er supplert med ytterligere fem strategier synes fylkeskommunens samlede ansvarsområde å være godt dekket. For fylkesrådmannen er det viktig å peke på at med dagens rammebetingelser vil Akershus fylkeskommune ikke ha tilstrekkelig ressursgrunnlag til å følge opp alle de prioriteringer som er synliggjort i forslaget til samferdselsplan. En sentral del av oppfølgingen av planens overordnede mål og føringer vil derfor være arbeidet med å øke de fylkeskommunale og statlige rammene for investering i og drift av det regionale samferdselssystemet. Rådmannen anbefaler at forslag til Samferdselsplan legges til grunn for fylkeskommunens prioriteringer i de årlige rulleringer av samferdselsplanens handlingsprogram, og for fylkeskommunens samarbeid og dialog med andre aktører for å utvikle det regionale samferdselssystemet. Saksbehandler: Theis Juell Theisen Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Vedlegg 1 Samferdselsplan for Akershus Rådmannens forslag 17

18 Fylkesrådmannens forslag til Samferdselsplan for Akershus Mål og strategier Innhold s.2 Innledning s.3 Samarbeid, aktører og andre planprosesser s.4 Regional areal- og transportstruktur i Oslo og Akershus s.5 Oversikt mål og strategier s.6 Strategier og prioriteringer s.16 Økonomi og nytte

19 Innledning Samferdsel er en sentral del av fylkeskommunens ansvarsområde. Akershus fylkeskommune eier 1820 km fylkesvei, har ansvar for kollektivtransport, og er løyvemyndighet etter transportloven. Samferdselsplanen er fylkeskommunens overordnede samferdselspolitikk for de neste 10 årene. Den skal gi en tydelig strategisk retning for prioriteringer innenfor egne ansvarsområder, og for samarbeid og dialog med andre aktører som berører samferdsel i regionen. Planen følges opp av et 4-årig handlingsprogram, som vedtas årlig med fylkeskommunens økonomiplan. Her besluttes rammer for drift og hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres når. Ambisjoner for denne rulleringen av Samferdselsplanen En hovedambisjon for Samferdselsplan for Akershus er å synliggjøre hvordan fylkeskommunen som samferdselsmyndighet skal følge opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (heretter Regional ATP). Arbeidet med Regional ATP har gjort det tydelig at det er nødvendig med en kursendring, hvis vi skal nå de regionale målene om en bærekraftig og konkurransedyktig region, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling. Innenfor transport må det satses enda sterkere på kollektivtransport, sykkel og gange, og på samferdselsprioriteringer som støtter opp om kommunenes arbeid med et mer konsentrert utbyggingsmønster. Ved å oppdatere Samferdselsplanen parallelt med at arbeidet med Regional ATP avsluttes, kan fylkeskommunen begynne med oppfølgingen allerede i handlingsprogrammet for Det må imidlertid tas høyde for at endringer i høringsforslaget til Regional ATP frem mot endelig vedtak også kan medføre endringer i Samferdselsplanen. Prosessen for denne rulleringen av Samferdselsplanen har vært enkel, uten mye medvirkning. Det henger sammen med at forankringen av overordnede mål og strategier allerede er godt ivaretatt gjennom omfattende medvirkning i den Regionale ATP-prosessen. Det vil også legges vekt på en god prosess med kommunene i arbeidet med handlingsprogrammet. Av samme grunner er det ikke utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag for Samferdselsplanen. Innholdet bygger på det omfattende utredningsarbeidet til Regional ATP, samt utredninger og analyser i andre, mer avgrensede prosesser, som innfartsparkeringsstrategi, trygging av skoleveier, mm. Samferdselsplanens oppbygging Samferdselsplanen skal være et kort og strategisk dokument som fokuserer på fylkeskommunens viktigste prioriteringer de neste 10 år. Det er tatt utgangspunkt i de overordnede målene for fylkeskommunens samferdselspolitikk: Målene for Regional ATP, målene for fylkeskommunens virksomhet som ligger i Økonomiplan , og målene som fylkeskommunen har forpliktet seg til gjennom Oslopakke 3-samarbeidet. Det er videre tatt utgangspunkt i transportstrategiene i Regional ATP, og formulert supplerende strategier. Strategiene reflekterer til sammen fylkeskommunens ansvarsområder innen samferdsel. I kapittelet om økonomi og nytte til slutt i dokumentet omtales det økte finansieringsbehovet, og med det behovet for å sikre at det er de riktige tiltakene som prioriteres. 2 19

20 Samarbeid, aktører og andre planprosesser Fylkeskommunen er en av flere aktører som sammen utvikler det regionale transportsystemet, og koordinering skjer på flere arenaer. Fylkeskommunen kan gjennom samarbeid og myndighetsutøvelse bidra til at samferdselspolitikken i regionale planer også følges opp av statlige og kommunale myndigheter. Illustrasjon: Forhold mellom Samferdselsplanen og andre planer, avtaler og strategiarbeid. Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus skal vedtas høsten 2015 av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og legges til grunn for stat, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen. Samferdselspolitikken er fylkeskommunens viktigste virkemiddel for oppfølging av Regional ATP. Øvrige virkemidler er bl.a. lokalisering av egne virksomheter (skoler, administrative enheter, mm.), og uttalelser og innsigelser til arealplaner. Oppfølging av Regional ATP fra planeiernes side vil bli spesielt viktig for planens troverdighet hos lokale og statlige aktører, og for å stimulere andre aktører til oppfølging. Oslopakke 3 er en lokalpolitisk avtale om samordning av Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes prioriteringer av vei- og kollektivtiltak med statens prioriteringer for riksvei og jernbane, og fordeling av bompenger i henhold til disse prioriteringene. Gjeldende avtale går frem til år I Oslopakke 3 har partene et sett med felles mål, og Akershus fylkesting, Oslo bystyre og Stortinget vedtar et 4-årig handlingsprogram hver vår. Regional ATP og Samferdselsplanen er viktige grunnlag for fylkeskommunen når vi, sammen med Oslo og staten, konkretiserer prioriteringer i Oslopakke 3 og varslet bymiljøavtale for Oslo og Akershus. Ruter er Oslo kommunes og Akershus fylkeskommunes felles selskap for drift og utvikling av kollektivsystemet. Ruter utarbeider strategigrunnlag og rutetilbud for buss, båt og t-bane på grunnlag av styringssignaler fra eierne. K2016 er selskapets egen strategiske kollektivtrafikkplan, og er ferdig i juni. Regional ATP og Samferdselsplanen er viktige grunnlag for fylkeskommunens innspill til arbeidet. Akershus kollektivterminaler (AKT) er Akershus fylkeskommunes administrasjonsselskap for drift og utvikling av kollektivterminaler. Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 10-årige plan, og grunnlag for transportetatenes 4- årige handlingsprogram. NTP skal sendes på høring våren 2016 og legges frem for Stortinget våren Regional plan for ATP og Samferdselsplanen vil være viktige grunnlag for fylkeskommunens innspill i prosessen, og for løpende dialog med de statlige transportetatene. Fylkeskommunen gir også innspill til NTP gjennom Østlandssamarbeidet med Østlandspakka og Samarbeidsalliansen for Osloregionen. Dialogen med de statlige transportetatene: Fylkeskommunen har løpende dialog med Statens vegvesen som har ansvaret for statlige veier, og Jernbaneverket som har ansvar for jernbaneinfrastrukturen. Ruter har jevnlig kontakt med NSB om kollektivtilbudet i regionen. Dialog med kommunene: Kommunene legger de viktigste premissene for transportbehovet med lokalisering av arbeidsplasser, boliger, skoler mm. Regional ATP vil være det viktigeste verktøyet for samordning mellom kommunenes arealplanlegging og fylkeskommunens samferdselsprioriteringer, i tillegg til løpende dialog som omfatter bl.a. planuttalelser, samarbeid om transportløsninger, og jevnlige kontaktmøter og innspill til handlingsprogram. 3 20

21 Regional areal- og transportstruktur i Oslo og Akershus Med forbehold om endringer i endelig vedtak (innen utgangen av 2015). 4 21

22 Oversikt mål og strategier 5 22

23 T1 Utvikle et helhetlig transportsystem for hele Oslo og Akershus som bygger opp om regional struktur Viktigste prioriteringer: - Videreutvikle kollektivsystemet i tråd med prinsipper i Regional ATP, og samtidig opprettholde betjening av dagens utbyggingsmønster. - Utvikle innfartsparkeringstilbudet for bil og sykkel for å gjøre kollektivsystemet tilgjengelig for flest mulig. - Være pådriver for et regionalt sykkelveinett som binder sammen byer og tettsteder. - Bygge opp under gange og sykkel og det ordinære kollektivsystemet når nye skoler lokaliseres. Kollektivtilbud mellom og inn mot byene I Regional ATP legges det opp til å utvikle regionale byer i Akershus med en høy andel av veksten. Det skal legges til rette for økt næringsutvikling, bl.a. for å utnytte den motstrøms kapasiteten vi har i transportsystemet. Styrking av byenes rolle som regionale sentre, innebærer at byene også må være midtpunkt i det lokale kollektivsystemet. Ruter og NSB har allerede begynt å innføre dette i sine ruteplaner. Bussene rettes i økende grad mot eller pendler gjennom byene i Akershus, og kollektivreiser videre mot Oslo skjer med hurtiggående togforbindelser. Ressursene som spares på mindre parallellkjøring mellom buss og tog, kan brukes på økt frekvens på det lokale tilbudet. Mens vi i dag har høye kollektivandeler på arbeidsreiser mot Oslo sentrum, vil en slik omlegging kunne øke kollektivandelene for både arbeids- og fritidsreiser internt i Akershus, og mellom Akershus og ytre deler av Oslo. Ruter og jernbaneaktørene må samarbeide videre om rolledeling bane/buss. Regional ATP har kartfestet noen prinsipper for videreutvikling av kollektivsystemet (jf. kart s.4) som bygger opp om prioriterte vekstområder. Dette er strategiske satsninger som skal kunne legges til grunn for arealutvikling. Det må arbeides videre med hvordan det kan gis forutsigbarhet for at ønsket arealutvikling fører til økt kollektivtilbud, slik at det stimuleres til næringslokalisering i regionale byer, at regionale byer og bybånd tar en høy andel av veksten, og at kommunene konsentrerer hoveddelen av sin vekst til prioriterte byer og tettsteder. Tilsvarende vil utbygging som ikke er i tråd med Regional ATP, ikke kunne begrunnes med fremtidig økt kollektivtilbud. Fylkeskommunen vil følge opp prinsippene gjennom Ruter, bl.a. i Prioritering av transportakser og senterstruktur i bybåndet (Regional ATPs handlingsprogram H1), og Videre arbeid med regionalt stamnett for kollektivtransport (H5). Kollektivbetjening av dagens utbyggingsmønster Samtidig som kollektivtilbudet skal utvikles på en strategisk måte for å bygge opp om prioriterte vekstområder, skal dagens utbyggingsmønster og reiseforbindelser fortsatt betjenes på en god måte. Noen kollektivforbindelser som er tunge i dag, er ikke trukket frem som strategisk viktige i Regional ATP. Eksempler er ekspressforbindelser fra lokale byer og tettsteder til Oslo, der Regional ATP vektlegger styrking av forbindelser mot de regionale byene. Utvikling i rutetilbudet må gjøres på en måte som samlet sett ivaretar kundenes behov. Utenfor den regionale areal- og transportstrukturen må kollektivbetjeningen fortsatt skje med utgangspunkt i hva det er marked for. Områder med lav utbyggingstetthet er kostbare å betjene med et godt kollektivtilbud. I de mest spredtbygde områdene må hovedfokuset være løsninger som sikrer mobilitet for alle, jf. strategi 6. Samarbeid om kollektivtransport Ruter-området omfatter Oslo, Akershus, Røyken og Hurum. Mange av kollektivreisene starter imidlertid utenfor dette området, og systemet må utvikles slik at rutetilbudene henger best mulig sammen. Med bedre tilbud blir det også mer aktuelt med takst- og billettsamarbeid som gjør det mer brukervennlig å reise kollektivt på tvers av operatører. Et aktuelt spørsmål som fylkeskommunen arbeider med er overføring av innkjøpsansvaret for lokaltogtransport fra NSB til Ruter. 6 23

24 Samarbeid om rutetilbud, takster og billetter ut over dagens område reiser spørsmålet om for hvor stor region det er hensiktsmessig å legge til rette for pendling. Regionforstørring har positive effekter for næringslivets tilgang på kompetent arbeidskraft. Medaljens bakside kan være økt transportarbeid, særlig dersom man ikke lykkes med økt næringsutvikling i flere byer i regionen. Når det er aktuelt med samarbeid mellom Ruter og nabofylkenes kollektivselskaper, bør det ses nærmere på denne problemstillingen. Blant annet må nytten av å prioritere økte kostnader ved utvidelser av takst- og billettsamarbeidet ses opp mot å prioritere det nære pendlingsomlandet. Ruters tilbud må også ses i sammenheng med kommersielle aktører som opererer ekspressruter. Da er det en avveiing å unngå at offentlig subsidierte tilbud hindrer utviklingen av kommersielt drevne tilbud, samtidig som kunden får et helhetlig tilbud å forholde seg til. Det er også begrenset mottakskapasitet for busser i Oslo, og fylkeskommunen som løyvemyndighet har behov for å utvikle sin politikk for hvilke operatører og rutetilbud som skal prioriteres inn til sentrum av byen. Innfartsparkering Privatbil er og vil fortsatt være viktig, spesielt for dem som bor i spredtbygde deler av Akershus. Innfartsparkering skal bidra til at de som bor utenfor sykkel- eller gangavstand fra stasjoner eller et tjenlig busstilbud likevel skal kunne kjøre kollektivt. Innfartsparkering skal også gjøre kollektivtransportsystemet tilgjengelig for flest mulig, gjennom blant annet å gjøre det mulig å kombinere en kollektivreise med andre ærend som levering av barn i barnehage. Akershus fylkeskommunes innfartsparkeringsstrategi (2014) legger føringer for utvikling av tilbudet. Det skal satses på innfartsparkering for sykkel. Innfartsparkeringstilbudet for bil skal utvides utenfor byområdet og de store knutepunktene, særlig langs busskorridorene og ved jernbanestasjoner der det ikke fortrenger ønsket byutvikling. I byområdet rundt Oslo skal tilbudet utvikles som et supplement for de som i ulike anledninger har behov for å bruke bil på en del av reisen. Transportetatene skal følge opp innenfor sine ansvarsområder, men fylkeskommunen har tatt på seg et koordineringsansvar. Regionalt sykkelveinett Et regionalt sykkelveinett som knytter sammen byer og tettsteder er et viktig supplement til kollektivsystemet. Dette er primært Statens vegvesen (SVRØ) sitt ansvar. Akershus fylkeskommune må være en pådriver for nettet utvikles, og samarbeide med SVRØ og kommunene om grensesnittet mot sykkeltraséer på fylkes- og kommunale veier inn mot og i byer og tettsteder, jf. T2. Det pågår et arbeid i Oslo om å avklare regionale sykkeltraséer inn mot sentrum. Akershus fylkeskommune bør ta initiativ til en tilsvarende prosess koordinert med arbeidet i Oslo, slik at rutene blir gjennomgående. Det er særlig behov for å avklare traséer inn fra Follo og Romerike. Skoleskyss og skolelokalisering Fylkeskommunen er lovpålagt å tilby skoleskyss for elever i grunnskolen og videregående skole som bor mer enn 2, 4 og 6 km fra skolen, avhengig av klassetrinn. Funksjonshemmede elever har rett til skoleskyss uavhengig av avstand. Fylkeskommunen bruker store ressurser på skoleskyss som del av kollektivtilbudet. Skyssansvaret omfatter ca elever i Akershus. De fleste reiser med ordinær kollektivtransport. Ca elever får spesielt tilrettelagt skysstilbud med minibuss/taxi som følge av manglende kollektivdekning eller medisinske årsaker. Skolelokalisering er også et samferdselspolitisk virkemiddel, fordi det påvirker fylkeskommunens mulighet til å levere effektiv kollektivtransport. Hensynet til at så mange som mulig kan gå og sykle til skolen bør veie tungt når skoler skal utvikles og lokaliseres. Det samme gjelder hensynet til at skoleskyss bør bygge opp under det ordinære kollektivsystemet, og at lokalisering bør bygge opp under by- og tettstedsutvikling i tråd med Regional ATP. Videregående skoler er regionale funksjoner, som om mulig bør knyttes til det regionale kollektivsystemet. Fylkeskommunen er i gang med et eget skolestrukturprosjekt for videregående skoler der disse hensynene skal tas i betraktning. Også kommunene bør være bevisst disse hensynene i deres valg av skolelokalisering. 7 24

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi

Sørum Kommune Plan- og regulering. Oversendelse av vedtak - høringsuttalelse innfartsparkeringsstrategi Sørum Kommune Plan- og regulering Akershus fylkeskommune - sentraladministrasjonen Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO Dato Vår Ref. Saksbehandler Deres Ref. 24.02.2014 12/08509-5 Anne Grindal Søbye Oversendelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune

SAKSFRAMLEGG skedsmokommune I SAKSFRAMLEGG skedsmokommune Saksmappe 2013/7844 Lgpenr. 89940/2013 Saksbehandler Arne Myhrvold Høringsutkast om strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksgang Utval ssaksnr UtvalL Møtedato

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo

Saksutskrift. Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksutskrift Høringsuttalelse - Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo Saksbehandler: Torunn Hjorthol Saksnr.: 13/01555-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 11.03.

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 11.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

/

/ Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.04.2016 2012/2648-30 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 06.06.2016 Hovedutvalg for samferdsel 01.06.2016 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 01.06.2016 Hovedutvalg for

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE

PLAN FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN I VEST-AGDER; - FORSLAG TIL MÅLSTRUKTUR, STATUS FOR, OG NOTATER FRA, DRØFTINGSFASE Arkivsak-dok. 14/19198-28 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 04.03.2015 Fylkeseldrerådet i Vest-Agder 23.03.2015 Ungdommens fylkesutvalg

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014

Bymiljøavtalen for Bergen. Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 Bymiljøavtalen for Bergen Fellesmøte Bergen bystyre/hordaland fylkesting Bergen, 14. oktober 2014 1 1 Innhold Oslopakke 3 organisering og beslutningsprosesser Hovedutfordringer - fremtidsløsninger i Oslo

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene?

Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Hvordan bør kollektivtrafikken organiseres framover? Hvilke utfordringer står man overfor? Hvordan få best og mest kollektivtrafikk for pengene? Kollektivtrafikkonferansen 03.11.15 Elisabeth Enger Jernbanedirektør

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Arkivsak: 2013/3584-2 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Tor Fodstad Dato: 12.02.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet 04.03.2014 Strategi

Detaljer

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate 4 0185 OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon post@ruter.no Deres ref 201004587-13 Vår ref 2009/1996-1660/2014 Dato 11.03.2014 Høringsuttalelse «Strategi for

Detaljer

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus - et utviklingssamarbeid Ass. fylkesdir Per A. Kierulf Bakgrunn ü 260 000 flere innbyggere fram til 2030 ü Behov for koordinering av utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet

Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet Areal som en del av bymiljøavtalenes rammeverk hvordan følge utviklingen? Alberte Ruud Vegdirektoratet 25.09.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER

REGIONAL PLAN FOR SAMFERDSEL ; - OVERORDNEDE MÅLSETTINGER Arkivsak-dok. 12/04211-34 Saksbehandler Mette Kirkhus Johansen Saksgang Møtedato Saknr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 03.09.2014 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.10.2014 i Vest-Agder

Detaljer

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune

Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Byområdene som arena for partnerskap stat-region-kommune Hilde Terese Hamre Seksjonssjef Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo Partnerskap stat-region-kommune Partnerskap- får til mer sammen enn

Detaljer

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016

Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 Ny E18 med bussvei og sykkeltrasé Tema i Regionalt planforum 8.3.2016 i 1962 E18 dagsorden har endret karakter Argumentene for ny E18 har utviklet seg fra et ensidig hensyn til bilen, til et helhetlig

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad

Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus. Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Planstrategi for areal og transport for Oslo og Akershus Hvor førende bør og kan planen være? Fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad Bakgrunn og historikk Utgangspunktet for arbeidet med en felles

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/ Arkivsaksnr.: 12/ Dato: HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 12/7151-3 Arkivsaksnr.: 12/7151-3 Dato: 22.08.2012 HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR BUSKERUD 2013-2016 ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

St.prp. nr. 64 (1999-2000)

St.prp. nr. 64 (1999-2000) St.prp. nr. 64 (1999-2000) Om delvis bompengefinansiering av forsert kollektivutbygging i Oslo og Akershus (Oslopakke 2) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 19. mai 2000, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2013/4191-9166/2016 Arkiv: Q10 Administrativt forslag Buskerudbypakke2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 27/16 Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein

Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen. Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Arbeid med 4-årig avtale med Buskerudbyen Seminar om Buskerudbyen 12.10.2009 Statssekretær Erik Lahnstein Sammenheng i Areal- og transportpolitikken 2 Endring i veglova (Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)): Etablering

Detaljer

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll 1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 23.11.2015 Sak: 228/15 Resultat: Innstillingvedtatt Arkivsak: 15/5328 Tittel: Saksprotokoll - Høring - Revisjon av

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet

NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler. Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet NVF 23. januar 2014 Helhetlige bymiljøavtaler Sari Wallberg, sari.wallberg@vegvesen.no Vegdirektoratet 18.02.2014 Utgangspunkt for bymiljøavtalene: Mål i NTP 2014-2023 og Klimaforliket «Regjeringen har

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: Osmund Kaldheim rådmann Arild Eek byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 13 Arkivsaksnr.: 10/7831-1 Dato: 27.05.10 FELLES AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUDBYEN. UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM. INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013

Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 Ny E18 gjennom det sentrale Asker Informasjonsmøte 05.06.2013 E18 (Drammensveien) - landets mest trafikkerte vei - gjennom landets tettest bebodde område Ringerike og Hole 37.000 innb. Oslo 620.000 innb.

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen

Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Nasjonal Transportplan 2014-2023 Transport og logistikkonferansen 28. august 2013 02.09.2013 Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Slik prioriterer vi i Statens vegvesen Et flott syn Hvordan blir Norge fremover?

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET?

BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? BÆREKRAFTIG BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING HVORDAN GJØR VI DET? PER ERIK FONKALSRUD OPPLAND FYLKESKOMMUNE PAUL BERGER STATENS VEGVESEN, REGION ØST 18. MARS 2015 UTFORDRINGER! Mange aktører! Ulike interesser

Detaljer

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser?

Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Når bidrar innfartsparkering til reduserte utslipp av klimagasser? Hvordan påvirkes trafikkarbeidet når vi tilrettelegger for parkering ved stasjoner, holdeplasser og fergekaier? Kollektivtransportforums

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.01.2014 N-010.3 12/24047 14/12381 Saksbehandler: Håvard Almeida Eriksson Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer