Warrant. BRIC Valuta 2009/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Warrant. BRIC Valuta 2009/2011"

Transkript

1

2 Oppsummerte betingelser Utsteder Utsteders kreditt rating Verdipapirtype Notering Register Tilrettelegger Distributør Tegningsperiode Tegningskurs pr. warrant Minste investerte beløp Siste innbetalingsdato Løpetid investering Utbetalingsdato ved forfall Gjennomsnittsberegning ved forfall Underliggende valutakurv Barclays Bank PLC AA- / Aa3 ( S&P / Moody s ) Warrant Warranten vil bli børsnotert på London Stock Exchange den 29. desember 2009 Warranten vil bli registrert i VPS Verdipapirsentralen Norgesinvestor Securities AS (Norgesinvestor) Acta Asset Management AS (Acta) 26. oktober desember 2009 NOK 100,- (samme som Investert beløp og Kjøpspris) NOK ,- tilsvarende 750 warranter 7. desember desember desember desember 2011 Målepunkter 9. september 2011, 11. oktober 2011, 9. november 2011 samt 9. desember 2011 Valutakurv målt mot amerikanske dollar med følgende vekting: Valuta Vekt Brasilianske real 1/4 Russiske rubler 1/4 Indiske rupi 1/4 Kinesiske yuan 1/4 Nominelt beløp Eksponeringsfaktor Tegningshonorar, pris og kostnader ISIN Tegningsblanketter og aktuelle dokumenter Melding om startverdi Produktkategorisering Nominelt beløp per warrant utgjør indikativt NOK 2.000,-. Endelig nominelt beløp pr. warrant kan bli høyere eller lavere enn indikativt nivå, og vil bli fastsatt på Handelsdato 9. desember Endelig Nominelt beløp pr. warrant kan ikke fastsettes lavere enn NOK 1.500,-. 20 x gearing - hvilket innebærer en eksponering på indikativt NOK 2.000,- per warrant. Kan ikke fastsettes lavere enn 15 x gearing. Endelig nivå bestemmes den 9. desember 2009 og vil meddeles investor snarest etter den 29. desember Eksponeringsfaktor tilsvarer et Nominelt beløp per warrant på NOK 2.000,- (indikativt). Tegningshonoraret utgjør 2% av investert beløp, dvs. NOK 2,- pr. warrant. Innbetalt beløp per warrant er NOK 102,- inkludert tegningshonorar. Fordeling av Innbetalt beløp er som følger: Pris (opsjonselement): 88,24% Kostnader: Tegningshonorar: 1,96% og Produktmargin: 9,80% Til sammen utgjør totale kostnader, dvs. summen av tegningshonorar og produktmargin, 11,76% av innbetalt beløp. Produktmarginen fordeles mellom distributør med 80% og tilrettelegger med 20%. Tegningshonoraret tilfaller i sin helhet distributør. Se Innbetalt beløp og Fordeling av innbetalt beløp i warranten og kostnader, på side 15 for nærmere detaljer. NO Tegningsblanketter er tilgjengelig på Acta Asset Management AS sine lokale kontorer. Prospekt, produktbrosjyre og tegningsblankett, samt endelige betingelser offentliggjøres på Melding om startverdier for aktuelle valutakryss, og endelig fastsettelse av Nominelt beløp pr. warrant vil bli offentliggjort på og den 29. desember Høy risiko En investering i Warrant kan egne seg for investorer som både: har tilstrekkelig finansiell evne i tillegg til erfaring og kunnskap til å forstå produktet, ønsker å ta høy risiko, og som ønsker en eksponering mot BRIC-landenes valuta, og som har en investeringshorisont som tilsvarer produktets løpetid. En investering i Warrant egner seg ikke for: Investorer som ikke har tilstrekkelig finansiell evne, erfaring eller kunnskap til å forstå produktet. Investorer som ikke ønsker høy risiko eller eksponering mot BRIC-landenes valuta. Investorer som har en kortere investeringshorisont enn produktets løpetid. Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Warrant er å betrakte som et høyrisikoprodukt. Investering i warranter er ikke en kapitalgarantert investering. Investert beløp vil i sin helhet tapes dersom BRIC-valutaene svekker seg mot USD eller utvikler seg uendret i løpetiden. Det er også viktig å påpeke at investor bærer kredittrisiko på utsteder av warranten. Utsteder er Barclays Bank PLC. 2

3 BRIC (Brasil, Russland, India, Kina) Verdensøkonomien har endret seg vesentlig gjennom de siste femti årene. De neste femti årene vil endringene bli minst like dramatiske. Finanskrisen har bidratt til å dreie den globale økonomiske aksen i retning av økonomier som tidligere ble betegnet som fremvoksende markeder. Historisk ser man at lite økonomisk utviklede land er utsatt for kraftige tilbakeslag under økonomiske kriser. I kjølvannet av finanskrisen ser man at de såkalte BRIC-landene har klart seg overraskende bra gjennom det økonomiske tilbakeslaget. Landene har befestet sin stilling som noen av de mest interessante økonomiene for fremtiden. I de kommende årene er de såkalte fremvoksende økonomiene forventet å få en betydelig økonomisk vekst. Enkelte av disse markedene har bedre forutsetning enn andre til å lykkes i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Landene som betegnes som BRIC - Brasil, Russland, India og Kina er de landene som forventes å være blant de mest interessante geografiske områdene i den kommende femtiårsperioden. BRIC-landene utgjør 15 prosent av den globale økonomien, og innehar 42 prosent av verdens valutareserver. Det forventes nå at BRIC-landenes aggregerte BNP vil overstige G7-landene innen Dette er vesentlig tidligere enn hva man forventet for kun tre år siden. I 2007 passerte Kina Tyskland som verdens tredje største økonomi, og ligger bak USA og Japan. Japan forventes forbigått i 2010, og USA forventes forbigått allerede innen Til tross for finanskrisen forventes det at den kinesiske veksten innen utgangen av inneværende år vil nærme seg 10 prosent. Av de nåværende G7-landene (USA, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Canada og Italia), vil trolig kun USA og Japan være blant de seks største økonomiene globalt i India er det landet som har størst potensial for rask vekst over de neste tjue til tretti årene. Den årlige veksten kan bli godt over 5 prosent de neste tretti årene, og ligge i området 5 prosent frem til 2050 hvis utviklingsprosessen fremover er positiv. Den økonomiske veksten i India var på 6,1 prosent for andre kvartal inneværende år sammenlignet med fjoråret, og ligger bare etter Kina som verdens raskest voksende økonomi. Kina forventes å stå for 30 prosent av verdens forbruksvekst allerede i Dette utgjør mer enn den samlede forventede forbruksveksten i G3-landene (USA, Japan og Tyskland). Vekstprognosene for BRIC-landene, som svært mange analytikere deler oppfatningen om, kan virke dramatiske, men det er en kjensgjerning at det over de neste tiårene vil skje store endringer i verdensøkonomien. Ved å se tilbake i historien tretti til femti år, vil man se at endringene over en kortere tidsperiode innehar dramatiske skift i det økonomiske klimaet. For femti år siden slet Tyskland og Japan med gjenoppbygging av landene. For tretti år siden så man kun konturene av at Sør-Korea kunne utvikle seg fra et land i ekstrem fattigdom til en høyteknologisk nasjon. Tar man samtidig en titt på utviklingen i Kina, vil man raskt konkludere med at de økonomiske endringsprosessene skjer raskt, og har dramatiske konsekvenser for verdensøkonomien. Historien viser også at langtidsprognoser er svært usikre, og jo lenger frem man ser, desto usikrere blir prognosene. Eksempelvis ser man at de tidligere forventningene om at Sovjet eller Japan ville overta som den globale økonomiske vekstmotoren har slått feil. Dermed er det viktig at de prognosene som legges til grunn nøye hensyntar politisk risiko og globale strømninger. En forutsetning for vekst er makroøkonomisk stabilitet. BRIC-landene står på radarskjermene hos en rekke internasjonale investeringsbanker, og er favorisert fremfor andre nyindustrialiserte land nettopp fordi utviklingen innenfor sentrale områder både politisk og økonomisk har kommet svært langt. BRIC-landene har et utgangspunkt med frynsete fortid, og har i lang tid ligget etter den vestlige verden hva angår demokrati, markedsliberalisme og politisk stabilitet. BRIC-landene kan i historisk perspektiv på ingen måte defineres som stabile land, men har de senere årene tatt store skritt i retning vestlig tenkning både på det politiske og økonomiske plan. Det er BRIC-landenes utviklingsnivå som gjør en investering interessant, hvor investering i infrastruktur og produksjonsmidler raskt utløser høyere produktivitet og økonomisk vekst. Med lav kapitalkostnad og tilgang til effektive produksjonsmidler og råvarer, vil disse landene i løpet av kort tid industrielt overgå de vestlige landene. Dette i tillegg til at BRIC-landenes befolkning utgjør mer enn 43 prosent av verdens totale befolkning gjør at det er svært interessant å ha finansielle eksponeringer rettet mot disse landene. 3

4 Brasil Brasil har klart seg overraskende godt gjennom finanskrisen, og fremstår nå som en solid vekstkandidat. De latinamerikanske landene er et typisk eksempel på hvordan den politiske og økonomiske livssyklusen er i såkalte emerging markets. Landene har i mange år slitt med høy inflasjon, høy kriminalitet, politisk uro, og dårlig infrastruktur. I enkelte land i Latin-Amerika er denne fasen med ustrukturert politisk og økonomisk klima over, Brasil er et av disse landene. De økonomiske urolighetene i Brasil var av kortvarig karakter gjennom finanskrisen. Den nasjonale økonomien har holdt seg godt, og det var få tegn til kredittkrise eller likviditetsproblemer gjennom Brasil har på det nåværende tidspunktet en inflasjon som ligger omkring 4,5 prosent, hvilket er i linje med sentralbankens inflasjonsmål på 4,5 prosent. Dette er et svært akseptabelt nivå med tanke på at landet opplevde en fase med hyperinflasjon på midten av 90-tallet. Brasils styringsrente er for øyeblikket på 8,75 prosent, og landet har et solid overskudd på driftsbalansen. Brasil er derfor i en særstilling som emerging market, og i en totalt forskjellig posisjon sammenlignet med de fleste andre markeder innenfor samme kategori. Brasil opplever sin laveste inflasjonsperiode på flere tiår, og sammen med moderat vekst i økonomien forventes renten å holdes på sitt nåværende nivå ut Forbruksveksten er moderat og industriproduksjonen forventes å øke. Med utsikter om fortsatte råvareprisøkninger er landets status som råvarenasjon med på å gjøre Brasil til et av de mest interessante landene å være investert i. Salget av detaljhandelsvarer i Brasil har styrket seg betydelig den siste tiden som følge av myndighetenes stimulanser gjennom skattelette og andre finans- og pengepolitiske tiltak. Den brasilianske valutaen real har en lang og broket historie. Etter at IMF ga landet omfattende økonomisk støtte på slutten av 90-tallet, ble valutaens forankring til amerikanske dollar opphevet i kombinasjon med en devaluering. Tiltroen til valutaen har gradvis forbedret seg i takt med landets stykede økonomi, og de siste årene har real blitt en akseptert valuta med høy korrelasjon mot råvareindekser som eksempelvis CRB Index. Investorers interesse for Brasil har vært overveldende de siste årene, og ikke minst etter at begrepet BRIC-landene ble innført av Goldman Sachs i Landets økonomiske situasjon sammen med ekstraordinært gunstige forhold for råvareøkonomier har ført til at Brasil er en av favorittene til de internasjonale investeringsbankene. Offisielt språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Brasil Portugisisk Brasília - Rangert: Nr. 5 - Herav vann: 0,65% Føderal republikk Luiz Inácio Lula da Silva km² Befolkning (2007): Rangert: Nr. 5 - Tetthet: 21,6/km² HDI (velstandsindikator): 0,813 - Rangert: Nr. 75 Valuta: real Tidssone: UTC -2 til -5 Nasjonaldag: 7. september BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Styringsrente: 8,75% Endring % p.a BNP: 5,1% 0,0% 4,5% Konsumprisindeks: 5,9% 4,5% 4,5% Industriproduksjon: 3,1% -5,1% 4,0% (uthevet: estimater fra UBS) Interbank Lånerente okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 4

5 Russland Den russiske økonomien fikk hard medfart under finanskrisen, men ser nå ut til å komme seg på bena igjen godt hjulpet av høye råvarepriser. Den pågående krisen i verdensøkonomien rammet Russland hardere enn de fleste land i verden. Begrenset tilgang til kreditt for landets bedrifter sammen med lave priser på olje og gass har ført landet ut i en krise av historiske dimensjoner. Etter flere år med tilfredsstillende vekst forventes Russlands BNP å krympe med hele 7,5 prosent i inneværende år. Dette står i sterk kontrast til landets vekst i 2006 og 2007 som var på henholdsvis 7,7 og 8,1 prosent. En vekst som ble godt drevet av høye internasjonale priser på olje og gass. Russland er det eneste av BRIC-landene hvor detaljhandelen viser en skuffende utvikling. Salgstallene fra årsskiftet frem til utgangen av juni viser et fall på 6,7 prosent, hvorav største delen av fallet skyldes sviktende etterspørsel etter andre varer enn mat- og drikkevarer. Mye av dette kan tilskrives den økende arbeidsledigheten. Antall arbeidsledige falt til 8,1 prosent i august etter å ha vært på hele 10 prosent i mars, og det kan dermed se ut til at landets økonomi er på bedringens vei til tross for at faren ennå ikke kan sies å være over. BNP-fallet som i juni og juli så ut til å ha stoppet opp, akselererte igjen i august, og BNPtallene viste en nedgang på hele 10,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Landets industriproduksjon falt med nærmere 14 prosent i årets seks første måneder. Den russiske inflasjonen forventes å falle gjennom store deler av 2010 grunnet svak vekst og høy arbeidsledighet. Analytikerne forventer derfor ingen vesentlig innstramning i landets rentepolitikk før perioden med nedgang i den økonomiske veksten er et faktum. Til tross for de dystre utsiktene, øyner man håp for den russiske økonomien etter at råoljeprisen igjen har steget over 70 dollar per fat. Russland har verdens største forekomster av naturgass, og har i løpet av den siste måneden fremforhandlet en viktig avtale om leveranser av gass til Kina. Avtalen som blant annet omfatter eksport av 70 milliarder kubikkmeter gass til Kina vil igangsettes i Samspillet mellom Kina og Russland som konsument og leverandør av råvarer kan vise seg å bli en viktig brikke i landets fremtidige økonomiske vekst. Den russiske rubelen falt dramatisk fra sommermånedene i 2008 frem til februar inneværende år. Den økede troen på at den russiske økonomien vil styrke seg i tiden som kommer, har ført til at valutaen igjen har styrket seg mot dollar. Offisielt språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Russland Russisk Moskva Republikk - Rangert: Nr. 1 - Herav vann: 0,5 % Dmitrij A. Medvedev km² Befolkning: Rangert: Nr. 9 - Tetthet: 8,28/km² HDI (velstandsindikator): 0,817 - Rangert: Nr. 71 Valuta: 1 rubel=100 kopek Tidssone: UTC +2 til +12 Nasjonaldag: 12. juni BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente: 7,14% Endring % p.a BNP: 5,6% -5,5% 4,7% Konsumprisindeks: 13,2% 9,7% 7,1% Industriproduksjon: 1,0% -9,7% 4,7% måneders rente (uthevet: estimater fra UBS) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 5

6 India Den indiske økonomien er på vei tilbake etter en utfordrende periode. Den indiske økonomien opplevde en strukturell omveltning på begynnelsen av 80-tallet. Den årlige økonomiske veksten har i gjennomsnitt vært over 5 prosent siden dette, sammenlignet med i overkant av 3 prosent i tiårene før På 80- tallet endret den indiske regjeringen sitt fokus mot stimulering av privat sektor, noe som førte til en dobling av investeringer i privat sektor sammenlignet med 70-tallet. De økonomiske reformene som startet i 1992 har ført til at det indiske markedet nå kan sees på som et deregulert og globalt integrert marked. Endringene har ikke ført til ekstrem økonomisk vekst som man har sett i enkelte andre land, men derimot tilført makroøkonomisk stabilitet til veksttrenden. Det indiske aksjemarkedet har endret seg signifikant siden Finanssektorens markedsandel har nesten doblet seg til 13 prosent, og forbruksvaresektoren har tredoblet seg til 12 prosent. Helsesektoren er fallende, og servicesektoren utgjør fortsatt over 40 prosent av den indiske markedskapitaliseringen. Teknologisektoren er fortsatt den nest største sektoren. Den indiske veksten er særegen, og skiller seg fra veksten man ser i Kina ved at servicesektoren er dominerende fremfor produksjonsveksten som dominerer i Kina. Den fremtidige konkurransekraften til India ligger i arbeidskraftintensive sektorer, og tilgang på store mengder konkurransedyktig priset kvalifisert arbeidskraft gjør at India forventes å vokse i et høyt tempo i tiden som kommer. Veksten forventes å ligge i overkant av 5 prosent årlig frem til 2020, og India vil som en konsekvens av dette i fremtiden bli en av verdens største økonomier kun overgått av USA og Kina. Utstrakt bruk av outsourcing fra USA til indiske tjenesteytende selskaper, særlig innenfor IT-industrien beviser hvordan en nasjon som India kan vokse sterkt på å tilby rimelig humankapital. India er derfor et av de landene som har et stort vekstpotensial som ikke direkte knytter seg til industriproduksjon. Til tross for at den indiske økonomien ble hardt rammet av den globale finanskrisen, ser vekstfallet ut til å ha bremset opp, og veksten er igjen på vei til å tilta. Den indiske konsumprisindeksen har steget betydelig siden mars 2009, og analytikere forventer at inflasjonen raskt vil kunne stige opp mot 7 prosent innen mars Med basis i vekstforventninger og utsikter til en sterk økning i inflasjonen, ser analytikere et potensial for økning i styringsrenten på inntil 3 prosentpoeng i løpet av kommende år. Den indiske sentralbanken forventes å være tolerante overfor appresiering av landets valuta i takt med en stigende inflasjon. Offisielle språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks India - Rangert: Nr. 7 Engelsk, hindi, m.fl. New Delhi Føderasjon - Herav vann: 9,2 % Pratibha Patil km² Befolkning: Rangert Nr. 2 - Tetthet: 359,35/km² HDI (velstandsindikator): 0,612 - Rangert: Nr. 134 Valuta: Indisk rupi (INR) Tidssone: UTC Nasjonaldag: 15. august BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Styringsrente: 4,75% Endring % p.a BNP: 6,7% 5,8% 8,8% Konsumprisindeks: 9,1% 6,4% 6,5% Industriproduksjon: 3,9% 7,2% 8,6% måneders rente (uthevet: estimater fra UBS) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 6

7 Kina Økonomiske stimulansepakker sikrer videreføring av den økonomiske veksten. Kina har bygget opp et solid handelsoverskudd mot USA de siste årene. Med en kunstig lav valutakurs i kombinasjon med tilgang på store mengder rimelig arbeidsressurser, har landets konkurransekraft i internasjonal sammenheng vært uslåelig. Til tross for den økonomiske nedkjølingen i 2008 og 2009, forventes den kinesiske BNP-veksten for 2010 av mange investeringsbanker å være tilbake på 10 prosentnivået. Deretter forventes veksten å flate ut i årene som kommer. Stimulansepakkene som ble gjennomført i 2009 førte til en dramatisk investeringsvekst, særlig innenfor eiendom og infrastruktur. Nærmere en tredjedel av den kinesiske veksten de siste årene har kommet fra landets produktivitetsforbedringer. Resterende del av veksten skyldes økt tilgang på kapital og arbeidskraft. Så langt har den primære veksten kommet fra en sterkt økende eksportsektor. Neste fase i den kinesiske veksten forventes å være forbrukerdrevet av innlandskonsum. I følge det kinesiske statistikkbyrået økte det innenlandske konsumet med 17 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år. Den kinesiske veksten forventes fortsatt å være høy i de neste tiårene. Myndighetene vil med disiplin gjennomføre tiltak som holder veksten nede på akseptable nivåer slik at ikke ukontrollert inflasjon knekker økonomien. Så langt har inflasjonstallene fra Kina vært beskjedne til tross for at realinntektene har steget dramatisk. Den kinesiske detaljhandelen steg med 17,6 prosent fra årsskiftet frem til utgangen av juni inneværende år, hvorav salg av mat- og drikkevarer sto for brorparten av oppgangen. Dette gir klare signaler om at det kinesiske innlandsforbruket er inne i en sterk vekst. Til tross for den voksende forskjellen mellom landene, har den kinesiske valutaen yuan blitt holdt i et kunstig kursleie mot amerikanske dollar. Historisk har valutaen vært fast knyttet til dollar frem til 2005 hvor de kinesiske myndighetene ble tvunget til å slippe opp valutabåndet i små og stabile steg frem til sommeren Siden den tid har valutakursen blitt holdt i et fast leie mot dollar. Dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid, og gir risiko for at Kina havner i en situasjon med uønsket høy inflasjon grunnet økede råvarepriser. Stadig flere økonomer mener at den kinesiske valutaen nå er kunstig svak i forhold til andre valutaer, og forventer at Kina vil oppheve eller løse opp prisbåndet mot amerikanske dollar allerede i løpet av første kvartal Offisielle språk: Hovedstad: Styreform: President: Areal: Faktaboks Kina Mandarin Běijīng Folkerepublikken Kina Hu Jintao - Rangert: Nr km² - Herav vann: 2,82 % Befolkning: Rangert Nr. 1 - Tetthet: 137,68/km² HDI (velstandsindikator): 0,772 - Rangert: Nr. 92 Valuta: Yuan Renminbi (CNY) Tidssone: GMT+6 til +9 Nasjonaldag: 1. oktober BNP i milliarder: $ BNP per innbygger: $ Interbankrente: 1,77% Endring % p.a BNP: 10,9% 10,5% 9,1% Konsumprisindeks: 5,9% -0,5% 2,0% Industriproduksjon: 12,9% 9,5% 10,8% 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 (uthevet: estimater fra UBS) 3 måneders rente okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 7

8 Valutakurv Warrant Warrant Historisk avkastning BRIC valutakurv er en warrant som øker i verdi når BRIC-landenes valuta BRL, RUB, INR og CNY styrker seg i forhold til USD. Valutakryssene er notert slik at en styrkelse i BRIC-landenes valuta fører til et fall i selve valutakryssene. Warranten vil derfor øke i verdi etter hvert som den likevektede valutakurven synker Valutakurv og Warrant 250 % 200 % 150 % Som nedenforstående grafer viser, har samtlige av BRICvalutaene styrket seg mot dollaren siden 2004 og frem til juli I perioden juli 2008 til januar 2009 styrket dollaren seg betraktelig i forhold til de fleste valutaene unntatt kinesiske yuan. Siden januar i år har derimot valutaene BRL, RUB og INR hentet seg inn og styrket seg med mellom 10,7% og 30,7% i forhold til dollaren. Valutakurven har siden januar i år styrket seg med 14,7% mot USD. En rullerende investering i warranter med de samme egenskapene som ville i perioden oktober 2004 til juli 2006 gitt en avkastning i området 30 til 210%. Fra juli 2006 økte dollarens verdi sammenlignet med BRICvalutaene betraktelig, og dette ville ført til en warrantavkastning på alt fra 100 til 200%. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at historisk avkastning ikke gir noen garanti for fremtidig verdiutvikling okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt % 50 % -50 % -100 % -150 % Diagrammet viser underliggende valutakurv og den rullerende avkastningen investor ville fått dersom han hadde investert rullerende i en warrant med samme egenskaper siden oktober % Verdiaksen (y-aksen) for hvert valutakryss er snudd i motsatt rekkefølge for lettere å illustrere hvilken retning som gir kursoppgang. Brazilian Real (USD-BRL) 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 Russian Ruble (USD-RUB) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 Indian Rupee (USD-INR) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 China Yuan (USD-CNY) okt. 04 okt. 05 okt. 06 okt. 07 okt. 08 okt. 09 8

9 Egenskaper og avkastning er en warrant som gir en eksponering mot underliggende kurv av fire valutakryss. Warrant har tegningskurs på 100 kroner per warrant (eksklusiv tegningshonorar), og gir investor en indikativ eksponering pålydende kroner per warrant, tilsvarende 20 x gearing av tegningskurs. Minste tegning er 750 warranter som utgjør en investering på kroner. Tegningshonorar beregnes av samlet investert beløp, og utgjør 2% som legges til investert beløp, og utgjør til sammen innbetalt beløp. Innløsning i løpetiden Prisen på Warrant vil variere i løpetiden, og påvirkes av markedsutvikling, volatilitet, rente og gjenstående løpetid. Dersom BRIC-valutaene i valutakurven har styrket seg mot amerikanske dollar med eksempelvis 15%, når det er ett år igjen til forfall, kan verdien pr. warrant eksempelvis være 260,-. 260,- multiplisert med antallet warranter vil være verdien på plasseringen. Dersom BRIC-valutaene i valutakurven derimot har svekket seg mot amerikanske dollar med 10%, og gjenstående løpetid er ett år, kan verdien på Warrant eksempelvis være NOK 10,- pr. warrant. Ved salg i plasseringens løpetid vil det bli beregnet en salgskostnad på 1% av warrantens markedsverdi. Norges- Investor Securities vil sørge for innløsning mot utsteder. Plasseringen kan i perioder svinge kraftig i verdi, og egner seg derfor best for de investorer som har evne til å være investert ut produktets løpetid. Forfall Ved forfall beregnes sluttverdien av Valutakurven som et aritmetisk gjennomsnitt av sluttkursen den niende i de fire siste månedene, forutsatt at nevnte dato er ordinær handelsdag. Effekten av en snittet sluttkurs kan ha både positiv og negativ effekt på den endelige avkastningen. 100 % 75 % 50 % 25 % Negativ effekt 0 % Snittet sluttkurs Valutakurv 100 % For at investeringen skal gå i Break even (hensyntatt tegninghonorar, snittet sluttkurs, og forutsatt nominelt beløp på NOK 2.000,-) må BRIC-valutaene i valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar med 5,1% i løpetiden. Investeringen vil forfalle verdiløs dersom den underliggende Valutakurven holder seg uendret, eller BRIC-valutaene i valutakurven svekker seg mot amerikanske dollar. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Positiv effekt 75 % 50 % 25 % 0 % Snittet sluttkurs Valutakurv 100 % 50 % 0 % -50 % -100 % Hva er en warrant? En warrant er et finansielt instrument som gir en gearet eksponering mot et underliggende marked. En warrant er et derivat som klassifiseres som et høyrisikoinstrument. For at warranten skal resultere i positiv utbetaling på forfallstidspunktet, er investor avhengig av at det underliggende markedet beveger seg i den retning som warrantens strategi omfatter. Investor er også avhengig av at relativ endring i underliggende aktivums pris multiplisert med nominelt beløp på forfallstidspunktet er høyere enn innbetalt beløp, før positiv avkastning kan påregnes. Dersom underliggende aktivum målt fra startnivået, utvikler seg flatt eller i motsatt retning av hva warrantens strategi omfatter, vil investor tape sitt investerte beløp. Fordelen for investor er at en warrant kan gi en høy avkastning på grunn av gearing ved positiv utvikling i henhold til den underliggende strategien. Egenskaper ved forfall Styrking av valutaer som inngår i valutakurven mot USD på 7,5% ved forfall, gir avkastning på warranten lik 47% Valutakurv Avkastning warrant Breakeven: Styrking på 5,1% Alle tallene er hensyntatt tegningshonorar. Fallende kurve representerer styrkning av BRICvalutaene målt mot USD. Eksempler på avkastning ved forfall Innbetalt beløp Styrking av valutaene mot USD Utbetalt beløp Avkastning på investert beløp NOK % NOK NOK % % % % % % % % % % % ,1 % % % % % % % % % % % % Alle tallene er hensyntatt tegningshonorar. Investor taper hele det innskutte beløpet dersom valutakurven slutter uendret ved forfall. 9

10 Sannsynlighet for avkastning (historisk analyse) For å sannsynliggjøre plasseringens avkastningspotensial krever retningslinjene at en statistisk vurdering av investeringens avkastningssannsynlighet skal beregnes. Det understrekes at historisk avkastning ikke er en pålitelig indikator, og gir ingen garanti for fremtidig avkastning, samt at konfidensintervall og Monte Carlo simuleringer på korte datasett kan gi et skjevt bilde av virkelig risiko og avkastningspotensial. Vi har benyttet to ulike modeller for å beregne sannsynlig avkastning på bakgrunn av tilgjengelige datasett på underliggende valutakurv. Første metode er Monte Carlo simulering, og andre metode er basert på Standardnormalfordelingen. Modellene er bygd opp på svært forskjellige måter, og eventuelle forskjeller i utfall vitner om usikkerheten rundt bruk av statistiske modeller for å beregne forventet avkastning. Historiske data er levert av Bloomberg. Monte Carlo simulering (MC) MC er en numerisk metode for beregninger av utfall av stokastiske prosesser. I denne testen ble det lagt til grunn 10 års historikk med en investering med ca 18,2 x gearing og 3 måneder snittet sluttkurs. 70% av de simulerte avkastningene havnet innenfor intervallet 100% til 87,5%. Omregnet til avkastning p.a. blir intervallet 100% til 36,93%. Standard-normalfordeling Datagrunnlaget benyttet i denne analysen strekker seg fra og frem til For å gjøre de historiske dataene mest mulig sammenlignbare med denne investeringen, bruker vi den årlige warrantavkastningen basert på en 2 års investering med 20 x gearing og 3 måneders snittet sluttkurs. Kvantifiseringen av sannsynlighetene vil derfor illustrere investors gjennomsnittlige avkastning. I matrisen følger et sammendrag av det historiske datasettet, der alle tall representerer avkastning p.a. i løpet av løpetiden. Sannsynligheten for å oppnå dårligst avkastning 100% etter 2 år er lik 3,01%. Sannsynligheten for å oppnå avkastning lik break even eller bedre (2,47% p.a. uten tegningshonorar og 2,52% p.a. med tegningshonorar) er lik 75,49% uten, og 74,86% med tegningshonorar. Avkastningen vil med et 70% konfidensintervall, basert på historiske data, være mellom 15,74 p.a. og 56,92% p.a. uten tegningshonorar. Med tegningshonorar vil avkastningen med 70% sannsynlighet ligge innenfor 16,57% til 55,38% p.a. Den mest sannsynlige avkastning vil være 25,85% p.a. uten tegningshonorar, og 24,61% p.a. med tegningshonorar. Warranten har ingen øvre grense på avkastningen den kan oppnå. Gjennomsnitt Øvre grense Nedre grense 70% konfidensintervall Avkastning 2 år -250 % -150 % -50 % 50 % 150 % 250 % 350 % Statistiske data omregnet til % p.a. Gjennomsnitt μ 1) 25,94% Maks verdi 2) 77,20% Minimums verdi 3) -100% 70% konfidensintervall [-15,74% 56,92%] 1) μ viser den gjennomsnittlige avkastningen p.a. dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra oktober 2002 og frem til oktober ) Maks verdi viser den høyeste avkastningen p.a. man kunne oppnådd dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra oktober 2002 og frem til oktober ) Minimumsverdi viser den laveste avkastningen p.a. man kunne oppnådd dersom man hadde vært investert i denne warranten rullerende fra oktober 2002 og frem til oktober Merknader til kvantifisering av sannsynlighet for avkastning Det er vanskelig å kvantifisere sannsynligheten for en viss avkastning i sammensatte finansielle produkter. Vi gjør oppmerksom på at beregning av sannsynlig avkastning ikke er noen garanti for fremtidig verdiutvikling. Vi henstiller derfor investorer til selv å gjøre seg opp en oppfatning om hvorvidt man tror at produktets endelige avkastning vil være høyere enn risikofri rente (alternativavkastning). Eksponeringens alternativavkastning gjennom en fastrenteplassering i bank tilsvarer ca. 4% p.a., og netto må derfor warrantavkastningen være mer enn 4% p.a. før investeringen er lønnsom for Investor. For å dekke plasseringens tegningshonorar på 2% må valutakurvens utvikling være over 5,1% i løpetiden eller 2,52% p.a. Vi anbefaler derfor investorer som ikke tror at BRICvalutaene målt mot dollar vil styrke seg med mer enn 2,52% p.a. justert for snittet sluttkurs de kommende 2 årene, å avstå fra å investere i produktet. 10

11 Betingelser og annen viktig informasjon ISIN ISIN NO Tegning Tegning finner sted hos Acta Asset Management AS som distributør fra og med 26. oktober 2009 til og med 4. desember Minimums tegningsbeløp er 750 warranter tilsvarende et tegnet beløp på NOK ,-. Endelige vilkår Vilkårene for Warrant følger av indikative vilkår (Indicative Termsheet), datert 13. oktober Vilkårene for Warrant er underlagt engelsk rett og jurisdiksjon. Beskrivelsen av vilkårene for warranten i denne brosjyren er kun en oppsummering. Vilkår (Final Terms) datert 26. oktober 2009 knyttet til Utsteders warrantprogram (Base Prospectus datert 5. august 2009), følger som vedlegg til denne brosjyren. Endelige vilkår kan også fås ved henvendelse til NorgesInvestor Securities AS. (www.norgesinvestor.no) Utsteder Barclays Bank PLC Kalkuleringsagent Barclays Bank PLC Tegningskurs NOK 100,- pr. warrant. Nominelt beløp pr. warrant Nominelt beløp per warrant utgjør indikativt NOK 2.000,-. Endelig nominelt beløp pr. warrant kan bli høyere eller lavere enn indikativt nivå, og vil bli fastsatt den 9. desember Endelig Nominelt beløp pr. warrant kan ikke fastsettes lavere enn NOK 1.500,-. Salgsbegrensninger volum Inntil warranter. Utsteder har rett til å kansellere emisjonen dersom volumet blir mindre enn tilsvarende warranter. Valuta Warrantene er utstedt i norske kroner (NOK). Dette betyr at svekkelse eller styrking av den norske kronen målt mot utenlandske valutaer ikke kan påvirke warrantens avkastning verken negativt eller positivt. Løpetid Warrantenes løpetid er fra og med 10. desember 2009 til og med 9. desember Warrantene kan fritt omsettes i løpetiden. Valutakurv (betegnet som USD-CCY i ) Valutakurv målt mot dollar med tilhørende nummerering: Utbetaling ved forfall På Utbetalingsdato 22. desember 2011 (ved oppgjør av kontant sluttavregning) vil Utsteder via kontofører for Utsteder utbetale et utbetalingsbeløp tilsvarende warrantens kontantavregning multiplisert med antall warranter registrert hos innehaver på forfallsdag 9. desember Matematisk uttrykt skal Kontantavregning pr. warrant utgjøre: Nominelt Beløp per warrant X Max [0; Underliggende kurvutvikling] Hvor: Underliggende kurvutvikling betyr: 4 i, Strike Wi i 1 USD CCYi, Strike Der: USD CCY USD-CCY i : Verdien av én enhet USD uttrykt i Valuta i. USD-CCY i,finalspot : USD-CCY i aritmetisk gjennomsnitt av prisfastsettelse på valutakryssene som bestemt i henhold til angitt Kilde for valutakurs på de angitte tidspunkt på Gjennomsnittsdatoer. USD-CCY i,strike : USD-CCY i som bestemt i henhold til angitt Kilde for valutakurs på Startdato på det angitte tidspunkt. Kilde for valutakurs USD CCY i, FinalSpot Valuta (USD-CCY i ) Kilde Tidspunkt Brasilianske real REUTERS side, BRFR 06:00 pm, Sao Paolo Russiske rubler REUTERS side, EMTA 1:30 pm, Moskva Indiske rupi REUTERS side, RBIB 12:30 pm, Mumbai Kinesiske yuan REUTERS side, SAEC 09:00 am, Beijing Startdato 10. desember 2009 (eller dag som skulle vært åpen for handel med mindre Markedsavbrudd hadde inntrådt) på relevant marked. Gjennomsnittsdatoer 9. september 2011, 11. oktober 2011, 9. november 2011 samt 9. desember Innbetalingsdato Samlet beløp inkludert tegningshonorar trekkes i henhold til fullmakt på tegningsblanketten, og senest den 7. desember Tildeling Bekreftelse om tildeling vil bli meddelt gjennom VPS snarest mulig etter tildeling av verdipapirene 29. desember i Valuta (USD-CCY i ) Vekt Brasilianske real 1/4 Russiske rubler 1/4 Indiske rupi 1/4 Kinesiske yuan 1/4 11

12 Melding om startverdier Melding om startverdier for aktuelle valutakryss, og endelig fastsettelse av Nominelt beløp pr. warrant vil bli offentliggjort på og den 29. desember Investor vil på nettstedet samtidig bli rapportert alle relevante og forskriftsmessige betingelser i henhold til myndighetenes krav til informasjon ved utstedelse og salg av sammensatte produkter. Børsnotering Warrant vil bli børsnotert på London Stock Exchange med virkning fra 29. desember VPS For å eie en warrant må investor disponere en VPS-konto. Warrantene vil bli registrert i VPS. Tegningshonorar Tegningshonorar beregnes av samlet investert, og utgjør 2%. Summen av samlet investert beløp og tegningshonorar utgjør innbetalt beløp. Se for øvrig side 2 og 15 for ytterligere beskrivelse av produktets totale kostnader. Salgsprovisjon Ved salg i verdipapirets løpetid vil det av distributør bli beregnet en salgsprovisjon tilsvarende 1% av plasseringens salgspris. Salgsprovisjonen vil bli fordelt mellom distributør og tilrettelegger i forholdet 80% til distributør og 20% til tilrettelegger. Utsteder kan også beregne seg en spread ved salg i verdipapirets løpetid. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Regler for markedsavbrudd Det finnes særskilte reguleringer knyttet til markedsavbrudd som gir Kalkuleringsagenten (Barclays Bank PLC) rett til å justere sammensettingen av Valutaporteføljen dersom hendelser som definert i Final Terms skulle inntreffe. Vennligst se Final Terms for ytterligere detaljer knyttet til markedsavbrudd. Markedsavbrudd er hendelser eller forhold som inntrer og/eller eksisterer på relevante dager for dette produktet på den aktuelle børs, og som resulterer i suspendering eller begrensning av handel, dog forutsatt at Kalkuleringsagenten anser suspenderingen eller begrensningen i handelen for vesentlig. Se Final Terms for ytterligere definisjoner og virkninger ved markedsavbrudd. Terminering Investorer må være oppmerksom på at plasseringen kan termineres tidligere enn verdipapirets angitte forfallsdato dersom det skulle inntreffe gitte årsaker. Vilkår for slik avslutning kan eksempelvis være uforutsette hendelser som forhindrer ordinær beregning av Valutakurven. Se Final Terms for uttømmende opplysninger om termineringsvilkår. Rapportering og metode De enkelte valutakryssene kan følges på blant annet REU- TERS og andre relevante markedsplasser for valuta. Løpende rapportering av verdiutvikling på investeringer tilrettelagt av NorgesInvestor Securities AS, herunder verdipapiret beskrevet i denne brosjyre, vil bli publisert på hjemmeside (delvalg; Norgesinvestor Securities, Kurser og rapporter). Detaljrapporter vil normalt være tilgjengelig senest fire uker etter investeringsperiodens start. Markedspleie Det er ikke inngått marketmakeravtale for warranten. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder vil imidlertid søke å kunne stille kjøps-, og hvis mulig, salgspris innenfor løpetiden som tilsvarer markedsverdien av warrantene fratrukket salgsomkostninger på 1%. Vilkår for gjennomføring av tilbudet NorgesInvestor Securities AS forbeholder seg retten til å innstille tilbudet dersom tegnet beløp blir mindre enn NOK Tilsvarende warranter. NorgesInvestor Securities AS forbeholder seg retten til å innstille tilbudet dersom det i tiden frem til og med 9. desember 2009 inntrer en av følgende omstendigheter: (i) det inntreffer Markedsavbrudd som etter Kalkuleringsagentens vurdering gjør det vanskelig å fastsette verdien av Valutakurven og dermed Startverdi (ii) det finner sted i Norge eller utlandet en vesentlig endring i rentenivå, valutakurser og/eller volatiliteter, eller det inntreffer omstendigheter av økonomisk, finansiell eller politisk art som i vesentlig grad påvirker kostnadsnivået eller tilgjengeligheten av relevante sikringsinstrumenter tilknyttet warranten. NorgesInvestor Securities AS vil informere om eventuell innstilling av tilbudet. Dersom det er foretatt tegning og/ eller innbetaling, vil investor bli informert direkte. Dersom tilbudet innstilles etter at innbetaling har funnet sted, vil kjøperen få det innbetalte beløp (inklusive Tegningshonorar) tilbakebetalt fullt ut med tillegg av en rente tilsvarende lånerenten mellom ledende norske valutabanker for perioden fra og med 7. desember 2009 til tilbakebetaling skjer. Tilbakebetalingen skal skje så snart som mulig men senest 29. desember

13 Risikoforhold Alle former for investeringer innebærer en grad av risiko. Warrant kan betraktes å ha en høy risiko. Warranten er ikke et kapitalsikret produkt, og innbetalt beløp vil i sin helhet tapes dersom valutaene som inngår i valutakurven i gjennomsnitt har svekket seg eller har vært uendret mot amerikanske dollar i løpetiden. Investor hefter ikke for mer enn sitt innskutte beløp. Det er også viktig å påpeke at investor bærer kredittrisiko på utsteder av warranten, i dette tilfellet Barclays Bank PLC. Utbetaling av warrantens verdi er betinget av at Utsteder er i stand til å innfri sine forpliktelser på tidspunktet for warrantens forfall. Warranteiers avkastning er avhengig av Valutakurvens utvikling. Dersom BRIC-valutaene i valutakurven har styrket seg mot amerikanske dollar, vil warranteier motta en verdi med basis i Valutakurvens utvikling justert for gjennomsnittsberegnede sluttkurser. Warranter er i følge verdipapirhandelloven definert som et komplisert finansielt instrument. Aktuelle investorer må derfor ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå den risiko det er å investere i warranter. Før beslutningen om investering tas, oppfordres den enkelte investor til å vurdere warranten opp mot alternative investeringsmuligheter. Investeringer i valutamarkedet vil alltid være forbundet med risiko. Risikobedømmelse Ansvaret for risikobedømmelsene av en handel ligger hos kunden. Svekkelse av valutaer som inngår i Valutakurven målt mot amerikanske dollar kan medføre at warrantens verdi blir vesentlig mindre, eller at warranten forfaller verdiløs på Forfallsdagen. NorgesInvestor Securities AS eller Barclays Bank PLC har derfor ikke ansvar for verdiutviklingen på warranten. Kostnader Den pris du betaler for å oppnå avkastning fra den underliggende Valutakurven vil være høyere enn den pris Utsteder betaler i markedet for å sikre den enkelte kundes rett til avkastning. Forskjellen i den pris kunden betaler og den pris Utsteder selv betaler i markedet vil dekke Utsteders øvrige kostnader og marginer forbundet med produktet. Kostnader som registrering, rapportering, markedsføring og distribusjon inngår i de totale kostnadene. Samtidig er det også klart at den enkelte kunden i liten grad på egen hånd vil ha tilgang til et marked hvor en kan kjøpe seg slik rett til avkastning. For ordens skyld legger vi til at Utsteder ikke har noen plikt til å sikre sine forpliktelser knyttet til warrantene gjennom å kjøpe finansielle instrumenter. Det vil kunne være tildels store forskjeller mellom de forskjellige warrantene som tilbys i markedet, og hvilken pris den enkelte Utsteder betaler for retten til avkastning. Dette omfatter blant annet hvilke markeder den enkelte warranten er knyttet til, løpetid for plasseringen, hvilken eksponeringsfaktor kunden oppnår osv. Prisen vil også være avhengig av Utsteders størrelse gjennom den posisjon Utsteder har i markedet, og volumer som tegnes i det enkelte produkt. Distribusjon m.m. Warranter kan bare tilbys, selges, erverves eller utnyttes i samsvar med de regler som gjelder i landet. I Norge kan warranter kun tilbys av verdipapirforetak. Tilbudet retter seg ikke til personer hvis aksept av tilbudet forutsetter ytterligere prospekt, registreringshandlinger, eller andre tiltak enn hva som følger av norsk rett. Investorer skal før tegning sørge for at de forstår egenskapene og rekkevidden av en investering i en warrant, samt omfanget av den risiko man tar. 13

14 Beskatning av norske investorer som har fast bopel i Norge for skatteformål Hvordan en investor beskattes avhenger av den enkelte investors individuelle situasjon, og investor bør derfor kontakte skatte- eller juridisk rådgiver før investering i warrantene. Skattegrunnlag og satser kan forandre seg. Skattesatsene som nevnes her, er de som gjelder på tidspunktet for Tilbudet, og vil avhenge av den spesifikke situasjonen til Investor. Det er ingen garanti for at skattemessige og regulatoriske klassifiseringer av investeringen ikke kan endre seg i løpet av Investeringsperioden. Endringer i skattereglene kan få tilbakevirkende kraft. Dersom slike endringer skulle inntreffe kan de medføre negative konsekvenser for Investor. Det anbefales å søke råd fra en profesjonell rådgiver dersom man er usikker på mulige skattemessige følger av en investering i warrantene. Det som sies nedenfor beskriver ikke beskatningen av Investorer som erverver warranter i annenhåndsmarkedet. Slike investorer bør søke råd fra egen profesjonell skatterådgiver. Inntektsskatt Både innløsning ved investeringsperiodens utløp og tidligere salg anses som realisasjon av warrantene. Eventuell avkastning blir beskattet som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 28 %. Eventuelle tap kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt. Avkastning eller tap beregnes av forskjellen mellom beløpet investor mottar ved realisasjon og Investorens kostpris. Påløpte kostnader i forbindelse med anskaffelse og realisering av warrantene kan trekkes fra investorens alminnelige inntekt i det året realisasjonen finner sted. underliggende objekt. Fritaksmetoden gjelder derfor ikke for Warrant. Bakgrunnen for dette er at produktet inneholder en kurv av valutaer, og er således ikke bestående av aksjer hjemmehørende innenfor EØS. I en uttalelse fra Skattedirektoratet er det lagt til grunn at 90 % av markedsverdien på underliggende aksjer må referere seg til selskaper innenfor EØS for at en investering skal være omfattet av fritaksmetoden. Dette er ikke tilfellet for Warrant. På denne bakgrunn antas det at gevinst på warrantene ikke vil være fritatt fra beskatning, mens tap på den annen side er fradragsberettiget. Skatt på formue Verdien av investeringen ved utgangen av hvert år skal inkluderes i beregningen av investorens netto skattbare formue når det gjelder formuesskatt til stat og kommune. Aksjeselskaper og lignende foretak er ikke underlagt formuesbeskatning. NorgesInvestor Securities AS eller Utsteder er ikke ansvarlig for, eller på annen måte skyldig i, å betale noe skatt, kostnad, avgift eller lignende som Innehavere kan pådra seg på grunn av eierskap, overdragelse, eller utnyttelse av en warrant. Eier av warranten er ansvarlig for alle slike utgifter som oppstår i sammenheng med eierskapet. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder tar forbehold om endringer i den skattemessige klassifiseringen, både som følge av tolkning av gjeldende skatteregler, men også som følge av endrede skatteregler i fremtiden. NorgesInvestor Securities AS og Utsteder tar ikke ansvar for feil i tolkning eller feilsitering av skattereglene knyttet til denne plasseringen. Omtalen er ikke å anse som en rådgivning knyttet til skattespørsmål. Fritaksmetoden gjelder ikke For Warrant kommer ikke fritaksmetoden til anvendelse. For investorer som er aksjeselskaper og likestilte selskaper gjelder fritaksmetoden for aksjeinntekter, hvor bare 3 % av inntekt på aksjer mv. inngår i investors alminnelige inntekt, mens tap på den annen side ikke er fradragsberettiget. Fritaksmetoden gjelder også for finansielle instrumenter mv. med kvalifiserte aksjer som 14

15 Opplysninger i samsvar med forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter, 25/ nr I henhold til forskriften skal nærmere definerte opplysninger gis før avtale om salg av sammensatte produkter. Warrant er ikke et sammensatt produkt, men et rent derivat. Av hensyn til god forretningsskikk har vi likevel valgt å samle de opplysningene vi mener er relevante i forhold til forskriften. Nedenfor følger de aktuelle opplysninger for dette produktet. Innbetalt beløp Summen av tegningskurs for warrantene (NOK 100,- pr warrant) og tegningshonorar (NOK 2 pr warrant). Dette dekker Utsteders kostnad for å sikre produktet og de totale kostnadene (NOK 12,- som omfatter tegningshonorar og produktmargin). Innbetalt beløp vil være 5,1% av eksponert beløp (NOK 2.000,-), forutsatt en eksponeringsfaktor lik 20 x gearing. Eksponert beløp Hva en investor måtte ha investert direkte i underliggende aktivum, dersom dette var mulig, for å oppnå samme eksponeringsfaktor som ved å investere i warranten. Valutakurven Opplysninger om den aktuelle Valutakurven framgår av brosjyren på side 11. Valuta Warranten beregnes og publiseres i norske kroner. Produktet gir deg derfor underliggende aktivums avkastning i norske kroner. Fordeling av innbetalt beløp i warranten og totale kostnader Tegningshonoraret utgjør 2% av investert beløp, dvs. NOK 2,- pr. warrant. Innbetalt beløp per warrant er NOK 102,- inkludert tegningshonorar. Forventet fordeling av innbetalt beløp er som følger: opsjonselement (netto warrant) 88,24%, totalkostnad (summen av tegningshonorar og produktmargin) 11,76% av innbetalt beløp. Av Innbetalt beløp tilfaller 1,96% til tilrettelegger, og 9,80% til distributør. De totale kostnadene for produktet utgjøres av tegningshonorar, distribusjonskostnader og tilretteleggers fortjeneste. Øvrige kostnader kan påløpes i forbindelse med investors verdipapirkonto. Disse kostnadene vil kunne variere for hver enkelt kontofører. Det vil bli beregnet kostnader ved salg av produktet i løpetiden. Sammenhengen mellom Valutakurven og avkastning Opplysninger om hvordan avkastningen beregnes framgår av brosjyren på side 11. Andel av Investert beløp som er garantert tilbakebetalt En warrant har ingen garanti om tilbakebetalt beløp, og kan forfalle verdiløs slik at 0% kan bli tilbakebetalt ved utløpet av løpetiden. Motpartsrisiko og innskuddsgaranti Investorer har motpartsrisiko mot Barclays Bank PLC som Utsteder. Investeringen omfattes ikke av noen innskuddsgaranti. Utbetaling av warrantens verdi er betinget av at Utsteder er i stand til å innfri sine forpliktelser på tidspunktet for warrantens forfall. Se separat omtale av Utsteder på side 16. Pris og totale kostnader Forskriften definerer Pris som hva det vil koste utsteder å sikre produktet gjennom hhv. en nullkupongobligasjon og derivater. Pris skal oppgis i% av Innbetalt beløp. En warrant er ikke et sammensatt produkt, og har således ikke noen obligasjonsdel som kan sikre produktet. Avsnittet har derfor ingen relevans for warrant, men vi henviser for ordens skyld til avsnittet Forventet fordeling av investert beløp i warranten og totale kostnader på denne siden. Ulike tilbydere vil kunne få ulik pris på derivater avhengig av hvilken strategisk posisjon de har. Tilleggskostnader Eventuelle tilleggskostnader vil kun være i forbindelse med investors verdipapirkonto. Denne kostnaden vil kunne variere for hver enkelt kontofører. Avkastning På side 8 i denne brosjyren finner man en oversikt som viser Valutakurvens historiske utvikling. Sannsynlighet for avkastning og break even -analyse er omtalt i eget kapittel på side 10 i denne brosjyre. Sannsynlighet for avkastning Se kalkulasjon av sannsynlighet for avkastning på side 10 i denne brosjyre. Alternativ avkastning Eksponeringens alternativavkastning som fastrenteplassering tilsvarer ca. 4% over løpetiden, og netto må derfor BRIC-valutaene i valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar justert for omkostninger med mer enn 5,3% i løpetiden før investeringen er lønnsom for investor. For kun å dekke plasseringens tegningshonorar på 2% må BRIC-valutaene i valutakurven styrke seg mot amerikanske dollar med 5,1%. Vi anbefaler derfor investorer som ikke tror at BRIC-valutaene i valutakurven vil styrke seg mot amerikanske dollar, hensyntatt gjennomsnittsberegning og eksponeringsfaktor, med mer enn plasseringens totalbeløp på 5,1% inklusive tegningsomkostninger over løpetiden på 2 år, å avstå fra å investere i produktet. En investering i statsobligasjoner før begynnelsen av løpetiden for produktet ville til sammenligning gitt en effektiv rente på ca. 2,39% p.a. (pr. 14. oktober 2009). Likviditet/Forfall NorgesInvestor Securities AS vil kunne stille kjøpspris på warranten på løpende basis. Ved salg i verdipapirets løpetid vil det av distributør bli beregnet en salgsprovisjon tilsvarende 1% av plasseringens markedsverdi. Salgsprovisjonen vil bli fordelt mellom distributør og tilrettelegger, i forholdet 80% distributør og 20% tilrettelegger. Utsteder kan også beregne seg en spread ved salg i verdipapirets løpetid. Ved forfall påløper ingen salgsprovisjon. Salgsprisen i løpetiden kan være lavere enn prisen investor har betalt for warranten, og investor risikerer å tape hele det investerte beløpet. Lånefinansiering NorgesInvestor Securities AS som tilrettelegger verken tilbyr eller formidler lånefinansiering av finansielle produkter. Derimot kan ulike banker eller andre finansinstitusjoner tilby finansiering. Gjennom å lånefinansiere en investering i en warrant vil investor øke sin risiko betydelig. NorgesInvestor Securities vil sterkt fraråde investorer å lånefinansiere warranter, og anmoder derfor investorer som vurderer å lånefinansiere sine investeringer, nøye å vurdere alle risikofaktorer knyttet til plasseringen. En Warrant er ingen kapitalsikret plassering. Lånefinansiering av enhver investering knyttet til verdipapirmarkedet er forbundet med risiko for tap. Tap vil kunne oppstå dersom investeringens avkastning helt eller delvis ikke dekker hovedstolen på lånet og lånekostnadene. Lånefinansiering bør derfor være begrenset til et beløp som innebærer omkostninger investor har evne til å betjene og eventuelt tape helt eller delvis. Ved lånefinansiering vil den totale risiko øke ved at man kan tape renten som betales på lånet, samt at dersom investeringen gir negativ avkastning eller forfaller verdiløs, vil man måtte dekke hovedstolen på lånet med andre midler. For at din investering skal bli lønnsom med lånefinansiering, må produktets avkastning minst tilsvare summen av hovedstolen på lånet, den samlede tegningshonoraret, rente- og etableringskostnadene på lånet, og eventuelle gebyrer i forbindelse med lånet. Disse vil variere i forhold til investeringens størrelse og den til enhver tid gjeldende lånerente. Dersom man låner med fast rente, og lånet betales tilbake før forfall kan dette også medføre ytterligere kostnader. Skatt Se opplysninger om skatteforhold på side 14 i brosjyren. Insentivordninger Warrant distribueres av Acta Asset Management AS. Actas inntjening knyttet til formidling av produktet tilsvarer inntjening i form av 100% av tegningshonoraret og 80% av produktmarginen. Actas ansatte har ikke spesielle insentivordninger for å selge dette produktet. Warrant 15

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret

Warrant Sør-Europa. Høy risiko Ikke kapitalsikret Warrant Sør-Europa Høy risiko Ikke kapitalsikret 1 Innhold Oppsummering av tilbudet... 3 Tidsplan... 4 Beskrivelse av Warrant Sør-Europa... 5 Beregning av utbetaling ved forfall... 6 Opplysninger i samsvar

Detaljer

Markedswarrant Kina nr 2161

Markedswarrant Kina nr 2161 SISTE TEGNINGSDAG 30. JANUAR 2015 HØY RISIKO EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EXPONERING MOT 2 AV DE STØRSTE INDEKSENE I KINA HVEM PASSER PLASSERINGEN FOR? er egnet

Detaljer

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015

Sprinter Bilindustri SEDAN STARTEN 2004! ÖVER 2 000 PLACERINGAR. Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Sprinter Bilindustri nr 2229 SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum

Detaljer

Markedswarrant Oljeservice nr 2228

Markedswarrant Oljeservice nr 2228 ØVER 2 000 PLASSERINGAR SEDAN STARTEN 2004! SISTE TEGNINGSDAG 30. APRIL 2015 HØY RISIKO Markedswarrant Oljeservice nr 2228 EGENSKAPER 100% KAPITALRISIKO LAV INNSKUTT KAPITAL OG HØY EKSPONERING EKSPONERING

Detaljer

ndekssertifikat Norge nr 1125

ndekssertifikat Norge nr 1125 Indekssertifikat Norge nr 1125 Siste tegningsdag 19. desember 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET ndekssertifikat Norge nr 1125 Tegningskurs (eksl. 3% tegningsprovisjon) 1 100% Kapitalbeskyttelse 2 Nei Løpetid

Detaljer

upongbevis Norske Aksjer nr 1287

upongbevis Norske Aksjer nr 1287 Kupongbevis Norske Aksjer nr 1287 Siste tegningsdag 25. juni 2012 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før siste

Detaljer

utocall Global Pluss/Minus nr 1058

utocall Global Pluss/Minus nr 1058 Autocall Global Pluss/Minus nr 1058 Siste tegningsdag 30. september 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen før

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3034 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende

Indeksbevis OBX. Indeksbevis OBX. Løpetid 3 år. Koblet til utviklingen av Oslo Børs. Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende Indeksbevis OBX Løpetid 3 år Koblet til utviklingen av Oslo Børs Indikativt 130 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende indeksen Risiko for tap; negativ utvikling på den underliggende indeksen

Detaljer

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125

Autocall USA Konsum Månedlig Pluss/Minus nr 2125 SISTE TEGNINGSDAG 30. DESEMBER 2014 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende i perioden, men Garantum forbeholder seg retten til å avslutte tegningsperioden dersom

Detaljer

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404

Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiske Blue Chip Pluss/Minus nr 2404 SISTE TEGNINGSDAG 28. AUGUST 2015 BARRIEREAVHENGIG BESKYTTELSE/RISIKO BEGRENSET TILBUD! Tegninger mottas løpende

Detaljer

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970

utocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Autocall Norske Selskaper Pluss/Minus nr 970 Siste tegningsdag 17 juni 2011 IKKE KAPITALBESKYTTET BEGRENSET TILBUD! Tegninger registreres løpende. Garantum forbeholder seg retten til å stenge emisjonen

Detaljer

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007

K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 K-Bank Hedgefond obligasjon II 2001/2007 Vi gjentar suksessen! Garantert hedgefond K-Bank Hedgefond obligasjon II består av to elementer - en obligasjon og en Hedgefondindeks.

Detaljer

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100%

Dynamisk 200% avkastningselement ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III + 1% Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser. årlig kupong + 100% ORKLA FINANS SEKTOR HEDGE III Dynamisk avkastningselement 20 Opp til eksponering mot 3 hedgefondindekser over 5 år + 1% årlig kupong + 10 av Opprinnelig Investering 1 Begrenset tilbud: avsluttes senest

Detaljer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer

Kupongbevis IV. Kupongbevis. Løpetid 5 år. Utbetaler en årlig fast kupong. 8,50 % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Kupongbevis IV Løpetid 5 år Utbetaler en årlig fast kupong på % (indikativt) Koblet til utviklingen av to norske aksjer Dersom ingen av de to aksjene har falt mer enn 30 % ved forfall, tilbakebetales hele

Detaljer

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko

Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko www.handelsbanken.no/kapitalbeskyttelse Aksjeindeksobligasjon 3039 Nå dine mål uten å ta unødvendig risiko 1 Vær forsiktig og vinn i det norske aksjemarkedet På bildet på forsiden ser du prinsippet med

Detaljer

Indeksbevis Norske Aksjer

Indeksbevis Norske Aksjer Indeksbevis Norske Aksjer Løpetid 3 år og 1 måned Koblet til utviklingen av de største aksjene på Oslo Børs Indikativt 140 % deltagelse i mulig oppgang på den underliggende aksjekurven Risiko for tap;

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 193.799 og maksimum 12.643.759 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.014 og maksimum NOK

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Markedswarrant Norske aksjer V

Markedswarrant Norske aksjer V www.handelsbanken.no/warrants Markedswarrant Norske aksjer V n Markedswarrant Norske aksjer V gir deg mulighet til høy avkastning, samtidig som risikoen er høy n Aksjemarkedet både i Norge og i verden

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer