Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00"

Transkript

1 Radøy kommune Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Kenneth Taule Murberg H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem Eva Karin Klausen H Varamedlem David Aasgard KRF Medlem Finn Frantzen KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Arild Gisle Tveranger FRP Varamedlem Frode Hervik V Medlem Geir Olav Repål V Varamedlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Sara Sekkingstad SP Medlem Vigdis Villanger SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Martin Soltveit SP Varamedlem Ludvig Grindheim SP Varamedlem Vidar Grindheim U Medlem Forfall Parti Møtande varamedlem Anne Berit Bø Palmesen SP Birthe Haugland Frotaule V Christel Villanger Håland H

2 Silje Namtvedt Trond Morten Marøy SP FRP Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, rådgjevar Nina Kvamme i sak 06/2015, møtesekretær Arthur Kleiveland Spørjetime: Det var spørjetime før ordinært kommunestyremøte. Det vart stilt eit skriftleg spørsmål frå Frode Hervik (V), og to munnlege spørsmål frå Kenneth Murberg (H) og Arild Tveranger (Frp). Orientering Nordhordlandspakken: Styreleiar Pål Kårbø og konsulent Helge Hopen i Nordhordlandspakken AS orienterte om Nordhordlandspakken. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland møtesekretær

3 Sakliste Saknr Tittel 001/2015 Meldingar og referatsaker 002/2015 Nordhordlandspakken - høyring etter fylkeskommunal handsaming 003/2015 Endring av skatteøyre for /2015 Endring politisk reglement for Radøy kommune 005/2015 Målstyring Radøy kommune 006/2015 Busetjing av flyktningar 007/2015 Langhøyane bustadområde - detaljregulering - klagehandsaming - plansak /2015 Langhøyane bustadfelt - detaljplan - klagehandsaming 2 - Plansak /2015 Kulturminneplan - vedtak om planprogram 010/2015 Kommuneplan for Radøy - revisjon - gjennomgang av innspel og fastsetting av planprogram - Plansak

4 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 001/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 15/146 15/760 Meldingar og referatsaker Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering Saksopplysingar: Kommunestyret i Radøy - 001/2015 KS - handsaming: Ordføraren viste til skipingsmøtet for Region Nordhordland Helsehus IKS 12. desember. Han informerte om at arbeidet med planane for det regionale helsehuset er i god gjenge. Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til orientering. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til orientering. Vedlegg: Selskapsavtale Region Nordhordland Helsehus IKS - underskriven Protokoll Stiftingsmøte Region Nordhordland Helsehus IKS 12 desember 2014 Region_Nordhordland_Helsehus_IKS_protokoll_representantskapet 12 desember Nordhordland_Utviklingsselskap_IKS_protokoll_representantskapet_12_desember

5 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 007/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/ /130 Nordhordlandspakken - høyring etter fylkeskommunal handsaming Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune sluttar seg til Fylkestinget sitt vedtak frå om bompengesøknad for Nordhordlandspakken. Saksopplysingar: Bakgrunn Bompengesøknaden for Nordhordlandspakken var oppe til politisk handsaming i alle kommunar i Nordhordland hausten Saka kjem no til ny handsaming i kommunestyret etter fylkeskommunal handsaming. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrådde fylkestinget i møte søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert , med dei justeringane som går fram av høyringsbrevet til kommunane frå Statens vegvesen Region vest ( ), og med merknader og endringar som går fram av fylkestingsvedtaket. I saksutgreiinga frå fylkesrådmannen blir det presisert at det er nødvendig å få på plass større lokal tilslutnad til opplegget i Nordhordlandspakken. Fylkestinget sitt vedtak er derfor sendt tilbake til kommunane i Nordhordland for høyring og tilslutnad. Fylkeskommunal handsaming: Fylkestinget handsama bompengesøknad for Nordhordlandspakken og gjorde følgjande vedtak: 1. Fylkestinget ser at det er naudsynt å gjennomføre Nordhordlandspakken i fleire trinn, for å sikre snarast mogleg byggjestart for prosjekta som er planavklarte. E39 Nyborgtunnelen og Fv57 Knarvik-Isdal vert innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken så snart det ligg føre avklarte planar og finansieringsløysing for desse prosjekta. 2. Fylkestinget ber om at Statens vegvesen og Bergen kommune medverkar til rask planavklaring av Nyborgtunnelen slik at prosjektet vert prioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan og kan innlemmast i Nordhordlandspakken. Fylkestinget føreset at det vert lagt opp til ei god og framtidsretta løysing for Nyborgtunnelen som tek omsyn til transporteffektivitet, framtidig transportmønster i Bergensområdet og framkomst for kollektivtrafikken.

6 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørgje for naudsynte avklaringar slik at prosjektet Fv57 Knarvik-Isdal snarast kan vurderast innlemma i Nordhordlandspakken gjennom revisjon av pakken; a. vurdere om det er mogleg å byggje og ta i bruk eit av tunnelløpa, før det andre vert bygt. b. avklara framdrift og finansiering knytt til flytting av skular. 4. Med atterhald om tilslutnad i kommunane i Nordhordland tilrår fylkestinget søknad om delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken datert , samt med dei justeringane som går fram av høyringsbrevet til kommunane frå Statens vegvesen Region vest, av , med følgjande merknader og endringar: a. Fylkestinget er samd med Lindås kommune i at 90 mill. kr i bompengar kan omdisponerast frå Mundalsbergtunnelen, til bruk i bompengar kan omdisponerast frå Mundalsbergtunnelen, til bruk i Knarvik sentrum (70 mill. kr) og til planlegging av tunnel mellom Knarvik og Isdalstø (20 mill. kr) på Fv57. b. Fylkestinget går inn for at det vert etablert ein ny bomstasjon i Isdalstø. Dette vil i større grad ivareta nytte- og likskapsprinsipp i det samla bompengeopplegget og bidra til nødvendig styrking av finansieringsopplegget i pakken. c. Fylkestinget går inn for at den ufordelte ramma på 100 mill. kr i pakken hovudsakleg vert nytta til tiltak på vegnettet i Meland kommune (fylkesveg 564 Fløksand-Vikebø), i tillegg til at den kan fungere som ein buffer mot eventuell kostnadsauke og inntektssvikt i pakken. d. Fylkestinget går inn for at det vert lagt opp til to-vegs innkrevjing i bompengesnitta. Fylkestinget legg til grunn et takstnivå i området kr. 5. Fylkestinget vedtek ei fylkeskommunal økonomisk ramme for Nordhordlandspakken på 230 mill. kr, og vil i dei årlege budsjetta kome attende til konkrete løyvingar på aktuelle prosjekt. Dei fylkeskommunale løyvingane må i første rekke nyttast til å sikre gjennomføring av kollektivtiltaka i pakken. 6. Fylkestinget går inn for at det vert etablert eit kontaktutval med representantar frå Regionrådet Nordhordland, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for styring og koordinering av gjennomføring av Nordhordlandspakken. Vurdering: Fylkestinget har tatt med mange av momenta som kom inn i den politiske handsaminga i kommunane. Endringane som fylkestinget har gjort, omhandlar ikkje prosjekt i Radøy kommune. Rådmannen meiner det er svært viktig at kommunane følgjer opp fylkestinget sitt vedtak for å kunne realisera mange viktige samferdselsprosjekt i regionen. Formannskapet i Radøy - 007/2015 FS - handsaming: Kenneth Murberg (H) meiner det er i strid med nytteprinsippet å plassera bomstasjon i Isdalstø frå dag 1, så lenge tunnelprosjektet mellom Isdal og Knarvik i første omgang ikkje er med i Nordhordlandspakken. Det er lagt opp til at dette prosjektet først kan koma med i samband med revisjon av pakken. Murberg meiner dette er ei endring av spelereglane som

7 heile tida har vore lagt til grunn. Murberg kom med følgjande protokolltilførsel: Høgre kjem tilbake med endeleg standpunkt i saka etter drøftingar i partigruppa. Formannskapet vedtok rådmannen si tilråding med 6 mot 1 røyst (Roy Bø, FrP). FS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til Fylkestinget sitt vedtak frå om bompengesøknad for Nordhordlandspakken. Kommunestyret i Radøy - 002/2015 KS - handsaming: Styreleiar Pål Kårbø og konsulent Helge Hopen i Nordhordlandspakken AS orienterte om status for Nordhordlandspakken og den politiske prosessen, og dei svara på spørsmål frå politikarane. Kårbø sa at arbeidet med å få kommunane til å gjera likelydane vedtak har vore krevande, sjølv om han opplevde stor grad av semje då Nordhordlandspakka vart handsama på Nordhordlandstinget for eit års tid sidan. Kårbø peika på at fylkestinget har tatt grep for å samordna og imøtekoma kommunane sine tilleggspunkt. I fylkestinget sitt vedtak vert mellom anna tovegs innkrevjing og takstnivå kroner stadfesta. Dei respektive kommunestyra i regionen er invitert til å ta stilling til vedtaket som fylkestinget har sendt på høyring. Pål Kårbø orienterte også om fylkesutvalet sin uttale i etterkant av fylkestinget si handsaming av bompengesøknaden. Fylkestutvalet kom med sin uttale på bakgrunn av ei viss usikkerheit i Nordhordlands-regionen knytt til fylkestingsvedtaket pkt 4c. - kring viljen og evna til å gjennomføra utbetringstiltak på fylkesveg 564 Fløksand-Vikebø, der det vert vist til siste delen av vedtaket om buffer mot eventuell kostnadsauke. Fylkesutvalet presiserer i uttalen at med fylkestinget sitt vedtak inngår fv 564 Fløksand-Vikebø med ei investeringsramme opp mot 100 millionar kroner som eitt av dei 19 prosjekta i Nordhordlandspakken. Fylkesutvalet stadfestar at alle prosjekta i pakken skal gjennomførast. Det vert peikt på at risikoen for at eitt eller fleire prosjekt i pakken eventuelt ikkje kan gjennomførast, vil vera knytt til om Nordhordlandspakken på sikt skulle få problem med finansieringsevne/nedbetalingsplan i forhold til føresetnadane i stortingsproposisjonen. Med ein avgrensa innkrevingsperiode på 12 år, føresett lånerente (6,5 prosent) og ekstra inntekter frå bomstasjon i Isdal (som til no ikkje er rekna inn finansieringsplanen), konstaterer fylkesutvalet at det er etablert eit godt utgangspunkt for berekraftig økonomi i Nordhordlandspakken.Fylkesutvalet legg til grunn - og vil arbeida for at prosjektet fv.564 Fløksand-Vikebø vert realisert som del av Nordhordlandspakken. Styreleiaren i Nordhordlandspakken AS konstaterte at låg lånerente er med på å styrka finansieringa av Nordhordlandspakken ytterlegare. Kenneth Murberg (H) meiner nytteprinsippet ikkje er følgd opp i Nordhordlandspakken, og peika på at bomstasjonen i Isdal er på plass frå dag ein medan tunnelprosjektet Knarvik- Isdal først er planlagt tatt inn i pakken ved første revisjon. Helge Hopen viste til at planlagde vegprosjekt i Knarvik sentrum og gang- og sykkelveg frå Storheimstø til Sæbø skule tilfredsstiller nytteprinsippet for bomstasjon i Isdal. Frode Hervik (V) meiner det no er på tide å setja punktum for handsaming av Nordhordlandspakken i fase 1, og starta arbeidet med sårt etterlengta vegprosjekt.

8 Roy Bø (Frp) viste til at Frp har programfesta nei til bompengar, og at partiet difor går i mot Nordhordlandspakken. Etter framlegg frå ordføraren vart det gjennomført ei prøverøysting. Her vart formannskapet si tilråding vedteken mot 3 røyster (Frp). Ved endeleg røysting vart formannskapet si tilråding vedteken mot 3 røyster (Frp). KS - vedtak: Radøy kommune sluttar seg til Fylkestinget sitt vedtak frå om bompengesøknad for Nordhordlandspakken. Vedlegg: Nordhordlandspakken (L)(23518) Nordhordlandspakken - Saksprotokoll i fylkestinget Nordhordlandspakken_bompengesøknad_saksutgreiing_Hordaland_fylkeskommune Høyring Nordhordlandspakkken

9 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 010/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/ /354 Endring av skatteøyre for 2015 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Skatteøyret for 2015 for personlege skattytarar vert fastsett etter maksimal sats slik det går fram av Stortinget sitt budsjettvedtak for Saksopplysingar: Av budsjettdokumentet for 2015 går det fram at skattøyret for 2015 vert sett til 11,25%. Dette var satsen undervegs i prosessen for statsbudsjettet, men i det endelege vedtaket i Stortinget vart maksimalt skatteøyre fastsett til 11,35% for For å sikra at Radøy kommune får rett skatteinntekt i 2015, gjer rådmannen framlegg om følgjande vedtak: Skatteøyret for 2015 for personlege skattytarar vert fastsett etter maksimal sats slik det går fram av Stortinget sitt budsjettvedtak for Formannskapet i Radøy - 010/2015 FS - handsaming: Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Skatteøyret for 2015 for personlege skattytarar vert fastsett etter maksimal sats slik det går fram av Stortinget sitt budsjettvedtak for Kommunestyret i Radøy - 003/2015 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding.

10 KS - vedtak: Skatteøyret for 2015 for personlege skattytarar vert fastsett etter maksimal sats slik det går fram av Stortinget sitt budsjettvedtak for 2015.

11 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 002/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 15/12 15/39 Endring politisk reglement for Radøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 endrast ved at all tekst i 9 om teieplikt slettast. Saksopplysingar: Bakgrunn Stavanger Aftenblad har sjekka politisk reglement hjå norske kommunar og har funne at dei fleste kommunane som blei sjekka har reglar om teieplikt for politikarar i lukka møte som er i strid med lova. Etter kommunelova kan ein ikkje påleggje politikarane teieplikt i lukka møte ut over det som følgjer av kva lovgjevinga pålegg om teieplikt. Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 har i 9 følgjande reglar for teieplikt for politikarar i lukka møter: 9 TEIEPLIKT Dei som er til stades i lukka møte, pliktar å teia med det som kjem fram i forhandlingane eller vert vedteke, om ikkje forsamlinga vedtek noko anna eller grunnlaget for teieplikt felle bort. Vurdering Praktisering av 9 i Politisk reglement for Radøy kommune vil kunne føre til at politikarane vert pålagt vidare teieplikt enn det som følgjer av lov. Rådmannen vurderer derfor at reglementet straks bør endrast på dette punkt. Dette kan lettast gjerast ved at heile paragrafen vert stroken. I samband med ny kommunestyreperiode vil heile det politiske reglement verte gjennomgått for endring og vedtak. Ny tekst i reglementet bør derfor bli vurdert i samband med dette. Konklusjon Politisk reglement for Radøy kommune bør endrast ved å stryke alt innhald i 9.

12 Formannskapet i Radøy - 002/2015 FS - handsaming: Rådmannen orienterte om bakgrunnen for framlegg til endring i politisk reglement i Radøy kommune, knytt til teieplikta. Han ser at det kan oppfattast at teieplikta i det politiske reglementet er meir omfattande ved lukka møte enn det lova tilseier. Ved å fjerna alle tekst om teieplikt i paragraf 9, vil rådmannen unngå moglege mistydingar, samtidig som teieplikta er regulert i andre bestemmelsar. Han legg opp til revisjon av heile det politiske reglementet i ny kommunestyreperiode. Frode Hervik (V) gav rådmannen ros for å reagera raskt då det vart avdekka behov for å gjera endringar i det politiske reglementet. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 endrast ved at all tekst i 9 om teieplikt slettast. Kommunestyret i Radøy - 004/2015 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Politisk reglement for Radøy kommune frå januar 2013 endrast ved at all tekst i 9 om teieplikt slettast.

13 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 008/2015 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/ /134 Målstyring Radøy kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Målstyringsdokumentet for Radøy kommune vert godkjend. Saksopplysingar: Bakgrunn Det er utarbeidd nytt målstyringsdokument for Radøy kommune. Malen er resultatet av evaluering av tidlegare målstyringsarbeid i kommunen og systematisk arbeid for å sikra målstyring som formålstenleg verktøy framover. Målstyringsdokumentet er første versjon av ei planlagt utvikling av målstyringa i kommunen. I årsmeldinga kvart år vil det gå fram i kva grad måla er nådde. Formannskapet i Radøy - 008/2015 FS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om arbeidet med målstyring og målstyringsdokumentet. Han understreka at målstyringa skal vera eit langsiktig styringsverktøy, og at det som no er eit førstegenerasjonsdokument skal forbetrast til neste år. Målstyringsdokumentet skal inngå i budsjettdokumentet kvart år, og det skal rapporterast på målstyring i årsmeldinga. Rådmannen legg stor vekt på at målutarbeidinga skal vera forankra i tenestene. Målstyringsdokumentet fekk god mottaking i formannskapet. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Målstyringsdokumentet for Radøy kommune vert godkjend. Kommunestyret i Radøy - 005/2015 KS - handsaming: Rådmann Jarle Landås orienterte om arbeidet med målstyringsdokumentet som skal vera

14 eit verkty for systematisk styring i organisasjonen. Det har vore jobba med å utvikla måldokumentet på fleire leiarsamlingar i Rådmannen legg vekt på at målstyringsdokumentet skal bli eit effektivt verkty, og at dokumentet også skal ha ein mal som gir heilskapleg målsetjing. Måldokumentet skal gje grunnlag for heilskapleg rapportering, og med mål som blir vedteke i budsjettprosessen og rapportert på i årsmeldinga. Rådmannen understreka at fastsetjing av måldokumentet må vera forankra i tenestene og politisk vedteken. Måldokumentet for 2015 er førstegenerasjons måldokument, og skal jobbast vidare med og forbetrast til neste år. Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg. KS - vedtak: Målstyringsdokumentet for Radøy kommune vert godkjend. Vedlegg: Målstyring Radøy kommune

15 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 087/2014 Formannskapet i Radøy PS /2014 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Nina Marie Kvamme 14/ /12517 Busetjing av flyktningar Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Notat om busetjing av flyktningar vert teke til orientering. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune har tatt i mot flyktningar sidan slutten av 1980-talet, då hovudsakleg frå Bosnia. Frå tidleg 2000 kom det flyktningar frå Irak og Sierra Leone, mens vi frå 2009 har tatt imot flyktningar frå Eritrea. Oppmodinga frå IMDI for åra var busetting av 20 flyktningar i kvart av åra, totalt 60 flyktningar. Kommunestyret vedtok i 2013 at Radøy kommune skal ta i mot 6 flyktningar i 2014, minst 6 i 2015 og minst 6 i Dette er ei dobling frå tida (snitt per år). I tillegg kjem familiegjenforeining, som vi ikkje kan planlegge tidspunkt for eller omfang av på førehand. For å sikre mottak og integrering, såg vi at vi trengte ei meir tverrsektoriell tilnærming til arbeidet. NAV var mykje åleine med arbeidet, vi mangla språkplassar, og høvelege bustader var også ei utfordring. Målsetting for arbeidet med busetting, er å sikre ei best mogeleg integrering innafor rammene for introduksjonsordninga. Introduksjonsordninga gjeld i to år, og det er etter dette eit mål at flest mogeleg har kome seg i ordinært arbeid, eller i skule. Ny organisering frå 2014 Februar 2014 oppretta vi ei styringsgruppe for arbeidet, som består av kommunalsjefane. Målet med dette er å ha mynde over alle einingane i kommunal drift, og sikre felles ansvar og medverknad i arbeidet. Vi etablerte også ei inntaktsnemnd for flyktningar, her er representant frå NAV, teknisk, oppvekst og helse og omsorg. Leiar for arbeidet er rådgjevar helse og omsorg. Eitt av tiltaka som vart vedteke, er - utover oppretting av styringsgruppe og inntaksnemnd - utarbeiding av prosedyre for mottak av flyktningar. Dette er gjort, og kommunalsjefane har hatt ansvar for å informere og følgje opp sine einingar i arbeidet.

16 Inntaksnemnda har også starta ei kartlegging av dei som er busette her i dag, der vi ser på utdanning og kompetanse frå heimlandet. Målet med kartlegginga er å finne språkplass og seinare arbeidsplass som passar den enkelte, evt skuletilbod på rett nivå. Når det gjeld bustad, har Radøy kommune få bustader i offentleg eige. Vi inngår difor leigeavtalar med private, minimum tre år, og vidareleiger desse til dei som skal busetjast. Vi ser at det er mest hensiktsmessig for dei fleste å busetje seg på Manger, men har også etablert tre bustader i og ved gamle kommunehuset i Bø. Her er skule, barnehage og butikk, språkplassar har vi også fått her. Arbeidet vidare Vi ønskjer å utvide arbeidet med integrering av busette til å famne heile Radøysamfunnet. Ein definisjon av integrering er at «man sosialt og kulturelt skal bli en del av det rådende samfunnet». I dag er det det offentlege som har det meste av oppfølging og tiltak, mens vi ser at skal integreringa lukkast, må flyktningane takast i mot av lokalsamfunnet, og bli deltakarar på dei arenaer som er i kommunen. Det gjeld fritidsaktivitetar, sosial deltaking og arbeid. LHL i Radøy har arbeidd jevnt og trutt med integreringsarbeidet, men melder at det er behov for andre arenaer, spesielt treng dei busette kontakt med innbyggarar på sin egen alder. Å arrangere treff og arenaer kun for flyktningane er kjekt, men det bidrar ikkje til integrering. Utfrå dette kan det tenkast at styringsgruppa ville tene på å ha fleire medlemer, som ikkje nødvendigvis er knytt til kommunale tenester. Ungdomskoordinator gjer også eit svært godt arbeid knytt til integrering, og har ikkje sett alder som noko hindring for deltaking på dei arenaer ho arbeider på. Inntaksnemnda vil arbeide vidare med utvikling av gode rutinar for arbeidet. Mykje er kome på plass, men arbeidet er tidkrevjande for medlemene av nemnda. Ei viktig rettesnor for arbeidet er å ta i bruk dei tenester og tilbod som vi har i Radøy, ikkje etablere nye tilbod spesielt tilpassa dei busette. Det å ha med dei ulike sektorane i inntaksteamet, som ansvarlege for gjennomføring av både plan og praktiske tiltak, er uvurderleg for grad av gjennomføringsevne. Det er mange praktiske detaljar knytt til busetting, alt frå oppheng av gardiner til anbudsarbeid knytt til møblering, frå tuberkulosekontroll til husleigekontraktar. Vi ønskjer å arbeide meir med informasjon og fadderordningar, nettopp for å inkludere fleire i arbeidet, og sikre god og rask integrering i Radøy kommune. Dersom vi klarar å aktivere den kompetansen den enkelte busette i Radøy har, vil dei raskare kunne ta del i samfunnet på sjølvstendig grunnlag. Oppleving av meistring er viktig for korleis ein ser på seg sjølv, og det å kome seg raskt i arbeid gjer at ein endrar status frå mottakar til bidragsytar. I tillegg til den menneskelege gevinsten ved at flyktningane så snart som mogeleg blir i stand til sjølvstendig å ivareta sine eigne interesser, vil god kvalitet på dette arbeidet også bidra til at kommunen sikrar effektiv drift og god økonomisk styring. Budsjettet legg opp til å nytte midlar kommunen får gjennom introduksjonsordninga til å styrke bemanninga ved NAV. Det er her det meste av det praktiske arbeidet skjer, ved mottak, oppfølging i bustad og i språkplass, og gjennom planarbeidet knytt til den enkelte busette. Auka kapasietet her ser vi som heilt nødvendig for å kunne handsame den vedtekne auke i mottak av flyktningar i Radøy. Også i framtida vil tilgang på bustader verke inn på kapasiteten for mottak. I år har vi tatt i mot tre av neste års «kvote», då vi fekk førespurnad om langtidsleige av eit hus på Manger frå oktober. I investeringsbudsjettet for neste år er det sett av seks mill til kjøp av bustad, nettopp for å kunne ha meir stabil tilgang på bustader. Slik inntaksnemnda ser det, har vi no eit nivå på mottak som vi kan takle, og vi ønskjer å nytte åra fram til 2016 til å sjå korleis vi klarer å gjennomføre busettinga innafor ny modell. Vedtaket seier «minst seks», det vil seie at om kapasiteten er tilstrekkeleg, så vil vi kunne vurdere å ta i mot fleire enn seks per år. Større avvik frå vedtak vil bli eventuelt bli fremja

17 som sak i løpet av Det er også kjekt å sjå at andre kommunar har høyrt om arbeidet vi gjer, vi har hatt ein delegasjon frå Osterøy på besøk i haust, i samband med at dei skal ta imot flyktningar frå desember. Gulen har også fått oversikt over vår organisering, og prosedyrane vi har utvikla for vårt arbeid. Formannskapet i Radøy - 087/2014 FS - handsaming: Det var semje i formannskapet om å utsetja orienteringssak om busetjing av flyktningar og ta saka opp att til drøfting i formannskapet, og i kommunestyret i januar FS - vedtak: Sak om busetjing av flyktningar vert utsett og tatt opp att til drøfting i formannskapet og i kommunestyret i januar Formannskapet i Radøy - 093/2014 FS - handsaming: Frode Hervik (V) kom med følgjande tilleggsframlegg: "Det vert vurdert nærare korleis frivillig sektor skal inkluderast i integreringsarbeidet. Mellom anna kan Frivilligsentralen bli vurdert for å ha ei rolle". Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding, med Frode Hervik (V) sitt tilleggsframlegg i møtet. FS - vedtak: Notat om busetjing av flyktningar vert teke til orientering. Det vert vurdert nærare korleis frivillig sektor skal inkluderast i integreringsarbeidet. Mellom anna kan Frivilligsentralen bli vurdert for å ha ei rolle. Kommunestyret i Radøy - 006/2015 KS - handsaming: Rådgjevar Nina Kvamme orienterte om arbeidet med mottak og integrering av flyktningar. Radøy kommune har teke i mot flyktningar i mange år, dei første kom frå Bosnia i Frå tidleg på 2000-talet kom det flyktningar frå Irak og Sierra Leone, og frå 2009 frå Eritrea. Kommunestyrer gjorde i 2013 vedtak om å ta i mot 6 flyktningar i 2014, og minst 6 i 2015 og minst 6 i Nina Kvamme peikar på behovet for ei meir sektoriell tilnærming i arbeidet med å integrera flyktningar. Ei av utfordringane er å få flest mogleg i arbeid eller på skule etter dei to åra introduksjonsordninga gjeld. Kvamme peika på behovet for språkpraksisplassar som eit viktig arbeid, samtidig som det er viktig med ei kartlegging av kva interesser flyktningane har, og evt. utdanning og kompetanse frå heimlandet. Det er sett av midlar på fond til å styrka bemanninga ved NAV. Det er også oppretta ei styringsgruppe med dei tre kommunalsjefane som medlemar. Samtidig skal inntaksgruppa utvidast med personar frå bustadforvaltning, teknisk kompetanse, og ungdomskoordinator. Kvamme peika på at inntaksnemnda må ha fokus på vidareutvikling av gode rutinar for

18 mottak og oppfølging, bustad, kartlegging, informasjon, og fadderordningar for dei som ønskjer det. Ho framheva at engasjement erein føresetnad for godt arbeid og la vekt på at integrering av busette må famna heile Radøy. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Notat om busetjing av flyktningar vert teke til orientering. Vedlegg: FLYKTNINGEARBEIDET I RADØY KOMMUNE (27450) Prosedyre-Busetjing av flyktninger i Radøy (27451)

19 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 007/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/577 14/12988 Langhøyane bustadområde - detaljregulering - klagehandsaming - plansak Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Klagen vert ikkje teke til følgje. Vedtak fatta i kommunetyret i sak KS-027/13 vert stadfesta. Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga. Heimel for vedtaket er forvaltningslova 33(2). Klagen vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune mottok klage på reguleringsplan for Langhøyane bustadfelt. Reguleringsplanen var godkjent i kommunestyret i møte Klagen er motteke etter normal klagefrist då det viser seg at eigar av eigedom innafor planområdet ikkje vart varsla om det endelege vedtaket. Radøy kommune sette ny klagefrist for denne grunneigaren til og har motteke klage innan fristen. Heimelshavar Klagar er heimelshavar til 45/51.

20 Klage Heidi og Abjørn Mongstad har den klaga på kommunestyret sitt vedtak KS- 027/13 av KS-027/13 Vedtak: «Detaljplan for Langhøyane bustadfelt vert godkjent med planskildring, plankart og føresegner slik dei ligg føre. Grunngjeving av vedtaket er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Manger. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova » Klagegrunnar Klagar har vis til følgjande klagegrunnar: Har ikkje motteke varsel om endeleg vedtak av reguleringsplan Opplev det som vanskeleg å få informasjon om vegutvidinga I opprinneleg framlegg til plan var det teikna inn fortau på sørsida av vegen Fylkesvegen kjem nærare huset Meir støy for bustaden Etablert støyskjerming vert fjerna, utan at det er lagt inn krav om ny Tilkomst til garasje vert utilgjengeleg Vil miste tilkomst til underetasjen i uthuset

21 Ei utviding på nordsida vil ikkje råke opparbeidd eigedom Rettsleg grunnlag Rettsleg grunnlag i saka er plan- og bygningslova (pbl) 12-4 om rettsverknad av reguleringsplan og om vedtak av reguleringsplan. Følgjande rettsleg utgangspunktet gjelder: Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast Rettshavarar innafor planområdet skal varslast særskilt med brev Vurdering Rådmannen har vurdert klagen og merknad til klageskrivet sendt inn av nabo. Ikkje varsla om endeleg vedtak Endeleg vedtak med godkjenning av reguleringsplan vart sendt ut og varsla grunneigarane i planområdet. Ein kan sjå av adresselista at grunneigarane på gbnr 45/51 ikkj er varsla direkte med brev slik plan- og bygningslova krev. Kva som er grunnen til dette er litt vanskeleg å sjå, men eigedomen er berre delvis innafor planområdet og kan difor ha falt ut av den grunn. Vanskeleg å få informasjon Mykje av informasjonen i plansaker ligg på nett, men det kan vere vanskeleg å finne til dømes plansaker som gjeldt på eigen eigedom. Kommunen skal kunne gje svar på slike spørsmål ved henvendelse. I dette tilfelle er det snakk om tilhøve rundt ein fylkesveg og eventuellt utviding av denne, og mogeleg kan det ha skjedd ein misforståing om at det var ein plansak, men det er berre antakelse i frå rådmannen si side. Punkt i klage til utforming av veg Rådmannen har ikkje gått inn og vurdert detaljane i spørsmålet om det let seg gjera å flytte fylkesvegen i tråd med klagar sitt ynskje. Fordelane og ulempene er heller ikkje vurderte. Saka er sendt til fagetaten Statens vegvesen og dei har sendt svar som vedlagt. Statens vegvesen sin vurdering av klage

22 Slik rådmannen vurderer svaret i frå Statens vegvesen vil dette krevje full prosjektering av vegen før dei tek stilling til spørsmålet. Då det ikkje umiddelbart er planar om å byggje den nye vegen vil det vere uhensiktsmessig av kommunen å detaljplanleggje ein veg som Statens vegvesen er ansvarleg for. Rådmannen vil innstille til at klagen i saka ikkje vert teken til følgje, men at ein følgjer opp momenta i klagen når vegen skal prosjekterast. Konklusjon Statens vegvesen syner til at fylkesveg 410 må detaljprosjekterast før dei kan vurdere om det er ei god løysing å flytte vegen 2 meter. Rådmannen si innstilling til vedtak i denne saka er difor ikkje å ta klage til følgje, men vurdere vegen i samband med prosjektering i ei byggjesak. Kommunestyret i Radøy - 007/2015 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes rådmannen sitt framlegg. KS - vedtak: Klagen vert ikkje teke til følgje. Vedtak fatta i kommunetyret i sak KS-027/13 vert stadfesta. Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga. Heimel for vedtaket er forvaltningslova 33(2). Klagen vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Vedlegg: Plansak detaljplan - Langhøyane bustadfelt - svar på vurdering av klage Plansak detaljplan Langhøyane bustadfelt - vedr klage Brev_oktober_2014_vedr_kommentarer_klage_regplan_Langhøyane Vedlegg 1 Vedlegg2 Plansak detaljplan - Langhøyane bustadfelt - klage på vedtak Vedlegg

23 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 008/2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/577 15/430 Langhøyane bustadfelt - detaljplan - klagehandsaming 2 - Plansak Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Klagen vert ikkje teke til følgje. Vedtak fatta i kommunetyret i sak KS-027/13 vert stadfesta. Grunngjeving for vedtaket går fram av saksutgreiinga. Heimel for vedtaket er forvaltningslova 33(2). Klagen vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Saksopplysingar: Bakgrunn Radøy kommune mottok klage på reguleringsplan for Langhøyane bustadfelt. Reguleringsplanen var godkjent i kommunestyret i møte Klagen er motteke etter normal klagefrist då det viser seg at eigar av eigedom innanfor planområdet ikkje vart varsla om det endelege vedtaket. Av den grunn vert klagen teke opp til handsaming no. Heimelshavar Klager er heimelshavar til 45/68.

24 Klage Margit Kristiansen har den klaga på kommunestyret sitt vedtak KS-027/13 av KS-027/13 Vedtak: «Detaljplan for Langhøyane bustadfelt vert godkjent med planskildring, plankart og føresegner slik dei ligg føre. Grunngjeving av vedtaket er at reguleringsplanen er i tråd med kommunedelplan for Manger. Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova » Klagegrunnar Klagar har vist til følgjande klagegrunnar: Har ikkje motteke varsel om endeleg vedtak av reguleringsplan Tilførselsveg er ikkje utforma i samsvar med gjeldande arealplankart for Selfallet Avkjørle for gbnr 45/68 er ikkje tilrettelagt i samsvar med plan eller ihht avtale med utbyggjar Rettsleg grunnlag Rettsleg grunnlag i saka er plan- og bygningslova (pbl) 12-4 om rettsverknad av reguleringsplan og om vedtak av reguleringsplan. Følgjande rettsleg utgangspunktet gjeld: Kommunestyret sitt endelege vedtak om reguleringsplan kan påklagast

25 Rettshavarar innafor planområdet skal varslast særskilt med brev Vurdering Rådmannen har vurdert klagen og legg saka fram for kommunestyret då det er der vedtak og godkjenning er fatta. Ikkje varsla om endeleg vedtak Endeleg vedtak med godkjenning av reguleringsplan vart sendt ut og varsla grunneigarane i planområdet. Ein kan sjå av adresselista at grunneigar på gbnr 45/68 ikkje er varsla direkte med brev slik plan- og bygningslova krev. Kva som er grunnen til dette er litt vanskeleg å sjå, men eigedomen er berre delvis innafor planområdet og kan difor ha falt ut av den grunn. Slik rådmannen vurderer reguleringsplan for Langhøyane føl den opp allereie godkjent plan for Selfallet og det er ingen framlegg til større endringar som vil råke klagar sin eigedom. Tilhøve mellom reguleringsplan for Selfallet og reguleringsplan for Langhøyane Reguleringsplanen for Selfallet var godkjent av kommunen Reguleringsplan for Langhøyane var godkjent i 2013 og legg seg oppe på då den sist vedtekne planen gjeldt. Planen for Langhøyane føl opp intensjonane i planen for Selfallet då det er sanert avkjørsler til fylkesvegen. Selfallet Langhøyane

26 Reguleringsplan for Langhøyane syner ikkje avkjørle direkte ut i fylkesvegen i frå eigedomen 45/68. Reguleringsplanane har ikkje definert kva dekke som skal vere på vegane innanfor kvart område. Arealføremålet AVG anna veggrunn kan grusast. Utføring av tiltak i tråd med plan Selfallet er eit privat byggjeområde med ein reguleringsplan initiert av grunneigar. Utbygging av området skal skje i tråd med plan. I reguleringsplan for Selfallet er det og krav om rekkjefølgje på mange av infrastrukturtiltaka slik det er vanleg i bustadfelt. Oppfølging av desse skal kommunen sjå til når det vert søkt om byggjetiltak innafor byggjeområdet. I reguleringsplanen for Selfallet er det satt følgjande rekkjefølgjekrav som berørar klagar sin eigedom: «2.1.3 Krysset på Urhaug med fri sikt, busslommer og tilstøytande fortau til gangvegen mot Manger som vist på plankart til anleggsgrense vert bygd før nye bustadar i feltet vert tekne i bruk. 4.1 Vegar og fortau skal byggjast som vist på plankart 4.6 Tilkomst til eigedom 45/68 må sikrast/utbetrast før bom vert stengt mot Fv. og byggjeløyve til bustader i feltet kan verta gjevne». Rådmannen vil gje byggjesaksavdelinga i kommunen i oppdrag å dobbelsjekke kva tiltak som står igjen eller eventuelt ikkje er utført i tråd med reguleringsplan. Kommunen har ikkje mynde til å krevje meir eller noko anna enn det som er bestemt ved lov eller gjeve i plan. Detaljar rundt utføring og avtalar mellom tiltakshavar og grunneigarane er privatrettsleg. Konklusjon Rådmannen beklagar at grunneigar ikkje har fått planvedtaket tilsendt. Innstilling til vedtak i denne saka er å ikkje ta klage til følgje då rådmannen ikkje kan sjå at reguleringsplan for Langhøyane er særleg endra i forhold til same element i reguleringsplan for Selfallet. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Kommunestyret i Radøy - 008/2015 KS - handsaming: Nye opplysningar knytt til klagefrist gjer at denne klagesaka ikkje skulle vore fremja for kommunestyret. Ordførar Jon Askeland gjorde i starten på møtet framlegg om å trekkja saka. Kommunestyret vedtok å trekkja saka. KS - vedtak: Saka vert trekt. Vedlegg:

27 KlageLanghøyaneRadøyKommune

28 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2014 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 14/ /13312 Kulturminneplan - vedtak om planprogram Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til planprogram forkulturminneplanen for Radøy vert godkjent for fastsetting i kommunestyret. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Saksopplysingar: Bakgrunn I møte 14. oktober 2014 sak 062/2014 vedtok formannskapet oppstart av planarbeidet og å leggja framlegg til planprogram for kulturminneplan for Radøy kommune ut på høyring med høyringsfrist 2. desember. Det er kome innspel til arbeidet og desse vert no lagt fram for styringsgruppa. Planprogrammet skal fastsettast av kommunestyret, og formannskapet som styringsgruppe innstiller til vedtak. Vurdering Meldinga om oppstart av planarbeidet og framlegg til planprogram vart kunngjort i lokalavisene, på kommunen sine nettsider og facebookside, og sendt ut til aktuelle høyringspartar. Det kom inn fem høyringssvar: 1. Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

29 2. Statens vegvesen skriv at det er positivt at kommunen vil kartleggja og registrera kulturminne i kommunen i samband med planarbeidet. Dei ligg til grunn at vegrelaterte kulturminne vil verta ivareteke. Dei har ingen merknader til oppstartsmeldinga. Rådmannen si vurdering: Vegrelaterte kulturminne vil verta omhandla i planen. 3. Opplysningsvesenets fond har ingen merknader på noverande tidspunkt, men tar forbehold om å koma med innspel på eit seinare tidspunkt. 4. Radøy pensjonistlag har ingen merknader til planprogrammet. 5. Hordaland fylkeskommune har ein del merknader som vert kommentert nedanfor. 1. Det bør koma tydelegare fram kva ein kulturminneplan er for noko. 2. Det må koma fram at eit av måla med kulturplanen er å synleggjera potensiale for bruk av kulturminne som ressurs i samfunnsplanlegginga, også som næringsføremål. Eit mål må òg vera at kulturminneplanen skal formidla Radøy si historie på ein god måte. 3. I høve til plan- og bygningslova bør ein ta inn 1 føremål, og visa til 3-1 som gjeld oppgåver og omsyn i planlegging etter lova. Naturmangfoldlova bør også nemnast. 4. Under regionale planar bør regional plan for attraktive senter i Hordaland og regional klima- og næringsplan takast med. 5. I tilknytning til kommunale planar bør arbeidet med å få oppbevart verdifulle, lause kulturminne på ein skikkeleg måte knyttast opp mot tydelege prioriteringar og sjåast i samanheng med kva som er viktig og kvifor det er viktig for Radøy kommune. 6. Ynskjer ei meir utfyllande liste over viktige dokument og kjelder. 7. Fylkeskommunen har ingen merknader til at planen får status som temaplan, så lenge ein følgjer prosesskrava i plan- og bygningslova. Det bør koma tydelegare fram kva ein kulturminneplan er for noko. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 1. Det må koma fram at eit av måla med kulturplanen er å synleggjera potensiale for bruk av kulturminne som ressurs i samfunnsplanlegginga, også som næringsføremål. Eit mål må òg vera at kulturminneplanen skal formidla Radøy si historie på ein god måte. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 3. I høve til plan- og bygningslova bør ein ta inn 1 føremål, og visa til 3-1 som gjeld oppgåver og omsyn i planlegging etter lova. Naturmangfoldlova bør også nemnast.

30 Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.2. Under regionale planar bør regional plan for attraktive senter i Hordaland og regional klima- og næringsplan takast med. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.3. I tilknytning til kommunale planar bør arbeidet med å få oppbevart verdifulle, lause kulturminne på ein skikkeleg måte knyttast opp mot tydelege prioriteringar og sjåast i samanheng med kva som er viktig og kvifor det er viktig for Radøy kommune. Rådmannen si vurdering: Det vert lagt opp til at kulturminneplanen gjeld for faste, materielle kulturminne. Det vert såleis ikkje gjennomført kulturminneregistreringar for gjenstandar, og desse vert heller ikkje omhandla i temadelen. I handlingsprogrammet vil gjenstandar verta omhandla. Teksten under punkt 6 vert endra slik at dette kjem tydelare fram. Ynskjer ei meir utfyllande liste over viktige dokument og kjelder. Rådmannen si vurdering: Vert tatt inn i planprogrammet under punkt 4.5. Fylkeskommunen har ingen merknader til at planen får status som temaplan, så lenge ein følgjer prosesskrava i plan- og bygningslova. Konklusjon Revidert planprogram vert lagt fram for politisk handsaming. Planprogrammet skal fastsetjast av kommunestyret. Formannskapet i Radøy - 092/2014 FS - handsaming: Det vart stilt spørsmål ved kvifor Manger skal eit større fokus i kulturminneplanen enn resten av Radøy. Rådmannen svara at det mellom anna har samanheng med at Manger er tettstaden og at kulturminna her er utsett for større press. Som gamalt administrasjonssenter kan ein også venta at Manger-området kan ha fleire unike kulturminne. Formannskapet vedtok samrøystes rådmannen si tilråding. FS - vedtak: Framlegg til planprogram forkulturminneplanen for Radøy vert godkjent for fastsetting i kommunestyret. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune

31 Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Kommunestyret i Radøy - 009/2015 KS - handsaming: Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapet si tilråding. KS - vedtak: Planprogram for kulturminneplanen for Radøy vert godkjent. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Vedlegg: Opplysningsvesenets fond - uttale til planprogram Statens vegvesen: uttale til planprogram Radøy pensjonistlag - uttale planprogram Fylkesmannen i Hordaland - uttale til planprogram Hordaland fylkeskommune, kultur og idrett: uttale til planprogram Planprogram - endeleg versjon_medframside2

32 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 097/2014 Formannskapet i Radøy PS /2015 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/276 14/12020 Kommuneplan for Radøy - revisjon - gjennomgang av innspel og fastsetting av planprogram - Plansak Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Framlegg til planprogram for revisjon av kommuneplan for Radøy vert godkjent for fastsetjing i kommunestyret. Grunngjeving av vedtaket er at planprogrammet er i tråd med planstrategi for Radøy kommune Vedtaket har heimel i plan- og bygningslova 4-1. Saksopplysingar: Bakgrunn Melding om oppstart av planarbeid og framlegg til planprogram har vore ut på høyring. Det er kome innspel til arbeidet og desse vert no lagt fram for styringsgruppa. Planprogrammet skal fastsetjast av kommunestyret, og formannskapet som styringsgruppe innstiller til vedtak. Vurdering Det er kome følgjande innspel til oppstart av planarbeid for revisjon av kommuneplanen og framlegg til planprogram: Kjetil Hjelmtveit: Hjelmtveit ynskjer at eigedomen skal leggjast ut som fritidseigedom, då eigedomen ligg nært eksisterande hyttefelt på Haugstad. Rådmannen si vurdering: Bytte av arealføremål er ikkje del av denne revisjonen av kommuneplanen og rådmannen vil difor ikkje innstille på å gå inn for å endre føremålet på denne eigedomen. BKK Nett AS: BKK Nett AS har områdekonsesjon for bygging og drift av distribusjonsnett for elektrisk energi med spenning opp til og med 24 kv. BKK har ynskje om planføresegner for nettstasjonar. Det må leggjast inn omsynssone for ny kraftleidning Mongstad-Kollsnes. Spenningsnivå for leidningsanlegg skal ikkje stå i plankartet. Det er planlagt ny trase frå

33 Kartveit til Austrheim og denne er ikkje lagt ferdig. Rådmannen si vurdering: Slik rådmannen vurderer det vil det vere nyttig å ha føresegner for nettstasjoar i kommuneplanen. Omsynssone for kraftleidning kan teiknast inn i plankartet og ein kan gje føresegner til omsynssona. Radøy kommune vil følgje arbeidet med å planleggje ny trase mellom Kartveit og Austrheim. Kystverket: Kystverket skal sikre god framkommelegheit, trygg ferdsel, og forsvarleg bruk og forvaltning av sjøområda. Kommunen må ta omsyn til arealbehov i farledene og kystverket informerer om korleis dette skal skje i plan. Rådmannen si vurdering: Rådmannen vurderer innspelet som god informasjon og nyttig for det vidare planarbeidet og tek den til vitande. Ståle Rossgård: Rossgård har gått igjennom framlegg til planprogram og har følgjande kommentarar og spørsmål: LNF-område med spreidd heilårsbusetnad tillete må ut av planprogrammet då det ikkje skal leggjast inn nye byggjeområde. Rossgård lurar på kva med heilårsbustader på frådelte eigedomar i LNF som vert nytta som fritidsbustader? I tillegg har Rossgård språklege kommentarar til planprogrammet samt tidfesting av handlingar i framdriftsplanen. Rådmannen si vurdering: Slik rådmannen vurderer det kan planprogrammet endrast noko slik at det kjem tydelegare fram at det er LNF-spreidd med eksisterande heilårsbustader som skal leggjast inn i kommuneplanen no. Me tek utgangspunkt i kva eigedomane er definert som i matrikkelen. Språklege forbetringar vert motteke med takk og dokumentet vert vaska. Framdriftsplanen vert endra slik at den tek inn forseinkinga som har oppstått. Bergen og omland havnevesen: Havnevesenet kan ikkje på dette stadiet i planprosessen sjå at dei interessene dei er satt til å ivareta vert råka, og ber om at framlegg til plan vert sendt når det er klart. Rådmannen si vurdering: Bergen og omland havnevesen er høyringspart i planarbeidet og vil få planframlegget tilsendt. Fiskeridirektoratet: Direktoratet meiner planprogrammet er godt disponert og gjev god oversikt over hovudtema og målsetjingar med planarbeidet. Fiskeridirektoratet gjer greie for kva fiskeri- og akvakulturinteresser som finst i sjøområda i kommunen. Fiskeristyresmaktene er ansvarleg for forvaltninga av dei levande marine ressursane, fiskerinæringa og kontroll med akvakulturnæringa. Kommunen er arealplanstyresmakt, men har plikt til å leggje til rette for medverknad. Direktoratet definerer i innspelet korleis fiske og akvakultur skal vise i kommuneplanen. Direktoratet peikar på «Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold» som kan nyttast som grunnlag for forvaltninga, der man mellom anna har delt inn marine naturtypar og nøkkelområde i verdiklassar det har vore fokus på gyte- og oppvekstområde for kysttorsk, og ålegras som leve- og beiteområde. Slike område av nasjonal eller regional verdi bør sikrast mot tiltak. fiskeridirektoratet har eiga kartløysing som er open for alle og data kan lastast ned.

34 Rådmannen si vurdering: Utgreiing av fiskeri- og akvakulturinteressene i kommunen var svært nyttig slik rådmannen vurderer det. I tillegg er det særs nytting med tips om korleis fiske og akvakultur skal omhandlast i kommuneplan. Statens vegvesen: Statens vegvesen er av den oppfatning at alle nye byggjeområde bør ha plankrav, men ein kan vurdere mindre utbyggingstiltak og område med fortetting. Ein føresetnad må vere at ei vurdering syner at tilhøva til infrastruktur alereie er ivareteke. I tillegg bør det gjerast klart om støy er ei aktuell problemstilling. Statens vegvesen rår til at ein skiljer mellom LNF-spreidd eksisterande utbygging og LNF-spreidd ny utbygging. Trafikksikringsplanen vert nemnt av Vegvesenet som ei kjelde til å leggje inn prioriterte gang- og sykkelvegar i kommuneplankartet. Statens vegvesen minner om at kommunen bør planleggje for utvikling av eit godt kollektivsystem. Rådmannen si vurdering: Når det gjeldt plankrav så er det tenkt at det framleis skal gjelde for nye, større byggjeområde. Slik rådmannen vurderer det skal alle plankrav satt i kommuneplanen vurderes med tanke på om ein kan ta vekk dei der infrastruktur og andre tilhøve alereie er avklart. Kommuneplanen for Radøy har område for LNF-spreidd ny utbygging, det er no tenkt å leggje LNF-spreidd eksisterande inn i kartet med tilhøyrande føresegner. Radøy kommune er i innspurten med ny trafikksikringsplan og vil sjå på prioriteringane der når kartet skal teiknast. Der er det satt fokus på trygg skuleveg og tilhøve rundt kollektivhaldeplassar. Fylkesmannen i Hordaland: Fylkesmannen er positiv til planarbeidet og ynskjer lukke til med arbeidet. Rådmannen si vurdering: Innspelet vert teke til vitande. Hordaland fylkeskommune: Fylkeskommunen ber om at det vert teke særleg omsyn til ålmenn tilgjenge, landskap, friluftsliv og biologisk mangfald når ein skal definere og fastsette funksjonell strandsone i kommunen. Roser fokus på born og unge. Fylkeskommunen minner som kulturminnestyresmakt på at det vert gjeve stønad til arbeid med eigne kulturminneplanar. Undersøkingsplikt etter kulturminnelova gjeldt ved utarbeiding av plan eller søknad om tiltak og fylkeskommunen kan ikkje seie seg samd i at ein kan ta vekk plankrav, eller endre LNFspreidd før 9 i kulturminnelova er oppfylt. Kommunen må i så fall lage føresegner til planen som sikrer kjende og ukjende automatisk freda kulturminne. Areal til akvakultur og havbruksnæring må vurderast saman med næringa. Fylkestinget vedtok i juni 2014 ny klimaplan for Hordaland som legg premiss og føringar for planlegging i kommunen. Fylkeskommunen tilrår at planarbeidet vert diskutert i planforum. Rådmannen si vurdering: Rådmannen vurderer framlegg til planprogram til å vere i tråd med innspelet frå Hordaland fylkeskommune då det er sett fokus på å forvalte strandsona, landskap, friluftsliv, folkehelse, born og unges interesser, kulturminne, kulturmiljø, klima og energi, samt havområda, på god og framtidsretta måte i tråd med overordna føringar. Rådmannen er glad for presisering i høve 9 i kulturminnelova og føresegner på området er deltema i revisjon av kommuneplanen. Marit Liv Haugland: Haugland er eigar av teig på Kvalheim og søkjer om at området vert endra frå LNF til

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Innkalling av Kommunestyret

Innkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Innkalling av Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15 og møtet var kunngjort i pressa 25.03.15.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15 og møtet var kunngjort i pressa 25.03.15. Meland kommune Møtedato: 06.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:15 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Møtebok for Kommunestyret Medlemmene var innkalla i skriv dat. 28.04.15

Detaljer