1. Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering"

Transkript

1 Dato: Saksnr.: Arkivkode E: 212 Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen Saksgang Havnestyret Bystyret Møtedato Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering Vedlagt følger utarbeidet regnskapsrapport pr. utgangen av 1. tertial 2009 med følgende fordeling: Resultatregnskap Investeringsregnskap Hensikten med tertialrapporten er å: Gi et helhetlig bilde av Kristiansand Havn KF økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året Forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatte budsjett Komme med forslag til hvordan avvik kan avvikles/reduseres Forslag til vedtak i havnestyret: 1. Havnestyret tar 1. tertialrapport for 2009 for Kristiansand Havn KF til orientering. 2. Følgende budsjettreguleringer foretas: Vareavgiften reduseres med kr Renteutgiftene reduseres med kr

2 Forslag til vedtak i bystyret: Bystyret tar 1. tertialrapport til orientering. Stein E. Haartveit Havnedirektør Ann-Lisbeth Reisænen Administrasjonssjef Trykte vedlegg: 2. vedlegg 2

3 Hendelser siden forrige rapportering: Aktivitet Dagens aktivitet viser at vi ikke tok nok høyde for den globale finanssituasjonen selv om inntektene for vareavgifter ble redusert i forhold til opprinnelig budsjett. Havnen er som et termometer, når industrien sliter merker vi det umiddelbart. I 1. tertial reduserer vi inntektsanslaget på vareavgiften med 20 %, noe som utgjør 4,8 mill. kr. Vi reduserer ikke passasjeravgiften og forventer fortsatt å oppnå opprinnelig budsjett på 5,2 mill. kr. Reduksjonen i vareavgiften finansieres ved fall i renten på langsiktige lån. Styringsrenten er i årets første måneder redusert med flere prosentpoeng. Dette resulterer i at renteutgifter for langsiktige lån kan reduseres med i overkant av 4,8 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. Silokaia: Silokaiplanen er på ny sendt inn for 2. gangsbehandling ultimo februar Det har etter dette vært jobbet mot Plan- og byggesak, og vi håper på raskest mulig behandling av planen. Av de utfordringene det knytter seg sterkest interesse til er rekkefølgekravene utenfor. Kort oppsummert er de største utfordringene: 1. Rekkefølgekravene. Dette er et meget viktig punkt i forhold til gjennomføringsevnen i prosjektet. Vi har pekt på: o at rekkefølgekravene bør knyttes opp til én akse o at kommunen må ta ansvar for gjennomføring av infrastrukturen utenfor planområdet (ny Havnegate) o at aktørene betaler inn sin forholdsmessige andel i forhold til det utbyggingspotensialet den enkelte har i sitt område. o at innbetaling må knyttes til tatt i bruk. Altså at en får anledning til å tjene pengene før innbetaling finner sted. 2. Boliger el. ikke i områdene B1, B2 og B3. 3. Skolekapasitet. Her krever kommunen inntatt rekkefølgekrav til at skolekapasiteten skal utredes foran hver byggetrinn d.v.s. krav som kan endres frem i tid. 4. Barnehage er lagt inn som nytt areal under Saluttbatteriet, med parkering mellom kulvert og B16/B19 i det området som tidligere hadde benevnelsen Fe5. Søknadsprosessen etter Havne- og farvannsloven (Havne- og farvannslovens 23). Behandlingen av havnas søknad i Fiskeridepartementet har tatt lengre tid enn varslet. Havna var i møte med departementet for å gi utdypet orientering i forbindelse med søknaden om å få tillatelse etter Havne- og farvannslovens 23 til eiendomsutvikling. I brev av fikk havna tilbakemelding på tema hvor det ble bedt om ytterligere informasjon og avklaringer. 3

4 Dette gjelder blant annet juridiske avklaringer rundt garantier for finansieringsinstitusjoner som Fiskeridepartementet ønsker nærmere avklart knyttet til kommunelovens 51. Tilbakemelding i forhold til dette, og senere krav om supplering er gjort sist pr. april/mai Kongsgård, bebyggelsesplan Det er stilt krav om bebyggelsesplan i bestemmelsene til reguleringsplanen. Bebyggelsesplanforslag er utarbeidet, og har vært innsendt til Plan- og byggesak for behandling og utlegging til off. ettersyn i 2 omganger (okt 2008 og mars 2009). Etter begge innsendelsene har kommunen krevd endringer. Ny bearbeidet plan (3. revisjon) vil bli innsendt ultimo mai idet vi håper på 1. gangsbehandling før ferien (før nye regler etter Planog bygningsloven trår i kraft). Verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige Det er avhjemlet et skjønn for verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige tilsvarende ca 101 da landareal og 147 da sjøareal. Verdsettelsen tar utgangpunkt i en overdragelse fra Kristiansand Næringsselskap AS til Kristiansand Havn KF pr Voldgiftsretten har verdsatt det samlede arealet til 40 mill. kr. Kommentarer til resultatregnskapet. Tallmaterialet følger i vedlegg 1 og 2. I den fremlagte regnskapsrapporten har vi foretatt nødvendige periodiseringer, og etterfølgende kommentarer bygger på periodiserte regnskapstall. Budsjettallene gjelder for hele året, og ved utgangen av 1. tertial har man, - både for inntekter og utgifter, forbrukt 1/3 av fullt år. Skipsavgifter og vareavgifter faktureres på etterskudd og vil naturlig nok ha noe etterslep. Driftsinntekter. Skipsavgifter Dagens aktivitet viser at vi ikke tok nok høyde for den globale finanssituasjon. Havnen er som et termometer, når industrien sliter merker vi det raskt. Aktiviteten 1. tertial viser en nedgang fra 732 anløp til 610 anløp. ( - ca 17 %) Dette skyldes i all hovedsak nedleggelse av englandsbåten til DFDS / Tor-Line samt fergetrafikken. Tonnasjen økte i samme periode med ca 15% (bt). Denne økningen skyldes Superspeed. Vi forventer at dette vil forbedre seg noe mot slutten av året da vi har fått ECL som en ny linje, samt at Unifeeder kompenserer for noe av det tapte fra DFDS Tor-Line. Vareavgifter Vareavgiften er det mest målbare vi har i vanskelige tider. Her ser vi en reduksjon på ca 20% første tertial totalt. Reduksjonen i antall tonn på våre kaier hadde nok vært større dersom vi ikke hadde hatt store mengder prosjektlast i januar/februar. Container aktiviteten i Kristiansand merker finanskrisen godt. Vi har en reduksjon i aktiviteten på terminalen med 30% ( TEU`s), og ca 36% i antall tonn last i containere. Nedgangen er like stor på import og eksport. Nedgangen på eksport skyldes i hovedsak en lavere aktivitet av industrilast. På fergeterminalen ser vi derimot en økning på personbiler (+ 8 %), lastebiler (+1%) og gods (+1,5%) i første tertial. Det er derimot en liten tilbakegang på antallet passasjerer (-1% voksne / - 5% barn). Vi velger å nedjustere budsjettet med en nedgang i vareavgiften på 20 % på årsbasis. 4

5 Vederlag tjenester Krankjøring er direkte relatert til vareavgiften, samt at arbeid for andre, fortøyning, vann og søppel er relater til antallet anløp. Vi forventer ikke at inntektene i denne kontogruppe reduseres like mye som i kontogruppe vareavgifter. Dette skyldes at vi har både krankjøring og ISPS i denne kontogruppe. Begge inntektene er i perioder store og gir fort forandringer på totalen. ISPS vakthold gjøres mer av egne ansatte samt at vi har trafikksikrings avtalen som er ny av året dette gir mer inntekter. Leieinntekter På utleiesiden har havna i underkant av 100% utleiedekning av arealer, kontorlokaler og lagerlokaler som kan leies ut. Det har vært noen oppsigelser på kontor- og lagerlokaler i begynnelse av året. Som følge av forventninger om inngåelse av nye leieforhold medio 2009, justeres budsjettet likevel ikke ned. Inntektssiden karakteriseres som stabil og man forventer ikke vesentlige avvik i den totale budsjettrammen i løpet av Leieinntekter fra parkeringssamarbeid med Kristiansand Parkeringsselskap innbetales mot slutten av året og utgjør brutto ca 3,4 mill. Det er signert en kontrakt mellom Agder Energi Varme AS og Kristiansand Havn KF vedrørende tillatelse til å anlegge fjernvarmetrasè fra jernbanebroa til Hotell Caledonien. Arbeidene er igangsatt og forventes avsluttet medio juli. Kristiansand havn er i samtaler med Hotell Caledonien for å få til en felles ordning vedrørende drift av parkeringsautomatene utenfor hotellet. Etter utløp av en festetid på vel 40 år, ble festekontrakten mellom havna og hotellet sagt opp juli Arealet utgjør 990 m2 og tilsvarer ca. 50% av det totale parkeringsarealet utenfor Hotell Caledonien. Pr. i dag foreligger det ingen avtale mellom hotellet og havna om bruk av parkeringsareal. Havna har en omsetningsbasert leieavtale med Norske Shell vedrørende bunkers til Color Line fra etablert tankanlegg ved hampa. Norske Shell har ikke oppfylt forpliktelsene i avtalen, etter at de endret business case fra to tankanlegg til kun ett tankanlegg. Kristiansand havn er i samtaler med Norske Shell for å om mulig få til en minnelig løsning. Lønnskostnader Samlede lønnskostnader er pr. 1. tertial i henhold til budsjett. Overtidsbruken er redusert i forhold til samme periode i fjor. Dette sees i sammenheng med nedgang i aktiviteten. Opplærings, og kursutgiftene er normalt i balanse ved utgangen av året. Pensjonsutgiftene er umulig å forutsi før året er omme. Vi vet ikke eksakt hva disse blir før i begynnelsen av februar 2010 når det er foretatt en aktuarberegning. Avskrivninger og varekostnader Ordinære avskrivninger er bokført i tråd med avskrivningsbilaget. Dette betyr avskrivninger pr med kr. 7,445 mill. Andre driftskostnader. Totalt er andre driftskostnader på linje med budsjett. Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike kontogruppene. 5

6 Vi har hatt ESA kontroll på ISPS systemet, med etterfølgende avvik som har kostet en del tid og penger. De økte utgiftene til ISPS vil mot slutten av 2. tertial forsvares med økte inntekter. Første del av året er stort sett løpende vedlikehold utført. Avsluttede store prosjekter 1. tertial : Oppgradering av termolager med tilstøtende trapper og ganger. Dette var en ikke planlagt oppgradering, men vi fant det riktig å utføre arbeidene i forbindelse med at fryseaggregatet havarerte. Nytt arbeidsrom til tollkontroll kai 2. Gangport satellitterminalen er montert, samt at gamle billettbuer er først flyttet og så revet til fordel for den nye terminaldelen. I tillegg vil vi nevne at det er gjort vesentlige forbedringer inne på fergeterminalen slik at vi kan se sesongen lyst i møte. Vi har oppstartet skraping og maling av byggene på Lagmannsholmen. I tillegg har vi oppgradert steinmur og trapp bak Krutthuset for å kunne benytte denne i forbindelse med Tall-ship I løpet av sommeren er det planlagt å asfaltere 7 til 8 mål i containerhavna. Gruppen andre utgifter har så langt brukt kr. 0,01 mill av totalbudsjett kr. 1,83 mill. Gruppen inneholder enkeltposter som oppfattes som reserver. Deriblant utforutsette utgifter for henholdsvis havnedirektør og Havnestyret. Havnedirektørens reservepost vil bli benyttet til å supplere konto, andre konsulenttjenester. Grunnen er bl.a. forventede advokatutgifter i forbindelse med saker i forhold til fiskeri- og kystdepartementet og ESA. Vi vil også søke å redusere andre poster på grunn av dette. Vi vil i tiden fremover fokusere på å holde kostnadene innenfor opprinnelig budsjett. Vi vil i samme periode vurdere muligheter for innsparinger og vil holde et våkent øye med kostnadsutviklingen. Driftsresultat. Driftsresultatet pr er på 2,6 mill, noe som er noe høyere enn budsjettert. Finansposter. Norges Banks hovedstyre besluttet under rentemøtet i april å redusere styringsrenten med 0,50 % til 1,50 %. Ved utarbeidelsen av budsjettet forutsatte vi en gjennomsnittlig lånerente på 5,5 %. Siden utarbeidelsen av budsjettet har rentenivået falt dramatisk. Gitt at det holder seg på samme lave nivå ut året har vi en besparelse på renteutgiftene på i underkant av 5. mill. kr. Dette avhenger av når de resterende lånene for 2009 blir tatt opp. Vi har kalkulert med at vi skal ta opp ca. 50 mill i begynnelsen av juni og ca mill kr 1. oktober inneværende år. Pr. i dag betaler vi under 3% på størsteparten av låneporteføljen. En liten andel har fastrente på 3,8 %. Lånerenter betales etter rente- og avdragsplan. Pr utgjør rentekostnaden kr. 4,5 mill. Total langsiktig gjeld ved utgangen av april er på om lag 200 mill. kr og forventes å stige til 350 mill. kr ved utgangen av året. Resultat før ekstraordinære inntekter og utgifter pr utgjør kr. - 1,9 mill. mot fullt årsbudsjett kr. - 6,1 mill. Det er omtrent som budsjettert. 6

7 Kommentarer til investeringsregnskapet. Samlet utgjør havnas investeringer for 2009 på 78,2 mill. kr. For de større langsiktige prosjektene havna gjennomfører foretas årlige avsetninger for å finansiere de forberedende arbeidene frem mot endelig gjennomføring. Rammene for disse er usikre spesielt før reguleringsplan/utbyggingsplan foreligger. Dette gjelder byutvikling av Silokaia og ny containerhavn Kolsdalsbukta/KMV. Ny trafikkhavn i Kongsgård Vige er kommet lenger. I Kongsgård foretas bevilgninger til enkeltprosjekt innenfor planområdet. Alle prosjektene som ikke er regnskapsavsluttet kommenteres i tertialrapporten Ny containerhavn Bevilgning i 2009 er 2,0 mill kr, total bevilgning 5,0 mill. Bevilgning for 2009 må ses på som avsetninger til de utfyllingsarbeidene som kommer, samt de utredninger som må gjøres i denne forbindelse. De geotekniske rapportene som foreligger spriker betydelig og Sintef vurderer realiteten i dette. Veikontoret har signalisert at en kan forvente ca tam2 med utfyllingsmasser, fra veiprosjekt vest for byen, i Ombygging av fergeterminalområdet. Budsjettrammen for dette prosjektet ble endret av havnestyret i sak 7/08 til kr. 92,5 mill. Ombygging av fergehavna er fullført og regnskap vil bli forelagt havnestyret etter sommeren Kostnadene er innenfor budsjettrammen Euroterminalen Bevilgning i 2009 er 1,0 mill kr, total bevilgning 2,0 mill kr. Arbeidet med del 2 i reguleringsplanen for Euroterminalen er igangsatt med Euroterminalen AS som regulant. Planen omfatter dagens fergehavnsområde samt areal for havnegata, deler av sporområdet for NSB samt veieareal som disponeres av Vegvesenet. Pr. dato arbeider man med en ny rundkjøring som kan løse ankomsten til fergehavn, E18/E39 samt utbyggingsområdet i del 1 av Euroterminalen Hampa ombygging av rampe. Bevilgning er 3,0 mill. kr. Ombyggingen er skjøvet frem på ubestemt tid. Det gjenstår midler til mindre tilpassninger Nye billettboder, service- og toalettbygg. Havnestyret bevilget i sak 17/08 kr. 13,0 mill. til nye billettboder samt et service- og toalettbygg i fergehavna vest for dokka. Ombygging av billettboder, service og toalettbygg er fullført og regnskap vil bli forelagt havnestyret etter sommeren. Kostnadene er innenfor budsjettrammen Caledonien Oscargården ramme. Bevilgning tidligere år 1,0 mill. kr. Reguleringsplanen ble 1. gang sendt inn i 2 versjoner med anmodning om 1. gangsbehandling og utlegging til offentlig ettersyn pr. sept Etter dette krevde kommunen endringer, og det har vært ført dialog med kommunen om planinnhold etc. Ny versjon er innsendt i begynnelsen av mai 2009 med anmodning om 1. gangsbehandling og utlegging til off. ettersyn. Planvariantene inneholder nå bare næring, men har ulike konsept og utnyttelse. Alt. A gir rom for 4000 m 2, og alternativet B ca m 2, Planforslaget åpner for gangforbindelse fra byen via parken i nordøst, til sjøfronten. 7

8 Alt A Alt. B 4205 Containerterminal Nytt kjøremønster. Havnestyret har bevilget kr. 1,0 mill. for å bygge opp anlegget i Anlegget forventes å ferdigstilles innenfor budsjett Lagmannsholmen- utfylling. Havnestyret har bevilget 7,0 mill. i tidligere år. En del av fyllingen raste ut 1/4-08 og ca kbm masse gled ut i havnebassenget. Det er uklart hva som var årsaken til utglidningen. Alle råd og anbefalinger fra vår geotekniske konsulent under arbeidet med oppfyllingen er fulgt opp fra havnas side. Det er fra havnas side reist krav om økonomisk erstatning for de verdiene som er gått tapt. Konsulenten har ikke erkjent at han har gjort noen feil. Konsulenten kan ikke anbefale noen tiltak for å sikre rasområdet før nærmere undersøkelser er utført, men målinger inne på land viser at setninger og forskyvninger er avtagende. Det vil bli foretatt en grundig uavhengig vurdering av konsulentens ansvar før man går videre Brannsikring av bygninger. Bevilgning i ,0 mill. kr. Total bevilgning 2,0 mill. kr. Arbeidene er ikke påbegynt fordi andre oppgaver er prioritert foran Vaktbil. Bevilgning i ,2 mill. kr. Bilen er innkjøpt. Økonomi innenfor rammer Lastebil driftsavdelingen. Bevilgning i , mill. kr. Vi har hentet inn anbud på tre ulike biler og ligger an til å kjøpe innenfor budsjettramme. 8

9 7314 Odderøya Vest - Silokaia Tidligere budsjett er på kr. 27,8 mill. Forbruk så langt er på 9,13 mill. Prosjektet ble kommentert under hendelser siden sist rapportering Kongsgårdbukta kai 35 Bevilgning er på 102,1 mill. kr. Dette er den opprinnelige bevilgningen til opparbeidelse av arealer over gammel søppelfylling, miljøtiltak samt kaikant kai 35. Det gjenstår ferdigstillelse av bakenforliggende arealer innerst i hjørne kai 35/kai36. Disse arbeidene samt avslutning av midlertidig veiløsning i området vil bli ferdigstilt samtidig med anbudet på kaikant 36 som nå er under arbeid. Kostnadene med utarbeidelse av bebyggelsesplan for området belastes dette prosjektet Kongsgårdbukta - kai 36. Bevilgning i ,0 mill. kr. Tidligere bevilgning er på 71,6 mill og skal finansierer bakenforliggende infrastruktur med trafo, 2 kailengder på 45m og 60m og et støttepunkt på 10m med to åpne strekninger på 60m og 51m til akse 216m i senter på støttepunktet. Den gitte bevilgningen dekker også planering av bakenforliggende areal opp mot adkomstveien. Det er inngått en tilleggskontrakt med AF Skandinavia AS innenfor den gitte budsjettrammen slik at det bygges to stk kailengder som utfyller de åpne strekningene over på henholdsvis 60m og 51m. Pr. 31/1-10 vil man da ha en kontinuerlig kailengde på 216m. Ferdigstillelse for 60m kaien er 15/ Kongsgårdbukta-havnebasseng-utdyping Bevilgning 3,2 mill. kr. To grunne partier ute i havnebassenget måtte sprenges bort for å oppnå en minste dybde på 16m. Arbeidene er utført og bare etterkontrollen gjenstår. Kostnadene er innenfor budsjettrammen Kongsgårdbukta forlengelse av kai 35 Bevilgning 15,2 mill. kr. Finansiering av prosjektet er på plass i sin helhet. Tidligere er det signalisert å prioritere prosjektet noe ut i tid. Det er forsøkt løsning med å legge ut moringer for de større skipene. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende og havnedirektøren vil derfor foreslå at bevilgningen tas ut og omdisponeres i budsjett for Kongsgårdbukta kjøp av grunn. Bevilgning 42 mill. kr. Det er avhjemlet et skjønn for verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige tilsvarende ca 101 da landareal og 147 da sjøareal. Verdsettelsen tar utgangpunkt i en overdragelse fra Kristiansand Næringsselskap AS til Kristiansand Havn KF pr Voldgiftsretten har verdsatt det samlede arealet til 40 mill. kr Ringodden- utfylling. Bevilgning 10,0 mill. kr. Tidligere er det bevilget 15,0 mill til utfylling utenfor Ringodden. Foreslåtte bevilgning er en avsetning som vil sikre en fortsettelse av utviklingen i området. Beløpet kunne gjerne vært større, men hensynet til havnas økonomiske bæreevne begrenser investeringstakten. En kan også se for seg samarbeidskonstellasjoner for å få til en forsering hvis dette skulle bli aktuelt. Pr. dato er det utfylt ca kbm stein utenfor Ringodden. Det vil være nødvendig å flytte 2 stk kommunale vannledninger for å forsette utfyllingen. Dette arbeidet vil bli utført i samarbeid med kommunen. Det kan også bli nødvendig å finne erstatning for badebukten ved Varodden for omlegging av vannledning og den videre utfylling. Erstatning av badebukten er nevnt i rekkefølgekravene i reguleringsplanen. 9

10 9306 Kongsgårdbukta Lagerbygg. Bevilgning i ,0 mill. kr. Total bevilgning 38,9 mill. kr. Lageret har vært ute på anbud, og det var bra interesse. Pga markedssituasjonen må vi si oss fornøyd med oppnådde pris, og kontrakt er tildelt Kruse Smith Entreprenør AS. Oppstart vil bli ultimo aug 2009, og ferdigstillelse primo mai Relestasjon. Bevilgning 0,2 mill. kr. Investeringen er påbegynt og vil sannsynligvis avsluttes innen utgangen av året Grabb til Gottwald kran. Bevilgning 0,8 mill. kr. Vi har begynt å innhente tilbud. Investeringen vil være gjennomført ved utgangen av året Kongsgårdbukta- fyrlykter Bevilgning fra tidligere år 4,0 mill. kr. For best mulig å sikre innseilingen til Kongsgårdbukta er det i samarbeid med losvesenet og kystverket bestemt å sette opp to lysbøyer i innseilingen på henholdsvis Kjerkeboen og Kuholmsboen. Disse kommer i tillegg til fyrlykta på Gleodden. Kystverket skal utføre monteringen av de to lysbøyene nå i høst og de vil også dekke kostnadene til den ene bøyen. Kostnadene er innenfor budsjett Anlegg avsetning udisponert Dette er en avsetning til havnestyrets disposisjon for dekning av uforutsette hendelser gjennom året. Det kan bli aktuelt å vurdere bruk til oppgradering av eksisterende terminalbygg. Ubenyttede midler av bevilgningen bortfaller ved årets slutt. 10

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Budsjett 2012 med handlingsprogram 2013-2015

Budsjett 2012 med handlingsprogram 2013-2015 Budsjett 2012 med handlingsprogram 2013-2015 Vedlagt følger Kristiansand Havn KF sitt budsjett for 2012 med handlingsplan for 2013 2015. Budsjettet er inndelt i drifts- og investeringsbudsjett for 2012

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF BUDSJETT 2014 & HANDLINGSPROGRAM 2015-2017

KRISTIANSAND HAVN KF BUDSJETT 2014 & HANDLINGSPROGRAM 2015-2017 KRISTIANSAND HAVN KF BUDSJETT 2014 & HANDLINGSPROGRAM 2015-2017 12.11.2013 Havneinfrastruktur og byutvikling Driftsåret 2013 ser ut til å bli et svært godt år. For å nå våre strategimål i den nye strategiplanen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: Dato Nordfjord Havn IKS. Olden Brygge MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Styremøte nr 01/15 Disse møtte: Stig Rune Oldeide - Havnestyrets leder Sigurd Reksnes - Eid Kommune Jon Olav Kvamme - Stryn Kommune Per Rune Vereide - Gloppen Kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016

HAVNESTYREMØTE 15.04.2016 Det innkalles med dette til havnestyremøte: Dato: Fredag 15.04.2016 Tidspunkt: Møtestart Kl.09.00. Sted: Bodø Havns møterom, Bodøterminalen 4 etasje. Saksliste: Sak 21/2016 Godkjenning av innkalling til

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret

Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER Saksbehandler: Robert Moan Arkiv: P12 Arkivsaksnr.: 12/251 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Kommunestyret 22.03.2012 Vedtak: Etablering av liggehavn for fiskeflåten

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Finansrapport 2. tertial 2015 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/7808-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 13.10.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-37/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.1 Saksnummer: 2005/367 Dato: 07.06.2006 JUSTERING AV

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Kristiansand Havn KF er inne i en periode med stor aktivitet både innen drift og byutvikling.

Kristiansand Havn KF er inne i en periode med stor aktivitet både innen drift og byutvikling. 1.0 Innledning Kristiansand Havn KF er inne i en periode med stor aktivitet både innen drift og byutvikling. Prognosene for driftsåret 2012 viser at havnen befester sin posisjon som en av landets største

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel.

ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. 3 ØKONOMISTYRING 3.1 Ansvar og rutiner ANSVAR Ansvarsdimensjonen i kontostrengen angir hvem som har budsjettansvar for et kapittel. Budsjettansvarlig - kan disponere budsjetterte midler på sitt ansvarsområde

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016

Deres ref Vår ref Dato. Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 15/6114 07.01.2016 Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) - tilskuddsbrev for 2016 1. Innledning.1 2. Oversikt over

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.04.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 15. november 2017 SAK NR 070-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer