1. Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering"

Transkript

1 Dato: Saksnr.: Arkivkode E: 212 Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen Saksgang Havnestyret Bystyret Møtedato Tertialrapport 2009 Kristiansand Havn KF - Budsjettregulering Vedlagt følger utarbeidet regnskapsrapport pr. utgangen av 1. tertial 2009 med følgende fordeling: Resultatregnskap Investeringsregnskap Hensikten med tertialrapporten er å: Gi et helhetlig bilde av Kristiansand Havn KF økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året Forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatte budsjett Komme med forslag til hvordan avvik kan avvikles/reduseres Forslag til vedtak i havnestyret: 1. Havnestyret tar 1. tertialrapport for 2009 for Kristiansand Havn KF til orientering. 2. Følgende budsjettreguleringer foretas: Vareavgiften reduseres med kr Renteutgiftene reduseres med kr

2 Forslag til vedtak i bystyret: Bystyret tar 1. tertialrapport til orientering. Stein E. Haartveit Havnedirektør Ann-Lisbeth Reisænen Administrasjonssjef Trykte vedlegg: 2. vedlegg 2

3 Hendelser siden forrige rapportering: Aktivitet Dagens aktivitet viser at vi ikke tok nok høyde for den globale finanssituasjonen selv om inntektene for vareavgifter ble redusert i forhold til opprinnelig budsjett. Havnen er som et termometer, når industrien sliter merker vi det umiddelbart. I 1. tertial reduserer vi inntektsanslaget på vareavgiften med 20 %, noe som utgjør 4,8 mill. kr. Vi reduserer ikke passasjeravgiften og forventer fortsatt å oppnå opprinnelig budsjett på 5,2 mill. kr. Reduksjonen i vareavgiften finansieres ved fall i renten på langsiktige lån. Styringsrenten er i årets første måneder redusert med flere prosentpoeng. Dette resulterer i at renteutgifter for langsiktige lån kan reduseres med i overkant av 4,8 mill. kr. i forhold til opprinnelig budsjett. Silokaia: Silokaiplanen er på ny sendt inn for 2. gangsbehandling ultimo februar Det har etter dette vært jobbet mot Plan- og byggesak, og vi håper på raskest mulig behandling av planen. Av de utfordringene det knytter seg sterkest interesse til er rekkefølgekravene utenfor. Kort oppsummert er de største utfordringene: 1. Rekkefølgekravene. Dette er et meget viktig punkt i forhold til gjennomføringsevnen i prosjektet. Vi har pekt på: o at rekkefølgekravene bør knyttes opp til én akse o at kommunen må ta ansvar for gjennomføring av infrastrukturen utenfor planområdet (ny Havnegate) o at aktørene betaler inn sin forholdsmessige andel i forhold til det utbyggingspotensialet den enkelte har i sitt område. o at innbetaling må knyttes til tatt i bruk. Altså at en får anledning til å tjene pengene før innbetaling finner sted. 2. Boliger el. ikke i områdene B1, B2 og B3. 3. Skolekapasitet. Her krever kommunen inntatt rekkefølgekrav til at skolekapasiteten skal utredes foran hver byggetrinn d.v.s. krav som kan endres frem i tid. 4. Barnehage er lagt inn som nytt areal under Saluttbatteriet, med parkering mellom kulvert og B16/B19 i det området som tidligere hadde benevnelsen Fe5. Søknadsprosessen etter Havne- og farvannsloven (Havne- og farvannslovens 23). Behandlingen av havnas søknad i Fiskeridepartementet har tatt lengre tid enn varslet. Havna var i møte med departementet for å gi utdypet orientering i forbindelse med søknaden om å få tillatelse etter Havne- og farvannslovens 23 til eiendomsutvikling. I brev av fikk havna tilbakemelding på tema hvor det ble bedt om ytterligere informasjon og avklaringer. 3

4 Dette gjelder blant annet juridiske avklaringer rundt garantier for finansieringsinstitusjoner som Fiskeridepartementet ønsker nærmere avklart knyttet til kommunelovens 51. Tilbakemelding i forhold til dette, og senere krav om supplering er gjort sist pr. april/mai Kongsgård, bebyggelsesplan Det er stilt krav om bebyggelsesplan i bestemmelsene til reguleringsplanen. Bebyggelsesplanforslag er utarbeidet, og har vært innsendt til Plan- og byggesak for behandling og utlegging til off. ettersyn i 2 omganger (okt 2008 og mars 2009). Etter begge innsendelsene har kommunen krevd endringer. Ny bearbeidet plan (3. revisjon) vil bli innsendt ultimo mai idet vi håper på 1. gangsbehandling før ferien (før nye regler etter Planog bygningsloven trår i kraft). Verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige Det er avhjemlet et skjønn for verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige tilsvarende ca 101 da landareal og 147 da sjøareal. Verdsettelsen tar utgangpunkt i en overdragelse fra Kristiansand Næringsselskap AS til Kristiansand Havn KF pr Voldgiftsretten har verdsatt det samlede arealet til 40 mill. kr. Kommentarer til resultatregnskapet. Tallmaterialet følger i vedlegg 1 og 2. I den fremlagte regnskapsrapporten har vi foretatt nødvendige periodiseringer, og etterfølgende kommentarer bygger på periodiserte regnskapstall. Budsjettallene gjelder for hele året, og ved utgangen av 1. tertial har man, - både for inntekter og utgifter, forbrukt 1/3 av fullt år. Skipsavgifter og vareavgifter faktureres på etterskudd og vil naturlig nok ha noe etterslep. Driftsinntekter. Skipsavgifter Dagens aktivitet viser at vi ikke tok nok høyde for den globale finanssituasjon. Havnen er som et termometer, når industrien sliter merker vi det raskt. Aktiviteten 1. tertial viser en nedgang fra 732 anløp til 610 anløp. ( - ca 17 %) Dette skyldes i all hovedsak nedleggelse av englandsbåten til DFDS / Tor-Line samt fergetrafikken. Tonnasjen økte i samme periode med ca 15% (bt). Denne økningen skyldes Superspeed. Vi forventer at dette vil forbedre seg noe mot slutten av året da vi har fått ECL som en ny linje, samt at Unifeeder kompenserer for noe av det tapte fra DFDS Tor-Line. Vareavgifter Vareavgiften er det mest målbare vi har i vanskelige tider. Her ser vi en reduksjon på ca 20% første tertial totalt. Reduksjonen i antall tonn på våre kaier hadde nok vært større dersom vi ikke hadde hatt store mengder prosjektlast i januar/februar. Container aktiviteten i Kristiansand merker finanskrisen godt. Vi har en reduksjon i aktiviteten på terminalen med 30% ( TEU`s), og ca 36% i antall tonn last i containere. Nedgangen er like stor på import og eksport. Nedgangen på eksport skyldes i hovedsak en lavere aktivitet av industrilast. På fergeterminalen ser vi derimot en økning på personbiler (+ 8 %), lastebiler (+1%) og gods (+1,5%) i første tertial. Det er derimot en liten tilbakegang på antallet passasjerer (-1% voksne / - 5% barn). Vi velger å nedjustere budsjettet med en nedgang i vareavgiften på 20 % på årsbasis. 4

5 Vederlag tjenester Krankjøring er direkte relatert til vareavgiften, samt at arbeid for andre, fortøyning, vann og søppel er relater til antallet anløp. Vi forventer ikke at inntektene i denne kontogruppe reduseres like mye som i kontogruppe vareavgifter. Dette skyldes at vi har både krankjøring og ISPS i denne kontogruppe. Begge inntektene er i perioder store og gir fort forandringer på totalen. ISPS vakthold gjøres mer av egne ansatte samt at vi har trafikksikrings avtalen som er ny av året dette gir mer inntekter. Leieinntekter På utleiesiden har havna i underkant av 100% utleiedekning av arealer, kontorlokaler og lagerlokaler som kan leies ut. Det har vært noen oppsigelser på kontor- og lagerlokaler i begynnelse av året. Som følge av forventninger om inngåelse av nye leieforhold medio 2009, justeres budsjettet likevel ikke ned. Inntektssiden karakteriseres som stabil og man forventer ikke vesentlige avvik i den totale budsjettrammen i løpet av Leieinntekter fra parkeringssamarbeid med Kristiansand Parkeringsselskap innbetales mot slutten av året og utgjør brutto ca 3,4 mill. Det er signert en kontrakt mellom Agder Energi Varme AS og Kristiansand Havn KF vedrørende tillatelse til å anlegge fjernvarmetrasè fra jernbanebroa til Hotell Caledonien. Arbeidene er igangsatt og forventes avsluttet medio juli. Kristiansand havn er i samtaler med Hotell Caledonien for å få til en felles ordning vedrørende drift av parkeringsautomatene utenfor hotellet. Etter utløp av en festetid på vel 40 år, ble festekontrakten mellom havna og hotellet sagt opp juli Arealet utgjør 990 m2 og tilsvarer ca. 50% av det totale parkeringsarealet utenfor Hotell Caledonien. Pr. i dag foreligger det ingen avtale mellom hotellet og havna om bruk av parkeringsareal. Havna har en omsetningsbasert leieavtale med Norske Shell vedrørende bunkers til Color Line fra etablert tankanlegg ved hampa. Norske Shell har ikke oppfylt forpliktelsene i avtalen, etter at de endret business case fra to tankanlegg til kun ett tankanlegg. Kristiansand havn er i samtaler med Norske Shell for å om mulig få til en minnelig løsning. Lønnskostnader Samlede lønnskostnader er pr. 1. tertial i henhold til budsjett. Overtidsbruken er redusert i forhold til samme periode i fjor. Dette sees i sammenheng med nedgang i aktiviteten. Opplærings, og kursutgiftene er normalt i balanse ved utgangen av året. Pensjonsutgiftene er umulig å forutsi før året er omme. Vi vet ikke eksakt hva disse blir før i begynnelsen av februar 2010 når det er foretatt en aktuarberegning. Avskrivninger og varekostnader Ordinære avskrivninger er bokført i tråd med avskrivningsbilaget. Dette betyr avskrivninger pr med kr. 7,445 mill. Andre driftskostnader. Totalt er andre driftskostnader på linje med budsjett. Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike kontogruppene. 5

6 Vi har hatt ESA kontroll på ISPS systemet, med etterfølgende avvik som har kostet en del tid og penger. De økte utgiftene til ISPS vil mot slutten av 2. tertial forsvares med økte inntekter. Første del av året er stort sett løpende vedlikehold utført. Avsluttede store prosjekter 1. tertial : Oppgradering av termolager med tilstøtende trapper og ganger. Dette var en ikke planlagt oppgradering, men vi fant det riktig å utføre arbeidene i forbindelse med at fryseaggregatet havarerte. Nytt arbeidsrom til tollkontroll kai 2. Gangport satellitterminalen er montert, samt at gamle billettbuer er først flyttet og så revet til fordel for den nye terminaldelen. I tillegg vil vi nevne at det er gjort vesentlige forbedringer inne på fergeterminalen slik at vi kan se sesongen lyst i møte. Vi har oppstartet skraping og maling av byggene på Lagmannsholmen. I tillegg har vi oppgradert steinmur og trapp bak Krutthuset for å kunne benytte denne i forbindelse med Tall-ship I løpet av sommeren er det planlagt å asfaltere 7 til 8 mål i containerhavna. Gruppen andre utgifter har så langt brukt kr. 0,01 mill av totalbudsjett kr. 1,83 mill. Gruppen inneholder enkeltposter som oppfattes som reserver. Deriblant utforutsette utgifter for henholdsvis havnedirektør og Havnestyret. Havnedirektørens reservepost vil bli benyttet til å supplere konto, andre konsulenttjenester. Grunnen er bl.a. forventede advokatutgifter i forbindelse med saker i forhold til fiskeri- og kystdepartementet og ESA. Vi vil også søke å redusere andre poster på grunn av dette. Vi vil i tiden fremover fokusere på å holde kostnadene innenfor opprinnelig budsjett. Vi vil i samme periode vurdere muligheter for innsparinger og vil holde et våkent øye med kostnadsutviklingen. Driftsresultat. Driftsresultatet pr er på 2,6 mill, noe som er noe høyere enn budsjettert. Finansposter. Norges Banks hovedstyre besluttet under rentemøtet i april å redusere styringsrenten med 0,50 % til 1,50 %. Ved utarbeidelsen av budsjettet forutsatte vi en gjennomsnittlig lånerente på 5,5 %. Siden utarbeidelsen av budsjettet har rentenivået falt dramatisk. Gitt at det holder seg på samme lave nivå ut året har vi en besparelse på renteutgiftene på i underkant av 5. mill. kr. Dette avhenger av når de resterende lånene for 2009 blir tatt opp. Vi har kalkulert med at vi skal ta opp ca. 50 mill i begynnelsen av juni og ca mill kr 1. oktober inneværende år. Pr. i dag betaler vi under 3% på størsteparten av låneporteføljen. En liten andel har fastrente på 3,8 %. Lånerenter betales etter rente- og avdragsplan. Pr utgjør rentekostnaden kr. 4,5 mill. Total langsiktig gjeld ved utgangen av april er på om lag 200 mill. kr og forventes å stige til 350 mill. kr ved utgangen av året. Resultat før ekstraordinære inntekter og utgifter pr utgjør kr. - 1,9 mill. mot fullt årsbudsjett kr. - 6,1 mill. Det er omtrent som budsjettert. 6

7 Kommentarer til investeringsregnskapet. Samlet utgjør havnas investeringer for 2009 på 78,2 mill. kr. For de større langsiktige prosjektene havna gjennomfører foretas årlige avsetninger for å finansiere de forberedende arbeidene frem mot endelig gjennomføring. Rammene for disse er usikre spesielt før reguleringsplan/utbyggingsplan foreligger. Dette gjelder byutvikling av Silokaia og ny containerhavn Kolsdalsbukta/KMV. Ny trafikkhavn i Kongsgård Vige er kommet lenger. I Kongsgård foretas bevilgninger til enkeltprosjekt innenfor planområdet. Alle prosjektene som ikke er regnskapsavsluttet kommenteres i tertialrapporten Ny containerhavn Bevilgning i 2009 er 2,0 mill kr, total bevilgning 5,0 mill. Bevilgning for 2009 må ses på som avsetninger til de utfyllingsarbeidene som kommer, samt de utredninger som må gjøres i denne forbindelse. De geotekniske rapportene som foreligger spriker betydelig og Sintef vurderer realiteten i dette. Veikontoret har signalisert at en kan forvente ca tam2 med utfyllingsmasser, fra veiprosjekt vest for byen, i Ombygging av fergeterminalområdet. Budsjettrammen for dette prosjektet ble endret av havnestyret i sak 7/08 til kr. 92,5 mill. Ombygging av fergehavna er fullført og regnskap vil bli forelagt havnestyret etter sommeren Kostnadene er innenfor budsjettrammen Euroterminalen Bevilgning i 2009 er 1,0 mill kr, total bevilgning 2,0 mill kr. Arbeidet med del 2 i reguleringsplanen for Euroterminalen er igangsatt med Euroterminalen AS som regulant. Planen omfatter dagens fergehavnsområde samt areal for havnegata, deler av sporområdet for NSB samt veieareal som disponeres av Vegvesenet. Pr. dato arbeider man med en ny rundkjøring som kan løse ankomsten til fergehavn, E18/E39 samt utbyggingsområdet i del 1 av Euroterminalen Hampa ombygging av rampe. Bevilgning er 3,0 mill. kr. Ombyggingen er skjøvet frem på ubestemt tid. Det gjenstår midler til mindre tilpassninger Nye billettboder, service- og toalettbygg. Havnestyret bevilget i sak 17/08 kr. 13,0 mill. til nye billettboder samt et service- og toalettbygg i fergehavna vest for dokka. Ombygging av billettboder, service og toalettbygg er fullført og regnskap vil bli forelagt havnestyret etter sommeren. Kostnadene er innenfor budsjettrammen Caledonien Oscargården ramme. Bevilgning tidligere år 1,0 mill. kr. Reguleringsplanen ble 1. gang sendt inn i 2 versjoner med anmodning om 1. gangsbehandling og utlegging til offentlig ettersyn pr. sept Etter dette krevde kommunen endringer, og det har vært ført dialog med kommunen om planinnhold etc. Ny versjon er innsendt i begynnelsen av mai 2009 med anmodning om 1. gangsbehandling og utlegging til off. ettersyn. Planvariantene inneholder nå bare næring, men har ulike konsept og utnyttelse. Alt. A gir rom for 4000 m 2, og alternativet B ca m 2, Planforslaget åpner for gangforbindelse fra byen via parken i nordøst, til sjøfronten. 7

8 Alt A Alt. B 4205 Containerterminal Nytt kjøremønster. Havnestyret har bevilget kr. 1,0 mill. for å bygge opp anlegget i Anlegget forventes å ferdigstilles innenfor budsjett Lagmannsholmen- utfylling. Havnestyret har bevilget 7,0 mill. i tidligere år. En del av fyllingen raste ut 1/4-08 og ca kbm masse gled ut i havnebassenget. Det er uklart hva som var årsaken til utglidningen. Alle råd og anbefalinger fra vår geotekniske konsulent under arbeidet med oppfyllingen er fulgt opp fra havnas side. Det er fra havnas side reist krav om økonomisk erstatning for de verdiene som er gått tapt. Konsulenten har ikke erkjent at han har gjort noen feil. Konsulenten kan ikke anbefale noen tiltak for å sikre rasområdet før nærmere undersøkelser er utført, men målinger inne på land viser at setninger og forskyvninger er avtagende. Det vil bli foretatt en grundig uavhengig vurdering av konsulentens ansvar før man går videre Brannsikring av bygninger. Bevilgning i ,0 mill. kr. Total bevilgning 2,0 mill. kr. Arbeidene er ikke påbegynt fordi andre oppgaver er prioritert foran Vaktbil. Bevilgning i ,2 mill. kr. Bilen er innkjøpt. Økonomi innenfor rammer Lastebil driftsavdelingen. Bevilgning i , mill. kr. Vi har hentet inn anbud på tre ulike biler og ligger an til å kjøpe innenfor budsjettramme. 8

9 7314 Odderøya Vest - Silokaia Tidligere budsjett er på kr. 27,8 mill. Forbruk så langt er på 9,13 mill. Prosjektet ble kommentert under hendelser siden sist rapportering Kongsgårdbukta kai 35 Bevilgning er på 102,1 mill. kr. Dette er den opprinnelige bevilgningen til opparbeidelse av arealer over gammel søppelfylling, miljøtiltak samt kaikant kai 35. Det gjenstår ferdigstillelse av bakenforliggende arealer innerst i hjørne kai 35/kai36. Disse arbeidene samt avslutning av midlertidig veiløsning i området vil bli ferdigstilt samtidig med anbudet på kaikant 36 som nå er under arbeid. Kostnadene med utarbeidelse av bebyggelsesplan for området belastes dette prosjektet Kongsgårdbukta - kai 36. Bevilgning i ,0 mill. kr. Tidligere bevilgning er på 71,6 mill og skal finansierer bakenforliggende infrastruktur med trafo, 2 kailengder på 45m og 60m og et støttepunkt på 10m med to åpne strekninger på 60m og 51m til akse 216m i senter på støttepunktet. Den gitte bevilgningen dekker også planering av bakenforliggende areal opp mot adkomstveien. Det er inngått en tilleggskontrakt med AF Skandinavia AS innenfor den gitte budsjettrammen slik at det bygges to stk kailengder som utfyller de åpne strekningene over på henholdsvis 60m og 51m. Pr. 31/1-10 vil man da ha en kontinuerlig kailengde på 216m. Ferdigstillelse for 60m kaien er 15/ Kongsgårdbukta-havnebasseng-utdyping Bevilgning 3,2 mill. kr. To grunne partier ute i havnebassenget måtte sprenges bort for å oppnå en minste dybde på 16m. Arbeidene er utført og bare etterkontrollen gjenstår. Kostnadene er innenfor budsjettrammen Kongsgårdbukta forlengelse av kai 35 Bevilgning 15,2 mill. kr. Finansiering av prosjektet er på plass i sin helhet. Tidligere er det signalisert å prioritere prosjektet noe ut i tid. Det er forsøkt løsning med å legge ut moringer for de større skipene. Dette ser ut til å fungere tilfredsstillende og havnedirektøren vil derfor foreslå at bevilgningen tas ut og omdisponeres i budsjett for Kongsgårdbukta kjøp av grunn. Bevilgning 42 mill. kr. Det er avhjemlet et skjønn for verdsettelse av areal i Kongsgård/Vige tilsvarende ca 101 da landareal og 147 da sjøareal. Verdsettelsen tar utgangpunkt i en overdragelse fra Kristiansand Næringsselskap AS til Kristiansand Havn KF pr Voldgiftsretten har verdsatt det samlede arealet til 40 mill. kr Ringodden- utfylling. Bevilgning 10,0 mill. kr. Tidligere er det bevilget 15,0 mill til utfylling utenfor Ringodden. Foreslåtte bevilgning er en avsetning som vil sikre en fortsettelse av utviklingen i området. Beløpet kunne gjerne vært større, men hensynet til havnas økonomiske bæreevne begrenser investeringstakten. En kan også se for seg samarbeidskonstellasjoner for å få til en forsering hvis dette skulle bli aktuelt. Pr. dato er det utfylt ca kbm stein utenfor Ringodden. Det vil være nødvendig å flytte 2 stk kommunale vannledninger for å forsette utfyllingen. Dette arbeidet vil bli utført i samarbeid med kommunen. Det kan også bli nødvendig å finne erstatning for badebukten ved Varodden for omlegging av vannledning og den videre utfylling. Erstatning av badebukten er nevnt i rekkefølgekravene i reguleringsplanen. 9

10 9306 Kongsgårdbukta Lagerbygg. Bevilgning i ,0 mill. kr. Total bevilgning 38,9 mill. kr. Lageret har vært ute på anbud, og det var bra interesse. Pga markedssituasjonen må vi si oss fornøyd med oppnådde pris, og kontrakt er tildelt Kruse Smith Entreprenør AS. Oppstart vil bli ultimo aug 2009, og ferdigstillelse primo mai Relestasjon. Bevilgning 0,2 mill. kr. Investeringen er påbegynt og vil sannsynligvis avsluttes innen utgangen av året Grabb til Gottwald kran. Bevilgning 0,8 mill. kr. Vi har begynt å innhente tilbud. Investeringen vil være gjennomført ved utgangen av året Kongsgårdbukta- fyrlykter Bevilgning fra tidligere år 4,0 mill. kr. For best mulig å sikre innseilingen til Kongsgårdbukta er det i samarbeid med losvesenet og kystverket bestemt å sette opp to lysbøyer i innseilingen på henholdsvis Kjerkeboen og Kuholmsboen. Disse kommer i tillegg til fyrlykta på Gleodden. Kystverket skal utføre monteringen av de to lysbøyene nå i høst og de vil også dekke kostnadene til den ene bøyen. Kostnadene er innenfor budsjett Anlegg avsetning udisponert Dette er en avsetning til havnestyrets disposisjon for dekning av uforutsette hendelser gjennom året. Det kan bli aktuelt å vurdere bruk til oppgradering av eksisterende terminalbygg. Ubenyttede midler av bevilgningen bortfaller ved årets slutt. 10

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 22.05.2014 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl. 15.30 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse

Det vil bli gitt informasjon om arbeidet med rom- og funksjonsbeskrivelse Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer