Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret 12.09.12"

Transkript

1 Steinkjer tar samfunnsansvar Planstrategi for Steinkjer Inneholder: Planstrategi og Planprogram for kommuneplanen Vedtatt av kommunestyret

2 Sammendrag Dette er Steinkjer kommunes planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for inneværende valgperiode. 1. Kommunale tjenester med kvalitet som målbilde. Kvalitet definert som: (4K) a. Kompetent b. Med tilpasset Kapasitet c. Kostnadseffektiv d. En positiv og løsningsorientert utviklingskultur 2. Velferdsutfordringer med tidlig intervensjon og langtidsfrisk som målbilde a. Folkehelse, generell og målretta, basert på Steinkjers helseprofil og HUNT-data b. Tidlig innsats med mål om å hindre marginalisering c. Utdanningsløpet med mål om å hindre frafall i skolen d. Arbeidslivet, øke andelen deltakere 3. Næringsutvikling a. egendekning av arbeidsplasser som målbilde b. både innovasjonskraft, arbeidskraft og rekruttering av kompetanse i fokus 4. Samferdselsutfordringer a. Miljøaspektet inkludert mål om folk og gods over på miljøgode løsninger b. Regionperspektivet med arbeids- og utdanningsfokus c. Trafikksikkerhetsaspektet 5. Regionale og interkommunale utfordringer a. Steinkjers plass i Trøndelag og regionen b. Aktuelle samarbeidsløsninger og samarbeidspartnere 6. Stedsutvikling a. Levende småby b. Bygder i utvikling c. Kultur, idrett og arrangement d. Bolyst og attraktive botilbud e. Ildsjelpolitikk, bygge opp under lokale engasjement, initiativ og begeistring Gjennomgående tema Klima, energi og miljø Inkludering og mangfold samfunnssikkerhet Sammenfattet handler alt dette om å ta et samfunnsansvar. Samfunnsansvar handler om å strekke seg lenger enn det loven krever. Samfunnsansvaret må fordeles på en hver i samfunnet, samt en hver organisasjon, privat og offentlig. Steinkjer kommune må ta sin del av samfunnsansvaret, gjerne i samarbeid med andre. Andre i denne sammenheng kan være regionale myndigheter, andre kommuner, private firma, og ikke minst frivilligheten. Steinkjersamfunnet har her et stort potensiale. Den kommende planprosessen må bli en arena for dialog om hvordan Steinkjersamfunnet sammen kan løse de store samfunnsutfordringene. Motto for planstrategi og planprogram for og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er: Steinkjer tar samfunnsansvar

3 1. Planstrategi: 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er et nytt verktøy. I den nye plan og bygningslovens kapittel 10. I 10-1 heter det: «Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organ og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.» 1.2. Dokumentet sitt innhold og planprosessen. Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Selve målene og tiltakene for å oppnå en god samfunnsutvikling skal ikke settes i planstrategien, men vedtas i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet som: Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder Vurdering av sektorenes planbehov Vurdering av prioriterte planbehov og prioritering av planoppgaver med blant annet behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel For at det skal være bred forankring av planstrategien, skal det innhentes synspunkt fra statlige og regionale organer, nabokommuner og befolkningen så prioriteringene i planstrategien er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er ikke anledning til å fremme innsigelse mot planstrategien, men et samarbeid kan løse aktuelle problemstillinger i senere planlegging. Når det gjelder rettslig krav til saksbehandlingen for planstrategi, så skal forslag til vedtak i kommunestyret gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Det anbefales i miljøverndepartementet sin veileder for kommunal planstrategi at dersom en kommune åpenbart står overfor en hovedrevisjon av kommuneplanen, bør det legges vekt på rask behandling av planstrategien og at denne kobles sammen med planprogrammet for kommuneplanen.

4 Det legges opp til at Steinkjer kommune har til felles behandling av planstrategien og planprogrammet. Derfor må dokumentet følge behandlingsreglene etter plan og bygningslovens 11-13, der det heter at forslag til planprogram skal legges ut på høring med frist for uttalelse på 6 uker. Planprogrammet skal deretter vedtas av kommunestyret eller i tråd med delegert myndighet. 2. Nasjonale forventninger og regional planstrategi 2.1. Nasjonale forventninger. Etter plan og bygningslovens 6-1 er det lagt opp til at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp gjennom statlig deltakelse i planleggingen. Det første forventningsdokumentet er datert den I dette dokumentet er det pekt på hva slags hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å få gjennomført nasjonal politikk. Forventningsbrevet legger vekt på følgende tema: Klima og energi med mål å redusere klimautslipp innen 2020 og kartlegge areal som er sårbare for klimautslipp. By og tettstedsutvikling med reduksjon i omdisponering av dyrkbar mark og økt kollektivtransport. Samferdsel og infrastruktur samordnes og miljøvennlige alternativer utvikles. Det legges til grunn et bredt verdiskapingsperspektiv for næringsutviklingen, der eksisterende og nye næringer basert på lokale natur- og kulturressurser vektlegges. Næringsutvikling i et samspill mellom ulike bransjer og offentlige virksomheter og tjenester. Natur, kulturmiljø og landskap med å legge naturmangfoldet til grunn i kartlegging og bruk av arealene og vurderer arealene i strandsonen i et langsiktig perspektiv. Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø med tiltak for å møte eldrebølgen og øke fysisk aktivitet for å forebygge livsstilsykdommer Regional planstrategi. Det skal utarbeides en regional planstrategi etter plan og bygningslovens 7-1 der det skal redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer med tema og prioritering av planoppgavene i fylket. Forslag til regional planstrategi var ute på høring høsten Steinkjer kommune har sluttet seg til forslaget om regional planstrategi gjennom vedtak i formannskapet De nasjonale forventningene omfatter en rekke forventninger på områder som samsvarer med de utvalgte satsingsområdene i forslag til regional strategi. Det er godt samsvar mellom de nasjonale forventningene og de regionale strategier. Det legges opp til at den regionale strategien skal endelig behandles i fylkestinget i juni. Den regionale planstrategien er delt i 2 hoveddeler med en del for hele Trøndelag og en del for Nord- Trøndelag. Del 1: Følgende tema er prioritert når det gjelder felles utfordringer og muligheter for hele Trøndelag:

5 1. Klima som utfordring og mulighet felles regional transportplan, rullering av klima og energiplaner. 2. Energi produksjon og anvendelse. Enøktiltak og alternativ energi følges opp. 3. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv med utarbeiding av felles FoU-strategi for Trøndelag og knytte det til det regionale arbeidsmarkedet. 4. Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv med rullering av strategier i felles landbruksmelding og marin strategiplan. 5. Kommunikasjon interne og eksterne forbindelser med felles regional transportplan. 6. En region og lokalsamfunn som er attraktive for næringsutvikling og bosetting med utarbeidelse strategiske reiselivsplan og kulturnæringsplan og påvirke for unge gjennom yrkesorientering. Del 2: Følgende tema er pekt ut når det gjelder sentrale utfordringer og muligheter i Nord- Trøndelag: 1. Barn og unges oppvekstsvilkår med utarbeidelse av regional plan med vekt på helsestatus og oppvekstsvilkår. 2. Folkehelse med utgangspunkt i "Strategi for folkehelsearbeid i Nord- Trøndelag " der det lages en handlingsplan med årlig rullering. 3. Næringsliv som tar utgangspunkt i befolkning, arbeidsmarked og boligmarked. Prioritering innenfor næringsområdet er gjennom de årlige utviklingsprogrammene RUP og i tillegg utarbeides et Strategisk Regionalt Utviklingsprogram for 4 år med årlige handlingsprogram. 4. Fornybar energi med utfordring å avklare hvor store energiressurser som skal utnyttes hvert år og hvor den skal produseres. 5. Sørsamisk næringsliv og kultur med utarbeiding av et inngrepskart som viser totalbelastningen for reindriften og styrke samarbeid mellom Innovasjon Norge og Reindriftsforvaltningen i Verdiskapingsprogrammet for reindrift. 6. Arealbruk vil ha en regional plan for arealbruk med regionalpolitiske retningslinjer og strategier for arealbruk. Foreløpig tema som har pekt seg ut er lokalisering av handel og tjenester, omdisponering av dyrka jord, areal- og transportplanlegging, differensiert forvaltning i strandsona, arealplanlegging i sjø, ivaretakelse av ulike naturtyper, reindrift, kvikkleireproblematikk, vindkraft og utvikling av tematiske geodata. 3. Utviklingstrekk 3.1. Befolkningsutvikling. Det sterkeste europeiske og nasjonale mønstret vi ser er sentralisering. Typisk fra distrikt til by og fra nord til sør. Det generelle bildet stemmer godt overens med det bildet vi ser for Nord-Trøndelag, - både sett historisk og i et framskrivnings-perspektiv.

6 Det er størst befolkningsvekst i aksen Stjørdal Steinkjer Namsos. Denne utviklingen ser ut til å vedvare. Det som allikevel er interessant er at beregningene baserer seg på forskjellige scenarier. Innbyggertall er med andre ord ikke statisk, men sterkt påvirkelig av blant annet opplevd attraktivitet/bolyst Høy nasjonal vekst (Best case) Ingen netto innvandring (Worst case) Snitt Antatt befolkningsutvikling i Steinkjer prognosert etter lav, middels og høy vekst. Befolkningsutviklingen de senere årene har vært noe over middels.

7 år 6 år 15 år 24 år 32 år 67 år 80 år 90 år Befolkningsutviklingen i Steinkjer fordelt på aldersgrupper forutsatt best case. Her stiger antallet unge voksne i arbeidslivsalder mest (høyt fødselstall og netto innvandring) år 6 år 15 år 24 år 32 år 67 år 80 år 90 år Befolkningsutviklingen i Steinkjer fordelt på aldersgrupper forutsatt worst case. Her minker antallet unge voksne i arbeidslivsalder (lavt fødselstall og netto innvandring).

8 Kalkulert alderssammensetning Steinkjer Høy nasjonal vekst (Best case) Ingen netto innvandring (Worst case) Snitt Befolkningsvekst basert på henholdsvis best case (høy nasjonal vekst) og worst case (Ingen netto innvandring) Vekstraten i befolkningen påvirker også klart befolkningssammensetningen. Forskjellen i den yrkesaktive aldersgruppen år vil i et best/worst case scenario være over 4200 personer. I aldersgruppen 0-5 vil det utgjøre nesten 7000 personer. Grafene viser at det er en fordel med en viss vekst i befolkningstallet. Kommunen må uansett ta høyde for en økning i den eldste befolkningen. Samtidig må kommunen legge til rette for med forebyggende tiltak slik at denne gruppen klarer seg best mulig i sine egne hjem. For å opprettholde bærekraften er det viktig at befolkningen har en balansert alderssammensetning med en størst mulig del av befolkningen i arbeidsstyrken (15-74). Steinkjer vil ved middelsalternativet til befolkningsvekst, uten spesielle tiltak, grovt sett vil opprettholde dagens befolkningssammensetning. Men at økningen i de eldste fra 2025 er større og at Steinkjer fremdeles vil ha utfordringer med "rekruttering" innbyggere mellom 25 og 40 år.

9 Høy nasjonal vekst "best case" Ingen netto innvandring "worst case Figur 1 Antall innbyggere år i best/worst case scenario Hypotesen er at Steinkjer, med det utgangspunktet kommunen har, kan bevege seg i begge retninger. Alt avhengig av i hvor stor grad en makter å mobilisere de kreftene som vil videreutvikle byen. Tro på framtiden vil kunne gjenspeiles i befolkningsvekst/innflytting til kommunen. SSB har framskrevet befolkningsutviklingen basert på forskjellige scenarier. En manglende mobilisering/framtidstro vil kunne gi Steinkjer en svært lav netto innvandring og befolkningsveksten vil kunne begrense seg til noen hundre i de neste 30 år. I motsatt fall vil befolkningsveksten kunne bli i overkant av Et realistisk (middels anslag) er i overkant av Sannsynlig scenario: Befolkningsutviklingen vil i sterk grad påvirke alderssammensetningen i kommunen. Lav vekst/nedgang i befolkningen vil medføre en reduksjon i arbeidsstyrken, men med samme vekst i den eldste delen av befolkningen 3.2. Sterke og svake sider. Steinkjer - Midt i Norge midt i laget! De siste årene har fler og fler forsøkt å anskueliggjøre utviklingen i "kommunenorge" gjennom utvikling av barometer som rangerer kommunene og legger et grunnlag for sammenligning. Alle bruker hovedsakelig tall fra KOSTRA som grunnlag. Validiteten av tall fra KOSTRA har vært diskutert, da de baseres på kommunenes egne innrapporteringer. Men de oppleves som svært godt egnet til å monitorere utviklingen i egen kommune og etter hvert også som grunnlag for sammenligning mellom kommuner Mens KS har vært opptatt av å "måle" tjenesteproduksjon, har NHO i større grad har vært opptatt av næringsutvikling. Ser en på disse samlet vil en kunne danne seg et bilde av hvor Steinkjer står blant landets 430 (nå 429) kommuner. Jevnt over ser det ut til at Steinkjer scorer bedre på bærekraft og næringsutvikling enn tjenesteproduksjon. Det store bildet er allikevel at Steinkjer er "midt i laget" med klare ytterpunkter i form av god score og relativt store utfordringsområder.

10 Dagbladet hadde i 2011 en serie hvor de gjennom å rangere kommunene på forskjellige områder ønsket, i tillegg til å selge aviser, å fortelle befolkningen hvor de skulle bosette seg/flytte, ut fra hvor godt tjenestetilbudet var. 281 kommuner rangerte foran Steinkjer, men Steinkjer ble rangert som en god by å vokse opp i og bli gammel i tillegg til at kommunens økonomi var blant de bedre. Steinkjer kom ikke godt ut på kommunehelse, skole, avgifter og arbeidsmarked Dagbladets kommunebørs basert på utvalgte tall fra KOSTRA (beste kommune rangeres som nr. 1) KS har de siste årene gitt ut et kommunebarometer hvor tjenesteproduksjonen rangeres på en skal fra 1 til 6. Hvor 6 er best. Her kommer Steinkjer særdeles godt ut på administrasjon, effektiv drift (enhetskostnader) og barnehage. Mens grunnskolen ser, på de faktorer som er målt på, ut til å ha store utfordringer. En detaljert oversikt der de enkelte resultat er brutt ned på til sammen 108 nøkkeltall innen de 13 områdene kan fås av rådmannen på forespørsel , Kommunebarometeret 2011 KS (6 er best)

11 NHO søker gjennom sitt barometer å måle kommunens bærekraft. Dette gjennom å se på 13 faktorer fordelt på 4 hovedområder. For å få et sammenligningsgrunnlag har en valgt, i tillegg til å se på Steinkjer isolert, å sammenligne Steinkjer med 5 andre kommuner av noenlunde lik størrelse. Alle i kommunegruppe 13. Sola, Kongsberg fordi de scorer godt på de fleste parametere. Molde fordi vi tradisjonelt har sammenlignet oss med dem. Og Stjørdal/Levanger fordi de er byer i samme fylke. Med hensyn til bærekraft er det spesielt interessant hvor godt kommunen kommer ut med hensyn til andel innbyggere som kun har grunnutdanning og hvor tydelig antall uføre og arbeidsledighet framkommer som utfordringer. Det er også interessant å merke seg hvor godt kommunens kjøpekraft stemmer overens med kommunens rangering på barometeret totalt. En hypotese er at kommunens økonomi henger nært sammen med kommunens arbeidsmarked, demografi og innbyggerens kompetanse Arb.plasser Priv. sysselsetting Uføre Arbeidsledige Befolkningsvekst Eldrebølgen Inngang/utgang Flytting Andel kun grunnskole Andel høyere utd. Utgifter/inntekter Gjeldsbelastning Kjøpekraft Arbeidsmarked Demografi Kompetanse Økonomi Bærekraft Sola 3 Kongsberg 11 Molde 38 Stjørdal 49 Levanger 103 Steinkjer 141 Kommuners bærekraft NHO-2010 Med hensyn til næringsliv indikerer "nærings-nm" at bedriftene i steinkjer, sammenlignet med de andre framstår som solide med verdiskapningsvekst og positiv egenkapital. På den andre siden ser det ut til at vi sammenlignet med de andrekommunene kommer relativt dårlig ut på etableringsfrekvens og vekst i antall foretak.

12 Etableringsfrekvens Vekst i antall foretak Andel foretak med positivt resultat før skatt Andel foretak med positiv egenkapital Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn pristigningen Andel foretak med vekst i verdiskapningen Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Størrelse Sola 3 Molde 51 Stjørdal 63 Steinkjer 71 Kongsberg 125 Levanger 230 Nærings-NM NHO En annen parameter som også ser ut til å være sentralt er "antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen". Stokke kommune kaller dette i sin strategiplan "egendekning av arbeidsplasser". Steinkjer har hatt en økende arbeidsutpendling og i 2010 hadde 7998 steinkjerbygg sin arbeidsplass i Steinkjer, mens 1353 steinkjerbygg pendlet ut av kommunen for å arbeide. Med andre ord en egendekning av arbeidsplasser på 85,5%. Til gjengjeld er det i overkant av 1000 fra nabokommunene som har sin arbeidsplass på Steinkjer. Hvor Inderøyningen utgjør den største gruppen med ca En høy egendekning av arbeidsplasser synes å være et konkurransefortrinn. Lav befolkningsvekst. Det sterkeste europeiske og nasjonale mønstret vi ser er sentralisering. Typisk fra distrikt til by og fra nord til sør. Sammenlignet med det utvalget av kommuner vi har valgt ser en at Steinkjer har hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 0,5 %. Noe som er vesentlig lavere enn Stjørdal, Sola og Kongsberg. Men også mindre enn Levanger.

13 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0,5 2,27 1,69 1,52 1,54 1,33 1,19 0,95 1,02 0,87 0,72 0,44 0,31 0,23 0,34 0,09 Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger -0, Befolkningsvekst i % 3.3. Bosettingsmønster. Steinkjer kommune bærer preg av et spredt bosettingsmønster. Utviklingen har vært, og vil i følge SSB fortsatt være, en relativt sterk befolkningsvekst i Steinkjer sentrum. Også for Egge prognoseres vekst. For alle andre deler av kommunen prognoseres nedgang i folketallet Bærekraft Generelt

14 En bærekraftig utvikling kjennetegnes ved at den er rettferdig, gjennomførbar og levedyktig. I tråd med Brundtland-kommisjonens syn må en velge løsninger som ivaretar dagens generasjons velferd, uten å gå på bekostning av framtidige generasjoners behov. En må med andre ord velge løsninger som har lange tradisjoner gjennom odelsretten, som "forpliktet" eier til å levere fra seg eiendommen med større verdi en da en selv overtok. Satt på spissen vil det bety at kommunestyrets oppdrag er å levere fra seg kommunene med en større verdi/bærekraft enn da de overtok. Bærekraften kan defineres som forvaltning av 3 kapitaler: Realkapital vanligvis målt i netto driftskapital, akkumulert regnskapsresultat, arbeidskapital, netto lånegjeld og penger avsatt til disposisjonsfond Miljøkapital høste uten å ødelegge muligheten for reproduksjon Humankapital - summen av kunnskap, produktive egenskaper og tekniske ferdigheter i arbeidsstyrken/innbyggerne Humankapitalen blir foredlet og omformet til finansiell verdi i samspill med realkapitalen og til dels miljøkapitalen. Humankapital er den mest verdifulle ressurs en virksomhet har. Humankapitalen utvikles og vokser i hovedsak på fire måter: når virksomheten tar i bruk mer av det medarbeiderne kan når flere mennesker skaffer sig mer kompetanse som kan utnyttes til verdiskaping av virksomheten når medarbeiderne behandles slik at de utvikler seg positivt og blir gode verdiskapere når mennesker deler sin kompetanse med andre Regjeringen understreker i Perspektivmeldinga (2009) at omkring 80 % av nasjonalformuen per innbygger er nåværende og framtidig arbeidsinnsats. Oljeformuen utgjør om lag 7 %. En logisk slutning er at kommunene må ta bærekraftig utvikling som utgangspunkt for sin virksomhet. Mer konkret: Har kommunen nok realkapital til å gi et forsvarlig/lovpålagt tilbud til innbyggerne? Forvalter kommunen naturressursene på en slik måte at kommende generasjoner kan høste på samme måte? Bruker kommunen humanressursen effektivt?

15 3.4.2 Realkapital Bildet nedenfor viser at den økonomiske situasjonen i vår nærregion er presset. Særlig utfordrende er det også fordi en vet at lave lånerenter de siste årene i stor grad har bidratt til resultatet. For eksempel har Steinkjers renteutgifter blitt redusert med 12,658 millioner fra 2008 til ,8 77, ,9 59,4 11,2 12,3 13,3 13,4 16,4 6 1,7 0,30 1,2 2,30,9 3,3 2,51,7 3 3,1 1,3-1,8-3 Netto driftsresultat (pst.) Økonomisk handlefrihet Akkumulert regnskapsresultat (pst.) Bunnlinja Arbeidskapital (pst.) Likviditet Netto lånegjeld (pst.) Langsiktig gjeld Disposisjonsfond (pst.) Økonomisk buffer Realkapital i inn-trøndelagskommunene 2010 Sannsynlig scenario: Statens og innbyggernes forventinger til kommunenes tjenesteleveranse vil øke betydelig. Noe som medfører økte krav til prioritering, effektivisering og samhandling Næringsliv og sysselsetting. Steinkjer framstår, med unntak av en høyere andel sysselsatte i landbruket, med en sysselsetting som i beskjeden grad skiller seg fra nasjonalt gjennomsnitt når det gjelder bransjesammensetning. En relativt høy sysselsetting inne både handel og undervisning underbygger Steinkjer sin posisjon som et betydelig handels- og utdanningssenter i regionen. Graden av sysselsatte (av total befolkning mellom 15 og 74 år) bosatt i Steinkjer ligger på om lag 70 %, det samme som for resten av landet. Steinkjer er i dag et regionalt senter i en funksjonell arbeids-, bo og serviceregion bestående av kommunene Verran, deler av Namdalseid, Snåsa, Inderøy, Mosvik, Verdal og Levanger. Steinkjer har hatt svak netto innpendling, men er nesten i balanse med hensyn til arbeidsplasser. Samlet sett representerer denne regionen et mangfold av næringsliv og offentlig virksomhet, herunder blant annet sykehus og høgskole, samt en relativt betydelig befolkningsmengde på ca mennesker.

16 Mye tilsier at sysselsettingen innen Steinkjerlandbruket ikke vil øke i årene framover, men at volumproduksjonen vil holde seg stabilt og kanskje øke, men da med færre sysselsatte enn idag. Ut fra nasjonale prognoser med en viss nedgang i den totale industrisysselsettingen, er det heller ikke realistisk å legge til grunn en betydelig sysselsettingsvekst i Steinkjerindustrien. Tertiærnæringene, med både offentlig og privat tjenesteyting, vil både nasjonalt og lokalt utgjøre en stadig større del av den totale sysselsettingen. Dette har vært tendensen i Steinkjer de siste 10 år, og det er grunn til å tro at dette vil fortsette. Nord-Trøndelag, Innherredsregionen og Steinkjer har lavere andel unge voksne; mellom 20 og 40 år, enn resten av landet. Steinkjer har godt med næringsareal for handel og lettere næringsvirksomhet. Steinkjer har en utfordring i å legge til rette for tyngre, arealkrevende næringsvirksomhet som ønsker nærhet til jernbane og E6. Steinkjerregionen (Steinkjer, Leksvik, Inderøy, Verran, Namdalseid og Snåsa) har gjentatte ganger ligget på landstoppen når det gjelder prosess- og produktinnovasjoner. Nyetableringsfrekvensen; den prosentvise antall nyetableringer i forhold til antall eksisterende bedrifter har ligget høyt i deler av de siste ti år, men vi har også sett nedgang i deler av den siste tiårsperioden. Det er en utfordring å etablere samarbeidsløsninger i regionen for å skape en bedre likevekt og bedre samarbeid mot det tunge miljøet i Trondheim Samferdsel og infrastruktur. Steinkjer er fylkeshovedstaden i Nord-Trøndelag. Trøndelagsfylkene framstår i stadig sterkere grad som en arbeidsmarkedsregion. Reisetid er avgjørende for at folk kan velge å bo en plass og arbeide en annen. Dette gjelder både lokalt, der gode veger mellom grendene og sentrum gjør at vi kan beholde levende grender selv om antall sysselsatte i primærnæringene reduseres, og det gleder regionalt, der raske og gode kommunikasjoner gjør at folk kan bo i en kommune og arbeide i en annen. Det er viktig at miljøvennlige alternativer utvikles slik at gods- og persontrafikk kan forholde seg til miljøriktige transportløsninger. Å få ned reisetida med jernbane på strekningen Steinkjer Trondheim er det viktigste bidraget i denne sammenheng regionalt. Elektrifisering av Trønderbanen er første steg i for å oppnå både kortere reisetid og oppnå en mer miljøriktig transportløsning. Lokalt handler det om å etablere gode og fleksible kollektivløsninger både for å skape en god tilbringertjeneste til jernbanen og for å oppnå miljømessige gevinster. Trafikksikkerhet og gode transporttilbud for næringslivet er andre viktige satsingsområder innen samferdsel. Regionalt vil de viktigste satsingsområdene for Steinkjer vil være E6 Trondheim Asphaugen og Fv 17 Asphaugen Namsos. Lokalt vil et godt utviklet fylkesvegnett samt opprusting og vedlikehold av kommuneveger være prioritert. Utbygging av gang- og sykkelveger vil være viktige bidrag både miljømessig og i forhold til folkehelse.

17 Av annen infrastruktur vil et fortsatt godt kommunalt tilbud om vannforsyning og avløpsløsninger være viktig. Videre kan kommunen bidra til at Steinkjer får sin rettmessige andel av statlige og regionale tilskuddsordninger rettet mot bredbåndutbygging Stedsutvikling. Stedets kvaliteter er i mange tilfeller også avgjørende for familiers valg av bostedskommune. Funn i flere forskningsprosjekt og utviklingsprosjekt, blant annet omstillingsprogrammet i Steinkjer, viser at det er to avgjørende faktorer for folks valg av bosted; en relevant arbeidsplass og stedets kvaliteter, og da spesielt sentrum sine (kultur-)tilbud og estetiske kvaliteter. Riktig by- og stedsutvikling er videre viktig for å unngå omdisponering av dyrkbar mark. Om vi ønsker sterke grender og grendesamfunn er det på samme måte som for sentrum viktig at estetikk og stedsutvikling settes i fokus også i grendesenterne slik at vi opplever bygder i utvikling som oppleves attraktive for beboerne. Dette er et viktig element i satsingen på å ta hele kommunen i bruk. Boligutvikling er en sentral del av dette bildet. Befolkning og bosetting i Steinkjer er preget av to forhold: svak befolkningsvekst i Sentrum-Eggeområdet og befolkningsreduksjon i andre deler av kommunen lite nybygging av boliger i sentrum og ingen nybygging i grendene Økt boligbygging i alle deler av kommunen vil trolig bli en hovedutfordring framover. I grendene vil det kreve særskilte stimuleringstiltak. Å bygge kulturopplevelser er viktig for folks identitet. Å videreutvikle Steinkjer som arrangementsby og kunne tilby lokale og regionale kultur- og idrettstilbud vil være med å understøtte Steinkjer som en attraktiv by for kommunens innbyggere og potensielle tilflyttere. Stedsutvikling er et utpreget tverrfaglig anliggende. Steinkjer kommune bør utvikle funksjonelle samhandlingsmodeller både internt, med andre sentrale samfunnsaktører og befolkningen. Det handler om at folk opplever en bolyst i kommunen. Bærekraftig utvikling av Steinkjersamfunnet krever et bedre fakta og erfaringsgrunnlag omkring kulturelle og sosiale forhold. Det er innbyggerne som vet hva som gir bolyst og livskvalitet i deres nærmiljø. Kommunen bør derfor være i kontinuerlig dialog med innbyggerne og motivere dem til å yte større innflytelse på den lokale samfunnsutviklingen med tanke på å øke bo- og livskvaliteten. Steinkjer kommune bør dessuten knytte i all stedsutvikling opp mot Steinkjerprofilens fysiske og emosjonelle verdier, logo og slagord. Profilen bør i langt sterkere grad innarbeides i kommunal aktivitet, lokal næringsvirksomhet og private og offentlige arrangement Miljøkapital Begrepet innebærer at menneskelige inngrep i minst mulig grad skal ha negative konsekvenser for miljøet og samfunnet av hensyn til kommende generasjoner. Offentlige og private organisasjoner må tilrettelegge sine virksomheter for å unngå negative miljøeffekter.

18 Forvalting av natur- og miljøkapital må gjøres på en helhetlig måte, både ved å ta vare på biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold, økologiske prosesser og kulturminneverdier gjennom bærekraftig bruk og vern. På den måten gir naturen grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. I kommunen gjøres dette først og fremst gjennom arealplanene, byggsaksbehandlingen, klima og energiplanen, saksbehandling innen naturforvaltning, kommunens landbruksplan og ikke minst ved at det gjennomføres en vurderinger etter naturmangfoldslovens 8-12 når offentlig myndighet utøves i saker som berører natur. Dette krever at saksbehandlerne er godt oppdatert på naturmangfoldloven og er kjent med hvilke vurderinger som skal gjøres, hvilke databaser som skal sjekkes, hva som er prioriterte arter og utvalgte naturtyper i Steinkjer, samt hvilke mål vi har for ulike vassdrag i kommunen. Den største utfordringen i denne sammenheng er for kommunen å utvikle helhetstenkning og tverrfaglighet på dette området. En slik helhetstenkning stiller også skjerpede krav til politikerne. Energibruket i Steinkjer kommune ligger på gjennomsnittet for de fleste kommunene i Nord- Trøndelag (totalt 648 GWh, per innbygger: ca kwh/år). Mobilt energiforbruk utgjør 39 % av det totale energiforbruket. Dette skyldes først og fremst E6 som går gjennom kommunen, men også noe pendlertrafikk. Elektrisitet er brukt i stor grad til alle stasjonære formål. Biobrensel anvendes i stor grad både i husholdninger og industri. Fyringsolje utgjør en betydelig del av energimiksen i industri og tjenesteyting, og representerer et potensial for klimatiltak. Totale klimagassutslipp for Steinkjer kommune er vel tonn CO2 ekvivalenter. Siden Steinkjer er en stor landbrukskommune med mye kjøttproduksjon, produserer denne sektoren nesten halvparten av alle klimagassutslippene, i form av metan og lystgass. Utslipp fra andre mobile kilder kommer fra landbruksmaskiner og tog. Mobil forbrenning står for 44 % av alle klimagassutslippene i Steinkjer. Stasjonær energibruk medfører kun en relativt lav mengde klimagassutslipp, og representerer ca. 7 % av alle utslippene i kommunen. Det samlede utbyggingspotensialet for fornybar energi er estimert til 383 GWh/år. Trebrensel fra skog, biogass fra husdyrgjødsel, utbygging av småskala vannkraft og utnyttelse av landbruksavfall er de mest aktuelle kildene. Kommunen har to roller i klimasammenheng. Kommunen som premissleverandør: Kommunen forvalter mange saksfelt som påvirker energibruk og utslipp av klimagasser i kommunen. Dette inkluderer blant annet planer for utbygging, arealutvikling og samfunnsutvikling. I tillegg har kommuner mye kunnskap om lokale forhold og er i tett kontakt med befolkningen. Kommunen som forbruker: Kommunene eier 25 % av alle yrkesbygg i Norge og står for 1/3 av energibruken i norske næringsbygg, noe som utgjør et stort potensial i forhold til redusert energibruk og muligheter for energiomlegging. I tillegg er 20 % av de nasjonale klimagassutslippene knyttet til kommunal virksomhet. En annen side av miljøutfordringen er også sammenhengen med befolkningens helsetilstand. En kan jo undre seg over hvorfor antall krefttilfeller i Verran og antall tilfeller av spesifikt lungekreft i Steinkjer har en negativ utviklingstrend i forhold til både landet og Nord-Trøndelag.

19 3.4.4 Humankapital Humankapitalen utgjør som tidligere sagt over 70 % av nasjonens og sannsynligvis en enda større del av kommunens kapital. For eksempel er over 90 % av driftsutgiftene i Steinkjer Kommunes hjemmetjeneste lønn. En naturlig slutning vil være at kommunens bærekraft primært avgjøres av kommunens forvaltning av humanressursen; de ansatte og innbyggerne for øvrig. Humankapitalen består av kunnskap, produktive egenskaper og tekniske ferdigheter i arbeidsstyrken/innbyggerne. Dette inkluderer også det sett av kulturelle verdier og aktiviteter som genererer utviklingskraft i et samfunn. Et levende og aktivt organisasjonssamfunn er blant de viktigste kildene til å mobilisere humankapitalen i kommunen Befolkningsutvikling Se kapittel Arbeidsstyrken I og med at definisjonen på humankapitalen operer med de samlede ferdighetene hos innbyggernes arbeidsstyrke, er det naturlig å ta utgangspunkt i utviklingen av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken defineres som antallet i yrkesaktiv alder Sammenlignet med snittet i Nord-Trøndelag ser en at INVEST-kommunene, minus Verran, har en sysselsettingsgrad over snittet i Nord-Trøndelag. Men det er verdt å merke seg at den er synkende Ny Personer i arbeidsstyrken Sysselsatte % Personer i henholdsvis arbeidsstyrken og sysselsatte i Nord-Trøndelag

20 ,2 67,5 67,1 69,4 69,5 68,7 58,2 58,6 Steinkjer Mosvik Verran Inderøy Utviklingen i antall sysselsatte i INVEST-kommunene Et tankevekkende innspill fra NOU 2011: 3 "Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet". "Blant regionale sentra viser regionen Drammen stor suksess i å rekruttere personer fra utdanningssystemet til jobb samt å få arbeidsledige over i ordinært arbeid. Steinkjer har til sammenligning en spesielt svak tilbøyelighet i å ansette nyutdannede og rekruttere sysselsatte gjennom innflytting samtidig som utflyttingen fra jobb er høyere enn gjennomsnittet." Utenforskapet Opplevd og reell utenforskap beskriver individet i forhold til familie, skole, arbeid og fritid; alle de viktigste sosiale strukturene i samfunnet. Steinkjers kanskje største utfordring er det relativt høye antallet innbyggere utafor det ordinære arbeidsmarkedet. En arbeidsledighet som i snitt de siste 6 årene har ligget på 3,25 % og et økende antall uføre. I 2010 på 10.3 %. Legger en dette sammen med tallet på de som er i en arbeidsavklaringsfase ser en at ca % av befolkningen i yrkesaktiv alder står utafor det ordinære arbeidsmarkedet. Dette tilsvarer i underkant av 4000 personer.

21 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 19 år og under år år år år år år år år år år 67 år og over Kvinner 19 år og under år år år år år år år år år år 67 år og over Snitt arbeidsledighet fordelt på alder og kjønn i Steinkjer siste 10 år Sannsynlig scenario: Stadig fler vil få utfordringer med å etablere seg i det ordinære arbeidsmarkedet på grunn av en økende avstand mellom innbyggernes kompetanse og arbeidsmarkedets forventninger. 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 4,1 3,6 3,4 2,8 2,8 2,9 2,6 2,6 2, Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Andel arbeidsledige

22 ,5 6,76,8 6,4 9,3 7,5 9,9 10,3 9 9,5 8,6 9, Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Andel uføretrygdede Legger en dette sammen med at Steinkjer, sammenlignet med vårt utvalg, har den laveste befolkningen i yrkesaktiv alder skjønner en næringslivsutfordringen og de sosiale/økonomiske utfordringene kommunen står overfor ,5 67,2 66, ,1 65,7 65,1 64,6 64,8 64,6 65, Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Andel av befolkningen i yrkesaktiv alder Bildet forsterkes gjennom å se på utviklingen av arbeidsledige i Steinkjer. Hvor en har hatt en jevn stigning i motsetning til de kommuner vi sammenligner oss med.

23 Kongsberg Sola 1502 Molde 1702 Steinkjer Stjørdal Levanger Antall arbeidsledige år Denne situasjonen gir seg naturligvis utslag også i husholdningenes medianinntekt (kjøpekraft) og andelen husholdninger med lavinntekt. Som er på henholdsvis og 8,9 % sett i forhold til for eksempel Kongsberg hvor de samme parameterne er og 7, Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Husholdningenes medianinntekt

24 ,8 8,9 9,1 8,6 8,3 7,6 6,9 7,1 7 6,6 6,1 6 Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Husholdninger med lavinntekt (EU-60) Sosioøkonomisk status og utfordringer for kommunale tjenester Det antallet med lavinntektshusholdninger kan også settes i sammenheng med antallet eneforsørgere eksemplifisert med antallet eneforsørgere under 45 år. Noe som naturligvis gir et relativt høyt antall barn av eneforsørgere. Ca. 17 % av barna i Steinkjer er barn av eneforsørgere ,2 16,5 17,8 16,5 17,4 15,8 18, , ,5 10, Kongsberg Sola Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Andel eneforsørgere under 45 år Selv om antallet sosialhjelpsmottakere er redusert i Steinkjer de siste årene mottok 515 innbyggere (2,4 %) stønad i 2011 sammenlignet med Stjørdal hvor 398 (1,8 %) innbyggere mottok økonomisk sosialhjelp.

25 den unge generasjonen Det mest utfordrende er allikevel at antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen år ikke har sunket i perioden. Dette til tross for at kommunen har et utgiftsnivå på kommunale sysselsettingstiltak som ligger langt over de kommuner vi sammenligner oss med her Kongsberg 1124 Sola 1502 Molde 1702 Steinkjer 1714 Stjørdal 1719 Levanger Antall sosialhjelpsmottakere år Kongsberg 1124 Sola 1502 Molde Steinkjer Stjørdal Levanger Netto driftsutgifter til kommunale sysselsettingstiltak Et høyt frafall fra videregående er med på både å forklare og forsterke den trenden. Steinkjer ligger høyt på denne statistikken og det er faktisk nesten 10 % høyere enn i Molde.

26 ,7 24,3 23,4 23,5 24,1 21,6 21,7 21,6 18,4 18,6 19,9 15,2 Molde Sola Levanger Kongsberg Steinkjer Stjørdal Frafall videregående skole i % Det er ikke usannsynlig at «drop-out»-problematikken henger som med elevenes opplevde trivsel. Et område hvor Steinkjer sammen med Molde synes å ha utfordringer. Et bilde som samsvarer med prosenten av elevene som rapporterer at de opplever mobbing , ,3 83,4 81,5 81,8 Molde Steinkjer Sola Kongsberg Levanger Stjørdal Molde Steinkjer Sola Kongsberg Levanger Stjørdal Andel elever i 10-ende klasse som trives på skolen

27 ,4 8,2 8,8 9,1 9,6 10, Levanger Sola Stjørdal Molde Kongsberg Steinkjer Rapportert opplevd mobbing i 7-ende og 10-ende klasse Sammenlignet med Sola, Kongsberg og Molde er det også urovekkende at et så høgt antall elever i 5 klasse har leseferdigheter på laveste nivå. 30,3% i Steinkjer sammenlignet med Kongsberg 22,8. Det hevdes at nettopp leseferdigheten er en grunnleggende mestringsfaktor i skolen. Den store forskjellen kan ikke forklares med innvandrerbefolkning da antallet i Kongsberg er nesten 3 ganger så stort. Erna Solberg sier i sin tale til landsmøtet i Høyre 2012 at rundt halvparten av attføringsklientene er så dårlige til å lese og skrive at de ikke klarer å følge kurs og undervisning. Likevel er det bare 3 prosent av dem som får lese- og skriveopplæring som en del av attføringen! Det kan se ut som om "nøkkelen" til det relativt store «utenforskapet», til sammen cirka i Norge, og dermed "sløsingen" med humankapitalen ligger i hvordan vi som samfunn klarer å handtere de som ikke klarer å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse gjennom den ordinære utdannelsen Er det noe med oppvekstmiljøet? Sett i forhold til de kommuner vi sammenligner oss med ligger vi høyt både med hensyn til antall elever med spesialundervisning og barn med omsorgstiltak. Det er allikevel verdt å merke seg at Stjørdal har hatt mye større vekst på disse områdene enn Steinkjer. Med hensyn til barnevern er det store forskjeller hvorvidt undersøkelser fører til tiltak. I Steinkjer er det 35% av undesøkelsene som fører til tiltak, mens det i Sola er 65% og Stjørdal 57%.

28 Kongsberg 1124 Sola 1502 Molde 1702 Steinkjer 1714 Stjørdal 1719 Levanger Antall elever med spesialundervisning Kongsberg 1124 Sola 1502 Molde 1702 Steinkjer 1714 Stjørdal 1719 Levanger Barn med omsorgstiltak per Sosioøkonomisk status og helse Et av forskningens tydeligste funn er sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og helse. Helsen er med andre ord ikke rettferdig fordelt. I ytterste konsekvens kan sammenhengen avleses i form av dødelighet.

29 ,3 259,6 266,8 233,1 236,4 236,5 299,3 296,3 301,4 264,8 251,4 285, Molde Levanger Sola Stjørdal Kongsberg Steinkjer Dødelighet (0-74 år) per 1000 standardisert Dette underbygges av grunnleggende parametere som fødselsvekt, røyking blant kvinner, diabetes og forekomst av hjerte/kar sykdommer og kreft. Et «oppsiktsvekkende» er forekomsten av lungekreft hvor Steinkjers utvikling i motsetning til de byene vi sammenligner oss med har en høy og stigende dødelighet ,2 22,3 21,5 23,9 23,2 24,7 24,3 21, ,6 15,5 16, Molde Sola Levanger Stjørdal Kongsberg Steinkjer Lungekreft. Dødelighet 0-74 år per 1000 standardisert

30 Dette kan være forklaringen på at Steinkjer, sammenlignet med utvalget, har et høgt antall mottakere av pleie og omsorgstjenester. Steinkjer hadde i flere mottakere av pleie og omsorgstjenester enn Stjørdal med mindre befolkning. Dette er en trend for de fleste tjenester. De har et høgt antall brukere!? Som gir et høgt utgiftsnivå, men lave kostnader per bruker Kongsberg Sola 1502 Molde 1702 Steinkjer Stjørdal Levanger Mottakere av pleie og omsorgstjenester antall For en oversikt over forholdet antall bruker/kostnader i Steinkjer sett i forhold til Stjørdal, Molde, Levanger og kommunegruppe 13, se økonomidokumentet for Steinkjer kommune Folkehelse Det stilles stadig større krav i offentlig sektor om å ta i bruk beste tilgjengelig kunnskap som grunnlag for beslutninger og tiltak. Dette gjelder også i folkehelsearbeidet hvor samfunnsutviklinga generelt, utviklinga i helsetilstand og sosiale ulikheter i helse medfører behov for kunnskapsbasert og sektorovergripende innsats på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Beste tilgjengelig kunnskap i folkehelsearbeidet hviler både på forskning og teori, kunnskap ervervet gjennom erfaringer og brukerne eller borgernes kunnskap og medvirkning. Sentrale utfordringer i denne sammenhengen er derfor å skaffe beste tilgjengelig kunnskap og omsette kunnskapen til hensiktsmessig praksis i kommunen for så igjen å hente kunnskap fra praksis til videre bruk i kommunen. Denne komplekse tilnærmingsmåten er nedfelt i lov- og regelverk; ny lov om folkehelsearbeid, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Stortingsmeldingen om Nasjonal helse- og omsorgsplan, stortingsmelding om kultur, inkludering og deltaking, Plan- og bygningsloven samt i regionale og lokale føringer. Folkehelsearbeid handler dessuten om tilpassede prosesser og aktiviteter som forventes å gi de mest positive effektene på helse. Dette er prosesser og aktiviteter som i hovedsak er basert på erfaringer og brukerkunnskap. Denne kunnskapen er viktig, men kravet om kunnskapsbasert folkehelsearbeid forutsetter også at en skaffer forskningsbasert kunnskap om effekt av tiltak, metoder og verktøy. Det er behov for å videreutvikle og konkretisere en aksjonskjede for at folkehelsearbeidet blir mer målrettet, systematisk og samordnet. Dette omfatter bl.a. definering av muligheter og barrierer i

31 folkehelsearbeidet i en kommune, dialog og avdekking av behovet for ny/mer kunnskap, innhenting og analyse av mer kunnskap og valg av tiltak. Tiltak omfatter både strukturelle og mer praktisk rettede tiltak. I dette ligger klargjøring av hvilke nivå og hvilke aktører i kommunene som bør involveres og hvilke prosesser som bør gjennomføres. Folkehelse må med andre ord både rettes generelt mot alle innbyggere (gatelys, tilrettelegging av gang- og sykkelveger, turområder, folkehelsekampanjer) og målretta tiltak mot enkelte grupper (forebygging av fallulykker, medisinsk opplæring i ressurssenter for seniorer, trimgrupper, frisklivssentraler, FYSAK-skoler et cetera) Kultur Deltakelse i kulturaktiviteter er en måte å høre til i samfunnet på. I det moderne samfunnet er personlig og sosial identitet sterkt knyttet til deltakelse i kulturlivet. Som følge av at kulturtilbud og kulturaktivitet har blitt en mer sentral del av samfunnet og at flere deltar, kan konsekvensene av utenforskap oppleves sterkere enn tidligere. For mennesker som står i fare for å falle utenfor på grunn av arbeidsløshet, sjuksom eller annet, kan deltakelse i kulturlivet bidra til at en ikke opplever seg totalt ekskludert og være med å gi mening i hverdagen, forbedre selvoppfattelsen og høyne livskvaliteten. Den demografiske utviklingen for Steinkjer viser at vi har et underskudd på unge voksne, men gruppen eldre stadig øker. Ut fra dette kunne det vært et strategisk grep å styrke kulturtilbudet for aldersgruppen unge voksne for å bli mer attraktiv for nyetablering. De unge voksne har imidlertid som regel både barn og foreldre, og vil være opptatt at også disse har et godt kulturtilbud. Derfor vil Steinkjer kommune ha livsløpsstandard på kulturtilbudet som hovedstrategi det skal være tilbud for alle som bor i kommunen. I samfunnsdebatten er det stor enighet om at forebygging er bedre enn reparasjon. Å delta i kulturaktiviteter og å oppleve kulturtilbud har vist seg å ha være gode friskfaktorer og ved å dreie samfunnets ressursbruk mot friskfaktorene innen helse og kultur vil samfunnet oppnå både å få mer tilfredse innbyggere, bedre allmennhelse og spare ressurser til kostbar reparasjon. Fysisk aktivitet har god forebyggingseffekt. Steinkjer kommune har mange idrettslag, vi har idrettsanlegg som er tilpasset både topp og bredde, og kommunen kan by på en stor variasjon av turområder og friluftsliv. Deltakelse i kulturlivet enten som utøver eller tilskuer har vist seg å ha god effekt på helsa. Her har kommunen en rekke tilbud, som nevnt i kapitlet over. "Folkekulturen" som er Steinkjers styrke. Profesjonell kunst, musikk og scenekunst står foreløpig svakere. Steinkjerbyggen er ikke publikum/tilskuere til andres kulturuttrykk. Vi vil delta i kulturopplevelser både som skapende utøvere og arrangementsteknisk. Det utvises en sjelden bredde, utøverglede og dugnadsånd i Steinkjersamfunnet. Det gir innhold til Steinkjer "åpen lys og glad" og gjør konseptet "arrangementsbyen Steinkjer" mulig. Det gjør Steinkjer til et attraktivt sted å leve og skaper livskraftige lokalsamfunn og styrker folkehelsa.

32 3.4.5 Oppsummering - Samfunnsansvaret Steinkjer er, på samme måte som Nord-Trøndelag i en «mellomposisjon». Ikke sentral/stor nok til naturlig å ha full effekt av sentraliseringstrenden, men heller ikke så usentral/liten at kommunen ikke vil få tilflytting i årene som kommer. En forventet befolkningsøkning på ca fram mot Det er ikke uvesentlig «hvem som kommer og hvem som blir» i kommunen. Det er viktig at kommunen bidrar til at ungdom som reiser ut kommer tilbake etter endt utdanning, og blir attraktiv for tilflytting. I forhold til humankapitalen kan det se ut som om at Steinkjers hovedutfordring er det relativt stor antallet innbyggere i yrkesaktiv alder som står utafor det ordinære arbeidslivet. Tall tyder også på at mange unge sliter i skole og oppvekst og får en utfordrende inngang til voksenlivet. Sammenlignet med de kommuner vi har sett på har Steinkjer et høgt antall bruker i de fleste tjenestene. Noe som skaper at høgt press både på ansatte og økonomi. Å tenke bærekraftig utvikling synes å være en fornuftig og anerkjent måte å tenke på også når det gjelder kommunens tjenesteyting. Norge er et av de landene i verden med de beste forutsetningene både for å drive bærekraftig selv, men også bidra til andre land/regioners bærekraft. Bærekraft defineres som forvaltning av 3 kapitaler. Realkapital ("penger på bok") Miljøkapital (naturressurser) Humankapital (arbeids og innovasjonskraft) I global sammenheng oppfattes fattigdom, forurensning/global oppvarming og finanskriser som de største truslene mot en bærekraftig klode. En viktig forutsetning for å mestre disse truslene er at en flest mulig makter å følge slagordet "Think global act local". Nasjonalt oppfattes offentlige finanser, klimautslipp og utstøting av mennesker fra arbeidslivet som de største utfordringene/truslene. Om vi ser bærekraftproblematikken med Steinkjer-øyne er offentlig finansiering av tjeneste/velferdstilbudet i kommunen er en utfordring. Det er også grunn til å tro at forventningsgapet mellom innbyggernes forventninger til det kommunale tjenestetilbudet og det kommunen økonomisk kan forsvare, uten spesifikke tiltak, heller vil øke en minske i tiden som kommer. Ser en på de lovene som har kommet de siste årene legges et stadig større ansvar for innbyggernes ve og vel til kommunene gjennom et "sørge for" ansvar. En ser også tendenser til "amerikanske tilstander" ved stadig fler krav og rettsaker rettet mot kommunens kvalitative tjenesteyting. De miljømessige utfordringene i vår kommune dreier seg om energiforbruk og klimagassutslipp. Energiforbruk gjennom en normal stasjonært forbruk og et høyt mobilt forbruk fordi E6 går gjennom kommunen og klimagassutslipp fordi vi har store utslipp fra landbrukssektoren. Det samlede utbyggingspotensialet for fornybar energi er estimert til 383 GWh/år. Trebrensel fra skog, biogass fra husdyrgjødsel, utbygging av småskala vannkraft og utnyttelse av landbruksavfall er de mest aktuelle. Det er videre økt oppmerksomhet på drikkevanns- og luftkvalitet. Vi legger også merke til at

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Steinkjer tar samfunnsansvar Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Kort innholdsliste Kapittel 1 Kommuneplanens samfunnsdel side 3 Kapittel 2 Kort om

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021

NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 NAMSSKOGAN KOMMUNE KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2011-2021 Vedtatt av Namsskogan kommunestyre 28.06.11 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 FORORD 3 2 INNLEDNING 5 2.1 Om dokumentet og planprosesser 5 2.2 Kommunal

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI

KOMMUNAL PLANSTRATEGI SKIEN KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI BYSTYREPERIODEN 2011 2015 Godkjent i Bystyremøte den 19. april 2012 INNHOLD Kap Tema Side 1 INNLEDNING 3 1.1 Planstrategi et planverktøy for politikkutforming 3 1.2

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NORDREISA KOMMUNE 2012-2025 MOT ET ÅPENT KUNNSKAPSSAMFUNN Høringsutkast 14.06.2012 11 2 Revisjonsoversikt Revisjon jonerrevisjo Revisjon gjelder 1 13.07.2012 Pkt. 2.2Planprosess

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2006-2017 OPPDAL KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 7. FEBRUAR 2007 DEL A: FELLES PLANFORUTSETNINGER DEL B: KOMMUNEPLAN TEMATISK DEL 2003-2014 VEDLEGG TIL AREALDELEN OPPDAL KOMMUNE A1 OVERORDNA

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 Strategiplan 2012-2015 Utfordringsdokument gode ideér 1 UTVIKLINGSSTRATEGIER 2012-15... 1 1.1 Fylkeskommunens rolle... 1 1.1.1 Regional- og fylkeskommunal planstrategi... 1 1.1.2 Næringsutvikling og

Detaljer

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025

Stavanger kommune. Sammen for en levende by. Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 STAVANGER KOMMUNE Stavanger kommune Sammen for en levende by Planprogram for arbeid med Kommuneplan for perioden 2010 2025 Kommunedelplan for miljø og klima 2010 2025 Forslag fremmet til bystyrebehandling

Detaljer

Kristiansands utfordringsbilde 2014 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter

Kristiansands utfordringsbilde 2014 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter RÅDMANN Kristiansands utfordringsbilde 2014 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter FOTO: SVEIN TYBAKKEN 2 Innholdsfortegnelse 1 Styringsmessige forhold... 5 1.1 Økonomiske tendenser nasjonal og internasjonalt...

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer

Strategisk Næringsplan. Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer 2009 2011 Vedtatt av kommunestyret 01.04.09. Strategisk Næringsplan Steinkjer Kommune Postboks 2530-7729 Steinkjer Steinkjer trenger et aktivt og offensiv næringsliv som hevder seg i sterk konkurranse.

Detaljer

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026

Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Kommuneplan for Horten kommune og kommunedelplan for Horten sentrum 2014 2026 Forslag til planprogram Kommuneplan 2015-2027 Side 1 Forord Horten kommune legger med dette forslag til planprogram for rullering

Detaljer

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland

Fylkesplan for Nordland 2013-2025. Regional plan for Nordland Fylkesplan for Nordland 2013-2025 Regional plan for Nordland 1 Innhold Innhold... 2 1. Mitt Nordland mi framtid... 3 2. Nordland i dag, og Nordland i verden... 3 3. Om fylkesplanen... 5 3.1 Planprosessen...

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer