Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00"

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører Tove Sæten Fungerende rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 111/12 PS 112/12 PS 113/12 RS 20/12 PS 114/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Godkjenning av ny styrer for salgsbevilling - COOP Marked Billefjord PS 115/12 Møteplan for formannskapet og kommunestyret våren 2013 PS 116/12 Årsbudsjett 2013 med økonomiplan

3 PS 111/12 Godkjenning av innkalling PS 112/12 Godkjenning av saksliste PS 113/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 20/12 Orienteringer 2

4 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/838-6 Arkiv: U62 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/12 Formannskapet Godkjenning av ny styrer for salgsbevilling - COOP Marked Billefjord Saksutredning COOP Finnmark SA har i brev datert søkt om å få godkjent Camilla Moeng som ny styrer for deres salgsbevilling som gjelder for COOP Marked Billefjord. 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Vurdering Line Pedersen som var daglig leder og skjenkestyrer på COOP Marked Billefjord har sluttet. COOP Finnmark SA søker om å få godkjent Camilla Moeng, født som ny skjenkestyrer. Camilla Moeng har tatt over som daglig leder på COOP Marked Billefjord. Hun har bestått kunnskapsprøve for salgsbevilling. Rådmannens innstilling Camilla Moeng godkjennes som ny styrer for salgsbevilling for COOP Marked Billefjord. 3

5 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 033 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 115/12 Formannskapet Møteplan for formannskapet og kommunestyret våren 2013 Saksutredning De ulike styrer, råd og utvalg har fått faste ukedager når møtene skal avholdes slik at de ikke kollidere hvis datoene flyttes på. Følgende dager er satt av til følgende styre/råd/utvalg: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag NRFU Sektorstyret for helse og omsorg Oppvekst og kultur Kommunestyret, Formannskapet, Planutvalget, Klagenemda og Kontrollutvalget Øvrige styrer, råd og utvalg har møter etter behov og må derfor tilpasse seg etter de fastsatte datoene i møteplanen. I 2013 starter påsken (Palmesøndag) 24 mars. Regnskapet for 2012 og årsmelding skal være behandlet av kommunestyret innen 1. juli. Stortings og sametingsvalg Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar følgende møteplan for 2013: 24. januar 28. februar 11. april 23. mai 13. juni Kommunestyret vedtar følgende møteplan for 2013: 7. februar 18. februar 21. juni Det tas forbehold om endringer i møtedatoer utover året. 4

6 Porsanger kommune Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Anne-Marit Eira Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur Sektorstyre for helse og omsorg Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 116/12 Formannskapet Kommunestyret Årsbudsjett 2013 med økonomiplan Dokumenter i saken 1. Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan Hoveddokument Saksutredning Porsanger kommune (PK) er i en økonomisk vanskelig situasjon. Regnskapet for 2011 viser et merforbruk stort kr 2,9 mill. Dette må dekkes inn i løpet av Om dette ikke skjer er PK innlemmet i ROBEK (register for betinget godkjenning og kontroll). Det er av den grunn viktig at det oppnås balanse mellom inntekter og utgifter. I anbefalt budsjettet og økonomiplan er det lagt stor vekt på reduksjon av driftsutgifter og holde driftskostnadene lavest mulig. Konsevensjustert budsjett er drift fra inneværende år overført til neste år, korrigert for irreversible vedtak, åpenbare over-/underbudsjetteringer og pris- og lønnsvekst. Det har vært avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2013 er å få ytterligere ned sykefraværet og imøtekomme beskrevne resultatmål under det enkelte rammeområde. Flere år med merforbruk har fratatt PK et mulig økonomisk handlingsrom. Dette betyr også at kommunen ikke har likvide midler på fond eller reserve. Alle innvesteringer som gjennomføres må gjøres med 100 % låneopptak. Nye lån fordrer at driftsbudsjettet tåler økte renter og avdrag. Lånegjelden er på et middels nivå i nasjonal sammenheng og lavere enn gjennomsnittet for Finnmarkskommunene. Dette betyr at kommunen kan tåle større gjeld enn den har nå. Forutsetningen er at det settes av driftsressurser på budsjettet til dette. Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd medfører lavere inntekter til PK. Dette fordi man har et fall i kommunens folketall. Konsekvensen er en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om 5

7 økt rasjonalisering og omstillinger blir dermed påkrevd. Det handler om å tilpasse et tjenestetilbud til det inntekstgrunnlaget som de facto er reelt. Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for 2013, som vil være et mellomoppgjør. Målstyring som verktøy Målstyring er lagt inn som element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det beskrevet et Resultatmål. Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert, og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne. Resultatmålet har dermed hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på leverte kommunale tjenester, fornøyde brukere og en effektiv, kompetent, inkluderende og lærende organisasjon. Som en oppfølging av målstyringskonseptet etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene konkretisere avdelingsvis tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Befolkningsutvikling Prognoser fra SSB på utvikling i folketallet. SSBs middelprognose mot år 2020 viser at folketallet i Porsanger kan bli redusert med ca 5,5 %, eller vel 217 innbyggere. En nedgang i folketallet medfører en reduksjon i statlig rammefinansiering til kommunen. (kilde SSB, utdrag 15/ ) En detaljert folketallsutvikling frem mot 2030 er lagt inn i hoveddokumentet budsjett under kapittel Befolkningsutvikling i perioden Rammetilskudd fra staten Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett Rammetilskuddet er beregnet etter på folketall pr Dersom folketallet går ned i samme takt som i dag, så vil tilskuddet bli redusert. 6

8 Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2013 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr Investeringer med låneopptak låneopptak 75,6 mill. kroner En kommune kan ta opp lån til følgende formål: - å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk. - å konvertere eldre lån - til videre utlån av midler fra Husbanken - til likviditetsformål. Porsanger kommune har for tiden ikke likviditetslån (kassakredittlån). - drift kan ikke finansieres ved låneopptak. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet eller har et budsjettvedtak. I årsbudsjett 2013 er det lagt inn en låneramme til investeringer på 75,6 mill. kroner. Lånegjeld knyttet til investeringsformål var pr november 2012 på 160 mill. kroner, og forventes økt til 230 mill pr Norges Banks styringsrente er for tiden på et lavt nivå. Dersom lånerenten øker betydelig i planperioden, vil det medføre at resultat marginen blir betydelig svekket. Slik den fremkommer i KJB vil den ikke være tilstrekkelig dersom rentenivået øker uten at tjenestenivået samtidig reduseres. Porsanger kommune har pr tiden ikke frie fondsmidler. Dette betyr at det ikke fins reserver for å møte uforutsette driftsutgifter eller svikt i inntekter eller økte utgifter utover det som kan reguleres innenfor ordinær driftsbudsjett. Likviditeten anses som svak for tiden, og er lavere enn gjennomsnitt Finnmark. Netto driftsresultat (NDR) eller økonomisk handlefrihet, viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand 7

9 til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 3,0 % av driftsinntektene. For Porsanger kommune vil 3 % anslag i NDR utgjøre ca 9 mill kr i overskudd (2012-nivå). Det er påkrevd å etablere positiv NDR som vil gi nødvendig overskuddet og økonomiske reserver til fond som senere vil gi handlefrihet og mulighet for en sunn økonomiforvaltning. Dette fordrer at nettoutgiften reduseres med økte inntekter og reduksjon eller stabiliserte utgifter. Behandling av Budsjett 2013 og Økonomiplan Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret. Eldrerådets, sektorstyrenes og andre utvalgs uttalelser til KJB oversendes til formannskapet og kommunestyret som grunnlag for behandling av årsbudsjett 2013 og økonomiplan Vurdering budsjett 2013 PK har ingen økonomisk handlefrihet. Lovpålagte tjenester gjør mulighetene for reduksjon i tjenesteproduksjon og omorganisering svært begrenset. Tidligere omorganiseringer har redusert driftsnivået og aktiviteten på ikke lovpålagte oppgaver til et absolutt minimum. De tiltak som er valgt medfører i stor grad at kompetanseheving, administrative forhold, reiser og forbruksartikler blir kuttet. Dette kan gjøres for en kortere periode, men periode ut over ett år vil kunne medføre slitasje og uheldige effekter. I KJB 2013 er det tatt hensyn til lønns- og prisvekst, i tillegg til nødvendige justeringer for å tilpasse virkeligheten på utgifts- og inntektssiden. Det er også gjort korreksjoner i KJB som medfører lavere utgifter og økt inntekt. Etter ny beregning er utgiftene til barnehagesektoren redusert med om lag 3 mill kr og tilskuddet fra Sametinget er økt med ca 1,5 mill kr. Dette relatert til ny informasjon. Rentesatsen på nye lån er beregnet til 3,5 %. Tospråklighetstilskudd fra Sametinget er budsjettert for 2013 med 5,3 mill. kroner. Sametinget har vedtatt en ny beregningsmodell fra 2012 hvor det meste av tilskuddsrammen (75 %) skal beregnes som basistilskudd og tilskudd pr elevtall med samisk språkundervisning i grunnskolen og etter manntallet til sametingsvalget. Resten av bevilgningsrammen (25 %) tildeles som utviklingstilskudd. Bruken av dette tilskuddet må dokumenteteres. I anbefalingen fra rådmannen er det ikke foreslått noen større organisatoriske endringer hverken i årsbudsjett eller økonomiplanperiode. Dette må ikke tolkes som om at nødvendigheten for en gjennomgang av tjenestetilbud og organisasjon er bortfalt. Det anbefales at kommunestyret vurderer noen strategiske valg relatert til struktur og tjeneste for planperioden. Porsanger kommune har 3 skolesentre i Porsanger, og antall elever pr 1.okt 2012 er totalt 447 fordelt som følger: - Billefjord: klasse antall elever: 25 - Børselv: klasse antall elever: 19 - Lakselv: klasse antall elever: 403 Vurdering Tiltak 2012 Det er utarbeidet om lag 100 tiltak for dette budsjettet. I anbefalingen er det valgt ut 56 tilltak og dette berører alle avdelingene. Anbefalte tiltak har betydelige konsekvenser for både kvalitet og kvantitet på de tjenestene som leveres av PK. Noen av tiltakene kan neppe gjennomføres uendret igjennom hele planperioden, da dette kan medføre utgifter på andre områder. En evaluering av 8

10 effekt og konsekvens er påkrevet i løpet av budsjettåret. Ingen av tiltakene innebærer oppsigelser, men har konsekvenser for utvalgte ansatte med at de skifter arbeidsplass og oppgaver. Dette er en prosess med grunnlag i Hovedavtalen, som iverksettes etter et vedtak på budsjettet. Anbefalte tiltak omfatter blant annet: - Kutt i partistøtte - Reduksjon i administrative forhold - Redusert reisevirksomhet - Betydelig reduksjon i kompetanseheving - Redusert bibliotek tjeneste - Kutt i innkjøp av læremidler - Færre assistentstillinger i skolen - Redusert skoleskyss - Lavere driftsramme for kommunale barnehager - Kutt i museumsstøtte - Nedtrekk på stillingsramme for helse & omsorg - Færre ressurser til kommunal del hos NAV - Økte kommunale avgifter og gebyrer - Avvikling av turistinfo - Utmelding i Indre Finnmark utviklingsorganisasjon (IFU) - Økning av eiendomsskatten En oversikt over alle nye tiltak, økninger og reduksjoner fremkommer som eget kapittel i selve budsjettdokumentet. Investeringstiltak 2013 I budsjettet er det anbefalt mange investeringstiltak. Det vil øke lånegjelden med om lag 75 mill kr. Dette er betydelig og påvirke driftsbudsjettet i planperioden med millionbeløp. Den totale lånegjelden vil være mer enn 230 mill kr. Noe av låneopptaket vil være selvbærende eller bli innfridd i løpet av driftsåret. Anbefalte investeringstiltak omfatter blant annet: - Utskifting av VA ledninger - Asfaltering - Trafikksikkerhetstiltak - Rehabilitering av ungdomsskolen - Skifte av kunstgress på Lakselv sentralidrettsanlegg - Rehabilitering av Porstun (gammel del) - Kjøp av brannstasjon Rådmannens anbefaling Formannskapet innstiller til kommunestyret framlagte forslag slik det framkommer i budsjettdokument Årsbudsjett 2013 og økonomiplan for med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til oppsett, og forslag til investeringsbudsjett 2013 med låneopptak. Formannskapet innstiller til kommunestyre at kommunestyret vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skattøret for Formannskapet innstiller til kommunestyre å fastsette de kommunale avgifter og gebyrer for 2012 i samsvar med fremlegg i kapittel Avgifter og gebyrer i økonomiplanen. 9

11 Formannskapet innstiller til kommunestyre å vedta låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2013 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr ,- og kr ,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta forslag til eiendomsskattevedtak slik det fremkommer i dokumentet. Likeledes innstilles forslag til strategier og delegasjon for låneopptak Porsanger kommunes budsjett 2013 og økonomiplan fremlegges i balanse. 10

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11.

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Formannskapets innstilling avgitt 27.11. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling avgitt 27.11.2014 Sak 2014/937 Side 1 Innhold FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL BUDSJETTVEDTAK

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 www.alta.kommune.no INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Driftsbudsjett... 5 1.2 Investeringsbudsjett...8 1.3 Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer