Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2015-2018"

Transkript

1 Grunnlagsdokument II for perioden Mjøndalen 4. november 2014

2 Innhold INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4 GRUNNLAGSDOKUMENT II 4 STATSBUDSJETTET 4 LØNNSVEKST 5 RENTER OG AVDRAG 6 UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD FOR ANDRE SENTRALE UTGIFTER OG INNTEKTER 7 OM KROKSTAD SYKEHJEM 7 EIENDOMSKATT 7 NETTO DRIFTSRESULTAT 7 HOVEDMÅL ØKONOMIPLANPERIODEN OBLIGATORISKE TABELLER - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 9 ØKONOMISKE OVERSIKTER 9 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 9 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 11 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 12 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT 13 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT 13 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 14 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING 15 DRIFTSBUDSJETT 2015 TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT (HJELPETABELL) 19 RAMMEOMRÅDENE 21 RAMMEENDRINGER - MOMSKOMPENSASJON DRIFT 21 FORMANNSKAPETS DISPOSISJONSKONTO 21 FINANS B 21 SENTRALADMINISTRASJON 21 OPPVEKST 25 KULTUR OG FRITID 28 HELSE OG OMSORG 29 SOSIALE TJENESTER OG TILTAK 32 TEKNISKE TJENESTER 34 VANN OG AVLØP 36 KIRKEN 38 INVESTERINGER 41 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER (HJELPETABELL) 41 VEDLEGG A 47 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER VEDTATT 13. MAI VEDLEGG B 49 UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA 49 L.nr / Arkiv: 2014/

3 Innledning Rådmannen legger med dette fram Grunnlagsdokument II som tar utgangspunkt i inneværende driftsår med framskrivning av driftsnivået 2014 inn i Vedtatt budsjett 2015 er i tabellene 1A og 1B justert for antatt lønnsvekst, enkelte tiltak og rammeendringer. Det salderte forslaget til budsjett har en bruttoutgiftsramme på 1,5 milliarder kroner. Investeringsbudsjettet er saldert med et låneopptak på 143,7 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen for har ikke blitt bedre de siste årene. Vi ligger meget lavt på skatteinngang, driftsutgiftene er for høye sett i forhold til inntekter og finansutgifter, samt at det er opparbeidet ett akkumulert underskudd på 17,8 millioner kroner. I tillegg varsles det i 2. tertialrapport om merforbruk på 64,2 millioner kroner på rammeområdene. Rådmannen finner ikke rom for betydelige investeringsutgifter de neste to årene som vil øke rente- og avdragsbelastningen og også føre til en økning av driftsutgiftene. Derfor er bygging av nytt sykehjem foreslått utsatt i to år. I tillegg gjør rådmannen oppmerksom på muligheten til å skaffe egenkapital til bygging av nytt sykehjem eller andre investeringer ved å innføre eiendomsskatt. En av de største utfordringene i 2015 blir å få økonomisk kontroll innenfor Helse og omsorg. Prosjekt Riktig tjenestenivå er i så måte et viktig redskap som tar for seg hele spekteret innenfor rammeområdet; nivå på tjenestene, interne styringssystemer og organiseringen av tjenestene. Vi er alle avhengige av at dette prosjektet lykkes og derfor må alle bidra og være forberedt på omstillinger. Når dette prosjektet er gjennomført vil også grunnlaget for beslutning om bygging av nytt sykehjem være mye bedre. Rådmannen opplever det slik at det er bred konsensus administrativt og politisk om viktigheten av stram økonomisk styring. Dette gir et godt arbeidsgrunnlag, men er utfordrende i det daglige for alle parter. Etterspørselen etter kommunale tjenester øker, krav og forventninger øker, rettighetslovgivningen blir sterkere samt at sosiale utfordringer fortsetter. Det er likevel slik at skal yte kvalitativt gode tjenester til beste for bygdas befolkning, vi skal ta aktiv del i en fornuftig og positiv samfunnsutvikling og vi skal forvalte fellesskapets verdier på best mulig måte. Dette er oppgaver som gir arbeidsglede og motivasjon til alle våre ansatte, men som dessverre kan komme i skyggen av en stadig mer tyngende økonomi. Det må derfor være en felles oppgave å sørge for en sunn økonomisk utvikling i Mjøndalen 4. november 2014 Bengt Nystrøm Rådmann L.nr / Arkiv: 2014/

4 Grunnleggende rammebetingelser Grunnlagsdokument II Kommunestyret vedtok budsjett 2014 og økonomiplan i møte 11. desember Grunnlagsdokument II bygger på vedtatt budsjett Lovlighetskontroll Vedtaket av 11. desember 2013 ble erklært ugyldig av Fylkesmannen og opphevet etter at tre kommunestyrerepresentanter krevde lovlighetskontroll etter kommunelovens 59. Budsjett 2014 ble godkjent, men ikke økonomiplan Den vedtatte økonomiplanen manglet dekning for de store låneopptakene i investeringsbudsjettet. Renter og avdrag for høyere låneopptak til sykehjem ble innarbeidet i den reviderte økonomiplanen for med en dimensjonering av sykehjemmet på 128 plasser. I tillegg ble en rekke andre investeringsprosjekt utelatt eller utsatt, og tilskudd fra Husbanken ble justert både i tid og beløp. Ny økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 13. mai 2014 i sak 37/14. ROBEK Nedre Eiker ble innmeldt i ROBEK 25. juni Bakgrunnen er et uinndekket underskudd på 2,7 millioner kroner fra Kommunen må derfor få godkjent sitt låneopptak for 2014 av Fylkesmannen. Vedtatt låneopptak for 2014 var 210,7 millioner kroner. Det er redusert til 159,5 i sak 85/2014. Fylkesmannen har godkjent det reviderte låneopptaket på 159,5 millioner kroner for Utgangspunkt for budsjett 2015 økonomiplan Rådmannen legger fram en økonomisk hovedoversikt som tar utgangspunkt i vedtatte rammer for 2014 i møte 11. desember Disse rammene er videre justert for forventet lønnsglidning 2014 og lønnsvekst 2015, for endring i skatt og rammetilskudd iht. KS prognosemodell, for endring i moms- og rentekompensasjon, for utbytte og rente- og avdragsutgifter på kommunens lån samt andre kjente endringer. Statsbudsjettet Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem av regjeringen Solberg onsdag 8. oktober. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett 2015 opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner som er 1,5 % realvekst. Realveksten for Nedre Eiker er beregnet til 1,8 % - 19,2 millioner kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i RNB Det betyr at svikten i skatteinntektene ikke er med i grunnlaget og at inntektsreduksjonen ikke videreføres i tråd med vanlig praksis. I 2014 er det en svikt i skatteinntektene i motsetning til de fleste andre år hvor skatteinntektene har blitt oppjustert i RNB. Det betyr at realveksten i 2015 ligger an til å bli høyere enn 1,5 % for landet. Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Positivt for Nedre Eiker er at kompensasjonsgraden for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet på 60 % og for skatteinntekter under 90 % av landssnittet på 35 % er beholdt. Det betyr at Nedre Eiker får kompensert kroner for hver million under 90 % av landsnittet. Nedre Eiker har pr. september 2014 en skatteinngang på 81,2 % av landsgjennomsnittet. I 2012 og 2013 var skatteinngangen hhv. 84,2 % og 86,4 %. I 2014 har Nedre Eiker hatt en reduksjon i skatteinntektene på 3,1 %, mens landet har hatt en økning på 2,0 % i perioden januar september. Siden landet også har en svikt i skatteinngangen i forhold til prognosene slår dette ekstra hardt ut for Nedre Eiker fordi inntektsutjevningen også blir lav. Det vil antagelig bety en svikt i frie inntekter på millioner kroner i Denne inntektssvikten er i budsjett 2015 forutsatt å ikke vedvare. L.nr / Arkiv: 2014/

5 Tabellen viser utviklingen i frie inntekter Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Deflator Deflator for 2015 er anslått til 3 % som er det samme som Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,3 %. Lønnsandelen i deflator er ca. 2/3. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflator: Rentekostnader Pensjonskostnader utover lønnsvekst Demografikostnader Økning i disse kostnadene må dekkes av vekst i frie inntekter. Skatteøren Den kommunale skatteøren settes ned fra 11,40 % til 11,25 %. Bakgrunnen for endringer er endret skattlegging av uføretrygd (skatteinntektene til kommunen øker) og uttrekket av medfinansiering (samhandlingsreformen). Skatteøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal være 40 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Endringen slår minimalt ut og er vanskelig å beregne effekten av for vår kommune. Øremerkede tilskudd Medfinansieringsdelen av samhandlingsreformen er fjernet som en del av rammetilskuddet som varslet i kommuneproposisjon 2015 og derfor tatt ut av både inntekts- og utgiftsbudsjett med 24,4 millioner kroner. Det er også gjort en del andre mindre justeringer som et resultat av endringer i statsbudsjettet som er kommentert under det enkelte rammeområde. Videre er det gitt en del føringer som også er kommentert. Kostnadsnøkler Kostnadsnøklene er basis for tildeling av utgiftsutjevningen (del av rammetilskuddet) mellom kommunene. I forbindelse med fjerning av ordning for medfinansiering er tre kostnadsnøkler fjernet. Det er varslet full revisjon av kostnadsnøklene først i forbindelse med kommuneproposisjonen for Skjønnsmidler Fylkesmannen i Buskerud fordelte i første tildeling av skjønnsmidler for 2015 ca. 13 millioner kroner til kommunene i Buskerud. Dette er en reduksjon på 11,5 millioner kroner i forhold til i fjor. Nedre Eiker ble tildelt 2 millioner kroner i første tildeling. Det er igjen ca. 24,6 millioner kroner til fordeling høsten Retningslinjene for skjønnstildelingen er: Lokale forhold og behov i løpet av budsjettåret Avsette skjønnsmidler til uforutsette hendelser Ikke midler til kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjennopprette økonomisk balanse Lønnsvekst I forslaget til budsjett 2015 er det en gjennomsnittlig økning i lønnskostnader på ca. 2,4 % i forhold til budsjett En økning på 2,4 % gir rom for en lønnsøkning på 3,3 % fra 1. mai L.nr / Arkiv: 2014/

6 2014 og 3,3 % fra 1. mai På det nåværende tidspunkt er ikke lokalt oppgjør gjennomført så tallene for 2014 er også fortsatt usikre. I Norges Banks pengepolitiske rapport 2/14 (juni, 2014) anslås årslønnsveksten til 3,5 % for Pensjonskostnader Det er varslet en reduksjon i reguleringspremien til KLP fra 5 % i 2014 til 3,8 % i Årsaken til reduksjonen er store overheng fra 2014 til og 2015, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Faktura for reguleringspremien for 2014 er på 48,5 millioner kroner, som er 24 millioner kroner høyere enn i Prognose på premie og premieavvik er omtrent som 2014 noe som betyr store utbetalinger til KLP og store premieavvik i Dette betyr en utfordring for både likviditeten og utgiftsføring av amortisering av premieavvik. De budsjetterte satsene for pensjon er uendret i forhold til 2014 budsjett. Renter og avdrag Norges Banks styringsrente er i dag 1,5 % og har vært det siden 14. mars i I Norges Banks pengepolitiske rapport nr. 2/14 anslås det at styringsrenten vil holde seg lav fram til slutten av I SSBs økonomiske analyser nr. 3/14 anslås pengemarkedsrente å bli 1,8 % i 2014 og 1,7 % i Ca. 54 % av kommunens låneportefølje er lån til fast rente, mens resten av låneporteføljen er på ren flytende rente eller rente knyttet mot NIBOR. Betingelsene på kommunens lån med flytende rente er nå 2,13 2,53 %. For 2015 er det budsjettert med 2,25 % rente for lånene med flytende rente og 2,8 % for nytt lån i Avdragsutgiftene stiger med ca. 4,4 millioner kroner som følge av låneopptak i løpet av 2014, mens renteutgiften øker med 1,3 millioner kroner som følge av høyere gjeld. Kommunelovens 50.7a regulerer minste tillatte avdrag, og budsjettet er basert på minimums avdrag. Tallene for Nye invest. lån i året er basert på låneopptak i tabell 2A. Utvikling i langsiktig gjeld for kroner Investerings-lån Nye invest. lån i året Avdrag Investerings-lån Tallene for årene er regnskapstall. I regnskap 2013 ble renter bokført med ca. 35 millioner kroner. Se forøvrig KOSTRA-tall (side 47) for Nedre Eiker og omkringliggende kommuner. I tillegg har kommunen formidlingslån (Husbanken) på ca. 93 millioner kroner. Utgiftsrenter for disse lånene er budsjettert til 2,7 millioner kroner. Fylkesmannens anbefalinger vedrørende kommunenes gjeld: Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. L.nr / Arkiv: 2014/

7 Andre sentrale utgifter og inntekter Det er budsjettert med inntekter for flyktninger på kroner. Det er budsjettert med tilsvarende utgifter på rammeområdene. Dette er i de foregående årene budsjettert på rammeområdene som har utgiftene. Det er budsjettert med inntekter fra EB Nett AS på 3,6 millioner kroner. Dette er både utbytte og renter på ansvarlig lån. Om Krokstad sykehjem Rådmannen har hatt som oppdrag å legge til rette for gjennomføring av bygging av nytt sykehjem på Krokstad. Sykehjemmet skulle dimensjoneres for 128 plasser og følge oppsatt tidsplan med ferdigstillelse tidlig i Bakgrunnen for planene har vært et stipulert behov for sykehjemsplasser i kommunen og det faktum at kommunen har kjøpt eksterne plasser. Tidlig i planfasen ble det meldt fra om de økonomiske utfordringene et slik investerings og driftsløft ville gi. Driftskostnader ble aldri beregnet inn i inneværende økonomiplan da oppstart lå utenfor planperioden , og fordi det var behov for en grundigere gjennomgang og kvalitetssikring av både tallmateriale og behov. Rapporten Riktig tjenestetilbud konkluderer med at ved endring på innretningen av våre tjenester til den aktuelle gruppen vil det være mulig å gi tilbud i egen kommune med grunnlag i de kvalitetsnormer som gjelder i en lengre periode framover enn tidligere antatt. Ut i fra en totalvurdering med tanke på behov og økonomi foreslår derfor rådmannen i økonomiplanen en utsettelse av byggingen av nytt sykehjem i to år (dvs. ferdigstillelse i løpet av 2020). En utsettelse vil også gi mulighet for å vurdere eventuelle endringer i sentrale økonomiske rammebetingelser. Eiendomskatt Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke foreslått innføring av eiendomsskatt i økonomiplanperioden. Det er imidlertid all grunn til å understreke at med en økonomi som i de siste årene har balansert rundt nullpunktet, har det ikke vært mulig for kommunen å bygge opp fondsreserver. Ønsker man en utvikling hvor det kan skapes egenfinansiering til investeringer, et forutsigbart tjenestenivå og et politisk framtidig handlingsrom blir det helt nødvendig med endringer i inntektsgrunnlaget for kommunen. Rådmannen peker derfor på at innføring av eiendomsskatt er en slik mulighet. Netto driftsresultat Budsjettet i tabell 1A er saldert og med et positivt netto driftsresultat på: 13,9 millioner kroner i ,6 millioner kroner i millioner kroner i millioner kroner i 2018 Dette er netto driftsresultat i underkant av 1 % av brutto driftsinntekter. På grunn av særegne regnskapsprinsipper anslår TBU 1 at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på 2-3 % av brutto driftsinntekter. For Nedre Eiker vil det si at budsjettert netto driftsresultat bør ligge på ca millioner kroner. Dette beløpet skulle vært satt av til disposisjonsfond. Fondet ville ha vært en buffer for å holde et stabilt tjenestenivå når utgifter og inntekter svinger av utenforliggende årsaker, og som deflator ikke dekker opp for, for 1 TBU Teknisk beregningsutvalg L.nr / Arkiv: 2014/

8 eksempel pensjonskostnader og lånerenter. Om kommunen budsjetterer med inndekning av akkumulert underskudd, og siden fortsetter å sette av samme andel i budsjettet også etter at underskuddet er dekket inn, vil det opparbeides et bufferfond som kan brukes i dårlige år i stedet for å kutte i tjenestetilbudet eller pådra seg nye underskudd. Alle frie driftsfond ble nullstilt ved årsavslutning 2008 og kommunen har et akkumulert underskudd på 17,8 millioner kroner. Hovedmål 2015 Gjennomføring av prosjekt Riktig tjenestetilbud i Helse og omsorg God økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Motiverte, kompetente og friske medarbeidere Befolkningsvekst iht. til planstrategi Område Delmål Måleindikator Ønsket resultat Resultat 2013 Økonomi Medarbeidere Innbyggere Økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Avvik mellom justert budsjett og regnskap rammeområdene Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min. +/- 1 % 3,3 % 1 Min. + 2 % -1 % 2 Sykefravær Sykefraværsprosent Max. 7,8 % 8,8 % 2 Medarbeider tilfredshet Befolkningsvekst ihht. vedtatt planstrategi Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelsen 4,8 4,7 2 Befolkningsvekst 1,5 % 0,72 % 3 Kilde: 1 Regnskap 2013 Tabell 1 viser et merforbruk på 36,3 millioner kroner på rammeområdene, 2. Årsrapport 2012 Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført siden Årsrapport Økonomiplanperioden De største utfordringene for Nedre Eiker blir å bringe Helse og omsorgs budsjettet i balanse å betjene den stadig økende gjelden å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud å betale pensjonsutgiftene og utgiftsføring av premieavvik å dekke inn akkumulert underskudd Renter og avdrag utgjør en stadig større andel av driftsbudsjettet og inndekning av dette må tas fra rammeområdene. I statens opplegg for kommuneøkonomien (frie inntekter) tas det ikke særskilt hensyn til økte pensjon, rente- og avdragskostnader. L.nr / Arkiv: 2014/

9 Obligatoriske tabeller - Økonomisk oversikt Drift Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3 angir følgende for oppstilling av budsjett- og regnskapstall. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 (1A og 1B) og 2 (2A og 2B) til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Nedre Eiker har i en årrekke brukt tabell 1 som ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. Dette er blitt påpekt av Buskerud Kommunerevisjon, og fra 2015 legger rådmannen frem de obligatoriske tabellene for budsjettvedtak Den største endringen tallmessig er flytting av momskompensasjon drift på 21 millioner kroner fra sentrale områder til rammeområdene. I tillegg er overføring fra staten (for eksempel statstilskuddflyktninger) budsjettert sentralt og fremkommer som en rammeendring under rammeområdene. Disse rammeendringene betyr ikke mer netto ramme til det enkelte rammeområde. Videre er det opprettet ett nytt rammeområde Finans B. Forøvrig er tallene i gammel tabell 1 og tallene i de nye tabellene identiske. Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat L.nr / Arkiv: 2014/

10 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på fin. instrumenter (om) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (om) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer (-) /mindreforbruk Merforbruk i L.nr / Arkiv: 2014/

11 Økonomisk oversikt - Investering Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert L.nr / Arkiv: 2014/

12 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kto klasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kto klasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Investering Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer L.nr / Arkiv: 2014/

13 Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indir. skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst fin. instrumenter (om) Renteutg.,prov. og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (om) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skj. 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Formannskapets disp. kto Sentraladministrasjonen Oppvekst Kultur Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Kirken Hermannsenteret Finans (B) Sum budsjettskjema 1B L.nr / Arkiv: 2014/

14 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert L.nr / Arkiv: 2014/

15 Budsjettskjema 2B - investering Prosjekt nr. Ansvar: Regnsk Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Område Rammeområde Sentraladministrasjonen 112 IKT 1801 IKT-INVESTERINGER NEK IKT-INVESTERINGER ELEVER Sum ansvar: 112 IKT Ansvar: 190 POLITISKE STYRINGSORG SANERINGSPLAN VA UTBYGGING ELEKTRONISKE SAKSDOKUMENTER Sum ansvar: 190 POLITISKE STYRINGSOR Sum Rammeområde Sentraladministrasjonen Rammeområde Oppvekst Ansvar: 210 UNDERVISNING FELLES 1222 OPPGRAD. UTEOMRÅDER SKOLER TILPASNING BYGG SKOLER IKT-INVESTERINGER ELEVER Sum ansvar: 210 UNDERVISNING FELLES Ansvar: 231 LÆRINGSSENTERET 2550 LÆRINGSSENTER DATA/TLF TILKOBLING Sum ansvar: 231 LÆRINGSSENTERET Ansvar: 250 BARNEHAGE FELLES 1573 BARNEHAGER OPPGRAD. UTEOMRÅDER Sum ansvar: 250 BARNEHAGE FELLES Sum Rammeområde Oppvekst Rammeområde Kultur 1063 MJØNDALEN BRU OPPRUSTING TILTAK FORSKJØNNING NEK FORSAMLINGSHUS OPPGRADERING Sum Rammeområde Kultur Rammeområde Helse og omsorg Ansvar: 384 HJEMMETJENESTEN 1837 BÆRBAR PAS. JOURNAL Sum ansvar: 384 HJEMMETJENESTEN Ansvar: 385 INSTITUSJONSTJENESTEN 1809 INVENTAR/HJELPEMIDLER H&O Sum ansvar: 385 INSTITUSJONSTJENESTE Sum Rammeområde Helse og omsorg Rammeområde Tekniske tjenester Ansvar: 405 SAMFUNNSUTVIKLING 1011 DIGITALISERING BYGGESAKSARKIV OMRÅDEPLANER ØDEGÅRDSVINGEN, ETAPPE SENTERUTVIKLING UTBYGGINGSAVTALER UTVIKLING NYE ERVERVSOMRÅDER EIENDOMSKJØP Sum ansvar: 405 SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar: 420 KOMM. BYGG OG EIENDOM 1012 EIENDOMMER KJØP OG SALG MILE GRUNNUNDERSØKELSER OPPRYDDING ETTER FLOM TILTAK FORSKJØNNING NEK MILJØR. HELSEVERN BYGG UTBYGGINGSAVTALER MJ. SPORT & KULTUR - UTEANLEGG PARKER/LEKEPLASSER OPPGRADERING BYGG RIKTIG TJENESTETILBUD BERGGÅRDEN L.nr / Arkiv: 2014/

16 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP MJØNDALEN TANNKLINIKK OMBYGGIN KILLINGRUD FLYTTING PAVILJONGER BADE-/VELVÆREANLEGG BRÅTA LEILIGHETER KJØP/SALG ENØK INVEST IHT RESULTATAVTALE ENØK-PROSJEKT MJØNDALEN SKOLE VANNINNTRENG RÅDHUSET UTEANLEGG RÅDHUSET OPPGRADERING VEIAVANGEN SKOLE - UTBYGGING RÅDHUSET - INNBYGGERKONTAKT EIENDOMSKJØP LANGRAND 15 PU RØMNINGSVEI FOLKETS HUS AVLØPSLEDNING SOLBERG SPINDERI - FABRIKKPIPE KILLINGRUD - UTBEDRINGER NYTT SYKEHJEM KROKSTAD SKOLE REHABILITERING SOLBERG SKOLE NYBYGG STRANDV MODULHUS LEKEPLASSER MJØNDALEN SENTRUM UTLEIEBOLIGER VEIAVANGEN VANNSKADE PRESTEGÅRDSJORDET TILFLUKTSROM SAMF.HUSET STEINBERG B.HAGE UTVIDELSE HOVJORDET REG.PLAN/RIVING BUTIKK TOMTER INNLØSNINGSERVERV MUSIKKPAVILJONG RIVING/FYLLING VEIAVANGEN MODULBYGG HATTEN B.HAGE OPPBYGGING KROKSTAD SKOLE REHABILITERING MJØNDALEN SKOLE REHABILITERING VEIAVANGEN SKOLE FLOMSKADE KROKSTAD SKOLE VANNSKADE FOLKETS HUS VANNSKADE MJØNDALEN SKOLE VANNSKADE BARNEHAGER VOGNSKUR OG LAGER FJERNVARMETILKOBLING IT-KURSROM OMBYGG. OG NYTT ROM RÅDHUSKANTINA BOSO BOLIGER VASSENGA ASFALTKANT ISBANEN MIF-HUSET GARDEROBER FLOMSIKRING Sum ansvar: 420 K BYGG OG EIENDOM Ansvar: 423 BYGNINGSDRIFT OG VEDLIKEHOLD 1200 MILJØR. HELSEVERN BYGG OPPGRADERING BYGG AVFALLSHUS/BOD DIV. BYGG Sum ansvar: 423 BYGNINGSDRIFT OG VED Ansvar: 425 RENHOLD 1094 RENHOLDSMASKINER MATTER Sum ansvar: 425 RENHOLD Ansvar: 430 BESTILLER KOMMUNALTEKNIKK 1059 TILTAK KOLLEKTIVTRAFIKK EG A BRA GATELYS NYE STREKK OG STOLPER GANG/SYKKELVEI OG KOLLEKTIV GANG/SYKKELVEI ÅSEN VEI OPPGRADERING GANG- SYKKELVEI RÅDHUSGATA TILTAK TRAFIKKSIKKERHETSPLAN L.nr / Arkiv: 2014/

17 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP ÅSEN UTBYGGING VEI FLOMSIKRING MJØNDALEN EGENANDEL FLOMSIKRING RASSIKRING PRIVATE RASSIKRING BELØNNINGSORDNINGEN BRA-MIDLER LEHUS BEREDSKAPSMATERIELL SOLLØS - WILDENVEYSPL. OVERVANN MJØNDALEN SENTRUM BELØNNINGSORDN. - STRAKSTILTAK Sum ansvar: 430 BEST. KOMM.TEKNIKK Ansvar: 435 KOMMUNALTEKNIKK DRIFT 1095 MASKINFORVALTNINGEN MASKINER OG TRANSPORTMIDLER MILE GRUNNUNDERSØKELSER Sum ansvar: 435 KOMM.TEKNIKK DRIFT Ansvar: 600 SKOGSBESTYRER 1805 LYSLØYPER - OPPGRADERING Sum ansvar: 600 SKOGSBESTYRER Sum Rammeområde Tekniske tjenester Vann og avløp 1100 PROSJEKTERING VANNANLEGG TILTAK VANNKVALITET DAMMER OPPGRADERING ÅSEN VANNFORSYNING DAM ÅRBOGEN UFORUTSETTE TILTAK VA YTTERKOLLEN-DALER SANERING VA AVLØPSANLEGG PROSJEKTERING OPPGRAD. PUMPESTASJONER VANN SANERINGSPLAN VA UTBYGGING UTBEDR./OPPGRAD. RENSEANLEGG ØDEGÅRDSVINGEN, ETAPPE ØDEGÅRDSVINGEN, SANERING VA GANG- SYKKELVEI RÅDHUSGATA OPPRYDDING ETTER FLOM VANNMILJØ OPPRUST. HOVEDBEKKER GVD PROSJEKTANDEL RENOVERING PUMPESTASJONER LEDNINGSKARTVERK OPPGRAD. VA FLOMSIKRING RASSIKRING PRIVATE FJERNOVERVÅKING/KONTROLL AVLØP RÅDHUSET UTEANLEGG RÅDHUSET OPPGRADERING SONEKUM VANNFORBRUK MÅLEUTSTYR BEREDSKAPSMATERIELL AVLØPSVANN REG. TIL OVERLØP SANERINGSPLAN AVLØP RYGHGT. GRUNNERSTATNING PROSJEKT ETTERARBEID ØYA, STEINBERG SANERING VA SOLLØS - WILDENVEYSPL. OVERVANN KALOSJEJORDET-BJØRKELUNDEN ARBEIDERGATA 17 OVERVANNSHÅNDT SOLBERGLEDNING VANN INNTR. PE MJØNDALEN SENTRUM STADION/MUNKHAUGHJ. SEP. VA UTB.AVTALE OLLENGA -BATTERIVN L.nr / Arkiv: 2014/

18 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP DRIFTSKONTR OPPGRAD. RENSEANLEGG STENSETHFLATA OPPGRADERING LUNDSVEIEN STEINBERG KONTORER VA ÅSENDAMMEN VA LEDNINGER VIKHAGAN SANERING AVLØP ÅRBOGENDAM UTBEDR FRIDA BJØRKELUNDEN VA Sum Vann og avløp Kirken og Hermannsenteret 1755 KIRKE TILSKUDD Sum Kirken og Hermannsenteret Finans B: mva med mer (flere prosjekt) Sum budsjettskjema 2B Gjelder bl.a. mva., bruk av fond og avsetting til fond i rammeområdene. L.nr / Arkiv: 2014/

19 Driftsbudsjett 2015 Tabell 1 Hovedoversikt drift (hjelpetabell) Tabell 1 Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 SENTRALADM Utgift Inntekt OPPVEKST Utgift Inntekt KULTUR Utgift Inntekt HELSE OG OMSORG Utgift Inntekt SOSIALE TJENESTER Utgift OG TILTAK Inntekt TEKNISKE TJENESTER Utgift Inntekt VANN OG AVLØP Utgift Inntekt KIRKE Utgift KOMMUNESKOGEN Utgift Inntekt HERMANSENTERET Utgift Inntekt F-SKAPETS DISP.KTO Utgift FINANS (tab. B) Utgift Inntekt Sum rammeområder Utgift Sum rammeområder Inntekt Sum rammeområder Netto Korr. fond rammeområder SKATT Inntekt RAMMETILSKUDD Inntekt Sum frie inntekter MVA KOMP DRIFT Inntekt MVA KOMP INVEST Inntekt RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG Inntekt UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT Inntekt KIRKEN MVA Inntekt STATSTILSK. FLYKTNINGER Utgift KALK. AVSKRIV. Inntekt KALK.RENTER Inntekt SKATT GJELDSBREVKRAFT Utgift AVSKRIVNINGER Utgift PREMIEAVVIK OG AMORT. PENSJION Utgift Sum a. sentr. utg./inntekt L.nr / Arkiv: 2014/

20 Tabell 1 Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Brutto driftsresultat Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS Inntekt RENTEINNTEKTER Inntekt RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS Inntekt MOTTATTE AVDRAG Inntekt Sum finansinntekter Finansutgifter RENTEUTGIFTER LÅN Utgift AVDRAG LÅN Utgift UTLÅN Utgift Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Inntekt Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN. Inntekt BRUK AV DISPOSISJONSFOND Inntekt BRUK AV BUNDNE FOND Inntekt Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET Utgift INNDEKNING UNDERSKUDD Utgift AVSETN. TIL DISP. FOND Utgift AVSETN. TIL BUNDNE FOND Utgift Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+)/mindre(-) forbruk Merforbruk i L.nr / Arkiv: 2014/

21 Rammeområdene Rammeendringer - momskompensasjon drift Da ny ordning for momskompensasjon ble innført i 2004 valgte kommunen å budsjettere og inntektsføre denne på et sentralt ansvarsområde. Som ett ledd i tilpasningen til bruk av obligatoriske tabeller (tabell 1A og tabell 1B) i budsjettvedtaket, er momskompensasjon budsjettert på rammeområdene fra Beløpet utgjorde 21 millioner kroner i 2014 og fremkommer som en rammeendring på hvert rammeområde. I tillegg er det en del andre poster som er flyttet som fremkommer som rammeendringer. Disse rammeendringene betyr verken mer eller mindre penger til rammeområdene. Formannskapets disposisjonskonto I 2014 er det budsjettert med 1 million kroner, mens det for 2015 er det satt av kroner. Finans B Dette rammeområdet omfatter driftsinntekter og driftsutgifter som ikke hører hjemme i tabell 1A. Dette er gjeldsbrevkraftinntekter på eierandelene i Ramfoss og Mykstufoss kraftverk. For 2015 er det budsjettert med en inntekt på kroner og skatteutgift på kroner. Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen fikk vedtatt et netto budsjett på 58,425 millioner kroner for 2014 i kommunestyret 11. desember En videreføring av driften i 2014 med justeringer som vist i tabellen nedenfor gir en netto økning på kroner. Netto ramme er foreslått til 59,35 millioner kroner for Statsbudsjettet Ansvar for utsending av valgkort er overført fra kommunen til staten. For dette er det trukket kroner i rammetilskuddet. Budsjett for valg er redusert tilsvarende og gjelder porto. Hovedmål Effektivisere utførelsen av tjenestene med fokus på bruk av elektroniske tjenester. Bidra til læring og økt kompetanse blant de ansatte. Tilgjengelighet og service med kort responstid med fokus på selvbetjeningsløsninger. Profesjonalisering av innkjøpsfaget med fokus på rammeavtaler, ehandel og målrettet opplæring. L.nr / Arkiv: 2014/

22 Mål for 2015 Mål Sentraladministrasjon 2015 Ønsket resultat Det arbeides for høyt nærvær og trivsel på de enkelte arbeidsstedene i sentraladministrasjonen I medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres mai 2015 er gjennomsnittlig Over 4,6 medarbeidertilfredshet over 4,6 av 6 Gjennomsnittlig sykefravær holdes på nivå med 2013 og 2014 på 2,7 % Lavere enn 5 % PERSONAL SEKSJONEN Service og kvalitet Delmål: Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester Innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten er besvart innen % sekunder Alle eposter som kommer til sentralarkivet før kl. 15:00 er besvart samme 100 % dag Innkomne saker som er journalført i sak/arkivsystemet er behandlet innen to 100 % uker Epost til fellespostkasser er besvart innen 24 timer 100 % Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Delmål: Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Ansatte gis nødvendig opplæring innenfor personalseksjonens ansvarsområde. Revisjon av personalpolitiske dokumenter 15 dokumenter er revidert Kommunens internettsider rangeres blant de tre beste i fylket s internettsider rangeres blant de tre beste i fylket i DIFI s undersøkelse Rangert blant de tre beste i fylket Økt bruk av kommunens nettsider målt med Google Analytics Høyere enn 2014 ØKONOMISEKSJONEN Elektroniske fakturaer Delmål: Fakturaer sendes og mottas elektronisk Utgående fakturaer sendes elektronisk 70 % andel Etablere sending til elektronisk postkasse (Digipost, Eboks) for purringer og faktura gebyrfri Sender til mottakere med elektronisk postkasse Inngående fakturaer mottas elektronisk fra leverandører med over % andel fakturaer årlig Redusere antall leverandører fra til leverandører 10 % reduksjon Øke bruken av reiseregningsmodul for kjøp av varer og tjenester som mottas med oppmøte hos leverandør for å redusere antall fakturaer, kostnad på fakturagebyr og antall leverandører Innkjøp Delmål: Innkjøp gjøres elektronisk Økonomiseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte innen innkjøpsområdet Flere transaksjoner i Visma Expense De som trenger veiledning og opplæring får tilført kompetanse Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement Er implementert Alle kjøpende virksomheter har minst en bestiller og en anviser i Visma ehandel Minst to ansatte på innkjøpsstedet har fått tilført kompetanse Omsetning over Visma ehandel utgjør 20 % av kjøp av varer og tjenester 90 millioner kroner innkjøpt via ehandel Antall ordrer over Visma ehandel øker ordrer via ehandel 50 % av alle ehandelskjøp automatches mot faktura automatiske fakturabehandlinger L.nr / Arkiv: 2014/

23 Økonomisk gap fra 2014 til 2015 Nødvendige behov for økning i budsjett 2015 i forhold til vedtatt budsjett 2014 for å opprettholde tjenestene (alle tall i hele kroner): Rammeendringer innarbeidet i tabell 1 Vedtatt budsjett Rammeendring merverdiavgift Sum innarbeidet i tabell Tiltak som er innarbeidet i tabell 1 Lønnsvekst KS kontingent OU midler 269 Kommunevalg 2015 inkl. valgkort Kommuneadvokaten 281 Avslutning kommunestyret 120 Revisjon 40 D-IKT 300 Valgkort -80 0,75 % innsparing lønn -170 Andre justeringer Sum innarbeidet i tabell Sum rammeendringer og tiltak innarbeidet i tabell Ny netto utgiftsramme Kommentarer Politisk sekretariat Budsjettet for politiske styringsorganer er lagt med basis i et kommunestyre på 35 representanter og kun ett felles råd for det som tidligere var eldreråd, flerkulturelt råd og råd for funksjonshemmede. Om antallet kommunestyrerepresentanter økes med seks, vil det påløpe ytterligere kostnader på ca kroner/år. 0,75 % innsparing lønn Sentraladministrasjonen har ca. 37 årsverk beskjeftiget. For å gjøre en innsparing på kroner i 2015 må det bli vakanser i løpet av året for å realisere denne innsparingen. Sentraladministrasjonen vil i tiden fremover se på andre innsparingsmuligheter enn lønn. En mulighet er å selge tjenester fra lønningskontoret og regnskapsavdelingen til interkommunal selskap og menighetsråd. Oppdragene er under vurdering og forhandling. D-IKT Budsjettet til D-IKT er et nullvekstbudsjett på 64,5 millioner. Nedre Eikers andel utgjør 12,7 millioner kroner, en økning på kroner. Kommuneadvokatsamarbeidet Budsjettet er lik årets faktura som innebar en økning utover det som var varslet. Foreløpig har ikke kommet budsjett for 2015 fra kommuneadvokaten. Avslutning kommunestyret Budsjettbeløpet er ment å dekke et tilsvarende arrangement som ved forrige skifte av kommunestyre. L.nr / Arkiv: 2014/

24 KS kontingent og OU midler Kontingenten til KS er basert på sats pr. innbygger. KS har økt satsene for 2015 på grunnlag av lønnsvekstregulering 3,3 %, konsumprisregulering 2,3 % og befolkningsvekst 1,14 %. Økning fra 2014 til 2015 er ca kroner. OU midler til KS har vært budsjettert med samme beløp siden I 2013 ble det et merforbruk på posten på kroner. Hva resultatet blir i 2014 blir først kjent i januar Satsen 2015 blir kjent i mai 2015, mens resultatet blir kjent i januar Posten er derfor styrket med kroner. Utfordringer Lærlinger Kommunen har som mål å ha en lærling pr innbyggere. Kostnaden pr. lærling er beregnet til kroner/år. Fra høsten 2014 er det 22 lærlinger. Fem lærlinger går på 4 års løp, en billigere ordning enn de øvrige. Det er budsjettet for 2015 rom for lærlinger. Antall lærlinger som blir tatt inn høsten 2015 må derfor reduseres i forhold til opprinnelig mål og plan. L.nr / Arkiv: 2014/

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer