Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2015-2018"

Transkript

1 Grunnlagsdokument II for perioden Mjøndalen 4. november 2014

2 Innhold INNLEDNING 3 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4 GRUNNLAGSDOKUMENT II 4 STATSBUDSJETTET 4 LØNNSVEKST 5 RENTER OG AVDRAG 6 UTVIKLING I LANGSIKTIG GJELD FOR ANDRE SENTRALE UTGIFTER OG INNTEKTER 7 OM KROKSTAD SYKEHJEM 7 EIENDOMSKATT 7 NETTO DRIFTSRESULTAT 7 HOVEDMÅL ØKONOMIPLANPERIODEN OBLIGATORISKE TABELLER - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 9 ØKONOMISKE OVERSIKTER 9 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT 9 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING 11 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER 12 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT 13 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT 13 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 14 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING 15 DRIFTSBUDSJETT 2015 TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT (HJELPETABELL) 19 RAMMEOMRÅDENE 21 RAMMEENDRINGER - MOMSKOMPENSASJON DRIFT 21 FORMANNSKAPETS DISPOSISJONSKONTO 21 FINANS B 21 SENTRALADMINISTRASJON 21 OPPVEKST 25 KULTUR OG FRITID 28 HELSE OG OMSORG 29 SOSIALE TJENESTER OG TILTAK 32 TEKNISKE TJENESTER 34 VANN OG AVLØP 36 KIRKEN 38 INVESTERINGER 41 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER (HJELPETABELL) 41 VEDLEGG A 47 TABELL 2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER VEDTATT 13. MAI VEDLEGG B 49 UTVALGTE NØKKELTALL KOSTRA 49 L.nr / Arkiv: 2014/

3 Innledning Rådmannen legger med dette fram Grunnlagsdokument II som tar utgangspunkt i inneværende driftsår med framskrivning av driftsnivået 2014 inn i Vedtatt budsjett 2015 er i tabellene 1A og 1B justert for antatt lønnsvekst, enkelte tiltak og rammeendringer. Det salderte forslaget til budsjett har en bruttoutgiftsramme på 1,5 milliarder kroner. Investeringsbudsjettet er saldert med et låneopptak på 143,7 millioner kroner. Den økonomiske situasjonen for har ikke blitt bedre de siste årene. Vi ligger meget lavt på skatteinngang, driftsutgiftene er for høye sett i forhold til inntekter og finansutgifter, samt at det er opparbeidet ett akkumulert underskudd på 17,8 millioner kroner. I tillegg varsles det i 2. tertialrapport om merforbruk på 64,2 millioner kroner på rammeområdene. Rådmannen finner ikke rom for betydelige investeringsutgifter de neste to årene som vil øke rente- og avdragsbelastningen og også føre til en økning av driftsutgiftene. Derfor er bygging av nytt sykehjem foreslått utsatt i to år. I tillegg gjør rådmannen oppmerksom på muligheten til å skaffe egenkapital til bygging av nytt sykehjem eller andre investeringer ved å innføre eiendomsskatt. En av de største utfordringene i 2015 blir å få økonomisk kontroll innenfor Helse og omsorg. Prosjekt Riktig tjenestenivå er i så måte et viktig redskap som tar for seg hele spekteret innenfor rammeområdet; nivå på tjenestene, interne styringssystemer og organiseringen av tjenestene. Vi er alle avhengige av at dette prosjektet lykkes og derfor må alle bidra og være forberedt på omstillinger. Når dette prosjektet er gjennomført vil også grunnlaget for beslutning om bygging av nytt sykehjem være mye bedre. Rådmannen opplever det slik at det er bred konsensus administrativt og politisk om viktigheten av stram økonomisk styring. Dette gir et godt arbeidsgrunnlag, men er utfordrende i det daglige for alle parter. Etterspørselen etter kommunale tjenester øker, krav og forventninger øker, rettighetslovgivningen blir sterkere samt at sosiale utfordringer fortsetter. Det er likevel slik at skal yte kvalitativt gode tjenester til beste for bygdas befolkning, vi skal ta aktiv del i en fornuftig og positiv samfunnsutvikling og vi skal forvalte fellesskapets verdier på best mulig måte. Dette er oppgaver som gir arbeidsglede og motivasjon til alle våre ansatte, men som dessverre kan komme i skyggen av en stadig mer tyngende økonomi. Det må derfor være en felles oppgave å sørge for en sunn økonomisk utvikling i Mjøndalen 4. november 2014 Bengt Nystrøm Rådmann L.nr / Arkiv: 2014/

4 Grunnleggende rammebetingelser Grunnlagsdokument II Kommunestyret vedtok budsjett 2014 og økonomiplan i møte 11. desember Grunnlagsdokument II bygger på vedtatt budsjett Lovlighetskontroll Vedtaket av 11. desember 2013 ble erklært ugyldig av Fylkesmannen og opphevet etter at tre kommunestyrerepresentanter krevde lovlighetskontroll etter kommunelovens 59. Budsjett 2014 ble godkjent, men ikke økonomiplan Den vedtatte økonomiplanen manglet dekning for de store låneopptakene i investeringsbudsjettet. Renter og avdrag for høyere låneopptak til sykehjem ble innarbeidet i den reviderte økonomiplanen for med en dimensjonering av sykehjemmet på 128 plasser. I tillegg ble en rekke andre investeringsprosjekt utelatt eller utsatt, og tilskudd fra Husbanken ble justert både i tid og beløp. Ny økonomiplan ble vedtatt av kommunestyret 13. mai 2014 i sak 37/14. ROBEK Nedre Eiker ble innmeldt i ROBEK 25. juni Bakgrunnen er et uinndekket underskudd på 2,7 millioner kroner fra Kommunen må derfor få godkjent sitt låneopptak for 2014 av Fylkesmannen. Vedtatt låneopptak for 2014 var 210,7 millioner kroner. Det er redusert til 159,5 i sak 85/2014. Fylkesmannen har godkjent det reviderte låneopptaket på 159,5 millioner kroner for Utgangspunkt for budsjett 2015 økonomiplan Rådmannen legger fram en økonomisk hovedoversikt som tar utgangspunkt i vedtatte rammer for 2014 i møte 11. desember Disse rammene er videre justert for forventet lønnsglidning 2014 og lønnsvekst 2015, for endring i skatt og rammetilskudd iht. KS prognosemodell, for endring i moms- og rentekompensasjon, for utbytte og rente- og avdragsutgifter på kommunens lån samt andre kjente endringer. Statsbudsjettet Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem av regjeringen Solberg onsdag 8. oktober. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett 2015 opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner som er 1,5 % realvekst. Realveksten for Nedre Eiker er beregnet til 1,8 % - 19,2 millioner kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i RNB Det betyr at svikten i skatteinntektene ikke er med i grunnlaget og at inntektsreduksjonen ikke videreføres i tråd med vanlig praksis. I 2014 er det en svikt i skatteinntektene i motsetning til de fleste andre år hvor skatteinntektene har blitt oppjustert i RNB. Det betyr at realveksten i 2015 ligger an til å bli høyere enn 1,5 % for landet. Frie inntekter - skatt og rammetilskudd Positivt for Nedre Eiker er at kompensasjonsgraden for kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet på 60 % og for skatteinntekter under 90 % av landssnittet på 35 % er beholdt. Det betyr at Nedre Eiker får kompensert kroner for hver million under 90 % av landsnittet. Nedre Eiker har pr. september 2014 en skatteinngang på 81,2 % av landsgjennomsnittet. I 2012 og 2013 var skatteinngangen hhv. 84,2 % og 86,4 %. I 2014 har Nedre Eiker hatt en reduksjon i skatteinntektene på 3,1 %, mens landet har hatt en økning på 2,0 % i perioden januar september. Siden landet også har en svikt i skatteinngangen i forhold til prognosene slår dette ekstra hardt ut for Nedre Eiker fordi inntektsutjevningen også blir lav. Det vil antagelig bety en svikt i frie inntekter på millioner kroner i Denne inntektssvikten er i budsjett 2015 forutsatt å ikke vedvare. L.nr / Arkiv: 2014/

5 Tabellen viser utviklingen i frie inntekter Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Deflator Deflator for 2015 er anslått til 3 % som er det samme som Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 3,3 %. Lønnsandelen i deflator er ca. 2/3. Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflator: Rentekostnader Pensjonskostnader utover lønnsvekst Demografikostnader Økning i disse kostnadene må dekkes av vekst i frie inntekter. Skatteøren Den kommunale skatteøren settes ned fra 11,40 % til 11,25 %. Bakgrunnen for endringer er endret skattlegging av uføretrygd (skatteinntektene til kommunen øker) og uttrekket av medfinansiering (samhandlingsreformen). Skatteøren er tilpasset forutsetningen om at skattenes andel av de samlede inntektene skal være 40 % av frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Endringen slår minimalt ut og er vanskelig å beregne effekten av for vår kommune. Øremerkede tilskudd Medfinansieringsdelen av samhandlingsreformen er fjernet som en del av rammetilskuddet som varslet i kommuneproposisjon 2015 og derfor tatt ut av både inntekts- og utgiftsbudsjett med 24,4 millioner kroner. Det er også gjort en del andre mindre justeringer som et resultat av endringer i statsbudsjettet som er kommentert under det enkelte rammeområde. Videre er det gitt en del føringer som også er kommentert. Kostnadsnøkler Kostnadsnøklene er basis for tildeling av utgiftsutjevningen (del av rammetilskuddet) mellom kommunene. I forbindelse med fjerning av ordning for medfinansiering er tre kostnadsnøkler fjernet. Det er varslet full revisjon av kostnadsnøklene først i forbindelse med kommuneproposisjonen for Skjønnsmidler Fylkesmannen i Buskerud fordelte i første tildeling av skjønnsmidler for 2015 ca. 13 millioner kroner til kommunene i Buskerud. Dette er en reduksjon på 11,5 millioner kroner i forhold til i fjor. Nedre Eiker ble tildelt 2 millioner kroner i første tildeling. Det er igjen ca. 24,6 millioner kroner til fordeling høsten Retningslinjene for skjønnstildelingen er: Lokale forhold og behov i løpet av budsjettåret Avsette skjønnsmidler til uforutsette hendelser Ikke midler til kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjennopprette økonomisk balanse Lønnsvekst I forslaget til budsjett 2015 er det en gjennomsnittlig økning i lønnskostnader på ca. 2,4 % i forhold til budsjett En økning på 2,4 % gir rom for en lønnsøkning på 3,3 % fra 1. mai L.nr / Arkiv: 2014/

6 2014 og 3,3 % fra 1. mai På det nåværende tidspunkt er ikke lokalt oppgjør gjennomført så tallene for 2014 er også fortsatt usikre. I Norges Banks pengepolitiske rapport 2/14 (juni, 2014) anslås årslønnsveksten til 3,5 % for Pensjonskostnader Det er varslet en reduksjon i reguleringspremien til KLP fra 5 % i 2014 til 3,8 % i Årsaken til reduksjonen er store overheng fra 2014 til og 2015, noe som påvirker nivålønnsveksten og derved reguleringspremien. Faktura for reguleringspremien for 2014 er på 48,5 millioner kroner, som er 24 millioner kroner høyere enn i Prognose på premie og premieavvik er omtrent som 2014 noe som betyr store utbetalinger til KLP og store premieavvik i Dette betyr en utfordring for både likviditeten og utgiftsføring av amortisering av premieavvik. De budsjetterte satsene for pensjon er uendret i forhold til 2014 budsjett. Renter og avdrag Norges Banks styringsrente er i dag 1,5 % og har vært det siden 14. mars i I Norges Banks pengepolitiske rapport nr. 2/14 anslås det at styringsrenten vil holde seg lav fram til slutten av I SSBs økonomiske analyser nr. 3/14 anslås pengemarkedsrente å bli 1,8 % i 2014 og 1,7 % i Ca. 54 % av kommunens låneportefølje er lån til fast rente, mens resten av låneporteføljen er på ren flytende rente eller rente knyttet mot NIBOR. Betingelsene på kommunens lån med flytende rente er nå 2,13 2,53 %. For 2015 er det budsjettert med 2,25 % rente for lånene med flytende rente og 2,8 % for nytt lån i Avdragsutgiftene stiger med ca. 4,4 millioner kroner som følge av låneopptak i løpet av 2014, mens renteutgiften øker med 1,3 millioner kroner som følge av høyere gjeld. Kommunelovens 50.7a regulerer minste tillatte avdrag, og budsjettet er basert på minimums avdrag. Tallene for Nye invest. lån i året er basert på låneopptak i tabell 2A. Utvikling i langsiktig gjeld for kroner Investerings-lån Nye invest. lån i året Avdrag Investerings-lån Tallene for årene er regnskapstall. I regnskap 2013 ble renter bokført med ca. 35 millioner kroner. Se forøvrig KOSTRA-tall (side 47) for Nedre Eiker og omkringliggende kommuner. I tillegg har kommunen formidlingslån (Husbanken) på ca. 93 millioner kroner. Utgiftsrenter for disse lånene er budsjettert til 2,7 millioner kroner. Fylkesmannens anbefalinger vedrørende kommunenes gjeld: Egenfinansieringsgraden har vært svært lav de siste årene. Vi ber kommunene om å gjøre det som er mulig for å øke denne. Det vil være et viktig bidrag for å styrke kommunens økonomiske stilling. Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. L.nr / Arkiv: 2014/

7 Andre sentrale utgifter og inntekter Det er budsjettert med inntekter for flyktninger på kroner. Det er budsjettert med tilsvarende utgifter på rammeområdene. Dette er i de foregående årene budsjettert på rammeområdene som har utgiftene. Det er budsjettert med inntekter fra EB Nett AS på 3,6 millioner kroner. Dette er både utbytte og renter på ansvarlig lån. Om Krokstad sykehjem Rådmannen har hatt som oppdrag å legge til rette for gjennomføring av bygging av nytt sykehjem på Krokstad. Sykehjemmet skulle dimensjoneres for 128 plasser og følge oppsatt tidsplan med ferdigstillelse tidlig i Bakgrunnen for planene har vært et stipulert behov for sykehjemsplasser i kommunen og det faktum at kommunen har kjøpt eksterne plasser. Tidlig i planfasen ble det meldt fra om de økonomiske utfordringene et slik investerings og driftsløft ville gi. Driftskostnader ble aldri beregnet inn i inneværende økonomiplan da oppstart lå utenfor planperioden , og fordi det var behov for en grundigere gjennomgang og kvalitetssikring av både tallmateriale og behov. Rapporten Riktig tjenestetilbud konkluderer med at ved endring på innretningen av våre tjenester til den aktuelle gruppen vil det være mulig å gi tilbud i egen kommune med grunnlag i de kvalitetsnormer som gjelder i en lengre periode framover enn tidligere antatt. Ut i fra en totalvurdering med tanke på behov og økonomi foreslår derfor rådmannen i økonomiplanen en utsettelse av byggingen av nytt sykehjem i to år (dvs. ferdigstillelse i løpet av 2020). En utsettelse vil også gi mulighet for å vurdere eventuelle endringer i sentrale økonomiske rammebetingelser. Eiendomskatt Rådmannen har i sitt budsjettforslag ikke foreslått innføring av eiendomsskatt i økonomiplanperioden. Det er imidlertid all grunn til å understreke at med en økonomi som i de siste årene har balansert rundt nullpunktet, har det ikke vært mulig for kommunen å bygge opp fondsreserver. Ønsker man en utvikling hvor det kan skapes egenfinansiering til investeringer, et forutsigbart tjenestenivå og et politisk framtidig handlingsrom blir det helt nødvendig med endringer i inntektsgrunnlaget for kommunen. Rådmannen peker derfor på at innføring av eiendomsskatt er en slik mulighet. Netto driftsresultat Budsjettet i tabell 1A er saldert og med et positivt netto driftsresultat på: 13,9 millioner kroner i ,6 millioner kroner i millioner kroner i millioner kroner i 2018 Dette er netto driftsresultat i underkant av 1 % av brutto driftsinntekter. På grunn av særegne regnskapsprinsipper anslår TBU 1 at kommunene over tid bør ha et netto driftsresultat på 2-3 % av brutto driftsinntekter. For Nedre Eiker vil det si at budsjettert netto driftsresultat bør ligge på ca millioner kroner. Dette beløpet skulle vært satt av til disposisjonsfond. Fondet ville ha vært en buffer for å holde et stabilt tjenestenivå når utgifter og inntekter svinger av utenforliggende årsaker, og som deflator ikke dekker opp for, for 1 TBU Teknisk beregningsutvalg L.nr / Arkiv: 2014/

8 eksempel pensjonskostnader og lånerenter. Om kommunen budsjetterer med inndekning av akkumulert underskudd, og siden fortsetter å sette av samme andel i budsjettet også etter at underskuddet er dekket inn, vil det opparbeides et bufferfond som kan brukes i dårlige år i stedet for å kutte i tjenestetilbudet eller pådra seg nye underskudd. Alle frie driftsfond ble nullstilt ved årsavslutning 2008 og kommunen har et akkumulert underskudd på 17,8 millioner kroner. Hovedmål 2015 Gjennomføring av prosjekt Riktig tjenestetilbud i Helse og omsorg God økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Motiverte, kompetente og friske medarbeidere Befolkningsvekst iht. til planstrategi Område Delmål Måleindikator Ønsket resultat Resultat 2013 Økonomi Medarbeidere Innbyggere Økonomisk styring Økonomisk handlingsrom Avvik mellom justert budsjett og regnskap rammeområdene Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Min. +/- 1 % 3,3 % 1 Min. + 2 % -1 % 2 Sykefravær Sykefraværsprosent Max. 7,8 % 8,8 % 2 Medarbeider tilfredshet Befolkningsvekst ihht. vedtatt planstrategi Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelsen 4,8 4,7 2 Befolkningsvekst 1,5 % 0,72 % 3 Kilde: 1 Regnskap 2013 Tabell 1 viser et merforbruk på 36,3 millioner kroner på rammeområdene, 2. Årsrapport 2012 Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført siden Årsrapport Økonomiplanperioden De største utfordringene for Nedre Eiker blir å bringe Helse og omsorgs budsjettet i balanse å betjene den stadig økende gjelden å opprettholde et forsvarlig og kvalitativt godt nok tjenestetilbud å betale pensjonsutgiftene og utgiftsføring av premieavvik å dekke inn akkumulert underskudd Renter og avdrag utgjør en stadig større andel av driftsbudsjettet og inndekning av dette må tas fra rammeområdene. I statens opplegg for kommuneøkonomien (frie inntekter) tas det ikke særskilt hensyn til økte pensjon, rente- og avdragskostnader. L.nr / Arkiv: 2014/

9 Obligatoriske tabeller - Økonomisk oversikt Drift Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3 angir følgende for oppstilling av budsjett- og regnskapstall. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 (1A og 1B) og 2 (2A og 2B) til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Nedre Eiker har i en årrekke brukt tabell 1 som ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. Dette er blitt påpekt av Buskerud Kommunerevisjon, og fra 2015 legger rådmannen frem de obligatoriske tabellene for budsjettvedtak Den største endringen tallmessig er flytting av momskompensasjon drift på 21 millioner kroner fra sentrale områder til rammeområdene. I tillegg er overføring fra staten (for eksempel statstilskuddflyktninger) budsjettert sentralt og fremkommer som en rammeendring under rammeområdene. Disse rammeendringene betyr ikke mer netto ramme til det enkelte rammeområde. Videre er det opprettet ett nytt rammeområde Finans B. Forøvrig er tallene i gammel tabell 1 og tallene i de nye tabellene identiske. Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat L.nr / Arkiv: 2014/

10 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på fin. instrumenter (om) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (om) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer (-) /mindreforbruk Merforbruk i L.nr / Arkiv: 2014/

11 Økonomisk oversikt - Investering Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert L.nr / Arkiv: 2014/

12 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kto klasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kto klasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Investering Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer L.nr / Arkiv: 2014/

13 Budsjettskjema 1A - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indir. skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst fin. instrumenter (om) Renteutg.,prov. og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (om) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skj. 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 1B - drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Formannskapets disp. kto Sentraladministrasjonen Oppvekst Kultur Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Vann og avløp Kirken Hermannsenteret Finans (B) Sum budsjettskjema 1B L.nr / Arkiv: 2014/

14 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert L.nr / Arkiv: 2014/

15 Budsjettskjema 2B - investering Prosjekt nr. Ansvar: Regnsk Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Område Rammeområde Sentraladministrasjonen 112 IKT 1801 IKT-INVESTERINGER NEK IKT-INVESTERINGER ELEVER Sum ansvar: 112 IKT Ansvar: 190 POLITISKE STYRINGSORG SANERINGSPLAN VA UTBYGGING ELEKTRONISKE SAKSDOKUMENTER Sum ansvar: 190 POLITISKE STYRINGSOR Sum Rammeområde Sentraladministrasjonen Rammeområde Oppvekst Ansvar: 210 UNDERVISNING FELLES 1222 OPPGRAD. UTEOMRÅDER SKOLER TILPASNING BYGG SKOLER IKT-INVESTERINGER ELEVER Sum ansvar: 210 UNDERVISNING FELLES Ansvar: 231 LÆRINGSSENTERET 2550 LÆRINGSSENTER DATA/TLF TILKOBLING Sum ansvar: 231 LÆRINGSSENTERET Ansvar: 250 BARNEHAGE FELLES 1573 BARNEHAGER OPPGRAD. UTEOMRÅDER Sum ansvar: 250 BARNEHAGE FELLES Sum Rammeområde Oppvekst Rammeområde Kultur 1063 MJØNDALEN BRU OPPRUSTING TILTAK FORSKJØNNING NEK FORSAMLINGSHUS OPPGRADERING Sum Rammeområde Kultur Rammeområde Helse og omsorg Ansvar: 384 HJEMMETJENESTEN 1837 BÆRBAR PAS. JOURNAL Sum ansvar: 384 HJEMMETJENESTEN Ansvar: 385 INSTITUSJONSTJENESTEN 1809 INVENTAR/HJELPEMIDLER H&O Sum ansvar: 385 INSTITUSJONSTJENESTE Sum Rammeområde Helse og omsorg Rammeområde Tekniske tjenester Ansvar: 405 SAMFUNNSUTVIKLING 1011 DIGITALISERING BYGGESAKSARKIV OMRÅDEPLANER ØDEGÅRDSVINGEN, ETAPPE SENTERUTVIKLING UTBYGGINGSAVTALER UTVIKLING NYE ERVERVSOMRÅDER EIENDOMSKJØP Sum ansvar: 405 SAMFUNNSUTVIKLING Ansvar: 420 KOMM. BYGG OG EIENDOM 1012 EIENDOMMER KJØP OG SALG MILE GRUNNUNDERSØKELSER OPPRYDDING ETTER FLOM TILTAK FORSKJØNNING NEK MILJØR. HELSEVERN BYGG UTBYGGINGSAVTALER MJ. SPORT & KULTUR - UTEANLEGG PARKER/LEKEPLASSER OPPGRADERING BYGG RIKTIG TJENESTETILBUD BERGGÅRDEN L.nr / Arkiv: 2014/

16 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP MJØNDALEN TANNKLINIKK OMBYGGIN KILLINGRUD FLYTTING PAVILJONGER BADE-/VELVÆREANLEGG BRÅTA LEILIGHETER KJØP/SALG ENØK INVEST IHT RESULTATAVTALE ENØK-PROSJEKT MJØNDALEN SKOLE VANNINNTRENG RÅDHUSET UTEANLEGG RÅDHUSET OPPGRADERING VEIAVANGEN SKOLE - UTBYGGING RÅDHUSET - INNBYGGERKONTAKT EIENDOMSKJØP LANGRAND 15 PU RØMNINGSVEI FOLKETS HUS AVLØPSLEDNING SOLBERG SPINDERI - FABRIKKPIPE KILLINGRUD - UTBEDRINGER NYTT SYKEHJEM KROKSTAD SKOLE REHABILITERING SOLBERG SKOLE NYBYGG STRANDV MODULHUS LEKEPLASSER MJØNDALEN SENTRUM UTLEIEBOLIGER VEIAVANGEN VANNSKADE PRESTEGÅRDSJORDET TILFLUKTSROM SAMF.HUSET STEINBERG B.HAGE UTVIDELSE HOVJORDET REG.PLAN/RIVING BUTIKK TOMTER INNLØSNINGSERVERV MUSIKKPAVILJONG RIVING/FYLLING VEIAVANGEN MODULBYGG HATTEN B.HAGE OPPBYGGING KROKSTAD SKOLE REHABILITERING MJØNDALEN SKOLE REHABILITERING VEIAVANGEN SKOLE FLOMSKADE KROKSTAD SKOLE VANNSKADE FOLKETS HUS VANNSKADE MJØNDALEN SKOLE VANNSKADE BARNEHAGER VOGNSKUR OG LAGER FJERNVARMETILKOBLING IT-KURSROM OMBYGG. OG NYTT ROM RÅDHUSKANTINA BOSO BOLIGER VASSENGA ASFALTKANT ISBANEN MIF-HUSET GARDEROBER FLOMSIKRING Sum ansvar: 420 K BYGG OG EIENDOM Ansvar: 423 BYGNINGSDRIFT OG VEDLIKEHOLD 1200 MILJØR. HELSEVERN BYGG OPPGRADERING BYGG AVFALLSHUS/BOD DIV. BYGG Sum ansvar: 423 BYGNINGSDRIFT OG VED Ansvar: 425 RENHOLD 1094 RENHOLDSMASKINER MATTER Sum ansvar: 425 RENHOLD Ansvar: 430 BESTILLER KOMMUNALTEKNIKK 1059 TILTAK KOLLEKTIVTRAFIKK EG A BRA GATELYS NYE STREKK OG STOLPER GANG/SYKKELVEI OG KOLLEKTIV GANG/SYKKELVEI ÅSEN VEI OPPGRADERING GANG- SYKKELVEI RÅDHUSGATA TILTAK TRAFIKKSIKKERHETSPLAN L.nr / Arkiv: 2014/

17 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP ÅSEN UTBYGGING VEI FLOMSIKRING MJØNDALEN EGENANDEL FLOMSIKRING RASSIKRING PRIVATE RASSIKRING BELØNNINGSORDNINGEN BRA-MIDLER LEHUS BEREDSKAPSMATERIELL SOLLØS - WILDENVEYSPL. OVERVANN MJØNDALEN SENTRUM BELØNNINGSORDN. - STRAKSTILTAK Sum ansvar: 430 BEST. KOMM.TEKNIKK Ansvar: 435 KOMMUNALTEKNIKK DRIFT 1095 MASKINFORVALTNINGEN MASKINER OG TRANSPORTMIDLER MILE GRUNNUNDERSØKELSER Sum ansvar: 435 KOMM.TEKNIKK DRIFT Ansvar: 600 SKOGSBESTYRER 1805 LYSLØYPER - OPPGRADERING Sum ansvar: 600 SKOGSBESTYRER Sum Rammeområde Tekniske tjenester Vann og avløp 1100 PROSJEKTERING VANNANLEGG TILTAK VANNKVALITET DAMMER OPPGRADERING ÅSEN VANNFORSYNING DAM ÅRBOGEN UFORUTSETTE TILTAK VA YTTERKOLLEN-DALER SANERING VA AVLØPSANLEGG PROSJEKTERING OPPGRAD. PUMPESTASJONER VANN SANERINGSPLAN VA UTBYGGING UTBEDR./OPPGRAD. RENSEANLEGG ØDEGÅRDSVINGEN, ETAPPE ØDEGÅRDSVINGEN, SANERING VA GANG- SYKKELVEI RÅDHUSGATA OPPRYDDING ETTER FLOM VANNMILJØ OPPRUST. HOVEDBEKKER GVD PROSJEKTANDEL RENOVERING PUMPESTASJONER LEDNINGSKARTVERK OPPGRAD. VA FLOMSIKRING RASSIKRING PRIVATE FJERNOVERVÅKING/KONTROLL AVLØP RÅDHUSET UTEANLEGG RÅDHUSET OPPGRADERING SONEKUM VANNFORBRUK MÅLEUTSTYR BEREDSKAPSMATERIELL AVLØPSVANN REG. TIL OVERLØP SANERINGSPLAN AVLØP RYGHGT. GRUNNERSTATNING PROSJEKT ETTERARBEID ØYA, STEINBERG SANERING VA SOLLØS - WILDENVEYSPL. OVERVANN KALOSJEJORDET-BJØRKELUNDEN ARBEIDERGATA 17 OVERVANNSHÅNDT SOLBERGLEDNING VANN INNTR. PE MJØNDALEN SENTRUM STADION/MUNKHAUGHJ. SEP. VA UTB.AVTALE OLLENGA -BATTERIVN L.nr / Arkiv: 2014/

18 Regnsk. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 2B - investering ØP 2016 ØP 2017 ØP DRIFTSKONTR OPPGRAD. RENSEANLEGG STENSETHFLATA OPPGRADERING LUNDSVEIEN STEINBERG KONTORER VA ÅSENDAMMEN VA LEDNINGER VIKHAGAN SANERING AVLØP ÅRBOGENDAM UTBEDR FRIDA BJØRKELUNDEN VA Sum Vann og avløp Kirken og Hermannsenteret 1755 KIRKE TILSKUDD Sum Kirken og Hermannsenteret Finans B: mva med mer (flere prosjekt) Sum budsjettskjema 2B Gjelder bl.a. mva., bruk av fond og avsetting til fond i rammeområdene. L.nr / Arkiv: 2014/

19 Driftsbudsjett 2015 Tabell 1 Hovedoversikt drift (hjelpetabell) Tabell 1 Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 SENTRALADM Utgift Inntekt OPPVEKST Utgift Inntekt KULTUR Utgift Inntekt HELSE OG OMSORG Utgift Inntekt SOSIALE TJENESTER Utgift OG TILTAK Inntekt TEKNISKE TJENESTER Utgift Inntekt VANN OG AVLØP Utgift Inntekt KIRKE Utgift KOMMUNESKOGEN Utgift Inntekt HERMANSENTERET Utgift Inntekt F-SKAPETS DISP.KTO Utgift FINANS (tab. B) Utgift Inntekt Sum rammeområder Utgift Sum rammeområder Inntekt Sum rammeområder Netto Korr. fond rammeområder SKATT Inntekt RAMMETILSKUDD Inntekt Sum frie inntekter MVA KOMP DRIFT Inntekt MVA KOMP INVEST Inntekt RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG Inntekt UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT Inntekt KIRKEN MVA Inntekt STATSTILSK. FLYKTNINGER Utgift KALK. AVSKRIV. Inntekt KALK.RENTER Inntekt SKATT GJELDSBREVKRAFT Utgift AVSKRIVNINGER Utgift PREMIEAVVIK OG AMORT. PENSJION Utgift Sum a. sentr. utg./inntekt L.nr / Arkiv: 2014/

20 Tabell 1 Drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 Brutto driftsresultat Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS Inntekt RENTEINNTEKTER Inntekt RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS Inntekt MOTTATTE AVDRAG Inntekt Sum finansinntekter Finansutgifter RENTEUTGIFTER LÅN Utgift AVDRAG LÅN Utgift UTLÅN Utgift Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Inntekt Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN. Inntekt BRUK AV DISPOSISJONSFOND Inntekt BRUK AV BUNDNE FOND Inntekt Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET Utgift INNDEKNING UNDERSKUDD Utgift AVSETN. TIL DISP. FOND Utgift AVSETN. TIL BUNDNE FOND Utgift Sum avsetninger Regnskapsmessig mer(+)/mindre(-) forbruk Merforbruk i L.nr / Arkiv: 2014/

21 Rammeområdene Rammeendringer - momskompensasjon drift Da ny ordning for momskompensasjon ble innført i 2004 valgte kommunen å budsjettere og inntektsføre denne på et sentralt ansvarsområde. Som ett ledd i tilpasningen til bruk av obligatoriske tabeller (tabell 1A og tabell 1B) i budsjettvedtaket, er momskompensasjon budsjettert på rammeområdene fra Beløpet utgjorde 21 millioner kroner i 2014 og fremkommer som en rammeendring på hvert rammeområde. I tillegg er det en del andre poster som er flyttet som fremkommer som rammeendringer. Disse rammeendringene betyr verken mer eller mindre penger til rammeområdene. Formannskapets disposisjonskonto I 2014 er det budsjettert med 1 million kroner, mens det for 2015 er det satt av kroner. Finans B Dette rammeområdet omfatter driftsinntekter og driftsutgifter som ikke hører hjemme i tabell 1A. Dette er gjeldsbrevkraftinntekter på eierandelene i Ramfoss og Mykstufoss kraftverk. For 2015 er det budsjettert med en inntekt på kroner og skatteutgift på kroner. Sentraladministrasjon Sentraladministrasjonen fikk vedtatt et netto budsjett på 58,425 millioner kroner for 2014 i kommunestyret 11. desember En videreføring av driften i 2014 med justeringer som vist i tabellen nedenfor gir en netto økning på kroner. Netto ramme er foreslått til 59,35 millioner kroner for Statsbudsjettet Ansvar for utsending av valgkort er overført fra kommunen til staten. For dette er det trukket kroner i rammetilskuddet. Budsjett for valg er redusert tilsvarende og gjelder porto. Hovedmål Effektivisere utførelsen av tjenestene med fokus på bruk av elektroniske tjenester. Bidra til læring og økt kompetanse blant de ansatte. Tilgjengelighet og service med kort responstid med fokus på selvbetjeningsløsninger. Profesjonalisering av innkjøpsfaget med fokus på rammeavtaler, ehandel og målrettet opplæring. L.nr / Arkiv: 2014/

22 Mål for 2015 Mål Sentraladministrasjon 2015 Ønsket resultat Det arbeides for høyt nærvær og trivsel på de enkelte arbeidsstedene i sentraladministrasjonen I medarbeiderundersøkelsen som gjennomføres mai 2015 er gjennomsnittlig Over 4,6 medarbeidertilfredshet over 4,6 av 6 Gjennomsnittlig sykefravær holdes på nivå med 2013 og 2014 på 2,7 % Lavere enn 5 % PERSONAL SEKSJONEN Service og kvalitet Delmål: Det skal være høy tilgjengelighet på personalseksjonens tjenester Innkommende telefonsamtaler til innbyggerkontakten er besvart innen % sekunder Alle eposter som kommer til sentralarkivet før kl. 15:00 er besvart samme 100 % dag Innkomne saker som er journalført i sak/arkivsystemet er behandlet innen to 100 % uker Epost til fellespostkasser er besvart innen 24 timer 100 % Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Delmål: Personalseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte Ansatte gis nødvendig opplæring innenfor personalseksjonens ansvarsområde. Revisjon av personalpolitiske dokumenter 15 dokumenter er revidert Kommunens internettsider rangeres blant de tre beste i fylket s internettsider rangeres blant de tre beste i fylket i DIFI s undersøkelse Rangert blant de tre beste i fylket Økt bruk av kommunens nettsider målt med Google Analytics Høyere enn 2014 ØKONOMISEKSJONEN Elektroniske fakturaer Delmål: Fakturaer sendes og mottas elektronisk Utgående fakturaer sendes elektronisk 70 % andel Etablere sending til elektronisk postkasse (Digipost, Eboks) for purringer og faktura gebyrfri Sender til mottakere med elektronisk postkasse Inngående fakturaer mottas elektronisk fra leverandører med over % andel fakturaer årlig Redusere antall leverandører fra til leverandører 10 % reduksjon Øke bruken av reiseregningsmodul for kjøp av varer og tjenester som mottas med oppmøte hos leverandør for å redusere antall fakturaer, kostnad på fakturagebyr og antall leverandører Innkjøp Delmål: Innkjøp gjøres elektronisk Økonomiseksjonen skal bidra til økt læring og kompetanse blant alle kommunens ansatte innen innkjøpsområdet Flere transaksjoner i Visma Expense De som trenger veiledning og opplæring får tilført kompetanse Innkjøpsstrategi og innkjøpsreglement Er implementert Alle kjøpende virksomheter har minst en bestiller og en anviser i Visma ehandel Minst to ansatte på innkjøpsstedet har fått tilført kompetanse Omsetning over Visma ehandel utgjør 20 % av kjøp av varer og tjenester 90 millioner kroner innkjøpt via ehandel Antall ordrer over Visma ehandel øker ordrer via ehandel 50 % av alle ehandelskjøp automatches mot faktura automatiske fakturabehandlinger L.nr / Arkiv: 2014/

23 Økonomisk gap fra 2014 til 2015 Nødvendige behov for økning i budsjett 2015 i forhold til vedtatt budsjett 2014 for å opprettholde tjenestene (alle tall i hele kroner): Rammeendringer innarbeidet i tabell 1 Vedtatt budsjett Rammeendring merverdiavgift Sum innarbeidet i tabell Tiltak som er innarbeidet i tabell 1 Lønnsvekst KS kontingent OU midler 269 Kommunevalg 2015 inkl. valgkort Kommuneadvokaten 281 Avslutning kommunestyret 120 Revisjon 40 D-IKT 300 Valgkort -80 0,75 % innsparing lønn -170 Andre justeringer Sum innarbeidet i tabell Sum rammeendringer og tiltak innarbeidet i tabell Ny netto utgiftsramme Kommentarer Politisk sekretariat Budsjettet for politiske styringsorganer er lagt med basis i et kommunestyre på 35 representanter og kun ett felles råd for det som tidligere var eldreråd, flerkulturelt råd og råd for funksjonshemmede. Om antallet kommunestyrerepresentanter økes med seks, vil det påløpe ytterligere kostnader på ca kroner/år. 0,75 % innsparing lønn Sentraladministrasjonen har ca. 37 årsverk beskjeftiget. For å gjøre en innsparing på kroner i 2015 må det bli vakanser i løpet av året for å realisere denne innsparingen. Sentraladministrasjonen vil i tiden fremover se på andre innsparingsmuligheter enn lønn. En mulighet er å selge tjenester fra lønningskontoret og regnskapsavdelingen til interkommunal selskap og menighetsråd. Oppdragene er under vurdering og forhandling. D-IKT Budsjettet til D-IKT er et nullvekstbudsjett på 64,5 millioner. Nedre Eikers andel utgjør 12,7 millioner kroner, en økning på kroner. Kommuneadvokatsamarbeidet Budsjettet er lik årets faktura som innebar en økning utover det som var varslet. Foreløpig har ikke kommet budsjett for 2015 fra kommuneadvokaten. Avslutning kommunestyret Budsjettbeløpet er ment å dekke et tilsvarende arrangement som ved forrige skifte av kommunestyre. L.nr / Arkiv: 2014/

24 KS kontingent og OU midler Kontingenten til KS er basert på sats pr. innbygger. KS har økt satsene for 2015 på grunnlag av lønnsvekstregulering 3,3 %, konsumprisregulering 2,3 % og befolkningsvekst 1,14 %. Økning fra 2014 til 2015 er ca kroner. OU midler til KS har vært budsjettert med samme beløp siden I 2013 ble det et merforbruk på posten på kroner. Hva resultatet blir i 2014 blir først kjent i januar Satsen 2015 blir kjent i mai 2015, mens resultatet blir kjent i januar Posten er derfor styrket med kroner. Utfordringer Lærlinger Kommunen har som mål å ha en lærling pr innbyggere. Kostnaden pr. lærling er beregnet til kroner/år. Fra høsten 2014 er det 22 lærlinger. Fem lærlinger går på 4 års løp, en billigere ordning enn de øvrige. Det er budsjettet for 2015 rom for lærlinger. Antall lærlinger som blir tatt inn høsten 2015 må derfor reduseres i forhold til opprinnelig mål og plan. L.nr / Arkiv: 2014/

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2014-2017. Mjøndalen 31. oktober 2013. Side117

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2014-2017. Mjøndalen 31. oktober 2013. Side117 Nedre Eiker kommune Grunnlagsdokument II for perioden 2014-2017 Mjøndalen 31. oktober 2013 Side117 Grunnlagsdokument II for perioden 2014 2017 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 4

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016

Nedre Eiker kommune. Grunnlagsdokument II. for perioden 2013-2016 Grunnlagsdokument II for perioden 2013-2016 Mjøndalen 26. oktober 2012 Grunnlagsdokument II for perioden 2013 2016 Innhold 1 INNLEDNING 3 2 GRUNNLEGGENDE RAMMEBETINGELSER 5 GRUNNLAGSDOKUMENT II 5 STATSBUDSJETTET

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal. Oslo. Stockholm. Göteborg. Notodden Årsrapport2014 1 Fagernes Trondheim Bergen Hallingdal Hønefoss Nedre Eiker Oslo Gardermoen Stockholm Hokksund Kongsberg Notodden Larvik Kristiansand Drammen Moss Halden Göteborg Innhold 3 Ordførerens kommentar

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018. Rådmannens forslag BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innhold Del 1 Rådmannens generelle kommentar 1 Del 2 Hovedoversikter 3 Hovedoversikt driftsbudsjett 3 Hovedoversikt investeringsbudsjett 6 Anskaffelse og anvendelse av

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes.

Nedre Eiker. Se flere bilder av Torbjørn: www.ttfoto.no. Innhold. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Om fotografen. Fagernes. Årsrapport2013 1 Fagernes Bergen Hallingdal Hokksund Notodden Hønefoss Kongsberg Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 9 Årsberetning

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14

ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015. Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2015 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 Dokumentet inneholder følgende deler: Del 1: Kommunestyrets vedtak Budsjettskjemaer er oppdatert med

Detaljer