1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator FUEL SYSTEM CLEANER Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Tilsetninger 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Touwslagerstraat Zele Belgium Tel.: +32(0)52/ Fax.: +32(0)52/ Subsidiaries Tel Fax CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, Lohja +358/(19) CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S , Argenteuil Cedex CRC Industries Deutschland GmbH CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. CRC Industries Sweden Südring 9, D Iffezheim (07229) (07229) GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE HONTORIA, SEGOVIA Laxfiskevägen 16, Partille 0034/ / / / Nødtelefonnummer CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/ (office hours) Norge: Giftinformasjonen: telefon FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Klassifisering i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008 Fysisk: Ikke klassifisert Helse: Hudirritasjon, kategori 2 Irriterer huden. 1 / 9

2 Alvorlig øyeskade, kategori 1 Gir alvorlig øyeskade. Fare ved aspirasjon, kategori 1 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Miljø : Farlig for vannmiljøet, akutt kategori 1 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Xn : HELSESKADELIG N : MILJØSKADELIG Helse: Fysisk: Miljø : Andre farer : R38: Irriterer huden. R41: Fare for alvorlig øyeskade. R65: Farlig: kan skade lungene hvis svelget. Ikke klassifisert R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ikke klassifisert 2.2. Merkingselementer Merking i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008 Produktidentifikasjon: Farepiktogram(mer): Inneholder: hydrokarboner Signalord: Farefremstilling: Tilleggsfremstilling(er): Fare H315 : Irriterer huden. H318 : Gir alvorlig øyeskade. H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P102 : Oppbevares utilgjengelig for barn. P102 : Oppbevares utilgjengelig for barn. P305/351/338 : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 : Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. P301/310 : VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P331 : IKKE framkall brekning. P405 : Oppbevares i lukket beholder. P501-2 : Kasser innholdet/beholderen ved et autorisert avfallsinnsamlingspunkt Andre farer Ingen 2 / 9

3 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1. Stoffer Ikke relevant Stoffblandinger Farlige stoffer CAS-nr EC-nr w/w % symbol R-setninger* Merknader Distillates (petroleum), sweetened middle; Gasoil - unspecified Xn,N 10-51/53-65 (polymer) N,Xi /53 Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% napthalene N 51/53 Proprietary polymeric additive Xi Naftalen <1 Xn,N /53 A Explanation notes A : stoff med EU's grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren Farlige stoffer Naftalen ABNA Explanation notes Registreringsnummer CASnr EC-nr w/w % A : stoff med EU's grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren (* Forklaring setninger : se kapittel 16) <1 Hazard Class and Category Hazard statement Merknader Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H351,H302,H400,H410 A 4. FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Kontakt med øynene: Hudkontakt: Inhalering: Svelging: Hvis stoffet har kommet inn i øynene, må man vaske umiddelbart med vann i minst 15 minutter Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk veiledning fra lege Vask med vann og såpe. Oppsøk lege dersom irritasjonen vedvarer Frisk luft, hold deg varm og i ro. Oppsøk lege dersom det oppstår negative effekter. Ved svelging må man ikke fremkalle brekning på grunn av aspirasjonsfaren. Hvis det er mistanke om aspirasjon, må man umiddelbart oppsøke lege 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Inhalering: Svelging: Hudkontakt: Kan forårsake irritasjon. Symptomer: sår hals, hoste Skadelig: kan skade lungene hvis svelget. Irriterer huden. Symptomer: rødhet og smerter 3 / 9

4 Kontakt med øyne: Fare for alvorlig øyeskade. Symptomer: rødhet og smerter, nedsatt syn 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Generelle råd : Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer. 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler skum, karbondioksid eller tørt stoff 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Kan avgi skadelig eller giftig røyk ved brann 5.3. Råd til brannmannskaper Spray beholder(e) som utsettes for ild med vann for å kjøle dem ned. Unngå innånding av røyken ved brann Bruk surstoffapparat 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Bruk egnede verneklær inklusive øye/ansiktsbeskyttelse Forsiktighetsregler med hensyn til miljø La ikke produktet komme i det offentlige kloakknettet og vannveier Hvis forurenset vann når avløpssystemet eller vannveier, må man informere aktuelle myndigheter umiddelbart 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing Absorber søl i egnet inert materiale 6.4. Henvisning til andre avsnitt Se del 8 for ytterligere informasjon 7. HÅNDTERING OG LAGRING 4 / 9

5 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Unngå innånding av aerosoler eller damp. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Unngå kontakt med huden og øynene. Vask grundig etter bruk Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Øyevaskflasker bør være tilgjengelige 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevar beholdere lukket på et tørt og godt ventilert sted. Oppbevares utilgjengelig for barn Særlig(e) sluttanvendelse(r) Tilsetninger 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrenser: Farlige stoffer CAS-nr metode EU-etablerte eksponeringsgrenser Naftalen TWA 10 ppm Nasjonalt etablerte eksponeringsgrenser, Norway Naftalen TWA 10 ppm 8.2. Eksponeringskontroll Kontrollprosedyrer: Personlig beskyttelse: Innånding: Hender og hud: Øyne: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Ta forholdsregler for å unngå kontakt med hud og øyne ved håndtering av produktet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Luftrenserrespirator utstyrt med organisk gass-/dampinnsats (type A) Bruk egnede vernehansker (neopren) Bruk vernebriller. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende: fysisk tilstand : Væske. 5 / 9

6 Farge : Gul. Lukt: Særegen lukt. ph: Ikke relevant. Kokepunkt/område: Ikke påvist. Flammepunkt: 74 C (lukket kopp) Fordampingshastighet: Ikke tilgjengelig. Eksplosjonsgrenser: øvre grense : Ikke tilgjengelig. nedre grense : Ikke tilgjengelig. Damptrykk: Ikke påvist. Relativ tetthet: C). Løselighet i vann: Uløselig i vann Selvantennelse: Ikke påvist. Viskositet: C 9.2. Andre opplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt Kjemisk stabilitet Stabil Mulighet for farlige reaksjoner Unngå innånding av røyken ved brann Kan avgi skadelig eller giftig røyk ved brann Forhold som skal unngås varme 10.5 Uforenlige materialer Sterkt oksiderende stoff Farlige nedbrytingsprodukter CO,CO2 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger 6 / 9

7 Inhalering: Svelging: Hudkontakt: Kontakt med øyne: Kan forårsake irritasjon. Skadelig: kan skade lungene hvis svelget. Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade. Opplysninger om helsefare: Ingen informasjon tilgjengelig 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Økotoksikologiske data: Ingen informasjon tilgjengelig Persistens og nedbrytbarhet Informasjon ikke tilgjengelig Bioakkumuleringsevne Informasjon ikke tilgjengelig Mobilitet i jord Uløselig i vann Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Informasjon ikke tilgjengelig Andre skadevirkninger Informasjon ikke tilgjengelig 13. INSTRUKSER VED DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Produkt: Kontaminert emballasje: Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Må ikke tømmes i avløp eller i naturen, deponeres på et godkjent avfallsdeponi. Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover 7 / 9

8 og forskrifter. 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer UN-nummer: FN-forsendelsesnavn Varenavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polyether amine) Transportfareklasse(r) Klasse: 9 ADR/RID - Klassifiseringskode: M Emballasjegruppe Emballasje - gruppe: III Miljøfarer ADR/RID - miljøfare: IMDG - Marin forurensning: IATA/ICAO - Miljøfare: Ja Forurensende virkning på miljøet i havet Ja Særlige forsiktighetsregler ved bruk ADR/RID - Tunnelkode: (E) IMDG - Ems: F-A, S-F IATA/ICAO - PAX: 964 IATA/ICAO - CAO Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke relevant. 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Sikkerhetsarket er sammenfattet i henhold til gjeldende europeiske krav. EU-direktiv 99/45/EC Forordning (EF) No 1272/2008 (CLP) Forordning (EF) No 1907/2006 (REACH) 8 / 9

9 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Ingen informasjon tilgjengelig 16. ANDRE OPPLYSNINGER * Forklaring faresetninger: R10: Brannfarlig. R22: Farlig ved svelging. R38: Irriterer huden. R40: Mulig fare for kreft. R41: Fare for alvorlig øyeskade. R65: Farlig: kan skade lungene hvis svelget. R50/53: Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. *Forklaring H-setninger: H302 : Farlig ved svelging. H351 : Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H400 : Meget giftig for liv i vann. H410 : Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Dette produktet skal lagres, håndteres og brukes i henhold til god industriell hygienepraksis, og i overensstemmelse med lovforskriftene. Informasjonen i dette er basert på den kunnskapen vi har for øyeblikket, og er beregnet på å beskrive våre produkter fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Dette garanterer ikke spesiele egenskaper. Bortsett fra ved normal handel med tanke på studier, forskning og gjennomgang av helse, sikkerhet og miljøfarer, må ingen del av disse dokumentene reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra CRC. industriell hygienepraksis og rette seg etter enhver lovregulering. Informasjonen som medfølger er basert på vår nåværene kunnskap og er tenkt å beskrive våre produkter ut ifra et sikkerhetsmessig synspunkt. Det garanterer ikke spesifikke egenskaper. 9 / 9

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464

http://www.crc.se/csp/web/msds.csp?document=bds000031_11_t_&idx=630464 Sida 1 av 6 Sikkerhetsdatablad Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Produktnavn : MOTOR STARTER Utarbeidet dato : 09.09.11 Version : 1.0 Ref.nr.: BDS000031_11_20110909 Erstatter: AB15100 This is a translation

Detaljer

: Mildew Stain Remover

: Mildew Stain Remover Utgivelsesdato: 31-07-2014 Redigert: 31-07-2014 Erstatter: 18-11-2013 Versjon: 4.1 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

: METFORMIN IMPURITY F CRS

: METFORMIN IMPURITY F CRS Utgivelsesdato: 28/11/2013 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 01/06/2015 Versjon: 1.2 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A

SIKKERHETSDATABLAD Expandet ESI+ part A SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU

Sikkerhetsdatablad BRO-CURE RTU Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs

Tel.: +47 23006600. Land Organisasjon/Firma Adresse Nødtelefon Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs Utgivelsesdato: 19/05/2015 Versjon: 7.0 Redigert: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Merke Produkttype Registreringsnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: AZITHROMYCIN FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 12/02/2015 Erstatter: 27/06/2013 Versjon: 6.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: 01-2119458049-33 Produktregisternummer:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A L10301 LIM (KLISTER) LØSEMIDDELFRITT INDUSTRIELT BRUK 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 315155 Erstatter sikkerhetsdatablad fra 20.02.2015 Utgave nummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 Suma Kraftig Rengjøring D36 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0

714000 Sikkerhetsdatablad ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 Utgivelsesdato: 14 Mai 2015 Redigert: 14 Mai 2015 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form : Stoffblandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer