Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt"

Transkript

1 Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt Agenda E39, Tingvoll Sissel Husøy, tlf

2 Om Møreaksen 2

3 Møreaksen Møreaksen (www.moreaksen.no) er ett av veiprosjektene i «Fergefri E39». Prosjektet omfatter tre deler; Tautratunnelen under Romsdalsfjorden, Julsundsbrua mellom Midsund og Molde, samt flere broer mellom Aukra og Midsund (fylkesvei). 3

4 Om Møreaksen Tautratunellen: ny toløps undersjøisk tunnel fra Nerås, under øya Tautra i Romsdalsfjorden fram til Otrøya Tunellen blir omtrent 13 km lang og ca. 330 meter dyp Prosjektet anses å ligge godt innenfor det som er løsbart med dagens kunnskap og teknologi Øst for Otrøya planlegges tunnelen over i hengebru over Julsundet, som knytter seg til eksisterende vei på østsiden av sundet Julsundbrua: ca.1960 meter lang med hovedspenn på 1600 meter. Dette er nesten 300 meter lenger enn Norges lengste hengebru, Hardangerbrua. Den planlegges som firefeltsbro En slik hengebru er godt innen for det som er gjennomførbart med dagens metoder Det planlegges også brosamband mellom Aukra og Otrøya, som forbindes med E39 ved Julsundet. Dette vil være en separat utbygging i fylkeskommunal regi 4

5 Møreaksen som OPS 5

6 Vurdering av Møreaksen som OPS 1. Innledning 2. Prosjektbeskrivelse 3. Introduksjon til OPS 4. Organisering og finansiering med regjeringens nye virkemidler 5. Økonomisk case - samfunnsøkonomi 6. Kommersielt case - markedsvurderinger 7. Finansielt case hvordan finansiere prosjektet 8. Oppsummering 9. Anskaffelsesstrategi og gjennomføring av prosjekt Appendiks 6

7 Økonomiske vurderinger - samfunnsøkonomi 7

8 Møreaksen er særdeles viktig for næringsliv, sysselsetting og bosetting i fylket Netto nytteverdi for Møreaksen er på 2,6 milliarder kroner dess raskere gjennomføring, dess høyere nytte! Møreaksen kan avløse fem ferger på tre strekninger, og reisetiden mellom Molde og henholdsvis Ålesund og Kristiansund kan reduseres til under en time Møreaksen vil koble byene i Møre og Romsdal tettere sammen, og fylket vil bli mer samlet innbyggere bor i regionen, men i dag er det svært lite pendling mellom byene. Med Møreaksen vil fylket fungere som ett felles bo- og arbeidsmarked E39 vil være døgnåpen uten risiko for forsinkelser ved uvær, gjensitting og kø Næringslivet i Møre og Romsdal er rettet mot internasjonale markeder innen blant annet olje, gass, offshore, marin næring og maritim sektor. I totalsum er Møre og Romsdal tredje største eksportfylke i landet, og størst målt i eksportverdi per sysselsatt Møreaksen vil gi næringslivet mulighet for vekst og føre til nasjonal verdiskapning 8

9 Møreaksen er et viktig skritt mot en fergefri E39 Gjennomføring av Møreaksen vil ha flere konsekvenser: Utløse en større etterspørsel på kryssing av Romsdalsfjorden, og gi merkbart høyere trafikkmengde Pendlingsområdet med 45 min reisetid til by skal økes for innbyggere De største byene, Ålesund, Molde og Kristiansund, bindes sammen i en fergefri akse, og regionen sør for Ålesund kobles nærmere de øvrige byene i fylket, samtidig som avstanden mellom Trøndelag og Møre og Romsdal reduseres betraktelig Møreaksen er et viktig skritt på veien mot en fergefri E39 9

10 Kommersielle vurderinger - markeds- og leverandørdialog 10

11 Dialogkonferansen ble gjennomført 11. februar med stor oppslutning Ca 60 deltakere Både politikere, entreprenører, rådgivere og finansielle-, tekniske- og internasjonale og lokale aktører Oppsummering av innspill: Statssekretær Bård Hoksrud Bård Hoksrud støtter utbyggingen av Møreaksen som har høyest prioritet etter Rogfast på E39. Det betyr at det er «trøkk på saken» og at den prioriteres. Det er fult mulig å bygge veien som OPS, den sittende regjeringen er positiv til å kunne benytte OPS som utbyggings- og organisasjonsmodell. Det ble nevnt at det finnes flere finansieringsmuligheter for et slikt prosjekt. Finansielle og kommersielle aktører Det ble gitt signaler fra de finansielle aktørene og Finans Norge at de er klare for et prosjekt som Møreaksen. Nødvendig teknologi og kunnskap er til stede. Det ble uttrykket at en OPS gjennomføring uten privat finansiering vil miste noe av hensikten. Det ble stilt spørsmålstegn ved OPS som gjennomføringsmodell på dette prosjektet, men spørsmålet ble tilbakevist fra salen. Strukturering av prosjektene Ikke entydig svar på om ett eller to prosjekter som OPS Ikke entydig hvilket av prosjektene som egnet seg best

12 I etterkant av dialogkonferansen gjennomførte vi en markedsundersøkelse blant aktører i OPS-markedet Metode: I arbeidet med å identifiserte synspunkter i markedet, har Deloitte intervjuet aktører fra Statens Vegvesen, finansielle aktører og entreprenører. Deloitte har utført intervjuer av personer i følgende selskaper: Statens Vegvesen og Vegdirektoratet DNB, KLP, 3i plc, SEB, NIB m.fl. NCC, Skanska, Veidekke, Bilfinger, Kruse Smith, Allfarveg og Orkdalsvegen m.fl. Intervjuguide til de finansielle aktørene Intervjuguide til entreprenører 12

13 I etterkant av dialogkonferansen har vi gjennomført en markedsundersøkelse blant aktører i OPS-markedet Resultater: Finansielle aktører Struktur - Et 10 mrd-prosjekt er i den øvrige enden av hva aktørene er vant med å se. Dette trenger ikke være et problem hvis prosjektets risiko er kontrollert. Eksempel på risiko er teknisk kompleksitet. - To OPS-prosjekter i pipeline kan være positivt for markedet og øke villigheten til å satse på OPS. - To prosjekter vil skape høyere konkurranse blant aktørene, ettersom internasjonale aktører vil vise større interesse - De fleste mener at 25 år kan være en fornuftig lengde. - Den norske modellen er bra! Risiko - Garantier og forutsigbare kontrakter vil gi trygghet hos de finansielle aktørene, og redusere risikoen i prosjektet. - Sikker statlig kontantstrøm er en forutsetning. - På grunn av Basel-reglementet vil de kommersielle bankene gå inn med kortsiktig finansiering (byggelån), dette er risiko de kan bære best. - Livselskaper er interessert i langsiktig finansiering. Entreprenører - Entreprenører er splittet i syn på kontraktstørrelse og OPS. - Ved å dele prosjektet opp i to vil det være aktuelt for flere aktører å levere tilbud. - Tunnelen og broen er teknisk svært forskjellige, lite synergier mellom de to prosjektene. - Lite problem med grensesnitt mellom broen og tunellen. - Tunellen vil ta lenger tid å ferdigstille enn broen. - Operasjonell periode bør ikke overstige 25 år - Hvis deponier og grunnundersøkelser er ferdig på forhånd er mye av jobben gjort. - Den norske modellen er bra! - Ved Møreaksen er det mye risiko knyttet til grunnforhold og vær og vind. 13

14 I etterkant av dialogkonferansen har vi gjennomført en markedsundersøkelse blant aktører i OPS-markedet Resultater (cont.): Finansiering Leverandørkonsortium Finansielle aktører - En stor del av finansieringen må være privat, det vil være uheldig hvis staten tar hele finansieringsrisikoen. - For at en OPS-modell skal fungere må det være privat risikokapital gjennom hele prosjektperioden. - Ikke nødvendigvis utelukket med statlig deleierskap i OPS-selskapet, men viktig at staten ikke blir majoritetseier. - De finansielle aktørene er opptatt av statlige garantier for å oppnå lavest mulig risiko. - Går gjerne sammen med aktører man kjenner godt og som representerer lav risiko. - Viktig med lokalt kjennskap i et leverandørkonsortium. De internasjonale aktørene vil inngå avtale med lokale aktører. Entreprenører - Entreprenører som er positive til OPS ønsker også privat finansiering. - Hybridmodeller med statlig nedbetaling ved ferdigstillelse kan være positivt. - Ønsker ikke at Staten kommer inn som sentral eier av OPS selskapet. - Internasjonale aktører vil også være interesserte i dette prosjektet. 14

15 Markedsundersøkelsen gir ingen fasitsvar på hvordan prosjektet bør struktureres, mye må drøftes for å finne en god modell Ett prosjekt Størrelse Lite aktuelt for de aller fleste norske entreprenører, både i tilfelle OPS og totalentreprise I grenseland for finansielle aktører Få referanseprosjekter av denne størrelsen Bro og tunnel som to OPSprosjekter OPS Positivt for markedet med to OPS-prosjekter med kort mellomrom i samme område To prosjekter Større konkurranse Mer attraktivt for internasjonale aktører Selv dette i grenseland for store norske entreprenører Bro eller tunnel som OPS Ingen klare svar på hvilket av elementene som egner seg best som OPS 15

16 Møreaksen kan være godt egnet for OPS Vi har gjort en egnethetsvurdering ut fra følgende kriterier: Risikohåndtering Kan risikoelementer overskues og fordeles hensiktsmessig? Funksjonsorientering Er det mulig å fremstille behov som målbare funksjonskrav? Styringsmessige hensyn Kan oppdragsgivers behov for styring i en OPS ivaretas? Helhetlig tenkning Kan bygging, drift og vedlikehold ses på som en helhet? Markedsinteresse Vil det sikres konkurranse og interesse fra leverandører? Er det et lokalt leverandørmarked for drift og vedlikehold? 16

17 Finansiell analyse - ulike betalingsprofiler 17

18 Metodikk Formålet Formålet med de finansielle analysene er å kunne gi en indikasjon på økonomien i prosjektet, samt sensitiviteten i årlige vederlag fra staten, gitt at prosjektet organiseres som OPS. Metodikk OPS Ved organisering som OPS vil leien fra staten måtte være tilstrekkelig til at det møter de økonomiske krav en privat aktør har for å investere i prosjektet, bla. gitt prosjektets investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt den private aktørs finansiering og krav til avkastning. En privat aktør som vurderer en investering i et OPS-prosjekt, vil gjøre en totalvurdering av risikoen i prosjektet og benytte et avkastningskrav som gjenspeiler dette. For en investor i OPS-prosjektet, vil andel innskutt egenkapital (EK) gjenspeile den risiko som ligger i selskapets kontantstrømmer. Tilsvarende vil långivere vurdere risikoen til prosjektet ved fastsettelsen av lånerente og andel lån/ek. Nivået på årlig vederlag fra staten fastsettes slik at internrenten (IRR) på kontantstrøm til investor tilsvarer investors krav til avkastning på innskutt egenkapital. 18

19 Forutsetninger og finansiering Total investering (2014 kroner): Julsundbrua: MNOK Tautratunnelen: MNOK FDVU (2014 kroner) Julsundbrua: 9 MNOK Tautratunnelen: 99 MNOK Byggeperiode (5 år) Leieperiode: 25 år EK-andel: 10% Avkastningskrav (EK-krav, nominelt etter skatt): 10% Gjeldsrenter: 5% per år (avdragsprofil lineært over 23 år.) Investeringstilskudd: 3 scenarier-> 0%, 50%, 80% 19

20 Julsundbrua 20

21 Ved driftsstart Julsundbrua: Kontantstrøm og kapitalleie for OPS-selskapet uten investeringsstøtte. Estimert årlig kapitalleie er på 537 MNOK og FDVU-leie 9 MNOK. Illustrasjon OPS-selskapets kontantstrømmer (nominelle priser) Kontantstrøm i nominelle priser Scenario 3 Investeringskostnad: MNOK FDVU: 9 MNOK Annuitetslån over 23 år Ingen investeringstilskudd Byggekostnader Gjeldsopptak Ege nka pitalinnskudd/-uttak Skatt FDVU (redusert med renteinntekt) Tota lt avsa tt u tbytte Avdrag på gjeld Rentekostnader Kassekreditt end ring Investeringstilskudd Totalt tilført fra Staten Julsundbrua Scenarier 21

22 Ved driftsstart Julsundbrua: Vederlag ved 50 % investeringsstøtte Estimert årlig kapitalleie er på 294 MNOK og FDVU-leie 9 MNOK Illustrasjon OPS-selskapets kontantstrømmer (nominelle priser) Kontantstrøm i nominelle priser Scenario 1 Investeringskostnad: MNOK FDVU: 9 MNOK Annuitetslån over 23 år 50 % investeringstilskudd Byggekostnader Gjeldsopptak Ege nka pitalinnskudd/-uttak Skatt FDVU (redusert med renteinntekt) Tota lt avsa tt u tbytte Avdrag på gjeld Rentekostnader Kassekreditt end ring Investeringstilskudd Totalt tilført fra Staten Julsundbrua Base case 22

23 Ved driftsstart Julsundbrua: Vederlag ved 80 % investeringsstøtte Estimert årlig kapitalleie er på 147 MNOK og FDVU-leie 9 MNOK. Illustrasjon OPS-selskapets kontantstrømmer (nominelle priser) Kontantstrøm i nominelle priser Scenario 2 Investeringskostnad: MNOK FDVU: 9 MNOK Annuitetslån over 23 år 80 % investeringstilskudd Byggekostnader Gjeldsopptak Ege nka pitalinnskudd/-uttak Skatt FDVU (redusert med renteinntekt) Tota lt avsa tt u tbytte Avdrag på gjeld Rentekostnader Kassekreditt end ring Investeringstilskudd Totalt tilført fra Staten Julsundbrua Scenarier 23

24 Julsundbrua: En nåverdibetraktning avdekker at det er små forskjeller i nåverdi av kapitalelementet for de ulike scenariene Illustrasjon Oppstilling av nåverdi, alternative scenarier Nåverdi av scenarier - Ingen investeringstilskudd - 50 % investeringstilskudd - 80 % investeringstilskudd MNOK Uten investeringstilskudd 50 % investeringstilskudd 80 % investeringstilskudd Nåverdi investeringstilskudd Nåverdi årlig vederlag Julsundbrua Scenarier 24

25 Julsundbrua: Sensitiviteter ved ulike investeringstilskudd og ulike avkastningskrav Illustrasjon 2 % økning i EKavkastningskrav øker den årlige kapitalleien med 20 MNOK. 5 % reduksjon av investeringstilskudd ved driftsstart øker den årlige kapitalleien med 25 MNOK. Kapitalleie Investeringstilskudd ved driftsstart EK- avk. 80 % 65 % 50 % 35 % 20 % 6,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Julsundbrua Scenarier 25

26 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen

Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur. Sissel Husøy Eivind Ottesen Offentlig Privat Samarbeid Alternativ gjennomføring og finansiering av bygg og infrastruktur Sissel Husøy Eivind Ottesen Innhold Hva er OPS? Forutsetninger for at OPS skal bli en effektiv gjennomføringsmodell

Detaljer

Budsjettering for nettselskaper

Budsjettering for nettselskaper Budsjettering for nettselskaper Energi Norge konferanse Budsjettering og tariffering 15-16. september 2010 Deloitte AS, Ole Thomas Goderstad. Oslo, 15. september, 2010 Kunnskapshuset Deloitte Dokumentasjon

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole SINTEF Byggforsk Torer F. Berg og Dag Fjeld Edvardsen Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole Evaluering av første fase i livsløp/ops-kontrakter mellom Undervisningsbygg

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer