Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798"

Transkript

1 Årsregnskap Finaref AS 2013 Org.nr:

2 Finaref AS, org nr: Årsberetning for regnskapsåret Styret og daglig leder for Finaref AS avgir herved følgende årsberetning. Innhold Sidan Årsberetning 2 Resultatregnskap 4 Balanse pr. 31 desember 5 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet for Alle beløp er oppgitt i tusen kroner (). Alle tall oppgitt i parantes er fjorårets tall. Bekreftelse: Undertegnede daglig leder for Finaref AS bekrefter, at denne kopien av årsregnskapet overensstemmer med orginalen, og at resultregnskapet og balansen fastsettes på generalforsamlingen den 17 mars Selskapets overskudd ble disponert i henhold til styrets forslag. Oppegård den 14 mars 2014 Ingebjørg Brown Sida 1 av 24

3 Årsberetning Finaref AS Selskapsforhold Finaref AS er et heleiet datterselskap av Finaref AB, som igjen er en del av Credit Agricole gruppen. Selskapet ble stiftet 17.juni Selskapet er lokalisert på Kolbotn. Selskapet driver sin virksomhet i tråd med Finanstilsynets regler og har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet. Det norske finanskonsernet består av Viab Inkasso AS og Finaref AS. Viab Inkasso AS er heleiet av Finaref AS, og har som formål å drive inkasso. Viab Inkasso AS vil i de påfølgende år være et hvilende selskap, uten aktivitet. Virksomheten Finaref AS hovedprodukt er å tilby forbrukslån til norske husstander. I 2013 har selskapet en på økning på 1,3 % i nyutlåning.totale utlån har i perioden økt med 7 %. Markedsforhold Markedet i 2013 har vært forholdsvis stabilt sammenlignet med utviklingen i Markedet for forbrukskreditter har ved utgangen av første halvår 2013 hatt en årsvekst på 7,8% som er en økning på 0,3% fra samme periode som i fjor. Finaref viderefører en balansert, men restriktiv holdning til kredittinnvilgelse. Risikostyring Kundetapene har økt i 2013, men kredittvurderingen er fortsatt streng, og selskapet må avslå en høy andel ukjente kunder. Vi ser at nye kunder fra de senere generasjoner i porteføljen har lavere risiko en tidligere regnskapsår. Den integrerte og automatiserte scoringsprosessen er under konstant overvåkning og i 2013 har vi endret flere scorekort. For å redusere antall kunder til inkasso, er det også gjennomført større endringer i førinkassoprosessen. Det faktiske kundetap i regnskapsåret er kroner , det representerer 3,2 % av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 5,3 % i Styret vurderer risikosituasjonen og de foretatte avsetninger som tilfredsstillende. Finarefs innlån er i norske kroner, alle utlån er i norske kroner. Renterisikoen blir løpende vurdert og styret får kvartalsvis informasjon om status. Selskapets lånepolicy krever at innlåningen følger samme løpetid som utlånsporteføljen og derav blir renterisikoen mer forutsigbar. Internkontrollen vurderes som tilfredsstillende. Finansiering Selskapets finansiering er til enhver tid sikret gjennom en langsiktig kredittfasilitet knyttet opp mot Credit Agricole gruppen. Lånene er markedspriset. Uroen i finansmarkedet i fjor har ingen vesentlig påvirkning på våre finanskostnader. Gjennomsnittlig innlånsrente viser en mindre økning målt opp mot Tilgang til likvider er uforandret mot Selskapet har for 2013 en langsiktig finansiering fra to år og oppover på 23% mot 41% i Styret mener at likviditets- og finansieringsbehovet har vært tilfredstillende håndtert gjennom året. Gjennomsnittlig lånerente er 4,3 % i 2013 mot 4,1 % i 2012 og lånene løper i takt med gjennomsnittlig nedbetaling på kundeporteføljen. Soliditet Finarefs kjernekapital pr er kroner som gir en kapitaldekning på 22,98 % mot 18,88 % i Redegjørelse om samfunnsansvar Selskapets retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder for å hensynta menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter og sosiale forhold, er beskrevet i Credit Agricole's årsrapport. Sida 2 av 24

4 Organisasjon og miljø Selskapet har hatt 14 årsverk og 14 ansatte i 2013, i tillegg kjøpes det spisskompetanse. Andelen menn i selskapet er 10 %, og selskapet søker å oppnå full likestilling mellom kjønnene. Finaref AS har i dag 25 % kvinneandel i styret. Arbeidsmiljøet i Finaref AS oppfattes som godt. Sykefraværet i selskapet var 6,2 % for år 2013, hvorav korttidsfraværet var 3,4 %. Det har ikke inntruffet noen ulykker i selskapet og selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskapet Selskapets årsresultat for 2013 er mot i Endringen i selskapets resultat er i det vesentlige er i det vesentlige påvirket av økte renteinntekter, god kostnadskontroll samt lavere realisert kundetap. Reduksjon i årsresultat mot 2012 kommer utelukkende fra en reduksjon av % vis avsetning til fremtidig kundetap som et resultat av økte innbetalinger på inkassoportefølgen, som igjen gav en oppløsning av delkrederavsetningen i og forbedret kontroll av kundetap. Selskapets kundeportefølje viser en økning på 7 % sammenlignet med Langsiktig gjeld mot konsernselskap er stabil og egenkapitalandelen er 23 %. Selskapets viser en økning i rentebærende kundeportefølje i 2013 på 2,5 % mot Økte netto renteinntekter med tilhørende god kostnadskontroll har gitt en vesentlig forbedret kontantstrøm. Avsetnings- og prisforhold vedrørende selskapets produkter er vurdert, og styret kjenner ikke til noe som har betydning utover det som fremkommer i regnskapene. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, rettvisende informasjon om driften og den økonomiske stillingen for selskapet ved årsskiftet. Hendelser etter balansedagen Crédit Agricole Consumer Finance S.D. har inngått avtale om å selge den nordiske virksomheten. som trolig vil finne sted i Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at selskapets overskudd på disponeres slik: Overføringer: Overført til annen egenkapital Oppegård, den. 14 mars 2014 I styret for Finaref AS Søren Kargaard Madsen styreformann Eddy Hansen styremedlem Fredrik Ridaeus styremedlem Ingebjørg Brown styremedlem/daglig leder Sida 3 av 24

5 Resultatregnskap Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Nettoresultat av finansielle transaksjoner Øvrige driftsinntekter Sum driftsrelaterte inntekter Utbytte og andre inntekter Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum inntekter Lønninger Avskrivninger av varige driftsmidler Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader før kundetap Driftresultat før kundetap Tap på utlån Diftsresultat før disponering Resultat før skatt Skatt Resultat for perioden Note , Oppstilling over andre inntekter og kostnader Periodens resultat Andre inntekter og kostnader som ikke resirkuleres Estimatavvik pensjoner Endring utsatt skatt Periodens totalresultat Sida 4 av 24

6 Balanse Eiendeler Utlån kredittinstitusjoner Utlån til kunder Varige driftsmidler Øvrige eiendeler Note Eiendeler i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Fordring datter selskap Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til konsernselskaper Øvrig gjeld Påløpte kostnader og andre forpliktelser Sum gjeld Aksjekapital ( aksjer) Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sida 5 av 24

7 Egenkapital oppstilling 2012 Ved årets start Periodens resultat Endring pensjonsforplikteler Utbytte Ved periodens slutt 2013 Ved årets start Periodens resultat Endring pensjonsforplikteler Endring utsatt skatt Utbytte Ved periodens slutt Egen kapital Egen kapital Annen egenkapital Totalt Annen egenkapital Totalt Sida 6 av 24

8 Kontanstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Utbetalinger av renter på andre lån Utbetalinger til kunder Innbetalinger fra kunder Utbetalinger til ansatte Periodens betalte skatt Utbetalning administrationskostnader Avskrivningar Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring kortsiktig lån fra søsterselskap Endring av långsiktig konserngeld Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter etter valutakursendringer Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse [*] Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt [*] *) Kontanter og bank inkluderer skattetrekksmidler på egen konto med kr Sida 7 av 24

9 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet rapporterter i lokal valuta, det vil si at regnskapet presenteres i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Alle beløp er i tusen () med mindre annet er spesifisert. Generelle regnskapsrinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som er utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU. Regnskapsloven og årsregnskapsforskriften for banker, finansierings-selskaper og morselskap for slike, stiller enkelte tilleggskrav til noteopplysinger som også er inkludert. Selskapet er ikke pålagt å benytte IFRS, men avlegger dette på frivillig basis. Presenterte regnskapsprinsipper har, med unntak av om annet er beskrevet, blitt anvendt konsistent for hele den regnskapsmessige perioden. Vurderingsgrunnlag Eiendeler og gjeld er regnskapsført til historisk kost i årsregnskapet. Finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost, med unntak av finansielle derivater som måles til virkelig verdi. Forutsetninger og estimater Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med IFRS krever at selskapets ledelse gjør de nødvendige vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper for eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Estimater og forutsetninger er basert på erfaring og andre faktorer som anses som rimelige. Utførte vurderinger, estimater og forutsetninger benyttes til å bestemme den balanseførte verdien av eiendeler og gjeld dersom dette ikke fremgår klart av andre kilder. Estimater og forutsetninger blir gjennomgått regelmessig og eventuelle endringer innregnes i den perioden endringene er utført. Faktisk resultat kan avvike fra utførte vurderinger og estimat. De viktigste kildene til usikkerhet i estimatene som er identifisert er knyttet til lån og pensjoner. For mer informasjon, se regnskapsprinsipper under og tilhørende noter. Valutaomregningsdifferanser Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på balansedagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved omregningen, innregnes i resultatregnskapet. Renteinntekter og kostnader Renteinntekter på fordringer og rentekostnader på gjeld innregnes ved bruk av effektiv rente metode. Den effektive renten er den renten som medfører at nåverdien av alle fremtidige utbetalinger og innbetalinger blir lik balanseført verdi av eiendelen eller gjelden. Renteinntekter og kostnader inkluderer, der det er aktuelt, periodisering av påløpte gebyrer, transaksjonsutgifter og eventuelle rabatter, premier og andre forskjeller mellom den opprinnelige verdien av eiendelen / forpliktelsen og beløpet som skal mottas ved forfall. Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte selskapet, graden av ferdigstillelse på balansedagen kan måles pålitelig samt at både påløpte og gjenværende kontraktsutgifter kan måles pålitelig. Provisjonsinntekter består av forsikringspremier, etableringsgebyr, purregebyr og faktureringsgebyr. Provisjoner og gebyr knyttet til finansielle tjenester som utføres løpende periodiseres som inntekt over den perioden tjenesten ytes, mens provisjon og gebyr knyttet til en bestemt transaksjon inntektsføres umiddelbart. Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget. Netto finansinntekter Netto finansinntekter består av valutagevinster og -tap. Administrasjonskostnader Generelle administrasjonskostnader omfatter personalkostnader, inkludert lønn, bonus, provisjoner, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Beløpet inkluderer også kostnader til kontorrekvisita, it-kostnader samt øvrige administrasjonskostnader. Sida 8 av 24

10 Skatt Inntektsskatt består av betalbar og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av når den underliggende transaksjonen innregnes i andre inntekter og kostnader eller direkte mot egenkapitalen. I slike tillfeller blir tilhørende skatteeffekt regnskapsført på samme måte. Betalbar skatt er den skatten som skal betales eller refunderes for inneværende år, basert på skattesatser gjeldende på balansedagen. Dette inkluderer også justering av betalbar skatt knyttet til tidligere perioder. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes også på fremførbart underskudd. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fradrag kan utlignes mot fremtidig skattepliktig overskudd. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter innregnet som eiendeler i balansen omfatter utlån, kundefordringer og derivater. Gjeld omfatter leverandørgjeld, lån og derivater. Kjøp og salg av finansielle eiendeler innregnes på transaksjonsdatoen, som er den datoen da selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene blir realisert, utløper eller selskapet mister kontrollen over dem. Det samme gjelder en del av en finansiell eiendel. En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen i henhold til kontrakten er oppfylt eller på annen måte avsluttet. Det samme gjelder en del av en finansiell forpliktelse. Ved første gangs innregning måles finansielle instrumenter, med unntak av de som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultat, til kostpris. Det vil si virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, herunder derivater, er regnskapsført til virkelig verdi eksklusiv transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter klassifiseres i kategorier ved første gangs innregning og disse kategoriene bestemmer etterfølgende måling. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og bare underkategorien holdt for handelsformål er aktuelt for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med positiv verdi med mindre dette er sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2013 eller Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater, med betalinger som er faste eller som lar seg fastsette, og som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse eiendelene måles til amortisert kost. Amortisert kost fastsettes ved bruk av effektiv rentemetod på anskaffelsestidspunktet. Kundefordringer regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli mottatt etter fradrag for forventet tap. På balansedato vurderer selskapet om det finnes objektive indikasjoner for at en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av inntrufne tapshendelser. Objektive indikasjoner kan være mislighold, for eksempel en manglende betaling av renter eller avdrag, betydelige økonomiske problemer eller svekket kredittverdighet hos kundene. Nedskrivningsbehov antas å foreligge når betaling er misligholdt i mer enn 90 dager. Inntektsføring av renter opphører samtidig. Tidligere inntektsførte renter på lån som overføres til inkasso, samt 100 prosent av renter på lån til dødsbo, tilbakeføres. Renter som påløper senere inntektsføres når de mottas. Avsetning for mulige tap på utlån skjer gjennom en gruppevis objektiv vurdering av fordringer med likartet kredittrisiko. Historisk informasjon ligger til grunn for vurderingen. Modellen for avsetninger oppdateres årlig basert på nye historiske data. Det gjøres avsetning for tap på utlån til husholdninger som ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser. I henhold til verdsettelsesmodellen, avsettes en viss prosentsats av de utlån som ikke er betalt ved forfall, og hvor det er sendt purring. Dette inkluderer påløpte renter. Deretter, hvis kravet fremdeles foreligger som ubetalt, overføres fordringen til et inkassobyrå og en høyere prosentandel avsettes. Utlånet blir da klassifisert som misligholdt gjeld. Balanseført verdi etter nedskrivning av eiendeler i utlån og fordringer til amortisert kost beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskontert med effektiv rente som gjaldt da eiendelen opprinnelig ble innregnet. Eiendeler med kort løpetid diskonteres ikke. Nedskrivninger belastes resultatregnskapet. Utlån som klassifiseres som tapsutsatte fraregnes når kredittapet anses konstatert. Fordringer overført til langsiktig overvåking vurderes som konstaterte tap. Etter fraregningen, inngår ikke lenger utlånet i balansen. Eventuelle innbetalinger på fraregnede utlån, blir ført som en reduksjon av tap i resultatet under posten Netto tap på utlån. Sida 9 av 24

11 Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og kun underkategorien holdt for handelsformål er aktuell for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med negativ verdi dersom de ikke er klassifisert som sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2013 eller Andre finansielle forpliktelser Lån og andre finansielle forpliktelser måles til amortisert kost. Derivater inngår ikke i denne kategorien. Amortisert kost bestemmes ved bruk av effektiv rentemetode når lånet ble inngått. Dette betyr at overkurs og underkurs samt direkte emisjonskostnader, amortiseres over lånets løpetid. Leverandørgjeld har kort forventet løpetid og verdsettes til pålydende uten diskontering. Immaterielle eiendeler En immateriell eiendel er en identifiserbar ikke-monetær eiendel uten fysisk substans. Ved virksomhetsssammenslutninger blir immaterielle eiendeler, i hovedsak lisenser, identifisert og vurdert separat fra goodwill. Kostnadene ved slike immaterielle eiendeler er virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og er beregnet i samsvar med allment aksepterte verdsettelsesmetoder. Separat anskaffede immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Alle immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som vurderes ved hver balansedato. Avskrivning starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Immaterielle eiendeler består av lisenser og eksternt opparbeidede kostnader for scoringsystemet som brukes aktivt i virksomheten. Immaterielle eiendeler forventes å ha en levetid på 3 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes som en eiendel dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og eiendelen kan måles pålitelig. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid som blir vurdert hver balansedato. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Datautstyr forventes å ha en levetid på 3 år, kontorrekvisista forventes å ha en levetid på 5 år, mens øvrig inventar forventes å ha en levetid på 6 år. Nedskrivning av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Dersom det foreligger interne eller eksterne indikatorer på at en eiendel har falt i verdi, blir eiendelen testet for verdifall. For eiendeler med ubestemt levetid, inkludert goodwill, vil en nedskrivningstest utføres minst årlig, enten det er indikasjon på verdifall eller ikke. Balanseført verdi av selskapets ikke-finansielle eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger en indikasjon på verdifall, beregnes gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi. En nedskrivning resultatføres når en eiendels eller kontantgenererende enhets (gruppe av enheters) balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Utbytte Utbytte føres som forpliktelse etter generalforsamlingen godkjennnelse av utbytte. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte diskonteres ikke, og anses som en kostnad når de relaterte tjenestene utføres. Avsetning for forventet bonus regnskapsføres når selskapet har en juridisk eller underforstått plikt til å foreta slike utbetalinger som følge av tjenester utført av de ansatte og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Sida 10 av 24

12 Pensjoner Pensjonsavtaler med ansatte kan være innskuddsbaserte- eller ytelsesbaserte. I innskuddsbaserte pensjonsordninger betaler selskapet et engangsbeløp til et forsikringsselskap og avkastning på pensjonsmidlene, som kan være positiv eller negativ, tilskrives pensjonisten. Selskapet har derfor ingen ytterligere risiko. For ytelsesbasert pensjonsordning garanteres pensjonisten en endelig pensjon og selskapet tar risikoen for endring i verdi. Selskapet i Norge har ytelsesbasert pensjonsordninger, som inkluderer pensjonsavtale med Finaref AB's konsernsjef. Selskapets netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i både nåværende og tidligere perioder. Denne fordelen er diskontert til nåverdi. Diskonteringsrenten er renten på balansedagen basert på foretakssobligasjoner av høy kvalitet med en løpetid som tilsvarer konsernets pensjonsforpliktelser. Når det ikke er et aktivt marked for slike foretaksobligasjoner, benyttes markedsrenten for statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. Beregningen er utført av en kvalifisert aktuar ved bruk av "påløpte ytelsers metode". Videre beregnes virkelig verdi av eventuelle pensjonsmidler på balansedagen.. Ved fastsettelse av nåverdien av forpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene kan det oppstå estimatavvik. Disse oppstår enten fordi selve utfallet avviker fra tidligere antakelser eller fordi forutsetningene endres. Estimatavvik føres som inntekt eller kostnad i andre inntekter og kostnader (OCI). Estimatavvik innregnet i andre inntekter og kostnader reklassifiseres ikke til resultatet. Estimatavvik består i tillegg til aktuarielle gevinster og tap, av forskjellen mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonskostnaden innregnet i resultatet består av årets pensjonsopptjening, gevinster og tap ved endringer i pensjonsplanene samt netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen. Den balanseførte verdien av pensjonsforpliktelser tilsvarer nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Erstatning ved oppsigelse Kostnaden for ytelser i forbindelse med oppsigelse av ansatte regnskapsføres bare dersom selskapet er forpliktet til å avslutte arbeidsforholdet før ordinær tid i henhold til en formell detaljert plan, og foretaket ikke har en realistisk mulighet for trekke seg fra planen. Når erstatninger tilbys for å oppmuntre til frivillig avgang, blir en avsetning innregnet når det er sannsynlig at tilbudet vil bli akseptert, og antall ansatte som vil akseptere tilbudet kan estimeres pålitelig. Avsetninger En avsetning skiller seg fra andre forpliktelser ved at det er usikkerhet om tidspunktet eller beløpet som kreves for å gjøre opp forpliktelsen. En avsetning regnskapsføres når konsernet har en juridisk eller underforstått plikt som følge av en tidligere hendelse og det forventes at en strøm av økonomiske fordeler vil bli påkrevd for å innfri forpliktelsen samt at et pålitelig estimat kan gjøres. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er en mulig plikt som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil bli bekreftet av at det i fremtiden inntreffer en eller flere usikre hendelser, eller en eksisterene plikt som som oppstår av tidligere hendelser, men hvor det ikke er sannsynlig at det kreves en strøm av økonomiske fordeler for å gjøre opp forpliktelsen. Betinge forpliktelser regnskapsføres ikke. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metoden. Den rapporterte kontantstrømmen omfatter bare transaksjoner som medfører inn- eller utbetalinger. I kontanter og kontantekvivalenter inngår tilgodehavende på selskapets bankkonto. Selskapet har valgt å ta i bruk endringene i IAS 19 og IAS 1 på et tidligere tidspunkt enn påkrevd og har tidliganvendte disse fra og med regnskapsåret IAS 1 Presentasjon av finansregnskap - Endring Endringen innebærer at gruppering av transaksjoner som inntegreres i andre inntekter og kostnader (OCI) endres. Poster som senere skal reklassifiseres til resultatet rapporteres separat fra de postene som ikke skal reklassifiseres til resultatet. Ingen endringer forekommer i totalresultatet, det er kun oppstillingsplanen som påvirkes av endringen. Dette betyr at endringen ikke har noen beløpsmessige konsekvenser for selskapet. IAS 19 Ytelser til ansatte - Endring Endringen i IAS 19 medfører vesentlige endringer i regnskapsføringen av ytelsesbaserte pensjonsordninger. Blant annet forsvinner muligheten til å periodisere aktuarielle gevinster og tap som en del av "korridoren", noe selskapet tidligere har benyttet seg av. Aktuarielle gevinster og tap skal istedetfor innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI). For beløpsmessige effekter henvises det til oppstilling av endringer i egenkapital. Det skal utarbeides sensitivitetsanalyser som viser hvordan en rimelig endring for hver vesentlige forutsetninger påvirker pensjonsforpliktelsen. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper se detaljer nedenfor under "Ytelser til ansatte". Sida 11 av 24

13 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Opplysninger - Endring Endringen innebærer nye opplysningskrav for motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. De nye opplysningskravene innebærer at det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og gjeld som er motregnet i balansen. Informasjon skal også gis for finansielle eiendeler og forpliktelser som omfattes av ulike typer avtaler som muliggjør motregning, for eksempel "master netting agreements", uavhengig av om motregning er foretatt eller ikke. Endringene trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder også delårsrapporter i Selskapet har per i dag ingen finansielle instrumenter som omfattes av opplysningskravet, men kan få det i fremtiden. IFRS 13 Virkelig verdi måling IFRS 13 beskriver hvordan virkelig verdi skal beregnes når andre IFRS standarder krever eller tillater bruk av virkelig verdi. Den nye standarden klargjør definisjonen av virkelig verdi. Det skal gis opplysninger om virkelig verdi, verdsettelsesmetoder som brukes og om forutsetninger som brukes i modellene. Videre skal det opplyses om hvilke resultateffekter virkelig verdi vurderingen har medført. Standarden trer i kraft 1. januar IFRS 13 har ikke noen effekt på hvordan konsernet beregner virkelig verdi, men det kreves ytterligere noteinformasjon om virkelig verdi av finansielle instrumenter. Nye IFRS standarder som ikke er trådt i kraft En rekke nye eller endrede standarder trer i kraft i løpet av neste regnskapsår og har ikke blitt benyttet ved avleggelse av regnskapet. Det planlegges ikke tidliganvendelse av nyheter eller endringer med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt. Under beskrives de IFRS standarder som forventes å ha en innvirkning på selskapets regnskaper. Utover de endringer i IFRS standardene som beskrives under, forventes det ikke at andre endringer som er vedtatt av IASB per 31. desember 2013 vil ha noen innvirkning på selskapets årsregnskap. IFRS 9 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling Denne standarden er en del av en fullstendig omarbeiding av eksisterende standard IAS 39. Standarden innebærer en reduksjon av antall kategorier for finansielle eiendeler, og hovedkategoriene vil være amortisert kost og virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Klassifisering bestemmes ved anskaffelse basert på selskapets forretningsmodell og egenskapene til de kontraktsmessige kontantstrømmer. For enkelte investeringer i egenkapitalinstrumenter, foreligger muligheten for måling til virkelige verdi med verdiendringer direkte mot andre inntekter og kostnader (OCI), uten senere reklassifisering til resultat. For finansielle forpliktelser foreligger det ingen store endringer i forhold til IAS 39. Den største endringen gjelder gjeld som måles til virkelig verdi. Den delen av virkelig verdiendring som skyldes egen kredittrisiko innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) istedet for resultatet så sant dette ikke medfører et regnskapsmessig misforhold i regnskapet. Standarden vil bli supplert med nye regler om nedskrivning og sikringsbokføring. Per idag forventes det ikke at standarden trer i kraft tidligere enn 1. januar EU har ennå ikke godkjent standarden. Selskapet vil avvente å vurdere effektene av den nye standarden til alle deler av standarden blir ferdigstilt. Sida 12 av 24

14 NOTER RESULTAT OG BALANSE FOR FINAREF AS Note 1 Renter Renteinntekter på utlån til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Sum renteinntekter Andre finanskostnader og lignende kostnader Rentekostnad og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader Rentenetto Gjennomsnittlig rente Gjennomsnittsrente på utlån til kunder Gjennomsnittsrente på utlån til kredittinstitusjoner Gjennomsnittsrente på innlån fra kredittinstitusjoner ,7% 22,7% 1,6% 1,3% 4,3% 4,1% Gjennomsnittsrenten er beregnet på gjennomsnittlig rentebærende eiendeler og gjeld. Note 2 Foreslått utbytte Det er foreslått å ikke utbetale utbytte i 2013 Note 3 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Utlånsprovisjon Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Betalingsformidlingsprovisjoner Sum provisjonskostnader Provisjonsinntekter periodiseres over 48 måneder på Balanselånet. Fra april 2013 periodiseres de over 72 måneder for å være i bedre samsvar med våre utlån. For andre lån anses provisjonsinntekter å dekke de kostnader som oppstår ved etableringen av lånet. Disse provisjonsinntekter periodiseres således ikke. Note 4 Nettoresultat av finansielle transaksjoner Valutakursforandringer Resultat av finansielle transaksjoner Sida 13 av 24

15 Note 5 Øvrige driftsinntekter Forsikrings inntekter Sum Øvrige driftsinntekter Forsikringsinntektene er baset på en prosentvis fordeling av innbetaling fra kunde, og en årlig resultat fordeling mellom forsikringselskap og Finaref. Note 6 Lønninger Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Lønnskostnader Lønns- og pensjonskostnader Bonus Kontrollkomite og Representantskap Styre 0 0 Andre ytelser Hvorav daglig leders vilkår utgør (innklusive bonus) Lønn Bonus Andre ytelser Pensjon * Daglig leder Daglig leder i Finaref AS har en kontraktfestet bonus opptil 30% som fordeles over tre år. Bonus fatsettes hvert år av en egen komité, som setter opp regler, mål, samt oppfølging av tidligere års bonuser. Dette blir styrebehandelet hvert år. I tillegg har daglig leder en styregodkjent avtale på en lojalitetsbonus knyttet til et spesifikt prosjekt Credit Agricoles har i Norden Antall hvorav Antall hvorav årsverk menn årsverk menn 14 7% 13 8% Sida 14 av 24

16 Sum Pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som omfatter alle ansatte i selskapet. 8 ansatte er inkludert i en ytelsebasert ordning og 4 er inkludert i den innskuddsbaserte ordningen. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Selskapet har for regnskapåret 2013 endret diskonteringsrente for beregning av pensjonsforpliktelse. For regnskapet 2013 har selskapet valgt å benytte renten på norske obligasjoner med særskilt sikkerhet (såkalte OMF-er) som diskonteringsrente istedenfor statsobligasjonsrenten. I henhold til IAS 19 skal diskonteringsrenten som benyttes ved beregningene på balansedagen, fastsettes med henvisning til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet og dypt marked eller til statsobligasjonsrenten. Endringen i diskonteringsrente er i tråd med vurdering gjort av Norsk Regnskapsstiftelse som har kommet frem til at markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) tilfredsstiller kravene til foretaksobligasjoner med høy kvalitet og dypt marked. Finanstilsynet fastsatte 8. mars 2013 et nytt minimums dødelighetsgrunnlag for kollektiv forsikring, (K2013). Ved beregning av pensjonsforpliktelsene har Finaref AS tatt i bruk K2013 BE. Årets aktuariell gevinst pensjoner utgjø og er i hovedsak knyttet til overnevnte endring i forutsetninger. Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Endring brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsforpliktelse 1.1 Tilgang og avgang Rentekostnad AGA av netto pensjonsforpliktelse Aktuariell gevinster og tap Utbetaling pensjon/fripoliser Brutto pensjonsforpliktelse Endringer brutto pensjonsmidler: Virkelig verdi pensjonsmidler 1.1 Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Faktisk avkastning på pensjonsmidler AGA av netto pensjonsmidler Premieinnbetalinger Utbetaling av pensjoner/fripoliser Aktuariell gevinster og tap Virkelig verdi pensjonsmidler AGA av netto pensjonsforpliktelse Netto balanseført pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00% 2,20% Forventet lønnsregulering 3,75% 3,25% Forventet pensjonsøkning 0,60% 0,00% Forventet G-regulering 3,50% 3,00% Forventet avkastning på fondsmidler 4,00% 2,20% Sida 15 av 24

17 Note 7 Driftsmidler Anskaffelseskost Biler Inventar/Innredning Kontormaskiner Av- og nedskrivninger Avskrivninger Tilgang under året 0 0 Avgang under året 0 0 Bokført verdi Ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den 1, Årets ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den Bokført verdi driftsmidler Note 8 Øvrige driftskostnader Markedsføringskostnader Porto, og betalingsavgifter Kreditopplysning- og inkassokostnader Revisjon och konsulentkostnader Øvrige kjøpte tjenster Øvrige kostnader Øvrige administrasjonskostnader Note 9 Utlån til kunder Utlån til kunder, brutto Avsatt for fremtidig kundetap (kapital, renter og avgifter) Utlån til kunder, netto Av brutto utlån til kunder er Forfalt med mindre enn en måned Forfalt med mellom en til tre måneder Forfalt med mer enn tre måneder. Ikke forfalt Utlån til kunder brutto, brutto Tap på utlån Årets konstaterte tap Endring avsetning for tap Innbetalt på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Sida 16 av 24

18 Note 10 Skatter og forskjeller mellom regnskap og skatt Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt Endring utsatt skatt Justering av periodeskatt foregående år Årets totale skattekostnad i periodens resultat Årets skattegrunnlag for betalbar skatt i Finaref AS fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt og konsernbidrag Återbetald skatt förra året Ikke fradragsberettigede kostnader Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag - 10 Andre forskjeller Aktuarmessig tap på pensjonsforpliktelser innregnet direkte i egenkapital Årets skattegrunnlag for betalbar skatt i balansen Betalbar skatt i balansen Avstemming fra nominell til effektiv skattesats Regnskapsmessig resultat før skatt Skatt beregnet til ksattesats 28 % av resultat før skatt Effekt endring skattesats fra 28 % til 27 % Effekt av for mye/for lite betalt forrige år Permanente forskjeller Årets totale skattekostnad Effektiv skattesats ,1% 28,2% Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen: Anleggsmidler Pensjoner Netto negative midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel Endring Endring i netto balnseført utsatt skatt Balanseført verdi 1.1 Regnskapsført i periodens resultat Regnskapsført i andre inntekter og -kostnader Andre endringer Balanseført verdi , , , Sida 17 av 24

19 Note 11 Løpetidsinformasjon på utlån og innlån, bokført verdi Utlån til øvrige kredittinstitusjoner Likvide middler Sum utlån til øvrige kredittinstitusjoner Utlån til kunder Resterende løpetid maksimum tre måneder Resterende løpetid minimum tre måneder og opp til et år. Resterende løpetid over et år og maksimum fem år. Resterende løpetid utover fem år Sum utlån til kunder Vurdering av gjenstående løpetid skjer ut fra en beregning av kundens virkelige betalingshistorikk, ikke hva kunden har avtalt i sin låneavtale. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjenstående løpetid maksimum tre måneder Gjenstående løpetid mer enn tre måneder men maksimum et år Gjenstående løpetid mer enn et år men maksimum fem år Gjenstående løpetid mer enn fem år Sum gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig gjeld Gjenstående løpetid lavere enn tre måneder Gjenstående løpetid lavere enn et år Ikke definert forfallsstruktur Sum øvrig gjeld Sida 18 av 24

20 Note 12 Øvrige eiendeler Fordring på datterselskap 0 10 Forskuddsbetalte fordringer Øvrige eiendeler Sum øvrige eiendeler Note 13 Eierinteresser i andre konsernselskaper Årets resultat Selskap Aksjekapital for skatt Eierandel Bokført verdi Valuta Viab Inkasso AS mva % 200 NOK Hver aksje har en stemme. Investering i datterselskap er bokført etter kostmetoden. Finaref AS har i henhold til regnskapsloven 3-7 unnlatt å utarbeide konserregnskap. Finaref AB som eier Finaref AS til 100% utarbeider konserregnskap som omfatter Finaref AS med datterselskaper. Finaref AB er lokalisert i Borås, Sverige og konserregnskap mottas fra kontoret på Kolbotn i Norge. Viab inkasso har overflyttet alle sine kunder til andre inkassobyråer, og det er den ingen drift i selskapet Note 14 Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Skyldig feriepenger og arbeidsgiveravgift feriepenger Påløpne rentekostnader Periodisering agentkostnader Øvrig Påløpte kostnader og ikke opptjente inntekter Øvrig representerer markedsføringskostnader og pensjoner. Periodisering av agentkostnader er provisjon til AXO og Lendo på balanselånet som fordeles over 72 måneder. Note 15 Øvrig gjeld Betalbar skatt Netto pensjonsforpliktelse Skyldig offentlige avgifter Øvrig gjeld Øvrig gjeld Sida 19 av 24

21 Note 16 Kapitalkrav enligt Basel II Finaref AS rapporterar till Kredittilsynet i Norge. Basel II har som formål at kapitalkravet skal gjenspeile risikoer og sørge for å opprettholde et tilstrekkelig kapitalnivå i det finansielle systemet. Kravene er oppdelt i tre hovedpilarer. Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Minimumsnivå for kapitalkrav Kredittrisiko, markedsrisiko og operativ risiko skal kvantifiseres med hjelp av interne eller eksterne modeller og kapital skal avsettes i proposisjon til den beregnede risiko. Rettningslinjer for aktiv kapitaltillsyn Selskapet skal ha en prosess for å bedømme kapitalbehovet i relasjon til risiko eksponeringen samt ha en strategi for å sikre korrekt kapitalnivå. Myndighetene skal undersøke om denne prosessen er tilstrekkelig. Opplysningskrav - krav til åpenhet Skjerpede opplysningskrav skal bidra til god gjennomlysning av kreditt instituttenes kapitalsituasjon og risikoprofil. Markedets løpende prissetting på instituttenes gjeld og aksjer forventes avsløre endringer i bankenes risikoprofil. For Pilar 1 har Finaref AS besluttet å rapportere kreditt og markedsrisikoen i henhold til sjablonmetoden og operativ risiko i henhold til basismetoden. Sjablonmetoden innebærer at man skal ha en kapitalbase som minimum må være 8% av risikoveide eiendeler. For Finarefs del blir kapitalbasen egenkapital redusert med immaterielle eiendeler. Risikoveide eiendeler beregnes gjennom at man tar fram selskapets fordringer och risikoveier dem i henhold til motpartsrisiko. Motpartsrisikoen versettes etter følgende prinsipper: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitusjoner Fordringar på husholdninger Øvrige fordringer 0% 20% 75% 100% Kalkylen blir : Egenkapital redusert med immaterielle eiendeler Eiendeler på bankkonto * 20% + Fordringer på husholdnnger * 75% + Øvriga fordringer * 100% Kapitalbasen Egenkapital Foreslått utbytte Kapitalbasen etter foreslått utbytte >8% Risikoveide beregningsgrunnlag: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitut Fordringer på husholdninger øvrige fordringer nominellt risikovektet volum nominelt risikovektet volum belop belop 0% % % % Sida 20 av 24

22 Operativ risiko Operativ risiko beregnes i henhold til basismetoden som innebærer: De siste tre års gjennomsnittlig nettoinntekt (rentenetto + provisjonsnetto + netto finansielle transaksjoner og øvrige finansinntekter + mottatt utbytte) * 15%. Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Gjennomsnittsinntekt de siste tre år. 15% av gjennomsnittlig nettoinntekt Laveste kapitalkrav Gjennom å beregne 8% på risikovektet volum + operativ risiko i henhold til basmetoden får man fram selskapets kapitalkrav. Risikovektet volum Kapitalkrav for kreditt- og Kapitalkrav for kreditt- og markedsrisiko Kapitalkrav for operativ risiko Kapitalkrav i henhold til Pilar 1 Kapitaldekning % ,98% 18,88% Gjeldende retningslinjer for aktiv kapitaltillsyn, Pilar 2, besluttes ved ytterligere behov. Selskapet har følgende rapporteringsmøter der kapitalbehov er et område vi dekker. Riskscenarioer Kreditt- og markedsrisiko Operativ risiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Forretningsrisiko Strategisk risikoer Renterisiko Behandlas på følgende møter Rapporteringsmøte Operasjonell Risiko og Permanent Control Committee Financial Committee Financial Committee Rapporteringsmøte Rapporteringsmøte Rapportering till Finanstilsynet - rapporteres på rapporteringsmøte Perioder Månedsvis Halvårsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Månedsvis Månedsvis Kvartalsvis Kreditt- og markedsrisiko samt operativ risiko dekkes av kapitalkravet i Pilar 1. Ledelsen i selskapet har gjennom beslutning i overnevnte kommittéer under år 2013 at ytterligere behov for kapital ikke er aktuelt. Henviser til Crédit Agricole SA, hjemmeside: Sida 21 av 24

23 Note 17 Finansielle eiendeler og forpliktelser Per Virkelig Bokført Regnskapslinjen i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlån til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Regnskapslinjen i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlån til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Regnskapslinjen i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Gjeld til konsernselskap Andre finansielle forpliktelser Øvrig gjeld Finansielle forpliktelser Per Virkelig Bokført Regnskapslinjen i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Utlån til kredittinstitusjoner Andre finansielle forpliktelser Utån til kunder Finansielle forpliktelser Vurdering til virkelig verdi Langsiktige fordringer For opplysningsformål beregnes et virkelig verdi for langsiktige fordringer (utlån) gjennom å diskontere fremtidig kontantstrøm med nåværende aktuell rente. Rentebærende gjeld (gjeld til konsernselskap) For opplysningsformål beregnes virkelig verdi for rentebærende gjeld gjennom å diskontontere fremtidig kontantstrøm av hovedstol og rente med aktuell markedsrente. Kortsiktige fordringer og gjeld For kortsiktige fordringer og gjeld som kundefordringer og leverandørgjør, med en gjenværende løpentid på mindre enn seks måneder anses bokført verdi å reflektere virkelig verdi. Virkelig verdi hierarki Selskapet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Virelig verdi hierarkiet har følgende nivåer: Nivå 1: input er noterte priser (ujusterte) i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 2: input er annet enn noterte priser inkludert i Nivå 1 som er observerbare for eiendelen eller forpliktelsen, enten direkte (dvs. som priser) eller indirekte (dvs. utledet fra priser) Nivå 3: input for eiendelen eller forpliktelsen som ikke basert på observerbare markedsdata (ikke-observerbar input). Utlån til kunder er allokert til nivå 3. Utlån til kredittinstitusjoner, gjeld til konsernselskap og øvrig gjeld er allokert til nivå 2 Sida 22 av 24

24 Note 18 Finansiell risiko Kredit- og motpartsrisiko Med kreditrisiko menes risiko for manglende betaling fra lånetaker, slik at forpliktelsen fra lånetaker ikke kan overholdes. Håndtering av denne kredittrisikoen og derigjennom en analyse av kundens tilbakebetalingsevne gjennomsyrer hele selskapet og dets prosesser, i alt fra nykunderekruttering, kredittbedømming, månedlige purrerutiner og til slutt inkassoprosessen. Selskapet arbeider aktivt med kreditscoring og utnytter den kompetanse som finnes hos morselskapet i Sverige, samt hos eieren Credit Agricole. Kontinuerling overvåking og oppfølging, samt eventuell ytterligere behov for kapital, besluttes i månedelige rapporteringsmøter. Markedsrisikio Som markedsrisiko anses verdiendringer på finansielle instrumenter som følge av endringer i rente, valutakurser osv. Valutarisko: Selskapets valutarisiko er svært begrenset da både innlån, utlån og kostnader er i norske kroner. Flytende rente All utlåning skjer til varibal rente, mens innlåningen bindes til forskjellige tidsperioder for å best mulig matche utlånsperiodene. Dette innebærer at selskapet har relativ lav renterisiko. Annen risiko Likviditetsrisiko / lånegjeld Likviditetsrisiko er den risikoen selskapet har for på kort sikt å få innskrenket betalingsmuligheter (se note 11) Innlåningen skjer internt innen Crédit Agricole-konsernet for å minimere likviditetsrisikoen. Lokal bank benyttes for å sammenligne prissettingen. Opplåningen skjer i norske kroner. Kapitalforvaltning Ingen aktiv kapitalforvaltning skjer. Selskapet låner bare opp de likvide midlene som trengs for den løpende virksomheten. Operasjonell risiko Defineres som den risiko for tap som skyldes manglende rutiner, kontroller, mennsklige feil eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumentere interne prosesser. Disse følges opp kontinuerling gjennom intern og ekstern granskning. Sida 23 av 24

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Årsregnskap 2012 Org.nr: 964 433 798 , org nr: 964 433 798 Årsberetning for regnskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelse och daglige leder för avgir herved følgende arsberetning. Innhold Sidan Årsberetning

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsregnskap Q3 2015

Kvartalsregnskap Q3 2015 Kvartalsregnskap Q3 2015 1 Kvartalsregnskap Q3 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 2012 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.12 31.mar.12 30.jun.11 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

KLP Kreditt AS. Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter

KLP Kreditt AS. Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer