Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser?"

Transkript

1 Metodar for å innhente brukarkarakteristika og meiningar i fjellområde: intervju eller sjølvregistreringkasser? Odd Inge Vistad Human Dimension Department, NINA, Lillehammer

2

3 Struktur og innhald Kva er «ut fra våre rammebetingelser»? Monitoring eller brukarundersøking? Kravet til systematikk Gjentak, behov for samanlikning? Kasser eller intervju? Særpreg ved metodane? Føresetnader for kasser!? når må ein bruke intervju? Alternativ til desse to? Mine dårlege og gode erfaringar

4 Våre norske rammer; Mandatet? Kva er Merkevarestrategi / Besøksforvaltning? Den sosiale dimensjonen i NP, eller reiselivsfokus? Betre kunnskap (sosialt og økologisk) for betre forvaltning, eller eit grunnlag for reiselivsstrategi? Naturmangfaldslova ( 1, 33 og 35): bevare intakte økosystemer, og være tilgjengelig for enkelt friluftsliv..tilrettelegge for bruk som bidrar til å opprettholde naturverdiene Ferdsel til fots i samsvar med friluftsloven er tillatt Inga endring i lov og forskrifter? (Ramsar-konvensjonen!) Forvaltninga også «ansvar for» den «aksepterte bruken»? = Besøksforvaltning? Verneområde: frå ØS til SØS (= Sosiale-Økologiske System)?

5 Norske rammer? Det strukturelle? Nasjonal standard tilseier ein vid ambisjon Ulike formål ulike design: I (den eine) parken? Brukarundersøking? Tilpasse eit (ideal-)design Repeterande? krev fastare struktur (samanlikne! = monitoring). Unngå ordet OVERVAKING?! Mellom parkar krev klar struktur (samanlikne!) Internasjonal samanlikning? Indikatorval? Lokale særpreg Samanlikne område? Styrer spørsmåla og bruken av «indikatorar»

6 Norske rammer? Økonomi? Økonomi påverkar handlingsrommet Tematiske rammer i undersøkingane? Metodiske konsekvensar! Ideelt opplegg, eller kompromiss? Berre feltskjema, eller felt+ etterundersøking? Representativitetskrav? Geografisk Brukarspekteret (nokon er vanskelege å nå) Årstider Kulturelt og lokalt særpreg (utover det samiske)? Lokal bruk tilreisande/turistar? «Duett eller duell»? Lokale: Vil ikkje bli overvaka ; vil ikkje haldast utanfor!

7 Kasse eller intervju

8 Kasseundersøkingar 1 Strukturert lett å repetere med same design Monitoring! Representativitet (men likevel selektiv: jfr automatisert ferdselsmåling: krev STI/VEG) Dvs. LINJEFERDSEL Føresetnader for god gjennomføring: Robuste kasser God plassering av kassene representativitet, effektivitet: respondentens «rytme» Utforminga av info-teksten på kassene! Eintydig skjema: A5 ev. bretta A4 Tilsyn med /tøming av kassene

9 Kasseundersøkingar 2 Utfordringar: Fare for «systematisk» bortfall: Lokalfolk, joggarar, syklistar, padlarar? Vanskeleg å nå: Motstand i hovudet! («overvaking») Vanskeleg å nå: Motstand i aktiviteten! Vanskeleg å nå: Uvêr og kulde Korleis motivere for utfylling? Gjennomføre bortfallstudiar Supplere med stikkprøveintervju? Fare for hærverk «overvakingspøkelset!» «Viltkamera er eit gode hvis det blir brukt til å få meir kunnskap om dyr sin ferdsel i naturen, men ikkje for å overvake folk, meiner Datatilsynet» (NRK, 2013) Vanskeleg ved opphoping av folk?!

10

11 Intervju i felt 1(med / utan skjema?) Kjernekvaliteten: Djubdeintervju ( monitoring) Fokus: Meining, forståing, «kvifor?» Her: MED skjema ( strukturering! light?) Utfordringar: Vanskelegare å standardisere?! monitoring? Kan utnytte stor intervjustab systematisk! (Litauen) Val av lokalitetar, tidspunkt/-innsats representativitet, gjentak monitoring Kostbart må økonomisere med innsatsen NP: timing av intervjuet; må passe inn for respondenten

12 Intervju i felt 2 Fordelar: Alle utfordringar med Kassemetoden er borte! Intervjuar kan forklare bakgrunn/spørsmål mm Kan motivere for utfylling (og det funkar!) Kan bruke større skjema ( etterundersøking) Kan takle folkesamlingar (mange samstundes) Aller viktigaste fordel: Uavhengig av linjeferdsel /sti / veg: AREAL-bruk, eit krav i visse område ( distrikts-svalbard ) Kan nå andre aktivitetar/brukarar enn kassemetoden

13

14

15 Oppsummering: Kasser: + Billigare, effektivt, kan standardiserast, kan også rekne volum, (del-)representativt Oppfølgjing, etterskjema, selektiv (sti), ein og ein, motivasjonsproblem? bortfallet? (teste) Intervju: + Fleksibelt, motivere resp., eitt skjema, når «vanskelege» grupper, taklar ein flokk Kostbart, vanskelegare å standardisere, som monitoring krev det stor stab Kven skal gjennomføre/analysere; forvaltninga?

16 Andre metodar / tilnærmingar? Dei finst, men er dei gode? 1. Når lågt budsjett: Skal ein få andre til å dele ut/ samle inn skjema gratis/billig? Hotellresepsjon, turisthytter, turistkontor, guidar, info-senter ++: T.d. ved DNT-hytter i nasjonalparkar? Mitt råd: NEI, NEI, NEI! 2. Betaling registerbygging (jakt, fiske, bom ) Namn/e-post: utgangspunkt for skjemautsending. Mitt råd: Viktig supplering!

17 Mitt tips: Hva du gjør, gjør fullt og helt! Kompromiss Ikkje berre dårlegare resultat, men gjerne ubrukeleg! TAKK!

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettar og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettar og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finn du som er forelder til ein elev som går på grunnskolen, ei oversikt over sentrale rettar og plikter. Rettane og pliktene

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad

Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter. Odd Inge Vistad 441 Ferdsel ut frå fjellnære reiselivsbedrifter Odd Inge Vistad NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Tilstandsrapport for:

Tilstandsrapport for: Vik kommune Oppvekst Tilstandsrapport for: Kulturskule Barnehage Grunnskule i Vik kommune driftsåret 2010-2011 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Samandrag... 5 3. Barnehage... 6 3.1. Barn og tilsette... 6 3.1.1.

Detaljer

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO

0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ± VW\ULQJ RJ VDPVSHO ± 0HOGLQJ WLO 6WRUWLQJHW 0HOG 6W 6WDW RJ NRPPXQH ² VW\ULQJ RJ VDPVSHO 2SSO\VQLQJDU RP DERQQHPHQW ODXVVDO RJ SULV InU HLQ KMn )DJERNIRUODJHW 3RVWERNV 3RVWWHUPLQDOHQ %HUJHQ ( SRVW RIISXE#IDJERNIRUODJHW QR 7HOHIRQ )DNV ZZZ IDJERNIRUODJHW QR RIISXE 0HOG 6W 2IIHQWOHJH LQVWLWXVMRQDU

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer