KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen"

Transkript

1 RAPPORT akuttmedisinske situasjoner. KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Telefon: Telefaks: Bergen, februar 2006

2 TITTEL RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Rapport fra legevaktsleger og ambulansepersonell i akuttmedisinske situasjoner KoKoms hovudoppgave er å monitorere og vidareutvikle medisinsk nødmeldeteneste i Norge Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Web: E-post: Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Haukelandsbakken FORFATTAR (AR): (Alfabetisk) Arne O. Aksnes, Kristine Dreyer, Hans Kristian Solberg og Terje Olav Øen Layout/red. Kristine Dreyer, Arild Grebstad, Cathrine Strøm og Anne Buset Vassbotn OPPDRAGSGJEVAR(AR) ISBN NR: DELRAPPORT: SAKSNUMMER: OPPDRAGSGJEVAR SIN REF. PROSJEKTNR PROSJEKTLEIAR: (NAMN, SIGN) Kristine Dreyer GRADERING Åpen DATO: SIDETAL OG BILAG: 47 FRAMSIDE- ILLUSTRASJON: KoKom SAMANDRAG: Som del av prosjekt Samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner var det behov for å kartlegge legevaktsleger og ambulansepersonells forventninger til kunnskap i egen og den andres yrkesgruppe. Ved hjelp av en spørreundersøkelse skulle spørsmål innen teknikk, kommunikasjon og beredskap besvares. Resultatene fra spørreundersøkelsen skulle vise hvilke felt det er viktig å fokusere på i en grunnleggende opplæring- og treningspakke for helsepersonell innen samhandling i 1. og 2.linjetjenesten. Spørreundersøkelsen bekrefter at de temaene prosjektgruppen antok var viktige for samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner, faktisk er det. Det innebærer at et opplærings- og treningsprogram må inneholde grunnleggende tema i teori og praksis innen radiokommunikasjon og ansvar/funksjon. Besvarelsene viser at det er relativt liten forskjell på oppfatninger/ holdninger i land og by. Vi har fått styrket grunnlaget for innholdet i opplæringspakken. Opplæringspakken er utarbeidet i form av CD med et lærehefte som beskriver med film og ord ansvar og rollefordeling mellom akuttmedisinske situasjoner.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. SAMMENDRAG INNLEDNING METODE SPØRRESKJEMA Faktaopplysninger Forventninger BEARBEIDE RESULTATER RESULTATER RESULTAT AV FAKTAOPPLYSNINGER RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSEN Forventninger til ambulansepersonell om radiokommunikasjon Forventninger til lege om radiokommunikasjon Forventninger til ambulansepersonell om utstyr og funksjonalitet Forventninger til leger om utstyr og funksjonalitet GROV OPPSUMMERING AV RESULTATER DISKUSJON KONKLUSJON ANBEFALINGER DEFINISJONER VEDLEGG EN OVERSIKT A) FØLGEBREV TIL SPØRREUNDERSØKELSEN. 18 B) SPØRREUNDERSØKELSEN KOMMENTARER FRA RESPONDENTER RÅDATA: SAMLET PROSENTVIS OVERSIKT...FIGUR B RÅDATA: LEGEVAKTSLEGER SAMLET OVERSIKT FIGUR B RÅDATA: AMBULANSEPERSONELL SAMLET OVERSIKT FIGUR B OVERSIKT OVER GRAF 1-12: FORVENTNINGER TIL EGEN OG ANNEN PROFESJON, ALLE SMÅ VERSUS STORE KOMMUNER 28 Graf 1: Radiokommunikasjon A om A. 29 Graf 2: Radiokommunikasjon L om A. 31 Graf 3: Radiokommunikasjon A og L om A. 32 Graf 4: Radiokommunikasjon A om L. 33 Graf 5: Radiokommunikasjon L om L.. 35 Graf 6: Radiokommunikasjon A og L om L Graf 7: Utstyr og funksjonalitet A om A.. 38 Graf 8: Utstyr og funksjonalitet L om A Graf 9: Utstyr og funksjonalitet A og L om A Graf 10: Utstyr og funksjonalitet A om L Graf 11: Utstyr og funksjonalitet L om L Graf 12: Utstyr og funksjonalitet A og L om L Vedlegg: Tabell 2: Legevaktsordning gjennom døgnet (dag, kveld og natt). Sektordiagrammene er basert på alle data fra begge profesjoner (L og A)

4 1. FORORD Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til at medisinsk nødmeldetjeneste fungerer optimalt som en del av helsetjenesten. Dette gjøres blant annet med å bidra til kompetanseoppbygging i form av å: - Utarbeide opplæringsplaner for personell innen medisinsk nødmeldetjeneste. - Delta i utvikling av systemkrav og enhetlige prosedyrer. Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. For å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte er det av betydning at alle kjenner til egne og de andres ansvarsområder/oppgaver i de ulike situasjoner. Som del av prosjekt Samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner var det behov for å kartlegge legevaktsleger og ambulansepersonells forventninger til kunnskap i egen og den andres yrkesgruppe. Ved hjelp av en spørreundersøkelse skulle spørsmål innen teknikk, kommunikasjon og beredskap besvares. Resultatene fra spørreundersøkelsen skulle vise hvilke felt det er viktig å fokusere på i en grunnleggende opplærings- og treningspakke for helsepersonell innen samhandling i 1. og 2.linjetjenesten. Resultater fra spørreundersøkelsen og prosjektgruppens erfaringer har også gitt grunnlag for forslag til kompetansekrav for helsepersonell som deltar i akuttmedisinsk beredskap. Disse er presentert i læreheftet som følger i tilhørende cd-rom. Resultater fra spørreundersøkelsen er presentert i denne rapporten. Takk til alle respondenter og gode kolleger for et godt samarbeid! Prosjektgruppen bestod av: Arne O. Aksnes, kommunelege l, Kvam herad Hans Kristian Solberg, beredskapsrådgiver Sørlandet Sykehus HF Terje Olav Øen, ambulansesjef Helse Førde Utarbeidelse av grafer og layout i rapporten; Cathrine Strøm, tilrettelegging; Anne Buset Vassbotn Utvikling og utforming av database; Arild Grebstad Bergen 13. februar 2006 Kristine Dreyer Rådgiver 2

5 2. SAMMENDRAG Hensikten med spørreundersøkelsen var å kartlegge behov for reelle kunnskaper og praktiske ferdigheter hos utøvende legevaktsleger og ambulansepersonell. Spørsmålene i spørreundersøkelsen bygger på respondentenes forankring innen legevakt, nødmeldetjeneste og ambulanse. Et felles skjema ble utarbeidet, og begge gruppene skulle besvare hva de forventer av egen og den andres profesjon. Undersøkelsen fokuserte på forventninger til kunnskap og ferdigheter innen samhandling hos egen og den andre helsepersonellgruppen. Dette inkluderer tekniske prosedyrer, kommunikasjon og beredskap, samt rolle og funksjon ved ulykker. Spørreundersøkelsen bekrefter at de temaene prosjektgruppen antok var viktige for samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner, faktisk er det. Det innebærer at et opplærings- og treningsprogram må inneholde grunnleggende tema i teori og praksis innen radiokommunikasjon og ansvar/funksjon. Forskjellene i forventninger relatert til kommunestørrelse er mindre enn prosjektgruppen forventet. Respondentene svarer ulikt på bruk av telefonfunksjon. Det er interessant å registrere at leger i større kommuner synes denne funksjonen er viktig for ambulansepersonell, mens denne gruppen selv mener den er lite aktuell. Både leger og ambulansepersonell mener at telefonfunksjonen er lite viktig også i mindre kommuner. På en del områder viser det seg at legene er mer utsatt for å få oppgaver ved en stor hendelse når man er i en mindre kommune enn i en større. Svarene kan underbygge at det også blant helsepersonell viser seg at en ikke har god nok kunnskap om hverandres ansvar og oppgaver. Kommentarfeltet var benyttet av mange (se vedlegg 10.2). De belyser igjen det faktum at det er mangelfull opplæring og at helseradionettet ikke er i bruk etter intensjonen. Besvarelsene viser at det er relativt liten forskjell på oppfatninger/ holdninger i land og by. Vi har fått styrket grunnlaget for innholdet i opplæringspakken. Det er i stor grad samsvar mellom ambulansepersonell og legevaktsleger i henhold til de i svar som er gitt og også i henhold til hva vi hadde tenkt å vektlegge. Prosjektet fokuserte bevisst ikke på andre etater sine oppgaver. I henhold til mandat for prosjektet skulle forventninger mellom helsepersonellgrupper undersøkes, og på grunnlag av svar utarbeide en opplæringspakke. Samhandling mellom de ulike etater anbefales som et viktig satsingsområde i et annet prosjekt. 3

6 3. INNLEDNING Dette prosjektet har fått navnet Samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner og supplerer KoKom s håndbok Akuttmedisinsk kommunikasjon og samhandling, informasjon om medisinsk nødmeldetjeneste og akuttmedisinsk arbeid i Norge (versjon 1 i 2000 og versjon 2 i 2002). Håndboka gir en innføring i arbeidsfordeling og ansvarsforhold i akuttmedisinske situasjoner. Primær målgruppe var nye leger i 1. linjetjenesten. I ettertid ser vi at håndboka er blitt godt mottatt innen alle helsepersonellgrupper i både 1. og 2. linjetjenesten. Hovedmål for prosjekt Samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner : å sikre: 1) standard og kvalitet i samhandling mellom helsepersonell i 1.og 2. linjetjenesten 2) minimumsnivå for planlagt handlingsmønster i samhandling mellom helsepersonell Presentasjon av prosjektet: Delprosjekt A Ved hjelp av en spørreundersøkelse kartlegge helsepersonells (legevaktsleger og ambulansepersonell) forventninger om kunnskap og praktiske ferdigheter innen samhandling Beskrivelse: Dette inkluderer forventninger til kunnskap og ferdigheter innen tekniske prosedyrer, kommunikasjon og beredskap, samt rolle og funksjon ved ulykker. Et felles skjema ble utarbeidet for legevaktsleger og ambulansepersonell. Begge skulle besvare hva de forventer av egen og den andre yrkesgruppen Mål for delprosjekt A Resultatet Innhente informasjon som kunne bekrefte eller motsi våre hypoteser og problemstillinger og hva vi ville vektlegge som viktige oppgaver i vår opplæringspakke. Gruppens opplevelse av virkeligheten har vært viktig å få bekreftet stemmer med den oppfatning som resten av fagmiljøet i Norge har. Spørreundersøkelsen er basert på prosjektgruppens oppfatning av hvilke områder som er sentrale, og dermed relevante for opplæringspakken. Samtidig ønsket vi å avklare om det var områder som ikke er sentrale. Hvilke områder som oppfattes som aktuelle å undersøke fremgår av spørsmålene. Spørsmålene er valgt ut i forhold til mandatet, som fokuserer på samhandling og kommunikasjon mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner. Andre relevante områder som er viktige for kvaliteten av den akuttmedisinske kjeden vil være med i filmen Presenteres i denne rapporten 4

7 Delprosjekt B Utarbeide opplæringspakke for kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell Beskrivelse: Prosjektet skal utarbeide et anvendelig verktøy i form av et lærehefte og en cd-rom med emner/prosedyrer. Dette skal kunne brukes til både opplæring og egentrening/selvstudium. Opplæringspakken baseres på at målgruppen ikke tidligere har gjennomgått opplæring og trening innen kommunikasjon og samhandling. - Opplæringspakken (heftet og medfølgende cd-rom) skal gi en kort og oversiktlig innføring i hva som er viktig å vite når det haster. Hvilket ansvar har du? Hva er forventet av deg? Hvilke kommunikasjons- og samhandlingsveier finnes? Hvilket utstyr skal brukes? Hvordan skal utstyret brukes? - Forslag til kompetansekrav og mal for sertifisering innen bruk av utstyr skal inngå i opplæringspakken Resultat Presenteres i en egen opplærings/treningspakke Delprosjekt C Utarbeide forslag til kompetansekrav innen akuttmedisinsk samhandling for helsepersonell i beredskap Beskrivelse: Delprosjektet fremmer forslag til kompetansekrav for helsepersonell om hvilke kunnskaper og ferdigheter som kreves for å utøve en forsvarlig tjeneste. Forslaget er utviklet slik at det kan brukes som en sjekkliste for helsepersonell, for testing av egne ferdigheter, samhandlingsprosedyrer og rutiner for øvelse/trening i sjeldnere brukte prosedyrer Resultat Presenteres som en del av opplæringsprogrammet, se delprosjekt B 5

8 4. METODE I oktober 2003 sendte KoKom ut en spørreundersøkelse. Mottakerne omtales heretter i spørreundersøkelsen som respondenter. Hver respondent fikk et informasjonsbrev sammen med et spørreskjema (se vedlegg 10.1a og b). Målgruppen for spørreundersøkelsen var helsepersonell som utøver akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (prehospitale tjenester). Spørreundersøkelsen ble sendt ut til ambulansesjefer/ledere og kommuneleger/ medisinsk ansvarlig, men forventningene er rettet mot ambulansepersonell og primærleger som gruppe. Spørsmålene i spørreundersøkelsen bygger på respondentenes forankring innen legevakt, nødmeldetjeneste og ambulanse. 4.1 SPØRRESKJEMA Spørreskjemaet var tredelt. Innledningsvis var det rettet spørsmål mot kommunen som respondenten jobber i, hans/hennes profesjon, forventninger både til utøvende legevaktsleger og ambulansepersonell samt plass for kommentarer. Spørreskjemaets oppbygning: Faktaopplysninger: Populasjonsstørrelse Profesjon Legevaktsordning Forventninger: Ferdigheter og kjennskap til radiokommunikasjon Kjennskap til funksjon og tilgang til utstyr ved ulykker Egne kommentarer: Åpent felt til respondenten for egne kommentarer Faktaopplysninger Spørreundersøkelsens innledende spørsmål er størrelsen på kommunen (populasjonsstørrelse) som respondenten jobber i. Alternativene er: , , eller innbyggere. I denne rapporten definerer vi kommuner opp til innbyggere som små kommuner. Store kommuner definerer vi som kommuner over innbyggere. Organisering av legevaktsentral kan variere gjennom døgnet. Respondentene krysset av for hvilken ordning som ble brukt på dagtid, kveld og natt. Alternativene var: Egen LV-sentral, egen legevakt, interkommunal legevaktsentral eller interkommunal legevakt Forventninger Uavhengig av profesjon skulle respondentene svare ut i fra hans/hennes forventninger om begge profesjoners kompetanse, ferdigheter, kjennskap, tilgang på utstyr med mer. Respondenten krysset av for hvilken profesjon han/hun har. De andre spørsmålene skulle besvares uavhengig av hans/ hennes profesjon. Spørsmålsalternativene var: må kunne (MÅ), bør kunne (BØR) eller om det ikke er nødvendig (NEI). Hver problemstilling var belyst med flere spørsmål (se tabell under). 6

9 Oversikt over problemstillinger med underspørsmål: Problemstilling: Radiokommunikasjon: Spørsmål Praktiske ferdigheter for bruk av utstyr: - Sende status - Svare på oppkall fra sentral eller annen bruker - Sende oppkall til LV - Sende oppkall til AMK - Sende sikkerhetsalarm - Bruke telefonfunksjon - Skifte kanaler i egen kommune og til nabokommune - Bruke redningskanal en og tofrekvent - Bruke snudd kanal - Bruke taleforvrenger Begrepsforståelse: - Forstå hastegrad basert på Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Kjennskap/kunnskap til prosedyrer: - Prosedyre for svar på rød respons - Prosedyre for svar på oppkall - De vanligste statuskodene Utstyr og funksjon ved ulykker: Tilgang på ustyr: - Ha tilgang til hvit vest (merkevest) - Ha tilgang til utrykningsklær - Ha tilgang til akuttutstyr for sikring av frie luftveier og sirkulasjon Kjenne eget og andres ansvarsområde: - Funksjonsinnholdet i rollen som fagleder sanitet (helse) - Kjenne funksjonsinnholdet i rollen som Operativ leder sanitet (helse) - Kjenne oppgaver og funksjoner hos andre nødetater/redningsressurser - Sikker opptreden på skadested, kjenne risiko og faremoment Kjenne beredskapsplaner: - Kjenne krise/beredskapsplan for lokal helsetjeneste herunder også ambulansetjeneste Medisinsk faglig kompetanse: - Kunne gi medisinsk behandling på skadestad - Ha kjennskap til gjeldene algoritme for A- HRL - Ha kjennskap til prinsippene for moderne traumebehandling utenfor sykehus 4.2 BEARBEIDE RESULTATER I denne rapporten sammenlignes prosentvise verdier mellom og innen samme gruppe av respondenter. Prosentene er beregnet ut i fra svarfordelingen (MÅ, BØR, NEI) for hver 7

10 respondent. Prosentvis fordeling av svarene (MÅ, BØR, NEI) sammenlignes innen profesjonen og mellom profesjonene. Da svarene ble bearbeidet, ble svarene fra MÅ og BØR slått sammen. Dette ble gjort for å lettere synliggjøre hva som forventes av en profesjon (MÅ eller BØR) og hva som ikke forventes (NEI). Svarene er organisert i en database (Microsoft Access), se vedlegg , fig B.1.1 Rådata samlet prosentvis oversikt, , fig B.2.1 Rådata Legevaktsleger samlet prosentvis oversikt og , fig B.3.1 Rådata Ambulansepersonell samlet prosentvis oversikt. Alle skjema med utfylte faktaopplysninger er tatt med. Svar fra respondentene er angitt i numeriske verdier (eksakt antall) og i prosent. For behandling og presentasjon av dataene har vi brukt Microsoft Excel. Det er stor forskjell i datamengde mellom profesjonene og populasjonsstørrelsene. Konsekvensen er at de numeriske tallverdiene ikke er sammenlignbare. Dataene presenteres derfor i prosent. Svarene (MÅ/BØR og NEI) sammenlignes mellom og innen profesjonene. I de tilfellene hvor datamateriale er lavt (under 10), er de numeriske verdiene interessante for å vurdere validiteten av verdiene. Resultatene fra vår spørreundersøkelse er delt inn i faktaopplysninger og forventninger. Faktaopplysningene er uavhengig av profesjon, mens forventningene kan være forskjellige mellom profesjonene. Svarene vurderes samlet (både legevaktsleger og ambulansepersonell) for faktaopplysningene og separat for forventninger. Heretter forkortes legevaktsleger med L. Forkortelsen A uttrykker ambulansepersonell. 8

11 5. RESULTATER De fleste kommuner i Norge har en populasjonsstørrelse på under innbyggere. I vår undersøkelse hadde alle populasjoner en høy svarprosent (se tabell 1). For mer informasjon om svarene, se vedlegg 10.3: Figur B.1.1 samlet prosentvis oversikt + vedlegg 10.4:Figur B.2.1 leger samlet oversikt+ vedlegg 10.5 Figur B.3.1. ambulansepersonell samlet oversikt. Ikke alle respondenter svarte på alle spørsmål. Antall svar kan derfor variere på et bestemt spørsmål. Tabellen nedenfor gir en oversikt over svarprosent for utlevert spørreskjema. Spørreundersøkelsen er sendt ut til kommuneleger, og det er kommet svar fra 205 kommuner når det gjelder svar fra Legevaktsleger (L). Noen ambulansesjefer kopierte spørreskjemaet og leverte dette til ambulanselederne og - personell. Følgen av det er at vi fikk en svarprosent på mer enn 100 %. Tabell 1. Fordeling av antall svar sett i forhold til kommunestørrelsen. Tallene i siste kolonne er antall kommuner i Norge med den aktuelle populasjonsstørrelsen. Kommunestørrelse: Leger (L) Antall svar fra: Ambulansepersonell (A) Totalt antall svar Antall kommuner i Norge Små kommuner: Store kommuner: Sum store kommuner Totalt antall RESULTAT AV FAKTAOPPLYSNINGER Organisering av legevaktsentral og legevakt i kommunene varierer gjennom døgnet. På dagtid i små kommuner med populasjon under har 25 % egen LV-sentral, versus 37 % i de store kommunene. I små kommuner er 24 % av LV-sentralene organisert interkommunalt, mot 20 % i store kommuner (med populasjon over ). For egen legevakt er fordelingen relativ lik, 44 % i små mot 37 % i store kommuner. Bare 6 % av de små kommunene og 7 % av de store har interkommunal legevakt på dagtid. Organisering på kveld og natt er relativ lik med hensyn til tid på døgnet. 38 % har interkommunal LV-sentral på natt mot 27 % i store kommuner. 24 % i små og store kommuner har interkommunal legevaktordning på natt-tid. 22 % av de små kommuner har egen legevakt mot 27 % av de store. For mer informasjon, se tabell 2. (side 48) 9

12 5.2 RESULTAT AV SPØRREUNDERSØKELSEN Svarene fra spørreundersøkelsen deles inn etter profesjon og populasjonsstørrelse (små og store kommuner). Spørsmålene er knyttet til to problemstillinger: 1) Radiokommunikasjon med 14 spørsmål 2) Utstyr og funksjon ved ulykker med 11 spørsmål En detaljert oversikt over problemstillingene presenteres i metodekapittel. Profesjonenes forventninger var delt inn i svaralternativene: nei (NEI) og må eller bør (MÅ+BØR). Grafene har vært sentrale i prosjektgruppens arbeid med drøfting av svarene på spørreundersøkelsen. De er lagt som vedlegg til rapporten. (Vedlegg 10.6, Graf 1 12). Selv om det var ambulansesjefer/ledere og kommuneleger/medisinsk ansvarlige som var med i undersøkelsen, er forventningene (eller mangel på sådan) rettet mot ambulansetjenesten/ambulansepersonell som gruppe eller primærleger som gruppe Forventninger til ambulansepersonell om radiokommunikasjon Alle A i både store og små kommuner (se Graf 1) forventer at A må kunne alt som er definert om radiokommunikasjon, med følgende unntak: 15,52 % av A i små kommuner mener A ikke trenger kunne telefonfunksjon 5,36 % av A i små kommuner mener A ikke trenger kunne bruke snudd kanal 5,36 % av A i små kommuner og 0 % av A i store kommuner mener A ikke trenger kunne bruke taleforvrenger Alle L i både store og små kommuner (se Graf 2) forventer at A må kunne alt om radiokommunikasjon med følgende unntak 5,00 % av L i store kommuner mener A ikke trenger kunne sende status 5,00 % av L i store kommuner mener A ikke trenger kunne sende oppkall til LV 5,16 % av L i små kommuner mener A ikke trenger kunne sikkerhetsalarm 20,25 % av L i små kommuner og 10,53 % i store kommuner mener A ikke trenger kunne telefonfunksjon 19,85 % av L i små kommuner og 7,14 % i store kommuner mener A ikke trenger kunne bruke snudd kanal 17,93 % av L i små kommuner og 5,88 % i store kommuner mener A ikke trenger kunne bruke taleforvrenger Graf 3 viser svar fra A og L samlet, og illustrerer at det er en stor grad av enighet i gruppene når det gjelder forventninger til A Forventninger til lege om radiokommunikasjon På dette området (se Graf 4) var det såpass stor forskjell på forventningene fra A og L at svarene på enkeltspørsmål er behandlet hver for seg. Alle A i både store og små kommuner (se Graf 4) forventer at L må kunne: 10

13 Sende oppkall til LV og AMK Svare på rød respons Prosedyre for svar på oppkall Sikkerhetsalarm Forstå hastegrad basert på Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Et mindretall av L i store og små kommuner (se Graf 5) har ikke forventninger til at L skal kunne dette. Ca 16 % av A og L samlet (se Graf 6) mener at L verken trenger å kunne sende statusmeldinger eller kjenne de vanligste statuskodene. Dette gjelder i noe større grad for større enn for små kommuner. 100 % A (se Graf 4) forventer alle L må kunne skifte kanal. Ca 20 % av L i små og store kommuner (se Graf 6) mener dette ikke er nødvendig. Ca 30 % av både A og L (se Graf 6), noen flere L enn A, mener L ikke trenger kjenne telefonfunksjonen. 47,98 % av både A og L i små kommuner (se Graf 6), og 32,26 % i store kommuner, noen flere L enn A, mener L ikke trenger bruke snudd kanal. 36,00 % i av både A og L små kommuner (se Graf 6), og 32,43 % i store kommuner, noen flere L enn A, mener L ikke trenger kunne bruke taleforvrenger Forventninger til ambulansepersonell om utstyr og funksjonalitet Alle A i både store og små kommuner (se Graf 7) forventer at A må kjenne til/ha tilgang til beskrevne funksjoner og utstyr. Alle L i små og store kommuner (se Graf 8) mener A må kjenne til/ha tilgang til beskrevne funksjoner og utstyr, med følgende unntak: 5,56 % av L i store kommuner mener A ikke trenger kjenne til krise-/beredskapsplan for lokal helsetjeneste 4,52 % av L i små kommuner mener A ikke trenger tilgang på hvit vest 2,58 % av L i små kommuner mener A ikke trenger tilgang til utrykningsklede 5,37 % av L i små kommuner mener A ikke trenger kjenne til rollen som fagleder helse 4,03 % av L i små kommuner mener A ikke trenger kjenne til rollen som operativ leder helse 2,55 % av L i små kommuner mener A ikke trenger kjenne til krise-/beredskapsplan for lokal helsetjeneste Graf 9 (se vedlegg) viser svar fra A og L samlet, og bekrefter at det er en stor grad av enighet i gruppene når det gjelder forventninger til A Forventninger til leger om utstyr og funksjonalitet Alle A i både små og store kommuner (se Graf 10) mener L må kjenne til/ha tilgang til beskrevne funksjoner og utstyr, med følgende unntak: 14,29 % av A i store kommuner mener L ikke trenger tilgang på hvit vest 6,25 % av A i store kommuner mener L ikke trenger kjenne til sikker opptreden på skadested Et stort flertall av L (se Graf 11) mener L må kjenne til/ha tilgang til beskrevne funksjoner og utstyr, med følgende unntak: 11

14 5,78 % i små kommuner og 4,55 % i store kommuner mener L ikke trenger tilgang på hvit vest 13,22 % i små kommuner og 20,83 % i store kommuner mener L ikke trenger tilgang til utrykningsklær 4,53 % i store kommuner mener L ikke trenger kjenne til rollen som fagleder helse 4,07 % i små kommuner og 4,17 % i store kommuner mener L ikke trenger kjenne til rollen som operativ leder helse 8,33 % i store kommuner mener L ikke trenger kjenne til funksjoner og oppgaver hos andre nødetater 12,50 % i store kommuner mener L ikke trenger kjenne til krise-/beredskapsplan for lokal helsetjeneste Graf 12 (se vedlegg) viser svar fra A og L samlet vedrørende utstyr og funksjonalitet, og bekrefter at det er en stor grad av enighet i gruppene når det gjelder forventninger til L. 5.3 GROV OPPSUMMERING AV RESULTATER Forskjellene i forventninger relatert til kommunestørrelse er mindre enn prosjektgruppen forventet Respondentene svarer ulikt på bruk av telefonfunksjon. Det er interessant å registrere at leger i større kommuner synes denne funksjonen er viktig for A, mens A selv mener den er lite aktuell. Både L og A mener at telefonfunksjonen er lite viktig også i mindre kommuner Noen forventninger, for eksempel mht. sikkerhet på skadested, kunne fordelt seg annerledes i forhold til kommunestørrelse enn det undersøkelsen viser Svarene kan underbygge at det også blant helsepersonell viser seg at en ikke har god nok kunnskap om hverandres oppgaver og ansvar På en del områder viser det seg at legene er mer utsatt for å få oppgaver ved en stor hendelse når man er i en mindre kommune enn i en større Både A og L forventer at A skal beherske radiokommunikasjon og radioutstyr. Det er også store forventninger til at A (større blant A enn blant L) skal beherske spesielle funksjoner som telefonfunksjon, taleforvrenger og snudd kanal. A forventer at L (Graf 4) skal beherske følgende funksjoner, mens et mindretall av L mener L ikke trenger det (Graf 5): Sende oppkall til LV-sentral og AMK Skifte kanal Svare på rød respons Prosedyre for svar på oppkall Sikkerhetsalarm Forstå hastegrad basert på Norsk indeks for medisinsk nødhjelp En relativt stor andel (ca. 1/3) av både A og L forventer ikke at L skal kunne bruke telefonfunksjon, snudd kanal eller taleforvrenger. 12

15 6. DISKUSJON Generelt Utgangspunktet for å sende ut en spørreundersøkelse var å ha solid bakgrunn for egne oppfatninger. Relatert til størrelsen på kommunene viser det seg at det er en viss forskjell på forventningene, særlig til hva legevaktslegene skal kunne. Hvorvidt dette har med legevaktsordning eller størrelse på kommunene å gjøre er vanskelig å konkludere med. Det har også vært interessant å se på vurderingene som legegruppa gjør av ambulansepersonell og omvendt i henhold til disse problemstillingene. En del av spørsmålene gir sammenfallende svar, mens andre viser heller noen forskjeller på hva som oppfattes som relevant eller ikke. Dette kan gi grunn til å vurdere en del av spørsmålene grundigere på et senere tidspunkt, for å se hvordan størrelse på kommunen har innvirkning på forventningene om kvalifikasjonsnivå på helsepersonell. Merknader til metodikk: - Var spørsmålene relevante, har svarene tilstrekkelig validitet? Ble det lagt for tydelige føringer i spørsmålsformuleringen? Noen entydige svar på disse spørsmålene, er ikke mulig å gi utfra det materialet vi har å forholde oss til. Men problemstillingene ble drøftet i prosjektgruppen og de formulerte spørsmålene ble ansett som dekkende for hva vi ville spørre om. - Noen har besvart spørsmål ut fra hvordan situasjonen er, og ikke i forhold til hva de forventer av aktuell profesjon. Av svarene kan vi lese at noen ikke satt av tid til å lese beskrivelsen av hvordan spørsmålene skulle besvares. Vi presiserte hensikt med å svare for: hva du forventer av din egen og den andre yrkesgruppen. Dette gjenspeiles spesielt i Legens forventninger til Ambulansepersonells praktiske ferdigheter ved bruk av radiokommunikasjon. De praktiske ferdigheter er der, men til eksempel å sende status til LV-sentral fra ambulansepersonell blir glemt eller prosedyre ikke fulgt. - Det kan tyde på at det er for liten teknisk kunnskap eller kjennskap til begreper til å kunne oppfatte og besvare enkelte spørsmål riktig (for eksempel bruk av snudd kanal, taleforvrenger mv.) Vi velger å tolke dette til at det er et behov for en definisjonsliste i en opplæringspakke. - Vi ser det som en svakhet i undersøkelsen at det er ord og utrykk som ikke er oppfattet rett. Noen av de svar vi har fått, gir en mistanke om at det er en mistolking av spørsmålet. Med andre ord: har respondenten hatt tilstrekkelig kunnskap eller kjennskap til stoffet for å svare på enkelte spørsmål? Årsak kan også være at noen av spørsmålene var for lite klargjørende. - Inndeling i forhold til kommunestørrelse kunne vært gjort annerledes. Dette gjelder særlig kommuner med mindre enn innbyggere, som kunne vært delt i flere kategorier. Årsaken til valgte grenser var legeforeningens inndeling for refusjonsregler. Vi er usikre på gevinst av en eventuell annen inndeling. Men vi ser at vi ved å dele inn i små og store kommuner fikk en relativ god oversikt over likheter/ forskjeller mellom land og by. - Andre metoder enn spørreundersøkelse kunne gitt andre svar enn det vi har fått fram. Det ble vurdert å anvende en praktisk testmetode i noen kommuner, men prosjektgruppen vurderte at dette ville ta for mye tid. - Vi vurderte ikke å definere ord/uttrykk brukt på skjema. Svar og kommentarer viser som tidligere nevnt, at det er et behov for en begreps/ definisjonsliste i en opplæringspakke. 13

16 7. KONKLUSJON Vi har fått styrket grunnlaget for innholdet i opplæringspakken. Det er i stor grad samsvar mellom Ambulansepersonell og Leger i henhold til de i svar som er gitt og også i henhold til hva vi hadde tenkt å vektlegge. Prosjektet fokuserte bevisst ikke på andre etaters oppgaver, ettersom mandatet var å undersøke forventninger mellom helsepersonellgrupper og på grunnlag av dette utarbeide en opplæringsplan. Totalt sett er det relativt liten forskjell mellom store og små kommuner i syn på både hva som forventes av Ambulansepersonell og Leger. Ut fra erfaringen om at Leger i bykommuner i minkende grad deltar aktivt i akuttmedisinske situasjoner kan dette tyde på en lignende utvikling også i små kommuner. Alle av Ambulansepersonell og nesten alle Leger mener Ambulansepersonell må beherske eller ha kjennskap til alle temaer spørreundersøkelsen fokuserer på når det gjelder utstyr og funksjonalitet. Et stort flertall av både Ambulansepersonell og Leger mener det samme om Leger. Vi har sett variasjon mellom by og land og da spesielt i forhold til Legenes svar. Ambulansepersonellet svarer rimelig likt i begge kommunestørrelser. Leger i store kommuner har større forventninger til Ambulansepersonell enn Leger i små kommuner både når det gjelder kommunikasjon og utstyr/ferdigheter. Dette kan tyde på at Leger i store kommuner ikke forventer at Legen skal spille en like aktiv rolle som i små kommuner. Det er et spørsmål om forventningene både A og L har til Leger er bygget på hva man mener burde gjelde mer enn hva som er situasjonen i praksis. Uansett underbygger dette behovet for opplæring og trening. Hvorvidt alle respondenter har svart på hva som forventes eller hva som er praksis er en liten svakhet ved undersøkelsen. Spørreundersøkelsen bekrefter at de temaene prosjektgruppen antok var viktige for samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner faktisk er det. Et opplærings- og treningsprogram må derfor inneholde de fleste av temaene, både når det gjelder kunnskap og ferdigheter. 14

17 8. ANBEFALINGER Leger og Ambulansepersonell bør ha en felles grunnopplæring i henhold til hvordan nødmeldesystemet er bygd opp og virker. Dette burde være en del av grunnopplæringen til norsk helsepersonell. Det må satses på felles opplærings/ treningskurs og øvelser. Regelmessige erfaringsutveksling mellom samhandlende personell, samt en felles forståelse av begreper vil legge et bedre grunnlag for samhandling. Det anbefales at samhandling mellom de ulike etater bør bli et viktig satsingsområde i et annet prosjekt. 15

18 9. DEFINISJONER Definisjonene under er hentet fra KITHs Definisjonskatalog for AMK-/LV-sentraler 1. Profesjoner: Ambulansesleder/sjef Ambulansepersonell Fagleder helse (FH) Kommunelege Legevaktslege Legevaktsjef Medisinsk rådgivning Medisinsk ansvarlig for legevakt/systemansvar Operativ leder helse (OLH) Ledere i ambulansetjenesten Personell i ambulansetjenesten med autorisasjon eller lisens Person som har ansvar for den medisinske virksomheten i evakueringskjeden fra hendelsessted via samleplass til sykehus Administrativ funksjon i kommuner Lege i legevakt Sjef for legevaktordning Telefonveiledning som gis til innringer, med hensikt å få denne til å iverksette tiltak på stedet for å hindre ytterligere forverring av tilstand, for å lindre angst og smerte, eller for egenomsorg Funksjon som ivaretas av kommunelege eller legevaktsjef Person ansvarlig for organiseringen, ledelsen og koordineringen av det operative medisinske apparatet på hendelsesstedet Tjenester: Interkommunal legevakt Interkommunal legevaktsentral Legevakt (LV) Legevaktsentral (LV-sentral) AMK-sentral Formelt samarbeidsordning mellom kommuner om felles legevaktordning Formelt samarbeidsordning mellom kommuner om felles legevaktsentral Organisert vaktordning med lege i vakt, for dekning av nødvendig helsehjelp etter lov om helsetjenesten i kommunene Fagsentral betjent av helsepersonell (fortrinnsvis sykepleier), for mottak, prioritering og formidling av henvendelse til legevakt eller oppdrag til hjemmesykepleier og jordmor, rådgivning til innringer og varsling av leger og ambulanser ved behov for medisinsk nødhjelp. Betjening av medisinsk nødtelefon 113 og koordinering av ambulanser. 1 Definisjonskatalogen kan bestilles hos KITH (Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS). Postadresse: Sukkerhuset, 7005 Trondheim. Telefon: , Telefaks: , e-post: Katalogen er også tilgjengelig på Internett: 16

19 10. VEDLEGG EN OVERSIKT 10.1 A) Følgebrev til spørreundersøkelsen. B) Spørreundersøkelsen Kommentarer fra respondenter Figur B.1.1 Rådata: Samlet prosentvis oversikt Figur B.2.1 Rådata: Legevaktsleger samlet oversikt Figur B.3.1. Rådata: Ambulansepersonell samlet oversikt Oversikt over Graf 1-12: Forventninger til egen og annen profesjon, alle små versus store kommuner: Graf 1: Radiokommunikasjon A om A Graf 2: Radiokommunikasjon L om A Graf 3: Radiokommunikasjon A og L om A Graf 4: Radiokommunikasjon A om L Graf 5: Radiokommunikasjon L om L Graf 6: Radiokommunikasjon A og L om L Graf 7: Utstyr og funksjonalitet A om A Graf 8: Utstyr og funksjonalitet L om A Graf 9: Utstyr og funksjonalitet A og L om A Graf 10: Utstyr og funksjonalitet A om L Graf 11: Utstyr og funksjonalitet L om L Graf 12: Utstyr og funksjonalitet A og L om L 17

20 10.1 A) FØLGEBREV TIL UNDERSØKELSEN Undersøkelse om kunnskap, praktiske ferdigheter og forventninger for legevaktsleger og ambulansepersonell. Ledd i prosjekt ved KoKom: Opplæring og trening i samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner. Bergen, oktober 2003 Til et utvalg av landets medisinsk ansvarlige leger for legevakt og ambulanseledere. Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) skal bidra til at medisinsk nødmeldetjeneste fungerer optimalt som en del av helsetjenesten. Dette gjøres blant annet ved å bidra til kompetanseoppbygging ved utarbeidelse av opplæringsplaner. Prosjekt Opplæring og trening i samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner har som mål å sikre standard og kvalitet i kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell. Det er i dag ikke god nok opplæring og trening innen kommunikasjon og samhandling i den tidlige akuttmedisinske fase. Vi ønsker å sikre at det er et tilbud om minsteopplæring. Prosjektet skal; a) spesifisere krav til kunnskap og ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling i den tidlige akuttmedisinske fase b) utarbeide et lærehefte både i papir og i elektronisk format. Prosjektet er begrenset til å omhandle prosedyrer innen kommunikasjon og samhandling, ikke akuttmedisinske prosedyrer. Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge behov for reelle kunnskaper og praktiske ferdigheter hos legevaktsleger og ambulansepersonell. Et felles spørreskjema er utarbeidet for et utvalg medisinsk ansvarlig lege for legevakt og ambulanseledere. Svarene som avgis vil anonymiseres og skal brukes som ledd i prosjektarbeidet. Du skal besvare begge kolonner, altså både for egen profesjon og den andre helsepersonellgruppen. Kryss av for hva du synes er optimalt. Dine forventninger skal synliggjøres. Vi håper du har anledning til å fylle ut og returnere dette skjema innen 1-en- uke til KoKom Det hvite hus Haukelandsbakken Bergen Med vennlig hilsen Egil Bovim Direktør Kristine Dreyer Sykepleiekonsulent 18

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen

KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen RAPPORT akuttmedisinske situasjoner. KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Det hvite hus Haukelandsbakken 9 5009 Bergen Telefon: 55 38 99 30 Telefaks: 55 38 99 31

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Helseradio og varsling

Helseradio og varsling 29 Helseradio og varsling ved rød respons sett fra AMK AV JESPER BLINKENBERG (Nklm), ÅGE JENSEN (KoKom) OG KENNETH PRESS (Nklm) Varsling ved akuttmedisinske hendelser og bruk av helseradio er ofte tema

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

IKT i den akuttmedisinske kjede

IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akuttmedisinske kjede IKT i den akutt medisinske kjede Henvendelse fra Helsedirektoratet, desember 2007. Kartleggingsprosjekt Helsedirektoratets målsetning for prosjektet: danne grunnlag for

Detaljer

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom.

Takk til gode kolleger for gode innspill og ulike aktiviteter for å få utarbeidet heftet med CD-rom. EGNE NOTATER 1. Forord Samhandling i akuttmedisinske situasjoner blir utført av helsepersonell i et nært og tett samarbeid. Det er nødvendig at du og dine kolleger kjenner egne og andres ansvar og oppgaver

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, betydning for kommuner og foretak Saksnummer: 2004/00026 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom Forskrift om krav

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN

PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN PKO HOSPITERING VED SUS UKESHOSPITERING VED AKUTTKLINIKKEN Akutt klinikken ved Stavanger universitetssykehus inviterer til ukeshospitering 1 uke gir 25 poeng til videre og etterutdanning. En lege ved akuttklinikken

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE?

RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? RAKKESTAD PROSJEKTET HVORDAN HÅNDTERES ØYEBLIKKELIG HJELP I RAKKESTAD KOMMUNE? Ø-hjelp i Rakkestad kommune Hva er Rakkestad prosjektet? FAKTA: Tanker om gjennomføring fra 2008 Det har vært gjennomført

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak. Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Fagutvikling Ambulanse, AMK og Akuttmottak Kristine Dreyer Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Viktig for fagutvikling Definere beste praksis (standardiserte behandlingsforløp)

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet

Sikring av konfi densialitet i helseradionettet Saksnummer: 2005/00027 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom PROSJEKTRAPPORT

Detaljer

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner

Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide - rolle i samarbeidskjeden -tiltak for å få gode rutiner Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Nødmeldetjenesten hvordan samarbeide -

Detaljer

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/267 2014/19302 Bergen 1.09.14 Høringssvar - forslag til ny akuttmedisinforskrift og endringer i forskrift om pasientjournal.

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Varsling fra AMK til andre nødetater.

Varsling fra AMK til andre nødetater. RAPPORT Bergen 22. august 2014 ISBN: 978-82-8210-028-1 Varsling fra AMK til andre nødetater. 1 Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap Tittel: KOKOM RAPPORT Varsling fra

Detaljer

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde.

Vi vil avgrense vår høringsuttalelse til å omtale de kapitler i akuttutvalgets delrapport som berører KoKom sitt kjerneområde. Helse- og omsorgsdepartementet v/ avdelingsdirektør Cathrine Dammen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4274-2014/23052 Bergen 16.01.2015 HØRINGSUTTALE TIL AKUTTUTVALGET SIN DELRAPPORT

Detaljer

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere

Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Legevakten i Sandnes - forventninger til våre samarbeispartnere Hva vil det si å arbeide på en legevakt? Å jobbe i legevaktstjenesten er å drive risikosport Å jobbe i legevakt er som å balansere på en

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF for den akuttmedisinske kjeden 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Avtalens virkeområde... 3 4. Lovgrunnlag... 3 5. Sentrale plikter, oppgaver og ansvar i henhold

Detaljer

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp

Høringsuttalelse ved revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp Den norske legeforening Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Postboks

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer

UTTALELSE: Retningslinjer for ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden

Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken. Den akuttmedisinske kjeden Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken Den akuttmedisinske kjeden 1. Partene Partene er Vestre Viken og NN kommune. Vestre Viken er heretter benevnt Vestre Viken og NN kommune er benevnt som kommunen.

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Fagsymposium, 21.11.2011

Fagsymposium, 21.11.2011 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede Fagsymposium, 21.11.2011 Jostein Ven, Prosjektleder KITH www.kith.no Bakgrunn Definisjonskatalog fra 1999 Myndighetene får ikke sammenlignbare data, jf.

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland

NØDNETT. Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 1 NØDNETT Status og vidare framdrift i Hordaland Møte kommuneoverlegar 2 Kva er nødnett? Nødnett er eit verktøy som skal sikre kommunikasjonsutfordringa i helsetenesta og kommunikasjonen

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten)

Høring Rapport: Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112 rapporten) Seksjon for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kalfarveien 31, 5018 Bergen Tlf +47 55586500 Fax +47 55586130 post@legevaktmedisin.no www.legevaktmedisin.no Det kongelige justis- og politidepartement

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

TJENESTEAVTALE 11. Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: TJENESTEAVTALE 11 Tjenesteavtale om omforente Beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden. mellom og xx kommune 1. Parter Avtalen

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

VEILEDER. Samleplass skadde

VEILEDER. Samleplass skadde VEILEDER Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap april 2010 Innledning Erfaringer viser at det sjelden er behov for å opprette samleplass for skadde. I de aller fleste tilfeller er

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører

Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT. Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Saksnummer: 2000 00056-7 EVALUERING AV PILOT Forslag til faglig opplæring/oppfølging av LV-operatører Bergen, august 2002 KOKOM RAPPORT DELRAPPORT KoKom, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene

Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Nasjonal konferanse i Harstad/Bjarkøy 14.-15. juni 2012 Legevakt, akuttmedisin og samhandling i distriktene Overordnet kvalitetssikring av det akuttmedisinske tilbud i kommunene: Hvilke planer foreligger?

Detaljer

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

Høringssvar - Rapport om fremtidig organisering av nødmeldetjenesten Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DERES REF: / YOUR REF: VÅR REF: / OUR REF: DATO: / DATE: 200904409-RBA-K/HAS/FMA 2009/724 I BJA 28. oktober 2009 Høringssvar - Rapport om fremtidig

Detaljer

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Samarbeid mellom helseforetak og kommuner Felles planlegging av akuttmedisinsk beredskap Operativt samarbeid Helgeland 80.000 innbyggere 20.000 km 2 (litt mindre enn Oppland fylke) 4 mindre byer (38.372,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten ANS Medisinsk rådgiver Pål Madsen Høringsmøte om Akuttforskriften Oslo, 21. August 2014 Luftambulansetjenesten ANS - formål Selskapets formål er, på vegne av eierne, å ivareta sørge

Detaljer

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER

RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER RAKKESTAD PROSJEKTET BRUKERERFARINGER BAKGRUNN FOR RAKKESTADPROSJEKTET Ønske om å involvere kommunens helse- og omsorgstjenester i nødnett med fokus på hensiktsmessige og effektive samarbeidsformer og

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Rapport nr. 8-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser

Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser Utfordringer knytt til lover og forskrifter om prehospitale tjenester og samhandling rundt beredskap og øvelser Terje Olav Øen Adm leder 20 10 Kva er RAKOS Regionalt Akuttmedisinsk KOmpetanseSenter i Helse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede

Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 230113 Samhandlingsrutine for omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjede 1. Formål Samhandlingsrutinen er utarbeidet som en del av samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og kommunen.

Detaljer

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen.

Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte Walstad og er sentralstyremedlem i Legeforeningen. Innlegg på Dialogkonferanse om ett nødnummer og felles nødmeldesentraler 8.12. 2008 Om St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning. Innledning (v/ Marte Walstad) Jeg heter Marte

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer. Se også Plan for helse- og sosial beredskap ve ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon Og Varslingsliste

Detaljer

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015

AMK Østfold. Fredrik 113 Westmark 14.03.2015 AMK Østfold 3 Medisinsk Nødmeldetjeneste Fredrik 3 Westmark - ambulansearbeider fra 999 ved Sykehuset Østfold - AMK Østfold fra 2007 som AMK-koordinator - fra 20 vært systemansvarlig/opplæringsansvarlig/seksjonsleder

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune

1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune 1.1 Eksempel fra Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune har samlokalisert sitt responssenter for analoge og digitale trygghetsalarmer med legevaktsentralen i kommunen. Alarmene besvares av sykepleiere

Detaljer

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet

SAMMENDRAG. NSDM / BNG 1 UIT Norges arktiske universitet SAMMENDRAG Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling Birgit Abelsen og Helen Brandstorp NSDM-rapport 2017 Forskrift om krav til og organisering

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST

Helse og omsorgsdepartementet. Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Helse og omsorgsdepartementet Oslo den 18. mars 2016 SVAR PÅ HØRING OM NOU 2015:17 FØRST OG FREMST Viser til utsendt høringsbrev og takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne saken. Norsk Folkehjelp

Detaljer

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom

TJENESTEAVTALE11. (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom Arkivreferanse Finnmarkssykehuset HF: Arkivreferanse kommune: 2016 616 TJENESTEAVTALE11 (revidert 2016) Tjenesteavtale om omforente Beredska s laner o laner for den akuttmedisinske k'eden. mellom FINNMARKSSYKEHUSET

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge

Legevaktorganisering i Norge Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2012 Rapport nr. 6-2012 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Tittel Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter?

Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter? Organisering av legevakt Bryter kommuner og AMK sentraler forskrifter? Erik Zakariassen Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse 1.amanuensis, Institutt for samfunnsmedisinske

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA NASJONALT LEGEVAKTREGISTER 2007 Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN

LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN!? EMIL IVERSEN HVORDAN HAVNET JEG HER? Asker og Bærum LV AMK Oslo (uten rotor på hodet) =sentrale strøk GJENOPPLIVING AV LEGEVAKTSLEGEN I PREHOSPITAL AKUTTMEDISIN

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet

Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested. Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet Ledelse på skadested ved masseskade - sentrale prinsipper for helsetjenestens organisering på skadested Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet 22. Juli 2011 Kilde: NOU 2012:14 Relevante dokumenter Masseskadetriage

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak

Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak Samarbeidsutfordringer i de prehospitale tjenestene kommuner versus helseforetak Erik Zakariassen, ph.d Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse 1.amanuensis, Institutt

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar Møtedato: 27. februar 2013 Sak 17/13 «Raude responsar» - pasientar som har kome med kriterium kirurgisk og

Detaljer

RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0. Somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt

RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0. Somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt RAPPORT Bergen, februar 2009 ISBN: 978-82-8210-009-0 RAPPORT Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKom sin hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer