Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen ( ) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 2019) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke"

Transkript

1 Høyre - Innspill til samfunnsdelen av kommuneplanen ( ) Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke De følgende kommentarer refereres til Rullering av kommuneplan Grunnlag for innspill fra de politiske partiene om Visjon, tema og mål, datert Ås Gjeldene visjon; Ås er mulighetenes kommune, der livskvalitet i hverdagen skal stå i sentrum bør endres til; Ås, kommunen for kunnskap, trivsel og omtanke. Visjonen har tre temaer: Kunnskap, fordi vi er universitetsbygda og satser på skole og utdanning. Det utvidede kunnskapsbegrep dekker kompetanse, informasjon og bruk av IKT Trivsel, fordi Ås kommune skal være et godt sted å bo og jobbe. Det utvidede trivselbegrep dekker; forventninger, behov, service og kvalitet. Omtanke, fordi vi viser respekt for det enkelte menneske og tar vare på hverandre. Omtankebegrepet dekker omsorg, miljø og ta vare på våre verdier i langsiktig perspektiv. Disse tre temaene er også symbolisert gjennom de tre økser i kommunesymbolet Kommunen har fokus på fire områder: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Egil Ørbeck Side 1 av

2 Kommunen har pt definert 8 temaer (Italic) og 13 kritiske suksessfaktorer (KSF) Vi kan sette dette inn i en matrise som viser: Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi Kunnskap Kunnskapssamfunnet Ås Barneskoler, Ungdomsskoler, Kulturskole, Videregående skole Universitetet Elever og studenter Informasjon Eldre og voksne funksjonshemmede s levekår (Tema 4) Opplæring og videreutvikling av ansatte Kompetanse Kommunen som organisasjon (Tema 2) Økonomistyring Økonomisk utvikling (Tema 1) Trivsel mangler KSF Lokalsamfunnet Kulturlandskapet Lokalsamfunnsutviklin g Arealutvikling (Tema 5 & 7) Boligpolitikk (Tema 8) KSF: B2 Kulturtilbud Bibliotek Frivillighet, lag og foreninger Serviceerklæringer Teknisk service og infrastruktur (Tema 6) KSF: M2 og M3 Medarbeidertrivsel Medarbeiderundersøkelse r KSF: Ø2 Økonomisk handlefrihet Omtanke KSF: S1 og S4 Biologisk mangfold Miljøbevissthet og bærekraftig utvikling Barn og unges oppvekstvilkår Tema 3 KSF: B1 Barnehagepolitikk Boligpolitikk Eldrepolitikk Brukere med spesielle behov KSF: M1 Vi tar vare på og hjelper hverandre KSF: Ø2 Vi tar vare på de verdiene vi har. Ressursutnyttelse KSF: S2 og S3 KSF: B1 KSF: M4 KSF: Ø1 og Ø3 Referansene S1 til Ø3 viser til Felles mål, kritiske suksessfaktorer KSF vedlegg 1 til Rullering av kommuneplan Grunnlag for innspill fra de politiske partiene om Visjon, tema og mål, datert Ås Se En visjon, våre mål og regler på en hånd bakerst i dette dokumentet. Egil Ørbeck Side 2 av

3 Kommunen har fire fokus områder; samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi- Disse dekker 8 temaer med 13 kritiske suksessfaktorer (KSF) Dette er knyttet sammen på følgende måte. Samfunn & tema Lokalsamfunnsutvikling/Arealutvikling (Tema 5 kap 6.5 og Tema 7 kap 6.7) Barn og unges oppvekstvilkår (Tema 3 kap 6.3) Boligpolitikk (Tema 8 kap 6.8) Disse har 4 kritiske suksessfaktorer: S1 Levende lokalsamfunn (Samfunn/Trivsel) S2 Godt oppvekstmiljø (Samfunn/Omtanke) S3 Sikre naturmiljø og kulturverdier for fremtidige generasjoner (Samfunn/Omtanke) S4 Styrke friluftslivet (Samfunn/Trivsel) Vi mangler fokus (KSF) på kommunen som kunnskapskommune Brukere & tema Teknisk service og infrastruktur (Tema 6 kap 6.6) Eldre og voksne funksjonshemmedes levekår (Tema 4 kap 6.4) Disse har 2 kritiske suksessfaktorer: B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet (Brukere/Trivsel og Bruker/Omtanke) B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid (Brukere/Kunnskap) Medarbeidere & tema Kommunen som organisasjon (Tema 2 kap 6.2) Dette har 4 kritiske suksessfaktorer: M1 Godt arbeidsmiljø (Medarbeidere/Trivsel) M2 God ledelse (Medarbeidere/Kunnskap) M3 Kompetente medarbeidere (Medarbeidere/Kunnskap) M4 Fleksibel organisasjon (Medarbeidere/Omtanke) Økonomi & tema Økonomisk utvikling (Tema 1kap 6.1) Dette gir 3 kritiske suksessfaktorer: Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon (Økonomi/Omtanke) Ø2 God økonomistyring (Økonomi/Kunnskap og Økonomi/Trivsel) Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (Økonomi/Omtanke) Egil Ørbeck Side 3 av

4 Tema og mål Økonomisk utvikling kap 6.1 side 7 1 Hovedmål Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen, og som sikrer prioriterte tjenesteområder. Ås kommune skal ha en økonomistyring som gir handlefrihet, ressursutnyttelse og tar vare på verdiene. driftsoverskudd, KOSTRA-tall og budsjettdisiplin Visjon og mål; Økonomi, Kunnskap, trivsel og omtanke Kommunen som organisasjon kap 6.2 side 8 Hovedmål Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendige endringer og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet. endres til f.eks: Ås kommune skal ha en organisasjon som kan tilpasse seg endrede krav og betingelser. Ansatte og ledere skal ha nødvendig kompetanse gjennom opplæring og etterutdannelse. Organisasjonen skal være brukerorientert i utvikling av tjenestetilbud og kvaliteten på tjenestene sikres gjennom det sertifiserte ISO 9001 kvalitetssystemet. ; medarbeidertilfredshet, sykefravær, personal-turnover og gjennomføring av opplæringsplaner. Utvikling av tjenestetilbudet måles gjennom ISO systemets; forbedringsforslag, reklamasjoner og avvik Oppdaterte prosedyrer og tjenesteerklæringer gir indikasjon på organisasjonens omstillingsevne. Tertialrapporter og årsmelding inneholder nøkkeltall fra BMS og årsrapporten gir status i forhold til Handlingsprogrammet. Visjon og mål; Medarbeidere, Kunnskap, trivsel og omtanke Barn og unges oppvekstvilkår kap 6.3 side 9 Hovedmål Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet. endres til f.eks: Ås kommune skal et oppvekstmiljø for barn og unge som er preget av gode skoler som gir kunnskap, skaper trivsel og er preget av mangfold, trygghet og omtanke. normerte prøver, brukerundersøkelser blant elever, foresatte og lærere. Visjon og mål; Brukere, Kunnskap, trivsel og omtanke 1 Rullering av kommuneplan Grunnlag for innspill fra de politiske partiene om Visjon, tema og mål, datert Ås Egil Ørbeck Side 4 av

5 Eldre og brukere med spesielle behov kap 6.4 side 9 Hovedmål Legge til rette for innbyggerne skal kunne klare seg selv best mulig og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte endres til f.eks: Ås kommune skal gjennom dialog og planlegging legge til rette for at innbyggere med spesielle behov, barn, unge, voksne og eldre skal få individuell og tilrettelagt veiledning, hjelp og omsorg. Forebyggende arbeide for å sikre en god folkehelse skal inkluderes i kommunens planprosesser. : brukerundersøkelser, KOSTRA og kommunens planprosess og Handlingsprogrammet med tilbakemelding i tertialrapporter og årsmeldingen. Visjon og mål; Brukere, Kunnskap, trivsel og omtanke Lokalsamfunnsutvikling kap 6.5 side 10 Ås kommune skal videreutvikles på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for fremtidige generasjoner endres til f.eks: Ås kommune vil stimulere til innbyggermedvirkning for utvikling av lokalsamfunnet for å gi ett godt bomiljø, trafikkmiljø, friluft, idrett og kulturmiljø. Næringsutvikling gjennom kunnskapsbedrifter og ivaretagelse av tettstedsutviklingen sikres gjennom kommunens engasjement og krav til universell utforming. befolkningsvekst, friluft, idretts- og kulturaktiviteter. Vi måler antall arbeidsplasser og pendling. Samferdsel gjennom kollektivtrafikk, samt trafikksikkerhet. Dette følges opp i tertialrapporter og årsmeldingen. Visjon og mål; Samfunn, Kunnskap, trivsel og omtanke Teknisk service og infrastruktur kap 6.6 side 11 Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter endres til f.eks: Ås kommune vil utvikle sine tjenester for å kunne gi innbyggerene og næringsliv ett effektivt servicetilbud. Vi skal ivareta miljøkrav, reduserer avfall og fremmer gjenbruk. Kommunen skal ivareta sin eiendomsmasse gjennom vedlikeholdsplaner. I samarbeide, interkommunalt og med andre aktører skal kommunen arbeide aktivt for å forvalte sjø, vassdrag, friområder, kulturlandskap og landbruk på en god måte og bevare det biologiske mangfold. spørreundersøkelser, miljøanalyser, registreringer og planer som følges opp i tertialrapporter og årsmeldingen. Visjon og mål; Samfunn, Kunnskap, trivsel og omtanke Egil Ørbeck Side 5 av

6 Arealforvaltning kap 6.7 side 11 Sikre livskvalitet og naturmiljø for fremtidige generasjoner. Kommunen skal legge til grunn et 30 års perspektiv for fremtidig utbyggingsmønster. endres til f.eks: Ås kommune vil legge til rette for en utbygging som reduserer arealforbruket pr innbygger og begrenser behovet for transport. Miljø, landbrukskulturen, kulturlandskap og friområder, samt biologisk mangfold forvaltes, vernes og bevares. utbygningsmønster, registrering av biologisk mangfold, innbyggerundersøkelser og samarbeidsforum med kommunens velforeninger og landbrukskontoret. Planer og Handlingsprogram følges opp i tertialrapporter og årsmeldingen. Visjon og mål; Samfunn, Kunnskap, trivsel og omtanke Boligpolitikk kap 6.8 side 13 Sikre innbyggerene et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor et helhetlig miljøperspektiv. endres til f.eks: Ås kommune vil utvikle bomiljø med universell utforming, estetiske kvaliteter, variert grønnstruktur med variert botilbud til alle grupper. Innbyggere med spesielle behov skal ivaretas og integreres. Miljø, energieffektivisering, og bruk av kommunens infrastruktur som transport, barnehager og skoler vektlegges. tertialrapporter og årsmeldingen. Visjon og mål; Samfunn, Kunnskap, trivsel og omtanke. Egil Ørbeck Side 6 av

7 En visjon, våre mål og regler på en hånd Pekefinger står for SAMFUNNET. Samfunnet stiller krav og retter sin pekefinger mot oss. Langfinger står for BRUKERE, Det er den som kommer fram når ting ikke fungerer. Ringfinger står for MEDARBEIDERE, Det er den finger som vi setter en ring på for å vise at vi er knyttet sammen Lillefinger står for ØKONOMI, den er minst, men uten den på plass så har vi ikke en helhet. Den kunne vært større! På hver av disse fingere har vi tre ledd, Det første ledd er for KUNNSKAP, det andre leddet er for TRIVSEL og det tredje leddet er for OMTANKE. Da har vi skapt en matrise på 4x3 områder på en hånd og ved å se på hånden så huskes matrisen og våre 12 fokusområder og temaer. Fordelen med å ha alt på en hånd er at du alltid har med deg huskelappen. (Kommunen har pt 8 hovedmål, 8 miljømål og 41 delmål, til sammen 57 mål og 43 definerte målindikatorer samt 14 forskjellige kritiske suksessfaktorer, totalt 114 ting å forholde seg til) Hver av alle fingerene har også en hensikt når vi skal huske på hvilke regler som gjelder i vår samhandling med andre mennesker. Vi snakker om en håndfull regler. Disse er: OM FEM REGLER De 5 regler er en håndfull regler som du alltid har med deg. Hver gang du rekker ut en hånd så gjelder de. Hver finger har sin regel. 1 Tommelfinger reglen: (den som står litt for seg selv) Respekt for individet, det enkelte mennesket. Rase Alder Vekt og Kjønn. Jenter med skaut eller gutter med skjørt. Husk at kverulanter også kan ha rett. 2 Pekefingerregelen. Ingen regler uten en pekefinger. Fokus på oppgaven og problemløsningen. Trianguler problemet. Du og jeg er aldri en del av problemet, men vi er en del av løsningen. Egil Ørbeck Side 7 av

8 3 Langemann Den fingeren skal ikke vises. Den lengste og den høyeste og står for høyeste integritet. Vis hva du står for. Hold det du lover. Prøv å vær forpliktende. Etikken må aldri vike for "butikken" 4 Ringfingeren Der setter vi en ring for allianser. Jobb i team. Få andre med deg. Gå sammen med andre. Vær samlende som en bjellesau og jobb i team som en gåseflokk som flyr. En er leder og drar. De andre surfer og så byttes det på. Jobb i team. Vær en sau eller en gås. Unngå å være deg selv nok. Skap trivsel. Gjør det trivelig rundt deg. Trivsel måles gjennom latter. Når du legger deg om kvelden bruk 10 sekunder på å reflektere over: hvilket menneske gjorde jeg glad i dag? 5 Lillefingeren Den står for kreativitet og nyskapning. Det er noe vi har for lite av. Det å tørre å prøve noe nytt. Det å være åpen for forandringer. Det å vite at alle forbedringer starter med en forandring. To gutter i sandkassen. Nei dette gidder jeg ikke mer. Ja la oss finne på noe nytt, sa den andre med positiv mental innstilling. Husk at du må rive tre ganger i høydehopp før du vet hvor god du er. OPPSUMMERT. Finn på noe nytt. Få andre med deg og skap trivsel. Ha høy integritet. Vær løsningsorientert Vis respekt for enkeltmenneske. Husk at en fremstrakt hånd forplikter deg. Egil Ørbeck Side 8 av

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15

kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 kommuneplanens samfunnsdel 2016 2028 Høringsutkast 30.04.15 1 Kjære Rørosborger! Vi er godt i gang med 2015, det går mot sommer og det er på tide å se framover. Mye er bra i Røros kommune. Vi har et offensivt

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer