Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus"

Transkript

1 Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet

2 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: Utvalg: Å kartlegge kjennskap og kunnskap omkring temaet lavenergi og passivhus for arkitekter og rådgivende ingeniører oktoberl 2012 CATI - telefonintervju 400 Utvalgene er trukket fra bedriftsdatabasen Bizweb. Vi hadde som målsetting å intervjue arkitekter og rådgivende ingeniører. Målsettingen var å intervjue 200 innen hver av disse målgruppene. Totalt omfatter utvalget 400 intervju. Gjennomføringen av intervjuene ble gjort på den måten at vi ringte bedrifter innen bransjene Arkitektvirksomhet og Byggteknisk konsulentvirksomhet. Så spurte vi etter en person i bedriften som tilfredsstilte kriteriene for yrke og funksjon, dvs. arkitekt eller rådgivende ingeniør ingeniør som jobber med prosjektering av bolig og/eller yrkesbygg. Det ble intervjuet 200 i hver av de to gruppene. Det ble ikke satt noen grense for antall ansatte i virksomhetene vi ringte til. Vekting: Feilmargin: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Respons Konsulent: Prosjektnummer: Resultatene er vektet der vi presenterer tall for alle gruppene samlet. Disse er da vektet utfra hvor stor den enkelte bransjen er i Norge. Resultatene for hver enkelt gruppe er ikke vektet. Resultatene innenfor de ulike gruppene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2,9 4,8 prosentpoeng for resultatene fra alle grupper samlet. For de ulike målgruppene er feilmarginene større og resultatene bør tolkes innen feilmarginene +/- 4,1 6,9 prosentpoeng. Lavenergiprogrammet Solveig Irgens Idar Eidset

3 Innhold Innhold... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 5 Innledende opplysninger... 6 Involvering i byggeprosjekter på passivhusnivå og rehabiliteringer på nytt forskriftsnivå... 7 Organisert opplæring/kursing Måling av lekkasjetall Kunnskap om passivhus Kunnskap om beregning av energibehov Kunnskap om energieffektivisering og rehabilitering Oppsummering av kunnskapsspørsmålene om passivhus og energieffektivisering Bruk av energiberegningsverktøy ved prosjektering Behov for mer kompetanse innen tema energi Vurdering av egen kompetanse

4 Sammendrag I denne undersøkelsen har vi hatt fokus på hvilken kjennskap, kunnskap og kompetanse arkitekter og rådgivende ingeniører har på feltet passivhus og energieffektivisering. Hovedtrekkene i resultatene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter. Et mindretall av arkitektene og de rådgivende ingeniørene i undersøkelsen har vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå i løpet av de siste to årene. Ser vi alle gruppene samlet, finner vi at 34 % har deltatt i ett eller flere slike prosjekter siste to år. Det er imidlertid en større andel som har vært involvert i rehabiliteringer på nytt forskriftsnivå eller bedre. Her svarer 59 % at de har vært involvert i ett eller flere slike prosjekter siste to år. På spørsmål om hvor stor andel av oppføringer av nybygg og større rehabiliteringer man har vært med på som det har vært målt lekkasjetall ved det siste året, svarer 35 % at dette har vært gjort i mer enn halvparten av prosjektene. 3 av 10 oppgir at dette ikke har vært målt i noen av tilfellene, mens 7 % er usikre. Det er de rådgivende ingeniørene som i størst grad har vært involvert i prosjekter der lekkasjetall er blitt målt i mer enn halvparten av tilfellene (44 % mot 24 % blant arkitektene). Samlet for arkitektene og ingeniørene har 68 % deltatt i organisert læring eller kursing de siste to årene og 36 % har deltatt i organisert opplæring knyttet til temaene lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme og/eller energieffektiv belysning/utstyr. De vanligste oppleggene for kursing og opplæring er kurs i regi av bransjeorganisasjoner, samt organisert opplæring i bedriften. Det er spesielt blant ingeniørene at det siste er vanlig. Mangel på tid er den største utfordringen i forhold til å kunne delta på organisert opplæring, noe 38 % peker på. Også kostnader knyttet til dette blir nevnt av en del (20 %). For å måle kunnskapen på området passivhus og energieffektivisering stilte vi til sammen 12 utsagn der vi ba dem si om dette stemte eller ikke. Dette avslører at kunnskapen om temaene de tar opp er variabel, og i noen tilfeller mangelfull. Av de 12 påstandene svarer en i gjennomsnitt riktig på 6,4 av dem, altså litt over halvparten. Blant arkitektene er gjennomsnittlig antall riktige svar 7, mens tilsvarende for de rådgivende ingeniørene er 6,2. På spørsmål om hvilke av sju ulike områder innen temaet energi, man ønsket mer kompetanse på oppgir over halvparten av både arkitektene og ingeniørene at de ønsker mer kompetanse på fem av de sju områdene. Dette indikerer at ikke bare er behovet for kompetanseheving til stede, men også at viljen til kompetanseheving på disse områdene er stor. De ulike gruppene ble bedt om å vurdere sin egen kompetanse på de samme sju områdene. På en skala fra 1-10, plasserer de fleste seg rundt eller litt i underkant av midten på de fleste av områdene. Dette indikerer at det er behov for en styrking av kompetansen innen områdene energieffektivisering og passivhus både blant arkitekter og rådgivende ingeniører. 4

5 Innledning Denne undersøkelsen er gjennomført som en telefon- undersøkelse i perioden oktober Utvalget er trukket fra bedriftsdatabase Bizweb. For å nå arkitekter trakk vi ut virksomheter fra bransjekoden Arkitektvirksomhet. For å nå rådgivende ingeniører trakk vi ut virksomheter fra Byggeteknisk konsulentvirksomhet. For sistnevnte gruppe trakk vi også ut de største entreprenørvirksomhetene, dvs. de som har mer enn 100 ansatte. Vi hadde i utgangspunktet ingen begrensinger på antall ansatte i bedriftene, men siden enkeltmannsforetak utgjør relativt store andeler i disse bransjene, ble de større virksomhetene noe prioritert i intervjuingen. Likevel utgjør virksomheter med 1-2 ansatte 60 % av nettoutvalget, mens 27 % er virksomheter med 3-10 ansatte, og 13 % er virksomheter med 11 eller flere ansatte. Brutt ned på målgruppene, er 58 % av intervjuene i arkitektbransjen gjort i virksomheter med 1-2 ansatte, mens 35 % er gjort i virksomheter med 3-10 ansatte, og 7 % i virksomheter med mer enn 10 ansatte. Tilsvarende for bransjen som omfatter rådgivende ingeniører, er 62 % av intervjuene gjort i virksomheter med 1-2 ansatte, mens 21 % er gjort i virksomheter med 3-10 ansatte, og 17 % i virksomheter med mer enn 10 ansatte. Det er gjort 200 intervju i hver av de to målgruppene. For å kunne si noe samlet om disse gruppene, har vi vektet gruppene etter hvor store de to bransjene er i forhold til hverandre. Denne vektingen er gjort på basis av hvor mange virksomheter som er i de to bransjekodene vi har trukket utvalget fra. Siden vi hadde som et ekstra krav at de rådgivende ingeniørene måtte jobbe med prosjektering av bolig og/eller yrkesbygg, samtidig som vi under intervjuingen ekskluderte arkitekter som jobber som landskapsarkitekter o.l., har vi justert vektingen utfra hvor stor andel som falt fra pga. av disse kravene. Det vektede utvalget er basert på en 44/56 % fordeling i forholdet mellom arkitekter og rådgivende ingeniører. Nedenfor gjengis resultatene på spørsmålene både for begge grupper samlet (vektet) og brutt ned på den enkelte målgruppe (uvektet). I figurene er «rådgivende ingeniører» forkortet til «ingeniører». 5

6 Innledende opplysninger Innledningsvis i undersøkelsen stilte vi et par spørsmål for å si noe mer om hvilke områder respondentene arbeidet i. På spørsmål til de rådgivende ingeniørene om hvilket område man er rådgivende ingeniør innen, svarte 75 % at de var rådgivende ingeniør innen bygg, mens 10 % var innen VVS. 15 % oppga at de var rådgivende ingeniør innen andre områder. På spørsmål om hva en hovedsakelig jobber med, får vi følgende fordeling: Jobber du Arkitekter Rådgivende ingeniører Totalt alle hovedsakelig med Bolig 50 % 29 % 38 % Næringsbygg 10 % 32 % 22 % Begge deler 40 % 39 % 40 % Antall spurte

7 Involvering i byggeprosjekter på passivhusnivå og rehabiliteringer på nytt forskriftsnivå Innledningsvis i undersøkelsen stilte vi et par spørsmål om en i løpet av de to siste årene har vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå og rehabiliteringer til nytt forskriftsnivå eller bedre. 3. Har du de to siste årene vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå? I tilfelle, hvor mange har du vært involvert i? Har du de to siste årene vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå? (n=400) Nei, har ikke vært involvert i noen 65% 1-3 prosjekter 27% Over tre prosjekter 7% 1% Samlet for begge målgruppene i undersøkelsen ser vi at 65 % ikke har vært involvert i noen byggeprosjekter på passivhusnivå i løpet av de siste to årene. 34 % har deltatt i ett eller flere slike byggeprosjekter, hvorav 27 % svarer at det dreier seg om 1-3 prosjekter og 7 % at det er snakk om flere enn tre prosjekter. 7

8 Har du de to siste årene vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå? BruL ned på målgruppe (n= ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nei, har ikke vært involvert i noen 65% 65% 1-3 prosjekter 27% 27% Over tre prosjekter 8% 7% 1% 1% Arkitekter Ingeniører Det er som vi ser så å si ingen forskjeller mellom de to målgruppene på om de har vært involvert i byggeprosjekter på passivhusnivå i løpet av de siste to årene. Det er imidlertid en tendens til at andelen som har vært involvert i passivhusprosjekter er økende jo større virksomheten de jobber i er. Dette gjelder både for arkitekter og rådgivende ingeniører. Samlet for begge gruppene øker denne andelen fra 31 % blant de som jobber i virksomheter med 1-2 ansatte, til 50 % blant de som jobber i virksomheter med mer enn 10 ansatte. Samlet for begge målgruppene er andelen som har deltatt i slike prosjekter henholdsvis 60 og 65 % blant de som jobber i virksomheter med 1-2 ansatte og 3-10 ansatte, mens 42 % av de som jobber i virksomheter med mer enn 10 ansatte har vært involvert i et eller flere slike prosjekter. 8

9 Vi fulgte opp med spørsmål om man i samme tidsperiode har vært involvert i rehabiliteringer til nytt forskriftsnivå eller bedre, og i tilfelle hvor mange prosjekter det har dreiet seg om. 4. Har du de to siste årene vært involvert i prosjekter for å rehabilitere til nytt forskriftsnivå eller bedre? I tilfelle, hvor mange har du vært involvert i? Har du de to siste årene vært involvert i prosjekter for å rehabilitere Ol nyl forskripsnivå eller bedre? (n=400) Nei, har ikke vært involvert i noen 41% 1-3 prosjekter 38% Over tre prosjekter 21% 1% Det er som vi ser flere som har deltatt i rehabiliteringer til nytt forskriftsnivå eller bedre i løpet av de siste to årene, enn som har deltatt i byggeprosjekter på passivhusnivå. Samlet for begge gruppene er det til sammen 59 % som oppgir å ha deltatt i en eller flere rehabiliteringer til dette nivået, hvorav 38 % svarer at det har vært 1-3 slike rehabiliteringsprosjekter, og 21 % at det har vært mer enn tre. 9

10 Har du de to siste årene vært involvert i prosjekter for å rehabilitere Ol nyl forskripsnivå eller bedre? BruL ned på målgruppe (n= ) Nei, har ikke vært involvert i noen 36% 44% 1-3 prosjekter 42% 34% Over tre prosjekter 21% 21% 2% Arkitekter Ingeniører Det er flere blant arkitektene som har vært involvert i prosjekter for å rehabilitere til nytt forskriftsnivå eller bedre. Mens 55 % av de rådgivende ingeniørene har vært involvert i et eller flere slike prosjekter, er denne andelen 63 % blant arkitektene. Vi finner til dels motsatt tendens når det gjelder slike prosjekter i forhold til størrelsen på virksomheten man jobber i, sammenlignet med det vi fant for prosjekter til passivhusnivå. Her er det en lavere andel som oppgir å ha deltatt i rehabiliteringsprosjekter til nytt forskriftsnivå blant de som jobber i de større virksomhetene, sammenlignet med de som jobber i mindre virksomheter. Dette trekket finner vi både hos arkitektene og de rådgivende ingeniørene. Ser vi disse to spørsmålene sammen, kan vi finne andelen som har vært involvert i et eller flere prosjekter til passivhusnivå, og/eller vært involvert rehabiliteringsprosjekter til nytt forskriftsnivå. Det viser at totalt 74 % har vært involvert i en eller begge av disse typer prosjekter. Blant arkitektene er denne andelen 78 % og blant rådgivende ingeniører er andelen 71 %. 10

11 Organisert opplæring/kursing Vi fulgte opp med noen spørsmål knyttet til organisert opplæring og kursing. Vi begynte med et mer generelt spørsmål om en har deltatt i slik opplæring de siste to årene, og i tilfelle hvordan denne var organisert. Det var her mulig å oppgi flere svar, noe som gjør at svarfordelingen summerer seg til mer enn 100 %. 5. Har du deltatt i noen form for læring eller kursing de to siste årene? I tilfelle, har dette vært LES OPP FLERE SVAR MULIG Har du deltal i noen form for organisert læring eller kursing de to siste årene? I Olfelle har dele vært (n=400) Organisert opplæring i bedrijen 30% Kurs i regi av bransjeorganisasjoner 40% Kurs hos leverandører 16% Universitet/ høyskoler 5% Andre kursholdere 16% Nei, har ikke hak organisert opplæring de siste to år 32% Et flertall av de spurte svarer at de har deltatt i en eller annen form for organisert opplæring og kurs de siste to årene. Til sammen 68 % oppgir at de har deltatt på slik opplæring. Det mest vanlige er kurs i regi av bransjeorganisasjoner, noe 40 % svarer at de har deltatt på. Også kurs organisert av bedriften er relativt vanlig med 30 %, mens 16 % oppgir at de har deltatt på kurs hos leverandører. Bare 5 % har deltatt på opplæring på universiteter/høyskoler. 11

12 Har du deltak i noen form for organisert læring eller kursing de to siste årene? I llfelle har deke vært Bruk ned på målgrupper (n= ) Organisert opplæring i bedrijen Kurs i regi av bransjeorganisasjoner Kurs hos leverandører Universitet/ høyskoler Andre kursholdere Nei, har ikke hak organisert opplæring dee siste to år Arkitekter 14% 19% 8% 3% 4% Ingeniører 23% 36% 41% 39% 31% 35% 30% Selv om det er liten forskjell mellom de to gruppene, er det litt flere blant de rådgivende ingeniørene (70 %) som har deltatt i kurs/opplæring de siste to år, enn blant arkitektene (65 %). Det er som vi ser mer vanlig blant ingeniørene å delta i organisert opplæring i bedriften. Mens 23 % av arkitektene oppgir at de har deltatt på opplæring i bedriften siste to år, er det 36 % blant de rådgivende ingeniørene som svarer det samme. Kurs i regi av bransjeorganisasjoner er imidlertid det begge grupper deltar mest i, med henholdsvis 41 % blant arkitekter og 39 % blant rådgivende ingeniører. Det er en rimelig tydelig tendens til at andelen som har deltatt i kurs/opplæring, øker jo større virksomhet man jobber i. Særlig gjelder dette blant arkitektene, der andelen øker fra 60 % blant ansatte i små virksomheter til 86 % blant ansatte i virksomheter med mer enn 10 ansatte. Blant de rådgivende ingeniørene øker andelen tilsvarende fra 66 til 76 %. 12

13 Vi gikk videre med de som oppga at de har deltatt i organisert læring eller kurs de siste to år, med et mer konkret spørsmål om noe av denne opplæringen var knyttet til temaene lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme og/eller energieffektiv belysning/utstyr. Det var totalt 271 som svarte på dette spørsmålet, hvorav 131 arkitekter og 140 rådgivende ingeniører. HVIS DELTATT I SPM 5 6. Har du i løpet av de to siste årene vært på organisert opplæring/ kursing knyttet til lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme, energieffektivt belysning/utstyr? HVIS DELTATT PÅ KURS: Har du i løpet av de to siste årene vært på organisert opplæring/ kursing knylet Ol lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme, energieffekovt belysning/utstyr? (n=271) Ja 53% Nei 46% Vet ikke 0% 53 % av de som har deltatt i organisert opplæring eller kurs de siste to årene oppgir at deler av denne opplæringen/kursingen var knyttet til temaene lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme og/eller energieffektiv belysning/utstyr. Sett i forhold til alle spurte kan vi således si at 36 % av arkitekter/rådgivende ingeniører har deltatt i kursing de siste to årene, som har vært knyttet til disse temaene. 13

14 Har du i løpet av de to siste årene vært på organisert opplæring/ kursing knylet Ol lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme, energieffekovt belysning/ utstyr? BruL ned på målgruppe (n= ) Ja 50% 58% Nei 42% 49% Vet ikke 1% Arkitekter Ingeniører Blant arkitektene som har deltatt på opplæring de to siste årene, oppgir 58 % at denne opplæringen vært knyttet til lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme og/eller energieffektiv belysning/utstyr. Tilsvarende andel blant de rådgivende ingeniørene som har deltatt i opplæring siste to år, er 50 %. Sett i forhold til alle spurte utgjør dette 37 % blant arkitektene og 35 % blant rådgivende ingeniører. Vi finner også et der er en viss sammenheng mellom deltakelse på kurs om disse temaene og erfaring med temaene i jobbsammenheng, ved at en større andel blant de som har erfaring fra prosjekter på passivhusnivå og/eller rehabilitering til nytt forskriftsnivå, har deltatt på kurs der disse temaene har vært belyst. 14

15 Det kan være mange ting som gjør det utfordrende å delta i organisert opplæring. Vi spurte alle (inkludert de som har deltatt på slik opplæring) om hva som er de største utfordringene for deres virksomhet når det gjelder å få gjennomført organisert opplæring. Det var her mulig å oppgi flere svar, noe som gjør at svarfordelingene summerer seg til mer enn 100 %. 7. Hva er de største utfordringene i din virksomhet for å få gjennomført organisert læring i praksis? FLERE SVAR MULIG Hva er de største u^ordringene i din virksomhet for å få gjennomført organisert læring i praksis? (n=400) Jeg har ikke ld 38% Det koster for mye å gå på kurs 20% Jeg kan det jeg trenger å kunne Ledelsen i bedrijen vil ikke prioritere opplæring Få myndighetskrav ll kompetanse Usikker på innhold/kvalitet på kursene som llbys Det llbys ikke kurs i vårt lokalområde 4% 3% 4% 7% 4% Det er ingen unordringer / Vi går på kurs 28% 8% Vi ser at 28 % av de spurte oppgir at de ikke er noen utfordringer, og at de deltar på de kurs de har behov for. 38 % oppgir imidlertid mangel på tid som en utfordring for å kunne delta på organisert opplæring. Dette ser således ut til å være den største utfordringen. Vi merker oss også at kostnader kan være en utfordring. 20 % nevner dette. Dette kan dreie seg om kursavgifter, men også reiser og evt. opphold og tapte arbeidsinntekter når folk er på kurs. De andre alternativene er det få som trekker fram. Tid og kostnader er begge utfordringer som nevnes oftere blant ansatte i bedrifter med mellom 1-2 ansatte og 3-10 ansatte. Blant ansatte i bedrifter med mer enn 10 ansatte er det hovedsakelig tid som er barrieren (34 %), mens kostnader ser ut til å være et mindre problem (7 %). 15

16 Hva er de største u^ordringene i din virksomhet for å få gjennomført organisert læring i praksis? BruL ned på målgruppe (n= ) Jeg har ikke ld 29% Det koster for mye å gå på kurs 14% 29% Jeg kan det jeg trenger å kunne Ledelsen i bedrijen vil ikke prioritere opplæring Få myndighetskrav ll kompetanse Usikker på innhold/kvalitet på kursene som llbys Det llbys ikke kurs i vårt lokalområde Det er ingen unordringer / Vi går på kurs 5% 3% 2% 3% 5% 3% 8% 6% 6% 2% 10% Arkitekter 12% 5% Ingeniører 42% 49% Det er som vi ser en relativt klar forskjell mellom arkitektene og ingeniørene på dette spørsmålet. Det er først og fremst blant arkitektene det ser ut til å være utfordringer for å få gjennomført opplæring i praksis. Blant arkitektene er det bare 10 % som ikke ser noen utfordringer på dette området, og 78 % som peker på en eller flere av utfordringene på vår liste. Blant arkitektene var det hele 42 % som mente der ikke er noen utfordringer for å få til dette, og 53 % som pekte på en eller flere utfordringer. Omtrent halvparten (49 %) av arkitektene oppgir at å få tid til å gjennomføre opplæring er en utfordring, mens 29 % av de rådgivende ingeniørene oppgir dette som en utfordring. Kostnader blir også nevnt av relativt mange arkitekter (29 %), mens bare 14 % av de rådgivende ingeniørene mener kostnader er en utfordring. Det er som vi ser få som oppgir andre årsaker enn tid og kostnader. 16

17 Måling av lekkasjetall Vi gikk videre inn på måling av lekkasjetall. Vi ønsket å vite hvor stor andel av de nybygg og større rehabiliteringer de har vært med på, som det har vært målt lekkasjetall ved. 8. Hvor stor andel av oppføringer av nybygg og større rehabiliteringer som du har vært involvert i det siste året, har det blitt stilt krav måling av lekkasjetall ved? LES OPP 1-5 Hvor stor andel av oppføringer av nybygg og større rehabiliteringer som du har vært involvert i det siste året, har det blil solt krav måling av lekkasjetall ved? (n=400) Alle 14% De fleste 21% Omtrent halvparten 10% De færreste 19% Ingen 29% 7% Ser vi på begge gruppene samlet ser vi at til sammen 64 % av de spurte i undersøkelsen oppgir at det har vært målt lekkasjetall ved ett eller flere av de nybygg og større rehabiliteringer de har deltatt i siste år. Det er imidlertid bare 14 % som svarer at dette har vært målt i alle tilfellene. Tar vi med de 21 % som svarer at det har blitt målt i de fleste tilfellene, kan vi si at 35 % oppgir at lekkasjetall er målt i mer enn halvparten av nybygg og større rehabiliteringer de har vært involvert i siste år. 29 % oppgir at dette ikke har blitt målt i noen av prosjektene. 7 % svarer at de er usikre på dette. Dette kan bety at de enten er usikre på hvor stor andel det er snakk om, eller de er usikre på om det har blitt målt. 17

18 Hvor stor andel av oppføringer av nybygg og større rehabiliteringer som du har vært involvert i det siste året, har det blil solt krav måling av lekkasjetall ved? BruL ned på målgruppe (n= ) Alle De fleste Omtrent halvparten De færreste Ingen 10% 18% 14% 26% 12% 9% 23% 17% 35% 24% 8% 6% Arkitekter Ingeniører Som vi ser er det de rådgivende ingeniørene som i størst grad har deltatt i prosjekter der lekkasjetall har blitt målt i alle eller de fleste tilfellene. Til sammen 44 % av ingeniørene oppgir at lekkasjetall har vært målt i over halvparten av nybygg/større rehabiliteringer de har vært involvert i. Tilsvarende andel blant arkitektene er 24 %. 35 % av arkitektene oppgir at lekkasjetall ikke har vært målt i noen nybygg/større rehabiliteringer siste året, mens dette oppgis av 24 % av de rådgivende ingeniørene. 18

19 Kunnskap om passivhus En viktig del av denne undersøkelsen var å forsøke å måle kunnskap om passivhus og energieffektivisering. Istedenfor bare å basere oss på egen vurdering av kompetanse på området, valgte vi å utvikle en del utsagn om dette. Disse utsagnene var enten riktige eller feil, og vi ba respondentene vurdere om hver enkelt av dem stemte eller ikke stemte. Vi begynte med fire utsagn om passivhus. 3 av disse utsagnene var feil, mens den siste var riktig. Nedenfor presenteres andelene som har svart riktig på det enkelte utsagn, dvs at de har svart at det ikke stemmer der utsagnet er feil og at de har svart at det stemmer der utsagnet er riktig. 9. Så skal jeg lese opp noen utsagn om hva passivhus er. For hvert av dem vil jeg vite om du mener dette stemmer eller ikke. Utsagn om passivhus - andeler som har svart rikog på det enkelte utsagn - samlet for begge grupper (n=400) 9a) En passivhusvegg må ha minst 40cm isolasjon (Ikke riklg) 53% 9b) Kravene ll lujlekkasjer i teknisk forskrij llfredsslller også kravene ll passivhus (Ikke riklg) 44% 9c) Passivhus i Norge trenger ikke varmeanlegg (Ikke riklg) 70% 9d) Passivhus i Norge krever balansert venllasjon med varmegjenvinning (Riklg) 81% 19

20 Utsagn om passivhus - andeler som har svart rikog på det enkelte utsagn - brul ned på målgruppe (n= ) 9a) En passivhusvegg må ha minst 40cm isolasjon (Ikke riklg) 45% 63% 9b) Kravene ll lujlekkasjer i teknisk forskrij llfredsslller også kravene ll passivhus (Ikke riklg) 41% 47% 9c) Passivhus i Norge trenger ikke varmeanlegg (Ikke riklg) 74% 68% 9d) Passivhus i Norge krever balansert venllasjon med varmegjenvinning (Riklg) 84% 79% Arkitekter Ingeniører Det er som vi ser av figurene noe variabel kunnskap om hva som er riktig eller galt når det gjelder utsagnene vi stilte om passivhus. At luftlekkasjekravene i teknisk forskrift ikke også tilfredsstiller kravene til passivhus er det under halvparten i begge målgruppene som vet. 44 % av begge gruppene samlet svarer at disse kravene ikke tilfredsstiller kravene til passivhus, fordelt på 41 % av arkitektene og 47 % av ingeniørene. For påstanden om at en passivhusvegg må ha minst 40 cm isolasjon er det samlet så vidt over halvparten som svarer riktig på, dvs at dette ikke stemmer. Her er imidlertid kunnskapen klart bedre hos arkitektene med 63 % som svarer riktig, enn blant ingeniørene der 45 % svarer riktig. For de to siste påstandene er kunnskapen imidlertid bedre. Samlet er det 70 % som avslører at påstanden om at passivhus i Norge ikke trenger varmeanlegg er feil, fordelt på 74 % blant arkitektene og 68 % blant ingeniørene. Den påstanden som flest svarer riktig på er påstanden om at passivhus i Norge krever balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette har 81 % svart riktig på, dvs at påstanden stemmer, fordelt på 84 % blant arkitektene og 79 % blant ingeniørene. Det kan altså se ut som om kunnskapen om passivhus er noe bedre blant arkitektene enn blant de rådgivende ingeniørene, dersom vi måler det etter kunnskap til de fire utsagnene vi har spurt om. Ser vi dette i forhold til om de har vært involvert i prosjekter på passivhusnivå siste to år, finner vi en viss tendens til at kunnskapen er bedre hos de som har vært involvert i slike prosjekter. Dette gjelder for påstanden a) og c), mens det for påstandene b) og d) er temmelig likt. For påstand a) er andelen som svarer riktig 67 % blant de som har vært involvert i passivhusprosjekt, mens den er 46 % blant de som ikke har vært involvert. Tilsvarende for påstand c) er andelen som svarer riktig 75 % blant de som har erfaring fra passivhusprosjekter og 68 % blant de som ikke har slik erfaring. Med unntak av påstand d), er det en gjennomgående tendens til at kunnskapen øker jo større bedrift man jobber i. Vi finner noe av de samme trekkene i forhold til om en har deltatt i kurs/opplæring knyttet til lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme, energieffektivt belysning/utstyr, de siste to årene. 20

21 Vi har så langt vist andelene som har svart riktig på den enkelte påstand. Dette betyr ikke nødvendigvis at de har svart direkte galt på påstanden. En del har vært usikre på om den enkelte påstand har vært riktig eller gal, og således svart at de er usikre. På de neste sidene gjengir vi de fullstendige svarfordelingene både samlet for alle gruppene (vektet), og brutt ned på de to målgruppene, for å vise disse forskjellene. Det fremgår av disse at for alle påstandene er det flere i alle gruppene som svarer riktig på påstandene enn som svarer direkte galt. En passivhusvegg må ha minst 40cm isolasjon - IKKE RIKTIG (n=400) 34% 53% 14% En passivhusvegg må ha minst 40cm isolasjon - IKKE RIKTIG - brul ned på målgruppe (n= ) 29% 37% 45% 63% 9% 18% Arkitekter Ingeniører 21

22 Kravene Ol luplekkasjer i teknisk forskrip OlfredssOller også kravene Ol passivhus - IKKE RIKTIG (n=400) 34% 44% 21% Kravene Ol luplekkasjer i teknisk forskrip OlfredssOller også kravene Ol passivhus - IKKE RIKTIG BruL ned på målgrupper (n= ) 32% 37% 41% 47% 23% 20% Arkitekter Ingeniører 22

23 Passivhus i Norge trenger ikke varmeanlegg - IKKE RIKTIG (n=400) 19% 70% 11% Passivhus i Norge trenger ikke varmeanlegg - IKKE RIKTIG BruL ned på målgruppe (n= ) 19% 19% 68% 74% 8% 14% Arkitekter Ingeniører 23

24 Passivhus i Norge krever normalt balansert venolasjon med varmegjenvinning - RIKTIG (n=400) 81% 11% 8% Passivhus i Norge krever normalt balansert venolasjon med varmegjenvinning - RIKTIG BruL ned på målgrupper (n= ) 84% 79% 12% 11% 5% 10% Arkitekter Ingeniører 24

25 Kunnskap om beregning av energibehov Vi fulgte opp med fire påstander omkring beregning av energibehov, hvorav a) og b) er feil, og c ) og d) er riktige. Utsagn om beregning av energibehov - andeler som har svart rikog på det enkelte utsagn - samlet for begge grupper (n=400) 10a) Neko energibehov er et ukrykk for den energien som blir levert for å dekke byggets samlede energibehov, inkludert systemtapet (Ikke 18% 10b) Kravet ll vindusareal er strengere når du bygger passivhus enn når du bygger i henhold ll TEK10 (Ikke riklg) 39% 10c) Større venllasjonskanaler fører ll lavere SFP (Riklg) 43% 10d) Det vil også være kuldebroer i lavenergi og passivhus (Riklg) 60% 25

26 Utsagn om beregning av energibehov - andeler som har svart rikog på det enkelte utsagn - brul ned på målgruppe (n= ) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10a) Neko energibehov er et ukrykk for den energien som blir levert for å dekke byggets samlede energibehov, inkludert systemtapet 14% 21% 10b) Kravet ll vindusareal er strengere når du bygger passivhus enn når du bygger i henhold ll TEK10 (Ikke riklg) 10c) Større venllasjonskanaler fører ll lavere SFP (Riklg) 42% 37% 43% 42% 10d) Det vil også være kuldebroer i lavenergi og passivhus (Riklg) Arkitekter Ingeniører 54% 65% Det kan se ut som det er en del usikkerhet omkring temaet beregning av energibehov både blant arkitekter og rådgivende ingeniører. For tre av de fire påstandene svarer færre enn halvparten riktig. Spesielt lav er kunnskapen omkring påstand a) om at netto energibehov er et uttrykk for den energien som blir levert for å dekke byggets samlede energibehov, inkludert systemtapet. Denne påstanden er ikke riktig, noe bare 18 % (14 % av arkitektene og 21 % av ingeniørene) har svart. 55 % (58 % av arkitektene og 53 % av ingeniørene) mener påstanden er riktig, noe som altså er galt. For påstandene b) og c) er kunnskapen noe bedre, men fortsatt ikke bedre en at færre enn halvparten svarer riktig. Bare påstand d) om at det også vil være kuldebroer i lavenergi- og passivhus (som er riktig) er det et flertall både blant arkitekter (54 %) og ingeniører (65 %) som svarer riktig på. Ser vi dette i forhold til om de har vært involvert i prosjekter på passivhusnivå siste to år, er det en viss tendens til at kunnskapen er noe bedre. For påstand a) svarer 25 % av de som har erfaring med passivhus riktig, mot 14 % blant de som ikke har erfaring. For påstand b) svarer 45 % av de som har erfaring med passivhus riktig, mot 36 % blant de som ikke har erfaring. For påstand c) svarer 59 % av de som har erfaring med passivhus riktig, mot 35 % blant de som ikke har erfaring. Og til sist svarer 65 % av de som har erfaring med passivhus riktig på påstand d) mens 56 % blant de som ikke har erfaring gjør det samme. Effekten av å jobbe i et større miljø i forhold til kunnskap om beregning av energibehov, er til en viss grad tilstede, men den er mindre tydelig enn for påstandene om passivhus. Vi finner også en noe bedre kunnskap for alle de fire påstandene hos de som har deltatt i kurs/opplæring knyttet til lavenergi, passivhus, energirehabilitering, fornybar varme, energieffektivt belysning/utstyr. På de neste par sidene gjengir vi de fulle svarfordelingene også på påstandene om beregning av energibehov. Vi merker oss her at både for påstand a) og b) er det flere som svarer feil enn riktig i begge målgruppene. Det er også verdt å merke seg den store andelen usikre i påstand c). Like mange (43 %) er usikre som det er som svarer riktig på påstanden. Dette indikerer at dette er et tema de er utrygge på. 26

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid

Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Når kunnskap gir resultater--- Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering av boligsosialt arbeid Husbanken region Midt-Norge Kartlegging blant norske kommuner om organisering

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer