FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert 30.03.11"

Transkript

1 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Sist revidert Med ny veg Kolltveit golfhotell Gnr 33 bnr 9 m.fl. FJELL KOMMUNE

2 INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN OG FØREMÅL PLANPROSESSEN FØREHANDSKONFERANSE KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART MEDVERKNAD GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER FYLKESPLAN KOMMUNEPLAN REGULERINGSPLAN STATLEGE PLANRETNINGSLINER SKILDRING AV PLANOMRÅDET LOKALISERING AVGRENSING EIGEDOMSTILHØVE TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/ STATUS EKSISTERANDE BUSETNAD TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK SOLTILHØVE VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE GRØNE INTERESSER KULTURMINNE VEG OG TRAFIKKTILHØVE STØY OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING VATN OG AVLAUP PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD RISIKO UTGREIING IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREIINGAR SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET INNLEIING REGULERINGSFØREMÅL BYGGEFØREMÅL LANDSKAPSTILPASSING/PLANGREP UTEOPPHALDSAREAL PARKERING TRAFIKKAREAL STØYTILTAK BARN OG UNGES INTERESSER UNIVERSELL UTFORMING JORDVERN OG LANDBRUKSFAGLEGE VURDERINGAR AVFALLSHANDTERING/ MILJØSTASJON RISIKO OG SÅRBARHEIT ENERGI, MILJØ OG KLIMA KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR av 54

3 9.3 ESTETIKK KONSEKVENSAR FOR NABOAR TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSE I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLEGE SERVICETILBOD KULTURMINNE MILJØVERNFAGLEGE KONSEKVENSAR RISIKO OG SÅRBARHEIT MERKNADER MERKNADER TIL OPPSTART FORSLAGSTILLER SIN AVSLUTTANDE KOMMENTAR av 54

4 1 SAMANDRAG Bakgrunnen for planforslaget er ønske om å utvide golftilbodet og golfbana på Kolltveit. Planområdet er på om lag 44,1 daa, og hovudføremålet er å leggje til rette for å etablera hotell/næring og tilhøyrande infrastruktur som parkering og tilkomst, og med moglegheit for å utvide til 18-hullsbane. Endeleg plangrep og plassering av hotell er basert på ei terrengtilpassing med vekt på topografien og tilhøvet til kollane omkring, aksar frå vest mot aust, utsikt og soltilhøve. Hotellet med klubbhus er plassert i god avstand frå eksisterande busetnad med adkomst direkte til/frå golfanlegget gjennom eit tunrom mellom kollane. Hotellet legg til rette for 20 leilegheiter og 30 hotellrom og vil òg innehalde restaurant, klubbhus, møtelokale og proshop. Det er hovudsakleg tilrettelagt for parkering under bakken. Vegtilkomst har vore ein sentral problemstilling i arbeidet med planen. Det er i det endelege planforslaget forslått å etablere ein ny tilkomstveg, og kor eksisterande veg blir utvida og utbetra med fortau fram til avkøyrselen til den nye vegen. Kobbeltveit golf- og naturpark er i dag ein 9-hols golfbane. Planlagt utviding til ein 18-hols bane vil i framtida føre til fleire brukarar. Planforslaget legg difor til rette for fleire parkeringsplassar med tanke på ein slik utviding. Eit hotell som utvider golftilbodet i området vil gjere området ytterlegare attraktivt og vil gje Fjell eit tilbod for besøkande i kommunen og eit forbetra tilbod for brukarane av golfbanen. Hotellet vil i tillegg til restaurant, klubbhus og proshop innehalde golfsimulatorar som vil gje ytterlegare besøkande for folk i alle aldre 4 av 54

5 2 NØKKELOPPLYSNINGAR Gardsnamn Gardsnr./bruksnr. Gjeldande planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslagstiller/tiltakshavar (med adresse) Grunneigarar (sentrale) Plankonsulent Planen sitt hovudføremål Planområdet sitt areal i daa Tal på nye einingar Aktuelle problemstillingar (støy, byggehøgder, o. l.) Føreligg det varsel om motsegn (j/n) Konsekvensutreiingsplikt (j/n) Kobbeltveit golf- og naturpark Gnr 33 bnr 9 m.fl. Området er i kommuneplanen avsett til bustader og golfbane/friluftsområde. Sørleg del av planområdet er regulert i reguleringsplan Kobbeltveit golf og naturpark (plan nr ). Par AS Kobbeltveit golf og naturpark v/bjørn og Olaug Evanger Opus Bergen AS Å leggje til rette for å etablera næring/hotell og golfbane/friluftsområde i samband med Kobbeltveit golf og naturpark. 44,1 daa 20 leilegheiter og 30 hotellrom Vegtilkomst Plassering av hotell Nei Nei Kunngjering oppstart, dato Varslingsbrev sendt Annonsert i BT og Vestnytt Fullstendig planforslag motteke, dato Informasjonsmøte haldt.(j/n) Ja 5 av 54

6 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 BAKGRUNN OG FØREMÅL Hovudføremålet er å leggje til rette for å etablera næring/hotell og golfbane/friluftsområde i samband med Kobbeltveit golf og naturpark. Tilhøyrande infrastruktur inngår i planforslaget. Det er eit behov for hotell i Fjell kommune og ved å forbetre tilbodet knytt til Kobbeltveit golf- og naturpark vil området trekkje til seg fleire brukarar av golfbana og fleire besøkande til området. 6 av 54

7 4 PLANPROSESSEN 4.1 FØREHANDSKONFERANSE Førehandskonferanse vart gjennomført i rådhuset i Fjell kommune med representantar frå Fjell kommune, tiltakshavar, grunneigar og Opus Bergen AS den KUNNGJERING OG VARSLING AV OPPSTART Planarbeidet blei varsla i Bergens Tidende og Vestnytt og varselbrev blei sendt naboar og offentlege instansar Det kom inn 4 merknadar til oppstart. Merknadane er oppsummert og kommentert i kapittel 10. Oppstartsvarslet blei godkjent i komité for plan og utvikling i møte 13. oktober 2009, etter at komitéen hadde vore på synfaring i planområdet. 4.3 MEDVERKNAD Det blei invitert til nabomøte 13. august og 5. november Her blei førebels skisse til reguleringsplan presentert. Det blei gjennomført undervegsmøte med administrasjonen i Fjell kommune 12. november Det har frå starten av planarbeidet vore eit mål å bruka eksisterande veg som tilkomstveg. Eksisterande veg har vore foreslått utbetra i bredde og med fortau heilt fram til planlagt nytt hotell. Det har vore fleire møter med naboane for å komme til einigheit om vegen. Etter informasjonsmøta med naboane og undervegsmøte med kommunen har forslagsstillar hatt til saman fire dialogmøte med næraste nabo på bnr 395 om utviding av eksisterande veg med tanke på tilkomst til hotellet. Desse møta har ikkje ført til semje. Forslagsstillar har tilbode areal på sørvestleg side og areal på nedsida av fjellet (gangsti). Det er prøvd å redusera bredda på vegen og vegen er blitt flytta så langt aust som mogeleg. Dette har ikkje naboen godteke. Fleire andre naboar ønskjer heller ikkje at den eksisterande vegen skal utvidast. Forslagsstillar har vore i kontakt med nabo på bnr 389 to gongar og dei er tydelege på at dei ikkje ønskjer at vegen vert utvida eller den auke i trafikk som tiltaket medfører. Forslagsstillar gav dei eit tilbod om å bygge garasje der parkeringsplassen deira er i dag. Forslagsstillar har kontakta nabo på bnr 388 ein gong. Han er også er heilt tydeleg på at han ikkje ønskjer at vegen skal utvidast. Etter fleire rundar for å komme til einigheit med naboane har forslagsstillar kome fram til å foreslå å leggje vegen utanfor eksisterande veg. Dette er ikkje i tråd med tilbakemeldinga frå kommunen på undervegsmøte. Forslagsstillar meinar likevel at dette er det beste alternativet. 7 av 54

8 Det blei og halde eit møte med Statens vegvesen for å drøfte naudsynte vegtiltak i samband med avkøyrsla frå fylkesvegen. Etter at vegvesenet var på synfaring i april 2010 har dei konkludert at dei krava som framleis står ved lag er at krysset til Kolltveit golfhotell må regulerast i samsvar med krava i handbok 017. I samband med utbygging av krysset må naudsynt skilting av krysset og god avgrensing av krysset med kantstein etablerast. Det er og eit krav at eksisterande fortau vidare sør til nytt etablert gangfelt må opprustast med ny kantstein og asfalt. Vegvesenet peikar på at dei no gjennomfører ei trafikksikring av den aktuelle strekninga av fylkesveg 206 med etablering av fartshumpar og oppmerking av gangfelt. Etter vegvesenets syn vil dette gjere denne strekninga meir trafikksikker og redusera trongen for andre omfattande tiltak. 8 av 54

9 5 GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINER 5.1 FYLKESPLAN Fylkesplanen for Hordaland har sett målsetjingar for arealutviklinga i Bergensregionen. I høve til reguleringsplanframlegget kan følgjande nemnast: Ny infrastruktur og byggjetiltak skal bandleggja minst mogleg areal og innordna seg dei fysiske omgjevnadene i form av naturlandskap og kulturlandskap. Ved etablering av nye verksemder og nye bustadområde skal lokalisering vurderast i høve til pårekna transportbehov og eksisterande kapasitet på vegnettet. Næringar med særlege føremoner er særleg satsing på energi, marine-, maritime, reiselivs- og andre vekstkraftige næringar. 5.2 KOMMUNEPLAN Området er i kommuneplanen for Fjell kommune sin arealdel avsett til bustader og golfbane/friluftsområde. Figur 1 Utsnitt frå Kommuneplanen sin arealdel Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. 9 av 54

10 Ny kommuneplan er på høyring. Høyringsutkastet ser slik ut: Figur 2 Utsnitt frå høyringsutkastet til ny kommuneplan. Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. Planområde er i høyringsutkastet markert som et etablert byggjeområde med restriksjonar: område unnateke rettsverknad fordi tidlegare vedteke reguleringsplan eller kommunedelplan skal gjelde. 10 av 54

11 Høyringsutkast kommunedelplan landbruk Strategisk landbruksplan for Fjell, Sund og Øygarden (landbruksplanen er til revisjon, ikkje vedteken) viser at planområdet ligger i god avstand frå kjerneområde for landbruksareal. Figur 3 Utsnitt frå temakart kjerneområde landbruk. Plan under handsaming. Planområde markert med blått. Andre kommunale planar som vil leggjast til grunn er Kommunedelplan for trafikksikring og Energi-, miljø- og klimaplan REGULERINGSPLAN Deler av planområdet er regulert i reguleringsplan Kobbeltveit golf og naturpark (plan nr ). Deler av planområdet er regulert i utbyggingsplan med reguleringsendring for del av gnr 33 bnr 9 ( og ) 11 av 54

12 Reguleringsplan Kobbeltveit golf og naturpark del 1 av 2 ( ) Reguleringsplan Kobbeltveit golf og naturpark del 2 av 2 ( ) Utbyggingsplan med reguleringsendring for del av gnr 33 bnr 9 ( ) Utbyggingsplan med reguleringsendring for del av gnr 33 bnr 9 ( ) 5.4 STATLEGE PLANRETNINGSLINER Dei statlege planretningslinene Dei statlege planretningslinene for barn og planlegging har som mål og sikre eit oppvekstmiljø som gir barn og unge tryggleik mot fysiske og psykiske skadeverknadar. Det skal sikrast at oppvekstmiljøet har dei fysiske, sosiale og kulturelle kvalitetar som til ei kvar tid samsvarar med eksisterande kunnskap om barn og unge sine behov. Dei statlege planretningslinene for samordna areal- og transportplanlegging har som mål at transportsystem skal utviklast slik at dei fremmar samfunnsøkonomisk effektiv 12 av 54

13 ressursutnytting, med miljømessige gode løysingar, trygge lokalsamfunn og bumiljø, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling. Det skal leggast til grunn eit langsiktig, berekraftig perspektiv i planlegginga. Dei statlege planretningslinene for universell utforming (høyringsutkast) har som mål at alle menneske i heile landet skal ha like moglegheiter til å utvikle sine evner og leve gode og meiningsfylte liv. Universell utforming inneber ein inkluderande planlegging og utforming av produkt og omgivnader. Universell utforming legger til grunn mangfaldet av menneske og arbeid mot lausningar som kan brukast av alle. 13 av 54

14 6 SKILDRING AV PLANOMRÅDET 6.1 LOKALISERING Planområdet ligg på Kolltveit i Fjell kommune, om lag 3 km vest for Straume. Figur 4 Lokalisering av planområdet. Planområde omtrentleg markert med blå sirkel. 6.2 AVGRENSING Planområdet er avgrensa som vist på kartet under. Figur 5 Omriss av planområdet, varselkart 14 av 54

15 6.3 EIGEDOMSTILHØVE Eigedomstilhøve innanfor planområde: Gnr 33 bnr 571: Nicole Schmidt og Alan Sjursen Gnr 33 bnr 570: Vigdis Schmidt og Sigurd Hermann Schmidt Gnr 33 bnr 395: Jan Grimstad Gnr 33 bnr 566: Thomas Dypevik og Ingvill Rabben Dypevik Gnr 33 bnr 9: Olaug Irene Evanger Gnr 33 bnr 545: Veg Gnr 33 bnr 42: Norunn Sælensminde Gnr 33 bnr 152: Odd Larsen Gnr 33 bnr 386: Odd Jarle Hatland og Torunn Thunestvedt Hatland Gnr 33 bnr 388: Torgeir Åge Evjen Gnr 33 bnr 389: Per Johannes Frydenbø Knutsen 6.4 TILSTØYTANDE AREAL SITT BRUK/ STATUS Planområdet grenser i nord, vest og sør til golfbane/friluftsområde, og mot aust til bustader. 6.5 EKSISTERANDE BUSETNAD Det er fire bustader innanfor planområde. 15 av 54

16 Figur 6 Flyfoto med eigedomsgrenser. Bustadane innanfor planområdet markert med sort strek. 6.6 TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Planområdet ligg på ei høgde med utsikt mot fjorden i øst og mot hovudvegen og innlandet på Sotra i vest. Figur 9 Utsikt mot sør (på vestkollen mot sørvest) 16 av 54

17 Figur 10 Utsikt mot nord (på sørkollen mot nord) Figur 11. Utsikt mot drivingrangen (på sørkollen mot syd) Området er i Puschmann sitt referansesystem for landskapsregionar i Noreg karakterisert som landskapsregion 20 Kystbygdene på Vestlandet. Figur 7 Flyfoto med omtrentleg omriss av planområdet, frå øst mot vest 17 av 54

18 Figur 8 Flyfoto med omtrentleg omriss av planområdet, frå nord mot sør Området i og rundt planområdet er småkupert, vekslande mellom berg i dagen og myrlendt terreng. 6.7 SOLTILHØVE Det meste av planområdet ligg høgt og området for planlagt utbygging har svært gode soltilhøve. 6.8 VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURTILHØVE Kartet under er henta frå Skog og landskap på ngu.no/kart/arealis, og viser markslaget i området. Området varierer med grunnlendt fjell i dagen, anna jorddekt fastmark, myr og anna skog. 18 av 54

19 Figur 9 Markslag i området (Kilde: Vegetasjonen i planområdet vekslar mellom lyng, einer og noko bjørk samt hageplantar og hekkar på eigedomane. Figur 10 Fjell og vegetasjon innanfor planområde Figur 11 Plantar/vegetasjon langs vegen 19 av 54

20 Det er ikkje registrert spesielle naturtypar innafor planområde (jf. Kartlegging og verdsetting av Naturtypar i Fjell, Fjell kommune og Fylkesmannen i Hordaland 2003). Det går eit hjortetrekk sør for planområdet. Kartet under er henta frå Direktorat for naturforvaltning på og viser kor hjortetrekk i området er. Figur 12 Hjortetrekk sør for planområdet, markert med brun strek Kjelde: 6.9 GRØNE INTERESSER Det meste av friluftsbruken innanfor og ved planområde er knytt til golf. Det går ein tur/gangveg innafor planområdet. 20 av 54

21 Figur 13 Turvegen Figur 14 Skilt ved turvegen om at golfspill pågår 6.10 KULTURMINNE Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne i planområdet ved søk i Askeladden. Aust for planområdet (ved Bildøystraumen) er det registrert fleire automatisk freda arkeologiske minne. 21 av 54

22 Figur 15 Kartutsnitt frå Askeladden. Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. Fylkeskonservator utførte ei kulturhistorisk registrering i samband offentleg høyring av reguleringsplanen for Kobbeltveit golf- og naturpark. Det vart ikkje påvist freda kulturminne i planområdet. Brevet frå fylkeskonservator er lagt ved planforslaget VEG OG TRAFIKKTILHØVE Planområdet grensar i vest mot utlaupet av Kolltveittunnelen. Frå rundkøyringa vest for tunnelutlaupet går riksveg 555 mot sør og riksveg 561 mot nord. I aust omfattar planområdet deler av fylkesveg 206. Tilkomstvegen i planområdet er privat. Figur 16 Fylkesveg av 54

23 Figur 17 Tilkomstvegen 6.12 STØY Det er noko støy frå riksvegen i vest. Kolltveit golfhotell ligg i gul støysone (jf. støysonerapport frå Kilde Akustikk for naboplan Kolltveit Vest). I Teknisk forskrift (i egen standard NS8175) er det ingen nøyaktig grenseverdi (krav til lydnivå) for uteareal og fellesareal for overnattingsstader som ligg i gul sone. Gul sone = desibel. I forskrifta er det en nøyaktig grenseverdi for overnattingsstader på 35 desibel (gjennomsnitt døgn) for areal innandørs. Kilde Akustikk AS har utarbeida støyrapport for det planlagde bustadområdet sør for planområdet, Kolltveit Vest. Denne rapporten blir og nytta i samband med Kolltveit Golfhotell. Støyen er vurdert etter planretningslinje T-144. Kilde Akustikk har rekna på støy frå vegtrafikk frå eksisterande RV 555 og for 3 ulike alternativ for ny veg for Sotrasambandet mot bustadfelta i planområdet. Det er støy frå alternativ 1 (det mest sannsynlege alternativet) for Sotrasambandet som vil vera dimensjonerande for støyen. Golfhotellet ligg utanfor støysonene for flystøy frå Flesland flyplass. Støy frå helikopter ligg inne i desse sonene. 23 av 54

24 Figur 18 Kolltveit golfhotell ligg i gul støysone (området mellom den raude og den blå streken), jf. Støysonekart frå Kilde Akustikk 6.13 OFFENTLEG KOMMUNIKASJON/ KOLLEKTIVDEKNING Bussar som går til og frå Sotra nord køyrer gjennom Kolltveitvegen, og kan nåast i gåavstand frå planområdet. Bussen går nordover via Ågotnes terminal til Turøy, og sørover via Straume terminal til Bergen Busstasjon. Bussen går om lag ein gong i timen VATN OG AVLAUP Planområde har offentleg vassforsyning. Figur 19 Frå kommunedelplan for vassforsyning og avlaup (Fjell kommune) 24 av 54

25 6.15 PRIVAT OG OFFENTLEG SERVICETILBOD Kartet under viser avstandar til offentlege og privat servicetilbod frå planområdet. Straume: Sartorparken Kommunehus Avstand: ca 3 km Kolltveit skule Avstand: ca 600 m Fjell ungdomsskule, Avstand: ca 2 km Rimi daglegvarer Avstand: ca 2 km Figur 20 Avstand til servicetilbod Skule Kolltveit skule er ein barneskule med 1-7 klassar, som ligg m frå planområdet. Skuleåret 2009/2010 er det 187 elevar på skulen. Ungdommar frå Kolltveit går på Fjell ungdomsskule lokalisert på Bildøy. Skulen har kapasitet på om lag 500 elevar og ligg om lag 2 km frå planområdet. Barnehage Fjell kommune har i full barnehagedekning. Det ligg to barnehagar i nærområdet til planområdet: Havhesten Maritime barnehage, Kolltveit (80 plassar) Veksthuset barnehage, Kolltveit (25 plassar) I tillegg ligg eit mangfald av barnehagar på Bildøy og på Straume. Annan service Avstand til Straume er om lag 3 km. På Sartor senter og i området rundt finn ein: 25 av 54

26 Butikkar og restaurantar Bank og post Helsetenester Kommunehuset 26 av 54

27 6.16 RISIKO Vind Kartet under viser at planområdet er noko vindutsett. Figur 21 Utsnitt frå kart Vindkart, ROS-analyse, vedlegg til kommneplanen Planområde omtrentleg markert med blå sirkel. 27 av 54

28 Ras og skred: Kartet under viser at det er eit lite område brattare enn 30 grader i planområdet, (område F-05 i kartet). Figur 22 Utsnitt frå kart Rasutsette område, ROS-analyse, vedlegg til kommuneplanen Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. Radonstråling: Radonkartet under viser at radonkonsentrasjonen i området er mellom 0-50 Bq/m³. Figur 23 Utsnitt frå kart Radon, ROS-analyse, vedlegg til kommuneplanen Planområdet omtrentleg markert med blå sirkel. 28 av 54

29 ROS-analyse I dette kapitlet er det gjennomført ei risiko og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) i tilknyting til forslag til reguleringsplan. ROS-analyse er gjort av tiltaket ved hjelp av ROS-metodikk (Risikoanalyse teori og metodar: Rausand & Utne, 2009 og Norsk standard NS5814, 2008). Vurderinga er gjennomført av Opus Bergen AS som ein del av planarbeidet og er basert på Opus Bergen AS og tiltakshavar sin kunnskap om planområdet, tilgjengelige rapporter, informasjon frå ulike nettsider, og innhenta informasjon frå Fjell kommune. Vurdering av sannsynlegheit for uønska hending er delt i: Svært sannsynleg/ kontinuerlig (5): Skjer vekentleg/tilhøve som er kontinuerlig til stede i området Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varigheit (4): Skjer månadleg/ tilhøve som opptrer i lengre periodar, fleire månader Sannsynlig/ fleire enkelttilfelle (3): Skjer årleg/ kjenner til tilfeller med kortare varigheit Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av 10-års periode Lite sannsynleg/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha høyrt om tilsvarande i andre områder Vurdering av konsekvensar av uønska hendingar er delt i: 1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskadar/ enkelte tilfeller av misnøye. Materielle/økonomiske skadar inntil kr. 2. Mindre alvorleg/ ein viss fare: Få/små person- eller miljøskadar/ belastande forhold for enkeltpersonar. Materielle/økonomiske skadar for kr kr. 3. Betydeleg/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastande forhold for en gruppe personar. Materielle/økonomiske skadar for kr kr. 4. Alvorlig/ farlig (behandlingskrevjande) person- eller miljøskadar og kritiske situasjonar. Materielle/økonomiske skadar for kr - 5 millionar kr. 5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskadar. Materielle/økonomiske skadar for over 5 millionar kr. 29 av 54

30 Risikomatrise: a. Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må settast i verk for å redusere denne til gul eller grøn. b. Gult indikerer risiko som bør vurderast med omsyn til tiltak som reduserar risikoen. c. Grønt indikerar akseptabel risiko. Konsekvens: Sannsynligheit: 5. Svært sannsynleg /kontinuerlig 4. Meget sannsynleg / periodevis, lengre varigheit 3. Sannsynleg /fleire enkelttilfelle 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 1. Lite sannsynleg/ ingen tilfelle 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorleg/ ein viss fare 3. Betydeleg/ kritisk 4 Alvorleg/ farlig 5. Svært alvorleg/ katastrofalt Hendingar i raude felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikkje akseptabelt Hendingar i gule felt: Tiltak må vurderast. Hendingar i grøne felt: Ikkje signifikant risiko, men risikoreduserande tiltak kan vurderast Tiltak som reduserer sannsynlegheit vurderast først. Dersom dette ikkje gir effekt eller er mogleg, skal tiltak som avgrensar konsekvensane vurderast. Tema som er risikovurdert i tabellen under er basert på Bergen kommunes mal for planarbeid. I tillegg har ein supplert med andre ROS tema som er særskilt aktuelt i denne planen. Tabellen under viser ei oppstilling av risiko og sannsynlegheit for planområdet. Der dei materielle/økonomiske konsekvensane ikkje er omtalt er det i det særskilte tema vurdert som underordna konsekvensane for miljø og menneske. Hending/ Aktuelt Sannsynleg Konsekvens Risiko Kommentar/Tiltak situasjon? Risiko for ras Ja 2. Mindre sannsynleg/ 3: Betydelig/ Kritisk 6 I området for planlagt hotell er eit mindre område brattare enn 30º. kjenner tilfeller Flom Ja 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 3: Betydelig/ Kritisk 6 Det ikkje vassvegar i planområdet. Området er ikkje flomutsett i følgje Noregs vassdrags og energidirektorat sine kart, men det bør settast krav til handtering av overvatn i Grunnureining Nei 1: Lite sannsynleg/ ingen tilfeller 3: Betydelig/ Kritisk området. 3 Det er ikkje registrert ureina grunn i området, og området har ikkje vore i bruk til ureinande 30 av 54

31 Radon Ja 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller Kraftleidningar Ja 2. Mindre sannsynleg/ kjenner Nær lager av farlige stoff Nei tilfeller 1: Lite sannsynleg/ ingen tilfeller Bombemål Nei 1: Lite sannsynleg/ ingen tilfeller Støy Ja 4. Meget sannsynleg / periodevis, lengre varigheit Brann Ja 2: Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 3: Betydelig/ Kritisk 3: Betydelig/ Kritisk 3: Betydelig/ Kritisk 3: Betydelig/ Kritisk 3. Betydeleg/ kritisk Klima Ja 3. Sannsynlig 2. Mindre alvorleg/ ein viss fare Ulukker med farleg gods Ulukker med mjuke trafikantar Ja Ja 2: Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller 2. Mindre sannsynleg/ kjenner tilfeller verksemd. 6 Ut i frå kommunens eigne målingar i samband med kommuneplanen er det ikkje målt radon over tiltaksgrensa. 6 Det går kraftige høgspentliner sør for planområdet 3 Planområdet ligg ikkje nær lager av farlige stoff. 3 Planområdet er ikkje i nærleiken av bombemål. 12 Med bakgrunn i nærleik til RV 55 er det i forbindelse med naboplanen i sør (Kolltveit vest) gjennomført støyanalyse for området. Delar av området er støyutsett og ligger i gul støysone. 5: Svært alvorleg 10 Sotra brannvern IKS har ansvar for brann og redningstenester i regionen. Det er to stasjoner; hovudstasjon på Ågotnes og stasjon i Skogsvågskiftet. 3. Betydeleg/ kritisk 3. Betydeleg/ kritisk 6 Området ligg høgt og er noko vindutsett. 6 Avkøyrsla frå fylkesvegen er del av planområde. Dette er en veg som stort sett er i bruk av privatbilar og ikkje tungtrafikk. Det går ein del tungtrafikk i tunnelen under planområde. Denne tungtrafikken til og frå Ågotnes og Kollsnes i Øygarden kan vera av ein farlegare art som følgje av bedrifta til verksemdene på Kollsnes (prosessanlegg gass) og Ågotnes (forsyningsbase for ulike petroliumsfelt). I sjølve planområdet er det mindre sannsynleg for ulukker med farleg gods. 6 Det er ikkje fortau langs tilkomstvegen i planområdet og det kan vere utrygt for mjuke trafikantar. Det er ikkje kjent ulukker langs vegen. 31 av 54

32 7 UTGREIING IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREIINGAR I samband med planarbeidet for Kolltveit golfhotell vert det her gjort ei vurdering av om tiltaket skal konsekvensutgreiast. Nedanfor vurderer ein tiltaket mot punkta i planog bygningslovens 4. Kriterier for vurdering av vesentlege verknader for miljø og samfunn. Planar og tiltak som skal vurderast etter 4 er mellom anna industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentleg eller privat tenesteyting og bygg til allmennyttige føremål med eit bruksareal på meir enn 5000m². Området for planlagt utbygging er sett av til golfbane i reguleringsplan og i kommuneplan. Føremålet med planforslaget er å leggje til rette for å byggje eit hotell med tilhøyrande infrastruktur i området. Det planleggast ikkje utbygging over m². Nedanfor vert det føreteke ein punktvis gjennomgang av forhold som i forskrift om konsekvensutgreiing skal vurderast om planen gir vesentlege verknader for miljø og samfunn. Planar og tiltak etter 3 skal handsamast etter forskrifta dersom dei a) er lokalisert i eller kommer i konflikt med områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet eller fredet, eller hvor det finnes eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde, Det er ikkje kjent freda eller verna kulturminne, eller særlig verdifullt landskap eller naturmiljø i området. Fylkeskonservator utførte ei kulturhistorisk registrering i samband offentleg høyring av reguleringsplanen for Kobbeltveit golf- og naturpark. Det vart ikkje påvist freda kulturminne i planområdet. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta i punkt a. b) er lokalisert i eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområder eller utgjør en trussel mot truede naturtyper, truede arter eller deres leveområder, mot prioriterte arter eller deres funksjonsområder, mot utvalgte naturtyper, eller mot andre områder som er særlig viktige for naturens mangfold, Planområdet er ikkje lokalisert i eller kjem i konflikt med viktige inngrepsfrie naturområde og kjem ikkje i konflikt med trua eller prioriterte naturtypar, artar, deira leveområde eller mot andre områder som er viktige for naturens mangfald. Område for planlagt nytt tiltak er regulert til golfbane i gjeldande plan, Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt b. c) er lokalisert i større naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbyggingsformål eller i overordnede grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i konflikt med friluftslivsinteresser, 32 av 54

33 Planlagt tiltak er lokalisert i eit naturområde som i gjeldande plan er regulert til golfbane. Eventuelle verknader av tiltaket på dette området vurderast ikkje å vere vesentlege slik at det utløyser krav om konsekvensutgreiing i høve forskrifta. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt c. d) kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 eller statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71, Ei utviding av dagens golfverksemd med tilrettelegging for hotell i område kjem ikkje i konflikt med statlege planbestemmelsar, statlege planretningsliner eller regionale planbestemmelsar. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt d. e) kan komme i konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder eller minimumsbeiter og kan komme i konflikt med reindriftsinteresser, eller på annen måte kan komme i konflikt med reindriftens arealbehov, Tiltaket kjem ikkje i konflikt med punkt e, samiske interesser eller reindrift. f) innebærer større omdisponering av landbruks,- natur- og friluftsområder eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, Planforslaget inneber ikkje større omdisponering av landbruks,- natur- og eller friluftsområde eller eit landbruksområde i dag fordi det allereie er regulert til golfbane. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt f. g) gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for høy belastning av luftforurensing, støy eller lukt, eller kan føre til vesentlig forurensing til jord, vann eller sedimenter, eller kan føre til vesentlig økning av utslipp av klimagasser, eller kan føre til vesentlig stråling, Tiltaket vil ikkje føre til økt belastning for omgivnadene i form av støy, forureining, klimagassar eller stråling. Nytt tiltak vil ikkje føre til støy over anbefalte grenseverdiar og kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt g. h) medfører risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom, Ei utbygging vil vere fagleg forsvarleg og ikkje auke risikoen for alvorlege ulykker, ras, skred eller flom. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt h. i) kan få konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, Ei utbygging i området får ikkje vesentlege verknader på befolkninga si helse eller helsa si fordeling i befolkninga. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt i. 33 av 54

34 j) kan få vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester, Ei utbygging i området får ikkje vesentlege verknader for befolkninga sin tilgang til uteområde, bygningar eller tenester. Tiltaket kjem difor ikkje i konflikt med punkta nemnt i punkt j. k) kan få vesentlige miljøvirkninger i en annen stat. Ei utbygging i området får ikkje miljøverknader i ein annan stat. Tiltaket er difor ikkje i konflikt med punkt k. På bakgrunn av gjennomgangen over vurderer forslagsstillar at utarbeiding av reguleringsplan med føremål hotell ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing etter konsekvensutgreiingsforskrifta. 34 av 54

35 8 SKILDRING AV PLANFRAMLEGGET 8.1 INNLEIING Bakgrunnen for planforslaget er ønske om å utvide golftilbodet og golfbana på Kolltveit. Eit hotell som utvidar golftilbodet i området vil gjere området ytterlegare attraktivt og vil gje Fjell eit tilbod for besøkande i kommunen og eit forbetra tilbod for brukarane av golfbanen. Hotellet vil i tillegg til restaurant, klubbhus og proshop innehalde golfsimulatorar som vil gje ytterlegare besøkande for folk i alle aldre. Hotellet legg til rette for 20 leilegheiter og 30 hotellrom og vil òg innehalde restaurant, klubbhus, møtelokale og proshop. Det er hovudsakleg tilrettelagt for parkering under bakken. Endeleg plangrep og plassering av hotell er basert på ei terrengtilpassing med vekt på topografien og tilhøvet til kollane omkring, aksar frå vest mot aust, utsikt og soltilhøve. Hotellet med klubbhus er plassert i god avstand frå eksisterande busetnad med adkomst direkte til/frå golfanlegget gjennom eit tunrom mellom kollane. Vegtilkomst har vore ein sentral problemstilling i arbeidet med planen. Det er i det endelege planforslaget forslått å etablere ein ny tilkomstveg, og kor eksisterande veg blir utvida og utbetra med fortau fram til avkøyrselen til den nye vegen. Kobbeltveit golf- og naturpark er i dag ei 9-hols golfbane. Planlagt utviding til ei 18- hols bane vil i framtida føre til fleire brukarar. Planforslaget legg difor til rette for fleire parkeringsplassar med tanke på ei slik utviding. 8.2 REGULERINGSFØREMÅL I planforslaget vert det regulert til bustader - frittliggjande småhus i tråd med eksisterande situasjon og til garasjeanlegg for bustader i tråd med gjeldande reguleringsplan. Golfbane vert regulert i tråd med eksisterande situasjon. Hotell/næring er hovudføremålet i planforslaget og det vert i tillegg regulert eit område til golfbane/friområde. Hotell/næring inneheld óg parkeringsanlegg under bakken. Køyreveg skal regulerast med to meter fortau og bredde fem meter fram til avkøyrsel til ny veg. Den nye tilkomstvegen til hotellet vert regulert med vegbredde fire meter. Det vert regulert til parkering P2 lik eksisterande situasjon attmed dagens driving range. I tillegg skal det regulerast for parkering P1 attmed dagens hol ein for å sikre parkeringsdekning ved ei framtidig utviding av golfbana. Område aust for parkering P2 vert regulert til friområde. Føremål Areal Bygningar og anlegg Bustad frittliggjande småhus (BF1 4784m² 35 av 54

36 og BF2) Garasjeanlegg for bustader 140m² Golfbane (Golfbane1 og Golfbane 2) 12639m² Golfbane/Friområde 3926m² (Golfbane/Friområde 1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Køyreveg 6200m² Gangveg/gangareal 1108m² Annan veggrunn - grøntareal 4273m² Parkeringsplassar 2705m² Grøntstruktur Friområde 1809m² 8.3 BYGGEFØREMÅL Hotellet det skal regulerast for er planlagt med ein BRA på inntil m² med ei maksimum byggehøgde på kote Hotellet er delt opp i fleire bygningskroppar kor den høgste delen har fem etasjar (over bakken) og den lågaste delen har to etasjar. I tillegg legg ein i planforslaget til rette for inntil 100 parkeringsplassar i parkeringsanlegg under bakken. Hotellet gir plass til inntil 30 hotellrom og inntil 20 leilegheiter. Byggeføremål Reguleringsføremål Hotell/Næring Areal (H/N 1a og H/N 1 b) 6630m² Plankrav Detaljplan Tal på einingar Inntil 30 hotellrom og inntil 20 leilegheiter BRA Inntil 11000² Parkeringsplassar Inntil 100 parkeringsplassar i parkeringsanlegg Det endelege plangrepet er basert på ei terrengtilpassing med vekt på tilhøvet til kollane omkring, aksar frå vest mot aust, utsikt og soltilhøve. Hotellet er plassert i god avstand frå eksisterande busetnad og vil ikkje gi endra solforhold for naboar. 8.4 LANDSKAPSTILPASSING/PLANGREP Dalgropa som går frå aust mot vest vert opprettheldt i planforslaget og skal sjåast att både i gangkommunikasjonen og den visuelle kontakten ein har på bakkeplan. Bygningskroppen strekk seg i to armar i same retning som dei to fjellkjedene frå nord mot sør innanfor planområdet og gjentek slik formspråket til terrenget. Likeins trappar etasjehøgdene ned mot dalsida i nord for å unngå dominerande fjernverknad. Kommunikasjonen på bakkeplan er gjennomgåande frå aust til vest og mindre Opningar i bygningskroppen gir siktlinje ut mot sørvest og nordvest. 36 av 54

37 Fig. 25. Soltilhøve 20. mai kl. 12 Hotellets plassering er vurdert i forhold til solforhold, liner i landskapet og utsikt. Fig. 26. Hotellets passering sett i forhold til solforhold, linjer i landskapet og utsikt. Parkering er mest mogleg lagt under bakken, medan servicetilbod og klubbfunksjonar er lagt på bakkeplan slik at hotellanlegget i stor grad rettar seg mot offentleg/allment bruk. Hotellrom og leilegheiter er lagt over bakken for å kunne dra fordel av utsikta. 37 av 54

38 Fig DIllustrasjon av hotell sett frå aust mot vest 8.5 UTEOPPHALDSAREAL Uteopphaldsarealet ligg på kote + 75 og er gjennomgåande frå bilvegen i aust til føremålsgrensa til hotellet i vest. Uteområdet ligg skjerma for ver og vind av bygningskroppane til hotellet, men mindre opningar i bygningskroppen gir siktlinje ut mot sørvest og nordvest. Fig DIllustrasjon av hotell med uteområde sett frå nord Leilegheitene kan ta i bruk terrenget til private uteområde. Desse ligg på ulike kotenivå slik at dei er skjerma for offentleg innsyn. Hotellet har eigne takterrassar mot aust som er lagt over klubben/klubbhuset. Her er det naudsynt med sikring sidan takterrassane er vendt mot golfklubbens driving range. 38 av 54

39 8.6 PARKERING Det vert lagt til rette for inntil 100 parkeringsplassar under bakken i formålet hotell/næring. Det vert lagt til rette for inntil 63 parkeringsplassar på P1 knytt til framtidig parkering ved ei utviding av golfbana, og for inntil 45 parkeringsplassar på P2. Parkering på P2 er knytt til driving range. Gjeldande parkeringsnorm for Bergen kommune ytre by er lagt til grunn for tal på parkeringsplassar. Minstekrav til tal på parkeringsplassar er 0,6 per gjesterom for hotell og 0,1 per person for idrettsanlegg. Fig DIllustrasjon av hotell med parkeringsplassar (P2) sett frå vest mot aust 8.7 TRAFIKKAREAL Vegbredda for kjørevegen fram til avkøyrsel for ny veg vert regulert med breidde fem meter og to meter fortau. Den nye kjørevegen fram til hotellet vert regulert med breidde fire meter. Den nye vegen har ei stigning på ca 9 %. Vegen vil sikrast med gjerde. Kommunedelplan for trafikksikring , der trafikktryggleik er eit sentralt tema, er sentral i utforminga av trafikkarealet. Gangveg blir regulert inn langs vegen for å trygge mjuke trafikantar. Eit gjennomgåande satsingsområde i kommunedelplan for trafikksikring er å auke tryggleiken i trafikken ved å fokusera på barn og unge, særleg knytt til skuleveg. Anna satsingsområde i planen om trafikksikring er ein reduksjon av talet trafikkulukker ved å fokusere på dei mest vanlege ulukkene; 39 av 54

40 møteulukker, påkøyring bakfrå og utforkøyring. Ny veg vil sikrast med gjerde som forebygger utforkjøringar. Eksisterande køyreveg (f_v7) til dagens driving range vil stengjast av med ein bom ved parkeringsplass P2. Vegen skal vere kjøreveg for tilgrensande bustader samt adkomstveg for utrykningskjøretøy. Tilkomstvegen til naboeigedomane ved P2 vil leggjast lågare enn parkeringsplassen slik at det ikkje er moglegheit for gjennomkøyring. Krysset til fylkesveg 206 vert regulert i samsvar med krava i handbok 017 frå Vegdirektoratet når det gjeld frisikt, kurvatur og stigning. Vegkrysset skal etablerast med naudsynt skilting og etablering av god avgrensing av krysset med kantstein. Gangvegen mot sør langs fylkesvegen skal opprustast med ny kantstein og asfalt. Grunna manglande erfaringstal er det vanskeleg å sei noko sikkert om belegg på varme senger på golfhotellet. Kapasitetsutnyttinga for Noreg var i 2009 på 50,7% jf. Horwath HTL. Det vil vere dette talet som vert nytta i det følgande. Det er i planen lagt opp til 20 leilegheiter og 30 hotellrom. Dersom vi reknar med eit snitt på 2 senger per eining vil det gi totalt 100 senger. Dette gir eit forbruk per seng på 50,7 overnattingar per år. Det er stor variasjon i besøksdøgn per besøk når det gjeld varme senger. I dei fleste tilfeller fordeler besøksdøgn seg på 1 natt (mellom anna turistar på gjennomfart), 2/3 netter (helg/langhelg) og 8 netter (veke inkludert helg). Ein stor del antas å vere helgebesøk, og snittet per besøk vert sett til 4 døgn i analysen. Dette gir eit besøkstal på 50,7 / 4 = 13 besøk per seng per år. Undersøkingar frå TØI og SSB viser at % av ferie- og fritidsreisene i Noreg skjer med bil (Denstadli og Hjorthol 2002, Statistisk sentralbyrå 2007). Transport med båt og fly som utgjer ein betydeleg del for Noreg totalt, er ikkje aktuelt i analyseområdet. For tilsvarande områder er 85 % bilbruk nytta, og dette vert lagt til grunn i denne analysen. Ein reknar med same passasjertal per bil som for fritidsbustadreiser. På overordna vegnett vil eit besøk gi 2 bilturar, ein tur til og ein tur frå. I tillegg kjem eventuelle utflukter. Her legg ein same føresetnad som for privateigde fritidsbustader til grunn, men per person i staden for per eining, d.v.s. 4 bilturar per år per person. Med føresetnadar som gitt ovanfor produserer 1 varm seng 100 bilturar til og frå + 4 bilturar til utflukter / 2,4 passasjerar per bil * 0,85 (andel som nyttar bil) = 36,83 bilturar per år. Dette gir ein trafikkauke på 100* 36,83 = 3683 bilturar per år, eller ein årsdøgntrafikk (ÅDT) på av 54

41 Fig DIllustrasjon av ny køyreveg til hotellet 8.8 STØYTILTAK Kolltveit golfhotell ligg i gul støysone (jf. støysonerapport frå Kilde Akustikk for naboplan Kolltveit Vest). I Teknisk forskrift er det ingen nøyaktig grenseverdi (krav til lydnivå) for uteareal og fellesareal for overnattingsstader som ligg i gul sone. I forskrifta er det ein nøyaktig grenseverdi for overnattingsstader på 35 desibel (gjennomsnitt døgn) for areal innandørs. Gul sone = desibel. Bustader bør helst etablerast under 55 desibel. Det er ikkje planlagt spesielle utandørs støytiltak i samband med utbygginga, men støynivået på uteareal bør ikkje overstige 55 desibel. Hotellet skal tilfredsstille krava til innandørs støy. For å hindre at støy på uteareal overstig 55 desibel kan det vere aktuelt å vurdere etablering av jordvollar eller vegetasjonsskjermar. 8.9 BARN OG UNGES INTERESSER Utbygginga har ikkje konsekvensar for barn og unge sine interesse i nærmiljøet. Planforslaget legg til rette for fortau frå fylkesvegen fram til avkøyrsla til ny veg, som gjer vegen tryggare for barn og unge. Det vil og verte etablert eit samanhengande stisystem gjennom området som vert knytt saman med tilgrensande bustadplan for Kolltveit vest. Fokus på ein trygg situasjon for mjuke trafikantar, og då særleg barn og unge er eit av satsingsområda i Kommuledelplan for trafikksikring UNIVERSELL UTFORMING Hotell og øvrig anlegg samt gangvegar på golfbane/friområde skal utformast i tråd med prinsippa for universell utforming tilpassa alle faser i livsløpet. Alle hotellet sine fasilitetar og det indre tunet utformast med universell tilgjenge. I parkeringsanlegg under bakkeplan på H/N1a og b vert det lagt til rette for handicapparkering med heis direkte opp i hotellet. Det er lagt opp til universell tilgang til driving range. 41 av 54

42 8.11 JORDVERN OG LANDBRUKSFAGLEGE VURDERINGAR Figur 24 Utsnitt frå temakart kjerneområde landbruk. Strategisk landbruksplan for Fjell, Sund og Øygarden. Plan under handsaming. Planområde markert med blått. Planområdet ligg ikkje innafor kjerneområde for landbruk slik det er teikna inn i kommunedelplan for landbruk for Fjell, Øygarden og Sund. Det vert i dag ikkje drive landbruk innafor planområdet. Området for planlagd utbygging er prega av fjell i dagen, og er ikkje eigna landbruksareal. Jordbruksområde nord for planområdet vil ikkje verte påverka av tiltaket. 42 av 54

43 Figur 25 Kartutsnitt frå Skog og landskap viser arealtype, hovudgrupper og skogbonitet i og rundt planområdet AVFALLSHANDTERING/ MILJØSTASJON Avfallet handterast innanfor formål hotell/næring. Det vert sett av eigna areal i område til oppstilling for avfallsdunkar RISIKO OG SÅRBARHEIT Det er lagt inn eit punkt i føresegna om at det skal gjerast greie for følgjande punkt i rammesøknad: Hotellet skal ha ein slik konstruksjon at innvendig støynivå vert halde innanfor gjeldande støyforskrift. Det skal føreligge ein avfallsplan for byggje- og anleggstiltak. Det skal for hotellet gjerast greie for tiltak for infiltrasjon for drenasjevatn og overvatn frå tak og tette flater ENERGI, MILJØ OG KLIMA Hotellbygnaden er plassert mellom kollene i terrenget for størst mogleg klimatisk skjerming samt skjerming mot ver og vind. Dette vil redusere energibehovet til oppvarming. Eit samanhengande stisystem gjennom området som vert knytt saman med tilgrensande bustadplan for Kolltveit vest er i samsvar med Fjell kommune si satsing på samanhengande gang- og sykkelvegar jf. Energi-, miljø- og klimaplan For å hindre belastinga på avløpsnett er det eit mål å fordrøye regnvatn internt på tomta. Vatnet i fordrøyingssystemet kan også nyttast i samband med 43 av 54

44 vegetasjonsetablering i planområdet. For å redusere vassavrenning frå tak kan vatnet nyttast til tenkt etablering av grønt tak. 44 av 54

45 9 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET 9.1 OVERORDNA PLANAR OG VEDTAK Føremålet hotell vert klassifisert under næring, og er dermed i strid med gjeldande kommuneplan sin arealdel der ein legg opp til idrettsanlegg. Det er i kapittel 7 føretatt ei utgreiing i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar. Med utgangspunkt i forskrifta har ein konkludert med at tiltaket ikkje er konsekvensutgreiingspliktig då det ikkje fell inn under kriteria i forskrifta 3 og EKSISTERANDE REGULERINGSPLANAR 9.3 ESTETIKK Hotellet er tilpassa omgivnadene. Ulike plasseringar av hotellet har vore vurdert i planprosessen. Hotellet er tilpassa terrenget slik at kollane rundt så langt det er mogleg er bevart. Desse skjermar for ver og vind og reduserar fjernverknaden av bygningane, samtidig som Kolltveits identitet ligg i den type landskap. Fig. 31. Illustrasjon av hotell, sett frå aust mot vest Bygningsvoluma er nøkterne og rasjonelle med tanke på at hotellet er plassert i nærleiken av eit bustadområde. Materiala som er planlagt tatt i bruk er blant anna naturmaterialar, tre- og steinfasadar og grøne tak for at bygget skal ha same fargetonar og teksturar som omgjevnadane. 45 av 54

46 Fig. 32. Turstien rundt golfbana leder ein gjennom dei ulike funksjonane. Stien frå golfområdet fortsetter gjennom bygningsmassen (hotellet). Det å bevege seg mellom og over det kollete landskapet er særeigent for Kolltveit. 46 av 54

47 Fig. 33. Gjennomgang frå aust mot vest. 9.4 KONSEKVENSAR FOR NABOAR Utbygginga av eit golfhotell vil generelt gi ein auke i trafikk til og frå området. Samtidig vil etablering av den nye vegen fram til hotellet føre til mindre auke i trafikk for dei næraste naboane samanlikna med dagens tilhøve. Ei utviding av eksisterande veg med fortau vil gje ein forbetra situasjon for naboane. Hotellet er plassert i god avstand frå naboane. Fig. 34. Snitt: Næraste nabohus sett i forhold til hotellets plassering 9.5 TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD Eksisterande veg vert utbetra med fortau og utvida i breidda fram til avkøyrsle til ny veg. Den nye vegen har ein stigning på ca 9 %. Parkeringsdekninga er god, både i forhold til framtidige brukarar av hotellet óg for brukarane av golfbana. I Handbok 017 heiter det at det for Sa1 Samlevegar i bustadområder, at ein på enkeltstrekningar med lengde under 100 meter, og med horisontalkurvatur > 400 meter, kan auke maksimal stigning til 10%, og tilsvarande maksimalt resulterande fall aukast til 12%. 47 av 54

48 Fig Dillustrasjon av hotell med ny veg og parkeringsplassar 9.6 FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDE, BARN OG UNGES INTERESSE I NÆRMILJØET Hotellutbygginga vil gjere det mogleg for fleire personar å nytte seg av golfbana. Utbygginga har ikkje konsekvensar for barn og unge sine interesser i nærmiljøet. Fortau frå fylkesvegen fram til avkøyrsla til ny veg vil gjere vegen tryggare for barn og unge. Eit samanhengande stisamband gjennom området med tilknyting til tilgrensande bustadplan i søraust vil gjere det meir tilgjengeleg som turområde. 9.7 PRIVAT OG OFFENTLEGE SERVICETILBOD Planforslaget gir ikkje negative konsekvensar for private og offentlege servicetilbod. Etablering av hotell gir ein positiv konsekvens for servicetilbodet i kommunen. 9.8 KULTURMINNE Utbygginga får ikkje konsekvensar for kulturminne. 9.9 MILJØVERNFAGLEGE KONSEKVENSAR Ein kan ikkje sjå at her er miljøvernfaglege spørsmål som krev særleg handsaming i planen RISIKO OG SÅRBARHEIT Området er noko vindutsett, men ikkje så mykje at det følgjer noko fare med ei utbygging. I tabellen i 6.16 er det lista opp aktuell risiko og sårbarheit for området, eksisterande situasjon. I denne delen vert tabellen vurdert opp mot det aktuelle tiltaket; etablering av hotell og tilhøyrande infrastruktur, og om planlagt tiltak utgjer ein auka risiko for området. Eventuelle tiltak vert lista opp i tabellen under. 48 av 54

49 Hending/ Aktuelt? Risiko Kommentar/Tiltak situasjon Ras Ja 6 Tiltak ikkje naudsynt Flom Ja 6 Det er sett krav til handtering av overvatn Grunnureining Ja 3 Det er ikkje registrert ureina grunn i området. Det har ikkje vore tidlegare virke som kan ha forårsake grunnureining i området. Radon Ja 3 Det er sett rekkefølgjekrav til dokumentasjon av tilhøva for samt gjennomføring av eventuelle tiltak. Kraftleidningar Ja 6 Planområdet ligger i god avstand frå høgspenttraséen i sør. Støy Ja 12 Hotellet skal ha ein slik konstruksjon at innvendig støynivå holdast innanfor gjeldande støyforskrift. Brann Ja 10 Sotra brannvern IKS har ansvar for brann og redningstenester i regionen. Det er to stasjoner; hovudstasjon på Ågotnes og stasjon i Skogsvågskiftet. Klima Ja 6 Området ligg høgt og er noko vindutsett. Ved plassering av hotellet har ein plassert bygg i le. Ulukker med farleg gods Ulukker med mjuke trafikantar Ja 6 Tiltaket ligg med god avstand frå fylkesvegen og riksvegen både i lengde og høgdemeter. Det er difor lite sannsynleg fare for ulukker med farleg gods som vil påverka tiltaket Ja 6 Det vert lagt til rette for fortau langs fyrste del av tilkomstvegen, som gjev tryggare veg for borna og andre mjuke trafikantar i bustadsområde. Den nye vegen avlastar trafikken til eksisterande veg til bustadane øvst i området og gir tryggare forhold for dei. Avkøyrsla frå fylkesvegen blir regulert i tråd med vegnorma. 49 av 54

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet kjem difor ikkje under vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes. Vurdering KU Mjåtveitstø Furefjellet, Meland kommune For planarbeidet på Mjåtveitstø Furefjellet må det vurderast om det skal utarbeidast ei konsekvensutreiing. Området er stort og det er i overordna plan

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET...

INNHALD 1 SAMANDRAG NØKKELOPPLYSNINGAR BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET BAKGRUNN INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... INNHALD 1 SAMANDRAG... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 5 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 6 3.1 BAKGRUNN... 6 3.2 INTENSJONEN MED PLANFORSLAGET... 6 4 PLANPROSESSEN... 7 4.1 VARSLING... 7 4.2 MERKNADER I SAMBAND

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 29.11.2016 049/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: FA - L12 ArkivsakID: 16/981-16/9836 Detaljregulering- Gangveg Tennfjord

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 606936-01 Reguleringsplan Åsane sykehjem Dato: 07.04.2017 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Katrine Bjørset Falch VURDERING ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER

Detaljer

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd.

Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Vurdering av planarbeid/tiltak etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Auma fjellbrudd. Tiltak Oppstart av reguleringsplanarbeid for Auma fjellbrudd i Tynset kommune. Tiltakshaver Norges Vassdrag

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014

Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Deres ref.: Vår ref.: ard13055 Bergen: 01.04.2014 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger Detaljreguleringsplanarbeidet for Helgeseter felleshus og seniorboliger kommer ikke inn under 2. Planer

Detaljer

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg.

Gjeldande plan: I gjeldande plan for Gjelevika planid: er området regulert til bustad, leik, offentleg og felles veg. Os kommune Avdeling for plan v/ Arne Richard Stadaas 30.03.2017 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GJELEVIKA På vegne av byggmeister Kjell Aarvik vert det søkt om mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 33/9 Saksmappe: 2009/265-10460/2012 Sakshandsamar: Lise Marie Laskemoen Dato: 21.05.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 33/9 Saksmappe: 2009/265-10460/2012 Sakshandsamar: Lise Marie Laskemoen Dato: 21.05.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 33/9 Saksmappe: 2009/265-10460/2012 Sakshandsamar: Lise Marie Laskemoen Dato: 21.05.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 87/12 Komité for plan og utvikling 05.06.2012 84/12

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33

Forslag Planprogram. Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 Forslag Planprogram Skipavika næringspark, Gulen kommune Gnr 79 bnr 4,33 1 Innhald Del I Planens formål, innhald og rammeverk 3 1 Formålet med planen 3 2 Hovudrammer og premisser 7 2.1 Nasjonale retningsliner

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing

Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing Til: Voss kommune Frå: Johannes-Henrik Myrmel Dato: 2014-03-01 Detaljreguleringsplan for Lundhaugen - Rogne Vurdering i høve virkeområdet til forskrift om konsekvensutgreiing 1 INNLEIING I samsvar med

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram

Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Reguleringsplan for Tyrvelid, del av gnr/bnr 99/6 Vurdering av behovet for konsekvensutredning og planprogram Bakgrunn Tiltakshaver Ingvild Kåsa har sammen med Plankontoret Hallvard Homme AS vært i forhåndskonferanse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM KU-VURDERING. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as DETALJREGULERINGSPLAN FOR ALFHEIM 2016 KU-VURDERING Åsmund Rajala Strømnes 21.11.2016 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Alfheim Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn: Mosjøen Oppstartsmøte: Avholdt

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 30.10.2013 075/13 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20130005

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset).

Området ligger vest for Glåma, på Strømmen i Alvdal (like ved kommunegrensa til Tynset). Oppstart av reguleringsplanarbeid/reguleringsendring for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Strømmen eiendom v/pål Narve Mælen Planråd as v/jakob Nordstad 11/1025! R34 Plan, byggesak og geodata v/astrid

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Bergen, 2017-09-13 Vår ref: 612519-01, 10042-904855482-134-1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Med heimel i 12-8 i plan- og bygningslova blir det med dette varsla oppstart

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset

Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av bustadfelt B1, Kolset Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 20.10.2015 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for utviding av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

DEL AV SENTRUM SØRAUST Vurdering etter KU-forskrifta, oppdatert desember 2017.

DEL AV SENTRUM SØRAUST Vurdering etter KU-forskrifta, oppdatert desember 2017. Førde kommune Att.: Julie Daling PB 338, Hafstadvegen 42 6802 Førde DERES REF: VÅR REF: 617382 Bergen, 18. desember 2017 DOKUMENTKODE: 617382-PLAN-NOT-01 TILGJENGELIGHET: Åpen DEL AV SENTRUM SØRAUST, oppdatert

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS

AG Plan og Arkitektur AS AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Ørsta 12.2.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø,

Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, FLORA KOMMUNE Samanstilling av konsekvensar for utbetring av Rv 5 Evja Fugleskjærskaia Florø, 08.05.17 Alternativ (# i arbeidet med konsekvensvurdering er strekninga delt i to: Del 1 er Fugleskjærskaia-Samfunnshuset

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn

31/15 Formannskapet Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg ettersyn Vågå kommune Arkivsak: 2007/1300-37 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Ingunn Moen Helland Utv.saksnr Utval Møtedato 31/15 Formannskapet 19.05.2015 Reguleringsplan for hytteområde Bjønnskardet - høyring og offentleg

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING

DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTBØ SANDEID SENTRUM DETALJREGULERING FOR GNR. 13 BNR. 225 M/FL. ØSTBØ, SANDEID PLANSKILDRING 1. Samandrag Bo-plan, A. Skeie har på oppdrag av eigar av gnr. 13 bnr.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY

ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY ROS ANALYSE, REGULERINGSPLAN DEL AV GNR 44. BNR 68. BJÅNESØY MAI 2014 INNHALDSFORTEGNELSE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bakgrunn. Metode. Forklaringstabell, sansynligheit. Forklaringstabell, klaringstabell,

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn

SAKSGANG. Bustadfelt Svåsandshagen - Framlegg til reguleringsplan for gnr nr 13 bnr 96 mfl - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 26.06.2015 031/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn N - 504 14/82 Bustadfelt Svåsandshagen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Dokument type Planprogram til detaljreguleringsplan Dato Mai, 2015 DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING FOR STEMMEBAKKEN, ERSTATNINGSAREAL FOR GOLFBANE, GNR/BNR 33/9 M.FL.- KOLLTVEIT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsvurderingar

Risiko- og sårbarheitsvurderingar Risiko- og sårbarheitsvurderingar Hensikta med risiko- og sårbarheitsanalysar er å utarbeide eit grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige omsyn kan integrerast i den ordinære planlegginga,

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Saksnr Utval Type Dato 088/17 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 03.10.2017 071/17 Kommunestyret

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 17.12.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika, Fjell kommune. Likelydande til naboar og gjenbuarar, heimelshavarar, interesseorganisasjonar og offentlege høyringsinstansar Vår ref.: 6973 - JL Straume den: 04.12.14 Varsel om oppstart av planarbeid på Bergtun i Anglavika,

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer