Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1"

Transkript

1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1

2 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Medisinske illustrasjoner: Kari C. Toverud, MS CMI Omslagsdesign: Bjørg Østvang, Wrap design Omslagsfoto: Stig Weston Sats og ombrekking: Laboremus Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia Papir: 90 g G-print

3 Forord Sykepleiens profesjonsidentitet blir dannet både gjennom utdanning, yrkesutøvelse og forskning og har sterk tradisjon tilbake til Florence Nightingale. I denne boken gir vi en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Lovverket og yrkesetikken som rammer for yrkesutøvelsen er inkludert. Søkelyset er på sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Slik synliggjør boken sykepleierens arbeidsoppgaver og særegne bidrag i det helsefaglige teamet. Det er vårt siktemål at den gir sykepleierstudenter en basis av kunnskaper som de drar nytte av i praksisstudier og senere i yrket som sykepleier. Vi har funnet det hensiktsmessig å strukturere boken i tre hoveddeler: Del 1: Å være pasient og pårørende. Kapitlene i del 1 gir innsikt i pasienters og pårørendes spesielle situasjon og i hvordan sykepleieren kan komme syke og sårbare mennesker i møte. Dette er viktig underlagskunnskap å ha med seg i yrkesutøvelsen. Del 2: Å utøve sykepleie. Kapitlene i del 2 omhandler sykepleierprofesjonens verdier, tenkning, kjernekompetanse og arbeidsprosesser. Kapitlene danner basis for gjennomgangen av den kliniske sykepleien i del 3. Del 3: Pasientens grunnleggende behov. Dette er bokens kliniske del. Det er lagt vekt på å presentere systematiske observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta de grunnleggende Forord 5

4 behovene til pasienter i ulike situasjoner. Det blir tematisert at noen pasienter har sammensatte problemer som krever at sykepleieren er i stand til å integrere sine ulike kunnskaper til det beste for hele pasienten. Det ligger i kortene at å lage en bok som denne krever stor innsats fra de som har vært involvert. Vi ønsker å takke alle for verdifulle bidrag og innspill. Spesielt vil vi takke våre medforfattere; det er tross alt de som har skrevet og delt sjenerøst av sine kunnskaper. Særlig takk også til Susan Saga, sykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som har vært fagkonsulent. Takk for uvurderlig innsats til språkvasker Kari Marie Thorbjørnsen. Oslo, februar 2015 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter Redaktører Hilde Lærum og Anne Marie Gjeldnes Forlagsredaktører 6 Forord

5 Innhold Del 1 Å være pasient og pårørende 1 Hvem er pasientene, og hvor befinner de seg? Inger Margrethe Holter og Ellen Karine Grov Innledning Hvilke sykdommer dør vi av? Hvilke sykdommer lever vi med? Hvor befinner pasientene seg? Behandlings- og oppfølgingsforløp Brukermedvirkning og brukerrettigheter Psykiske problemer og brukermedvirkning Klagerett Oppsummering Referanser Å bli pasient og hjelptrengende Ellen Karine Grov Når sykdom rammer Hvem er pasienten? Alvorlig sykdom Det vanskelige behandlingsvalget Funksjonssvikt og behov for hjelp Hjelpeløshet Pasienters egne beskrivelser Samspillet mellom pasient og hjelper Hva er nødvendig informasjon for å kunne hjelpe? Pasientens livssituasjon Et utvalg studier om å være hjelptrengende Innvirkningen på livet Velvære Når sykdommen er byrdefull Oppsummering Referanser Innhold 7

6 3 Å være pårørende til en hjelptrengende pasient Ellen Karine Grov Hvem er pårørende? Nettverk og nettverkskart Hva lovverket sier Hvem er hjelptrengende? Pårørendes funksjon Å ivareta en hjelptrengende pasient oppgaver og gjøremål Hva karakteriserer forskningen om pårørende til hjelptrengende? Artikkelsøk som utgangspunkt for presentasjon av forskningsresultater Funn Opplæring av pårørende en modell Kartlegging av pårørendes situasjon Oppsummering Referanser Pasienters og brukeres rettigheter og plikter Olav Molven Rettigheter og plikter Retten til helsehjelp Oversikt Rett til helsehjelp som er påtrengende nødvendig Rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helse- og omsorgstjenester Rett til å få vurdering og rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten Tvangsmessig påført helsehjelp Oversikt Tvang i somatisk helsetjeneste Tvang i psykisk helsevern Tvang i behandlingen av rusavhengige personer Retten til fritt sykehusvalg Retten til individuell plan og koordinator Retten til medvirkning og informasjon Medvirkning Informasjon Retten til selvbestemmelse Hovedregelen Manglende samtykkekompetanse Bestemmelsesrett ved manglende samtykkekompetanse Retten til innsyn i journalen Barns og ungdoms særlige rettigheter Retten til vurdering og retten til nødvendig helsehjelp Særlige rettigheter til helsehjelp Særlige rettigheter for barn i helseinstitusjon Innhold

7 Retten til informasjon Retten til selvbestemmelse og medbestemmelse Foresattes og pårørendes rettigheter Begrepsavklaringer Foresattes rettigheter Pårørendes rettigheter Retten til å gjøre bruk av pasient- og brukerombud Retten til å klage Oppsummering Referanser Del 2 Å utøve sykepleie 5 Sykepleierprofesjonens grunnleggende kjennetegn Inger Margrethe Holter Sykepleieutøvelse og sykepleierroller Autorisasjon Hva er sykepleierprofesjonens grunnleggende kjennetegn? Florence Nightingale Virginia Henderson Sykepleiens kunnskapsgrunnlag Sykepleieres ansvar for egen og sykepleiefagets kunnskapsutvikling Måling av sykepleie Sykepleierens bidrag i tverrfaglig samarbeid Oppsummering Referanser Hva er sykepleie? Jorunn Mathisen Sykepleiefagets eldste klassikere Hendersons bidrag til utviklingen av sykepleiefaget Virginia Hendersons bakgrunn Hendersons definisjon av sykepleierens funksjon Henderson om menneskets grunnleggende behov Permanente forhold og patologiske tilstander som påvirker pasientens behov for sykepleie Betydningen av Hendersons teori om sykepleie Sykepleieren som profesjonell yrkesutøver Forskning i sykepleiefaget Sykepleieren i samarbeid med andre faggrupper til beste for pasienten Oppsummering Referanser Innhold 9

8 7 Sykepleierprofesjonens grunnleggende kjennetegn det kunnskapsfilosofiske grunnlaget Hesook Suzie Kim Den profesjonelle sykepleiens pionerer Florence Nightingale og Virginia Henderson En normativ sykepleie Et eksempel fra praksis Sykepleiekunnskap Det filosofiske grunnlaget Sykepleiens fem dimensjoner og kunnskapstyper Oppsummering Referanser Faglig skjønn og omsorg Herdis Alvsvåg Omsorg og skjønn i dagliglivet Å bry seg om Å utøve skjønn Hva vil omsorg og skjønn si i omsorgsarbeid, i profesjonelle sammenhenger? Omsorg forener flere dimensjoner Omsorg og faglig skjønn formidler personorientert profesjonalitet Omsorg søker fruktbare relasjoner respekterer urørlighetssoner Noen ganger trengs svak paternalisme Profesjonelle har et bevegelig forhold til regler og standarder Betydningen av intuisjon og innfall Betydningen av kritisk refleksjon Hva forutsetter faglig skjønn og omsorg? Enkel eller kvalifisert praktisk kunnskap? Oppheve eller bevare spenning mellom teori og praksis? Ulike kunnskapsformer Skjønn: klokskap og riktig bedømmelse Omsorg og faglig skjønn avhengighet, sårbarhet og makt Oppsummering Referanser Kunnskapsbasert praksis Birgitte Graverholt, Gro Jamtvedt og Monica W. Nortvedt Forskning hva er det, og hvorfor trenger vi forskning? Hva er kunnskapsbasert praksis? Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap Kontekst Å arbeide kunnskapsbasert er å sette modellen sammen Trinnene i å arbeide kunnskapsbasert Innhold

9 Helsebiblioteket det viktigste startstedet for å finne forskning og mer S-pyramiden veiviser til oppsummert forskning Systematiske oversiktsartikler bærebjelken i kunnskapsbasert praksis Andre former for beslutningsstøtteverktøy Oppsummering Referanser Karakteristika ved sykepleiepraksis sykepleierens møte med ulike typer situasjoner Marit Kirkevold Akutte situasjoner Uavklarte og ustabile situasjoner Stabile, avklarte situasjoner Helsevurderende og/eller helsefremmende situasjoner Oppsummering Referanser Pasientjournalen og prinsipper i journalføring Ragnhild Hellesø Pasientjournalen Et verktøy for sikring av kvalitet og kontinuitet Pasientens rolle og rettigheter Sykepleiefunksjonen og dokumentasjonsplikten Faglige prinsipper i sykepleieres journalføring Kilder i journalføringen Sykepleieplanen Sykepleieplanens innhold Hjelpemidler i utarbeidelse av sykepleieplaner Hvem utarbeider pasientens sykepleieplan? Hvor dokumenterer sykepleierne? Strukturer for journalføringen Individuelle planer Journalføring og praksissituasjoner Akutte situasjoner Uavklarte og ustabile situasjoner Stabile, avklarte situasjoner Helsevurderende og/eller helsefremmende situasjoner Fra lokal praksis til standardisering Oppsummering Referanser Sykepleierens arbeids- og beslutningsprosess Ann Kristin Rotegård, Marit Solhaug og Ellen Karine Grov Sykepleieprosessen VIPS en modell for dokumentasjon og planlegging Innhold 11

10 Problemfokus eller ressursfokus? Pasientens helseaktiva Ludvig Hansen en pasienthistorie Sykepleieanamnese og pasientstatus Sykepleiediagnose en vurdering av problemer, risiko og helseaktiva Diagnostisering en vurdering basert på forskjellige kunnskapsformer Systematisk kartlegging Forventet resultat Sykepleietiltak Evaluering og pasientresultat Sykepleieplan Oppsummering Referanser Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet Anne Marie Flovik og Tone Rokseth Nasjonalt kvalitetsarbeid God kvalitet trygge tjenester Kvalitetsforskriften Hvordan holde orden i eget hus? Hva er kvalitet? Kommentarer til modellen Hva er pasientsikkerhet? Det nasjonale målet for pasientsikkerhet Kvalitetsindikatorer Faglig forsvarlighet Hva er faglig forsvarlighet? Faglig forsvarlig sykepleie Internkontroll Aktuelle områder for internkontroll Godt kvalitetsarbeid i praksis Risiko- og sårbarhetsanalyser Tilsyn og revisjoner Avvikshåndtering Oppsummering Referanser Etikk i sykepleien Lillian Lillemoen Etikkens plass i sykepleiefaget og -yrket Etisk praksis Etisk kompetanse Etisk teori Omsorgsetikk Innhold

11 Fire-prinsippers etikk Etiske problemstillinger i sykepleie Etikkteori som argumentasjon i sykepleiepraksis Etikkteori som analyse- og drøftingsverktøy Møteplasser for etisk refleksjon Etisk refleksjonsmodell Beslutningsprosesser, en etisk utfordring Vurdering av samtykkekompetanse Beslutningsprosesser ved livets slutt Prioriteringsspørsmål, en etisk utfordring Taushetsplikt Oppsummering Referanser Helsepersonells rettigheter og plikter Olav Molven Regulering av helsepersonells virksomhet Forsvarlighetskravet Oversikt Prinsipielle sider ved kravet Nærmere om lovkravet Taushetsplikt Oversikt Hovedregelen om taushetsplikt Samtykke Opplysningsrett Opplysningsplikt og meldeplikt Dokumentasjonsplikt Oversikt Plikten til å dokumentere Innholdet i dokumentasjonsplikten Ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Noen særlige rettigheter og plikter Retten til å bruke medhjelpere Retten til at helsetjenesten tilrettelegger for arbeidet Informasjonsplikten Pliktmessig avhold Forbud mot å motta gaver Å ivareta mindreårige barn som pårørende Varslingsplikt Klagerett og reaksjoner ved brudd på loven Oppsummering Referanser Innhold 13

12 Del 3 Pasientens grunnleggende behov 16 Kommunikasjon menneskets grunnleggende behov for å forstå og å bli forstått Lena Heyn Kommunikasjonens betydning for utøvelse av sykepleie Hva er kommunikasjon? Hvordan blir vi gode til å kommunisere? Hva vet vi om kommunikasjonen mellom sykepleier og pasient? Kommunikasjonsteorier Interaksjonsteorier Kommunikasjonsferdigheter Pasientperspektivet Aktiv lytting Å vise empati Intervensjoner for å bedre kommunikasjonen Kommunikasjon med pårørende Barn som pårørende Kommunikasjon innen helseteamet Flerkulturell kommunikasjon Nonverbal kommunikasjon Å forholde seg til sinne Kommunikasjon med eldre pasienter Spesielle utfordringer i kommunikasjon med personer med demens Oppsummering Referanser Respirasjon Dag-Gunnar Stubberud Respirasjonssvikt Faktorer som kan påvirke respirasjonen Observasjoner og faglige vurderinger Respirasjonen Bevisstheten Hudens farge Sirkulasjonen Kroppstemperaturen Brystsmerter ved respirasjon Prioriterte tiltak ved svikt i respirasjonen Mobilisering av ekspektorat Sikring av frie luftveier Leiring og mobilisering av pasienten Administrering av oksygenbehandling Forebygging av atelektaser Innhold

13 Ventilasjonsstøtte med ikke-invasiv overtrykksventilering Å redusere opplevelsen av angst og utrygghet Å ivareta pasientens behov for velvære Oppsummering Referanser Sirkulasjon Dag-Gunnar Stubberud Sirkulasjonssvikt Faktorer som kan påvirke sirkulasjonen Observasjoner og faglige vurderinger Sirkulasjonen Respirasjonen Bevissthet og mental status Diuresen Væskebalansen Blødninger Syre-base-balansen Kroppstemperaturen Smerter og ubehag Verktøy for systematisk observasjon og klinisk vurdering av pasienten Prioriterte tiltak ved svikt i sirkulasjonen Førstehjelp ved blødning Tiltak ved forstyrrelser i kroppens væske- og elektrolyttbalanse Tiltak ved sirkulatorisk sjokk Forebygging av hjerte- og karsykdom Oppsummering Referanser Bevissthet Dag-Gunnar Stubberud Bevissthetsforstyrrelser Bevisstløshet Forvirringstilstander (delirium) Faktorer som kan påvirke bevisstheten Observasjoner og faglige vurderinger Bevissthetsnivået Bevissthetsinnholdet Delirium Prioriterte tiltak ved delirium Ikke-medikamentelle tiltak Administrering av legemidler Oppsummering Referanser Innhold 15

14 20 Temperaturregulering Dag-Gunnar Stubberud Kroppens temperaturregulering Forhøyet kroppstemperatur Feber Hypertermi Redusert kroppstemperatur Kroppens reaksjoner på hypotermi Observasjoner og faglige vurderinger Kroppens kjernetemperatur Huden Respirasjonen og sirkulasjonen Bevisstheten Allmenntilstanden Feberkramper hos barn Prioriterte tiltak ved forhøyet kroppstemperatur Avkjøling Medikamentelle tiltak ved feber Førstehjelp ved hypertermi Ivaretakelse av pasientens behov for velvære Prioriterte tiltak ved redusert kroppstemperatur Oppsummering Referanser Førstehjelp Mai Britt Lindebjerg og Dag-Gunnar Stubberud Det handler om å handle Medisinsk nødtelefon ABCDE-prinsippet Airways luftveier Breathing respirasjon Circulation sirkulasjon Disability bevissthet og nevrologisk status Exposure avdekking og omgivelser Basal hjerte-lunge-redning (BHLR) Kjeden som redder liv Basal hjerte-lunge-redning på voksne Basal hjerte-lunge-redning på barn og spedbarn Hjerte-lunge-redning med hjertestarter (DHLR) Prioriterte tiltak når en ulykke inntreffer Førstehjelp ved små og store skader i dagliglivet Blødninger og sirkulasjonssvikt Brannskader Drukningsulykker Forgiftninger Skjelettskader Innhold

15 Sårskader Øyeskader Allergi Hyperventilering Besvimelse Neseblødning Kramper Typiske skader og akutte lidelser blant barn og unge Spesielle forhold hos eldre mennesker Psykologisk krise- og stressbearbeiding noen enkle råd Oppsummering Referanser Klinisk undersøkelse Ellen Karine Grov, Desiree Madah-Amiri og Lars Kyte Grunnleggende undersøkelsesteknikker Inspeksjon Palpasjon Perkusjon Auskultasjon Systematisk klinisk undersøkelse Generelt Hodet Ørene Øynene Munnhulen Halsen Hjerte- og karsystemet Respirasjonssystemet Mageregionen (abdomen) Muskel- og skjelettsystemet Huden Nervesystemet Oppsummering Referanse Bakgrunnslitteratur Ernæring Ellisiv Lærum Jacobsen og Asta Bye Ernæring som fysiologisk behov Matens bestanddeler og næringsstoffenes metabolisme Ernæring til ulike grupper Barn og ungdom Eldre Noen etniske minoriteter Observasjoner og faglig vurdering av ernæringsstatus Innhold 17

16 Antropometriske målinger Ernæringsscreenings- og vurderingsskjemaer Sykepleieanamnese ernæringsstatus Kostanamnese Sykdomshistorie (medisinsk anamnese) Sosialanamnese Kliniske undersøkelser Biokjemiske målinger Ubalanse i energiinntaket Overernæring Underernæring Enteral ernæring Parenteral ernæring Ernæringsbehandling ved livets slutt Oppsummering Referanser Eliminasjon VANNLATING Arnhild Fredriksen og Hilde Mathisen Arneberg Vannlating og blæretømming Observasjon av pasientens urin Farge og utseende Lukt Urinmengde Urinprøvetaking ved spontan vannlating Faktorer som kan påvirke blæretømmingen Prioriterte tiltak for å sikre god blæretømming Respekt for pasientens integritet og behov for privatliv Hensyn til kulturelle tradisjoner Tilrettelegging av toalettforholdene Stress og stimuli Vannlating i seng Urininkontinens (urinlekkasje) Ulike typer urininkontinens Konsekvenser av urininkontinens Urininkontinens i forbindelse med kronisk sykdom Mestring av kronisk eller langvarig urininkontinens Hjelpemidler ved urininkontinens Hygiene ved urininkontinens Metoder for kateterisering av de nedre urinveiene Intermitterende kateterisering Permanent kateterisering Suprapubisk kateterisering Oppsummering Referanser Innhold

17 AVFØRING Anne Øverlie Tarmens peristaltikk og motilitet Defekasjon Faktorer som kan påvirke tarmfunksjonen Unormal avføring Irritabel tarm-syndrom Obstipasjon Diaré Fekal inkontinens Observasjoner og faglige vurderinger Anamnese Feces farge, utseende, konsistens og lukt Andre prioriterte tiltak Tiltak ved diaré Tiltak ved obstipasjon Tiltak ved obstipasjonsdiaré Tiltak ved fekal inkontinens Tømming før undersøkelse eller operasjon Obstipasjon og diaré hos barn Avføring og velvære Oppsummering Referanser Hud og vev Solrun G. Holm, Trude A. Hartviksen, Berit Mosseng Sjølie, Rita Solbakken Infeksjonsforebygging Å styrke kroppens motstandskraft Å forebygge skade Pleielidelse Trykksår Klinisk observasjon og vurdering av hud og vev Anamnese hud og vev Inspeksjon og observasjon av huden Inspeksjon av hår, negler, øyne og ører Inspeksjon av nese, munn og svelg Ivaretakelse av hud og vev God hygiene Pasientsentrert tilnærming Kroppspleie som aktivitet Å endre praksis Oppsummering Referanser Innhold 19

18 26 Hygiene og smittevern Unni Sørensen Hva er smittevern? Kort historikk En modell for samspillet mellom pasient, mikrobe og omgivelser Smittekjeden Helsetjenesteassosierte infeksjoner Mikroberelaterte faktorer som påvirker infeksjonsrisikoen Pasientrelaterte faktorer som påvirker infeksjonsrisikoen Faktorer i omgivelsene som påvirker infeksjonsrisikoen Basale smittevernrutiner for å forebygge smittespredning Håndhygiene Hostehygiene Pasientplassering Personlig beskyttelsesutstyr Smitteforebyggende håndtering av utstyr Avfallshåndtering Håndtering av sengetøy og tekstiler Desinfeksjon av hud Trygg injeksjonspraksis Aseptisk arbeidsmetode Isolering av pasienter Infeksjonskontrollprogram Oppsummering Referanser Aktivitet Anners V. Lerdal og Ellen Karine Grov Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer Aktivitet og aktivhet Fysisk aktivitet Kognitiv aktivitet Sosiale og eksistensielle sider ved aktivitet Intensitet Variasjon Utviklingsforløp aktivitet i ulike livsfaser Personlige faktorer Aktivitet, sykdom og helseplager Inaktivitet Fysisk aktivitet hos eldre Dagliglivets aktiviteter (ADL) Barthel ADL-indeks Å assistere den hjelptrengende Livskvalitet Miljø Innhold

19 Oppsummering Referanser Søvn Linda Nilsen Bakken Grunnleggende kunnskaper om søvn Døgnrytme og søvnbehov Søvnfaser og søvnsyklus Normal søvnlengde Døgnrytme og kroppsfunksjoner Søvnen gjennom livet normale forandringer og aldersmessige utfordringer Spedbarn og småbarn Ungdom Unge voksne Eldre Kjønn og søvn Objektiv måling av søvn Subjektiv søvn Søvnhygiene Søvn i sykehus og institusjon Søvnkartlegging en viktig sykepleieoppgave Søvnproblemer og søvnsykdommer Insomni Respirasjonsforstyrrelser Bevegelsesforstyrrelser Døgnrytmeforstyrrelser Oppsummering Referanser Seksualitet Ylva Helland Hva er seksualitet definisjon og innhold Ulike perspektiver på seksualitet De fysiologiske prosessene ved seksuell respons Seksualitet i et livsløpsperspektiv Barn Ungdom Voksne Eldre Seksualitet ved sykdom og nedsatt funksjonsevne Eksempler på sykdommer som kan påvirke seksuallivet Bivirkninger av legemidler på seksualitet Seksualitet som tema i helse- og omsorgstjenesten Å kommunisere om seksualitet Modeller for håndtering av seksuelle utfordringer, spørsmål og problemer Innhold 21

20 Oppsummering Referanser Menneskets psykososiale behov Siren Eriksen Når de psykososiale rammene utfordres eller endres Faktorer som virker inn på psykososial helse Sykepleie og psykososiale behov Sykepleierens perspektiv Personsentrert sykepleie Relasjonen mellom pasient og sykepleier Psykososiale tiltak Psykososiale intervensjoner Oppsummering Referanser Livssyn, verdier og åndelig omsorg Benedicte Sørensen Strøm Livssyn og verdier Åndelige, religiøse og eksistensielle behov Behovet for håp Behovet for mening Forståelse av begrepet åndelige behov en forutsetning Åndelig omsorg et sykepleieansvar Datasamling Åndelig omsorg en hjelp til mestring Oppsummering Referanser Sykepleie til den døende pasienten Lisbeth Thoresen og Marianne Dahl Døden meningsløs og meningsfylt Livets sluttfase Eksistensielle spørsmål og behov Utseende og menneskeverd Et flerkulturelt perspektiv på livets sluttfase Gode beslutningsprosesser og en verdig død Forberedende samtaler Organdonasjon Eutanasi Helsepersonell møter døende på ulike arenaer Å dø hjemme Å dø i sykehus Å dø i sykehjem Uventet død og akutte dødsfall Innhold

21 Pleie og omsorg til døende personer Symptomer og tegn på at døden er nær forestående Informasjon til pårørende Observasjoner og andre prioriterte tiltak Stell av den døende pasienten Når døden har inntrådt Stell av den døde Å snakke med pårørende etter dødsfall Syning Å arbeide med døende pasienter både givende og krevende Oppsummering Referanser Komorbiditet Ellen Karine Grov Når sykdommene blir flere Begrepsavklaring Symptomer, observasjoner og vurderinger Utbredelse av komorbiditet eksempler fra befolkningsstudier Vurdering av funksjonsnivå Hvordan påvirker komorbiditet pasientens behandlings- og oppfølgingsforløp? Hvordan kan vi kvalitetssikre helsehjelpen? Hvordan kan vi ivareta brukermedvirkning? Oppfølging av pasienten etter avsluttet behandling Oppfølging av eldre og gamle pasienter Pasientforløp og behovet for helsehjelp Standardisert forløp og individualisert tilnærming Oppsummering Referanser Om forfatterne Redaktørene Øvrige bidragsytere Stikkord Innhold 23

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal

Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal Dokumentasjon av sykepleie i elektronisk pasientjournal En veileder fra Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon 3.utgave februar 2007 1 Forord Sykepleietjenesten står overfor utfordringer

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057. Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Nasjonale faglige retningslinjer IS-2057 Nytt liv og trygg barseltid for familien Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen Forord Heftets tittel: Utgitt: 2014 Bestillingsnummer: Nytt liv og trygg

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket?

Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Gro Næss: Hvilke sykepleiefaglige behov har skrøpelige gamle som kommer til akuttmottaket? Et forskningssamarbeid mellom Sykehuset i Vestfold Kommunehelsetjenesten Høgskolen i Vestfold NSF Vestfold Tønsberg:

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Veileder IS-1810 Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Heftets tittel: Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer Utgitt: August 2011 Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer