(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 7/41 (06.01) G01S 13/86 (06.01) G01S 13/91 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Kapsch TrafficCom AG, Am Europlatz 2, 11 Wien, AT-Østerrike (72) Oppfinner Nagy, Oliver, Leopold Steiner Gasse 48, 1190 Wien, AT-Østerrike (74) Fullmektig Zacco Norway AS, Postboks 03 Vika, 012 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fremgangsmåte for detektering av et hjul på et kjøretøy (6) Anførte publikasjoner EP-A US-A

2 Fremgangsmåte for detektering av et hjul på et kjøretøy 1 Den foreliggende oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for detektering av et dreiende hjul på et kjøretøy ved evaluering av dopplerforskyvningen til en målestråle som stråles ut av en detektorenhet passert av kjøretøyet, som reflekteres av hjulet, og som mottas dopplerforskjøvet tilbake. 1 Detekteringen av kjøretøyhjul er av interesse ved tallrike anvendelser. Ved oppdagelse av hjul kan kjøringen på en bestemt trafikkflate registreres sikkert, for eksempel til kontroll av grenser eller til utløsning av bestemte aksjoner, som utløsning av en alarm, aktivering av en belysning, åpning av en bom, opptak av et bilde til overvåkningsformål osv. Også moderne veiavgiftssystemer er til avgiftsberegningen ofte innstilt på kjøretøyers akselantall, slik at deteksjonen av hjul (hjulaksler) også kan være et viktig grunnlag for innkreving eller kontroll av bompengegebyr, spesielt også ved hjelp av mobile kontrollkjøretøyer som skal kontrollere bompengepliktige kjøretøyers akselantall mens de kjører forbi eller i mottrafikk. 2 Fra DE A1 er det kjent å detektere hjul på et kjøretøy som er i bevegelse, på grunn av deres horisontale komponent av tangentialhastigheten som er forskjellig overfor resten av kjøretøyet, og som fremkaller en tilsvarende dopplerfrekvensforskyvning av en radarmålestråle. Til dette anvendes en radarhastighetsmåler som med en radarstrålekjegle bestråler det nedre området av passerende kjøretøyer, og som ut fra den mottatte mottaksfrekvensblandingen bestemmer et enkelt hastighetsmålesignal som viser signalmaksima på hjulenes steder, som anvendes til hjuldetekteringen. I patentsøknadene EP , EP , og PCT/EP 12/06164 som ikke er forhåndspubliserte, har patentsøkeren til den foreliggende søknaden presentert nye, sikre fremgangsmåter for hjuldetektering på basis av dopplermålinger, som er spesielt uimottakelige for forstyrrelser. 3 Patentsøkeren har sett at det for en ytterligere forbedring av detekteringssikkerheten er ønskelig med en best mulig utretting av dopplermålestrålen på passerende kjøretøyer. Ved veier med flere felt eller veier med mottrafikk er et kjøretøys passeringsavstand til detektorenheten ofte svært varierende, være det seg på grunn av kjørestilen eller kjøretøydimensjonene.

3 2 Derfor kan det gå frem en utilstrekkelig belysning av hjulet som skal detekteres, med målestrålen, noe som resulterer i detekteringsfeil. Oppfinnelsen har som formål å overvinne de beskrevne problemer og tilveiebringe en ytterligere forbedret fremgangsmåte for hjuldetektering på basis av dopplermålinger. 1 2 Dette formålet oppnås ifølge oppfinnelsen med en fremgangsmåte med trekkene i krav 1 eller i krav 2. Oppfinnelsen er basert på å anvende såkalte ombordenheter (OBUs) som i veibompenge- og kommunikasjonssystemer anvendes til bompengeinnkreving for stedsbenyttelser av kjøretøyer, for å løse de nevnte problemene. Ombordenheter av denne typen kan på sin vei starte radiokommunikasjoner med kort rekkevidde (dedicated short range communications, DSRC) med radiofyr langs veien (roadside entities RSEs) med kjent posisjon, hvorved de ved vellykket DSRC-radiokommunikasjon henholdsvis kan lokaliseres til radiofyrets radiodekningsområde. Eksempler på slike fyrstøttede, infrastrukturbundne veibompengesystemer er veibompengesystemer etter standarden CEN-DSRC eller ITS-WAVE (IEEE p). Men også ombordenheter til satellittstøttede, "fyrløse" veibompengesystemer, der ombordenhetene lokaliserer seg selv uavhengig i et satellittnavigasjonssystem (global navigation satellite system GNSS) og sender sine stedsdata eller derav genererte bomdata f.eks. via et mobilnett til en sentral, kan i tillegg være utstyrt med DSRC-radiomoduler, enten til kontrolleseformål eller som såkalte "hybrid-obu-er" som kan samarbeide både med GNSS- og med DSRC-veibompengesystemer. Fra US 03/02997 A1 er det kjent et kollisjonshindringssystem på basis av spesielle OBU-er som sender ut radarsignaler for radardetektering av nabokjøretøyer. Radarsignalene er samtidig modulert for kommunikasjonsformål for å kommunisere med OBU-er på nabokjøretøyer som ved dette for eksempel kan gi nærmere posisjonsinformasjon for å lette radardetekteringen. 3 Oppfinnelsens fremgangsmåte anvender ombordenhetenes radiokommunikasjonsevne for, ut fra en radiokommunikasjon, ved passeringen av doppler-detektorenheten å bestemme de geometriske forholdene overfor detektorenheten og derav passeringsavstanden, noe som igjen utnyttes for

4 3 utrettingen av detektorenhetens dopplermålestråle. Som resultat kan det oppnås en individuell, adaptiv og nøyaktig utretting av målestrålen på et passerende kjøretøys hjul, hvorved alle typer doppler-evalueringsfremgangsmåter for hjuldetektering kan gjennomføres med høy treffsikkerhet og nøyaktighet, selv ved varierende kjøretøyavstander. 1 2 For å sette retningen og avstanden målt ut fra radiokommunikasjonen mellom detektorenhetens transceiver og kjøretøyets ombordenhet i et mest mulig nøyaktig forhold overfor retningen og avstanden av målestrålen mellom detektorenheten og kjøretøyets hjul, er det ønskelig å kjenne best mulig til relativposisjonen til ombordenheten på kjøretøyet overfor kjøretøyets hjul. Denne relativposisjonen kan imidlertid variere sterkt, avhengig av ombordenhetens monteringssituasjon på kjøretøyet. Ofte monterer brukeren ombordenheter på innsiden av frontruten, som oftest på en foreskreven posisjon, f.eks. i et hjørne, eller øverst i midten på frontruten. Ifølge oppfinnelsen måles relativposisjonen separat for hvert kjøretøy, slik at brukeren ikke trenger å overholde bestemte monteringsforeskrifter eller at det kan sees bort fra feilmonteringer. I oppfinnelsens første variant måles til dette den nevnte relativposisjonen av en stasjonær eller mobil kontrollinnretning og lagres via en radiokommunikasjon i ombordenheten og relativposisjonen lagret i ombordenheten leses ut via en radiokommunikasjon for å ta hensyn til denne, som nevnt. I oppfinnelsens andre variant måles den nevnte relativposisjonen for det nevnte formålet av en stasjonær eller mobil kontrollinnretning og lagres i en database og relativposisjonen lagret i databasen finnes frem for å ta hensyn til denne, som nevnt. 3 Kontrollinnretningen som måler relativposisjonen, kan for eksempel være et av de geografisk fordelte radiofyrene (RSEs) til et fyrstøttet bomsystem langs veien, og den nevnte målingen av relativposisjonen til ombordenheten på et kjøretøy kan gjennomføres i spesielt utstyrte radiofyr dertil. I den nevnte første utførelsesformen lagres den målte relativposisjonen deretter i selve ombordenheten, og transporteres av denne til utlesingen ved detektorenheten; i den nevnte andre utførelsesform lagres relativposisjonen i en sentral eller desentral database for hver ombordenhet eller hvert kjøretøy, frem til en detektorenhet har behov for informasjonen og henter den ut.

5 4 Ved de to sistnevnte variantene kan relativposisjonens måling foretrukket foregå ved å lage et avsøkningsbilde av kjøretøyet med en skanner til kontrollinnretningen, ved radiotriangulering av ombordenheten med en transceiver til kontrollinnretningen, og ved referensering av radiotrianguleringen på avsøkningsbildet. Radiotrianguleringen kan ved dette spesielt foregå ved hjelp av fasemålinger i en antennearray til kontrollinnretningens transceiver. Alternativt kan relativposisjonen også måles på optisk vei, f.eks. ved å lage et frontbilde av kjøretøyet med et kamera og ved optisk gjenkjenning av ombordenhetens posisjon i frontbildet. 1 Også målingen av retningen og avstanden mellom ombordenheten og transceiveren kan foretrukket foregå ved radiotriangulering i løpet av radiokommunikasjon mellom disse, spesielt ved fasemålinger i en antennearray til detektorenhetens transceiver. 2 Oppfinnelsens fremgangsmåte er egnet for enhver type målestråle som har en frekvens som påvirkes av en dopplereffektbetinget frekvensforskyvning ved refleksjon på et mål som beveger seg, her et dreiende hjul. Målestrålen kan for eksempel være en laser- eller ultralydstråle. Foretrukket er målestrålen en radarstråle og styringen av dens utstrålingsretning foregår ved fasestyring av en antennearray til detektorenheten; alternativt kan målestrålen være en radarstråle og styringen av dens utstrålingsposisjon kan foregå ved omkobling mellom flere antenner til detektorenheten. Fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er også egnet for et samspill med enhver tenkelig variant av hjuldetekteringsfremgangsmåter ved hjelp av en evaluering av målestrålens dopplerforskyvning i tidsforløpet. Foretrukne varianter av oppfinnelsen er karakterisert ved at et hjul detekteres når dopplerforskyvningens tidsforløp viser et sprang, en stigning, et fall eller en frekvensspredning henholdsvis over en terskelverdi, og også kombinasjoner av disse variantene kan tenkes. 3 Oppfinnelsens fremgangsmåte er egnet både for stasjonære og mobile detektorenheter. Foretrukket er detektorenheten utformet i form av et kontrollkjøretøy, slik at for eksempel kjøretøyer i mottrafikken eller kjøretøyer

6 på nabofelt i den samme kjøreretningen kan kontrolleres og detekteres med oppfinnelsens fremgangsmåte med hensyn til sine hjul. Oppfinnelsens fremgangsmåte er også egnet for enhver type radiokommunikasjon som de nevnte ombordenhetene kan gjennomføre, f.eks. også for mobilnettkommunikasjoner i terrestriske mobilnett. Foretrukket er radiokommunikasjonene imidlertid radiokommunikasjoner i rammen av fyrstøttede veibompengesystemer etter standardene CEN-DSRC eller ITS-WAVE. Oppfinnelsen skal i det følgende forklares nærmere ved hjelp av utførelseseksempler fremstilt i tegningene. I tegningene viser: Fig. 1a - 1d eksempler på idealiserte dopplerforskyvnings-tidsforløp ved forskjellige vinkelstillinger av en doppler-målestråle i forhold til et hjul; 1 Fig. 2 og 2b to varianter av fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen ved hjelp av eksempler på stråleforløp mellom et kontrollkjøretøy og et kjøretøy som skal kontrolleres, sett i kjøreretning; Fig. 3 forskjellige varianter av oppfinnelsens fremgangsmåte ved hjelp av et skjematisk toppriss på en veiseksjon med en stasjonær kontrollinnretning, en detektorenhet utformet som kontrollkjøretøy og et kjøretøy som skal kontrolleres, i faser etter fremgangsmåten som følger etter hverandre; og Fig. 4a og 4b de geometriske grunnlagene til fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen ved hjelp av et toppriss (fig. 4a) og et frontriss i kjøreretning (fig. 4b) på kontrollkjøretøyet og kjøretøyet som skal kontrolleres, i mottrafikken. 2 3 Fig. 1 til 3 viser prinsippet med detekteringen av et dreiende hjul 1 på et kjøretøy 2 som beveger seg i en kjøreretning 4 på en kjørebane 3, mer nøyaktig på et kjørefelt 3' på denne. Hjuldetekteringsfremgangsmåten utføres ved hjelp av eller i en detektorenhet som i det viste eksempelet er mobil og utformet i form av et kontrollkjøretøy. Detektorenheten eller kontrollkjøretøyet beveger seg for eksempel på et andre kjørefelt 3'' på kjørebanen 3 i en kjøreretning 4' som foretrukket - men ikke nødvendigvis - er antiparallell med kjøreretningen 4 til kjøretøyet 2 som skal kontrolleres. Det er underforstått at detektorenheten også kan være stasjonær, for eksempel satt opp langs veikanten til kjørebanen 3 eller kjørefeltet 3'.

7 6 1 Detektorenheten sender under passeringen en målestråle 6, for eksempel en ultralyd-, lidar- eller foretrukket radar-målestråle, på kjøretøyet 2 eller dets hjul 1 for slik å detektere hjulene 1. Ut fra siderissene i fig. 1a 1d er det synlig at målestrålen 6 kan rettes på hjulet 1 under en vinkel α overfor vertikallinjen forfra (fig. 1a), skrått for-/ovenfra (fig. 1b), ovenfra (fig. 1c) eller i enhver annen retning i tegningsplanet til fig. 1. I fig. 2 er det synlig at målestrålen 6 sett i kjøreretningen 4 kan sendes ut av detektorenheten under forskjellige vinkler β overfor horisontallinjen, f.eks. fra en utstrålingsposisjon A på en forhåndsdefinert høyde h S over kjørebanen 3, noe som er vist ved hjelp av fire eksempler på stråleforløp R 1, R 2, R 3 og R 4 til målestrålen 6. I fig. 2b er det synlig at målestrålen 6 f.eks. også kan sendes ut fra utstrålingsposisjoner A 1, A 2, A 3, A 4 på forskjellige høyder h S1, h S2, h S3, h S4, f.eks. under like vinkler β overfor horisontallinjen. I topprisset fra fig. 3 er det vist at målestrålen 6 kan ha forskjellige vinkler y overfor kjøreretningen 4 (hhv. 4'), f.eks. utrettet skrått forover fra detektorenheten. 2 Detektorenheten er en dopplerdetektor og evaluerer, som kjent i teknikken, mottaksfrekvensen til målestrålen 6 reflektert av kjøretøyet 2 eller dets hjul 1, hvor den i retning av målestrålen 6 liggende (projiserte) komponenten v p til kjøretøyets 2 relative hastighet v eller hjulets 1 tangentialhastighet v t på det respektive punktet P til målestrålens 6 treffområde kan bestemmes ut fra den dopplereffektbetingede frekvensforskyvningen Δf mellom den utsendte og den reflekterte målestrålen 6. I den høyre halvdelen i fig. 1a 1d er denne dopplereffektbetingende frekvensforskyvningen, kort dopplerforskyvning Δf, lagt inn i sitt tidsforløp over tiden t. 3 Når målestrålen 6 utstråles parallelt med kjørebanens 3 plan (α = 90, β = 0, γ 90 ), får dopplerforskyvningsforløpet vist i fig. 1 a en sprangaktig stigning 9, så snart målestrålen 6 treffer kjøretøyets 2 karosseri 2 som beveger seg med hastigheten v, og et ytterligere sprang under hjulets 1 passering. Når målestrålen 6 treffer på hjulet 1 eller kjøretøyet 2 noe skrått ovenfra (0 < α < 90, 0 < β < 90, 0 < γ < 180 ), går dopplerforskyvningsforløpet vist i fig. 1b frem med en stigning (eller, avhengig av betraktnings- og passeringsretning, et fall) 11 under et hjuls 1 passering. En stråleretning skrått ovenfra med α = 0, 0 < β 90 og γ = 90 fører til stigningene (eller, avhengig av betraktningsretningen, fallene) 11, vist i fig. 1c, som er renset for kjøretøyets 2 egenhastighet v.

8 7 Fig. 1d viser at det ved et reelt ekspandert, ikke ideelt-punktformet stråletverrsnitt av målestrålen 6 i målestrålens 6 treffområde 12 på hjulet 1 eller kjøretøyet 2 alltid opptrer en superposisjon av (tangential-)hastighetene eller de projiserte hastighetene v p som resulterer av forskjellige punkter P i treffområdet 12, der superposisjonen ved passeringen av et hjul 1 fører til en mottaksfrekvensblanding, dvs. en oppsplitting eller spredning F av dopplerforskyvningsforløpet som er større enn den frekvensspredningen F 0 som opptrer kun ved passeringen av kjøretøyets 2 karosseri. Også en slik frekvensspredning F kan fastlegges som kriterium for et hjuls 1 opptreden. 1 Opptredenen til et hjul 1 på et passerende kjøretøy 2 kan derfor f.eks. detekteres ved et frekvenssprang, en stigning eller et fall 11 og/eller en frekvensspredning F som henholdsvis overskrider en forhåndsdefinert terskelverdi. 2 For den nevnte dopplerevalueringen og -detekteringen kan detektorenheten være av enhver type kjent fra teknikken, være det seg med en kontinuerlig, modulert eller en pulset målestråle 6. Ved en kontinuerlig målestråle 6 kan en dopplerfrekvensforskyvning mellom egenfrekvensene ("bærefrekvensene") til den utsendte og den reflekterte målestrålen 6 f.eks. bestemmes ved interferensmåling. Ved en pulset eller modulert målestråle kan en dopplerforskyvning mellom impulsratene eller modulasjonsfrekvensene til den utsendte og den reflekterte målestrålen 6 bestemmes. Alle slike egen-, bære-, impuls- eller modulasjonsfrekvenser blir også forstått under de her anvendte begrepene "sendefrekvens" av målestrålen 6 og "mottaksfrekvens" av målestrålen 6, dvs. begrepet mottaksfrekvens omfatter enhver frekvens av målestrålen 6 som kan påvirkes av en dopplereffekt. 3 Fig. 2a og 2b viser ved hjelp av eksempler på forløpene R 1 til R 4 av målestrålen 6 under forskjellige utstrålingsretninger β 1 til β 4 (fig. 2a) hhv. ut fra forskjellige utstrålingsposisjoner A 1, A 2, A 3, A 4 (fig. 2b) og for forskjellig tverrposisjoner 13 til kjøretøyet 1 i forhold til detektorenheten (pil 14) at det kan finnes utstrålingsretninger β hhv. utstrålingsposisjoner A der målestrålen 6 tar feil av kjøretøyet 2 og/eller dets hjul 1. Fremgangsmåten som nå skal beskrives, tjener til å forhindre dette.

9 8 Fremgangsmåten beror på anvendelsen av ombordenheter (OBUs) 1 hver av hvilke som medbringes av et kjøretøy 2, for å tillate dem å delta i et veibompenge- eller -kommunikasjonssystem. Ettersom detekteringen av et kjøretøys 2 hjul 1 anvendes ofte som grunnlag for beregningen av avgifter, akkurat for veibompengesystemer, kan OBU-ene 1 i slik veibompengesystemer samtidig også anvendes for formålene beskrevet her. 1 Fig. 3 viser utsnittsvis et veibompengesystem 16 som omfatter en flerhet geografisk fordelte kontrollinnretninger 17 (kun én er vist) som er satt opp med gjensidige avstander, for eksempel langs kjørebanen 3. Kontrollinnretningene 17 står via dataledninger 18 i forbindelse med en sentral 19 for veibompengesystemet 16. Veibompengesystemet 16, spesielt dets kontrollinnretninger 17, setter opp bomkontakt (avgiftskontakt) for stedsbenyttelser av kjøretøyer 2, f.eks. kjøringen på kjørebanen 3. Til dette formålet kan kontrollinnretningene 17 for eksempel være utført som radiofyr med en transceiver 21 anordnet på en veibro ("gantry") og en tilkoblet fyrkalkulator 22 og via transceiveren 21 føre en kortrekkevidderadiokommunikasjon 23 (dedicated short range communication, DSRC) med et passerende kjøretøys 2 OBU 1. DSRC-radiokommunikasjonen 23 kan for eksempel føre til en bompengetransaksjon som via fyrkalkulatoren 22 og dataforbindelsen 18 meldes til sentralen 19, og/eller som lagres i OBU-en 1. 2 Kontrollinnretningene (radiofyrene) 17, OBU-ene 1 og deres interne transceivere for avvikling av DSRC-radiokommunikasjonene 23 kan være konstruert etter alle kjente DSRC-standardene, spesielt CEN-DSRC, ITS-G eller WAVE (wireless access in vehicular environments). Hver DSRCradiokommunikasjon 23 i løpet av en passering av et radiofyr 17 kan for eksempel trekke en bestemt bruksavgift fra en tilgodehavendekonto i sentralen 19 og/eller OBU-en 1 og viser deretter en "debiteringstransaksjon"; DSRCradiokommunikasjonene 23 kan imidlertid også være identifikasjons-, vedlikeholds-, softwareaktualiseringstransaksjoner e.l. i rammen av veibompengesystemet Spesielt kan DSRC-radiokommunikasjonene 23 også anvendes for radioforespørsler (utlesing) av data lagret i OBU-ene 1, slik som hoveddata, identifiseringsdata, transaksjonsdata, registreringsdata osv. Slike

10 9 radioforespørsler 23 kan ikke kun foregå fra de stasjonære kontrollinnretningene eller radiofyrene 17, men også fra "mobile" radiofyr 17 i form av en detektorenhet utformet som kontrollinnretning. Med andre ord kan også detektorenheten fungere som radiofyr 17, og for øvrig også omvendt radiofyret 17 som detektorenhet. Alt som står skrevet om radiofyrets 17 DSRC-kommunikasjonsevne, gjelder derfor også for detektorenheten som er utstyrt med en egen transceiver 24 til dette formålet, og omvendt Radioforespørsler til OBU-er 1 via DSRC-radiokommunikasjoner 23 kan forøvrig også gjennomføres i satellittnavigasjonsbaserte (global navigation satellite system, GNSS-) veibompengesystemer 16, hvor OBU-ene 1 lokaliserer seg selv henholdsvis uavhengig ved hjelp av en GNSS-mottaker i stedet for ved hjelp av et nett terrestriske radiofyr 17, og sender sine steder eller derav bestemte bompengetransaksjoner f.eks. via radiofyrnettet eller et separat mobilnett til sentralen 19: Også her kan OBU-ene 1 utstyres med DSRC-transceivere for radioforespørsler ved radiofyr (kontrollinnretninger) 17 eller kontrollkjøretøyer (detektorenheter). Fremgangsmåten beskrevet her og detektorenheten forklart her er derfor egnet for å kunne virke sammen både med fyrbaserte og også med satellittbaserte veibompengesystemer 16. En radiokommunikasjon 23 mellom detektorenhetens transceiver 24 og OBUens 1 interne transceiver (ikke vist) anvendes videre for å bestemme avstanden mellom detektorenheten og kjøretøyet 2 som skal kontrolleres, og for å styre utstrålingsretningen β og/eller utstrålingsposisjonen A til detektorenhetens målestråle 6 avhengig av dette. Til dette anvendes en detektorenhet hvis målestråle 6 også kan styres tilsvarende: Dersom detektorenheten arbeider på basis av en dopplerradar, kan dette for eksempel foregå ved en mekanisk svinging eller justering av en retningsantenne 2 over hvilken målestrålen 6 sendes ut og mottas. I stedet for en retningsantenne 2 kan også en antennearray anvendes hvis utstrålingsretning kan justeres ved passende fasestyring, som kjent i teknikken. Alternativt eller i tillegg kan detektorenheten også ha en gruppe 2' med flere antenner eller antennenarrayer som for eksempel er i avstand fra hverandre i høydene h S1, til h S1 og som kan kobles om for å oppnå forskjellige utstrålingsposisjoner A 1 til A 4. Stråleforløpene R 1 til R 4 til de forskjellige utstrålingsposisjonene A 1 til A 4 kan ved dette også ha forskjellige vinkler β. Ved en detektorenhet som arbeider på basis av en dopplerlidar, kan målestrålens 6 utstrålingsretning β og/eller -

11 posisjon A også endres ved hjelp av en passende anordning av avbøyningsspeil, som kjent i teknikken. Ved en detektorenhet basert på ultralyddopplerevaluering kan passende mekanisk justerbare ultralydomformere eller fasestyrbare ultralyd-omformer-arrayer anvendes, osv. Fremgangsmåten beror videre på anvendelsen av transceivere 24 i detektorenheten som er i stand til å måle lengden til en radiokommunikasjons 23 kommunikasjonsstrekning, dvs. avstanden z mellom transceiveren 24 og OBU-en 1, samt retningen av OBU-en 1 til transceiveren 24. Dette er vist i detalj i fig. 4a og 4b. 1 Ifølge fig. 4a betegnes med "retningen" til kjøretøyets 2 OBU 1 overfor detektorenhetens transceiver 24 i det minste vinkelen δ, som er parallell med kjørebanens 3 plan, til den tenkte forbindelseslinjen mellom OBU 1 og transceiver 24 med hensyn til en normal overfor kjøreretningen 4, mer nøyaktig overfor detektorenhetens kjøreretning 4'. 2 I et første trinn til fremgangsmåten måles retningen δ og avstanden z mellom OBU-en 1 og transceiveren 24 ut fra en radiokommunikasjon 23 avviklet mellom OBU-en 1 og transceiveren 24. Til denne målingen kan transceiveren 24 for eksempel ha flere antenner eller en antennearray, hvori det ved løpetidsog/eller fasemålinger kan bestemmes mottaksretningen δ til en datapakke sendt av OBU-en 1 i løpet av radiokommunikasjonen 23 og mottatt i transceiveren 24. Avstanden z kan for eksempel bestemmes ut fra signalløpetidsmålinger, eller til og med ved sending av GNSS-posisjonsmålinger av OBU-en 1 som den meddeler til transceiveren 24 som sammenligner disse med egne GNSSposisjonsmålinger. For å bestemme passeringsavstanden mellom kjøretøyet 2 og detektorenheten og spesielt posisjonen til hjulene 1 overfor målestrålens 6 utstrålingsposisjon A ut fra avstanden z og retningen δ, er det nødvendig med kjennskap på den ene siden til OBU-ens 1 monteringssted på kjøretøyet 2 og på den andre siden til transceiverens 24 posisjon overfor detektorenhetens utstrålingsposisjon A. 3 OBU-ens 1 monteringssted på kjøretøyet 2 er kun av interesse med hensyn til OBU-ens 1 relativposisjon R i forhold til hjulene 1, og spesielt med hensyn til OBU-ens 1 tverravstand b til hjulets 1 ytterside og monteringshøyden h b til

12 11 OBU-en 1 over kjørebanen 3 i forhold til høyden h r til hjulet 1 over kjørebanen 3; OBU-ens 1 monteringssted i kjøreretning 4 på kjøretøyet 2 er ved dette ikke relevant Hos detektorenheten kan transceiverens 24 posisjon L i forhold til målestrålens 6 utstrålingsposisjon A bestemmes ved tverravstanden a mellom transceiveren 24 og utstrålingsposisjonen A samt ut fra differansen h a - h s mellom monteringshøyden h a til transceiveren 24 og monteringshøyden h s til utstrålingsposisjonen A over kjørebanen 3. Posisjonen L hhv. (a, h a h s ) til transceiveren 24 i detektorenheten er alltid kjent. Relativposisjonen R hhv. (b, h b h r ) til OBU-en 1 på kjøretøyet 2 kan variere avhengig av monteringsstedet, for eksempel dersom brukeren selv monterer OBU-en 1 på forskjellige posisjoner inne på frontruten. Ifølge en første variant av fremgangsmåten defineres relativposisjonen R til OBU-en 1 på kjøretøyet 2 for brukeren, dvs. tilsvarende hans kjøretøys 2 type må han feste OBU-en 1 på en forhåndsdefinert relativposisjon. Relativposisjonen R kan deretter ansees som kjent, for eksempel kan den hentes ut av kjøretøyspesifikke tabeller. I en alternativ utførelsesform måles relativposisjonen R til OBU-en 1 på kjøretøyet 2, og måleresultatet lagres enten i selve OBU-en 1 eller i en database i veibompengesystemet 16, f.eks. et av radiofyrene 17, en proxytjener til veibompengesystemet eller sentralen 19. Denne måleprosessen kan for eksempel gjennomføres av kontrollinnretningen eller radiofyret 17, noe som er skjematisk antydet i fig. 3. Radiofyret 17 kan til dette formålet ha en skanner 26, f.eks. en laserskanner, som avsøker kjøretøyet 2 geometrisk under passeringen; samtidig kan radiofyrets 17 transceiver 21 ved radiotriangulering, f.eks. ved hjelp av fasemålinger på flere antenner eller i en antennearray, måle relativposisjonen R ved referensering av radiotrianguleringen på skannerens 26 avsøkningsbilde. I stedet for en skanner 26 kan det f.eks. også anvendes et kamera som for eksempel lager et frontbilde av det passerende kjøretøyet 2 i hvilket igjen OBU-ens 1 relativposisjon R referenseres ved radiotriangulering ved hjelp av transceiveren 21, eller i hvilket frontbilde det spesielt detekteres en OBU 1 limt til frontrutens innside, ved optisk registrering av dens relativposisjon R.

13 12 Relativposisjonen R målt på denne måten av en kontrollinnretning 17 anordnet foran detektorenheten, kan deretter for eksempel lagres av transceiveren 21 i OBU-en 1 via en radiokommunikasjon 23' eller i en database av veibompengesystemet 16, f.eks. i radiofyret 17 eller via dataveien 18 i sentralen Videre i fremgangsmåten kan derfor relativposisjonen R, når detektorenheten har behov for disse verdiene for å styre målestrålen 6, enten motta via en radiokommunikasjon 23 fra OBU-en 1 eller kreve for en bestemt OBU 1 via en radio-datakanal 27 fra radiofyrets 17 eller sentralens 19 database, der de letes frem tilsvarende. Også her er det mulig å tilveiebringe et separat mellomminne eller en proxytjener for dette i veibompengesystemet 16, som kan stille til rådighet de nødvendige dataene til detektorenheten spesielt raskt; mellomminnet kan være stasjonært eller mobilt og kan hente ut dataene fra den nevnte databasen regelmessig, f.eks. en gang om dagen for å stille dem til rådighet for detektorenheten. Ved kjennskap til posisjon L (a, h a - h s ) og relativposisjon R (b, h b - h r ) kan nå utstrålingsretningen, spesielt dens vinkel β, og/eller utstrålingsposisjonen A, spesielt dens høyde h s, beregnes for detektorenhetens målestråle 6 ved hjelp av geometrisk beregninger, f.eks. på følgende måte. Ut fra avstanden z og retningen δ går avstanden y, projisert normalt på kjøreretningen 4, frem av 2 og avstanden x mellom OBU 1 og transceiver 24, projisert parallelt med kjørebanen 3 eller horisontallinjen, av

14 13 I kjennskap til tverravstandene a, b fra den mottatte relativposisjonen R og den kjente posisjonen L går tverravstanden c mellom utstrålingsposisjonen A og hjulet 1 frem av Vertikalavstanden mellom utstrålingsposisjonen A på høyden h s og et treffpunkt P på hjulet 1, som ligger på en prosentuell høyde F til hjulhøyden h r, f.eks. F = 70 %, er Dermed går den ønskede utstrålingsretningen β, spesielt for utførelsesformen fra fig. 2a med variabel utstrålingsretning β, frem av 1 Alternativt går den ønskede utstrålingsposisjonen A på en ønsket utstrålingshøyde h s, spesielt for utførelsesformen fra fig. 2b med forskjellig høye utstrålingsposisjoner A 1 - A 4, frem av 2 Utstrålingsretningen - i det viste eksempelet forenklet representert ved vinkelen β, generelt kan det med dette derimot forstås en eller flere av vinklene α, β, γ - og utstrålingsposisjonen A - i det viste eksempelet forenklet representert ved høyden h s, generelt kan utstrålingsposisjonen A også fastsettes i de to resterende romretningene - kan dermed beregnes ved måling av retningen γ og avstanden z mellom ombordenheten 1 og transceiveren 24.

15 14 1 Det er underforstått at detektorenheten kan realiseres både i den viste mobile formen som kontrollkjøretøy, men også i stasjonær form, f.eks. ved anvendelse av eksisterende radioinfrastruktur som WAVE- eller DSRC-radiofyr til et veibompengesystem eller WLAN-radiofyr til en Internett-infrastruktur langs veien. Ved dette kan f.eks. allerede eksisterende transceiverdeler i WLAN-, WAVE- eller DSRC-radiofyr anvendes som transceiverdel til en dopplerdetektorenhet. Oppfinnelsens fremgangsmåte kan på denne måten f.eks. implementeres som en softwareapplikasjon som løper på en vanlig mobil eller stasjonær WLAN-, WAVE- eller DSRC-kontrollinnretning eller -radiofyr. Hittil har man gått ut fra at målestrålens 6 sendefrekvens er konstant, dvs. at dens tidsforløp er et konstant forløp. Det er imidlertid også mulig at detektorenheten sender ut en målestråle 6 med et tidsmessig ikke-konstant sendefrekvensforløp, for eksempel ved frequency hopping-fremgangsmåter, der frekvensen stadig veksler etter et definert eller kjent mønster. De registrerte mottaksfrekvens(blandings)forløpene i fig. 1a 1d registreres relativt til det på forhånd kjente tidsforløpet til målestrålens 6 sendefrekvens - være det seg konstant eller vekslende - dvs. referensert til eller normert til dette, slik at effekten til kjente sendefrekvensforløp kan kompenseres.

16 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte for detektering av et dreiende hjul (1) på et kjøretøy (2) ved evaluering av dopplerforskyvningen til en målestråle (6) som stråles ut av en detektorenhet () passert av kjøretøyet (2), som reflekteres av hjulet (1), og som mottas dopplerforskjøvet tilbake, hvor kjøretøyet (2) har en ombordenhet (1) i en relativposisjon (R) overfor hjulet (1), som kan starte en radiokommunikasjon (23) med en transceiver (24) med kjent posisjon (L) i detektorenheten (), omfattende: Måling av retningen (δ) og avstanden (z) mellom ombordenheten (1) og transceiveren (24) ut fra minst én radiokommunikasjon (23) mellom disse; og Styring av utstrålingsretningen (α, β, γ) eller utstrålingsposisjonen (A) til målestrålen (6) avhengig av den målte retningen (δ) og avstanden (z) og med hensyn til den nevnte relativposisjonen (R) og posisjonen (L), 1 hvor den nevnte relativposisjonen (R) måles av en stasjonær eller mobil kontrollinnretning (17) og lagres via en radiokommunikasjon (23') i ombordenheten (1), og hvor relativposisjonen (R) lagret i ombordenheten (1) leses ut via en radiokommunikasjon (23) for å tas hensyn til, som nevnt Fremgangsmåte for detektering av et dreiende hjul (1) på et kjøretøy (2) ved evaluering av dopplerforskyvningen til en målestråle (6) som stråles ut av en detektorenhet () passert av kjøretøyet (2), som reflekteres av hjulet (1), og som mottas dopplerforskjøvet tilbake, hvor kjøretøyet (2) har en ombordenhet (1) i en relativposisjon (R) overfor hjulet (1), som kan starte en radiokommunikasjon (23) med en transceiver (24) med kjent posisjon (L) i detektorenheten (), omfattende: Måling av retningen (δ) og avstanden (z) mellom ombordenheten (1) og transceiveren (24) ut fra minst én radiokommunikasjon (23) mellom disse; og Styring av utstrålingsretningen (α, β, γ) eller utstrålingsposisjonen (A) til målestrålen (6) avhengig av den målte retningen (δ) og avstanden (z) og med hensyn til den nevnte relativposisjonen (R) og posisjonen (L), hvor den nevnte relativposisjonen (R) måles av en stasjonær eller mobil kontrollinnretning (17) og lagres i en database (17, 19), og hvor relativposisjonen (R) lagret i databasen (17, 19) finnes frem for å tas hensyn til, som nevnt.

17 16 3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at relativposisjonens (R) måling foregår ved at det lages et avsøkningsbilde av kjøretøyet (2) med en skanner (26) til kontrollinnretningen (17), ved radiotriangulering av ombordenheten (1) med en transceiver (21) til kontrollinnretningen (17), og ved referensering av radiotrianguleringen på avsøkningsbildet. 4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, karakterisert ved at radiotrianguleringen foregår ved hjelp av fasemålinger i en antennearray til kontrollinnretningens (17) transceiver (21). 1. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at målingen foregår ved at det lages et frontbilde av kjøretøyet (2) med et kamera, og ved optisk gjenkjenning av ombordenhetens (1) posisjon (R) i frontbildet. 6. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til, karakterisert ved at målingen av retningen (δ) og avstanden (z) mellom ombordenheten (1) og transceiveren (24) foregår ved radiotriangulering i løpet av radiokommunikasjonen (23) mellom disse. 7. Fremgangsmåte ifølge krav 6, karakterisert ved at radiotrianguleringen foregår ved hjelp av fasemålinger i en antennearray til detektorenhetens () transceiver (24) Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 7, karakterisert ved at målestrålen (6) er en radarstråle og at styringen av dens utstrålingsretning (α, β, γ) foregår ved fasestyring av en antennearray (2) til detektorenheten (). 9. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 8, karakterisert ved at målestrålen (6) er en radarstråle og at styringen av dens utstrålingsposisjon (A) foregår ved omkobling mellom flere antenner (2') til detektorenheten (). 3. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 9, karakterisert ved at et hjul (1) detekteres, når dopplerforskyvningens (Δf) tidsforløp viser et sprang (), en stigning (11), et fall (11) eller en frekvensspredning (F) henholdsvis over en terskelverdi.

18 Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til, karakterisert ved at detektorenheten () er utformet i form av et kontrollkjøretøy. 12. Fremgangsmåte ifølge et av kravene 1 til 11, karakterisert ved at radiokommunikasjonen (23, 23') foregår etter standardene CEN-DSRC eller ITS- WAVE.

19 1 NO/EP

20 2 NO/EP

21 3 NO/EP

22 4 NO/EP

23 NO/EP

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383703 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2372667 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G08G 1/01 (06.01) G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 274092 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 16/14 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2147876 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 231236 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) B60R 1/12 (06.01) G07C /08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer