STYREMØTE. Helse Vest IKT AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 19.06.2015"

Transkript

1 STYREMØTE Helse Vest IKT AS

2 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Clarion Airport hotell, Flesland, Bergen Møtetidspunkt: Fredag , kl Går til: Styremedlemmer Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Bodil Lekve Agnete Sjøtun Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Ørjan Midttun Styremøtet er ope for publikum og presse Sakliste: Underlag: OPNE SAKER Sak 35/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt Sak 36/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Vedlagt Sak 37/15 O Administrerande direktør si orientering Vedlagt Sak 38/15 B Rapportering frå verksemda per mai 2015 Vedlagt Sak 39/15 B Langtidsbudsjett for Helse Vest IKT for Vedlagt Sak 40/15 B Innkalling til ordinær generalforsamling Vedlagt Sak 41/15 O Brevkontroll med Felles EPJ i Helse Vest Vedlagt Sak 42/15 O Status for virksomhetsprosessar (ITIL) i Helse Vest IKT Vedlagt Sak 43/15 B Rapportering av risiko per 1. tertial 2015 Vedlagt Sak 44/15 O Resultat frå kartlegging av medarbeidertilfredsheit Vedlagt Sak 45/15 B Innovasjon og kommersialisering Vedlagt Sak 46/15 O Status KULE Kurve og legemiddelhandtering Vedlagt Sak 47/15 O Status DMA Digitalt Media Arkiv Vedlagt LUKKA SAKER Sak 48/15 O Status utfasing av Windows XP og Windows 2003 Server Vedlagt Sak 49/15 O Oppfølging av klage KULE elektroniske legemiddelkabinett Vedlagt Sak 50/15 B Datahall i Stavanger Vedlagt Sak 51/15 D Vidare oppfølging av temaet «sourcing» Vedlagt Bergen Helse Vest IKT AS EVENTUELT Skriv og meldingar Herlof Nilssen Styreleiar

3 Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Tid: Torsdag , kl. 08:30 11:30 Møtestad: Videokonferanse Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Herlof Nilssen Eivind Gjemdal Inger Cathrine Bryne Anne Hilde Bjøntegård Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Anne Kristin Kleiven Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun Leiar Styremedlem Styremedlem (fram til kl 09:45) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Deltakarar frå administrasjonen: Erik M Hansen, administrerande direktør Leif Nordland, økonomisjef Sakliste: OPNE SAKER Sak 21/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Sak 23/15 O Administrerande direktør si orientering Sak 24/15 B Rapportering frå verksemda per mars 2015 Sak 25/15 O Om endra organisering av Helse Vest IKT Sak 26/15 O Kundetilfredsheitskartlegging 2015 Sak 27/15 B Skisse til langtidsbudsjett for Sak 28/15 B Søknad om langsiktig finansiering Sak 29/15 O Brevkontroll med Felles EPJ i Helse Vest Sak 30/15 O Regional eining for forvaltning av felles journalløysingar Sak 31/15 B Plattform for ekstern meldingsutveksling Sak 32/15 O Sak 33/15 B Sak 34/15 D LUKKA SAKER Avtale med Microsoft Datahall i Stavanger Oppfølging av klage KULE elektroniske legemiddelkabinett EVENTUELT Skriv og meldingar

4 OPNE SAKER: 21/15 B Godkjenning av innkalling og dagsorden Oppsummering: Det var ingen merknadar til innkalling og dagsorden. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente innkalling og dagsorden. 22/15 B Protokoll frå styremøte i Helse Vest IKT AS Oppsummering: Sak 016/15, siste avsnitt: stryk «i størst mogleg grad». Elles var det ingen merknadar til protokollen. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjente protokoll frå styremøtet /15 O Administrerande direktør si orientering 1. Miljøsertifisering etter ISO Sertifikat frå DNV lagt fram for styret. 2. Estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett Adm. dir. viste «diskrepansen» mellom estimerte kostnader ved utbygging av trådlause nett og budsjettmidlar for kvart helseføretak for Tabellen viser at det her er store utfordringar med å balansere «ambisjon» og «økonomisk evne». Helse Vest IKT vil vidareføre dialog med helseføretaka for å finne gode løysingar på desse utfordringane. 3. Kommersielle rettar til Akuttdatabasen Helse Vest IKT har mottatt brev frå CSAM Health AS vedr. forespørsel om kjøp av kommersielle rettigheter til Akuttdatabasen. Styret gav sin støtte til vidare dialog med CSAM Health AS. Dersom rettane vert selde, må handtering av ein eventuell vinst drøftast med Helse Stavanger HF. 4. Oppfølging kommunale akutt døgneiningar (KAD) Adm. dir. orienterte om møte med Bergen kommune. Helse Bergen deltek i denne dialogen. Helse Vest IKT treng avklaring seinast i mai om slikt samarbeid er aktuelt. Styret gav sin støtte til denne dialogen om å tilby IKT til KAD for Bergen kommune. 5. Orientering om omfattande episodar med beredskap Notat om bortfall telefonsentral og calling for Helse Bergen HF gjennomgått. Helse Vest IKT vil gi tilbakemelding til Atea om at dei ved seinare situasjonar som denne må varsle Helse Vest IKT samtidig som dei initierer feilretting etter automatisk varsling. Eit slikt varsel frå Atea ville i denne situasjonen gitt ein raskare eskalering hos Helse Vest IKT og ein betre informasjon til Helse Bergen HF på eit tidlegare tidspunkt. 6. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker

5 7. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 8. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Helsedirektoratet Høring EPJ Standard del 5: Arkivuttrekk Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok meldingane til orientering 24/15 B Rapportering frå verksemda per mars 2015 Oppsummering: Administrasjonen presenterte rapport om verksemda for mars. Utviklinga er positiv for servicegrad og svartid for Kundesenteret. Det er framleis ei utfordring å få «løyst på timen» i grøn sone. Leveranse av integrasjonar er tilbake i grøn sone. Status for program/prosjektstatus er ikkje oppdatert sidan februar, og derfor teke ut ved denne rapporteringa. Det er gjort avklaring knytt til budsjettutfordringa med økonomidirektørane, saka skal og leggast fram for AD-møtet i mai. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok rapport om verksemda per mars 2015 til etterretning. 025/15 O Om endra organisering av Helse Vest IKT Oppsummering: Administrasjonen la fram notat om endringane (også publisert på Intranet). Styret såg positivt på dei endringane som er gjort. Adm. dir. orienterte om tilnærming til arkitektur og innovasjon. Styret bad administrasjonen følje opp om det er tilstrekkelig kapasitet innan HR-området. Det var og gitt innspel knytt til kompetanseplanar for medarbeidarar og frekvens for leiaroppfølging. Administrasjonen tek med seg desse innspela i det vidare arbeidet med organisasjonen. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saken til orientering. 026/15 O Kundetilfredsheitskartlegging 2015 Oppsummering: Administrasjonen presenterte detaljar frå tilbakemeldingane på kartlegging av kundetilfredsheit Administrasjonen er av det syn at desse kartleggingane har gitt innspel til områder der Helse Vest IKT kan utviklast vidare. Administrasjon vil ta initiativ til vidare oppfylging i tråd med det som er lagt fram i saka, mellom anna meir fokus på IKT-sikkerheitsinstruks. Alle tilbakemeldingane som har komme inn vedrørande DIPS er sendt til leiinga i DIPS. Styret gav positive tilbakemeldingar på resultata av årets kartlegging. Administrasjonen vil fylje opp med ei sak for publisering på Intranett hjå helseføretaka. I saka vil det og bli presentert ein vinnar av ein ipad Air mini. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering.

6 027/15 B Status langtidsbudsjett for Helse Vest IKT Oppsummering: Framlegget til langtidsbudsjett er Helse Vest IKT sitt beste overslag over våre inntekter og dermed føretaka sine kostnader for perioden , alt i 2015-kroner. Det er i stor grad brukt fordelingsnøklar og sjablongar framfor konkrete vurderingar av kva system som skal prioriterast i investeringsporteføljen. Langtidsbudsjettet er såleis ei framskriving av kjente forhold. Administrasjonen peika på at det i perioden for langtidsbudsjettet kan kome større endringar, både med kostnadsreduksjon eller kostnadsauke. Helse Vest IKT har hatt dialog med Porteføljekontoret i arbeidet med langtidsbudsjettet. Styret bad administrasjonen sjå bemanningsvekst i samanheng med investeringsnivå, og om å ikkje vere for ambisiøse i veksten, ein må være samstemt med helseføretaka. Styret drøfta viktigheten av å finne fram til ein god balanse mellom investeringar i bygg, medisinskteknisk utstyr og IKT. Alle desse prioriteringane må sjåast i ein større samanheng. Styret var og tydelege på at arbeidet med gevinstrealisering må vidareutviklast. Det er viktig at føretaksgruppa utarbeider eit felles målbilde over dei endringane/gevinstane vi ynskjer å oppnå gjennom investeringar i IKT, og at det vert lagt klare føringar/planar for korleis dette målbildet skal nåast. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tek framlagt utkast til langtidsbudsjett for Helse Vest IKT for til orientering. 2. Administrasjonen tek innspel til vidare arbeid med i utarbeiding av endelig forslag til langtidsbudsjett for Helse Vest IKT for i dialog med helseføretaka. 028/15 B Søknad om langsiktig finansiering Oppsummering: Søknad om langsiktig finansiering er ein konsekvens av planlagt investeringsnivå for Vedtak (samrøystes): 1. Styret ber om at administrasjonen, med grunnlag i styresak 082/14 B «Budsjett for Helse Vest IKT for 2015» og i vedlagt likviditetsprognose, utarbeider og sender til Helse Vest RHF søknad om lån på 45 mill. kr. 029/15 O Brevkontroll med Felles EPJ i Helse Vest Oppsummering: Helseføretaka i Helse Vest har gjennomført konsolidering av databasane for Felles EPJ (DIPS) i den hensikt å kunne gjere bruk av ny lovgiving for pasientjournalar, jfr. lov om pasientjournal. Ny lov og forskrifter til denne trådde i kraft Datatilsynet har ved brev datert bedt dei databehandlingsansvarlege (Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse Førde HF) om informasjon, slik at Datatilsynet kan føre kontroll med om pasientjournalen vert ført i samsvar med nytt lov og regelverk. Datatilsynet har forlenga frist for svaret frå til 25.05, slik at helseføretaka i Helse Vest kan svare ut brev med informasjon om korleis deling av pasientinformasjon og tilgang til journalinformasjon vil bli gjort innanfor nytt lov og regelverk.

7 Administrasjonen vil saman med helseføretaka og Helse Vest RHF beskrive løysninga for Datatilsynet. Styret ba om å få ei orientering om saka i styremøte Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 030/15 O Regional eining for forvaltning av felles journalløysingar Oppsummering: Administrasjonen er nøgd med at AD-møtet i Helse Vest har gitt sin tilslutning til at det vert arbeid med utgreiing av ein regional eining for forvaltning av felles journalløysingar. Dette er naudsynt for å sikre god gevinstrealisering av konsolidert Felles EPJ (DIPS), men det er også viktig for framtidig forvaltning og utvikling av løysingar som DMA, KULE, felles RIS/PACS, etc. Det er tilslutning til å sjå nærare på ein eventuell etablering av ei felles eining for forvaltning av felles EPJ, lagt til Helse Vest IKT AS. Dersom den vidare prosessen støtter opp om ein slik re-organisering er det ein føresetnad at leiinga av oppgåvene vert lagt til Stavanger. Ny organisering skal sikre at det er tilsette nært dei fire helseføretaka. Det er ein premiss at ein eventuell re-organisering sikrar at det blir ein tett relasjon mellom EPJ forvaltninga og fagmiljøa i sjukehusa. Prosjektet er lagt til Program Klinisk IKT og prosjektleiar vil rapportere til Programstyret leia av Helge Bryne. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 031/15 B Plattform for ekstern meldingsutveksling Oppsummering: Administrasjonen har i saka lagt frem argumentasjon for ein naudsynt utviding av tid og kost for prosjekt «Plattform for eksterne meldingsutveksling». Helse Vest IKT har avdekka manglar i løysinga til Sykehuspartner, noko som aukar omfanget av prosjektet betydeleg. Administrasjonen informerte om følgende feil i saken (tillegg er understreket); «I prosjektet «Ny ekstern meldingsplattform» har vi funnet det nødvendig å redesigne løsningen for logging og korrelering da vi har vurdert Helse Sør-Øst (HSØ) sin løsning på dette punktet som dårligere enn vår eksisterende.» og «En forsinkelse av prosjektet medfører at Windows 2003 serverne i den eksisterende plattformen ikke blir avviklet som planlagt. Disse serverne blir per i dag ikke sikkerhetsoppdatert, så dette vil ikke medføre noen kostnader i forhold til kjøp av utvidet support. Det vil imidlertid innebære en sikkerhetsrisiko, som håndteres ved andre sikkerhetstiltak som isolering og økt sikring.» Administrasjonen beklaga at manglane i plattforma frå Sykehuspartner ikkje vart avdekka i forkant av prosjektet. Administrasjonen understreka at denne informasjonen ikkje ville endra tidligare tilråding om å nytte Helse Sør-Øst sin plattform som utgangspunkt for den moderniseringa som no vert gjennomført. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjenner, med atterhald om auka finansiering gjennom porteføljeprosessen i Helse Vest, utviding av prosjektet for modernisering av ekstern meldingsplattform.

8 LUKKA SAKER 032/15 O Ny avtale med Microsoft Oppsummering: Administrasjonen orienterte om dei kommersielle vilkår i avtalen med Microsoft. Administrasjonen er av det syn at inngått avtale med Microsoft tek omsyn til både totaløkonomi og tilgang til naudsynt programvare. Administrasjonen er og av det syn at perioden med relativt sett lave kostnadar knytt til lisensar for Office vil gå mot ein avslutning innanfor eller mot slutten av denne avtaleperioden. Kjøp av nye lisensar for Office til heile Helse Vest vil bli eit økonomisk løft. Vedtak (samrøystes): 1. Styret tok saka til orientering. 033/15 B Datahall i Stavanger Oppsummering: Administrasjonen la fram ei endra tilråding til løysing av utfordringar vedrørande datahall nr. 2 i Stavanger. Administrasjonen tilrår i denne saka å leige eksterne datahallar i Stavanger for den perioden planlegging og bygging av nytt sjukehus vert gjennomført. Helse Vest IKT er i forhandlingar med Green Mountain om å leige 2 datahaller i anlegget på Rennesøy. Administrasjonen kjem tilbake med ei sak til styremøtet i juni med framdriftsplan og kostnadsoversikt. Styret bad administrasjonen vurdere om ein kan nytta både Våland og Rennesøy. Styret ba om ei vurdering av dagens konsentrasjon av datahallane i Bergen og i Stavanger. Styret ba og administrasjonen gje ei orientering om handtering av «katastrofesituasjonar», dette i lys av at Helse Vest IKT ikkje har lagt til rette for komplett dupliserte datahallar internt i Stavanger eller Bergen, ei heller mellom Bergen og Stavanger. Vedtak (samrøystes): 1. Styret ber administrasjonen gå i forhandlingar om å leige 2 datahaller i same anlegg i Stavanger. Styret ber administrasjonen om å legge fram ei oppdatert sak til styremøtet i juni med framdriftsplan og kostnadsoversikt. 034/15 D Oppfølging av klage KULE elektroniske legemiddelkabinett Oppsummering: Viser til sak 061/14 om tildeling av kontrakt til Kurve og legemiddel (KULE) programmet, og til sak 018/15 om status for klage på tildelinga. Administrasjonen orienterte om status og styret gav innspel til vidare handtering av saka. Vedtak (samrøystes): 1. Styret drøftar nye steg i denne saka.

9 Ref. Leif Nordland / Erik M. Hansen Herlof Nilssen Styreleiar Anne Kristin Kleiven Eivind Gjemdal Anne Hilde Bjøntegård Inger Cathrine Bryne Stener Kvinnsland Mette Kamsvåg Lars-Erik Baugstø-Hartvigsen Bodil Lekve Ørjan Midttun Agnete Sjøtun

10 Open del Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen Erik M. Hansen Administrerande direktør si orientering Styresak 037/15 O Styremøte Status ekstern meldingsplattform * notat vedlagt 2. DIPS-prisen 2015 til medarbeidarar i Helse Vest IKT * notat vedlagt 3. Endring av dato for styremøte i desember * notat vedlagt 4. Orientering om omfattande episodar med beredskap * ingen episodar i perioden 5. Orientering om relevante lover, forskrifter og myndigheitskrav * ingen relevante saker 6. Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker * ingen relevante saker 7. Oversikt over høyringar Mottatt Avsendar Tema Frist Forslag til vedtak: 1. Styret tek meldingane til orientering

11 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Status ekstern meldingsplattform Styresak 037/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 1 Styremøte Status ekstern meldingsplattform Viser til styresak 031/15 om ekstern meldingsplattform, jfr. fylgjande frå protokollen; «031/15 B Plattform for ekstern meldingsutveksling Oppsummering: Administrasjonen har i saka lagt frem argumentasjon for ein naudsynt utviding av tid og kost for prosjekt «Plattform for eksterne meldingsutveksling». Helse Vest IKT har avdekka manglar i løysinga til Sykehuspartner, noko som aukar omfanget av prosjektet betydeleg. Administrasjonen informerte om følgende feil i saken (tillegg er understreket); «I prosjektet «Ny ekstern meldingsplattform» har vi funnet det nødvendig å redesigne løsningen for logging og korrelering da vi har vurdert Helse Sør-Øst (HSØ) sin løsning på dette punktet som dårligere enn vår eksisterende.» og «En forsinkelse av prosjektet medfører at Windows 2003 serverne i den eksisterende plattformen ikke blir avviklet som planlagt. Disse serverne blir per i dag ikke sikkerhetsoppdatert, så dette vil ikke medføre noen kostnader i forhold til kjøp av utvidet support. Det vil imidlertid innebære en sikkerhetsrisiko, som håndteres ved andre sikkerhetstiltak som isolering og økt sikring.» Administrasjonen beklaga at manglane i plattforma frå Sykehuspartner ikkje vart avdekka i forkant av prosjektet. Administrasjonen understreka at denne informasjonen ikkje ville endra tidligare tilråding om å nytte Helse Sør-Øst sin plattform som utgangspunkt for den moderniseringa som no vert gjennomført. Vedtak (samrøystes): 1. Styret godkjenner, med atterhald om auka finansiering gjennom porteføljeprosessen i Helse Vest, utviding av prosjektet for modernisering av ekstern meldingsplattform.» Administrasjonen har avklart med prosjektdirektør Johnny Heggestad at det vert fremma ei sak for porteføljestyret med tilråding om at tilleggsfinansiering vert godkjent. Det er og avklart at arbeidet vert vidareført inntil vidare i påvente av eit vedtak i saka. Tiltak for sikring av miljøet er gjennomført. Adm. dir. har hatt dialog med Helse Sør-øst RHF, Helse Nord RHF og Norsk Helsenett HF om vidare arbeid med ein «fellesregional» plattform for ekstern meldingsutveksling.

12 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Erik M. Hansen DIPS-prisen 2015 til medarbeidarar i Helse Vest IKT Styresak 037/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 2 Styremøte DIPS-prisen 2015 til medarbeidarar i Helse Vest IKT På DIPS-forum i år vart DIPS-prisen delt ut for 16. gong. DIPS-prisen vert delt ut av DIPS ASA og skal være ein honnør til sjukehus eller personar som: «Gjennom mye engasjement og/eller kreativitet har bidratt positivt til å gjøre DIPS betre Eller har bidratt positivt til DIPS sitt renommé eller markedsmessige posisjon Det er ekstra kjekt å honorere de som har stått på i mange år!» Grunna tøff konkurranse såg arrangøren seg nøydd til å dele ut to prisar denne gongen. Den første prisen blei gitt til EPJ-prosjektet ved Oslo universitetssjukehus. Den andre prisen blei tildelt Roy Svalheim og Morten Haugum frå Helse Vest IKT. DIPS skriv fylgjande på diplomet som vart utdelt; "Dere har stått sentralt i en serie prosjekter sammen med Helse Vest IKT og DIPS. Utfordringene har vært formidable og mange, men holdningene fra dere to er at; "Dette får vi til". Dere har tatt utfordringene med et vennlig smil, og dere har fått det til! Dere er gode representanter for de mange IKT-ansatte rundt hos våre kunder som ikke synes i hverdagen, men som helsevesenet likevel er fullstendig avhengig av for at systemene skal fungere og prosjektene skal komme i mål!" Frå venstre; Adm. dir. Tor Arne Viksjø, DIPS, Roy Svalheim og Morten Haugum, Helse Vest IKT.

13 Notat Går til: Styret Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Erik M. Hansen Saka gjeld: Endring av dato for styremøte i desember Styresak 037/15 O Administrerande direktør si orientering pkt. 3 Styremøte Endring av dato for styremøte i desember Det er avtalt fylgjande styremøter mot slutten av året; Onsdag 18. november 2015, styremøte, kl , videokonferanse Onsdag 2. desember 2015, middag for styret kl , Bergen Torsdag 3. desember 2015, styremøte, , Bergen Administrasjonen ser at dette er vel tett mellom møta, i tillegg har styreleiar fått utfordringar med dato for styremøtet 2. desember. Administrasjonen vil difor foreslå at dato for styremøtet vert endra til ein av fylgjande datoar, 16. desember, 17. desember eller 18. desember. Middag vert kvelden før dato for styremøte. Styret avklarar ny dato under styremøtet.

14 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest IKT AS Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Fredrik Eldøy, Erik M Hansen, Leif Nordland, Rolf Ruland Rapportering frå verksemda per mai 2015 Arkivsak Styresak 038/15 B Styremøte Oppsummering Viser til Rapport om verksemda per mai 2015 som er lagt ved i vedlegg 1. Administrasjonen har oppsummert rapport om verksemda i ein figur som viser overordna status for produksjon, bidrag til bruk av IKT (status program og prosjekt) og ressurssituasjonen. Rapportering rundt temaet IKT-sikkerhet vart drøfta sak 007/15. Administrasjonen er ikkje klar med ny versjon av rapportering på dette området til dette styremøtet. Figuren nedanfor viser målekortet for mai Parametrane innanfor dei tre områda er vist i kvar kolonne. Tema øvst, deretter mål og nedanfor resultat plassert i grøn, gul eller raud sone. Når det gjeld oppetid og program-/prosjektstatus er det vist talet applikasjonsgrupper eller program/prosjekt i kvar sone basert på dei detaljerte tala. Under figuren er dei gjeldande grenseverdiar for måltala: Forslag til vedtak: 1. Styret tek rapport om verksemda per mai 2015 til etterretning.

15 VEDLEGG 1 til SAK 038/15 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS per mai 2015 Versjon: 1.0 Dato: Side 1 av 27

16 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Adm. dir. sin vurdering Servicegraden, og gjennomsnittleg svartid, på Kundesenteret held fram med eit resultat over 90 %. Dette er positivt. Ei forklaring på dette er det faktum at vi held på med innfasing og opplæring av personell som skal inngå i 24/7 driftssenter frå Det er difor grunn til å vente at servicegraden vil bli redusert til rundt 80 % etter den datoen. Løyst på timen er for mai kome opp igjen i gul sone, dvs. Over 60 %. Det er bra. Det er von om at dette vil vedvare, eller at delen løyst ved fyrste kontakt kan auke ytterlegare framover. Det har sidan årsskiftet vore ein positiv utvikling i talet opne episodar mandag morgon. Det har og vore ein utflating i veksten i talet opne leveransar. Ny rapportering innan sikkerhet kjem fyrst frå 2. halvår 2015, jfr. tidlegare saker om dette tema. I denne rapporten er det berre vist eit forenkla oppsett for tal applikasjonar. Den overordna statusen for Program og prosjekt viser ein svak auke i prosjekt som har avvik på tid, medan det er mindre endringar knytt til økonomi, kvalitet, risiko og personell. I løpet av mai vart både KULE og DMA sett i pilotproduksjon, jfr. eigne saker. Det var viktig for tidsplanen til desse prosjekta å komme i gang før somaren 2015, for å unngå lengre utsetjing i prosjekta. Tilbakemeldingane for begge har vore gode frå brukarane. Det økonomiske resultatet per utgangen av mai viser tydeleg at 2015 vert eit krevjande år for Helse Vest IKT. Årsaka er manglar i budsjettet. Gjennom dialog med helseføretaka, jfr. orientering i førre styremøte er det gjort korrigeringar for delar av desse budsjettutfordringane. Resterande budsjettutfordring som fylgje av manglar i budsjettet, er ei utfordring som administrasjonen arbeider med handteringa av. Ved denne rapporteringa har administrasjonen funne ikkje å endre prognosen for året, men administrasjonen vil samstundes gje eit tydeleg signal om at vi i neste styremøte vil kunne komme til å måtte endre prognosen. Vi har difor og valgt å signalisere at situasjonen vil kunne leie til eit negativt årsresultat i intervallet mellom 0 og 5 mill. kr. Administrasjonen har fokus på å handtere denne utfordringa, primært ved kostnadsreduksjon, men og ved oppfylging av inntekstsida. Side 2 av 27

17 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS 1 Produksjon Rapporten viser tenestekvalitet knytt til produksjonen i løpet av siste månad. 1.1 Førespurnader til Helse Vest IKT Definisjonar: Epost support: Teller all e-post til Kundesenteret med unntak av spam-mail. Epost bestilling: Teller all e-post med unntak av spam-mail som kommer inn til ikt-bestillingsadressene til Sal. Kundeweb: Mengd oppdateringar på eksisterande saker eller nye saker Telefon: Mengd telefoner svara på av Kundesenteret NB! Dette er mengd meldingar pr. e-post til bestillingsboksane og må ikkje forvekslast med mengd bestillingar. Det ligger også ein feilmargin her, ettersom noko e-post blir sletta undervegs og noko blir lagt i våre personlige boksar. Med andre ord, tall som bare gir ein peikepinn. Kommentar til utviklinga: Problem med telefonsentralen for Helse Bergen i mai gjer at vi manglar mellom 1000 og 1500 registrerte telefonsamtaler i statistikken. Telefonen har komme fram til Kundesenteret og er besvart, men har falt ut av statistikken. Side 3 av 27

18 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Detaljert telefonstatistikk Definisjonar: Antal telefonar: Alle telefoner via uavhengig av om svara på eller ikkje; dvs all innkomande trafikk. Teller også telefonane utanom avtalt opningstid. Besvarte telefonar: Viser tal på telefonar som er svara på. Tapte telefonar: Viser tal på telefonar som er lagt på utan å få svar. (innanfor avtalt opningstid) Telefonar Svara på etter 1 min: Viser mengd som ventar over 1 minutt og får svar. Kommentar til utviklinga: Jfr. kommentar over om problem med statistikk Servicegrad % mengd svart innan SLA-krav Servicegrad Definisjonar: Telefon: Krav i SLA % av samtalene skal svarast på innan 1 minutt. E-post: Ikkje mogeleg å måle. Kundesenteret nyttar vanleg outlook og for å telje tall e-post som er svare på sk Dei telefonane som blir lagt på før 1 minutt er ikkje med i berekninga av servicegraden, berre de som blir lagt på etter 1 minutt. Side 4 av 27

19 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til utviklinga: Kundesenteret ligger stabilt over 90% servicegrad grunnet opplæring av tilsette som skal delta i 24/7 driftssenter frå 1.september. Kundesenteret vil fra då av ikkje ha like stor bemanning på dagtid og resultata vil kunne falle ned til avtalt servicegrad på 80% Gjennomsnittleg svartid på telefon 1,2 1 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0 Mai Juni Juli August September Oktober NovemberDesember Januar Februar Mars April Mai Definisjonar: Grafen viser gjennomsnittleg svartid, i minutt, på telefonar inn til kundesenteret. 1.2 Behandling av sakene. Grunna prosessendring i Helse Vest IKT vil ein førespurnad frå kunde nå registrerast enten som ein episode eller som ein leveranse Episodar Definisjon av episode: Stans eller forseinking i arbeidsprosessar hjå kunde, der stansen eller forseinkinga er relatert til tenester levert av Helse Vest IKT, uavhengig av om den underliggjande årsak er avvik på tenestene Mengd episodar logga: Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Færre arbeidsdager i mai gav mindre pågang, og dermed færre logga episodar. Side 5 av 27

20 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd opne episodar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd episodar som er open måndag morgon siste 53 veker. Kommentar til utviklinga: Fleire episodar er løst ved første kontakt, dette gjve færre opne episodar. Mindre pågang gir meir tid til å løyse tidlegare registrete episoder. I sum gir dette ein positiv utvikling Løyst på timen: Definisjonar: Viser mengd episodar logga, fordelt etter loggedato siste 13 månader, som er løyst innan en time. Helse Vest IKT har et internt mål om at 70 % av alle førespurnader blir løyst på timen. Kommentar til utviklinga: Til tross for noko mindre pågang i april og mai er løyst på timen rimelig stabilt. Dette skyldes blant annet at mindre pågang, gir meir tid til å ta tak i eldre episoder. Side 6 av 27

21 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Total mengd lukka episodar, fordelt etter prioritet førre måned: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs. raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Ein stor del av pri 1 og pri 2 sakene er som vanleg passord. Det er framleis slik at majoriteten av saken vert løyst innanfor avtalt løysingstid Leveransar Definisjon av Leveranse (Service Request): Ein førespurnad frå bruker om informasjon, rådgjeving, levering av ein standard leveranse eller tilgang til system. Ein leveranse er normalt ikkje relatert til en prosesstopp for kunde. Det er ein betydelig mengd leveransar som blir handsama i samlepunktet, disse kjem ikkje med i rapporten da det er assyst som dannar grunnlaget for rapporten. Definisjon av Standard leveranse: Leveranse definert i SLA Side 7 av 27

22 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Mengd leveransar logga Definisjonar: Viser mengd leveransar logga fordelt etter loggedato siste 13 månader Kommentar til utviklinga: Mindre pågang i mai har ført til færre logga leveranser Mengd opne leveransar, utvikling over tid Definisjonar: Viser mengd opne leveransar måndag morgon siste 53 veker Side 8 av 27

23 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Total mengd lukka leveranse saker, fordelt etter prioritet førre måned: Definisjonar: Grafen viser totalt mengd lukka saker siste månad splitta pr. prioritet 1-9, og innanfor og utanfor SLA (dvs raud = brot, grøn = ok). Kommentar til utviklinga: Pri 2 er hasteleveransar, Pri 3 og 7 nyttast normalt ikkje for leveransar. 1.3 Applikasjonsgrupper - status mengd applikasjonar Tal applikasjon installasjonar totalt i regionen: Installasjonstatus Hovedgrupper Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Systemer i produksjon Systemforvaltning Desktop Understøttende (Interne Helse Vest IKT) Systemer - Test/Kurs/Utvikling/Annet Systemforvaltning Desktop Understøttende (Interne Helse Vest IKT) Kommentar : Denne tabellen som viser totale antall applikasjoner fordelt på produksjon og kurs/test/utvikling/annet er endret noe fra forrige måned, for å gi et bedre, mer nøyaktig og mer forståelig bilde. For historiske data, sjekk Januar rapporten. Side 9 av 27

24 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS 1.4 Oppetid per applikasjonstenestegruppe/driftstenester Gjeld total leveranse i regionen. Oversikt under viser alle applikasjonsspesifikke avvik som har ført til nedetid siste månad. Fargekodane i tabellen nedanfor er som fylgjer; - Rødt markerer grupper av applikasjonar der det har vore brot på avtalt oppetid. - Gult markerer grupper av applikasjonar som har oppetid innanfor avtalt tenestenivå, men der eit eller fleire applikasjonar har hatt nedetid (nedetida kan variere frå 1 minutt for ein applikasjon i gruppa til 3,5 time for mange av applikasjonane i gruppa). - Grønt markerer grupper av applikasjonar der det har vore 100% oppetid. Tal på produksjonsinstallasjonar i applikasjonstenestegruppe kan varierer frå 2-95, men i dei fleste gruppene varierer talet system mellom Sjå tabell ovanfor. Applikasjonstenestegrupper som har få applikasjonsinstallasjonar er meir utsett for brot på avtalt oppetid enn applikasjonstenestegrupper som har mange applikasjonsinstallasjonar. Applikajonsteneste-gruppe Pr. mai månad 2015 (45 grupper) Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Administrativ Diverse Administrativ Dokumentasjon - ephorte Administrativ Dokumentasjon - Ytterleg Akuttmottak - RadioMedico Akuttmottak - Ytterleg Avdeling Diverse Datavarehus - Profitbase Datavarehus - Ytterleg Eiendom Finans - Oracle Financials Finans - Ytterleg Hjerte HMS - Synergi Hørsel Innkjøp og Logistikk - Merida Innkjøp og Logistikk - Visma Innkjøp og Logistikk - Ytterleg Integrasjon N/A N/A Kvalitetsregister Laboratorie - Mikrobiologi Laboratorie - Prosang Laboratorie - Ytterleg Side 10 av 27

25 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Legemiddel Lønn og Personal - Agresso Lønn og Personal - GAT Lønn og Personal - Ytterleg Mor og Barn - Natus Mor og Barn - Ytterleg Operasjon Pas og EPJ - DIPS Pas og EPJ - Ytterleg Portør Register og Kodeverk Røntgen - Teleradiologi Røntgen - Ytterleg Skåring - Checkware Web og portaltjenester - Sharepoint Web og portaltjenester - Ytterleg Tele og Signal - Audio/Video Tele og Signal - Signal Tele og Signal - Telefoni Tele og Signal - Ytterleg Øye Kommentar til brot (røde markeringar) på avtalt oppetid for applikasjonsgruppe: Integrasjon er en komplisert gruppe å måle. Inntil vi har fått på plass gode nok rutiner for å måle denne gruppen, vert ikkje opptid vist. Problem med å sende bilder i INFOBROKER. Leverandør vart kopla inn og feil vart funne og retta på ein av deira servere. Med kun 1 system i denne applikasjonstenestegruppa, vart 4 timer nedetid nok til å gi rødt lys. 1.5 Overvaking Denne grafen visar prosentdel episodar oppretta av overvakinga (dvs. tenesta sjølv), i forhold til det totale talet episodar som vert registrert. Grafen visar dei siste 12 månadene. Side 11 av 27

26 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Kommentar til grafen: ITIL anbefaler at, for å gje eit godt bilete av kvalitet og kvantitet i overvakinga, skal ein måle kor mange prosent av totalt oppretta episodar som kjem frå overvakinga. o Døme: Når Kundesenteret opprettar episodar og Overvakingssenteret opprettar 500 episodar så vil grafen vise 5%. Helse Vest IKT har ei målsetting om at 10% av alle episodar som vert oppretta, skal verte oppretta frå overvaking. 2 Program- og prosjektstatus Program- og prosjektstatus vert oppdatert annakvar månad. Det er nedanfor vist status for program og prosjek slik denne vart rapportert til porteføljestyret i mai. Status er per mars Side 12 av 27

27 PROGRAM Klinisk IKT P-nr. P-navn Fore Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar -tak PROGRAM Klinisk IKT HVE Fortsatt god utvikling og trend både i programmet og i alle prosjektene. Risiko er rød da det fortsatt e et behov for overordnet og styringsmessig samordning/koordinering mot andre program og prosjekt samt at de ulike prosjektene aktivt søker samordning og koordinering seg imellom. Felles styringsgruppe for Program klinisk IKT og KULE er etablert, og ytterligere overordnede avklaringer pågår. Trend for personell er satt til rød grunnet manglende tilgang på intern ass. prosjektlederressurs og kliniske ressurser til DIPS Arena. De viktigste hendelsene på prosjektnivå er at EPJ konsolideringen ble gjennomført i henhold til plan , og at prosjektdirektiv for Overgang til DIPS Arena ble godkjent på programstyremøtet EPJ Konsolidering HVE Siste konsolidering (Stavanger inn i konsolidert database ) gjennomført iht. plan. Helse Vest har med dette, som første regionale helseforetak, fått et felles journalsystem! Regionalt 3 ukers beredskapsperiode ble etablert. Få feil er avdekket Sluttrapport ferdigstilles medio april. Aktiviteter pågår for oppfølging av gevinstrealiseringsplanen Kliniske integrasjoner Regionalt Felles EKG Database Regionalt Overgang til DIPS Arena Regionalt BRO-prosjektet Regionalt Regional innføring av Checkware Regionalt Multimonitorer i ambulansetjenesten Regionalt HVE Grønn status totalt, men risiko og personell er markert gult fordi prosjektet er sårbart på ressurssiden Prosjektet fikk i slutten av februar tilført en ny integrasjon i Helse Stavanger (CLIMS DIPS). Dette vil sette press på tid og kostnad. Estimat på omfang vil ferdigstilles ila. april. HVE Pilotprosjektet i Helse Bergen er ferdigstilt henhold til scope for fase 1 og overlevert til drift og forvaltning Sluttrapport godkjent i programstyret Fase 2 etableres så snart prosjektleder er allokert. Det er pt ikke allokert budsjettmidler for fase 2. Prosjektdirektiv godkjent på programstyremøtet Ressursallokering pågår, og prosjektet vil gå i dialog med foretakene om valg av pilotenhet(er). Det vi i kommende periode være kritisk å få på plass ass. prosjektleder og kliniske ressurser. Disse bør alle HVE allokeres internt. Brukeradministrasjon: Ressurser er allokert og re-planlegging pågår. Kick-off planlagt ROS arbeid knyttet til tilgang til pasientinformasjon på tvers pågår. Rekvirent- og org. register: Forprosjektets funn og anbefalinger presenteres for SIKT Optimalisering EPJ forvaltning: Ressurser er allokert og re-planlegging pågår. Kick-off planlagt Gevinstrealisering: Iverksetter tiltak for å klargjøre ressursgruppens rolle samt styrke fokus på HVE kompetanseheving. Minikonkurranse for fasilitator pågår. Prosjektleder Reidun Moldesæther allokert og prosjektet startet opp Prosjektdirektiv legges frem til godkjenning i programstyremøtet Prosjektleder Thomas Milford startet Prosjektet er i etableringsfasen. Anskaffelse og implementering av utstyr vil skje i parallell med utarbeidelse av prosjektdirektiv. Dette pga. høy prioritet/hastegrad. Side 13 av 27

28 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS PROGRAM Støtte til samhandling P-nr. P-namn Fore Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar -tak PROGRAM Støtte til samhandling HVE Programmet har positiv utvikling, prosjektene leverer godt, og mye er overført forvaltning Adressering Regionalt IHR innføring Regionalt Forprosjekt Langvarige og koordinerte tjenester Regionalt Innføring av Nasjonal kjernejournal i Helse Vest Regionalt Pilot Dialogmeldinger Regionalt Basismeldinger Regionalt Basismeldinger Helse Bergen Basismeldinger Helse Stavanger Basismeldinger Helse Fonna Basismeldinger Helse Førde Basismeldinger Haraldsplass DS Pleie og omsorgsmeldinger Regionalt Pleie og omsorgsmeldinger Helse Bergen HVE Osean utrulling pågår for fullt ok. Venter på leveranser fra foretaket sine leverandører. Rydder i kommunale legekontorer. HVE Forsinkelser i leveransene fra DIPS gir betydelige forsinkelser i planer for innføring i Helse Vest, og samtidig krevende å forvalte dagens løsning uten bedre funksjonalitet for å vedlikeholde og publisere tjenestekataloger. Er i dialog med DIPS om å lage en fullstendig produktplan, når den foreligger vil prosjektet i Helse Vest replanlegge sine leveranser. Er i prosess for å koble inn prosjektet i Sogn og Fjordane, mens prosjektet i Helse Bergen kjører videre for å få på plass faglig plattform og kontakter regionalt prosjekt i god tid før man ser på tekniske løsniner og regionale behov. Går etter plan i Helse Vest. Helsedirektoratet er i dialog med CGM for å få integrasjon mot kjernejournal fra Vision for Bergen Legevakt. Jobber med å få flere legekontor inn i pilot tid for å få erfaringsgrunnlag. Prosjektet er utvidet til juni. HVE Stort fokus på å få plass rekvisisjoner og svar til/fra RIS-løsninger. HBE Prioritert opp arbeidet med å få plass radiologiske henvisninger. Startet pilot med cytologisvar fra Unilab. HST De aller fleste legekontor i vårt primærnedslagsfelt er nå driftssatt på ny plattform. Vi jobber nå med koble opp legevakter og kommuner. Sender epikriser til Stavanger, Eigersund og Sola kommune. Tester labsvar til Stavanger kommuner. HFO Pilot for patologisvar for Sympathy utsatt pga. feil i svar fra Sympathy. Ny fremgang i tilrettelegging for legekontor med OSEAN. HFD Testing av radiologiske henvisninger uten IHR startet. Planlagt test og bredding av epikriser, henvisninger og labsvar til kommunene er utsatt til etter oppgradering av Dips i slutten av mai pga rettinger på papirmottaker som kommer i ny versjon. Prioritert opp arbeidet med å få plass radiologiske henvisninger. Kritisk for det radiologiske miljøet. HVE Fokus på polikliniske opplysninger, Psykiatri og adressering på tvers. Oppstart av DPI prosjekter. HBE Holder på med psyk og polikliniske opplysninger. Gult på risiko er knyttet til at teknisk ROS-analyse pågår. Manglende ressurser i HV IKT som kan være tilgjengelig for oppfølging og feilretting av PLO meldingene. Mangelfull sykepleierovervåking (brukere av PLO funksjonalitet i psykiatri) av PLO meldinger i korrespondanseloggen. Fare for at teknisk oppset og løsning mot Utsira kommune ikke vil fungere som ønsket. Side 14 av 27

29 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS PROGRAM Støtte til samhandling P-nr. P-namn Fore Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar -tak Pleie og omsorgsmeldinger Helse Stavanger HST Holder på med psyk og polikliniske opplysninger. Pleie og omsorgsmeldinger Helse Fonna Pleie og omsorgsmeldinger Helse Førde Pleie og omsorgsmeldinger Haraldsplass Diakonale Sykehus HFO Holder på med psyk og polikliniske opplysninger. Gult på risiko er knyttet til at teknisk ROS-analyse pågår. Manglende ressurser i HV IKT som kan være tilgjengelig for oppfølging og feilretting av PLO meldingene. Mangelfull sykepleierovervåking (brukere av PLO funksjonalitet i psykiatri) av PLO meldinger i korrespondanseloggen. HFD Holder på med psyk og polikliniske opplysninger. Avsluttet prosjekt med Somatikk. PROGRAM LIBRA P-nr. P-namn Fore Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar -tak Program LIBRA HVE De fleste ressursene er nå allokert i forhold til anskaffelsesprosjektet LIBRA - Felles registre HVE Milepæl MP2 ca 1 mnd etter plan. Regionalt LIBRA Anskaffelse Regionalt HVE Prosjektdirektiv godkjent prosjektet formelt startet opp. Side 15 av 27

30 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS risiko pga manglende ferdigstillelse og tilgang til testmiljø i DIPS etter konsolidering av DIP Prosjekt ikkje tilknytt program P-nr. P-nr. Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar Anskaffing og innføring av stamcelle HBE Prosjektet mener at leverandøren ikke tar tilstrekkelig ansvar for totalleveranse og fremdrift, og har mistet tilliten til at prosjektet kan ferdigstilles innen rimelig tid og kost. Ny plan fra LabWare ble mottatt men var svært mangelfull, tidsestimat i planen er lite troverdig og planen tar utgangspunkt i forutsetninger som Helse Vest er uenige i, og som ikke er i henhold til kontrakt. Det er bedt om ny plan innen 10. april. Prosjekt stoppet men kostnader påløper for prosjektledelse for dialog m leverandør og replanlegging. Beslutning om videre fremdrift tas i neste styringsgruppemøte Oppgradering Carestream PACS/RIS HST Det er besluttet å avslutte prosjektet. De få gjenstående oppgavene overføres til systemforvalterne for RIS og PACS for ferdigstilling. Sluttrapport ferdigstilles til godkjenning i løpet av april. Digitalt mediaarkiv (DMA)og RIS/PACS konsolidering) HVE Pilotstart ser ut til å gå som planlagt 11 mai 2015 i Helse Bergen og Helse Førde. DMA er oppgradert. Sectra jobber med migrering behov for avklaringer påvirker framdrift. Autorisasjonsintegrasjon: Opplærng og testing i ORACLE/DIPS-moduler planlegges. Gult på i Stavanger. Planlegges tilgjengelig i april. Risiko på kost på grunn av muligheter for økt budsjett ettersom regionalt pakkeforløp muligens vil prioritere DMA opp. Follow me print HVI Avventer godkjenning av HINAS ift vinner av anbud. Vil ha mye å si for framdrift av HST Test og innføring i Helse Vest (TINN) Status per førre månad (BKM) Utfasing av POLK fase 2 Nytt laboratoriekodeverk fase 3. Fase 2 BKM: HVE Fase 3 Nytt laboratoriekodeverk: HVE Felles bruk innkjøpssystem/leverandørregister HVE PoPP HVE Fase 2 BKM: Styringsgruppen besluttet på møte den 19.3 å stoppe delprosjektet inntil videre. Prosjektet kan starte igjen dersom det kommer pålegg fra Helsedirektoratet om implementering før konsolidering av RIS/PACS. Fase 3 nytt kodeverk: Prosjektet har fått godkjent en tekniske prinsippskisse for implementering av kodeverket i de faglige løsningene. Denne godkjenningen medfører at prosjektet nå kan bestille løsning hos alle leverandører. Utfordring: Ferdigstille kodeverk innen de ulike fagområder på en slik måte at det kan implementeres i løsningene. Stor frustrasjon blant de faglige medlemmer i nasjonale faggruppene pga at disse ikkje blir hørt av Helsedirektoratet. Noen vurderer utmeldelse. Kan medføre at kodeverk ikke blir ferdig i tide. Saken er meddelt styringsgruppen. Tid: Forsinkelse ift test pga det tar tid å oppdatere informasjon i Contiki. I ferd med å få gjennomført alle nødvendige integrasjoner. Starter med test i februar. Forventes produksjonssatt i mai/juni. Gult på tid pga noe forsinket leveranse på e-læringskurs for erfarne prosjektledere. Innstililng på verktøyleverandør utsatt frå 13. april til 4. mai. Side 16 av 27

31 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Prosjekt ikkje tilknytt program P-nr. P-nr. Tid Kost Kvalitet Alle møter HVE Anskaffelse nytt LMS HVE Transportadministrasjon HST HST Risiko Personell Kommentar GAT/DIPS: Overleveringsmøter med foretakene er gjennomført og teknisk prosjekt er avsluttet. GAT/Operasjonsplanleggingssystem: Integrasjonen er overlevert til drift og overleveringsmøte med Helse Bergen er gjennomført. Ringelisteapplikasjonen er overlevert til alle foretak. Prosjektet har fått i oppdrag hos prosjekteier å se på hvordan vi kan løse fritt behandlingsvalg, også opp mot Vestlandspasienten Gult på tid grunnet behov for å replanlegge «Ringetjeneste SMS.» Mangler ressurser i Telefoniprosjektet. Gul risiko er knyttet til delprosjektene og spesielt leveranser og endringer i DIPS. Testmiljø er under etablering. Integrasjon mot Samlepunktet og Exchange (Outlook) er under utarbeidelse. Kan være utfordringer med å få enkelte deltakere til å binde seg til leveranser både innen avtalt tid og med forventet kvalitet. Konkurransegrunnlag utlyst i Doffin. Kost gul: Prognose for driftsbudsjett viser et avvik på ca grunnet økt ressursestimat for arkitekt til prosjektet. Langvarig sykemelding av personell i prosjektgruppen samt at det er lite prosjektressurser Tid og kost: Agressos har meddelt at de gjør en større omskriving av EDAG leveranse 1.5 for rapportering av permisjoner.prosjektet må derfor legge opp til et større løp rundt testing enn opprinnelig planlagt. Prosjektperioden må derfor ytterligere utvides, og edag Agresso tentativ prodsettingdato er nå 5-6 juni Kvalitet: Tidligere produksjonssatt versjon gir fortsatt feil. Ny versjon må installeres. Samt behov for noe tilleggsutvikling. Risiko: Agresso har ikke levet en tilfredsstillende løsning for rapportering av permisjoner. Evry er trukket inn for å bistå. Fremdriftsplanen slik den ligger nå er helt avhengig av at versjon 1.5 kommer som planlagt Anskaffelse av sporing og LIS-system patologi Cytologi er i drift, oppstart for resten av avdelingen er 29/ Noe utfordringer med Glasskrivere og kompetanse for å få installert UnilApp på nettbrett. En del levert utstyr virker ikke tilfredsstillende, leverandør er kontaktet og dok er sendt. som kan systemet som skal innføres. Det jobbes for å finne en alternativ løsning SEBRA Prosjektet er replanlagt. Har endret og strukket prosjektet lenger i tid pga. mye uplanlagt fravær. Har også endret i ressursfordelingen Anskaffelse / innføring sporingssystem biobank Helse Vest Utsending av tilbudsdokumentene til de prekvalifiserte leverandørene blir lagt ut til ny planlagt tid i begynnelsen av mai BEST HVE Status per førre månad. Side 17 av 27

32 Verksemdsrapport for Helse Vest IKT AS Prosjekt ikkje tilknytt program P-nr. P-nr. Tid Kost Kvalitesonell Risiko Per- Kommentar Prehospital EPJ i Helse Vest Status per førre månad Samhandling AMK i Helse Vest Prosjektdirektivet med tilhørende endringsmelding budsjett ble godkjent i SG-møte den Innhentet dokumentasjon om organisering, retningslinjer, opplæring og lokale arbeidsoppgaver i hvert HF som var til diskusjon i prosjektmøte KULE Innføring HVE Tid: God framdrift i løsningsarbeidet i siste periode, men det gjenstår fortsatt områder som kan kreve umiddelbare tiltak pga. begrenset gjenstående tid før pilot oppstart. Kost: Nokre områder av løsningen vil kreve tilpasninger og forbetringer i løpet av pilotperioden for å oppnå ønsket kvalitet i forhold til krav. Risiko: Begrensa tid til utforming av gjenståande kritisk funksjonalitet før pilot Begrensa kapasitet hos leverandør til å implementere gjenståande funksjonalitet og feilrettinger før pilot Helhetlig logistikk og sporing Prosjektet klarer ikke å levere til avtalt frist 20/ Prosjektet har i samarbeid med oppdragsgiver redefinert omfanget av prosjektet, og ny plan skal utarbeides i april Innføringsprosjekt for nytt felles FDVU-system i Helse Vest HVE Prosjektet er nylig startet opp. Viktigste hendelser: Etablering av teknisk miljø (servere, databaser, m.m.) for programvaren (Incit Xpand) Oppstartsmøter i arbeidsgruppene Program/prosjekt Program Klinisk IKT Program Støtte til Samhandling Andre medisinsk-faglege system Administrative system (HR/økon/komm.) IKT/ teknisk/ infrastruktur Side 18 av 27

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 18.11.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 18.11.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.09.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.09.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 10.12.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 10.12.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Radisson BLU Bryggen hotell, Bergen Møtetidspunkt: Onsdag 10.12.2014, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer Herlof

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.12.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.12.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Møterom K2, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus Møtetidspunkt: Onsdag 16.12.2015, kl. 08.30 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Scandic Airport Stavanger, Sola lufthavn MØTETIDSPUNKT: Torsdag 02.06.2016, kl. 14.30 18.00 GÅR TIL: Styremedlemmer

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Videokonferanse Intern video ring; 997097 Eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no Telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 12.11.2014 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 12.11.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressen; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Bergen Airport Hotel Flesland MØTETIDSPUNKT: 14.12.2016 Kl. 13:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Olav

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 22.01.2015, kl. 10:00 14:30 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn

Detaljer

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF

Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 07.04.2015 SAKSHANDSAMAR: SAKA GJELD: Styremedlemmer Helse Vest Innkjøp HF Konstituering av styre i Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2015/1486 STYRESAK: 02/15 STYREMØTE:

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 23.04.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 23.04.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Videokonferanse intern video ring; 997097 eksterne video bruk adressa; 997097@nhn.no telefon ring; 77602100, tast

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Lync/, MØTETIDSPUNKT: 29.09.2015 Kl. 13:30 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2.

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYREMØTE: 24.2. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 10.2.2016 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Hovudaktivitetar/leveransar frå prosjekta og programma i 2016 STYRESAK: 19/16 O STYREMØTE:

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS

OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS OFFENTLEG STYREMØTE I HELSE VEST IKT AS INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS STAD: Videokonferanse MØTETIDSPUNKT: Torsdag 08.06.2017, kl. 12.00 15.00 Intern video ring; 997097 Eksterne video bruk

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen HF Protokoll frå styremøtet i Helse HF Tid: 26. mars 2014 kl. 09.00 13.00 Møtestad: Gullkornet, nord i Sentralblokka t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland, styreleiar Ivar

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD: Video/, MØTETIDSPUNKT: 27.08.2015 Kl. 14:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 06.10.2008 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Journalløsninger i Helse Vest

Journalløsninger i Helse Vest Journalløsninger i Helse Vest NSHs konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell Scandic Ørnen, Bergen, fredag 18.november 2016 Avdelingsleiar Ørjan Andersen, Helse Vest IKT Utvikling av journalsystem

Detaljer

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0,

1+*+(%, =, 12*+(% 3 ; /0, !!"#!" $ ""%#&'##(!!"#!") *+, '"-#!-&#'.($-#/-0#''-0# 1$!"#$ 23*++,4$,3+ $ 5$ %&' ()*+(, -.*+( &,/0.-!.1!2.+(, -+*+(%, -2*+( '333 2.+(, -4*+( &$,/02.+-, -(*+(, --*+(% 5 5, -1*+(6, -7*+( '338 9, -:*+(%

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 26.08.2011, kl. 10.00 11.55 Møtestad: Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Clara

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Solstrand fjordhotel MØTETIDSPUNKT: 04.10.2016 Kl. 15:30 18:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD: Clarion Airport Hotell, Bergen MØTETIDSPUNKT: 26.02.2016 Kl. 09:00 11:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Medarbeider organisasjon teknologi

Medarbeider organisasjon teknologi Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2015 Årets lønnsoppgjør er i havn uten streik. Ingen møter i mai. Regionale program Medarbeider organisasjon teknologi Arbeidsgruppe

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: Møtestad: Clarion Hotel Admiral, C. Sundtsgt. 9, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ

Styresak. Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF GÅR TIL: FØRETAK: Kst. Administrerande direktør Ola Rye DATO: FRÅ Styresak GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest HF DATO: 07.12.2016 FRÅ Kst. Administrerande direktør Ola Rye SAKSHANDSAMAR: Kst. Økonomisjef Tor Erik Tveit og IKT leiar Jimmy Tvedt Thomsen

Detaljer

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg Rapportering frå verksemda per juli 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTET I HELSE BERGEN HF STAD: Nye Victoria Hotel, Turngaten 3, 1606 Fredrikstad MØTETIDSPUNKT: 27. mai 2015, kl. 09.00 12.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ

Detaljer

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern

2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 003/14 14/122 Faste saker 004/14 13/849 Oppfølging rapport barnevern SAMNANGER KOMMUNE 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02.

Notat. Administrerande direktør Herlof Nilssen. Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.02.07-21.02. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 22.02.2007 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Auditoriet, Sandviken sjukehus MØTETIDSPUNKT: 27.04.2017, kl. 12.15 14.00 Styremøtet var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Svein Gjedrem Signy

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

SLA oppfølging og nytte

SLA oppfølging og nytte SLA oppfølging og nytte Tjenesteavtale mellom Helseforetakene og Helse Vest IKT Stig Atle Gjøen Seksjon for IKT Helse Bergen Agenda Hva er SLA, tjenesteavtale, SNA, ServiceLevelAgreement. Hva er avtalt?

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne

Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne Styringsmodellar for auka gjennomføringsevne EHiN, Oslo, 9. november 2015 Herlof Nilssen Adm. dir. Helse Vest RHF Styreleiar Helse Vest IKT AS Styreleiar Nasjonal IKT HF Styremedlem Norsk Helsenett SF

Detaljer

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014

Alle Møter. Når alle møter blir ventetida kortere. Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 Alle Møter Når alle møter blir ventetida kortere Håkon Bull-Njaa, Virksomhetsarkitekt Helse Vest IKT 19. september 2014 BT.no 29.april 2013 DIAGNOSE 1.890.757 avslutningskoder ved poliklinikkane i 2013

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen

Protokoll frå styremøtet i Helse Bergen Protokoll frå styremøtet i Helse Tid: 3. mars 2015 kl. 12.00 16.00 Møtestad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger t var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ranveig Frøiland,

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST RHF STAD:, MØTETIDSPUNKT: 17.06.2015 Kl. 13:30 15:30 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF STAD:, Bergen MØTETIDSPUNKT: 13.04.2016 Kl. 02:00 16:00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Maria Borch Helsengreen Olav Godtfred

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Status meldingsutveksling

Status meldingsutveksling Status meldingsutveksling Skei 03.02.17 Gunn Vigdis Myklatun og Kari Støfringsdal Kvar er vi i dag? PLO-meldingar og dialogmeldingar inneliggande pasientar Somatikk og psykiatri Somatikk oppstart 2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1.

Føretaka har etter dette innlemma tiltaka i sitt arbeid med bierverv. Sjå tabell med oversikt over tiltak og oppfølging i Helse Fonna HF, vedlegg 1. NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 10.06.2016 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Helga Stautland Onarheim SAKA GJELD: Oppfølging av styresak 59-15 internrevisjon Helse

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Kva er viktig for å lukkast med elektronisk samhandling?

Kva er viktig for å lukkast med elektronisk samhandling? Side 1 Presentasjon Regionrådet 16.januar 2013 Kva er viktig for å lukkast med elektronisk samhandling? Erfaringar frå søre Sunnmøre > Kunnskap > Engasjement > Forankring > Felles mål Side 2 KUNNSKAP og

Detaljer