Legemiddelbruk. Eldre og rusmiddelbruk. Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legemiddelbruk. Eldre og rusmiddelbruk. Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre"

Transkript

1 NETTVERKSSAMLING Ansatte i sykehjem og hjemmetjenester i Østfold 6. november 2012 Quality Hotell & Resort Sarpsborg Eldre og rusmiddelbruk Liv Flesland, spesialkonsulent Eldre og rusmiddelbruk Hva vet vi? Hva kan vi forvente? Eldrebefolkningen øker Lengre levealder, lavere fødselstall, bedre helse 2030: hver 5. nordmann over 65 år, 2050: hver 4. nordmann over 65 år Akseptert å drikke mer Alkoholkonsumet i Norge økt med 40% siste 25 år Antall risikokonsumenter blant eldre vil øke Antall eldre med problematisk rusmiddelbruk og/eller behandlingsbehov vil dobles fra Illegale rusmidler: brukerne blir eldre, og tidligere gamle Aldringens biologiske forandringer økt følsomhet for alkoholens negative effekter Mer fett, mindre kroppsvæske Redusert blodgjennomstrømning i lever Leverenzymene blir mindre effektive saktere nedbrytning av alkoholen Samme mengde alkohol høyere alkoholkonsentrasjon i blodet Lavere toleranse Hemmer hjernefunksjonen i større grad og på flere måter Hindrer koordinasjon og minne Forsterker følelser nedstemthet, irritabilitet, vold Påvirker fordøyelse redusert næringsopptak People over 65 should drink less, a report says: RECOMMENDED SAFE LIMITS FOR DRINKING ALCOHOL BY OLDER PEOPLE SHOULD BE DRASTICALLY CUT, ACCORDING TO A REPORT. THE ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS SAYS PEOPLE OVER 65 SHOULD DRINK A MAXIMUM OF ONLY 1.5 UNITS OF ALCOHOL A DAY. (DOMINIC HUGHES HEALTH CORRESPONDENT, BBC NEWS, june 2011) Alkohol assosiert med >60 sykdommer (WHO,2004) Dårlig balanse bidrar til skader, fall, ulykker Kan forsterke søvnforstyrrelser Sosiale/familiære problemer Experts are warning that older people should cut down on their drinking Legemiddelbruk 65-åringer høyest forbruk Hver femte 70-åring bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler Beroligende, angstdempende og sovemedisin (Folkehelseinstituttet, 2011) Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre Økt tretthet dagen derpå Økt risiko for trafikkulykker Eldre kvinner med legemiddelbruk, en risiko i trafikken (FHI, 2011) Økt risiko for brudd 3% av norske lårhalsbrudd skyldes bruk av hypnotika, (Neutel et al 2012) Kan bli avhengig og vanskelig å stoppe bruken Sovemidler kan gi søvnløshet i seg selv 1

2 Alkohol i uheldig kombinasjon med legemidler Alkoholbruk kan utsette eldre for risiko ved samtidig bruk av enkelte legemidler Kan påvirke hverandres effekt Øker faren for redusert kognitiv funksjon Pustevansker, svimmelhet, dårlig balanse Økt risiko for ulykker og skader Kunnskapsstatus på eldre og rus Lite norsk/nordisk forskning om eldre, aldring og rusmiddelbruk i kontekst Jyrkämä & Haapamäki (2008): behov for forskning på endringer i alkoholbruk og aldring generelt, og alkoholbrukens betydning for eldres helse. EMCDDA (2008): ved behandling av eldre bør det tas hensyn til eventuelle sammensatte helseproblemer Cummings et.al. (2008): av kritisk betydning at de som er ansatt i hjelpetjenestene har en dypere forståelse for rusmiddelbruk blant eldre og har kunnskap om effektive behandlingsstrategier. Det er behov for forskning på temaet..noe er gjort. i utlandet.. Gurnack et. al. (1997): en sammensatt problematikk og eldre rusmiddelbrukere er en krevende pasientgruppe å forholde seg til. Pirzada Sattar et. al., 2007: eldre med en historie med problematisk drikking ser ut til å være en signifikant markør for atferdsforstyrrelse seint i livet, og bør studeres nærmere. Gruppens pårørende hadde et signifikant høyere stressnivå (caregiver distress). Coogle et. al., (2000): screening og proaktiv tilnærming er nødvendig for å identifisere alkoholbruk blant eldre. Bowman og Gerber (2006): muligheter for å bruke kartleggingsverktøy i møte med eldre i ulike settinger. Crome og Crome (2005): eldre mottar ikke spesialisert behandling for rusproblemer, men er i stor grad i kontakt med helse- og sosialtjenester. Der er det mulig å identifisere rusmiddelbruk på et tidlig tidspunkt Berks og McCormick (2008): aktuelle screeningverktøy AUDIT, CAGE og ARPS. Rus og somatikk = eldre rusmiddelavhengige? Undersøkelse fra København (2004) om behov for pleieog omsorgstjenester de kommende 5 år hos personer >39 år i substitusjonsbehandling (LAR): 50% ville ha behov for følgende tjenester: 76% somatiske problemer 31% psykiske lidelser 30-40% sosiale problemer (sosial isolasjon, ensomhet) Hovedandelen bodde i egen bolig og kunne fortsatt bo der med sosial støtte og pleie (hjemmehjelp/hjemmesykepleie) En mindre andel hadde behov for bolig med tilsyn, sosial støtte, praktisk hjelp og pleie En enda mindre andel var så dårlige at de hadde behov for sykehjemsplass De sykeste Noen fikk plass på vanlige sykehjem, men langt fra alle. Problematisk fordi brukere er og føler seg vesentlig yngre enn alminnelige sykehjemspasienter - og vil derfor mistrives Mange er fortsatt aktive rusmiddelbrukere, atferden kan virke støtende på personale og andre beboere og så er det begynt å skje noe i Norge Danmark har løst dette med alternative sykehjem 2

3 Alkoholbruk - HUNT 1(84-85), 2(95-97), 3(06-08) Fordoblet alkoholforbruk hos middelaldrende kvinner og menn 50+ Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt Vinforbruket øker - mest hos middelaldrende kvinner Færre eldre er totalavholdende 11% av menn 60+, 6% av menn 70+ antas å ha et problematisk alkoholbruk (i hht CAGE) Benzodiazepiner (HUNT, 2012) Kroniske brukere: 13% menn og 27,5% kvinner (60+) Kroniske brukere og samtidig problematisk drikkeatferd: 7,3% Kroniske brukere rapporterte: lavere livskvalitet og selvvurdert helse mer angst og depresjon flere trengte hjelp til daglige funksjoner og gjøremål Både blant periodebrukere,kroniske brukere og de med høye døgndoser vanligere med balanseproblemer og fall Bramnes, 2012: Produsentene anbefaler kort tids bruk Alle er enige om anbefalingene Men mange følger dem ikke (Neutel et al, 2012) Noen slutter ved enkle inngrep kort informasjon, samtale et enkelt brev kan være nok Rusmiddelbruk blant eldre som mottar kommunale pleie- og omsorgstjenester: Om erfaringer og læringsmuligheter blant ansatte i tjenestene (Masterstudie i organisasjon og ledelse, HiSF, 2010) Bakgrunn for studien Rusreformen 2004 Pasientrettigheter Tverrfaglig spesialisert behandling Opptrappingsplanen for rusfeltet (St.prp. nr 1, ) Helhetlig fokus Bedre kvalitet og økt kompetanse Kommunene ansvar for oppfølging Manglende kunnskap - uhensiktsmessige holdninger (Helsedir, IS.1162, 2005:16) Egen erfaring Fokus/målsetting Undersøke kompetansebehov relatert til rusmiddelbruk blant ansatte i pleie- og omsorg gjennom å belyse Kunnskap om rus Erfaringer og utfordringer i møte med rusmiddelbrukende pasienter Læringsmuligheter for ansatte i pleie og omsorgstjenestene Grunnlag for kompetansetiltak i kommunale tjenester 3

4 Metodisk tilnærming Empirisk studie Kvalitativ metode beskrivende og fortolkende design Semistrukturerte intervju - tilgjengelighetsutvalg 8 informanter (erfarne sykepleiere) fra hjemmetjeneste (4) og sykehjem (4) Analyse: tema- og personsentrert (komb.) Kategorisering og fortetting av meningsbærende enheter (Giorgi/Malterud) Abstrahering av informantenes fortellinger Funn kunnskap om rus Lite formell kunnskap, men noe praksiskunnskap Opplæring/kursing lite systematisert Erfaringsutveksling/fadderordning komponent i opplæring Ingen med videreutdanning i rus En avdeling hadde etablert rusgruppe Opplæring Opplæringen kan være litt learning by doing. Det står vel kanskje noe konkret på papiret, men sånn som det har vært i praksis, så synes jeg at det blir sånn, ja. (Informant 4) Funn erfaring med rus Yngre enn andre pasienter - rusrelaterte lidelser Mest alkohol, en del medikamenter, lite illegale rusmidler Alle informantene hadde erfaring med aktiv rus mest i hjemmetjenestene Korttidssavd./avlastning: abstinenser, mest medikamenter og noe alkohol Faste sykehjemsplasser: alvorlige rusrelaterte lidelser (psykiatri, demens og somatikk) Langvarig problem - sen hjelp ofte avdekket etter sykehusinnleggelse ved overføring til hjemmetjeneste: Og så avdekkes et stort rusproblem (Informant 8) De balanserer på grensen til multiorgansvikt lever og nyre (Informant 6) Rusrelaterte sykdommer og skader Jeg har bitt meg merke i at hvis du begynner å drikke i tjueårene og drikker stødig og helst hver dag, så vil du ha helse som en nittiåring i slutten av sekstiårene. Du er kroppslig ferdig 25 år før tiden. (Informant 6) Vi opplever en del fall og skader fordi rusen er så stor at de ikke klarer å føte seg. (Informant 2) 4

5 Sen start (late onset) Kvinner og rus - mer skam og i det skjulte Det er mye ensomme folk som gjerne ikke har så stort kontaktnett eller har mistet kontaktnettet sitt. Og så har de ikke så veldig mye igjen, og mange av de er egentlig ganske før til å komme seg ut, men de går inn i en depresjon veldig ofte. Og så kan det starte derifra både med alkohol og piller (Informant 8) Kvinner har kanskje mer pillemisbruk, bruker mer beroligende og sovemedisiner og smertestillende tabletter. Så baller det på seg og så tar de litt ekstra og så kommer de ikke ut av det. Så øker angsten og uroen pga bivirkninger og så øker forbruket. Jeg synes ofte det er mer det de bruker, men og alkohol. (Informant 8), og det er vel litt nytt at bestemor drikker pils også (Informant 4) Beruselse fører til uro og uforutsigbarhet for personale og medpasienter De er gjerne litt sløv. Nå er det jo stort sett alkohol. Litt snøvlete og gjerne ubehøvlede, litt ufine og føyser vekk folk og tenker ikkje på de andre pasientene. Det er ofte et stort problem. (Informant 3) Funn håndtering av rus Negative holdninger generelt - illegal rus og medikamenter spesielt Ressurskrevende og utfordrende pasientgruppe vanskelig å følge en prosedyre som kan føre til Utrygghet ved aktiv rus - mest i hjemmetjenesten Det er jo ofte sånn når du jobber helg og kveld du kommer ut for sånne spesielle situasjoner, som det kan være rus og sånt inni bildet. Mer enn gjerne en vanlig ordinær tidligvakt. (Informant 1) Følelsen av utrygghet når du kom inn til flere fulle menn. Føler at folk forandrer seg når de er fulle, og ja, hva kan skje. Det føles ubehagelig. (Informant 4) Det kan være ganske tøft innimellom. Det er ingen hemmelighet, det (Informant 8) Ja, det er for så vidt lettere å håndtere de gamle damene, da. De er mindre fysisk truende i alle fall. (Informant 3) Kompetanse gir trygghet Lettere å håndtere rus når en har kompetanse - det forventes at sykepleiere skal ordne opp. En ser lettere de psykiske problemene, mens ufaglærte ser en full, truende mann. Det kan forverre situasjonen. Personalet blir redde når de føler seg truet, uten at pasienten nødvendigvis er farlig. Det fører til mer stress og påkjenning for personalet. (Informant 3) 5

6 Etiske dilemma - autonomi og medbestemmelse Så har du noen da, som med en gang at de aner at det er noe på gang, så er de helt med. Og vi sier de gjerne kan få et par glass og sånn, men da er problemet etterpå. De går og leiter, blir veldig urolige, og da er problemstillingen hva skal du gjøre skal du la være å gi dem?... Den syns jeg ofte er vanskelig, det er jo ikke vi som bestemmer, så de har jo egentlig lov til å gjøre som de vil. De er ikke på tvang. (Informant 5) Jeg er litt i tenkeboksen hvor mye makt man skal bruke på folk som bor hjemme. (Informant 2) Manglende dokumentasjon og samhandling - risiko for feilbehandling og mer rusmiddelbruk Og så kommer de hjem igjen og så er det et kjempeproblem da har de bare seg selv og står på ingenting. Og da går de gjerne på alkohol i stedet, eller bruker av oppsparte medisiner..det er veldig lite system på det. Hver lege på hver sin institusjon kjører sitt eget løp, og fastlegen får ikke vite om det engang. (Informant 8) Ja, når man oppdager at en person står på vanedannende medikamenter som ikke er nødvendig, at man bør ha en nedtrappingsplan i stedet for å kutte det rett ut. For det kan umulig være bra for kropp og sjel. (Informant 2) Manglende samarbeid og dokumentasjon Når beroligende medisiner ikke gir forventet effekt, og en forstår først i ettertid at det skyldes et høyt forbruk. Og så har man feilbehandlet pasienten. Du føler deg litt sånn, ja, du har ikkje peilingen (Informant 5) Manglende behandlingsmuligheter Det er vanskelig å hjelpe på en god måte. Eldre får ikke behandling. De ender opp hos hjemmesykepleien som har mest fokus på somatikk, og lite tid og kompetanse på samtale, som de gjerne vil ha (Informant 2) Muligheter.? Det er viktig å finne ut om problemene er kommet på grunn av alkohol eller tabletter eller omvendt, og behandle deretter. Vi må ikke overse rusmiddelbruken. I eldreomsorgen er det muligheter. Utfordringen er å få det til å fungere. Det som er så frustrerende er at du ikke har tid til å snakke med dem, og det finnes ingen tilbud. Vi kan ikke sende de videre på noen måte. Jeg føler at vi ikke har noen steder eller tjenester å tilby dem når de bor hjemme. (Informant 2) Bolig og aktivitet - egne tilbud tilpasset kjønn, alder og kultur Jeg tror det av flere grunner kan være klokt å dele det litt opp. At det ikke er bare like gøy å gå oppi folk som gjerne er tretti år eldre. Det ser du jo ofte. Spesielt når det gjelder demens, og det kan jo ramme ganske tidlig. En kan jo bli syk allerede i femtiårene, og så skal du være på sykehjem med en haug med nittiåringer. Det er noe der og. (Informant 6) 6

7 Kunnskapsbehov spesialkompetanse vil øke rekruttering av fagpersoner Vi trenger mer kunnskap om medikamenter, fordi denne gruppen står på så mye forskjellig. Og på behandling og hvilken rolle vi har der. Vite mer om behandlingsmuligheter. De yngre har jo mer tilbud, men de eldre er det veldig vanskelig med. (Informant 8) Funn - Læringsmuligheter/kompetansebehov Generelt godt samarbeid, rom for refleksjon (?), læringsarenaer: rapport, lunsj, personalmøter Deltar på kurs og søker teoretisk kunnskap, men lite rom for å ta i bruk ny kunnskap Behov for bedre samarbeid og avklaring av ansvar og tjenestetilbud Ønsket undervisningsform: veksle mellom teori og praksis, forelesninger, spørsmål, erfaringsutveksling, refleksjon Om veiledning Behov for systematisk veiledning mest ad hoc individuell veiledning Det hadde vært stort med veiledning. Det vil jo hjelpe meg i veldig mye, i stedet for å hele tiden måtte finne ut av tingene selv. Og at ting blir gjort likt. (Informant 2) Konklusjon Store utfordringer med rus og rusrelaterte skader Lite formell kunnskap, men sykepleierne har erfaringsbasert kunnskap (fra praksis) Godt arbeidsmiljø, positive til nye utfordringer klima for å lære Knappe ressurser, mangelfull opplæring og lite fokus på erfaringer begrenser læringsmuligheter og kompetansehevende tiltak Taus kunnskap (erfaringer) om rusmiddelbruk blant eldre - en skjult ressurs som ikke nyttiggjøres verken i et individuelt eller organisatorisk perspektiv Tiltak - kompetanseutvikling og forskning Rusvaneundersøkelse alle aldersgrupper Kartlegging og korte intervensjoner med bruk av motiverende samtale (MI) Kartlegge rusrelatert demens Tilrettelagte bo/behandling/aktivitetstilbud Kompetanseutvikling på tvers av tjenestenivå erfaringsutveksling gjennom veiledning/refleksjon Fokus på eldre, rus og legemiddelbruk i dag : Oslo kommune prosjekt eldre, alkohol og legemidler (1 bydel) 2011: nettverk eldre og rusmiddelbruk i Oslo (5 bydeler + lokalsykehuset) 2011: kunnskapsoppsummering eldre, alkohol og legemiddelbruk (KoRus Oslo) Nov 2011: dagsseminar om eldre, alkohol og legemiddelbruk i regi av KoRus Oslo, på oppdrag fra H.dir. H.dir: eldre og rusmiddelbruk skal inkluderes i Tidlig Intervensjonssatsning framover Jan 2012: nasjonal konferanse om eldres bruk av alkohol og legemidler Jan 2012: nasj. KoRus-nettverk eldre og rus Stokka sykehjem, Stavanger + Stovnerhagen sykehjem, Oslo 7

8 .og hvordan begynne? Bramnes: Et lite brev kan være nok Johnsen: Våge å spørre.. Spørsmål???? Takk for meg Kontakt: 8

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Mer alkohol og medisiner blant eldre

Mer alkohol og medisiner blant eldre Mer alkohol og medisiner blant eldre Eldre drikker mer enn før og de bruker mer medisiner enn yngre mennesker, viser nordisk forskning. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter av rusmidler vil

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL

Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Tett på! Hva kan sykepleiers rolle være for en rusmisbruker som ønsker å bli rusfri? Bacheloroppgave i sykepleie Diakonhjemmet Høgskole 10SYKHEL Innleveringsdato: 21/3-2013 14:00 Kandidatnummer: 154 Antall

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen RAPPORT 2012/5 Folkehelsearbeid Matlyst gir Livslyst - de gode tiltak Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1

Ulikt tilbud til yngre og eldre. Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende? Åshild Gjellestad Fylkesmannen i Hordaland 1 2 Fylkesmannen sitt utgangspunkt Kommunene har ansvar for nødvendige,

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer