Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander"

Transkript

1 Håndbok Beste praksis Forebygging av Fallende Gjenstander rev. 02

2 Forkortelser / begrep HMS Helse, miljø og sikkerhet. FG Fallende gjenstand, dvs. en gjenstand som beveger seg ukontrollert fra et nivå til et annet. CCTV (Closed-circuit television) overvåkingskamera. Dokumentert opplæring opplæring der det dokumenteres at den som skal bruke utstyret, har fått praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygning, betjening, bruksegenskaper og bruksområder, samt vedlikehold og kontroll etter de kravene som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisninger. Kompetent person person som kan dokumentere praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor fagområdet, for eksempelvis i form av et eksamens- eller kompetansebevis. SfS samarbeid for sikkerhet et treparts samarbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMs) i oljeog gassindustrien. 2 Forebygging av FG

3 Forord Fallende gjenstander er en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfull sikring av utstyret. Som et forbedringstiltak har Samarbeid for Sikkerhet (SfS) besluttet å utgi denne håndboken som sammenfatter relevante krav til sikring av verktøy, fastmontert og løst utstyr. Boken har blitt til ved et initiativ av Statoil og deres nære samarbeid mellom utstyrsleverandører og brukere. Vår målsetning med å utgi boken er at vi på denne måten ønsker å formidle beste praksis til hele industrien. Vi skal ikke ha fallende gjenstander i vår industri. For å oppnå dette målet må vi ha kunnskap om utstyrssikring. Bruk derfor denne håndboken aktivt for å forstå og etablere nødvendige barrierer. Vær en hjelper til å etterse at barrierene vedlikeholdes. SfS vil takke Statoil Hydro for at de på denne måten har villet dele sin erfaring med resten av industrien. Erik Wiig Leder SfS Forebygging av FG 3

4 innhold Formål med håndboken....6 Barrierefunksjon...8 Fallenergi og fallfaktor...10 Galvanisk korrosjon...12 Bolteforbindelser Spesialbolter Skrue- og bolteforbindelser...18 Korrekt bruk av splittpinner...26 Sikringspinner / sikkerhetsnåler Sikringsmiddel Korrekt montering av wireklemmer...32 Sikring av personell...34 Rømningsmidler i boretårnet...36 Sikring av verktøy i bruk Håndverktøy < 5 kg Verktøy 5-25 kg Sikring av annet bærbart utstyr Høydeskap...44 Sikring av fastmontert utstyr Gangveier - Grating Rør og utstyrsgjennomføringer Rekkverk Sparkelister Svingporter Leidere Forebygging av FG

5 Elektro og instrument - Lyskastere Lysarmaturer Navigasjonslys CCTV kamera Kranbom kamera Høyttalere Koblingsbokser og skap Kabelgater Struktur - Vindvegger Skilt Annet utstyr - Ventilratt og ventilhendler Låser på isolasjonskapsling Midlertidig / fast lagring av gassflasker Kasteblokker Umbilical roller sheave Hengende slanger Lastbærere Korrekt bruk av sjakler Korrekt bruk av øyebolt / øyemuttere...96 Reoler og lagring...98 Unødvendig utstyr i høyden Sikring av deler, utstyr og materiell ved arbeid i høyden Etter / sluttkontroll av arbeidsstedet Observasjonsteknikk Forebygging av FG 5

6 Formål med håndboken Dette dokumentet skal bidra til å eliminere potensialet for fallende gjenstander. Det gjelder både utstyr som skal anskaffes og utstyr som er i bruk på egne og innleide innretninger. For utstyr som er omhandlet i dette dokumentet er det stilt funksjonskrav som i mange tilfeller setter en ny standard for våre aktiviteter. En viktig målsetning har vært å definere barrierer som skal hindre fallende gjenstander og som skal benyttes både ved anskaffelse, bruk og vedlikehold av utstyr. Ved nyanskaffelser skal det tilstrebes bruk av integrerte løsninger / barrierer. Det må ved installasjon av utstyr foretas en risiko evaluering av plassering for å minimalisere faren for kollisjon. Utstyr må være konstruert og installert med tanke på tryggest mulig tilkomst for vedlikehold, ref NORSOK, PTIL, OLF og Arbeidstilsynet. Funksjonskravene som er nedfelt i denne håndboken må ivaretas i hele verdikjeden: - design - anskaffelse - installasjon - drift - vedlikehold Ved å følge disse krav vil en bidra til å nå vårt overordnede mål om 0 fallende gjenstander. Hvem er ansvarlig - alle i verdikjeden. (Se neste side) 6 Forebygging av FG

7 Forebygging av FG 7

8 Barrierer Barrierer er funksjoner og tiltak som er planlagt for å bryte et spesifisert uønsket hendelsesforløp. Med andre ord en funksjon for å hindre realisering av en farekilde, eller begrense skade ved å bryte et uønsket hendelsesforløp. 8 Forebygging av FG

9 Sikkerhetsbarrierer er tekniske, organisatoriske eller andre planlagte og iverksatte tiltak som har til hensikt å bryte en identifisert uønsket hendelseskjede. MTO - Menneskelige (kunnskap, erfaring, egenskaper) - Tekniske løsninger kan ivareta en barrierefunksjon alene, men må ofte kombineres med organisatoriske og / eller menneskelige løsninger - Organisatoriske (prosedyrer, spesifikasjoner, sjekklister eller lignende) M og O løsninger alene kan ikke ivareta barrierefunksjoner alene, men må alltid kombineres med minst en annen løsning for å ivareta barriere funksjonen. Forebygging av FG 9

10 Fallenergi og fallfaktor Fallfaktorer Fallfaktor forklarer et falls alvorlighets grad. den angir forholdet mellom lengden på fallet og mengden tau som er tilgjengelig for å bremse opp et fall. faktor 0 med falldemper uten falldemper faktor 1 faktor 2 Fallfaktoren beregnes ved å bruke formel på neste side. 10 Forebygging av FG

11 Fallenergi Fallenergi målt i Joule (J) i figuren til venstre benyttes kun ved fare for personskade (i andre tilfeller beregnes Potensiell fallenergi (Ef) ut fra formelen Ef=mgh der m er gjenstandens vekt i kg, g er tyngdens akselerasjon = 9,8m/s og h er fallhøyden). OLF og Ptil har definert en grense på 40 J som kriterium for alvorlig personskade. Fallfaktor Fallfaktor er den totale lengden av fallet dividert på lengden av sikringsmiddelet som opptar fallenergien. Kraften personen eller objektet utsettes for er avhengig av sikringsmiddelets energiabsorberende egenskap (evne til å forlenges uten brudd). Ved fallsikring av personell skal fallfaktoren under ingen omstendigheter overstige faktor 2. Skal fortrinnsvis holdes under faktor 1. referanser: petzl guideline technical Forebygging av FG 11

12 galvanisk korrosjon Spenningsrekken Anode (uedlere) Katode (edlere) Katode (beskyttet) Edlere Grafitt Titan Sølv Syrefast stål A4 passivt Rustfritt stål A2 passivt Inconel - passivt Nikkel passivt Sølvlodd Monel Kobber/Nikkel legeringer Bronse Kobber Messing Inconel - aktivt Nikkel - aktivt Tinn Bly Loddetinn Rustfritt stål A4 - aktivt Rustfritt stål A2 aktivt Støpestål Stål og jern Aluminium 2024 T4 Kadmium Aluminium 1100 Forsinket stål (Galvanisert) Sink Magnesium legeringer Magnesium Anode (korroderer) Uedlere Som grunnregel bør bare metaller som har samme eller nesten samme edelhet kombineres i et korrosivt miljø. 12 Forebygging av FG

13 Galvanisk korrosjon oppstår når to forskjellige metaller med ulike spenningspotensialer kommer i kontakt med hverandre under tilstedeværelsen av en elektrolytt (fuktig film el. sjø / ferskvann). I en slik kobling vil det uedlere metallet bli anode og det edlere metallet bli katode. Hvis en stålskrue monteres i en kobberplate, blir skruen anode, ettersom kobber er edlere. Skruen kommer til å ruste raskt fordi potensialforskjellen er stor. Monteres samme skrue av stål i en uedlere plate for eksempel i sink, blir skruen katode og ruster ikke. Sinkplaten kommer til å korrodere ettersom den er uedlere enn skruen. På grunn av disse forhold, er det viktig at sikrings materiell som benyttes; splittpinner, sikkerhets nåler, sikringswire og låse wire for sying, alltid er av rustfri kvalitet. Forebygging av FG 13

14 Bolteforbindelser 14 Forebygging av FG

15 Bolter produseres i dag til minst 85 ulike industristandarder og kravene til bolteforbindelser varierer for ulike bransjer ut fra gitte krav til design, drift og vedlikehold. En stabil bolteforbindelse krever derfor en kvalifisert vurdering av følgende forhold: Dimensjonering i henhold til belastning Materialvalg med hensyn til mekaniske egenskaper og korrosjonsmotstand Eventuell bruk av smøremiddel Forspenning og bruk av korrekt verktøy for tiltrekking. Låsing av bolter for å hindre tap av tiltrekkingsmoment og forspenning er definert som en sekundær barriere. 85 % av alle skader på bolter eller bolteforbindelser skyldes utmatting: - Dynamisk belastning ved utilstrekkelig forspenning - Overbelastning og derav redusert forspenning. Forebygging av FG 15

16 spesialbolter BONDURA BOLT Bondura har en konstruksjon som ved hjelp av ekspanderende koniske hylser i begge ender av bolten kan ta opp slark og ovaliteter. Bolten finnes i flere varianter, både som gjennomgående, og som monteres fra siden. Standard skruer trekkes til for å presse inn konene. Bolten blir låst direkte til maskin / utstyret med sikringsskruer. Dette hindrer at bolten kan løsne, falle ut, eller rotere i bolthullet. Bondura bolter må monteres og vedlikeholdes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Bondura er sertifisert i henhold til API 8C og F.E.M. regelverket. Bruksområder: Eksempelvis som erstatning for clevisbolter på topdrive, hengslebolter på dolly, rørhåndterings utstyr og kraner. Bondura bolt 6.6 Bondura bolt Forebygging av FG

17 SUPERBOLT / SUPERNUT Superbolt / Supernut har en konstruksjon, der standard mutter er erstattet av en strekkemutter med integrerte spennbolter og skive. Bruk av denne kan gi stor HMS gevinst, da kun vanlig håndverktøy benyttes ved montering og demontering. Rigging av tungt momentverktøy ved montering og evt bruk av slagverktøy ved demontering unngås. En tilleggsgevinst er at tid spares på montering og demontering. Monteres og vedlikeholdes i henhold til produsentens spesifikasjoner. Superbolt / Supernut finnes i en egen korrosjonsbeskyttet offshore utgave. Bruksområder: Tilnærmet ubegrenset, de finnes i både tomme og millimeter størrelser og flere varianter fra M20 til M160. Forebygging av FG 17

18 skrue- og bolteforbindelser nord-lock boltesikringssystem spiralock 18 Forebygging av FG

19 Dobbelmutter er ikke anbefalt som låsing av en skrue / bolteforbindelse. Følgende er noen anbefalte metoder for låsing av bolteforbindelser. NORD-LOCK BOLT SECURiNG SySTEM Nord-Lock Bolt securing system opprettholder ved korrekt montasje en sikker skrue / bolt låsing. Sikkerheten skapes ved hjelp av to låseskiver som ivaretar at klemkraften i boltforbindelsen opprettholdes mot underlaget. Nord-lock har DnV typegodkjenning. Bruksområder: Spesielt egnet i forbindelser utsatt for vibrasjoner, som f.eks. grating, høyttalere, kabelgater, leidere, guiderails etc. Har tilnærmet ubegrenset bruksområde. SPiRALOCK Spiralock er en helmetallisk låsemutter / bolt. Gjengene har en spesiell profil som låser ved tiltrekking og som fordeler forspenningen over hele gjengelengden. Dette gir god lastfordeling som igjen bidrar til bedre låsing av boltforbindelsen. Bruksområder: Nesten ubegrensede bruks områder. Mye brukt på kritiske boltefor bindelser. Forebygging av FG 19

20 korrekt montering av splittpinne i bolter 20 Forebygging av FG

21 KRONEMUTER MED SPLiTTPiNNE Bruk av kronemutter som låsemetode er en visuell og sikker metode for låsing av en bolteforbindelse, som er adoptert fra flyindustrien. Mutteren har utfreste spor og låses med rustfrie splittpinner som føres gjennom hull i bolt. Bruksområde: Ubegrensede bruks områder. Mye brukt på kritiske bolteforbindelser. Forebygging av FG 21

22 nyloc låsemutter låsemutter med splittet topp låsemutter med deformert topp låseblikk låseplate 22 Forebygging av FG

23 NyLOC LåSEMUTTER Nyloc låsemuttere er en type mutter som er mye brukt i industrien. Nyloc låsemuttere bør kun brukes en gang. Standard Din 985 Nyloc muttere har et bruks temperaturområde på -70 C til +120 C. Bruksområder: Denne type mutter er anerkjent som låsing i de fleste sammenhenger der det kan aksepteres et mindre tap av forspenning. HELMETALLiSKE LåSEMUTTERE Helmetalliske låsemuttere kan brukes på alle dimensjoner. Denne typen låser ved at gjengepartiet eller toppen av mutteren er deformert, splittet eller at det er en tannkrans under en krage på mutteren. På denne måten oppnår man økt friksjon mellom bolt / underlag og mutter som gir en sikker forbindelse. Det finnes mange varianter og leverandører på markedet. Bruksområder: Disse typene har tilnærmet ubegrenset bruksområde. LåSEBLiKK / LåSEPLATE, DiN 93/463 Låseblikk kan brukes på alle dimensjoner og alle steder hvor det er tilrettelagt for bruk av låseblikk. Det finnes flere typer med forskjellige bruksområder for låsing av enten mutter eller bolt. Det er viktig at riktig type blir brukt for de enkelte formål. Bruksområder: Typiske bruksområder er maskiner hvor det er viktig at bolten ikke skal rotere. Forebygging av FG 23

24 palnut din 7967 låsemutter sying av bolter 24 Forebygging av FG

25 PALNUT Palnut låsemutter (DIN 7967) har eksistert på markedet i flere tiår som et alternativ for låsing av bolteforbindelser. Palnut låser ved at den skjærer seg inn i gjengene i bolten når den trekkes til. Disse er normalt benyttet som låsing i overkant av standard mutter. Bruksområder: Benyttes på gjennomgående bolter på fastmontert, ikke-bevegelig utstyr og på boreutstyr. Enkel å benytte til ettermontering, der det ikke er låsing / sikring fra før. SyiNG Sying av bolter er en metode for låsing som er adoptert fra flyindustrien. Metoden går i korte trekk ut på å låse bolten mot å kunne rotere løs ved bruk av rustfri spesialstreng som tres gjennom hull i boltehodet og tvinnes før denne tres inn og låses mot neste bolt eller struktur. Dette kan videreføres til låsing av maksimalt 3 bolter som illustrert. (For info om størrelse på hull i boltehodet, ref ISO 7378). Bruksområder: Mye benyttet for låsing av utvendige bolteforbindelser på bore- og rørhåndterings utstyr. Ofte benyttet i tilfeller hvor en ikke har gjennomgående bolter, og / eller har et behov for enkel visuell kontroll av låsing. Forebygging av FG 25

26 korrekt bruk av splittpinner splittpinne montert i sjakkelbolt korrekt montering av splittpinne i bolter 26 Forebygging av FG

27 Korrekt bruk av, og materialvalg i splittpinner er i industrien funnet å være et problemområde. Beste praksis Splittpinner skal bøyes så mye at de ikke kan slås ut - Der det er fare for at personell kan hekte seg fast skal splittpinne bøyes som illustrert Ved løfting av personer og last skal det kun anvendes sjakler med to barrierer. Fortrinnsvis; mutter og splittpinne I løfteoperasjoner skal det ikke benyttes traktorsplinter (ore pinner), sikkerhetsnåler, hårnålsplinter eller annen splint som kan slås ut under bruk Splittpinner bør være i rustfritt stål På statiske laster anbefales sjakler med to barrierer Det forutsettes at splittpinner inspiseres jevnlig og skiftes ut når de ikke lenger opprettholder tiltenkt funksjon. referanser: norsok r-003n, norsok r-005 og din-en-iso 1234 Forebygging av FG 27

28 Sikringspinner / sikkerhetsnåler 28 Forebygging av FG

29 I industrien benyttes forskjellige typer sikringspinner som ikke er hensiktsmessige. De ivaretar ikke sikkerheten, ved at de lett slås ut eks. hårnålsplinter. Beste praksis NB! sikringspinner av typen som vist på bildene skal ikke brukes i løfteinnretninger Sikringspinner skal utgjøre en sikkerhetsbarriere Sikringspinner skal være av korrekt dimensjon og kvalitet Sikringspinner bør sikres med en wire (der dette er hensiktsmessig), slik at den ikke kan falle ned ved demontering Det forutsettes at sikringspinner inspiseres jevnlig og skiftes ut når de ikke lenger opprettholder tiltenkt funksjon. Bruksområder: Stillasbolter, sikringsbolter på demonterbare rekkverk, klokoblinger og sikringsbøyler i gassflaskestativ med mer. referanser: norsok r-003 og norsok r-005 Forebygging av FG 29

30 sikringsmiddel (wire, kjetting og koblinger) I de tilfeller hvor det er mulig ønsker en at utstyr som monteres i høyden har integrerte sekundære barrierer. Hvis dette ikke er mulig, eller behovet til sikring relateres til faren for kollisjon, må utstyr utrustes med sekundære barrierer i form av wire eller kjetting og koblinger som festes forsvarlig mot struktur. 30 Forebygging av FG

31 Beste praksis Sikringsmidler skal være dimensjonert i henhold til de beregninger som foreligger fra utstyrsleverandør. Lik materialkvalitet må gjenspeiles i hele montasjen Til sikringswire skal det kun brukes syrefast wire (AISI 316, type 7x19 IWRC). Låsing av wire skal utføres med to presslåser (eksempelvis låser fra Talurit). Låsene skal være av kobber, og minimum avstand mellom låsene skal ca. tilsvare en ferdigpresset lås. Wire skal ha sporbarhetsinformasjon i form av minimum batch merking Alle koblingsstykker / karabinkroker skal være i syrefast stål (AISI 316) og være utstyrt med låsing. Karabinkroker som påmonteres sjakkel bør ha kause Kjetting skal være i syrefast (AISI 316) eller galvanisert stål Sjakler til bruk i forbindelse med sikringsmiddel skal ha mutter og splittpinne samt være merket med CE, WLL og sporbarhetsinformasjon i form av minimum batch merking Lengden på kjetting eller sikringswire skal være så kort som mulig. Gjennom dette vil en minimere potensiell fallenergi Sikringsmidler skal installeres, vedlikeholdes og inspiseres i tråd med opplysninger gitt i leverandørens brukermanual / vedlikeholdsinstruks. referanser: samarbeid for sikkerhet (sfs) anbefaling; 024/2008, samt side 10 og 11 i denne bok. Forebygging av FG 31

32 korrekt montering av wireklemmer korrekt montering av iron grip wire klemmer. Ståltau Ø Minste antall låser mm stk Forebygging av FG

33 Korrosjon på og feilmontering av wireklemmer er en utfordring i industrien. Beste praksis Wireklemmer skal være av korrekt dimensjon og antall, tilpasset wiretykkelsen Det forutsettes at wireklemmer monteres, inspiseres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens brukermanual / vedlikeholdsinstruks. NB! Wireklemmer av U-bolt typen, er ikke tillatt brukt i forbindelse med løfteoperasjoner referanse: norsok r-003 og norsok r-005 Forebygging av FG 33

34 sikring av personell Ved arbeidsoperasjoner i høyden hvor det er påkrevd å benytte fallsikringsutstyr er det en forutsetning at alt personell innehar dokumentert opplæring. Fallstroppsnelle med demper sala traumastropp 34 Forebygging av FG

35 Beste praksis De etablerte rutiner for kontroll både før og etter bruk, skal følges Ingen skal jobbe alene uten tilsyn ved bruk av fallsikrings utstyr Alle som benytter personlig fallsikringsutstyr skal ha dokumentert opplæring som inkluderer metoder for redning. (Ref. side 2) Nødvendig utstyr for eventuell redning skal forefinnes på arbeidsstedet Fallsikringsutstyr skal være CE merket Utstyret skal kontrolleres minimum hver 12.måned av kompetent person og merkes med neste dato for kontroll Kameratsjekk av rigging og utstyr gjennomføres Valg av type utstyr vurderes ut fra geometrien på arbeidsstedet Forankringspunkt for oppheng skal tilfredsstille minimum 10kN ref krav i NS-EN795 Selen bør fortrinnsvis utrustes med en avlastningsstropp (eksempelvis SALA traumastropp til å sette beina inn i etter et evt. fall, for å sikre blodgjennomstrømningen til beina). referanser: aml, arbeidstilsynets forskrifter blant annet; Bestillingsnummer- 500/523/524/555. Modul o-2.2 opplæringsplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger olf retningslinjer for stillasbygging nr.105, olf retningslinjer for fallsikring og redning nr. 113 og sfs anbefaling; 023n/08 Forebygging av FG 35

36 Rømningsmidler i boretårnet 36 Forebygging av FG

37 Beste praksis Utstyret må beskyttes slik at dette ikke påføres slitasje / skade pga ytre påvirkninger Rømningsutstyr bør oppbevares i egnet kabinet/skap. Utstyret må beskyttes mot klimatiske forhold og UV stråling Evakueringsblokk skal være CE merket Selen eller slyngen skal være tilkoblet evakueringsblokk, evt. føringsline i de tilfeller det er aktuelt Evakueringsblokk, føringsline og festepunkt for denne, samt koblingsstykker / sjakler er også å definere som redningsutstyr / fallsikringsutstyr og skal være sertifisert, kontrollert og merket i tråd med dette Forankringspunkt for oppheng skal tilfredsstille minimum 10kN Utstyret skal kontrolleres minimum hver 12. måned av kompetent person og merkes med neste dato for kontroll Entring og rømning med utrustning skal kunne foretas på en sikker måte. referanser: norsok d-001, Bruker forskriften; Bestillingsnummer- 555, ns en 341 (evakueringsblokk), ns en 362 (koblingsstykker), ns en 795 (forankringspunkt) og ns en 813 eller 1497 (sele). Forebygging av FG 37

38 sikring av verktøy i høyden (<5kg) Weaklink verktøybelte for stillasbyggere innvendige sikringsløkker sikringswire og koblingsstykker sikring av verktøy 38 Forebygging av FG

39 Potensialet for fallende gjenstander ved bruk av verktøy i høyden er stort og utgjør en betydelig risiko. Beste praksis All bruk av verktøy i høyden skal risikovurderes Wire og koblingsstykker skal benyttes mellom verktøy og belte Det skal være weaklink mellom karabinkrok i belte og sikringswire Verktøybag med innvendige hemper benyttes når flere verktøy medbringes Det skal ikke benyttes håndledd stropper på grunn av faren for personskade Det skal ikke benyttes svivler med set skruer i sikringsmidler. Ved behov for annet sikrings punkt enn belte og bag, benyttes omliggende struktur fortrinnsvis i overkant av arbeidssted For begrensede områder eksempelvis boretårn, flamme bom, kraner o.l. skal inn- / utlevering av verktøy som benyttes i høyden registreres for å sikre at ingenting blir gjenglemt. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 39

40 Sikring av verktøy i høyden (5-25kg) 40 Forebygging av FG

41 Metoder for sikring av tyngre verktøy og håndholdte maskiner ved bruk i høyden er ikke tilfredsstillende definert. Potensialet for alvorlig skade ved et eventuelt utstyrs fall er stort og det viktig med klare retningslinjer. Beste praksis All bruk av tyngre verktøy og håndholdte maskiner i høyden skal risikovurderes Alt verktøy og håndholdte maskiner som benyttes i høyden skal både ved bruk og transport være sikret mot fall Dimensjonering av sikringsmiddel skal være i tråd med verifiserbare beregninger, samt dokumenterbare falltester, se kapittel om Sikringsmiddel Sikringspunkt for verktøy og maskiner skal plasseres i overkant av arbeidssted og sikringsmiddel skal være så stram som mulig For begrensede områder eksempelvis boretårn, flamme bom, kraner o.l. skal inn- / utlevering av verktøy som benyttes i høyden registreres for å sikre at ingenting blir gjenglemt. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 41

42 Sikring av annet bærbart utstyr i høyden 42 Forebygging av FG

43 Flere av hendelsene i industrien knyttet til fallende gjenstander kan relateres til bruken av eksempelvis radioer, personsøkere og gassmålere. Beste praksis Alt bærbart utstyr som benyttes i høyden skal være sikret mot fall Bærevesker skal alltid brukes på radioer og på annet bærbart utstyr som ikke har egne sikringspunkt - låsene på bæreveskene skal ha dobbel sikring slik at disse ikke kan åpnes utilsiktet Belteklips hvor utstyr kan frigjøres etter 180 vriding bør ikke benyttes Belter med trykknapp justering er ikke tilfredsstillende for bruk til sikring av utstyr som bringes opp i høyden. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 43

44 Høydeskap Høydeskap og verktøykasser har etter hvert blitt kjøpt inn på mange installasjoner og da i de fleste tilfeller for plassering i tilknytning til boredekk. Det registreres dessverre en del mangler knyttet til hvordan det enkelte verktøy sikres og til registrering av verktøy i bruk / retur. 44 Forebygging av FG

45 Beste praksis Hver enhet skal ha innholdsfortegnelse, være låst og ha en ansvarshavende Ansvarshavende skal sikre registrering av alt verktøy som går ut / inn av høydeskap Innholdet i høydeskapet med tilhørende loggbok skal kontrolleres etter hvert skift Alt verktøy som oppbevares i høydeskap må ha dokumenterbare innfestningspunkt Alt sikringsutstyr som oppbevares i høydeskap skal være i hht punktet Sikringsmiddel (wire, kjetting og koblinger) beskrevet på side 30 Skap bør foruten nødvendig verktøy være utrustet med tilstrekkelig antall: - korrekt dimensjonerte sikringswire med godkjente presslåser - koblingsstykker / karabinkroker med låsing - verktøybagger med innvendige innfestingsmuligheter - belter for innfesting av verktøy og bag - weak link for innfesting mellom seletøy / belte og sikringswire. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 45

46 sikring av fastmontert utstyr grating Det eksisterer i dag en rekke ulike måter å feste grating mot underliggende struktur eller ramme. På bakgrunn av vibrasjoner og mangelfull låsing av innfestning finner en ofte løs grating og festeklips som er løse eller som mangler. 46 Forebygging av FG

47 Beste praksis Grating skal festes forsvarlig til underliggende struktur med festemidler som ikke løsner på grunn av vibrasjon eller belastninger Grating bør sikres mot betydelig sideveis forskyvning i alle retninger ved å støte mot tilstøtende fast struktur som eksempelvis: sparkekant, rekkverk, naborist etc. Gjennomgående eller gjenget forbindelse er anbefalt innfestningsmetode Åpning i grating skal være mindre enn 20mm der det ferdes personell under, ellers mindre enn 35mm. referanse: norsok s-002, norsok C-002, en-iso og arbeidstilsynets forskrift; Bestillingsnummer 170 med veiledning Forebygging av FG 47

48 rør og utstyrsgjennomføringer Det avdekkes i industrien store mangler ved rør og utstyrsgjennomføringer, samt tildekking av disse. 48 Forebygging av FG

49 Beste praksis Alle rør og utstyrsgjennomføringer i dørk og grating skal ha sparkelist og skal så langt som mulig dekkes til Seilduk eller kapslings materiale kan benyttes Dette er spesielt viktig der det er utstyr over som det periodevis utføres vedlikehold på. Gjøres dette riktig, og helst permanent, vil det være et effektivt tiltak mot fallende gjenstander. referanser: norsok d-001, norsok C-002 og norsok s-002 Forebygging av FG 49

50 rekkverk Det avdekkes i industrien store mangler på rekkverk, og da spesielt på nedfellbare og flyttbare rekkverk og aluminiumsrekkverk. 50 Forebygging av FG

51 Beste praksis Rekkverk skal være minimum 1100mm høyt, og ha integrert sparkelist, minimum 100mm høy Rekkverk skal være designet funksjonelt for området det skal sikre, eks med netting ved behov (laste områder) Rekkverk skal være uten deformasjoner som påvirker rekkverkets funksjonalitet og styrke Flyttbare rekkverk skal alltid kunne føres ned i feste slik at gjennomgående sikringsbolt uhindret kan installeres Sikringsbolt skal låses forsvarlig. Bruk av sikkerhetsnål, karabinkrok (m/kause) eller splittpinne er gode eksempler (ref kapittel om sikringspinner / nåler) Både sikringsbolt og låsing skal sikres i umiddelbar nærhet av feste Alle forbindelser mellom element i rekkverk skal være festet med gjennomgående bolter og låsemutter Bruk av settskruer er ikke en anbefalt løsning for permanente rekkverk Rekkverk og festepunkt for nedfellbare og flyttbare rekkverk, må inspiseres regelmessig for å ivareta tilfredsstillende sikring og funksjonalitet. referanser: en iso , norsok d 001, norsok C 002, norsok s 002 og arbeistilsynets forskrift; Bestillingsnummer 170 med veiledning Forebygging av FG 51

52 Sparkelister 52 Forebygging av FG

53 Det er i industrien avdekket tilfeller der sparkelister mangler i sin helhet eller eksempelvis at avstanden mellom list og dekk er for stor. Beste praksis Dekk, gangveier og plattformer skal ha sparkelister med minimum høyde på 100mm Alle trinn på trapper skal ha sparkelister med minimum høyde på 50mm Likeledes skal alle trappeavsatser ha sparkelister med minimum høyde på 100mm Åpning mellom dekk / grating og sparkelister skal ikke overstige 10mm. referanser: en iso , norsok d 001, norsok C 002, norsok s 002 og arbeistilsynets forskrift; Bestillingsnummer 170 med veiledning Forebygging av FG 53

54 Svingporter 54 Forebygging av FG

55 På mange svingporter er det montert hengsler som verken har den nødvendige materialkvalitet eller dimensjonert styrke for å ivareta tiltenkt funksjon over tid. Mange eldre porter mangler også integrert sparkelist. Beste praksis Porter skal være av samme styrke som omliggende rekkverk Porter skal være sikret mot avhekting Porter skal åpnes inn mot plattform eller dekk Porter skal være utformet slik at de går tilbake og forblir i lukket posisjon På flytende innretninger, bør det vurderes å montere låseklaff slik at porten kan låses i lukket stilling Sparkelist skal være integrert i port Hengsler bør fortrinnsvis være integrert som en del av svingport Svingporter inspiseres og vedlikeholdes på regelmessig basis for å sikre tilfredsstillende funksjonalitet. referanser: en iso , norsok d 001, norsok C 002 og norsok s 002 Forebygging av FG 55

56 leidere Det avdekkes i industrien skader på leidere og ryggbøyler grunnet kollisjoner med bevegelig utstyr. I tillegg avdekkes det sprekker i ryggbøyler, spesielt i boretårn. 56 Forebygging av FG

57 Beste praksis Leidere med høyde over 9m skal ha hvileplan for hver 6m eller utstyres med fast fallsikringsanordning Ryggbøyle skal være installert på leidere over 3m, og på lavere leidere der det er fare for fall til lavere nivå Ryggbøylen skal starte maksimalt 2,2m over dekk / gulv. Minimer avstand mellom øvre del av rekkverk og nedre del av ryggbøyle, evt. med ekstra beskyttelse der det er fare for fall til lavere nivå Ryggbøylen skal slutte minimum 1,1m over øvre nivå Ryggbøylen skal ha en diameter på minimum 70-80cm Leidere på over 6m bør ha hvileplan. De vil da være i tråd med arbeidstilsynets tilrådning Skader og deformasjoner må innrapporteres og utbedres snarest mulig Leider og ryggbøyler inspiseres regelmessig for å avdekke eventuelle sprekker/ skader. referanser: en iso punkt 1 og 4, norsok d 001, norsok s 002 og arbeistilsynets forskrift; Bestillingsnummer 170 med veiledning Forebygging av FG 57

58 Lyskastere 58 Forebygging av FG

59 Mange lyskastere offshore er ikke sikret forsvarlig mot fall og / eller kollisjon med bevegelig utstyr. Beste praksis Lyskastere bør plasseres slik at de ikke står i fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last skal lyskastere enten beskyttes av forsterkede bøyler eller utrustes med sikringswire Lyskastere utrustes med sekundær barriere. Innfestningspunkt for kjetting eller wire bør være integrert, eksempelvis øyebolter som er gjenget inn i lyskasterhuset Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Lyskasterens og evt. tilhørende trafos festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Luke for skifte av lyspære hengsles eller sikres med wire mot lyskasterhus Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 59

60 Lysarmaturer 60 Forebygging av FG

61 Det har vært flere alvorlige hendelser hvor både deksel og armaturhus har løsnet og falt ned. Beste praksis Lysarmatur bør plasseres slik at de ikke står i fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last Lysarmaturens festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Innfestningsbraketter i begge ender av armatur utstyres med hull for innfestning av sikringswire Batteripakke utstyres med sekundær barriere Jordingskabel bør festes innvendig slik at denne kan fungere som sekundær barriere Ved el-forsyning kun fra en side sikres motsatt ende med sikringswire over gangveier og lignende trafikkerte områder Deksel bør ha hengsler som kan monteres på begge sider Komponentskinnen bør være hengslet og kunne sikres forsvarlig i lukket posisjon Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 61

62 Navigasjonslys 62 Forebygging av FG

63 Beste praksis Navigasjonslysets festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Innfestningsbrakett utstyres med hull for innfestning av sikringswire Luke for elektrisk kobling bør ikke kunne løsnes i sin helhet Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Navigasjonslys med slissespor for innfestning mot struktur anbefales ikke Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d-001 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 63

64 CCTV kamera 64 Forebygging av FG

65 Det er i industrien avdekket tilfeller der CCTV kamera ikke er forsvarlig sikret. Beste praksis (integrert løsning med sikringswire) Kamera monteres slik at det ikke står i fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last I områder med kranaktivitet skal kameraet beskyttes med beskyttelsesbøyle Kamerahuset festes inn mot brakett og struktur på en slik måte at innfestningsbolter kan låses forsvarlig Innfestningspunkt for sikringsmidler bør være integrert som en del av kamerahus og brakett Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, relatert til opptredende fallenergi, bør foreligge Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 65

66 66 Forebygging av FG

67 Beste praksis (ikke integrert løsning) Kamera bør monteres slik at det ikke står i fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last skal kamera enten beskyttes av forsterkede bøyler eller utrustes med sikringswire Kamera utrustes med to uavhengige barrierer på både kamerahus, motorstyringsdeler, viskermotor og linsedeksel Kamerahus og motorstyring festes inn mot brakett og struktur på en slik måte at innfestningsbolter kan låses forsvarlig Innfestningspunkt for sikrings midler bør være integrert i kameradelene. Alternativt kan egne klammer benyttes som innfestningspunkt Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Ved ny installasjon eller montering av sikringsmidler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 67

68 Kranbom kamera 68 Forebygging av FG

69 Det har i industrien oppstått flere hendelser der krankamera har blitt truffet av krankulen under løfteoperasjoner. Beste praksis Kran bom kamera utrustes med to uavhengige barrierer Kran bom kameraets festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Innfestningspunkt for sikringswire skal være integrert som en del av kamerahus gjennom egne festepunkt. Alternativt kan egne klammer festes rundt kamerahus Sikringswire bør løpe fra kamerahus gjennom brakett som holder kamera, videre gjennom innfestingsbrakett før denne festes forsvarlig i kranbom struktur Beregninger på innfestingspunkt og sikringsmidler, relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 69

70 Høyttalere 70 Forebygging av FG

71 Beste praksis Høyttalere bør plasseres slik at de ikke står i fare for å bli truffet av bevegelig utstyr Høyttaleres festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr / last skal høyttalere enten beskyttes av forsterkede bøyler eller utrustes med sikringswire Beregninger på sikringsmiddel og innfestingspunkt, relatert til opptredende fallenergi bør foreligge Ved ny installasjon eller montering av sikrings midler på eksisterende utstyr bør brukermanual / vedlikeholdsinstruks foreligge eller utarbeides. Instruksen bør også omhandle sikringsmidlene. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 71

72 Koblingsbokser og skap montert i høyden 72 Forebygging av FG

73 Det er i industrien avdekket feil ved plassering av koblingsbokser og skap, mangelfull oppheng / innfestning, samt manglende sikring av luker, dører og deksel. Beste praksis Koblingsbokser og skap plasseres slik at de ikke er til hinder for ferdsel, evakuering eller bevegelig utstyr Valg og dimensjonering av oppheng / innfesting og sikringsmidler må være iht. beregnede laster og kjente potensielle ytre påkjenninger Festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere Ved fare for å bli truffet av bevegelig utstyr skal utstyret enten beskyttes av forsterkede bøyler eller utrustes med sikringswire Deksel sikres ved at festemidler er låst mot utskruing og at deksel er sikret med eksempelvis wire eller kjetting Hengslede luker / dører sikres mot utilsiktet avhekting og låseanordning skal ha sekundær barriere mot åpning Som et minimum, skal leverandørens installasjons og vedlikeholdsinstruks (brukermanual) følges. referanser: norsok d 001, norsok s 002 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 73

74 Kabelgater 74 Forebygging av FG

75 Beste praksis For innfestning og sammenføyning benyttes kun anbefalte bolteforbindelser På instrument rør i kabelgater benyttes rørklammer med skrueforbindelser for funksjonell og sikker låsing Ved innfestning av kabel support system mot struktur må potensialet for galvanisk korrosjon vurderes og eventuell isolasjon foretas Installasjonsinstruks må gi veiledning om korrekt montering av sammenføyninger og innfestninger Vedlikeholdsinstruks må inneholde veiledning om nødvendig vedlikehold / ettertrekking og inspeksjon av både elektrostål og bolte- / skrueforbindelser. referanser: norsok s-002, sfs anbefaling; 001/2001 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 75

76 Vindvegger 76 Forebygging av FG

77 Det er i industrien avdekket mange tilfeller av skade og løse vindveggplater. Dette skyldes både mangler ved monteringen og ytre påvirkning (kollisjoner med bevegelig utstyr og vær/ vind). Beste praksis Vindveggsplater skal festes inn mot egen support / struktur og aldri i hovedstruktur Vindveggplater skal være avstivet av horisontale stålbjelker i tråd med dimensjonerende laster Områder utsatt for kollisjoner skal ha kraftigere hjørnebeslag Den foretrukne metode for all innfesting er gjennomgående bolter med skiver og låsemuttere Installasjonsinstruks må gi veiledning om korrekt montering av sammenføyninger og innfestninger Det må foreligge veiledning om nødvendig vedlikehold og inspeksjon av vindveggplater og innfestninger. referanser: norsok C-002 Forebygging av FG 77

78 Skilt 78 Forebygging av FG

79 Metoder for innfestning og oppheng av skilt viser seg i mange tilfeller å ikke være tilfredsstillende. Beste praksis Arbeidstilsynets krav til skilting skal følges Skilt, brakett og rammer til skilt må være forsvarlig festet, og rammene bør være av metall Der hvor underlaget tillater dette bør skiltrammer festes med gjennomgående bolter med låsemuttere Festebolter mot brakett og struktur utrustes med sekundær barriere For identifisering av rørsystemer anbefales påmalt eller påklistret merkeskilt. I de tilfeller hvor temperatur ikke tillater dette, bør merkeskilt festes med plastbelagde stålbånd. referanser: norsok d-001 og arbeidstilsynets forskrift; Bestillingsnummer526 - kap.3-10 og 11. Forebygging av FG 79

80 Ventilhendler og ratt montert i høyden 80 Forebygging av FG

81 På manuelle ventiler avdekkes ofte ratt og hendler som ikke er forsvarlig sikret. Beste praksis Ventilratt og hendler skal være utrustet med sekundær barriere På fast installerte ventilhendler og ratt bør det fortrinnsvis benyttes mutter og splittpinne i ventilaksling. (Nordlock og Nyloc muttere kan også benyttes der dette er hensiktsmessig) - På større hendler og ratt bør splittpinne erstattes med bolt og låsemutter Flyttbare hendler og ratt bør når disse benyttes sikres - Når de ikke benyttes, bør hendler og ratt lagres på et egnet og sikkert sted I de tilfeller hvor det benyttes Seegerring som låsing / sikring, bør en på bakgrunn av evt. korrosjon og / eller mekaniske skader, foreta hyppige inspeksjoner / vedlikehold På ratt som kun er sikret med settskrue, erstattes settskrue der det er mulig med gjennomgående bolt med låsemutter Sikringswire med låsbar karabinkrok kan være et alternativ der sikringsmetoder nevnt ovenfor ikke kan benyttes. referanser: sfs anbefaling; 001/2001 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 81

82 Låser på isolasjonskapsling 82 Forebygging av FG

83 I industrien har det vært flere tilfeller der isolasjonskapsling har falt ned fra høyden grunnet vibrasjoner / sterk vind. Beste praksis Isolasjonskapsling monteres slik at låsene ikke kan åpnes eller løsne utilsiktet Låser sikres med sekundær barriere, enten med en liten bolt med låsemutter, eller en rustfri splittpinne gjennom sikringshullene i låsene Vedlikeholdsrutinene må sikre at kapslingene til en hver tid er i forsvarlig stand. referanser: sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 83

84 Midlertidig / fast lagring av gassflasker lager stativ med skrudde sikringsbøyler Midlertidig lagring, sikret med kjetting 84 Forebygging av FG

85 Gassflasker midlertidig lagret langs eksempelvis rekkverk, er ofte dårlig sikret med tau eller lastestropper. Beste praksis Lagring av gassflasker skal ikke være til hinder for ferdsel Gassflasker lagres og sikres på en trygg måte Faste lager for gassflasker må risikovurderes Gassflasker som lagres midlertidig sikres med kjetting Faste lagringsstativ skal være utrustet med sikringsbøyle / kjetting. referanser: norsok s-001 og norsok s-002 Forebygging av FG 85

86 Kasteblokker 86 Forebygging av FG

87 Beste praksis Blokker skal være utstyrt med to barrierer i oppheng og to barrierer i aksling Det skal være etablert et vedlikeholds program i tråd med bruksavisning hvor krav om at blokker, sjakler og løfteører skal være gjenstand for 12 mnd kontroll av sakkyndig person dokumenteres. Blokker skal demonteres etter ønske fra sakkyndig person eller iht. produsentens anbefaling, men dog minimum en gang hvert 5. år Kasteblokker og opphengs sjakler bør fortrinnsvis merkes med farget strips som har årets farge. Det skal etableres kompetansematrise iht. NORSOK for personell som skal vedlikeholde og operere kasteblokker. referanser: norsok r-003, norsok r-005 og sfs anbefaling; 014/2004. Forebygging av FG 87

88 Umbilical roller sheaves (Bananskiver) 88 Forebygging av FG

89 På bakgrunn av mangelfull sikring av ruller i banan-skiver har det i industrien vært flere alvorlige hendelser hvor disse har løsnet og falt ned. Beste praksis Bananskive skal være underlagt et vedlikeholdsprogram og minimum 12 mnd kontroll, i tråd med produsentens anvisninger Ruller sikres med to uavhengige barrierer. For eksempel gjennomgående bolt med mutter og splittpinne Bananskive benyttes kun til det formål den er levert for, det vil si bruk for oppheng av wire er ikke tillatt Installering av navlestreng (umbilical) bør skje på dekk og support rollers skal reinstalleres og sikres Det bør foreligge eller utarbeides brukermanual / vedlikeholdsinstruks for utstyret. Instruksen skal også omhandle sikringsmidlenes montering og vedlikehold Skive og oppheng bør fortrinnsvis merkes med farget strips av årets farge. referanser: norsok r-003 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 89

90 Hengende slanger Sikring av hengende slanger, og da spesielt høytrykkslanger er en sikkerhetsrisiko ved feilmontering og mangelfullt vedlikehold. 90 Forebygging av FG

91 Beste praksis Utstyrs leverandørens installasjons anvisninger og tekniske beskrivelse skal følges Klammer skal monteres der det er merket på slangen: Attach safety clamp here, og være faste Sikringskjetting monteres så kort, og rett opp som mulig for å unngå sleng og fall energi Slangesikring og opphengs punkt skal være dimensjonert for å ta opp de maksimale laster som genereres ved et slangebrudd. Beregningene skal dokumenteres Nødvendig resistans mot slitasje, kjemikalier, varme og UV stråling må dokumenteres Sikringsmiddel kontrolleres og merkes på lik linje med normer for løfteutstyr Brukermanual / vedlikeholdsinstruks bør i tillegg til korrekt montering, gi veiledning om nødvendig vedlikehold og inspeksjon av slangesikringen. Forebygging av FG 91

92 lastbærere Det har vært avdekket alvorlige forhold knyttet til bruk og forsendelse av lastbærere. trucklommer og tak trucklommer, rammer, tank og tanktopp trucklommer, rammer og topp 92 Forebygging av FG

93 Beste praksis Løfteskrev skal ha nødvendig sertifisering, være uskadet og uten snurr. Tillatt last skal ikke overskrides og sjakler skal være utstyrt med mutter og splittpinne Lastbærer skal ha nødvendig identifikasjon og sertifiserte løfteører Løfteører, dører, hengsler og lås skal ikke være deformert / skadet Tillatt last i containere og basket skal være godt fordelt og forsvarlig sikret ved avstempling, bruk av spennsett, surring og nett (basket). Spennsett skal ikke ligge mot skarpe kanter, eventuelt bruk av polstring. Tyngre gjenstander skal plasseres nederst På lastbærere med montert utstyr som pumper, tanker, vinsjer ol. skal det kontrolleres at ikke noe utstyr stikker på utsiden av rammen Tanker skal ha sikrede og plomberte mannlokk / ventiler. Alt av påmontert utstyr (rister, luker, plater etc) skal være sikret forsvarlig. - Det skal kontrolleres at det ikke ligger løse gjenstander i gaffeltruck lommer eller på topp av lastbærer eller last - Ved transport til-fra lokasjon skal utsjekking dokumenteres (signatur). referanser: dnv 2.7.1, ns-en 12079, norsok r-003, norsok r-005, sfs anbefaling; 024/2008 og olf retningslinje nr. 116 Forebygging av FG 93

94 korrekt bruk av sjakler sikker bruk av sjakkel. Begrensninger. illustrasjon for sjakler Wll 8,5t. på mindre sjakler skal last fordeles over hele bolten eks: Belastes en sjakkel med Wll 10,5t, med last på kun 40% av sjakkelboltens lengde, er Wll redusert til: 10,5x0,8=8,4t 94 Forebygging av FG

95 Beste praksis Sjakler skal være sertifisert, CE-merket og godkjent, dvs. ha årets farge (fortrinnsvis ved bruk av farget strips) Sjakler skal være utstyrt med to barrierer; mutter og splittpinne Sjakler skal kun benyttes til det formål, og på den måten de er tiltenkt Bruker skal sette seg inn i de begrensninger og retningslinjer som eksisterer for bruk Sjakler er konstruert for å oppta belastning i bunnen på bøylen og jevnt fordelt på sjakkelbolten Dersom sjakler utsettes for belastninger andre steder, vil dette gi reduksjon i kapasiteten som må tas hensyn til ved bruk Sjakkelbolten bør utsettes for minst mulig punktbelastning På sjakler med kapasitet over 8,5t, og på sjakler med stor åpning, kan imidlertid reduksjonsfaktorer vist på nederste bilde benyttes for å unngå deformasjon av sjakkelbolten. referanser: norsok r-cr-002, norsok r-003 og norsok r-005 Forebygging av FG 95

96 korrekt bruk av øyebolter /øyemuttere Belastning på grade 80 øyebolter; ved bruk se egen løftetabell oppgitt Wll riktig galt illustrasjon av riktig og galt montert øyebolt. nb! kun grade 80 (eller bedre) øyebolter skal benyttes offshore. 96 Forebygging av FG

97 Beste praksis Øyebolter / øyemuttere skal være sertifisert, CE-merket og godkjent, dvs. ha årets farge (fortrinnsvis ved bruk av farget strips) Øyebolter / øyemuttere skal kun benyttes til det formål, og på den måten de er tiltenkt Bruker skal sette seg inn i de begrensninger, og retningslinjer som eksisterer for bruk Øyebolter / øyemuttere for bruk offshore skal være minimum grade 80 Øyebolter / øyemuttere for bruk onshore bør være minimum grade 80 Grade 80 øyebolter / øyemuttere er merket med tillatt belastning i mest ugunstig retning, dvs. 90º på festebolten Øyebolter / øyemutter skal skrus godt til før bruk Produsent installerte øyebolter / øyemuttere er normalt beregnet for bruk til inn / utmontering av de enheter de er montert i, for eksempel girkasser, pumper, motorer og ventiler Øyebolter / øyemuttere skal fjernes etter bruk, og gjengene i utstyret de har blitt benyttet i preserveres med for eksempel grease og en plastpropp. referanser: norsok r-cr-002, norsok s-002 norsok r-003 og norsok r-005 Forebygging av FG 97

98 Reoler og lagring 98 Forebygging av FG

99 Reoler for lagring av materiell og utstyr er ofte ikke utformet slik de sikrer en trygg oppbevaring / lagring. Beste praksis Sikre at lagring i moduler blir tillatt på en kontrollert og sikker måte m.h.t. varetype, lagringsvarighet, lagringsareal, renhold og ryddighet Lagringen må ikke utgjøre hinder for fremkommelighet og evakuering i modulen Lagret materiell skal ikke hindre tilkomst til nødutstyr Reoler og lagringsplasser må være utformet slik at utstyr ikke utilsiktet kan falle ned til underliggende nivåer Det tyngste utstyret bør lagres nederst På mobile enheter skal reoler og lagret materiell sjøsikres. Reoler skal i tillegg ha slingrekant. referanser: norsok s-001 og norsok s-002 Forebygging av FG 99

100 Unødvendig utstyr i høyden 100 Forebygging av FG

101 Det forefinnes utstyr i høyden som ikke er i bruk. Det er et risikopotensial forbundet med slikt utstyr, da utstyr som ikke er i bruk gjerne utelates i etablerte inspeksjons- og vedlikeholdsrutiner. Beste praksis Foreta en regelmessig gjennomgang av hvilket utstyr en har behov for, og hva som kan fjernes Gjennomgangen bør belyse hvorvidt utstyr bør flyttes for å minske risiko for sammenstøt med bevegelig utstyr Inspeksjons- og vedlikeholdsrutiner bør revideres regelmessig. Gjennom dette sikrer en at inspeksjon og vedlikehold av gjenværende utstyr blir ivaretatt. Konsekvent foreta avslutningskontroll for å sikre at utstyr / materiell ikke er gjenglemt i høyden. referanser: sfs anbefaling; 001/2001 og sfs anbefaling; 024/2008 Forebygging av FG 101

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER

HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER HMS DIREKTIV 4 LØFTEOPERASJONER LØFTING Direktiveier pr. 01.01.2015 Svein Harald Hetland Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål

Detaljer

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte

1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Kapittel 01 1. Løfteinnretninger - bruk og virkemåte Løfteinnretning er betegnelsen på en sammenbygd enhet med eller uten horisontal forflytning av lastkrok, som brukes

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT)

ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FELLES MODELL FOR ARBEIDSTILLATELSER (AT) Nr.: 088 Gjeldende fra dato: 29.09.2003 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 01.03.06 Side: 2 1. INNHOLD 1 Innledning...4 1.1 Formål, omfang

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

Kontroll. arbeidsutsyr

Kontroll. arbeidsutsyr Best. nr. 001 Kontroll av arbeidsutsyr Desember 2007-1 - Forord For å få en forståelse av dagens sakkyndigordning og forskrifter til arbeidsmiljøloven er det etter KTFs syn viktig at man kaster ett tilbakeblikk

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer