Eidsvoll Venstre Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidsvoll Venstre Venstre"

Transkript

1 Lokalvalgsprogram Eidsvoll Venstre Venstre Eidsvoll - ikke bare et sted å bo, men også et sted å leve! EIDSVOLL 1

2 Fakta og ideologi Kunnskap, fakta og verdier er alle viktige elementer som danner grunnlaget for vårt politiske virke. Venstre kombinerer frihet for den enkelte med ansvar for fellesskapet. Frihet gir grobunn for kreativitet og skaperkraft. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. For Eidsvoll Venstre er det viktig at Eidsvoll kommune ikke bare skal være et sted å bo, men også et sted å leve. Mennesket i sentrum, livskvalitet i alle livets faser skal være utgangspunktet for kommunal planlegging og utvikling. Befolkningsprognosen viser at kommunen i kommende periode har et svært stort investeringsbehov. Det blir spesielt viktig å tenke langsiktig og helhetlig. Vi må øke skolekapasiteten og forbedre skolebygg. Samtidig skal vi sikre kvaliteten på innholdet i skolen gjennom framtidsrettet læring. I tillegg mener vi at skolene trenger administrative løsninger, rutiner og ressurser som frigir tid til læring. Vi må passe på at investeringer innenfor skolesektoren ikke reduserer kommunens tilbud på øvrige områder. Utfordringen for politikerne i Eidsvoll, blir i hovedsak å lage en utviklingsplan som mer detaljert beskriver hvilken utvikling vi ønsker i de ulike delene av bygda vår. Eidsvoll Venstre ønsker at dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med innbyggerne i henhold til en modell beskrevet på Knut Bakkehaug 1.kandidat 2

3 Hva er viktig for deg? Hva er situasjonen for Eidsvoll? Politikerne som overtar styringen av Eidsvoll Kommune etter høstens valg, vil møte en ny-organisert administrasjon og en ny politisk organisering. Omorganiseringen er vedtatt av kommunestyret etter et omfattende tverrpolitisk samarbeid. Eidsvoll Venstre mener kommunens nye organisasjon gir et optimistisk og spennede utgangspunkt for de nyvalgte politikerne. I handlingsplan og årsmeldingen for 2010, vil interesserte få et godt og tydelig bilde av kommunens situasjon og utfordringer i årene som kommer. Ikke ukjent vil kommunen få et betydelig antall nye innbyggere. Samtidig er Eidsvoll Kommune i en litt spesiell situasjon sammenlignet med andre kommuner. Iflg. prognosene har vi hatt vår topp når det gjelder behov for sykehjemsplasser og behovet antas redusert i kommende 4-årsperiode. Derimot har vi behov for flere plasser og hjelp til personer med psykiske problemer, rus og demens. Understøtte arbeidet med å utvikle organisasjonen til å bli enda mer profesjonell, tydelig og attraktiv. Vi konkurrer om arbeidskraft på de fleste områder. Kvaliteten på våre offentlige tjenester er avhengig av en serviceorientert og kompetent arbeidskraft. Dyktige ledere og videreutdanning innenfor både skole og helse vil være avgjørende for å holde kommunens ansatte i takt med tiden. 3

4 Ti grunnleggende prinsipper Eidsvoll Venstres 10 prinsipper for politisk arbeid: 1) Fostre kreativitet: Alle mennesker har noe kreativt i seg. Liberale kommuner stimulerer gjennom hele oppveksten skaperkraft og det å våge å prøve. I barnehager og skoler, elev- og ungdomsbedrifter, og gjennom kulturskoler og frivillige foreninger dyrkes kreativitet og skaperglede, hånd i hånd med takhøyde og toleranse. Det skaper det gode næringsklimaet. 2) Uavhengighet og likebehandling: Venstres folkevalgte arbeider for våre innbyggere og knytter seg aldri til bestemte utbyggere eller næringsinteresser. Vi sier nei til alt som kan minne om personlige fordeler. Vi forsøker alltid å behandle like saker likt, og sørger for at flere bedrifter får anledning til å konkurrere om å levere de beste løsningene. 3) Utvikle attraktive plasser å leve: Flinke folk ser seg ikke bare om etter bra jobber, men gode steder å leve. Derfor satser Venstre på by- og stedsutvikling med mennesket i sentrum. Det skjer gjennom åpne planprosesser, i dialog med næringsliv og interessenter, der innbyggerne likevel har initiativ og styring. Når planen er ferdig, gjennomfører vi gjerne prosjektene som privat-offentlige partnerskap der private aktører velges etter konkurranser. 4) Servicekommuner: Rask og god saksbehandling er viktig for bedriftene. Plan- og byggesaksavdelinger må ha nok kapasitet og kompetanse til at saker blir ferdige innen rimelig tid, etter lovens frister og uten saksbehandlingsfeil. Vi vil videreutvikle kommunens servicetorg som tar imot og følger bedriftens henvendelser gjennom administrasjonen. Liberale kommuner bryr seg om framtida og tar spesielt godt imot og gir veiledning til etablerere og andre med nye ideer til verdiskaping. 5) Lytte og teste: Noen bedrifter er flinke til å kontakte kommunen og noen er også store nok til at kommunen kontakter dem. Venstre sørger for at de små bedriftene, som ofte verken har tid eller ressurser til å påvirke kommunale rammevilkår, også blir hørt, gjennom åpne dialogmøter eller på andre måter. Gode kommuner tester forslag til regelverk på mange bedrifter og bruker responsen til å forenkle og forbedre før det blir vedtatt. 6) Fond som fødselshjelper: Et etablererstipend, et utviklingstilskudd og framfor alt tilgang på risikovillig kapital kan være avgjørende for om en god, kommersiell idé blir prøvd ut i praksis. Venstre mener kommunen bør ha et nærings- eller utviklingsfond, 4

5 der avkastningen blir brukt til å støtte nyskaping. Kommunen bør legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er kjente og tilgjengelige i kommunen. 7) Samspill med universitet og høgskoler: Forskning er en hovedkilde til innovasjon og nye bedrifter, mens evne til å se kommersielt potensial ofte er mangelvare i akademiske institusjoner. En kommune med sterk påvirkning av Venstre-politikere, arbeider aktivt for å skape møteplasser mellom næringsliv og akademia, stimulerer til etablering av nettverk og legger til rette for at gode ideer tas videre. 8) Åpen for det nye arbeidslivet: Kommunene på Øvre Romerike, bør gå gjennom innkjøpsreglement og andre regelverk for å sikre at mindre og nye virksomheter, enten de er enkeltpersonforetak, små aksjeselskaper eller organisert på annet vis, ikke utelukkes fra å delta i konkurranser om leveranser til det offentlige. Der det er mulig, bør kommunene sørge for at offentlige innkjøpskonkurranser kan deles opp slik at også mindre bedrifter kan gi tilbud. Der det offentlige driver virksomhet i konkurranse med private, skal vilkårene være like. 9) Forberedt på grønn framtid: Alle store, framtidsrettede bedrifter er godt i gang med å tilpasse seg strenge miljøkrav som må komme, og noen er enda bedre: De beste har funnet ut at de både kutter kostnader og tjener mer penger gjennom grønn omstilling og innovasjon. Enkelte kommuner forsinker omstilling i eget næringsliv ved ikke å stille grønne krav, mens liberale kommuner taler tydelig om hva som trengs for å være konkurransedyktig i framtida. En metode er å varsle at det om noen år fram i tid bare vil bli kjøpt inn varer og tjenester fra bedrifter som er Miljøfyrtårn eller har en annen form for enkel miljøsertifisering, samtidig som kommunen legger til rette for at det er lettest mulig for bedriftene å sertifisere seg. 10) God infrastruktur i bunnen: Tilgang på nye næringsarealer, godt vedlikeholdte veier, effektivt kollektivtilbud, rask og god bredbåndskapasitet og et oppgradert og klimatilpasset vann- og avløpsnett er eksempler på infrastruktur og tjenester som må være på plass for at kommunen skal være attraktiv for næringslivet. Dette er store oppgaver og viktige oppgaver. Verdiskaping i framtiden krever derfor framsynte politikere og tilstrekkelige investeringer allerede i dag. Venstres næringspolitikk kjennetegnes av like stort fokus på det som må skapes som det som allerede er etablert. 5

6 Tettstedsutvikling i Eidsvoll Har handlet om å ha nok arealer til boliger, for lite vekt på å utforme boligområdene slik at de ikke tar matjord, lett tilgang til skole, grøntområder og sosiale møtesteder. Det er har vært lite eller ingen fokusering på at menneksene som bor der skal ha høy livskvalitet, tilgang etc etc. Dal/Råholt-området er prekært. Sundet er kommunes sentrum en kvaliteter som vi tror venter på en langsiktig og forutsigbar plan. Sundtoppen videreutvikles som parkområde, med adgang til strandpromenade og tilrettelegging for serveringssted i nærheten. Skjoldnestangen serviceanlegg for biler og båter og vurdere muligheter for en badeplass med noe grøntareal. Lett å komme til andre kommuner, Lett å komme til oss. Offentlig kommunikasjon og vil jobbe med fylkeskommune for å sikre veier og offentlig kommunikasjon. Jobber sammen med Venstre i våre nabokommuner for å få til det. Ringbuss og togtilbud, Langset, tur/retur Jessheim. Vi ønsker offentlig kommunikasjon og veier som gjør det enkelt for folk. Plansmie i samarbeid med innbyggerne. Ikke bare bo, men også leve. Vi skal sikre gode oppvekstmiljøer, samtidig som det også skal være et sted å leve for alle aldersgrupper, både friske og syke. Det er ikke nok å dedikere arealer for boligutbygging. Eidsvoll Venstre mener det er vel så viktig å sørge for at boligområdene er varierte og planlagt for høy trivsel. Eidsvoll har nok areal som er uegnet til matproduksjon og vi mener derfor det er unødvendig å bruke landsbruksjord til boligbygging. I sammheng med utviklingen i sundet må se på skole og vurdere om barneskolen bør flyttes i et arbeidsprosjekt med videregående og ungdomskolen. Løse trafikkproblemene Vurdere 1-4 skoler for å lage gode nærmiljøer og kortest mulig vei, slik at de minste barna får mulighet til å gå på mindre skoler, nærmest mulig der de bor. Tenke på elevene, ikke bare antall skoleplasser. Alle tettstedene våre har behov for et omfattende planarbeid. Bygda vår har mange kvaliteter og det er svært viktig at arbeidet med en langsiktig plan starter umiddelbart. I dette arbeidet legger vi avgjørende vekt på å tenke livskvalitet og planlegge med utgangspunkt i menneskene som skal bo og leve der. Involvering slik det er beskrevet på sikrer mangfold, kreativitet og at stedene utformes slik at det blir tilgang på gode tilbud, sosiale møtesteder og andre forhold som de som bor der mener er viktig nå og i framtiden. Gang og sykkelveier. Investeringer på veier og kommunikasjon 6

7 innen i kommunen, samarbeid med nabokommuner slik at det blir enklere å reise mellom tettstede på Romerike. Det finnes et mangfold i og utenfor kommunen, bør være enkelt å bruke tilbud i egen og andres kommuner. 7

8 Helse og omsorg Samhandlingsreformen betyr at kommunen får ansvar for alle som er for dårlige til å bo hjemme uten tilsyn, men som er ferdig behandlet på sentralsykehuset. I tillegg pålegges kommunen mer ansvar for forebyggende helsearbeid. For å klare dette, er vi helt avhengig av å arbeide godt sammen med de andre kommunene på Øvre Romerike. Vi vil understøtte det arbeidet som er iverksatt og bidra til demokratiske innflytelse. Derfor er Eidsvoll Venstre veldig opptatt av at det ikke bare skal være et administrativt samarbeid men også et politisk samarbeid mellom kommunene. Dette er for dårlig i dag. I denne perioden har vi iflg. befolkningsprognosen, tilstrekkelig antall sykehjemsplasse for eldre. Det vi skal forbedre er å sørge for at vi har en kommune der folk kan holde seg friske gjennom et aktivt friluftsliv og kulturtilbud. Her har Eidsvoll flinke ildsjeler og et riktig org.tilbud, vi må sikre ivaretagelse og opprettholdelse, gjøre det enkelt å være frivillig. Tett dialog og involvering i planarbeid, jenvlige møter for å diskutere utfordringer og muligheter i vår kommune. Livssynsnøytralt sermonirom, Eidsvollhallen, turområder, grøntanlegg, frivilligheten, ildsjeler, møtesteder, variert tilbud. Helse handler om trivsel. 8

9 Skole og barnehage Tenke barnehagebehov i samarbeid med private aktører, opprettholde en sunn balanse mellom offentlig og private og tenke 1-4 skoler sammen med barnehageplanleggingen. Tis eic totatium, comnimus, conseque que volupta eptatur itatur seque consedis expe non nonem. Ditatem sam resse ad magnati denime placeaquaepe aut volore ommolorpos imil elent asperunt as ad expel ipieni sapiducia qui aute omnihit iur moluptur, cor abo. Em volorernam, et rehentiunt estorrovid quiatio. Ita enectatiam de si ratur ma peribus quatusapic te nullesc iendae ratendae. At officiusam ut ut ea voluptasimi, senti re, id quat am endant ut moluptaturit aut quid que dollorepudae latquam, cones dis aut a dis que nisqui alit, quid min rem ut ommolor accatem eum doluptium consedi tiatiam, nis adisi ut eos dolupta quatur as qui vidunti asimus ut pa derumendici dit eum fugiasperis ad mod eostiat quatemque mo quistiis et aut alis et aut quo conseca borpore voluptaecum, volupta tiissi il inctatusdae verferundae. Ut occum quamus. Nam lam, conse sunt optatus, totam sitatum velluptatus demostiae consequi blabore inus. Hentinum rest iur mos expel id quae pliquidiam auda nis magnatur? Quid quissimi, nuscili quidel et aut dolum inis secti suntem venihit, quas et autet, es qui officatus. Ant, cusdae que voloressi odigent eriti del mo vellupt aturias non re maior am, et et id quae doluptio odiaturia volorernam fuga. Itae nati ratur am, sere cus atet litibust, quas archilit ut exped maiorae volor maximporit aliquatas el escidus dolo volo vendi rem vendam quideliquiae ommolor simi, quo et magnat por aut dolorectes nat offici nemporpores is et erectotatet et pore es quis porrument facculpa de poreicia velia quam alitas im facimax imaios et, te andior autatem. Accae voluptiat. Bus, odipient, utatius, to et est, aut unditintempe cullece rnatendicat modis es esti nestis adiciistiis pore, sequia del mincto voluptas ut eos aute etur? Oluptatur, nemquatem ea sequae. Itaspiti dolorro tem qui quunda aut quundis deles est, esciis atem audam, odi temporporro vita volestiam sum que que comnisciet volecaborit, sectur, conseratqui dolorem litat. Bea nos verum vid que non pratatur autem aut elentotae nus. Cepelitae consedit, offic tota is eatur maiosam 9

10 Internett og teknologi Alle skal ha gode muligheter til å bruke teknologi i eget hjem.. Alle skal ha gode muligheter til å bruke teknologi i eget hjem. Utvikle tjenestetilbudet slik at det er tilgjengelig 24 timer i døgnet gjennom gode teknologiske løsninger. Alle søknader skal kunne leveres og håndteres via nettet. Bruke teknologien for å skape gode tjenester, sørge for at teknologien ikke blir et problem, men en glede. Derfor viktig å ta utgangspunkt i brukerne. Lett å bruke, sikkert og effektivt. Næringsutvikling og miljø. Arealbehov. Det viktigste er muligheten til å etablere egen arbeidsplass, mangfold og muligheten til å arbeide på Romerike. Romerike, med infrastruktur slik at vi også kan finne vår arbeidsplass og arbeidsgivere kan sikres arbeidsressurser. 10

11 Å være liberal Grunnlaget for Venstres politikk. Deri sinciendis earum fuga. Et et lit facepud andandi ut qui invelit, ommost eate sum volore volupis di dolupta quamet vendio iducil ma consece ssusamus ari ut ea sum illab iusciet, inullectore, sincidelles et rem apidiss usamet velessum si resti accatquatur, voluptata eni bla sed ullore eictor sum et ab inum arum quae soluptat est, veritia solectet autemqui simusa earum ent que experum ernamus, sumquat ecaepro tem. Optaectempor re ne doloraturem quis doluptam, ist, sant quam iumqui assum con pliquo ea volum, corum quaesti dunt voluptius quid que voluptati beatqui nempero vitionseque volore voluptatus dolorporem faccus ma in natendebita nobis ex endelis estiora quunt, simaximus magnisimin consequ atibus as ipiet inulloria possi dolorepero ent atecabo resequo dolore porpore pelestotatis ne pos ad quo officiis est, cor sim estios ius, ex es porestis simagnatem rem volorum es ditatium a sunt, consenemod ut que suscia conestiam none lant quodis ea consed mincium et vitam, aut magniaspis erum eum, comniet aliqui cum reptaec totatus es doluptatem sam dolenis tibus, Neque maximpor repro estia ipic. Venstre vil: 11

12 Våre kandidater 1. Knut Bakkehaug (1966) 2. Kristin Ringsby (1970) 3. Jo Bratrud (1958) 4. Tor-Ketil Mårdalen (1987) 5 Tord Hustveit Mori Diakite Eric Heimdahl Fredrik Enerud Risbø Hans Tømta Christine M Salvesen Thomas Nilsen Brit Synnøve Neumann Rune Slettebakken Kaja H S Østmo Evang Kjersti Almåsvold 1961 EIDSVOLL

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing

Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Ærefullt å etablere arbeidsplasser Det kreative Norge Lokal og nasjonal satsing Venstre med tiltakspakke for kultur og næring Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på og forfølge en idé. Det å forene kultur og næring betyr å satse på framtidige arbeidsplasser som

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer