Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24."

Transkript

1 Når kunnskap møter kapital skapes produktivitet og verdier. Finansnæringens rolle i et produktivt samfunn. Finansnæringens dag 24. mars 215

2 Dagens presentasjon Økt produktivitet- vår fremste utfordring Nye vekstmotorer eller forvitring? Viktige reformbehov for at kapital skal kunne møte kunnskap 2

3 Produktivitetstilvekst: En global utfordring G-19 BNP vekst i % Gjennomsnittlig vekst i timeverksproduktivitet. Glattet i prosent 4 3, Japan USA Storbritannia EU , , ,5 Siste 5 år Sysselsettingsvekst Neste 5 år Produktivitetsvekst Kilde: Bergeaud, Cette og Lecat (214), MGI Global research report

4 Norge: Betydelig lavere produktivitetsvekst etter 25 5 Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent Snitt: 3 pst Snitt:,8 pst Kilde: Statistisk sentralbyrå 4

5 Stor variasjon mellom næringer Bruttoprodukt per timeverk. Indekser. 199= Bedrifter Fastlands-Norge Privat tjenesteyting (utenom bank og forsikring) Offentlig forvaltning Industri Bygg og anlegg Bank og forsikring IKT Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningmessig tjenesteyting Varehandel Kilde: Statistisk sentralbyrå 5

6 Særnorsk utfordring: Fallende oljeinvesteringer, økende budsjettunderskudd og fare for reversering av bytteforhold Etterspørsel fra olje- og gassvirksomheten Prosent av BNP for Fastlands-Norge Budsjettunderskudd som andel av trend Prosent av trend-bnp for Fastlands- Norge 1 3 Bytteforhold Indeks 2= Kilde: NOU 213:13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi. 6

7 Produktivitetstilvekst har alt å si for velstand og vekst over tid BNP Fastlands-Norge per innbygger ved ulik vekst i arbeidsproduktivitet. 1 Faste priser. Indeks 197 =1 Historisk Fastland-BNP Produktivitetsvekst som 25/212 Produktivitetsvekst som 199/25 Produktivitetsvekst som PM13 29/ Antall arbeidstimer per innbygger holdes uendret på 212-nivå i alle de tre framskrivingene. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 7

8 Dagens presentasjon Økt produktivitet- vår fremste utfordring Nye vekstmotorer eller forvitring? Viktige reformbehov for at kapital skal kunne møte kunnskap 8

9 Kommisjonens hovedpunkter Nye vekstmotorer etter oljeutbyggingen Må bygge på kompetanse og teknologi Næringspolitikk må fremme omstilling Bedre kunnskapsproduksjon og bedre utnyttelse av kunnskap Stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor i forhold til beste praksis Offentlige investeringer med høyere produktivitet og bedre kostnadskontroll Politiske beslutningsprosesser for langsiktige resultater

10 Nye bedrifter er avgjørende for vekst Netto tilvekst i arbeidsplasser i prosent av totale arbeidsplasser for nye(yngre enn 6 år) og eldre bedrifter Kilde: OECD 1

11 Gjennomsnittlig levetid for store bedrifter går kraftig ned-5% frafall over neste 1 år for S&P 5 S&P 5 implisert levetid i antall år basert på gjennomsnittlig frafall over en 2-års periode Kilde: Richard Foster og Sarah Kaplan; Creative destruction 11

12 14-33 mrd USD i årlig verdiskapning fra nye teknologier Kilde: McKinsey Globale Institute; Disruptive technologies 12

13 Mesteparten av produktivitetsveksten skjer gjennom teknologisk adopsjon Potensial for årlig produktivitetsvekst. Prosent Teknologisk adopsjon Innovasjon Høyt utviklede økonomier 55% 45% 2 G19 75% 25% 4 Framvoksende økonomier 82% 18% 6 Kilde: McKinsey.

14 Flere globale selskaper kommer fra Norge Millioner abonnenter Sintel Vodafone Airtel American Movil TeleNor Telefonica

15 Men behov for «påfyll»: Relativt lav og synkende etableringsrate av nye bedrifter i Norge Kilde: OECD 15

16 Høyere bidrag til produktivitetsvekst i bedrifter med høy eksport 5 4 Bidrag til årlig gjennomsnittlig produktivitetsvekst i fastlandsnæringene Høy eksport Lav eksport Vekst per år Fastlandsnæringer Industri og bergverk Tjenester eksl. boligtjenester Kilde: Statistisk sentralbyrå.

17 Er norsk økonomi kompleks nok? Kilde: Center of International Development (CID) ved Harvard University. 17

18 USA Japan (25) Canada (25) Storbritannia Sverige Belgia Danmark Nederland Finland Frankrike Slovenia Ungarn (25) Tyskland Tjekkia Østerrike Luxembourg Irland Australia (26) Portugal Estland (25) Spania Slovakia (26) Polen (25) Italia Norge (25) Hellas Lave norske investeringer i immateriell kapital og teknologiintensitet) Prosent av BNP Teknologiiintensitet Organisatorisk kapital mv. Programvare, kodebiblioteker mv % 1 9 % 8 % 8 7 % Høy Medium-høy Medium til lav % 5 % % % 2 % 1 % % Kilde: OECD.

19 Dagens presentasjon Økt produktivitet- vår fremste utfordring Nye vekstmotorer eller forvitring? Viktige reformbehov for at kapital skal kunne møte kunnskap 19

20 Vi må fyre på alle 4 sylindre Andel av Norges BNP, prosent Globalt konkurrerende Olje&gass Lokalt konkurrerende Offentlig sektor

21 Reformbehov for at kapital og kunnskap skal møtes Understøtte attraktive innovasjons- og adopsjonsklynger Stimulere til industrielle investeringer og god kapitalallokering Nye vekstmotorer Tilrettelegge for langsiktige private eierskapsmiljøer Generell produktivitet 21

22 Dominerende netto formuesandel på offentlig hånd 7 Netto finansielle eiendeler Husholdninger Offentlig forvaltning Kilde: SSB 22

23 Norge med lavest netto privat finansiell formue blant utviklede økonomier 7 USD(1) per innbygger Kilde: Credit Suisse Globalt Wealth Databook 214 Netto finansiell formue Gjeld Eiendom Brutto formue 23

24 Vesentlig mindre norsk privat kapital i bedrifter enn i andre utviklede økonomier I milliarder NOK(213) Totale finansaktiva Bank og kontanter Fond Andre fordringer Gjeld Kilde: SSB/SCB Totale finansaktiva Aksjer direkte Pensjonsrettigheter Netto finansformue I % av bruttonasjonalprodukt(213) Bank og kontanter Aksjer direkte Andre eierandeler Fond Pensjonsrettigheter Andre fordringer Gjeld Netto finansaktiva Norske husholdninger Svenske husholdninger 24

25 Norsk livs- og pensjonsforsikringsindustri har trukket ca mrd ut av aksjer som følge av nye solvenskrav og nåværende allokering 4mrd mindre enn ved frie investeringsvalgporteføljer Forvaltningskap.(12mrd) Aksjeandel 212 Offentlige pensjonskasser - Statenspensjonsfond utland Folketrygdfondet Innskuddsbasert Private pensjonskasser Kommunale kollektiv pensjon Individuell kapital/pensjon/ytelsesb Fripoliser Investeringsvalgporteføljer Private pensjonskasser Kommunale pensjonskasser Livselskaper Fripoliser Kilde: Verdipapirfondforeningen 25

26 Norske børs mindre enn land vi typisk sammenligner oss med Kilde: Eierskapsmeldingen

27 Norge lavere på nyskapningsvilje- og evne, egenkapitalmarkeder og kapitalbeskatningsregime enn Norden Kilde: Nordic growth entrepreneurship review

28 Offentlig sektor på linje med andre land; mindre FOU kapitalinnsats fra næringslivet I prosent av BNP Kilde: Kunnskapsdepartmentets forskningsbarometer

29 Lite kryssinvesteringer mot kommersielle sluttprodukter i norsk F&U 1%=48 MNOK Kilde: NIFU 29

30 Norsk offentlig eierskap svært høyt i internasjonal sammenheng

31 Samlet norsk eierskap med betydelig andel utenlandsk og offentlig eierskap 1%= 5131 milliarder nok Kilde: Statens eierskapsmeldlng 214; Menon Verdiskapning I norsk næringsliv fordelt på eiertyper; milliarder NOK 21 Utenlandsk Privateiet Offentlig Stiftelser Series 1 31

32 Sett i forhold til behovet for ulikt aktivt eierskap over bedriftens livssyklus synes norsk eierskapsmangfold «skrint» 32

33 Vi er gode på råvarer, men eierskap og foredling av kapital et svakt ledd i verdiforedlingskjeden Kapital Rammebetingelser og offentlige støttetiltak Eierskap Bedrifter 33

34 Merverdi I forhold til indeks Norsk eierskaps-og kapitalforvaltningsindustri med lavere foredlingsgrad Investeringsselskaper Alpha Aksjefond Private equity Alpha orientert Aktivister Statlige såkornsenheter Pensjonsfond/kasser Familiebedrifter Venture Capital Forretningsengler Statlige eierenhete Statlige pensjonsfond Beta Aksjefond Beta orientert Passiv Kun kapital SRI/Corporate governance merverdi Eierskap Finansiell merverdi Strategisk merverdi Operasjonell merverdi Aktiv * 34

35 Reformbehov for at kapital og kunnskap skal møtes-illustrasjoner Redusere skatteincentiver for allokering inn i eiendom Reduksjon av kapitalbeskatning Reallokering av ydelsesbasert livkapital mot innskuddsløsninger Stimulere til industrielle investeringer og god kapitalallokering Understøtte attraktive innovasjons- og adopsjonsklynger Nye vekstmotorer Generell produktivitet Større samordning av private og offentlige FOU midler mot kommersielle applikasjoner Skape nye OPS grenseflater Statlig supplering av private investeringer Skatteincentiver for risikable prosjekter Skatterammevilkår for talentbedrifter Spissing av kunnskapsproduksjon og - immigrasjon mot fremtidige behov Tilrettelegge for langsiktige private eierskapsmiljøer Kapitalforvaltning som et norsk kluster» Fokus mot aktivt eierskap Statlig nedsalg av kommersielle virksomheter Offentlig seed kapital til nye aktive eierskapsfond Vurdere hvordan statens forvaltning kan bidra Vurdere skatterammevilkår for talentbedrifter 35

36

37 Fem verdiøkende roller i den aktive eierskapsprosess Søkeprosesser Due diligence Deal strukturering 2.Seleksjon av bedrifter 3. Drive verdiene i bedriften Finanansielt, strategisk og/eller operasjonelle initiativer Oppfølging og tiltak Kommunikasjon/interaksjon Innhenting av kapital Diversifisering Finansiell struktur 5. Finansiell modell Langsiktig vedvarende verdi 4. Exit 3. God selskapsstyring Sammensetning av valgkomité Sammensetning av styre Ledelse Incentiver Interim-gjennomgang Planlegging av exit 37

38 Reformbehov for at kapital og kunnskap skal møtes Understøtte attraktive innovasjons- og adopsjonsklynger med talent, FOU utdannelsesattraktivitet Større samordning av private og offentlige FOU midler mot kommersielle applikasjoner Spissing av kunnskapsproduksjon og - immigrasjon mot fremtidige behov Skape nye OPS grenseflater Vurdere skatterammevilkår for talentbedrifter Redusere skatteincentiver for allokering inn i eiendom Reduksjon av kapitalbeskatning Reallokering av ydelsesbasert livkapital inn mot innskuddsløsninger Stimulere til industrielle investeringer og en god kapitalallokering Nye vekstmotorer Generell produktivitet Tilrettelegge for langsiktige private eierskapsmiljøer Etablere kapitalforvaltning et norsk kluster» Øke fokus mot aktivt eiers Statlig nedsalg av komme virksomheter(34%/helt ned Offentlig seed kapital inn m nye aktive eierskapsfond Vurdere hvordan(form/struktur)stat forvaltning kan bidra Adressere ugunstig beska av talentbedrfiter 38

39 Viktige reformbehov for at kapital og kunnskap skal møtes for å skape verdier Kraftig vekst og største kapitalandel på statlig hånd Svært lav privat finansiell nettoformue Hoveddelen av kapitalallokering inn i eiendom og renteinstrumenter Høy kapitalbeskatning Stimulere til industrielle investeringer og en god kapitalallokering Understøtte attraktive innovasjons- og adopsjonsklynger med talent, FOU, utdannelsesattraktivitet Neste generasjons vekstmotorer Mange gode, men fragmenterte FOU virkemidler Ugunstig skatteklima for talentbedrifter Tilrettelegge for langsiktige private eierskapsmiljøer Stor offentlig eierandel Svært begrenset privat andel Vridning mot passivt eierskap 39

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd

Produktivitet grunnlag for vekst og velferd Produktivitet grunnlag for vekst og velferd Bergen Næringsråd 2. april 215 Christine Meyer Konkurransetilsynet s sammensetning Jørn Rattsø (leder) Marianne Andreassen Tore Eriksen Siri Beate Hatlen Hans

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA?

PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/2014 PRODUKTIVE EVNER VIKTIGERE ENN PISA? 1. Høy sysselsetting høyt utdanningsnivå 2. Høy beregnet produktivitet 3. Best til inkludering

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

En ny type arbeidsmarked

En ny type arbeidsmarked LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/14 En ny type arbeidsmarked 1. Fortsatt krevende å telle, men lettere enn i andre land 2. På innvandringstoppen 3. Flest fra EU

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Eika Kapitalforvaltning Sparebankseminar for rådgivere Øistein Medlien Tønsberg, 27. august 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver etablert i 1998 60 oppdragsgivere

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet

På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet På vei mot et mer internasjonalt arbeidsmarked for Norge Rapport om global mobilitet Innholdfortegnelse 3 4 5 7 8 9 11 12 14 16 17 19 21 24 26 Forord Særlig viktig for Norge og talentene Hvem har deltatt

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012

Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 129 Statistiske analyser Statistical Analyses Frode Brunvoll, Svein Homstvedt og Kristine E. Kolshus (red.) Indikatorer for bærekraftig utvikling 2012 Statistiske analyser 129 Frode Brunvoll, Svein Homstvedt

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer