Idéen om slagkraft fordelt på mindre fartøyer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Idéen om slagkraft fordelt på mindre fartøyer"

Transkript

1 Idéen om slagkraft fordelt på mindre fartøyer To representanter for den lette flåtens menn: Aube og Beutlich diskussion & debatt av Inge Tjøstheim denne artikkel skal jeg redegjøre for en I form for sjømilitær tenkning som skiller seg fra det som kjennetegner de store flåtemaktenes. Både i Sverige og Norge kom der nye flåteplaner i 1960 som var preget av ideen övervattensfartygens slagkraft fördelades på mindre enheter. 1 Denne ideen er mye eldre og innenfor denne tenkning finnes det ulike skoler. Jeg vil her gi eksempler på to ytterpunkter, nemlig en basert på en offensiv og en basert på en defensiv strategi. Den franske admiral Aube og hans skole, jeune école, vil representere den første, og den norske marineoffiseren og sjøkrigshistorikeren Fredrik Beutlich den andre. Théophile Aube ble født i 1826 og i det meste av sin tid i den franske marinen tjenestegjorde han i de franske koloniene. Han avsluttet sin sjømilitære karriere som admiral og fransk marineminister fra 7. januar 1886 til 30. mai Under denne perioden tok han en rekke initiativer for å bruke de nye teknologiske innovasjonene til å utvikle nye fartøys- og våpenkonsepter. Han døde i Fredrik Christian Gerhard Beutlich ble født i 1875 og startet sin offiserskarriere i den norske marinen i Han tok avskjed med marinen som kommandørkaptein i 1933, og brukte resten av sin levetid på krigshistoriske studier. Han døde, tilsynelatende som en ganske fattig mann, i Jeg vil først si noen om idéen bak denne form for tenkning, hvor de mindre krigsfartøyene settes i sentrum den såkalte lette flåten. Deretter vil jeg kort si noe om det jeg oppfatter som hovedpunktene hos Aube og jeune école, slik at jeg kan bruke både idéene bak den lette flåten og Aubes tenkning som referansepunkter når jeg pre- 1 Marinplan Utdrag ur till Konungen ställd överlämningsskrivelse, Tidskrift i Sjöväsendet, 122:a årg. 1959, s Redaksjonen i Tidskrift i Sjöväsendet kunne høsten 1945 meddele at Beutlich hadde bett tidskriften meddela att en inbunden restupplaga av [Norges Sjöväpning og ] kunne kjøpes gjennom en adresse i Stockholm, fordi författaren för insamlande av källmaterial till ett nytt arbete erfordrar svensk valuta. Tidskrift i Sjöväsendet, 108:e årg. (1945), s

2 senterer noen utvalgte sider av Beutlichs tanker om den lette flåten. Til slutt vil jeg viser hvor Beutlichs tenkning skiller seg fra den franske jeune école. Artikkelen skal primært redegjøre for opprinnelsen til ulike idéer bak bruk av lette overflatefartøyer. Betydningen av de små konvensjonelle ubåtene, som også kan brukes innenfor både en offensiv og defensiv strategi, vil derfor ikke bli behandlet. Selv om jeg innledningsvis har antydet at det er en idéhistorisk forbindelse mellom den lette flåtens tenkere og de skandinaviske flåteplanene på 1960-tallet, vil dette ikke være et tema som jeg kommer til å behandle her. Idéen bak den lette flåten Den britiske sjøkrigshistoriker Julian S Corbett skriver i sitt teoretiske hovedverk Some Principles of Maritime Strategy, fra 1911, at alle sjømilitære operasjoner kan grupperes i to hovedkategorier, relatert til deres overordnede mål: The one is to obtain or dispute the command of the sea, and the other to exercise such control of communications as we have, whether the complete command has been secured or not. 3 Oppnåelsen av disse mål var, ifølge Corbett, bestemmende for sammensettingen av stormaktenes flåter under seilskipstiden: A battle-squadron whose primary function was to secure command was often so placed as to enable it to exercise control; and, vice versa, cruiser lines intended primarily to exercise control upon the trade routes were regarded as outposts of the battle-fleet to give it warning of the movements of hostile squadrons. 4 Utover denne inndeling av flåter i slagskip og kryssere, finnes det historisk betraktet et tredje element, nemlig flotiljen represented by the small frigates, brigantines, and similar crafts, which... were rowed by the fighting crew. 5 Hovedoppgaven til flotiljene var å sikre kontrollen med de indre ledene og motstå angrep fra sjøsiden altså en form for kyst- og invasjonsforsvar. Det som gjorde at sjømaktsteoretikerne mot slutten av 1800-tallet fattet interesse for flotiljene, var at disse som følge av den våpenteknologiske utviklingen hadde utviklet en reell slagkraft. Det var, ifølge Corbett, et helt nytt trekk ved sjøkrigen, noe som var unknown until the full development of the mobile torpedo 6. Når Corbett uttalte seg slik, mente han slagkraft i forhold til slagflåten. Den moderne flotiljen hadde fått et våpen som, når det ble plassert om bord i små hurtiggående båter, kunne true slagskipene direkte hvis de opererte for nær fiendens kyst. Konsekvensen for de store sjømaktene var at de måtte utvikle nye taktiske konsepter for bruk 3 Julian S Corbett: Some Principles of Maritime Strategy (London: Brassey s Defence Publishers, 1988), s Ibid, s Ibid, s Ibid, s

3 av slagflåten og krysserne, og ikke minst utvikle nye skipstyper både for selv å utnytte de nye våpen og for å kunne håndtere truslene fra de nye våpen. Den lette flåtens idé springer ut fra den erkjennelse at den teknologiske utviklingen gjorde det mulig å bygge ganske slagkraftige krigsskip i en lett utgave samtidig som den samme utvikling gjorde at de små og mellomstore marinene ikke hadde budsjetter til å investere de stadig dyrere kapitalskip. Denne erkjennelsen fikk i 1960-årene avgjørende betydning for utviklingen av de lette skandinaviske flåtene. Det var ikke bare Corbett som hadde oppdaget at flotiljens fartøyer hadde utviklet seg til potente kombattanter. Betenkningen fra den danske forsvarskommisjonen av 1902, skriver følgende om den sjømilitære utviklingen: Den vej Udviklingen har taget, er for de smaa Stater med de begrænsede Pengemidler en stor Fordel, idet de i Minen og Torpedoen har et Forsvarsmiddel, der direkte truer selv de største Skibe, og de danske Farvande med deres vanskelige Besejlingsforhold, moderate Strøm og ringe Forskel mellem Høj- og Lavvande egne sig særlig for disse Vaaben. [...] Anvendt paa rett Maade og i stor Udstrækning vil den passive Mine kunne tilføje en Angriber store Tab, der i høj Grad vil begrænse en fjendtlig Flaades Aktionsfrihed. [...] Medens den passive Mines Opgaver saaledes væsentlig har en defensiv Karakter, er Torpedobaaden Kystforsvarets vigtigste Angrebsmiddel. Bortsæt fra Undervandsbaadene, vil Torpedobaaden dog i Almidelighed kun kunne optræde om Natten eller, naar Artilleriet eller den passive Mine har brudt Fjendens Modstandskraft, og blottet, som den er, for defensive Egenskaber, (pandser), maa den bringes frem til Angreb under Artilleriets Beskyttelse. 7 Den amerikanske sjømilitære teoretikeren Alfred T Mahan tar også opp flotiljens betydning i moderne sjøkrig i sitt teoretiske hovedverk som kom ut samme år som Corbetts (1911). Flotiljen hadde spesielt betydning for de mindre sjømakter, hvor sjømilitære operasjoner normalt ble gjennomført innenfor en strategisk defensiv ramme. Endurance is a principal element of defensive strength in any general strategic scheme, skriver Mahan, fordi [t] he great gain of defense... is delay. 8 Han skriver videre at de stater som skal bruke sin marine innenfor en rent strategisk defensiv ramme, vil ha et naturlig behov for many small vessels, a gunboat policy, for the simple reason that tonnage put into large vessels cannot be subdivided. 9 I motsetning til en strategisk offensiv bruk av flåten hvor konsentrasjon av store slagskip skal avgjøre krigen, vil en defensiv 7 Betænkning afgiven af Forsvarskommissionen af 1902 til Regering og Rigsdag, København, 1908, s Mahan, Alfred T: i John B Hattendorf red, Mahan on Naval Strategy Naval Institute Press, Cambridge: 1991, s Alfred T Mahan (1991), s

4 bruk kreve strategisk spredning av mange hurtiggående båter langs kysten for deretter å kunne foreta en taktisk konsentrasjon mot en fiende, der fienden selv velger å angripe. En forsvarer vil, ifølge Mahan, kunne utnytte flere egenskaper ved kystfarvannet: Både sivil skipsfart og militære fartøyer could move behind the base from one port to another, as between two entrances of one port, sheltered from attack by intervening land 10. Den bevegelsesfrihet som de indre farvann gir, kan brukes til å forstyrre fiendtlig aktivitet i et belte av hav på utsiden, og det gir mulighet for å konsentrer små båter in such a number as would make the enemy cautious about near approach [T]orpedo warfare can be so utilized as to assure, in a military sense, the passage of single ships or small divisions from port to port of a threatened coast. 11 En kystlinje hvor flotiljen og eventuelt kystartilleri har som mål å holde skjærgården innenfor fri for fiendlige overgrep, betrakter Mahan som en strategic line, embracing several strategic point 12. Den danske forsvarskommisjonen av 1902 antyder en slik strategisk linje når den skriver følgende i i sin betenkning: Flaaden skal danne en bevægelig Magtfaktor, tiltrækkelig stærk til at dække de dele av Territoriet de mindre Øer og indre Farvande der er af strategisk Betydning for Operationer i Østersøen. 13 For den franske sjøkrigsteoretiker Raoul Castex ( ) finnes det fire store problemer i sjøkrigen: What hinders us if we want to attack the enemy coasts or communications?... Who threatens our own coasts or communications? 14 Selv om svarene for Castex er fiendens flåte, så hevder han at det finnes to prinsipielt forskjellige syn på hvordan de nevnte spørsmål kan besvares: Two schools of thought the empirical and the dogmatic or doctrinaire exist about the objective of naval operations. The latter treats the four problems of the attack and defense of coasts and communications in terms of means alone without taking into consideration the fleet. This is the approach of the Jeune Ecole. 15 Det Castex her mener er at jeune école og andre doktrinære skoler espouses a tight system of opinions, dogmas, or ideas, 16 basert på den nyeste tilgjengelige teknologi, uten å ta hensyn til historiske erfaringer eller den fiendtlige flåtens 10 Ibid, s Ibid, s Ibid s Op cit, fotnot 7, s Castex, Raoul: Strategic Theories Naval Institute Press, Annapolis, Maryland: 1994, s Ibid, s Ibid, s

5 eventuelle mottrekk. Vi skal i neste avsnitt se litt nærmere på bakgrunnen for denne tenkning i Frankrike og hva den egentlig innebar. Jeune école teknologi som strategi Hvis de fire strategiske formålene med sjøstridskrefter er, som Castex antyder, å angripe og forsvare kyster og kommunikasjonslinjer, og hvis motstanderens flåte utgjør grunnen til at disse formålene ikke kan realiseres, så er den naturlige slutning at fiendens flåte må tilintetgjøres av en større og sterkere flåte i et avgjørende slag. Det var også en av hovedgrunnene til at stormaktene under og 1700-tallet bygget mange og stadig større linjeskip (seilskipstidens slagskip). Under Napoleonskrigene viste det seg at Frankrike ikke kunne bygge og drive en linjeflåte som kunne konkurrere med britenes. Og under den fransk-tyske krig , spilte de store og kostbare franske krigskipene en minimal rolle. Det som hadde skjedd mellom 1815 og 1870, og som fortsatte i et stadig høyere tempo, var en rivende teknologisk utvikling, både med hensyn til skipstyper, fremdriftsmaskineri, pansring og våpensystemer. Frankrike lå langt fremme i denne utviklingen, og ifølge en brosjyre fra 1844, visst nok utgitt av den franske prinsen av Joinville, kunne det franske ångvapen til sjös datera sig från Årsaken til satsingen på teknologiske løsninger på sjøkrigens problemer må, etter min mening, søkes i følgende forhold. Frankrike hadde verken økonomiske eller menneskelige ressurser til å bemanne en moderne slagskipsstyrke som kunne sidestilles med den britiske, samtidig som landet måtte utruste en betydelig hær for å sikre sine vitale landgrenser. Sjøforsvarsproblemene måtte derfor løses på en annen måte. Det andre forhold er at det tekniske eliteuniversitetet École Polytechnique siden starten i 1794, blant annet hadde utdannet en rekke marineoffiserer i matematikk, fysikk og kjemi. 18 Denne kombinasjonen av behovet for å søke asymmetriske løsninger på sjøforsvarproblemene og en betydelig teknologisk kompetanse innenfor offiserskorpset, er en sannsynlig forklaring på at marinen i 1880-årene bare konsentrerte seg om å utvikle nye stridsmidler, uten å ta hensyn til fiendens flåter, for å bruke formuleringene til Castex. Aube var ikke den første franske marineoffiser som tilla teknologien avgjørende vekt i sin sjømilitære tenkning. Den nettopp nevnte prinsen av Joinville, er et eksempel på dette. Jeg vil sitere noe av det Joinville skriver fordi hans synspunkter på marinens rolle og hvordan den bør løse sine oppgaver, minner meget om den måten Aube og jeune école argumenterte 40 år senere bare at dampfartøy var erstattet med torpedobåt og kanonbåt. Ångfartygs 17 Prinsen af Joinville, Anmärkningar rörande tillståndet med franska sjökrigsväsendet, L J Hjerta, Stockholm 1844, s

6 användande till krigsbruk har förändrat sakernas utseende, skriver Joinville, og fortsetter: [D]et blir numera från våra militära tillgångar, som vår hittills fåtaliga sjöpersonal blir förstärkt. Vi ega alltid tillräckligt antal officerare och matroser till krigsångfartygen. 19 Joinville kommer her med en påstand som vi finner igjen hos jeune école, nemlig at sjømannsskap og fortrolighet med havet ikke er nødvendig ombord i de nye tekniske fartøyene man kan bare fylle dem opp med soldater fra hæren! Angående bruk av de nye fartøyene, skriver Joinville følgende: Våra framgångar komma icke att blifva lysande, emedan vi måste väl akta oss för att, uti afgörande strider, på en gång blottställa alla våra tillgångar. Men vi komma att göra säkra krig, emedan vi hafva att anfalla tvenne lika ömma delar, engelska folkets förtroende till sitt insulära läge och dess handel till sjös. Hvem skulle kunna tvifla på, att vi icke med ett starkt organiseradt ångvapen förorsaka okända förluster och lidanden för en nation som aldrig kännt hvad elände kriget medför? Och med dessa lidanden medföljande ondt, som äfvenväl blir nytt, nemligen det förlorade förtroendet. Då äfven de på kusterna och i hamnarna samlade rikedomar icke mera voro uti säkerhet. Och detta på samma gång som genom väl förda kryssare, vi på alla haf verksamt agerade emot dess handel. 20 I dette sitatet finner vi et godt eksempel på hva Castex mener når han sier at den doktrinære skolen ikke tar hensyn til fiendens flåter i sine teorier. Vi skal unngå trefninger med fiendens flåte, skriver Joinville; vi skal bare gjöra säkra krig ; vi skal bare angripe ömma deler. Joinville visste godt hva Englands strategiske tyngdepunkt var: At nu röra vid denna handel, det är att röra vid Englands lifsprinsip, det är att stöta på hjertat. 21 Disse betraktningen stemmer godt overens med Aubes tanker: In a fight against England, instead of stupidly trying to silence the forts of Gibraltar and Malta, we will strike at the heart, that is at the commercial ports, and so complete the ruin of the country begun by the cruisers. 22 I det svenske Tidskrift i Sjöväsendet (TiS) kunne man i 1887 lese følgende notis: I slutet af November månad sistlidet år aflöbte i La Seyne vid Toulon en... efter plan af franska marinministern, amiral Aube bygd båt av alldeles ny typ. Båten erhöll namnet Gabriel Charmes, och det är på ingifvelse af den bekante skriftställaren med detta namn som typen bateaucanon blifvit planlagd Op cit, fotnot 17, s Ibid, s Ibid, s Sitat i Theodore Ropp: The Development of a Modern Navy: French Naval Policy , edited by Stephen S Roberts, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland 1987, s Amiral Aubes Bateau-canon, Tidskrift i Sjöväsendet 50:e Årg. 1887, s

7 Båten hadde et deplasement på 78 tonn, var 41 meter lang og skulle ha en fart på 19 knop. Dens hovedvåpen var en 14 cm kanon, men den skulle også armeres med torpedoer. Med 50 planlagte båter skulle denne type utgjøre kjerne i den af amiral Aube framlagda plan för franska flottans tillökning under närmaste fyraårsperiod. 24 Under de franske eskadreøvelsene i april-mai 1887 skulle kanonbåten og tilsvarende torpedobåter testes i angrep mot eskortert konvoi på åpent hav, men [v]äl kommen utanför hamnen möttes eskadern ett synnerligen upprörd haf, mot hvilket den kämpade i öfver en timmes tid. [...] Kanonbåten hade tidligt på förmiddagen gjort havari på sin kondensor och bogserades sedan kl 11 f m af [torpedobåten] Doudart de Lagrée, som sjelf knappast var tjenstbar. 25 Senere under øvelsene led flere torpedobåter til dels alvorlige havarier og signaturen G v D trakk i sin analyse av øvelsene følgende konklusjoner: Man uppoffrade sålunda en stor del af materielen för att visa att minbåtarne [torpedobåtene] vore dugliga i öppen sjö, änskönt att den dagliga erfarenheten ådagalagt denna menings ohållbarheten. [ ] Har af dessa senare s. k. större krigsöfningarne, sålunda inga nya rön eller lärdomar inhemtats, så har åtminstone en upprepad erfarenhet vunnits i det hänseendet, att minbåtarne, enligt officerarnes eget erkännande, visat sig oförmögna till att hålla sjön mer än 48 timmar i ganska medelmåttigt väder. 26 Alt var tilsynelatende lagt til rette for at disse eskadreøvelsene skulle vise at Aubes idéer var gjennomførbare i praksis. Ifølge øvelsesordren burde konvoien ej göra öfver 10 knop og det var medgifvit att oberoende af hafvets utseende skulle hvarje minbåt på skjutningsavstånd anses hafva skjutit en mina. 27 Bare dårlig vær kunne ødelegge det på forhånd oppgjorte resultatet. øvelsen ble forsinket to døgn fordi panserskipene i eskorten ikke var klare med sine torpedonett, og da eskortesjefen meddelte sjefen for torpedobåtseskadren at han sto til sjøs, var uværet også på vei. Det var ikke bare kanonbåten, oppkalt etter journalisten Gabriel Charmes ( ) som hadde arbeidet tett sammen med Aube, som havarert i mai Det samme gjorde Aube som avsluttet sin 17 måneders lange karriere som fransk marineminister, den 30. mai 1887 og med ham jeune école. Resultatet av flåteøvelsene i 1887 kan oppfattes som jeune école s endelige havari fordi allerede under flåtemanøvrene 24 Ibid, s G v D, Franska eskaderöfningar år 1887, Tidskrift i Sjöväsendet 51:a Årg. 1888, s Ibid s Ibid, s

8 i 1886 hadde skolens konsept for bruk av små hurtiggående torpedobåter lidd samme skjebne i åpen sjø som kanonbåten. Manøvrene i 1886 afsågo hufvudsakligen att studera torpedvapnets verkliga värde för striden. 28 I det første øvelsesmoment skulle torpedobåtene forsvare Toulon mot et angrep fra en slagskipsstyrke, og i følge en redaksjonell analyse i TiS var det fullstendig enighet om øvelsens resultat: En hamn, hvilken angrips af en pansarflotta, liknande den här använda [bl a syv slagskip og tre kryssere], kan endast i ringa mån skyddas genom ensamt torpedbåtar. 29 Resultatet var ikke bedre når torpedobåtene skulle forsøke å bryte en fiendtlig blokade bestående av slagskip og kryssere. De siste øvelsesmomentene gikk ut på att med disponibla stridskrafter under längre tid utföra effektiv bevakning till sjös, och derjemte att pröfva torpedbåtars stridsvärde i öppen sjö. 30 Også her var resultatene nedslående sett fra et jeune école perspektiv. En av konklusjonene som marineledelsen, ifølge franske aviser, trakk efter øvelsene var at torpedobåter föga lämpliga till sjelfständigt uppträdande och för operationer som räcka längre tid, äro förträffligt egnade till kustförsvar. 33 till 35 meters torpedbåtar äro dock härtill alltför små, och sådana böra icke byggas, utan båtar af betydligt större tontal. 31 Hva gikk så Aubes idéer ut på? Hvilken sjømilitær tenkning representerte hans skole, jeune école? Det mest interessante med denne skolen er den vekt som ble lagt på teknologiske nyvinninger og hvordan disse skulle brukes for å skaffe nye midler og metoder til å sikre Frankrikes strategiske mål. I 1885 etter et tokt med to torpedobåter som ble overrasket av hardt vær, kunne Charmes skrive at en ny og virkelig revolusjonerende begivenhet hadde funnet sted i Frankrike, og at det now [is] possible to send to sea, far from the coast, torpedo boats that are self-sufficient and that can sail round the Mediterranean or cross the Atlantic alone. 32 Dermed hadde den unge skolen tilsynelatende funnet sitt ultimative våpen (den hurtiggående torpedobåten og senere kanonbåten med et forsterket skrog). Aubes og Charmes nye form for krigføring var ikke primært rettet mot fiendens sjøstridsskrefter som hos Mahan og Corbett, men som hos prinsen av Joinville, mot skipstrafikken og motstanderens kystbyer. Fiendens krigsmoral skulle knekkes gjennom en overraskende og hensynsløs ødeleggelse av hans havnebyer og skipstrafikk. Midlene skulle være små hurtiggående kanon- og torpedobåter. For Aube og jeune école var det, med andre ord, en form for økonomisk og psykologisk krigføring som 28 Uten navn, Franska eskadermanöver 1886, Tidskrift i Sjöväsendet 50:e Årg. 1887, s Ibid, s Ibid, s Ibid, s Op cit, fotnot 22 s

9 skulle knekke Frankrikes motstanderes evne til å fortsette krigen. Det var mer en offensiv sjokkstrategi enn utmattelse (attrition), eller som Ropp skriver: Its major objective was not actual starvation, or stopping the raw materials and food necessary to carry on a war, but to produce an economic panic that would bring about social collapse. The reliance on economic paralysis and the threat of social revolution is the explanation for two other aspects of Jeune Ecole though its tendency to underestimate the forces necessary to overthrow England and its absolute insistence on a sudden paralyzing attack at the beginning of a war. 33 Jeune école var altså ingen fortaler for en defensiv strategi det stred mot tradisjonell fransk strategisk tenkning. Ny teknologi og en fullstendig tilsidesetting av folkeretten skulle gi den underlegne sjømakten en offensiv evne. Aube skrev året før han ble marineminister at krig er lovens negasjon og konkluderer: Everything is therefore not only permissible but legitimate against the enemy. En autonom torpedobåt ute på havet med to offiserer og et dusin mann ombord ville, ifølge Aube, ikke kunne overholde folkerettens bestemmelser om priser og oppbringelse av fartøyer med krigskontrabande. Han mente at torpedobåten i en fremtidig krig ville follow from afar, invisible, the liner it has met; and, once night has fallen, perfectly silently and tranquilly it will send into the abyss liner, cargo, crew, passengers. 34 En av grunnene til at skolen ble motarbeidet i Frankrike og at de store sjømaktene var uforberedt på denne form for krigføring var nettopp den forutsetningen at folkeretten måtte tilsidesettes fullstendig hvis den skulle han noen effekt, noe myndighetene mente at ingen sivilisert stat ville finne på å gjøre. En annen grunn var selvfølgelig uvilje i marineledelse mot å oppgi en strategisk tenkning som bygget på historisk utprøvde teser og skepsis til at teknologi var løsningen på alle strategiske spørsmål teknologi kunne ikke erstatte strategi og var ikke ubetinget en styrkemultiplikator; brukt på feil måte kunne den føre marinene inn i en blindgyte. Men det viktigste var nok at Aubes konsepter ikke var gjennomførbare, både fordi de teknologiske forutsetningene ikke var til stede og fordi fartøyskonseptene ikke var egnet for de formål de var tiltenkt det kunne selv den franske marineledelsen se efter flåteøvelsene i 1886 og Resultatene av de nevnte franske flåteøvelsene var sannsynligvis en viktig grunn til at jeune école ikke vekket noen faglig debatt i de sjømilitære tidsskriftene i Norden i denne perioden, selv om utviklingen av torpedoen og torpedobåten ble fulgt nøye og livlig diskutert. Det finnes likevel også en annen grunn: For de nordiske statene var en offensiv marinestrategi lite aktuell. 33 Ibid s 162 och Ibid, s

10 Men de teknologiske innovasjonene og de nye fartøyskonseptene kunne også, som den danske forsvarskommisjonen av 1902 viser, brukes innenfor en defensiv strategi. Det krevde imidlertid en annen konseptuell tilnærming og en slik tilnærming representerer Fredrik Beutlich. Jeg skal i det følgende først trekke frem Beutlichs kritikk av en ensidig teknologisk tenkning som rammer Aube og jeune école direkte. Deretter skal jeg si noe om Beutlichs metode som er klart historisk selv om han anerkjenner teknologiens betydning. Og til sist skal jeg redegjøre for Beutlich syn på den lette flåten som et strategisk defensivt sjøforsvar. Den materielle og menneskelige faktor i sjøkrigen Det var viktig for Beutlich at folket og dets representanter forstod at krigen på havet hadde en karakter som atskiller de sjømilitære fra de landmilitære problemer. 35 Han argumenterte kraftig for ulike organisatoriske løsninger for hæren og marinen og at man ikke måtte la seg forføre av forestillingen om at alle sjømilitære problemer kunne løses i likhet med Armeen. Han så bare en mulighet for å komme bort fra en slik feilaktig oppfattelse av forsvarsproblemet: I hvert offentlig forelæg, i hvert forsvarsforedrag, i brosjyrer og avisartikler, i hver samtale om landets forsvar må det gøres indlysende, at sjøforsvaret fordrer en fra landforsvaret forskjellig form.... Folk vil snart forstaa, at to velskapte brødre er mere værd, om man skal slaas, end det merkelige tvillingpar, som utenforliggende hensyn har gjort sammenvokset med den følge, at den ene av brødrene forkrøples. 36 Ved å bruke brødremetaforen, flyttet Beutlich seg bort fra det perspektivet som normalt ble lagt til grunn for sjømilitær tenkning ved begynnelsen av 1900-tallet, nemlig maskinen eller krigmaskinen. At dette ikke var tilfeldig, blir tydelig umiddelbart etter det anførte sitat, hvor han sier at denne erkjennelse kan være veien til den organiske utvikling av vort sjøforsvar, som maa være grundlaget for enhver flåteplan, 37 og ikke minst i artikkelens tredje del, hvor han diskuterer [e]ffektenheten tilsjøs. Beutlich legger her stor vekt på at sjøforsvaret må behandles annerledes enn hæren, fordi den skal operere i et helt annet miljø som krever både en annen organisasjonstenkning og en annen kompetanse. Effektsenheten til sjøs er for Beutlich krigsskipet, og dette er et produkt av materiel og personel. I motsetning til hva jeune école synes å mene, betyr det at begge aspekter er like viktige, og at man ut fra Beutlichs tankegang verken kan redusere den sjømilitære tenkningen til et teknisk problem (jf maskinmetaforen), eller til et moralsk problem (jf organismeme- 35 F B [Fredrik Beutlich], Omkring Flaateplanen II, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 30te årgang 1912, s Ibid s Ibid, s

11 taforen). Det er produktet (ikke summen 38 ) av dem som er viktig, og derfor er det også viktig å holde fast i begge perspektivene når sjøforsvaret skal utvikles. Når det gjelder den første faktoren, materiellet eller krigsskipet, så avhenger denne, ifølge Beutlich, direkte og hovedsakelig av vedkommende lands finansielle evne. Derfor er det en faktor av økonomisk art. En konsekvens av dette er at bare få land kan legge hovedvekten på denne faktor, ifølge Beutlich: Kun de store folkerike land med de store virkelige slagskibe, som er den materielle kampenhet der i synderlig grad avgjør kampen om herredømmet på havet, den store krigs første og siste mål. De smaa land med de forholdsvis smaa statsbudgetter er derfor, set i forhold til stormagterne, henvist til at bygge sit sjøforsvar indenfor den lille krigs ramme med torpedoen og minen som angrepsvaaben mot de fiendlige slagskibe. 39 Målestokken for effektivitet hos Beutlich er altså sjøslaget, eller mer korrekt det avgjørende sjøslaget. Derfor mener han at når småstater bygger miniaturutgaven av slagskibet som Eidsvold-klassen (Norge) og F-båt typen (Sverige), så må disse land ha en idé om å kunne føre den store krig, riktignok i det smaa. Men hva kan det nytte, synes Beutlich å argumentere, når kampen om herredømme på havet også for småstater i aller høyeste grad er et spørsmål om landets finansielle evne? Det er dette ræsonnement, der for Norges vedkommende føres av det norske folk, hevder Beultlich, og han mener at det lett fører ut i mismot og selvopgivelse, 40 fordi alle kan se at landet verken har ressurser eller økonomi til denne form for krigføring. Hvis Beutlich hadde sluttet her, måtte han ha konkludert at småstatens sjøforsvar har en håpløs oppgave. Men det er her den andre faktoren kommer inn, og det viktige spørsmålet for Beutlich blir nå om personellets dyktighet helt eller delvis opveier materiellets underlegenhet. Ut fra en teoretisk vurdering svarer han et ubetinget ja, basert på størrelsen av den norske handelsflåte og de stolte skipsfartstradisjoner landet hviler på. Men dette er ikke nok, for i praksis gis svaret av den øvelse personellet faar, av øvelsernes art og utstrækning. Han utdyper dette på følgende måte: Hvor man som hos os har en skjærgaard, der byr chanser for den lille krig, maa de befalende være saa fortrolig med terrænget, at hver chanse det byr, kan utnyttes. Det maa derfor kræves mindst like megen øvelse for den norske marines 38 Den store forskjell på produkt og sum er at produktet ikke tillater at noen av faktorene er 0 hvis vi skal få et positivt resultat, altså forsterker den materielle og moralske faktor hverandre i Beutlichs tenkning. 39 F B [Fredrik Beutlich]: Omkring Flaateplanen III, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 30te årgang 1912, s Ibid, s

12 personel, som de andre mariner gir sine folk, og for offiserernes vedkommende om mulig mere. Ti foruten at kunne bruke sjøkrigsmateriellet like godt som de andre mariners offiserer, maa de norske lære skjærgaardens tusener av løp at kjende, slik at de finder vei overalt hvor fartøi flyte kan. 41 Uten grundig skjærgårdskunnskap hos offiserene, vil den norske marine, ifølge Beutlich, aldrig ha andet end nederlag at by frem som sit bidrag til nasjonens krigerske minde. Han ser imidlertid et problem med å gjennomføre den systematiske og langsiktige trening som denne kunnskap fordrer, og det problem er et av de sikreste træk i det norske folks karakter, nemlig skippertaksmentaliteten. For å beskrive konsekvensene av denne mentalitet skiller han igjen mellom den materielle og menneskelige faktor. For krigsskipenes vedkommende mener han at det faktisk kan anføres meget gode grunde for en periodisk bevilgning fremfor en jevn aarlig, forutsat at ikke perioderne er for lange. 42 Men overfor personellets utdanning, trening og øvelser, medfører denne bevilgningsmaate blandt befalet motløshet hos nogen, likegyldighet hos andre, følelser der i længden vil skape en demoralisasjon hos hele personellet, som intet 20 millioners skippertak kan stanse. 43 Beutlichs poeng er at hvis personellets moral og kompetanse er borte, så er ikke ekstrabevilgninger tilstrekkelig for å få sjøforsvaret på fote igjen. En gjenreisning vil ta alt for lang tid til at det er mulig. Hans argument er følgende: Enhver forsømmelse, enhver sparet bevilgning med hensyn til øvelse medfører nedgang i professjonel dygtighet og interesse hos personellet.... Den offiser hvis øvelse som løitnant har vært mangelfuld eller utilstrækkelig kan nok utføre sin tjeneste som kaptein tilfredsstillende, men han blir aldrig nogen fremragende chef. Materiellet staar i saa maate ikke i det samme forhold til bevilgningsmaaten, særlig i en liten marine. 44 Beutlich bruker maskin- og organismemetaforene til å forklare forskjellen på de to faktorene som utgjør kampenheten: Skuter og kanoner kan man faa på kort varsel, bare man betaler godt. Men chefen paa kommandobroen og skytteren ved kanonen er endnu ikke blitt gjenstand for fabrikmæssig fremstilling; de er ikke at faa for penger. Selv om vi i dag kan argumenter for at skytteren kan fremstilles mekanisk, er Beutlichs poeng viktig, nemlig at chefen og skytteren, admiralen og den menige mand, i motsetning til skuter og kanoner, er led i en levende organisme 41 Ibid s 224 [kursiv i originalen]. 42 Ibid, s Ibid, s Ibid s

13 [...] som aldrig må forsømmes. 45 I den tredelte artikkelen som Beutlich skrev i 1912, er det personellet som har hans største interesse. Derfor avslutter han også artikkelserien med moralens betydning for kampevnen: En militæretat maa ha idealer... [o]g er den militære etats idealer ogsaa nasjonens, saa er landets forsvar sterkt, selv om den finansielle evne er svak. Norge har gode forutsetninger, ifølge Beutlich, fordi vi har en sjømandsstand som nasjonen med rette kan være og er stolt av. Han mener at denne internasjonalt respekterte profesjon kan sette standard for utvikling av sjøforsvarets anseelse: Den norske marines ideal maa... derfor være at ha et personel som internationalt har samme rang som den norske sjømandsstand. Dette ideal er det som vil kunne fange nasjonens fantasi, skape troen paa at landet virkelig kan forsvares ogsaa fra sjøsiden, som vil ingi det norske folk fuld tillid til sin marine. 46 Dette kan igjen bare oppnås gjennom personellets øvelser på samme måte som den dyktige styrmann eller sjømann som er et resultat av lang, variert og kontinuerlig fartstid. Denne opptatthet av den menneskelige faktor finner vi også i en artikkel han skrev i Norsk tidsskrift for Sjøvesen (TfS) i Den artikkelen var et svar på en artikkel daværende kaptein Olav Bergersen hadde skrevet som prisoppgave i Sjømilitære Samfund i 1913 om tilgang og utdannelse av sjøoffiserer, og vunnet gullmedalje. 48 Olav Bergersen, den senere kommandør og Tordenskioldbiograf, innledet sin prisoppgave med påstanden at i riktig gamle dage... var kravet til orlogsflaatens og koffardiflaatens befal ikke meget avvikende, men at dette skipperskjønnet ikke lenger slo til paa det militær-vitenskapelige omraade. 49 Bergersen forklarte kravet til nytt grunnlag for rekruttering og utdannelse av sjøoffiserer på følgende måte: Sjømandsskap i ordets gamle betydning har... for den moderne sjøoffisers vedkommende forlængst undergaat en meget værsentlig forandring. Et krigsfartøi i vore dage er et samlingssted for alle teknikens forskjellige brancher... Men herav fremgaar med tydelighet, at kravet til sjøof- 45 Ibid, s Ibid, s F Beutlich, Virker den nuværende plan for tilgang og utdannelse av sjøoffiserer tilfredsstillende, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 32te årgang 1914, s og O Bergersen, Virker den nuværende plan for tilgang og utdannelse av sjøoffiserer tilfredsstillende, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 31te årgang 1913, s og Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 32te årgang 1914, s O Bergersen, Virker den nuværende plan for tilgang og utdannelse av sjøoffiserer utilfredsstillende?, første del, Norsk tidsskrift for Sjøvesen, 31. årgang 1913, s

14 fiseren nu maa gaa væsentlig i teknisk retning; han blir ingeniør mere end han blir sjømand i ordets gamle betydning. 50 Dette kunne sikkert både prinsen av Joinville og Aube skrevet under på. Denne utvikling krevde, ifølge Bergersen, at man måtte kreve eksamen artium til opptak ved sjøkrigsskolen og at kravet om fartstid i handelsflåten, ble sløyfet: Det dobbelte antal av hvad der tiltrænges av kadetter embarkerer umiddelbart efter optagelsen... som aspiranter paa et av marinens utrustede fartøier, der paa forhaand har kadetter med inspeksjonsoffiserer ombord. Den endelige antagelse sker da paa grundlag av dette prøvetogt og artiumskarakteren. 51 Det som Beutlich reagerer på er Bergersens kraftige nedtoning av behovet for sjømannsutdannelse på bekostning av akademisk og teknisk dannelse: Sjømanden i ordets gamle betydning er altsaa nu blit overflødig til orlogs. Men har da sjøen skiftet natur? Er det stormende hav blit rolig?... Havet er det samme idag som det var igår, som det vil være i morgen.... Det fordrer den samme sjøvanthet av mennesker, enten dette anvender aarer eller seil eller propeller som fremdrivningsmiddel paa sin farkost. Havet har aldrig lovet noget. Og det lider ikke av nogen teknisk betathet. Naar menneskene i sin store selvbeundring glemmer at ta de skyldige hensyn til havets uforanderlighet, volder det stilfærdig deres tekniske vidunderes undergang, som nylig med kjæmpeskibet Titanic. 52 Denne kritikk kunne like godt vært rettet mot Aube og jeune école s syn på bemanningsproblematikken og valg av fartøystyper. Beutlich er ikke prinsipielt imot teknisk utdannelse. Det han reagerer på er tanken at den tekniske utdannelsen skal utvides på bekostning av sjømannsutdannelsen. Kravet til sjømandsskap og kravet til teknisk utdannelse er, ifølge Beutlich, betinget av to av hinanden uavhengige hensyn. Han mener at en sjøoffiser, og spesielt de faste som haandterer vore orlogsskibe først og fremst må gis sjømands- og militær utdannelse; kravet til den tekniske utdannelse kommer i anden række. 53 Militær utdannelse må her forstås som sjøtaktikk. For Beutlich er det viktigste kravet til en kommende sjøoffiser, sjømannsdyktighet og sjøvanthet, fordi disse utvikler noen helt sentrale egenskaper som marinens operative offiserer må være i besittelse av. Disse beskriver han på følgende poetiske måte: [1] Haardførhet og utholdenhet utvikles under sjøfart, egenskaper som under krig ikke nok han vurderes. [2] Raskhet fordres ombord. Fort i vendingen maa sjøgutten være, snar til at se og kvik til at ta sig for. [3] Aandsnærværelse trænger den som vil 50 Ibid, s Ibid, s Op cit, fotnot 47, s Ibid, s

15 færdes paa sjøen. Situasjonerne skifter raskt paa det gyngende hav. [4] Urædd maa en være, vil en bli hørt som kar ombord. [5] Mot og djærvhet agtes høit inden vor sjømandsstand. I den kamp for livet uavladelig, som føres paa hvert skib, blir disse egenskaper jevnlig sat paa prøve. [6] Selvtillit utvikles naar en tar fat paa sjøen i tidlig alder, og evnen til at gaa foruten krykker. 54 Den strategiske tenkningens historiske fundament I tiden etter første verdenskrig var det en livlig debatt i Norge om forsvarets fremtidige ordning. Når Beutlich tar opp sjøforsvarsproblemet i 1922, kan han konstatere at selv om det storpolitiske bildet har endret seg mye, så har man også blitt vitne til, at de samme stater som så høitidelig besvor den pakt der skulde danne grunnlaget for avrustning og inngangen til evig fred, allerede er sterkt optatt av visse andre forbund, sluttet mellom enkelte makter og rettet mot andre. 55 Det sentrale for Beutlich var at stormaktene, til tross for de geostrategiske endringene som hadde skjedd som følge av første verdenskrig og alle talene om nedrustning og evig fred, verken hadde endret sin grunnleggende strategiske tenkning eller atferd. Derfor kunne han konkludere at den spesielle foranledning til nu å ta forsvarsvesnets fremtidige ordning under revisjon... var bortfalt. 56 Beutlich ville finne tilbake til de grunnleggende prinsipper for organisasjonen av et militært vern under forhold der er rådende i dette land. Og ut fra prinsippet om åpen debatt, ønsket han å redegjøre for den strategiske tenkningen som lå til grunn for organisering og bruk av det norske sjøforsvaret. Hans metode er klart historisk, analogt til den Mahan brukte i utviklingen av sin mer berømte sjømaktsteori. Men der Mahan brukte den britiske sjøkrigshistorien som empirisk underlag, brukte Beutlich den norske. Beutlichs hovedverk, Norges sjøvæbning , kom ut i to bind i 1935 og Det består av omkring 1000 sider norsk sjøkrigshistorie, primært fra perioden Selv om verket kom ut lenge etter hans mer prinsipielle eller teoretiske betraktninger om sjøforsvarets organisering og bruk, så er det tydelig at det senere verk (som bygget på et livslangt historisk studium) tjener som et empirisk forsvar for hans prinsipper. Dette på samme måte som Mahans historiske redegjørelse i The Influence of Sea Power Upon History (1890), gjør for hans sjømaktsteori, som han formulerer det i det innledende kapittel i samme bok. I artikkelen fra 1922 bruker Beutlich mye plass til en redegjørelse av bakgrunnen og 54 Ibid, s Beutlich, F: Utvikling av vårt sjøforsvar, Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 40. årgang 1922, s Ibid, s

16 prinsippene for Norges første flåteplan. Under arbeidet med den såkalte Marinekommisjonen av 1833 var det, ifølge Beutlich, to klart forskjellige alternativer til organisering av flåten, enten efter mønster av de andre nordiske statene organisere det flytende forsvar med en sjøgående kampflåte som hovedelement, eller gå vår egen vei med det rene kystforsvar som mål. 57 Kommisjonen leverte sin beretning og innstilling til regjeringen i juli Den ble antatt av Marinedepartementet og etter en viss diskusjon i regjerningen hvor man fant både tilhengere av den lette og den tunge flåten, ble innstillingen fremmet til Stortinget som kongelig resolusjon og vedtatt den 29. oktober 1836, der således får regnes som fødselsdag for den norske marinens første organisasjonsplan, ifølge Beutlich. Det er i denne planen han finner ammunisjon til sin kritikk av bygging av miniatyrslagskip mot slutten av tallet og av det planarbeidet som var i gang i forbindelse med Forsvarskommisjonen av Han skriver blant annet: Hermed er der ikke alene i forfatningsmessige former fastsatt en plan der skal legges til grunn for Marinens fremtidige organisasjon og utvikling, men hva der er viktigere: den statsmakt hvem det tilkommer å bestemme arten og styrken av landets forsvar, har gjennom denne avgjørelse anvist en hovedretning for utviklingen av sjøvernet, og denne avgjørelse er truffet under kyndig vurdering av statens resurser på den ene side og forstandig hensyntagen til folkets forsvarsvilje på den annen. 58 Det er denne hovedretning for utvikling av sjøvernet som Beutlich forsvarer i artikkelen fra 1922 og boken fra 1929, og det er denne skolens dominerende rolle i norsk sjøkrigshistorie som han forsøker å underbygge eller påvise i de historiske verkene fra 1935 og Denne form for tenkning får dessuten en renessanse i de nordiske landene under den kalde krigens konsepter for sjøinvasjonsforsvar. Omtale av de siste ligger imidlertid utenfor det jeg skal behandle i denne artikkelen. 59 Hovedretning for utvikling av et defensivt sjøforsvar For Beutlich er det viktig at et lite land setter klare begrensninger i de oppgaver som stilles til organisasjonen av et sjøforsvar, og at disse er mulige å løse. Han berømmer kommisjonen av 1833 for å ha gjort dette, gjennom å sitere fra innstillingen: [1] at Norge formentlig bør søke å utvikle den del av Marinens materielle styrke 57 Beutlich, F: Sjøvæbning. sjøförrsvarsproblemet vårt og dets løsning Cammermeyers boghandel Oslo 1929, s Op cit, fotnot 55, s Det er ikke usannsynlig at Beutlich, hvis han hadde levd, ville ha kommentert det planarbeidet som ble satt igang like etter andre verdenskrig ut fra de samme strategiske grunnprinsipper som han gjorde i årene, og kanskje med større hell (jf fotnote 1). 98

17 som direkte tjener til kystens og havnenes forsvar, d. e. Skjærgårdsflåten, [2] at ved siden herav så mange sjøværbare krigsfartøier bør anskaffes som statens resurser tillater, og [3] at disse fartøier bør være av de mindre, men hurtig seilende slags. [...] [E]t lands forsvarsvesen... må være avhengig av dets resurser så at små stater må innskrenke sig til de foranstaltninger der med størst sannsynlighet kan tjene til landets forsvar mot fiendlig angrep. 60 For Beutlich setter disse prinsippene rammene for sjøforsvarets oppgaver under krig med en tydelighet som ikke gir skygge av tvil. Fordi han mente at de strategiske forutsetningene for forsvaret ikke var annerledes i 1920 enn i 1836, så burde også forsvarskommisjonen av 1920 arbeide ut fra disse grunnprinsippene. Det er viktig å forstå bakgrunnen for Beutlichs argumentasjon. Ved første øyekast kan det synes underlig å påstå at grunnplanen for sjøforsvaret i 1836 også burde gjelde i 1920-årene. Han skriver også selv at planleggingen av sjøforsvarets organisering må ta hensyn til tre nye viktige kjensgjerninger. For det første de rent eventyrlige fremskritt på det tekniske området ; for det andre en fordyrelse av orlogsmateriellet uten sidestykke sålenge krig til sjøs har eksistert ; og til siste, som er en konsekvens av disse, et skarpere skille og en større avstand mellom stormaktene og de mellomstore statene, som synker ned i klasse med de tidligere småmakter, mens disse, som nu ikke engang kan gjøre sig gjeldende i krysserkrigen, får nøie sig med verdensdramaets statistroller. 61 Det er imidlertid viktig å skille mellom strategiske analyser, og taktiske eller operative analyser. Utgangspunktet for Beutlich var en strategisk analyse basert på historiske studier av sjøforsvarets funksjon i tilfelle krig mot Norge, samt landets materielle, finansielle og personellmessige forutsetninger for en forsvarskrig mot en stormakt. Disse strategiske forutsetningene hadde, ifølge Beutlich, ikke endret seg nevneverdig siden 1836, til tross for en rivende teknologisk utvikling. Den teknologiske utvikling berører først og fremst den taktiske og operative tenkningen, og i mindre grad den strategiske tenkningen. Her mener Beutlich det motsatte av Aube og er helt på linje med Mahan. De mente begge at overgangen fra seil til damp og senere maskindrevne jernskip ikke reduserte betydningen av de overordnede eller strategiske prinsippene som kunne trekkes ut fra de historiske erfaringene. Beutlich mente videre at det ikke var opp til sjøforsvaret selv å endre de strategiske forutsetningene for sin egen organisering, og han hevdet at Stortinget ikke til denne dag har besluttet at der skal følges nogen annen hovedretning... eller angitt nye begrensninger av det bevegelige sjøverns opgaver i krig Op cit, fotnot 55, s Op cit, fotnot 57, s Op cit fotnot 55, s

18 Den teknologiske utvikling og fordyrelse bekreftet bare, ifølge Beutlich, at en undersøkelse av mål og midler for sjøvæpningen må ta utgangspunkt i vår egen krigserfaring. 63 For ham var det nettopp det og de finansielle realitetene i landet som grunnplanen for sjøforsvaret i 1836 hadde tatt hensyn til. Med referanse til Flåteplanen fra 1836 forklarer han de strategiske grunnlinjer for organisering av sjøvernet på følgende måte. [Organisasjonens strategiske grunnlinjer] gjennemfører forsvarskrigens prinsipp i form av et bevegelig kystforsvar, bygd op i 3 lag: Innerst kystvernet landvernets ekvivalent, så en mektig skjærgårdsflåte av de minste fartøier som var brukbare i den norske skjærgården, satt sammen av to deler den ene stasjonær og knyttet til de militært viktigste havnebyene, den andre bevegelig og forlagt i avdelinger til kystens hovedavsnitt... Ytterst en sjøgående styrke av den lette kryssertypen i et mindre [antall] og av en overgangstype mellem skjærgårdsfartøiet og det sjøværbare skib i et større antall. 64 De ulike elementene i grunnplanen hadde klart tildelte oppgaver i krig. Det er hele tiden viktig å ha klart for seg at den dimensjonerende faktoren, både i flåteplanen fra 1836 og for Beutlich, er krig forsvarskrig mot en stormakt. Kystvernet var sjøvæbningens bakre opbud og dannet den stedlige del av forsvaret utenfor orlogshavnene, mens skjærgårdsflåten hadde til oppgave å bevare herredømme over det indre farfann. 65 Det er ingen tvil om at skjærgårdsflåten for Beutlich spilte samme rolle i småstatens sjøforsvar som slagskipsflåten hos de store flåtemakter, for Mahan. Det er heller ingen tvil om at Beutlichs omfattende studier av sjøkrigen i Norge mellom 1801 og 1814 hadde til formål å bevise tesen om at denne flåten kunne sikre sjøherredømme i indre farvann. Hvis skjærgårdsflåten kunne sikre kontroll i indre farvann, kunne den både sikre kysttrafikken og gi et bredt ryggstø for den sjøgående styrken. Denne siste var tildelt flere oppgaver. For det første skulle den hevde herredømme over de mere åpne strekningene av kystfarvannet, og for det andre kunne den brukes offensivt mot fiendtlig sjøhandel. En tredje oppgave som Beutlich nevner, og her siterer han direkte fra flåteplanen av 1836, er harcellerende krig... ved idelige angrep på enkelte krigsfartøier eller mindre avdelinger av disse når dertil gunstige leiligheter frembyr sig, ved avskjæring av tilførsler eller ved uophørlig å forurolige fienden. 66 I dette sitatet finner vi, hvis vi bruker terminologien til den britiske sjømilitære tenker og 63 Op cit, fotnot 57, s 6 64 Ibid, s Ibid, s Ibid, s

19 historiker Julian S Corbett, to metoder for å bestride sjøherredømme, nemlig minor counter-attacks og fleet in being. 67 En siste oppgave som den sjøgående styrken skulle kunne påta seg, var beskyttelse av handlesflåten, men da primært mot krigførende parter når landet ikke var i krig. Jeg har flere ganger nevnt at Beutlich synes å ha et visst slektskap med det man skulle tro var hans rake motsetning, Alfred T. Mahan. Allerede i hans artikkel fra 1912 bruker han formuleringer som står for en oppfattelse av sjøkrigføringens mål og midler, som minner om Mahan. Det er kanskje ingen tilfeldighet for Mahan teoretiske verk, Naval Strategy kom ut i 1911 og i 1929 henviser Beutlich faktisk til Mahan for å forsvare sine synspunkter: Skal en tro vår tids mest ansette lærer i sjøkrigskunst, admiral Mahan, som ellers ikke gir sig større av med de små kårs forsvarssystemer, hører en slik løsning allikevel til de brukbare. Når en marine ikke har annen opgave enn den rent defensive, sier han i sin Naval Strategy, vil dette naturlig følges av kravet på mange små fartøier en kanonbåtpolitikk av den enkle grunn at tonnasje som er bygd inn i store fartøier, ikke lar sig dele op. 68 Beutlich er ikke ubetinget den lette flåtens mann, fordi hovedpoenget hans er at sjøforsvaret må ses som et forsvarssystem og ikke kan reduseres til en kamp om det ene eller det andre av de taktiske elementene som inngår i systemet. Avslutning: Beutlich og Aube Jeg skal avslutte med å fremheve tre forhold som skiller Beutlichs tenkning om den lette flåten fra Aubes og jeune école s. For det første er Beutlichs tenkning primært historisk, ikke materialistisk; for det andre, har den et strategisk tyngdepunkt, ikke taktisk; og for det tredje, er den strategiske defensiv. For å forklare disse begrepene skal jeg støtte meg til det skille som Castex gjør for å forklare sitt teoretiske standpunkt mellom Mahan og jeune école. Han skriver følgende: The results that one reaches through theory are almost exclusively approximations of principles verified by observation of a large number of cases. That is to say, theory rests in large part on the historical method, which works only when employed with critical acumen. Since the historical method will not serve us treating machines known in our own time, we will have to call upon the positive method to fill the gap. Outmoded methods can be distinguished from those valid today by means of intellectual exercises in which one imagines a strategic problem from the past and ask how to resolve it using 67 Julian S Corbett (1988), Chapter Three. 68 Op cit, fotnot 57, s Jf fotnot

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Sjefens Intensjon som et mønster innen kommando og kontroll. Skrevet av: Morten Hafsten Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-APRIL 1 1 Innledning...2 1.1 BAKGRUNN...2 1.2 HENSIKT...3

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Kåre Haugen Strategisk kommunikasjon side 4 Kjell-Ove Orderud Skare NATOs arbeid mot veibomber side 14 Hans Christian Helseth NATOs nye kommandostruktur side 18 Norsk Militært Tidsskrift Utgitt av Oslo

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

SISA Rapport no. 10-2013. USA og Kinas militære styrkeforhold

SISA Rapport no. 10-2013. USA og Kinas militære styrkeforhold SISA Rapport no. 10-2013 USA og Kinas militære styrkeforhold Harald Haavoll Oslo, oktober 2013 1 Senter for internasjonal og strategisk analyse SISA 2012 Alle synspunkter i denne rapporten står for forfatterens

Detaljer

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT. Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000. Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT

NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT. Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000. Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT Leif Johansen 1930-1982 114. ÅRGANG SPESIALNUMMER 2000 Tidligere STATSØKONOMISK TIDSSKRIFT NORSK ØKONOMISK TIDSSKRIFT Redaktører: Lars-Erik Borge, Kai Leitemo og Kanne Nyborg

Detaljer

Norsk Militært Tidsskrift

Norsk Militært Tidsskrift Iver Johansen og Egil Daltveit EN FREMTIDIG LANDMAKT side 4 TOM HENRY KNUTSEN AIRSEA BATTLE- KONSEPTET side 18 Bent Erik Bakken BEST I SPAGAT? Om behovet for et paramilitært innslag side 28 Norsk Militært

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen

Forord. Fannrem, 20. mai 2013. Kristin Arnesen Forord Denne masteroppgaven utgjør den avsluttende delen av min mastergrad i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim. Omfanget av oppgaven utgjør 30 studiepoeng og er skrevet innenfor

Detaljer

DRÅPEN. De store forbunds bruk av tvangsavgift. Hvilke signaler sender Fredriksen? Nor Lines sier opp sine norske ansatte

DRÅPEN. De store forbunds bruk av tvangsavgift. Hvilke signaler sender Fredriksen? Nor Lines sier opp sine norske ansatte DRÅPEN FF NR. 3 l 2010 l 9. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS De store forbunds bruk av tvangsavgift Hvilke signaler sender Fredriksen? Nor Lines sier opp sine norske ansatte IKKE BARE OFFSHORE NÅ

Detaljer

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke

1-2008. Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted. Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008. Av kadett Tomas Bakke THE NORWEGIAN ATLANTIC COMMITTEE 1-2008 Krav til fremtidens forsvar sett fra unge offiserers ståsted Sikkerhetspolitisk Bibliotek 1-2008 Av kadett Tomas Bakke Sikkerhetspolitisk Bibliotek Sikkerhetspolitisk

Detaljer

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal

SVIKT! - en introduksjon til public choice. Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal SVIKT! - en introduksjon til public choice Marius Doksheim og Kristian Kjøllesdal 1 1. opplag, november 2009 Civita AS

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut

Detaljer

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp Författare Program Trond Nilsen Chp 06-08 Handledare Peter Ahlstrøm og Jan Ångström Beteckning 1432/7:1 Norsk soldatutdanning relevant i forhold til opprørsbekjempning?

Detaljer

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51

bladet Ett yrke én organisasjon Øvelse EODEX 2009 s.12-15 Gjør fienden mør! for å bli s.6-8 s.44-45 s.50-51 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 2 mars 2009 årgang 62 Ett yrke én organisasjon Luftvernet kommet Maktkamp! s.6-8 for å bli Gjør fienden mør! Øvelse EODEX 2009 s.12-15 s.44-45 s.50-51

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020

Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020 Kaja Reegård og Jon Rogstad Fra sjø til land Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid

Steinvikholm slott. NIKU Temahefte 23. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. - på overgangen fra middelalder til nyere tid Steinvikholm slott - på overgangen fra middelalder til nyere tid Sæbjørg Walaker Nordeide NIKU Temahefte 23 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

Sårbarheter i Internett

Sårbarheter i Internett FFI-rapport 2007/00903 Sårbarheter i Internett Aasmund Thuv, Ronny Windvik, Kjell Olav Nystuen og Tormod Sivertsen Forsvarets forskningsinstitutt 17. mai 2007 FFI-rapport 2007/00903 1014 ISBN 978-82-464-1184-2

Detaljer

- Retorisk analyse av omdømme

- Retorisk analyse av omdømme Kandidatavhandling ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation Innlevert: 01.09.08 - Retorisk analyse av omdømme Antall tegn: 168,888 Skrevet av Torstein Hagen Veileder: Kim Lilholt Ruggaard Århus

Detaljer

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef

ffi sersbladet Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 6 oktober 2006 årgang 23 Ett yrke én organisasjon En blåkopi av TMBN? s.8-9 Øvelse Nordic Air Meet 2006 s.34-36 Norwegiansjef med bok s.44-45

Detaljer