SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER"

Transkript

1 SPEIDERTINGET 2016 SAK 5: ENDRINGER I GRUNNREGLER, LOVER OG RETNINGSLINJER 5.1 FORSLAG TIL ENDRING AV GRUNNREGLENE GRUNNREGLENE EKSKLUSIV SPEIDERLØFTET Endring av 1-1 til 1-7 foreslått av Speiderstyret. Nåværende ordlyd i 1-1 til 1-7: «1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt- Forbund og Norsk Speiderpikeforbund. 1-2 Forbundet er åpent for gutter og jenter uten hensyn til religion, rase eller nasjonalitet. Medlemskapet er frivillig. 1-3 Forbundet er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Tilslutningen er organisert gjennom Speidernes fellesorganisasjon. 1-4 Forbundet er selvstendig. Det er uavhengig av og støtter ikke noe politisk parti. Forbundet kan slutte samarbeidsavtale med andre organisasjoner. 1-5 Forbundets mål Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven Speiding er en internasjonal, ideell og religiøs bevegelse. Arbeidet baseres på religionen i det enkelte land. I Norge bygger speiderarbeidet på et kristent grunnlag. Forbundet vil gi medlemmene forståelse for kristen tro og kristne grunnverdier, og gi den enkelte mulighet til å utvikle sin tro. Medlemmer som tilhører et annet religionssamfunn enn det kristne, kan være speidere uten at den kristne del av målsettingen skal omfatte dem i større grad enn de selv og deres foresatte ønsker. Har alle medlemmene i en gruppe en slik tilknytning, legges deres religion til grunn for gruppens speiderarbeid Forbundet vil gi medlemmene trening i demokrati, og søker å utvikle demokratiet innen organisasjonen, så vel som i samfunnet for øvrig. Forbundet søker å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med sitt ideologiske grunnlag og program. Speiderarbeidet skal gi den enkelte speider forståelse av samfunnets organer og struktur, og utvikle ansvar for det samfunn hun eller han lever i. Speiderarbeidet vil oppdra medlemmene til selvstendig vurdering, personlig engasjement og likestilling mellom mennesker. 1-6 Speideridealene kommer til uttrykk gjennom speiderloven, speiderløftet, valgspråket og speiderbønnen. Speiderloven, speiderbønnen og valgspråket fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon. 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.» Side 1 av 34

2 Forslaget lyder: «1-1 Formålet til NSF er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, i samsvar med verdigrunnlaget. 1-2 NSF er åpen for alle som frivillig slutter seg til verdigrunnlaget ved å avlegge speiderløftet. 1-3 Speiderløftet lyder: [Speiderløftet behandles i sak ]. 1-4 Verdigrunnlaget er speiderloven, speiderløftet og valgspråket. Speiderloven, valgspråket og speiderbønnen fastsettes av Speidernes fellesorganisasjon (Spf). 1-5 NSF er selvstendig, demokratisk og partipolitisk uavhengig. 1-6 NSF er tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene The World Organization of the Scout Movement (WOSM) og The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) gjennom Spf.» Forslagsstillers begrunnelse: Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 at Speiderstyret skulle oppnevne en bredt sammensatt gruppe som, gjennom en prosess som skulle involvere flest mulig, skulle utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Foreslåtte endringer kommer fra arbeidsgruppas rapport. Speiderstyret ønsker sammenheng mellom paragrafene, en tidsriktig tekst og tydelig beskrivelse av hva verdigrunnlaget er. Det er derfor ryddet i eksisterende regelsett, både med hensyn til å skrive kort og konsist, og ved å bruke et enkelt språk. Dette gjør grunnreglene oversiktlige og enklere å forstå, noe Speiderstyret mener er særlig viktig ettersom NSF er en barne- og ungdomsorganisasjon. 1-1 er overflødig hvis tittelen fastsetter navnet til organisasjonen og forkortelsen. Ved å tilføye «for Norges speiderforbund (NSF)» blir navn og forkortelsen definert i overskriften og trenger ikke å bli spesifisert i en egen paragraf som dagens 1-1. «..., hvori er opptatt Norsk Speidergutt Forbund og Norsk Speiderpikeforbund» er et historisk faktum som var viktig da NSF ble grunnlagt. Grunnreglene skal gjenspeile dagens organisasjon og det er derfor valgt å sløyfe bisetningen. Istedenfor å liste opp grupperinger forbundet er åpent for, skrives det slik at det faktisk er åpent for alle som slutter seg til verdigrunnlaget. «Medlemskapet er frivillig» fra dagens 1-2 ble innebygd i setningen. Tidligere ble uttrykket «speideridealene» brukt uten å spesifisere hva de er. Speiderbønnen er fjernet fra verdigrunnlaget fordi den har et sterkt kristent preg og kan derfor være ekskluderende for noen medlemmer. Speiderbønnen kan fortsatt brukes av de gruppene som ønsker det. Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Side 2 av 34

3 SPEIDERLØFTET Det er foreslått fire alternativer til nytt speiderløfte i nåværende 1-7. I sak er ordlyden på speiderløftet foreslått flyttet til ny 1-3. Nåværende ordlyd i 1-7: «1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet, som lyder: Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.» Endring av 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 1. Forslag til ny ordlyd: «Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» Speiderstyrets begrunnelse: Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem. Speiderstyret vektlegger at speiderløftet kan inkludere alle og at det bygger tydelig opp under Norges speiderforbunds formål. Å utvikle mennesker til selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet krever refleksjon om hva det vil si å være menneske i samfunnet. Å søke sitt livssyn innebærer å utvikle sin oppfatning om hvordan man får kunnskap om verden, hvordan man bør leve, om menneskeverd og oppfatninger om hva som er riktig og galt, godt og ondt. Livssyn dekker på denne måten både religiøse og sekulære aspekter ved menneskets søken etter mening med livet. Ved dette forslaget til ny 1-3 knyttes speiderløftet dermed tydelig til forbundets formål. Et speiderløfte med tre deler har lang tradisjon i NSF, og knyttes ofte mot symbolikken i speiderhilsenen. Dette forslaget dekker både den åndelige dimensjonen, god-tørn og omtanke for andre, og levereglene som speiderloven beskriver. Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Endring av 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 2. Forslag til ny ordlyd: «Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter speiderloven. eller Side 3 av 34

4 Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.» Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyrets begrunnelse: Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem, og det som arbeidsgruppen anbefalte. Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering, til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget. Endring av 1-7 foreslått av Speiderstyret, alternativ 3. Forslaget sammenfaller med innsendt forslag fra Marit Carlsen, Follo krets. Forslag til ny ordlyd: «Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å leve etter speiderloven. eller Eg lovar etter beste evne å leve etter speidarlova.» Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyret begrunnelse: Speidertinget 2014 vedtok i sak 7.2 å sette ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag som reviderer grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Etter to høringsrunder satt arbeidsgruppen igjen med tre forslag til nytt speiderløfte. Dette er ett av dem. Styret ønsker å gi tinget mulighet til å vurdere dette alternativet og legger det derfor fram til votering, til tross for at styret ikke innstiller på dette forslaget. Endring av 1-7 foreslått av Eskild Gausemel Berge, Follo krets, alternativ 4. Forslag til ny ordlyd: «Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speiderloven eller Eg lovar etter beste evne å hjelpe andre, ta vare på naturen og leve etter speidarlova.» Forslagsstillers begrunnelse: Jeg mener komiteens innstilling har religiøse undertoner, noe det er på tide at den sentrale speiderbevegelsen kvitter seg med for å kunne styrke sin posisjon og omdømme. Jeg mener friluftsliv burde stå i sentrum for speidingen. Derfor har jeg tatt inn «ta vare på naturen». Det låter bedre med tre lovnader, enn to. Side 4 av 34

5 Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyret begrunnelse: Speiderstyret mener speiderløftet bør inneha elementer som bygger opp under formålet vårt. Friluftsliv er en del av speidermetoden. Speiderstyret mener løftet heller bør inneholde våre verdier og vårt formål, fremfor en metode. Naturvern er kun en mindre del av speidingens samfunnsoppdrag, og vi ønsker at speiderløftet skal representere større deler av vårt formål, som er å utvikle mennesker til selvstendighet og ta aktivt ansvar i samfunnet. Side 5 av 34

6 5.2. FORSLAG TIL ENDRING AV LOVENE NORGES SPEIDERFORBUND OG GRUPPE Det er to ulike forslag til endringer av 2-1 og 2-2, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett fra Speiderstyret. Nåværende ordlyd: «2-1 Norges speiderforbund Forbundet er bygget opp med organisasjonsleddene gruppe, krets, korps og forbund. Alle grupper skal være tilknyttet en krets. Gruppene kan også være tilknyttet et korps. 2-2 Gruppe Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer som fyller kravene i til til å inneha tillitsverv Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet Gruppetingets årsmøte skal behandle: 1 Konstituering av gruppetinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) årsmelding b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning c) arbeidsplan d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent e) innsendte saker 3 Valg av: a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse b) gruppens representanter til kretstinget c) regnskapsfører og revisor d) andre valg Gruppeledelsen består av gruppeleder og eventuelt en eller flere gruppeassistenter. Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. Side 6 av 34

7 2-2-5 Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: beverkoloni småspeiderflokk stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp roverlag Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan tilbakekalle godkjenning av grupper som ikke har medlemmer som har betalt pliktig kontingent ett år etter forfall. Hvis en gruppe ikke har hatt medlemmer i arbeidsenhetene de siste tre årene, kan Speiderstyret i samråd med korps- og/eller kretsstyret oppløse gruppen Gruppeledelsen leder gruppens arbeid og representerer gruppen utad. Den har det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte, så vel som med krets og forbund. Gruppeledelsen arbeider for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter. Den oppnevner ledere og assistenter i alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag. Gruppeledelsen skal opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i sitt nærområde Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal et ting sammensatt av troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen. Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.» Endring av til 2-2-5, og foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets. Forslaget lyder: «2-1 Norges speiderforbund Forbundet er bygget opp av organisasjonsleddene gruppe, krets, nettverk og forbund. Alle medlemmer er tilknyttet en gruppe som skal være tilknyttet en krets. Medlemmene kan også være tilknyttet et nettverk. Medlemmer som er fylt 6 år og som har avlagt speiderløftet er speidere. 2-2 Gruppe Alle medlemmer i Norges speiderforbund er medlemmer gjennom en speidergruppe. En speider i en arbeidsenhet er en speider det året hun eller han er minimum 6 år og til og med fylte 25 år. En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i minst en arbeidsenhet (6-25 år i koloni, flokk, tropp og/eller roverlag) og minst 3 over 18 år i et styre. En speidergruppe som ikke har 8 speidere eller minst 3 over 18 år i styret er under oppbygging eller under nedleggelse. Medlemmer i en speidergruppe som er under oppbygging eller under nedleggelse har ikke stemmerett på krets- og speiderting. Alle speidergrupper skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover. Side 7 av 34

8 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valg har frammøtte medlemmer Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst halvparten av styret, eller når 8 av gruppetingets medlemmer krever det. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet Gruppetingets årsmøte avvikles innen utgangen av mars og skal behandle: 1 Konstituering av gruppetinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) Årsmelding b) regnskap og revisjonsberetning c) arbeidsplan d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent e) innsendte saker 3 Valg av: a) gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer) over 18 år og minst 1 styremedlem under 25 år b) gruppens representanter til krets- og speidertinget c) regnskapsfører og revisor (kan ikke være et av styrets medlemmer) d) andre valg Gruppeledelsen består av gruppeleder (styreleder) og minst 2 gruppeassistenter (styremedlemmer) over 18 år og minst 1 styremedlem under 25 år. Gruppeleder velges for to år. Eventuelle gruppeassistenter velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Revisor velges for ett år om gangen. Gruppens bankkonto skal være knyttet mot organisasjonen (registrering i Brønnøysundregisteret) Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter. Styremøter ledes av styreleder og det føres referat fra møtene. [ ] Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og målsetting. Grupper som er under oppbygging eller under nedleggelse i mer enn 3 år legges ned. [ ] Side 8 av 34

9 I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal førerpatruljen (troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter), ta del i viktige avgjørelser. Forslagsstillers begrunnelse: Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur. Vi foreslår at det opprettes en definisjon av Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta speidergruppers og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. Nettverket velger selv sitt styre Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha egen bankkonto. - Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i hvert politidistrikt og nasjonalt). - Korps omdefineres til nettverk (for grupper) - Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper) - Skogvokterne omdefineres til Nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt nettverk) Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur anbefaler: 5.2.1: Det fremmes lovforslag til speidertinget med definisjon på hva en speidergruppe er. Samtidig gjennomgås virkemiddelapparatet for nedlegging av speidergrupper : Det fremmes lovforslag til speidertinget om å gi gruppestyret en mer fremtredende funksjon i styringen av speidergruppene, for å øke demokratiet i gruppene Det fremmes lovforslag der formålet er å tydeliggjøre kasserer og revisors rolle i speidergruppene, og hvem som skal inneha disse vervene. Det må sikres at forslaget harmonerer med offentlige regelverk. Vi foreslår derfor at vi tydeligere definerer hva en speidergruppe er og hvordan den organiseres - gitt etter de normer som er i dagens samfunn: - Styret kalt gruppeledelse består av styreleder/gruppeleder og minst 2 eller 3 styremedlemmer/gruppeassistenter. - En aktiv speidergruppe har minst 8 speidere (2 patruljer) i en arbeidsenhet (bever/flokk/tropp eller roverlag) og minst 3-4 over 18 år i et styret - En gruppe som ikke har 8 speidere eller minst 4 i styre er under oppbygging eller passive gruppe. Grupper som er under oppbygging eller er passive i mer enn 3 år legges automatisk ned. - Speiderstyret gis i fullmakt å legge ned speidergrupper som ikke driver etter NSFs lover, regler og målsetting - Grupper som er under oppbygging eller er passive har ikke stemmerett på kretsting og Speiderting. - Alle grupper skal være tilknyttet Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret. Gruppene skal kun ha bankkonti knyttet mot organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyret begrunnelse: Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet økonomiske konsekvenser for korps og forbund. Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av organisasjonsstrukturen. Side 9 av 34

10 Endring av 2-2 foreslått av Speiderstyret. Forslaget lyder: «2-2 Gruppe En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover Gruppen består av en eller flere av følgende arbeidsenheter: beverkoloni småspeiderflokk stifinner- og vandrertropp, eller speidertropp roverlag Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan legge ned grupper som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i Dette gjøres i samråd med krets- og korpsstyret Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det. Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet Gruppetingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll fra gruppetingets møter Gruppetingets årsmøte skal behandle: 1. Konstituering av gruppetinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2. Saker: a) årsmelding b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning c) arbeidsplan d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent e) innsendte saker 3. Valg av: a) gruppestyre b) gruppens representanter til kretstinget c) regnskapsfører og revisor d) andre valg Gruppestyret består av gruppeleder (styreleder) og minimum to styremedlemmer. Gruppeleder og styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter gruppetingets bestemmelse. Side 10 av 34

11 Gruppens representanter til kretstinget velges for ett år om gangen. Regnskapsfører og revisor velges for ett år om gangen. Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan ikke være medlem av gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for egen juridiske enhet Gruppestyrets oppgaver: Å lede gruppens arbeid og representere gruppen utad Å ha det daglige ansvaret for gruppens administrasjon og virksomhet Å sørge for et godt samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter Å ivareta kontakten med foreldre og foresatte, krets og forbund Å arbeide for en best mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter, og oppnevne ledere og assistenter til alle gruppens arbeidsenheter, med unntak av roverlag Å opprettholde et godt forhold til lokale myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner i gruppens nærområde. Styremøter ledes av gruppeleder, og det føres protokoll fra møtene Arbeidsenhetene ledes av godkjente ledere og assistenter I enhver speidertropp eller stifinner- og vandrertropp skal troppens ledere og patruljeførere, og eventuelt også patruljeassistenter, ta del i viktige avgjørelser I roverlag skal alle ledere velges på et medlemsmøte for ett år om gangen. Det innkalles til lagsmøte med minst en ukes varsel av lagleder, eller når minst 1/3 av roverlagets medlemmer krever det. Rovere har stemmerett og er valgbare i roverlaget ut det året de fyller 25 år. Medlemmer over denne alderen har talerett i alle saker.» Forslagsstillers begrunnelse: Speiderstyret fremmer i tråd med anbefalingene i rapporten til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur forslag om definisjon på en gruppe, gruppestyrets funksjon og avklaring vedrørende regnskapsførers og revisors rolle. Den foreslåtte definisjonen på en gruppe skal forstås som en minimumsdefinisjon. Minimumsantallet på fem medlemmer under 26 år henger sammen med minstekravet for å være et tellende lokallag i offentlige støtteordninger. Gruppens bankkonto og eiendommer skal være knyttet mot Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret for å sikre at speidergruppene oppfyller offentlige krav, og øke speidergruppenes mulighet for å søke ekstern økonomisk støtte. Det ønskes en sammenhengende og logisk rekkefølge i paragrafene som omhandler gruppe. Derfor foreslås dagens og trukket fram og justert. Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Side 11 av 34

12 KRETS Det er to forslag til endringer i 2-3 som omhandler krets, ett fra kretsstyret i Vesterlen krets og ett fra Speiderstyret. Nåværende ordlyd: «2-3 Krets Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent, er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år. Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller 1/3 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet Kretstinget skal behandle: 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) årsmelding b) regnskap og revisjonsberetning c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget. d) arbeidsplan e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 3 Valg av: a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret b) valgkomité og revisor c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- Side 12 av 34

13 og roverrepresentanter som har stemmerett. e) andre valg Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år. For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og Roverforum etter valget til åpningen av neste Speider- og Roverforum. Valg til kretsstyret, Speidertinget og Speiderforum og Roverforum forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter. Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget Kretsstyret består av kretsleder og inntil åtte medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. Kretsen støtter gruppene i deres daglige arbeid, utvikling og vekst. Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte retningslinjer for den enkelte krets. Kretsstyrets oppgaver: Å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område. Å holde jevnlig kontakt med den enkelte speidergruppe og gi relevant støtte, råd og oppmuntring i det løpende arbeidet, herunder oppstart av nye grupper. Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt. Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, trening av førerpatruljer og opplæring i bruk av treningsprogrammet. Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi. Påse at forbundets lover og retningslinjer etterfølges av kretsen og kretsens medlemmer, samt følge opp kretstingets beslutninger. Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner. Endring av til og foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets Forslaget lyder: «2-3 Krets [ ] Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Side 13 av 34

14 Gruppenes representanter til krets- og speiderting: Gruppetinget velger 2 representanter m/vara som representerer gruppen på Krets- og Speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være under 25 år når de velges. Grupper over 100 medlemmer kan ha 2 under 25 år (3 representanter). Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år. Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller 24 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet Kretstinget skal behandle: 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) Årsmelding b) regnskap og revisjonsberetning c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget. d) arbeidsplan e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 3 Valg av: a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret b) valgkomité og revisor c) andre valg Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele styret skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år. Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år. Valg til kretsstyret forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og som har sagt seg villige til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall. [ ] Kretsstyret består av kretsleder og skal ha mellom 3 og 6 medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.» Forslagsstillers begrunnelse: Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe organisasjonsstruktur. Side 14 av 34

15 Arbeidsgruppen anbefaler: 5.6.2: Det fremmes lovforslag om grupperepresentasjon til Speidertinget. Aktive speidergrupper som er rapporterende og tellende lokalledd gis to delegater hver, hvor en av de to delegatene må være under 26 år. Det regionale leddet gis en representant hver med tale- og forslagsrett : I tråd med anbefaling må gjennomføringen av speidertinget endres i tråd med sammensetningen. Det nedsettes en prosjektgruppe som ser på og leverer forslag til styrking forbundets demokratiarbeid og hvordan speidertinget kan bli en demokratileir : Speider- og roverforum avvikles når speidertingets sammensetning endres til fordel for grupperepresentasjon. Vi foreslår derfor at det innføres grupperepresentasjon på krets- og speiderting. Gruppetinget velger 2 representanter m/vara til krets- og speiderting for 1 år. Minst 1 av disse representantene skal være under 25 år når de velges. Grupper med over 100 medlemmer kan ha 2 representanter under 25 år (totalt 3 representanter). Speider- og Roverforum legges ned som en demokratiarena og flyttes inn i krets- og speiderting. På krets- og speiderting har organets styret stemmerett, samt leder (eller vara valgt av styret) i nettverk opprettet av organet. Per var det 361 grupper i NSF med minst 8 medlemmer under 25 år 374 grupper med minst 5 medlemmer under 25 år 78 grupper med mindre enn 5 medlemmer 29 grupper over 100 medlemmer Ved begrensning på 8 medlemmer blir det totalt 361 x 2 representanter + 29 ekstrarepresentanter fra de gruppene som har over 100 medlemmer = 751 representanter (hvis alle møter). I dag er det ca. 250 som samles på Speider- og Roverforum og speiderting som representanter. Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyret begrunnelse: Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet økonomiske konsekvenser for korps og forbund. Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av organisasjonsstrukturen. Endring av til foreslått av Speiderstyret. Forslaget lyder: «2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter fra grupper som oppfyller Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. Side 15 av 34

16 En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen. Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år. Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller 1/3 av kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet Kretstinget skal behandle: 1 Konstituering av kretstinget: a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) årsmelding b) regnskap og revisjonsberetning c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget. d) arbeidsplan e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 3 Valg av: a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret b) valgkomité og revisor c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speiderog roverrepresentanter som har stemmerett. e) andre valg Kretsleder velges for to år. Visekretsleder og øvrige styremedlemmer velges for ett eller to år om gangen etter kretstingets bestemmelse. Medlemmer til valgkomité og revisor velges for ett år om gangen. For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og Roverforum etter valget til åpningen av neste Speider- og Roverforum. Valg til kretsstyret, Speidertinget, Speiderforum og Roverforum forberedes av en valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i NSF kan likevel ikke være medlemmer av kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter. Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer. Kretsleder kan ikke være regnskapsfører. Kretsleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre. Revisor kan ikke være medlem av kretsstyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor for egen juridiske enhet. Side 16 av 34

17 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det. Styremøter ledes av kretsleder, og det føres protokoll fra møtene Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte retningslinjer for den enkelte krets. Kretsstyrets oppgaver: Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi, og følge opp kretstingets beslutninger. Være forbundets politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold til myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner. Bidra til start av nye grupper, holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi relevant støtte, råd og oppmuntring i det løpende arbeidet. Bidra til at forbundets strategiske langtidsmål oppnås i eget område. Legge til rette for at speidere møter andre speidere, og at ledere møter andre ledere. Bidra til at grupper gjennomfører felles aktiviteter. Legge til rette for at ledertrening og lederutvikling tilbys, og motivere gruppene til å sende deltakere på kurs.» Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Speiderstyrets begrunnelse: Speiderstyret ser at gruppene ønsker mer støtte og oppfølging. Speiderstyret ønsker å ta hensyn til at frivilligheten er i endring. Styret foreslår derfor at funksjonstiden for styremedlemmer kan endres til ett år. Speiderstyret ønsker å presisere at det faktisk skal velges et kretsstyre bestående av kretsleder, visekretsleder, og styremedlemmer. Tidligere formuleringer kunne tolkes som at det kun måtte velges kretsleder. Speiderstyret ønsker å presisere hvem som er møteleder på kretsstyrets møter, og at det føres protokoll fra møtene. Dette samsvarer med ordlyden i forslaget til ny Kretsenes primære oppgave er å støtte gruppene i deres arbeid, legge til rette for ledertrening, felles møteplasser og at speidingen i kretsen foregår etter forbundets formål og retningslinjer KORPS/NETTVERK Endring av 2-4 foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets. Nåværende ordlyd: «2-4 Korps Speiderarbeid som drives med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller en annen organisasjon, kan organiseres som et korps, og tilsluttes forbundet. Grupper som er tilknyttet et korps skal også være tilknyttet en krets Tilslutning for korps skjer gjennom en særskilt avtale som skal godkjennes av Speidertinget. Side 17 av 34

18 Avtalen kan gi korpset tillatelse til å ha regler som innebærer tillegg til eller unntak fra forbundets lover og retningslinjer Når medlemstall eller andre forhold tilsier at korps ikke bør dannes, kan det inngås avtale om at speiderarbeid med tilknytning til et kirke- eller religionssamfunn, eller en annen organisasjon, skal kunne drives som gruppe Korpstinget er korpsets øverste myndighet og består av representanter som velges i tråd med Norges speiderforbunds lover for valg til kretstinget. Korpstinget velger korpsstyre og representanter til Speidertinget Korpsstyret skal: a) arbeide for å fremme Norges speiderforbunds mål i sine medlemsgrupper, og for å fremme speidingen innenfor det kirke- eller religionssamfunn, eller den organisasjonen, det er tilknyttet, b) godkjenne ledere i korpsets grupper og i korpset i tråd med forbundets og korpsets bestemmelser, c) være bindeledd mellom forbundet og korpsets medlemmer. Forslaget lyder: «2-4 Nettverk Et nettverk opprettes for å ivareta speidergrupper og/eller speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk må få sitt formål og organisering godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til forbundskontoret på lik linje som speidergrupper. Nettverk kan etter godkjenning fra Speiderstyret/kretsstyret være registrert i Brønnøysund (som også er forutsetning for å ha egen bankkonto/regnskap).» Forslagsstillers begrunnelse: Forslaget er gjort med bakgrunn i rapporten fra Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur. Vi foreslår at det opprettes en definisjon på Nettverk. Nettverk kan opprettes for å ivareta speidergrupper og speidermedlemmers spesielle satsing eller interesse. Nettverk skal få sitt formål godkjent av Speiderstyret/kretsstyret. Speiderstyret/kretsstyret oppnevner leder for nettverket. Nettverket velger selv sitt styre Nettverket skal levere årsrapport og regnskap (hvis egen økonomi) til forbundskontoret på lik linje som Speidergrupper. Nettverk kan være registrert i Brønnøysund og ha egen bankkonto. - Beredskapsgrupper omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppene legges ned - nettverk i hvert politidistrikt og nasjonalt) - Korps omdefineres til nettverk (for grupper) - Dagens sjøspeidersamarbeidet omdefineres til nettverk (for grupper) - Skogvokterne omdefineres til nettverk (for medlemmer - gruppen legges ned - nasjonalt nettverk) Speiderstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. Speiderstyret begrunnelse: Speiderstyret ser at forslaget har store og omfattende konsekvenser for speidergrupper, kretser og korps. Disse er ennå ikke tilstrekkelig utredet eller godt nok belyst. Dette gjelder blant annet økonomiske konsekvenser for korps og forbund. Speiderstyret mener at forslaget omfatter for store endringer i en tidlig fase i gjennomgangen av organisasjonsstrukturen. Side 18 av 34

19 FORBUND Endring av til og foreslått av kretsstyret i Vesterlen krets. Nåværende ordlyd: «2-5 Forbund Speidertinget er forbundets øverste myndighet. Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av forbundets organisasjonsledd, kretsledere og en valgt representant for hver påbegynte 300 medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600 medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets speiderforum og to valgte representanter for forbundets roverforum. Generalsekretæren og ledere for forbundets hovedkomiteer har møte- og talerett på Speidertingets møter. Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e). Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef. Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste speiderting konstitueres. Medlemstallet regnes etter siste årsmelding. Representantene for de ansatte velges foran hvert møte i Speidertinget av og blant de ansatte i forbundets organisasjonsledd. Valgkomiteen, lovutvalget og revisor har møte- og talerett ved behandling av relevante saker Speidertinget har ordinært møte hvert annet år. Saksdokumenter og saksliste sendes tingets medlemmer minst fire uker før møtet, lovforslag minst to måneder før møtet. Ekstraordinært møte i Speidertinget kan innkalles når Speiderstyret eller minst 1/3 av Speidertingets medlemmer krever det. Innkalling med saksliste skal være medlemmene i hende minst en måned før møtet. På ekstraordinært møte kan det bare behandles saker som står nevnt i sakslisten Speidertingets ordinære møter behandler: 1 Konstituering av Speidertinget: a) valg av stemmekorps, møtereferent(er) og to personer til å undertegne protokollen b) godkjenning av innkalling c) godkjenning av sakliste d) godkjenning av forretningsorden 2 Saker: a) årsmelding for de to foregående årene og rapporter b) regnskap og revisjonsberetning for hvert av de to foregående årene c) lovforslag d) godkjenning av korpsavtaler e) innsendte saker og saker fremmet av Speiderstyret f) arbeidsplan for de to påfølgende årene g) budsjett for hvert av de to påfølgende årene, samt fastsettelse av kontingent Side 19 av 34

20 3 Valg av: a) speidersjef b) visespeidersjef c) øvrige medlemmer til Speiderstyret d) to ordstyrere for kommende speiderting e) valgkomité f) lovutvalg g) revisor h) representanter til representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon i) klagenemnd j) andre valg Forslag til saker som ønskes behandlet av Speidertinget, må være sendt Speiderstyret minst tre måneder før møtet. Lovforslag må være innsendt minst seks måneder før møtet. Forslag kan sendes inn av Speidertingets medlemmer, av Speiderstyret, kretsstyrer, kretsting, korpsstyrer, korpsting og gruppeting. [ ] Speiderstyret forestår ledelsen av forbundet og fatter vedtak i alle saker som ikke spesielt er tillagt et annet organ, eller som er av så stor viktighet at Speidertinget bør ta avgjørelsen. Speiderstyrets oppgaver: å fremme Norges speiderforbunds mål å sette i verk Speidertingets vedtak og strategi i alle organisasjonsledd å være forbundets representant overfor gruppene, kretsene og korpsene. å holde løpende kontakt med den enkelte krets og korps, og gi støtte og praktisk hjelp i det løpende arbeidet å gjennomføre aktiviteter som støtter arbeidet i gruppene, korpsene og kretsene å opprettholde god kontakt med verdensorganisasjonene, og ivareta forbundets interesser i Speidernes fellesorganisasjon. Program, ledertrening og organisasjon: Fastsette kretsgrenser i samråd med berørte kretser, godkjenne nye kretser og om nødvendig tilbakekalle godkjenning av en gruppe i henhold til lovene. Arbeide for å øke kjennskapen til speidersaken og rekruttering av nye speidere og ledere. Utvikle programtilbud, ledertrening og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt. Oppnevne komiteer og prosjektgrupper, og fastsette mål, rammer og mandat for disse. Om ønskelig kan myndighet delegeres til slike organer uten at Speiderstyret derved fritas for sitt ansvar overfor Speidertinget. Administrasjon: Godkjenne ledere i kretser, korps og forbundet, og om nødvendig tilbakekalle godkjenning av en leder i henhold til lovene. Utarbeide forslag til årsmelding, årsregnskap, årsbudsjett, arbeidsplan og strategiske planer. Forberede saker som skal behandles av Speidertinget. Gi innstilling i alle saker som skal behandles av Speidertinget. Påse at forbundets lover og retningslinjer overholdes, og at forbundets midler og eiendeler forvaltes på en forsvarlig måte. Forvalte forbundets eierandel i andre selskaper. Holde forbundets administrasjon. Andre oppgaver: Være Norges speiderforbunds politiske ledd på nasjonalt nivå, og opprettholde et godt forhold til nasjonale offentlige myndigheter, andre organisasjoner, andre speiderforbund i Norge og i utlandet og verdensorganisasjonene. Ansette medarbeidere i lederstillinger ved forbundskontoret. Med unntak for generalsekretær kan Speiderstyret delegere sin kompetanse til ansettelse og utarbeiding av instrukser til Side 20 av 34

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003)

Vedlegg 4 til Protokoll fra ekstraordinært speiderting september Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9, 0158 Oslo 1 Grunnregler Grunnregler og lover (à jour etter Speidertinget 2003) 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

(Sist endret på Speidertinget 2014)

(Sist endret på Speidertinget 2014) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2014) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012)

Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret på Speidertinget 2012) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF) hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk

Detaljer

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF)

Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) Grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 1 Grunnregler 1-1 Organisasjonens navn er Norges speiderforbund (NSF), hvori er opptatt Norsk Speidergutt-Forbund

Detaljer

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund

Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Arbeidsgruppe Revisjon grunnregler, desember 2015 Forklaringer til 2. høringsrunde for revisjon av grunnreglene i Norges speiderforbund Vi ønsker å takke alle som så langt har kommet med tilbakemeldinger.

Detaljer

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016

SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 SAKSPAPIRER Speiderforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Representant nr.: Navn: Krets/korps: Side 1 av 17 1 KONSTITUERING AV SPEIDERFORUM

Detaljer

Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1. Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover

Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1. Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover Norges speiderforbund Dok. nr. 78/03 Øvre Vollgate 9, 0159 Oslo Vedlegg 1 Speiderstyrets vedtak Sak 51/03 - Forslag til endringer i forbundets lover Nr. Foreslått endring Gammel lovtekst Kommentar/begrunnelse

Detaljer

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9 0152 OSLO Dato: 20. august 2003 Til: Speider- og Roverforums delegater Utdrag av forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt

Detaljer

Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003

Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Norges speiderforbund Øvre Vollgate 9 0152 OSLO Dato: 23. juli 2003 Til: Kretser og korps Speidertingets delegater Forslag til NSFs lover Sakspapirer til ekstraordinært møte i speidertinget 2003 Vedlagt

Detaljer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer

Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer 5 Sak 5: Forslag til endringer i grunnregler, lover og retningslinjer INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling til forslag til endring i grunnregler, lover og retningslinjer. Forslag til endringer i grunnreglene

Detaljer

SAKSPAPIRER Roverforum 2016

SAKSPAPIRER Roverforum 2016 SAKSPAPIRER Roverforum 2016 Velkommen til årets Speider- og Roverforum! Ta med alle gode ideer, diskuter i vei og ha det gøy. Vi gleder oss til å lede dere gjennom Speider- og Roverforum, og vi håper dere

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS).

1.1 Navn Speiderarbeidet i Frelsesarmeen er organisert under navnet Frelsesarmeens speidere (FAS). VEDTEKTER FOR FRELSESARMEENS SPEIDERE «Vedtektene for Frelsesarmeens speidere (FAS) gjelder i tillegg til Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), FAbU-håndboka og Grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING

8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING 8.1 ETABLERING AV NORSK SPEIDING Generelt og historie. Diskusjonen om et større fellesskap mellom speiderforbundene i Norge har, i forskjellige former pågått fra midten av 1970 årene. Dette førte den gang

Detaljer

Sak 5: Lover og retningslinjer

Sak 5: Lover og retningslinjer 5 Sak 5: Lover og retningslinjer Speidertinget 2010 Sak 5 Lover og retningslinjer Sak 5 FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 5.0 INNLEDNING Speidertinget skal ta stilling

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 15.04.07 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015

Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter oppdatert av Representantskapet 7. juni 2015 VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon (Spf) er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått:

6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: 6 LOVENDRINGER 6.1 Endring i overskriftene til alle paragrafer der ikke annen endring i overskriften er foreslått: Nåværende overskrifter vises etter følgende mal: 1. Navn Forslag til ny visning av overskrifter:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I SPEIDERTINGET 4. 6. NOVEMBER 2016 AMBASSADEUR HOTEL I DRAMMEN Møteledere: Solveig Schytz og Håvard Laache Otto. 1 KONSTITUERING 1.1 Godkjenning av representantene Ordstyrerne

Detaljer

Referat gruppeting 7. januar 2016

Referat gruppeting 7. januar 2016 Referat gruppeting 7. januar 2016 I henhold til Norges speiderforbunds lover 2 2 innkalles det til gruppeting i Lillesand speidergruppe. Formålet med dette møtet er å vedta hvor stor medlemskontingenten

Detaljer

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.4.2011 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015

GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 Norges KFUK-KFUM-speidere GRUNNREGLER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 18.4.2015 1 NAVN, DEFINISJON OG MERKE Organisasjonens navn er Norges KFUK-KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM-speidere er et selvstendig,

Detaljer

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011.

Nytt kulepunkt 2 under 9 er uthevet i blått. Dette er til førstegangsbehandling i 2011. Speidernes fellesorganisasjon Vedtekter vedtatt 14.03.04 og oppdatert av Representantskapet 17.03.07 Nytt kulepunkt 2 under 14 er uthevet i rødt. Dette er til andregangsbehandling i 2011. Vedtektsendringer

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Speidertinget november Ambassadeur Hotel Drammen

Speidertinget november Ambassadeur Hotel Drammen Speidertinget 2016 4. 6. november Ambassadeur Hotel Drammen INNHOLD SAK 1 KONSTITUERING 4 1.1 Speidertingets representanter 2016... 5 1.2 Valg av tellekorps... 7 1.3 Valg av referenter... 7 1.4 Speidertingets

Detaljer

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04)

Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) Speidernes fellesorganisasjon (Vedtekter vedtatt av Representantskapet 14.03.04) VEDTEKTER Speidernes fellesorganisasjon er en sammenslutning av selvstendige, norske speiderforbund som ved sammenslutningen

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014

Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 28. feb - 1. mars 2014 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, fredag

Detaljer

Program for Roverforum 2000

Program for Roverforum 2000 Program for Roverforum 2000 Fredag kl 19.30 Buss fra Hove kl 19.00-21.00 Innsjekking, utdeling av div. kl 19.30-20.30 Varm kveldsmat kl 21.30-22.30 Sosialt, møt på fellesrommet Lørdag kl 07.30 Revelje

Detaljer

1. Innstilling til Speiderstyret Grunnregelpatruljens innstilling og anbefaling til nytt speiderløfte... 2

1. Innstilling til Speiderstyret Grunnregelpatruljens innstilling og anbefaling til nytt speiderløfte... 2 REVISJON AV NSF S GRUNNREGLER Arbeidsgruppe revisjon grunnregler Sluttrapport med innstilling 31. mars 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innstilling til Speiderstyret... 2 1.1 Grunnregelpatruljens innstilling

Detaljer

Speidertinget november Ambassadeur Hotel Drammen

Speidertinget november Ambassadeur Hotel Drammen Speidertinget 2016 4. 6. november Ambassadeur Hotel Drammen INNHOLD SAK 1 KONSTITUERING 4 1.1 Speidertingets representanter 2016... 5 1.2 Valg av tellekorps... 7 1.3 Valg av referenter... 7 1.4 Speidertingets

Detaljer

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013

Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Til kretsens grupper Innkalling til Kretstingets årsmøte 2. mars 2013 Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til Kretstingets årsmøte i Lysheim grendehus, Sparbu, lørdag 2. mars

Detaljer

Sak 6. Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer. Speidertinget 2004. Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7.

Sak 6. Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer. Speidertinget 2004. Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. november Forslag til endringer i Norges speiderforbunds lover og retningslinjer Sak 6 Speidertinget 2004 Scandic Hotel Prinsen, Trondheim 5-7. november

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER 6. FORSLAG TIL ENDRINGER I NORGES SPEIDERFORBUNDS LOVER OG RETNINGSLINJER Speiderstyret fremmer en rekke forslag til endringer i grunnreglene. Det er to hovedgrunner til dette: Den første er at Speiderstyret

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen

Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen Norges speiderforbund Speiderforum 2004 > Utdrag fra protokollen 1. Godkjenning av delegatene Godkjent med 51 stemmeberettigede. LOVSAKENE Alle lovsakene ble først diskutert i grupper, hver gruppe la frem

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010

for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 Vedtekter for Frelsesarmeens barn og unge i Norge, Island og Færøyene med endringer vedtatt av Frelsesarmeens barne- og ungdomsting 2010 1 STRUKTUR Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484

Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av ekstraordinært årsmøte i gruppeting 14.03.2016 1. Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Østre Toten speidergruppe

Østre Toten speidergruppe Østre Toten speidergruppe Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 24. jan. 2012 Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800-2000 NSF s lover ( 2-2-2) sier: Gruppens besluttende organ er gruppetinget

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Leder i Frikirkens Speiderkorps

Leder i Frikirkens Speiderkorps Leder i Frikirkens Speiderkorps 2 Leder i Frikirkens Speiderkorps Denne utgaven ble trykket i januar 2015. Heftet er også tilgjengelig på våre nettsider fribu.no 3 Innhold Innledning 3 Dette er speiding..

Detaljer

VEDTEKTER. Humanistforbundet

VEDTEKTER. Humanistforbundet VEDTEKTER Humanistforbundet HUFO Vedtatt styremøte 27.2.17 HUFO Møllergata 24, 0179 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Medlemskap... 2 2.1 Vanlig medlemskap... 2 2.2 Støttemedlemskap...

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Tilslutningen til Speidernes fellesorganisasjon krever to steg.

Tilslutningen til Speidernes fellesorganisasjon krever to steg. SAK 4.2 SPEIDERNES FELLESORGANISASJON 0. Innledning Speiderstyret legger med dette fram en redegjørelse for prosessen rundt etableringen av Speidernes fellesorganisasjon. Videre redegjøres det for de arbeidsoppgaver

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

K R E T S T I N G 2012

K R E T S T I N G 2012 K R E T S T I N G 2012 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 7. MARS 2012 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes)

Forslagsstiller: Styret. Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) Forslagsstiller: Styret Endringsforslag, vedtekter: (i kursiv og parantes) 1 Organisering Amatørkulturrådet er et felles organ for amatørkulturlivet i Bergen kommune. Amatørkulturrådet er et frivillig,

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer