Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl 1-8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 20/35 Saksmappe: 204/ /204 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av eksisterende hytte - GB 20/35 - Stolkilen Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/4 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 9-2 godkjennes søknad om dispensasjon fra plankravet (LNF) i kommuneplanen og pbl -8, for totalrenovering av hytte på GB 20/5. Stolkilen, Åros. Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Det gis samtidig dispensasjon for å legge om stien fra Krossnes noe helt nederst slik at trappen får en mer sikker plassering. Saksutredning: Søknaden: Det søkes om totalrenovering av hytte nr. 5 i Stolkilen. Hyttene eies av Norsk Lokomotivmannsforening og de øvrige 4 hyttene ble revet og gjenoppbygget etter at dispensasjon var gitt av planutvalget i sak 84/05 den 27,04,05. Eksisterende grunnmur benyttes, og hytta utfores/ekstraisoleres med 5 cm utforing, ny kledning, nye vinduer og nytt yttertak. Eksteriørt uttrykk som øvrige hytter. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område avsatt til LNF-område i kommuneplanen. I tillegg gjelder plan- og bygningsloven -8 om byggeforbud i 00-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 2, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter.

2 Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler bl.a.: Søknaden gjelder den siste av 5 hytter på eiendommen til Norsk Lokomotivmanns Forbund som ennå ikke er fornyet eller revet og bygget ny. I dette tilfellet anføres at hytta fortsatt skal ha samme størrelse og plassering som i dag. Hytta skal ellers gis farger og materialbruk som de øvrige hyttene på eiendommen. Bruken av hytta blir som før. Miljøvernavdelingen har ut fra de gitte opplysningene ikke spesielle merknader til søknaden. Vest-Agder fylkeskommune: har ingen merknader til søknaden. Det vises til uttalelsene i sin helhet. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Det søkes herved om dispensasjon fra 2- - Krav om utarbeidelse av reguleringsplan, for tiltaket. Begrunnelse for søknad om dispensasjon fra dette kravet er at hytta kun skal totalrenoveres på gamle grunnmurer, og ha samme størrelse og plassering som hytta framstår i dag. Bruken blir uendret som fritidsbolig. Tiltaket består i totalrenovering hvor eksisterende grunnmurer benyttes. Hytta ekstraisoleres med 5 cm utforing, ny kledning, nye vinduer og nytt yttertak. Eksteriørt uttrykk som øvrige hytter ferdigstilt sommeren 200. Samme begrunnelse er brukt for dispensasjon fra pbl. -8. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om totalrenovering av den siste av i alt 5 hytter i Stolkilen. De fire andre hyttene ble revet og gjenoppbygget etter at dispensasjon for dette ble gitt av planutvalget i sak 20/35 den Tiltaket er i strid med kommuneplanen, og plan- og bygningsloven -8 om byggeforbudet i 00-metersbeltet langs sjøen, og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse. I gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt til LNF-område. Da det ikke er utarbeidet detaljreguleringsplan i området, vil tiltaket også være i strid med byggeforbudet i 00- metersbeltet langs sjøen. Gjeldende kommuneplan er vedtatt i 202, og er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

3 Kommuneplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven -6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven 9-2. Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Hensynet bak kommuneplanen er at området skal benyttes - slik bruken er i dag: til LNFformål. En plan skal ivareta konsekvenser for barn og unge, helse, miljø og sikkerhet, samt tilgjengelighet, for å nevne noe. Barn og unges interesser anses ikke å endres som følge av tiltaket, på grunn av at det kun er snakk om å totalrenovere en allerede eksisterende hytte. Administrasjonen vurderer derfor heller ikke tiltaket til å ha uheldig innvirkning på helse og miljø. Plan- og bygningsloven -8 om forbud i 00-metersbeltet langs sjøen, skal ivareta blant annet de allmenne interessene, og unngå uheldig bygging i strandsonen. Tomten og området rundt fremstår som svært privatisert, og allmennhetens interesser synes ikke å bli svekket som følge av tiltaket. En kan heller ikke se at tiltaket vil få negativ virkning på kystlandskapet, da det dreier seg om totalrenovering av en eksisterende hytte. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon for totalrenovering av eksisterende hytte, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 9-2 andre ledd første punktum er derfor oppfylt. Administrasjonen konkluderer også med at dispensasjon for nevnte tiltak i 00-metersbeltet langs sjøen, ikke vil føre til at hensynet bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt. Også for dette forholdet er vilkåret etter plan- og bygningsloven 9-2 andre ledd første punktum oppfylt. Det anses som en fordel at det søkes om renovering av eksisterende hytte og ikke ytterligere en hytte i området. Dette gjør at det ikke blir endringer i forhold til allmenne interesser, og det bebygde preget i kystlandskapet endres ikke i vesentlig grad. Når det gjelder omsøkte tiltak, mener administrasjonen at etter ovennevnte er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. I henhold til plan- og bygningsloven 9-2 andre ledd andre punktum, kan dispensasjon for dette forholdet gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken.

4 Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra NLF 2 Søknad om dispensasjon fra PBL.8 - Tiltak i strandsonen 3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om utarbeidelse av detaljert reguleringsplan 4 Følgebrev 5 Kart, bilder, gjennomføringsplan og søknad om ansvarsrett 6 Q 7 Q3 8 Stolkilen - uttalelse til søknad om dispensasjon - totalrenovering av hytte - GB 20/35 9 Uttalelse søknad om dispensasjon - totalrenovering av eksisterende hytte 0

5 /\ \/ B4 Søgne kommune v/ Plan- og Bygningsetaten í Saksnr Dar n iw/xtfií _, _.*. 28 JUN _.... Vågsbygd, /35, Stolkilen,Åros- Søknadom tillatelse til tiltak Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav til Natur-, Landbruk- og Friluftsområder (NLF) / Det henvises til gjeldende kommuneplan hvor omrâdet Stolkilen, Ãros ligger i NLF-Området. Det søkes herved om disnensasion fra formål i plankravet for fullrenovering av eksisterende hflte nr. 5 Tiltaket består i renovering hvor eksisterende grunnmurer benyttes. Hytta utføres /ekstraisoleres med 5 cm utforing, ny kledning, nye vinduer og nytt yttertak. Eksteriørt uttrykk som øvrige hytter ferdigstilt sommeren 200. Vennlig hilsen for Lindland Byggprosjektering AS?%zv Ci;hw%4é%%// Søker Vedlegg/ henvisinger: Se vedlagte Situasjonskart samt utsnitt av kommuneplanens arealdel, samt tegninger og øvrige dokumenter. Lbgggprn lel-(lerlng as indlnn d Fiskàveien4, 462Kristiansandl Tel: l Org.nr

6 D?.. 25 JUNZUlL, :_. Vågsbygd,5.5.4 SaksN_-./O- i' C _ Søgne kommune l 3 v/ Plan-og Bygningsetaten r 2035, Stolkilen, Åros - Søknad om tillatelse til tiltak Søknadom dispensasjonfra PBL.8 - Tiltak i strandsonen Det søkes herved om dispensasjon fra.8 - Tiltak i strandsonen st/ Utdragav bestemmelsenei.8: (Henterfra Klima-og Miljødepartementets kunngjøringer) Detskal tas særlighensyntil natur»og kulturmiljø,friluftsliv,landskapog andreallmenneinteresser vedspørsmålom utbyggingistrandsonenlangssjøenog langsviktigevassdrag.dette gjelderbåde i forbindelse med utarbeiding av planer og ved avgjørelse i dispensasjonssoker. l områder med sterk konkurranse om strandsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, av hensyn til allmenne interesser. u Begrunnelsefor søknadom dispensasjonfra dette kraveter at hytta kunskaltotalrenoveres på gamle grunnmurer, og ha sammestørrelseog plasseringsomhyttaframstår i dag. Bruken blir uendret som fritidsbolig. Tiltaket beståri totalrenoveringhvoreksisterendegrunnmurerbenyttes_hytta ekstraisoleresmed 5 cm utforing,ny kledning,nyevinduerog nytt yttertak. Eksteriørtuttrykksom øvrige hytter ferdigstilt sommeren 200. Vennlighilsenfor Lindland Byggprosjektering AS 244/ Søker Vedlegg/ henvisinger: Se vedlagte Situasjonskart samt utsnitt av kommuneplanens arealdel, samt tegninger og øvrige dokumenter. Lbgggprosjektarlng as Fiskåveien4, 462Kristiansandj Tel-_ l Org.nr

7 BZ Saksbeh " _ Végsbygd, JUNZfllh Saksnr.Do nr _ W I l Søgne kommune lig 3 v/ Plan- og Bygmngsetaten / 2o/35, Stolkilen,Ares Søknadom tillatelse til tiltak Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om utarbeidelse av detaljert reguleringsplan. Ö Det søkes herved om dispensasion fra 2- - Krav om utarbeidelse av reguleringsplan, for tiltaket. Begrunnelse for søknad om dispensasjon fra dette kravet er at hytta kun skal totalrenoveres på gamle grunnmurer, og ha samme størrelse og plassering som hytta framstår i dag. Bruken blir uendret som fritidsbolig. Tiltaket består i totalrenovering hvor eksisterende grunnmurer benyttes. Hytta ekstraisoleres med 5 cm utforing, ny kledning, nye vinduer og nytt yttertak. Eksteriørt uttrykk som øvrige hytter ferdigstilt sommeren 200. O Vennlig hilsen for Lindland Byggprosjektering AS ØM/z/ Søker Vedlegg/ henvisinger: Se vedlagte Situasjonskart samt utsnitt av kommuneplanens arealdel, samt tegninger og øvrige dokumenter. Lbgggproshaldarlng as indlnn d Fiskåveien4, 462Kristiansandl Tel: l I Org.nr

8 Vågsbygd,96.4 Søgne kommune v/ plan- og bygningsetaten Norsk Lokomotivmanns Forbund - 20/35, Stolkilen, Åros - Hytte nr. 5 - Søknadom fillatelse til Tiltak Vedlagt følger søknad om tillatelse til totalrenovering av eksisterende hytte nr. 5. Denne hytta utgjør den siste av totalt 5 hytter Norsk Lokomotivmanns Forbund eier på Stolkilen, Åros. De andre 4 hyttene er bygget nye og sto ferdige sommeren 200. Dennehytta nr. 5 ønskesrenovertfor ågjøre den brukbar.hytta får sammestørrelseog gamle grunnmurer skal benyttes. Hytta får estetisk uttrykk som resterende 4 nye hytter, men fasadermed vinduer,byggehøyderetc. blirsomeksisterendehytte. Søknadom disqensas'oner Søknader om dispensasjon fra krav og bestemmelser som beskrevet og omsøkt i vedlagte søknad. Offentligadkomsttil området. Det er i dag offentlig adkomst til området via sti og trapp ned fra heia bak hytte nr. 5. Denne adkomsten er plassert like opp i hytteveggen ved hytte nr. 5. Dersom nødvendig er Forbundetvilligtil å bekosteflyttingav adkomstensomantydet på vedlagteskisser.dette for âgjøre adkomstennoe bedre tilrettelagt for offentligheten.eksiterendetrapp er i dag bratt og lite brukervennlig. Vågsbygd,9.6.4 Vennlig hilsen for Lindland Byggprosjekt ring AS Vedlegg: Søknadom tillatelsetil tiltak Kopi til Norsk Lokomotivmanns Forbund, Svingen2, 096 Oslo,Tel bgggpruslekterlng as I Fiskáveien4, 462 KristiansandI Tel: Org.nr

9 Utskrift 6AlegAt 3t SØGNE DI KOMMUNE Dato: 5/ M5lestokk: : a it w a o en -o o o 00 m t 3 cx ECI 57:It>7-7z--- C fa-el>/6 riur-r- --0/mAgt7e 2(90 Nr Sgte//2-p v7t,9 E/0b Coc,e0l/vIt- (73os68 :)6,63&608 '

10 cwr: 20 SAIR:35" Utskrift Side av pinsøgne KOMMUNE DZ Dato 5/ Målestokk: :250 0 m.7.) / 5.ÇE , )(7- Æ me ss-47/froon tet---4/owe Kart levert a : Knutepunkt Sørlan t Songdalen komm e Søgne komm e n omm Krishansand kornmu e kristiansand.kommune.no/structures/printprepare.htm

11 tv. 4

12 GISA.IN E Webinns5r - Karlutskrift 3... F - wtridi- I... It/4 \*\ 4å Y-rr&5 o rn Sogue kommune Kommuneplan Målestokk::5 000 Dato m ==== CopyrightGeevekst.Medforbeholdomte4ikertgrunnlege / * wmbhote2.gisline.no/g islinewebnnsynsog ne/advancedprintcomponent/printformaspxrw=088demplae=default&format=a4p&iegenckseparatep... /2

13 e 4, \ P'er

14 HYTTE NR HELLVIKHUS bad 3.2 fri7 r9x gan 2.0 M2 cf.\ 700 t Bygg med glede! - 8x20 L aue/kjøkken _ 93 rn, 7 R i ca 4 3 rs2 50C, 4 TEGNINGSSTATUS Skisse I [ [r[ I [ : 00 X Salgs,arkitekttegning Byggemeldingstegning Arbeidstegning.0 Hovedetasje : 00 xr-, "Sorn bygger- legn ing Ng tkr araelos:egn nger akralregarnger ska berves ved kt'aralse a: arbecer REVISJONER I I Fasade mot nord : 00 TILTAK Fasade mot syd : 00 fl Norsk LokornoNunannslorbund kyrasrprars Slorkilen Aros Sogne Hylte ANSV.PROSJEKTERENDE Heivik Hus Sogne AS ( Fasade mot vest : 00 Acre, IeHer. Lohneveien Sogne no TEGNING Pian-snitIfasader Bruksareal hytte 30.0m2 BRA Oslo hj Fasade motøst : 00 Bebygd areal Totall 60.0m2 BYA inkl. yeranda I 00

15 t7 4 - ; 7, ' a >. 4 ' 7 -c a - ā e m fr r. a a / fr r - *, / ,;, a r r e?!5 :-., r - r +..i:fa tị." ;ȧ w a lird :ṯ ṭ ;y r f5 ț,ild. A it '.* : '.,`:i;,-, ṅ j;,/, 4 ',* ' -'-'" i ;" -'4, ' " y -'4 I.4,4,' '.-7 :;,. ċ.:., - ṯ,. g rp '"? 0 ṗ. id t4 ':'.;,!H ';'r e 'f.'4 r.» )..... d.i -" ' ' - e n. a t s t, :L a tra.*:,_ it;t5.'å i7 : Å rs.,:,,r_ ta e w -,m c, S -frk 5,) \C frti

16

17 Kommunens saksnr. Vedlegg Side av Gjennomføringsplan Eiendond Gr7 Bnr.Festenr.Seksjar.Bygn.nr.Kommune byggested Verslonsnt.DatoSignatur.n. søker t//7"' 6. & ti - AdressePostnr.Poststed Stolkilen, Aros 4640SØGNE ØN DIRINTORATU FOR BYCGIWAIITIT Alle fagområder i tiltaket () Beskrivelse av fagomrade, ansvarsområde. tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, uttørelse og uavhengig kontroll) SØKSøkerfunksjonen2lindland Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett Kryss or planlagt samsvarser læring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreli er Foretakets navn og org.nr. Søknad om Tiltaks- Søknad om Søknad om igangsettings- Søknad om midlertidig klasse rammetillatelse tillatelse/ettbrukstillatelse ferdigattest trinnsøknad Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Byggprosjektering AS fl ARKHellvik Hus AS 2.5e:4, eiee)5-$ orn / fl Blankett 585 Bokmål (2,Utgitt av Direktoratet for byggkvaktet

18

19

20

21

22 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ole-Johan Eik Deres ref.: 204/2295 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 204/3585 Arkivkode: 42.3 Søgne kommune Postboks Søgne Stolkilen - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl -8 for totalrenovering av hytte på gnr. 20 bnr. 35, Åros Vi viser til kommunens skriv av Søknaden gjelder den siste av 5 hytter på eiendommen til Norsk Lokomotivmanns Forbund som ennå ikke er fornyet eller revet og bygget ny. I dette tilfellet anføres at hytta fortsatt skal ha samme størrelse og plassering som i dag. Hytta skal ellers gis farger og materialbruk som de øvrige hyttene på eiendommen. Bruken av hytta blir som før. Miljøvernavdelingen har ut fra de gitte opplysningene ikke spesielle merknader til søknaden. Vi minner om at det av pbl. 9-2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse. Med hilsen Elle Synnøve Paust (e.f.) senioringeniør Ole-Johan Eik seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 57 Lund 4605 Kristiansand S Lindland Byggprosjektering AS Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 53 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

23 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/428378_fix.html Side av Fra: Stallemo, Maarten Dato: :30:30 Til: Berit Wigemyr Tittel: 4/ Anmodning om uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon - totalrenovering av eksisterende hytte - gnr 20/35 - Stolkilen Viser til oversendelse angående søknad om dispensasjon - totalrenovering av eksisterende hytte - gnr 20/35 - Stolkilen. Fylkeskommunen har ingen merknader. Med hilsen Maarten Nandrup Stallemo Rådgiver Plan- og miljøseksjonen Regionalavdelingen Vest-Agder fylkeskommune Tlf:

24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport.

Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. Detaljregulering gnr. 72 bnr 8, 45, 65 Gulliksbakken 11,13 og 13 b. Kulturminnefaglig vurdering. Befaringsrapport. I forbindelse med forslag til detaljregulering for Gulliksbakken 11,13 og 13 b. er det

Detaljer

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen

Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Fradeling til uendret bruk v/ seniorrådgiver Renate Kristiansen Rettslig utgangspunkt Pbl. 1-6. Tiltak Med tiltak etter lovene menes ( ) opprettelse og endring av eiendom ( ). Iverksetting av tiltak som

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer