Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker. Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker. Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014"

Transkript

1 Kontreadmiral Nils Johan Holte Sjef Forsvarets spesialstyrker Manus til Tale i OMS den 31 mars 2014 Innledning Forsvarets spesialstyrker som en organisatorisk enhet er en ny konstruksjon i Forsvarets struktur. Jeg er derfor glad for denne tidlige anledningen til å informere om vår organisasjon i denne ærverdige sal. Forsvarets spesialstyrker (eller FS, som jeg vil si noen ganger i kveld) har eksistert i tre måneder. Det er derfor ikke unaturlig at OMS benyttet formuleringen «i støpeskjeen» i invitasjonen til foredrag. Jeg vil imidlertid vise at nyorganiseringen slett ikke representerer en så vidt radikal omforming av spesialstyrkene, men heller en relativt betydelig «reform». Jeg har et ønske om å orientere dere om hva reformen innebærer, - om hva spesialstyrkene er i dag og jeg vil dele mine refleksjoner om hvordan vi på beste måte skal utvikle oss inn i fremtiden. Historikk Dagens spesialavdelinger sporer sin opprinnelse tilbake til Storbritannia under annen verdenskrig: Norwegian Independent Company No 1 (Lingekompaniet) og Norwegian Naval Independent Unit (Shetlandsgjengen) - som forøvrig fra 1943 fikk betegnelsen Royal Norwegian Naval Special Unit - bestod av selekterte mannskaper som etter krevende trening og med spesielt utstyr gjennomførte offensive operasjoner og etterretningsoperasjoner. De løste oppdrag med høy risiko og opererte i små grupper og brukte ukonvensjonelle metoder. Både oppdragene de løste og metodene de benyttet samsvarer med dagens gjeldende doktrine for spesialoperasjoner. Som den første felles sjef for de norske spesialsyrkene kan jeg ikke unnlate å fremheve poenget med at både Lingekompaniet og Shetlandsgjengen var underlagt SOE Special Operations Executive. Vi fremhever dem som vår opprinnelse. Er jeg da den første felles sjef for Forsvarets spesialstyrker? - eller skal vi kanskje heller si at ved min innsettelse den 14. januar 2014 ble ringen sluttet? Jeg må også nevne Norwegian Independent Parachute Company (Fallskjermkompaniet) og No 5 Troop 10 Interallied Commando (Commandos) som viktige elementer i vår stolte opprinnelse, selv om disse ikke var under kommando av SOE.

2 Etter krigen ble disse avdelingene i likhet med f eks britiske Special Air Service nedlagt. Mens Storbritannia gjennomrettet SAS allerede i 1947, skulle det ta mange år før spesialstyrker igjen ble en del av det norske Forsvaret. Marinen opprettet sine Froskemenn i 1953 og Hæren utdannet de første Fallskjermjegere på starten av 60 tallet. Norge var dypt inne i den kalde krigen og noen initiativrike personligheter så igjen behovet for spesielt selekterte mannskaper som etter krevende trening og med spesielt utstyr skulle kunne gjennomføre offensive operasjoner og etterretningsoperasjoner, - i små grupper, selvstendig, og i all slags klima. Oppdrag på Balkan og i Afghanistan har utviklet Forsvarets spesialstyrker til det vi er i dag; en profesjonell, fullverdig og moderne spesialstyrkekomponent med den høyeste internasjonale anseelse. Bildet til høyre er tatt i februar 2013 under 70 års jubileet for Vemork aksjonen. Nettopp den aksjonen er omtalt som den best gjennomførte spesialoperasjonen utført av de allierte. Den ønskede strategiske effekt ble oppnådd uten at et skudd ble løsnet. Bildet viser Joakim Rønneberg som var leder for operasjonen sammen med en representant for vår tids spesialjegere. Opprinnelsen møter nåtiden Organisasjon Forsvarets spesialstyrker (FS) består av FS Stab, Forsvarets spesialkommando (FSK) og Marinejegerkommandoen (MJK). FSK har sin hovedbase på Rena i Østerdalen og et maritimt treningssenter i Horten. MJK har hovedbasen på Haakonsvern med Ramsund som utdanningsog treningssenter. Mens FSST er etablert på Akershus festning. Det er FS Stab som nu representerer den strategiske ledelsen og som skal lede den videre utviklingen av norske spesialstyrker. Som en ny selvstendig Driftsenhet i Forsvaret (DIF) er FS etablert på nivå 2, altså på samme nivå som generalinspektørene. Offiserer og befal i FS vil fortsatt være formelt tilsatt i forsvarsgrenene og det vil være generalinspektørene som også i fremtiden vil ha ansvaret for offiserenes livslange karriereløp. Generalinspektørenes råd i fm besettelse av stillinger i FS vil derfor bli tillagt stor vekt når jeg fremmer mine anbefalinger til Forsvarsstaben.

3 Mitt mål er at vi sammen skal sikre en god personellflyt mellom FS og forsvarsgrenene for kompetanseutveksling og til beste for den enkeltes karriereutvikling. Spesialavdelingenes aktiviteter reguleres i stort av mitt fagmyndighetsansvar, men samtidig reguleres mange delaktiviteter av generalinspektørenes fagmyndighet. Jeg må derfor legge til rette for at generalinspektørenes skal kunne etterleve sine ansvarsområder også i ft spesialstyrkenes aktiviteter. Og vi må i tillegg ha god dialog ift spesialavdelingenes evne til å gi spesifikk støtte til Land-, luft- og sjømilitære operasjoner. Det vil, av nevnte grunner, være avgjørende å opprettholde de dedikerte SOF-stillingene i generalinspektørenes staber, og også i andre driftsenheter som FLO og CYFOR. Sjefen for Forsvarets spesialstyrker og hans stab har ikke en rolle i den operative kommandostrukturen. Min alminnelige kommando er altså avgrenset til forvaltning, styrkeproduksjon og utvikling. I operative sammenhenger ledes FSK og MJK direkte fra FOH. I samarbeid med FOH vurderes nå etablering av en felles taktisk ledelse over spesialavdelingene med kapasitet til å ta inn under seg også allierte styrkebidrag. Hensikten er å redusere hovedkvarterets kontrollspenn. Jeg støtter en slik utvikling og mener det vil være fornuftig at FS stab inkluderes som styrkebrønn når en slik taktisk ledelse skal settes opp. I en nasjonal trusselsituasjon må alle tilgjengelige ressurser prioriteres for bidrag i forsvaret av landet. FS Oppdrag FOH har som oppgave å produsere og vedlikeholdet nasjonale forsvarsplaner. I felles operasjonsplaner tildeles også spesialstyrkene oppdrag og oppgaver i likhet med alle andre operative strukturelementer. Det er disse oppdragene - gjennom utledede operative behov og krav - som er dimensjonerende for kontinuerlig styrkeproduksjon og videre utvikling av FS. Å utvikle spesialstyrkenes bidrag til forsvaret av Norge er min høyeste prioritet. I fredstid utnyttes denne kapasiteten til å levere styrkeelementer på HØY beredskap for nasjonal krisehåndtering, dvs offshore kontra terror og annen håndhevelsesbistand til politiet, pluss gisselredningsoperasjoner i utlandet. I tillegg bidrar FS til internasjonal krisehåndtering som for eksempel ved deployeringene til Afghanistan i NATO rammen. Evnen til å løse terrorsituasjoner prioriteres høyt. Primæroppdraget i denne sammenhengen er å kunne håndtere maritim kontraterror og da

4 handler det om skip ute i åpent hav og komplekse offshore-installasjoner. En operasjon offshore vil kreve koordinert innsats fra mange av Forsvarets ressurser for å lykkes. De ulike militære enhetene som øves på slike scenarier benevner vi med fellesbetegnelsen «System kontraterror». I tillegg skal spesialstyrkene som nevnt være forberedt på å støtte politiet med håndhevelsesbistand på landjorda. FSK har stått på beredskap for kontra-terror i 30 år. Fra august 2013 er også MJK satt på KT-beredskap innenfor den kapasiteten avdelingen besitter. FSK og MJK er begge fullverdige spesialavdelinger. Samtidig har de utviklet seg gjennom 50 og 60 år i to ulike forsvarsgrener, - mest i samme retning men likevel med noen ulikheter kapasitetsmessig og organisatorisk. Jeg vil påse at ressurser som er unike i en av avdelingene også må kunne støtte den andre. Visse skvadroner må kunne betraktes som fellesressurser. For eksempel må FSKs sanitetstropp kunne deployeres sammen med MJK og båtdroppkapasitet må krysstrenes. Slik vil ulikhetene gi oss dynamikk og være en styrke for vår felles evne til å levere operative bidrag til oppdukkende operasjoner. Under årets vinterøvelse som nettopp ble avsluttet - gjennomførte FSK og MJK operasjoner sammen, og avdelingenes båtkapasiteter ble samlet i en felles spesialbåtgruppe. Erfaringene var svært gode. Samvirkepotensialet innad i FS skal utvikles videre på min vakt. SOF- Operasjonsformer Forsvarets spesialstyrker er iht doktrinen definert som strategiske styrker, dvs styrker dedikert til oppgaver som er ment å gi strategisk effekt. I tråd med den samme doktrinen er både FSK og MJK i stand til å gjennomfører såkalt fullt spektrum av spesialoperasjoner. Dette innebærer kapasitet til SR/Spesiell Rekognosering, DA/Direkte Aksjoner og MA/Militær Assistanse. I tillegg kommer Gisselredning som en spesiell type aksjon som avdelingene er trent for. Når en skal beskrive hva spesialoperasjoner er, er det normalt å bruke de fire operasjonsformene som NATO definerer. Gjennom Spesiell rekognosering (SR) innhentes spesifikk, veldefinert og tidssensitiv informasjon av strategisk eller operasjonell betydning. Dette kan supplere andre innsamlingsmetoder som til tider blir begrenset av påvirkningen av vær, terreng, fiendtlige mottiltak med mer. SR er kort sagt å plassere øyne på målet i områder som ikke er tilgjengelige for andre enn personell ned særskilte egenskaper, spesiell trening og spesielt materiell.

5 Direkte aksjoner (DA) er presise operasjoner som normalt er begrenset i omfang og varighet. DA innebærer anslag mot spesifikke, veldefinerte mål av strategisk og operasjonell betydning. Spesialavdelinger kan utføre disse oppgavene selvstendig, eller støttet av konvensjonelle styrker eller til støtte for konvensjonelle styrker. Målet vil kunne rammes med egne ressurser eller ved å lede inn avstandsleverte våpen. Militær assistanse (MA) inndeles ofte i tre elementer: Trene, assistere og mentorere. Dette kan inkludere et bredt spekter av tiltak til støtte for egne og vennligsinnede styrker gjennom hele konfliktspekteret. Militær assistanse har blitt gjennomført av norske spesialstyrker i Afghanistan over flere år, der nordmenn har stått for seleksjon, trening og operativ støtte til afghanske sikkerhetsstyrker. En Gisselredningsoperasjon (GRO) er også en Direkte Aksjon, men er Ekstremt sensitivt for kompromittering og preges av HØY risiko for gislene så vel som HØY risiko for angrepsstyrken. Internasjonal Erfaring Forsvarets spesialavdelinger har deltatt i internasjonale operasjoner kontinuerlig siden midten av 90-tallet da begge avdelingene ble satt inn på Balkan. De deltok i Bosnia, Kosovo, FYROM og Montenegro. Deretter i Afghanistan siden Jeg vil nå kort orientere om to representative oppdrag utenfor Norge; et som nylig ble gjennomført og et som fortsatt er pågående. Kontra-pirat operasjoner MJK deltok i fjor i anti-piratoperasjoner utenfor Somalia. Avdelingen stilte et bordingslag på en norsk fregatt, noe avdelingen også gjorde i Bordingslaget leverte et oppsiktsvekkende godt bidrag spesielt gjennom informasjonsinnsamling langs kysten og påfølgende analyse støttet av E- tjenesten, og bidro på denne måten til økt situasjonsforståelse både for fartøysjefen og for NATO. CRU Spesialstyrkenes innsats var avgjørende for den tidlige etableringen av den afghanske spesialpolitienheten i Kabul i Enheten med betegnelsen CRU (Crisis Response Unit) har ved norsk assistanse hatt en vesentlig raskere utvikling enn andre sammenliknbare enheter, og er i dag i stand til selv å gjennomføre utrykninger og operasjoner som for eksempel arrestoperasjoner mot fiendtlige nettverk og rask respons på anslag i Kabul.

6 CRU har siden etableringen i 2007 vært mentorert av norske spesialstyrker, med unntak av perioden , da New Zeelandsk SAS hadde oppdraget. Både MJK og FSK har vært engasjert i denne mentoreringen. FSK har hatt oppdraget fra Samarbeidet mellom Norge og New Zealand er et eksempel på hvordan små nasjoner kan oppnå kontinuitet og høy effekt gjennom samarbeid. Mentoreringen av CRU er i 2014 vårt høyest prioriterte internasjonale bidrag. I ht strategiske føringer planlegger vi nå med videreføring av dette oppdraget fra januar 2015 som ledd i NATOs kommende Resolute Support Mission. Vi avventer fortsatt politisk beslutning. Gisselredningsoperasjoner Spesialstyrkenes beredskap for Gisselredning i utlandet er en del av Forsvarets beredskap for nasjonal krisehåndtering. Under terroraksjonen i In Amenas i januar 2013 ble den norske GRO kapasiteten aktivert. På ordre fra FOH ble en aksjonsgruppe fra FSK klargjort og en innsats ble forberedt, men som kjent ikke iverksatt. Hendelsen var en realistisk test på beredskapen og gav oss verdifull læring. Koordinering med internasjonale samarbeidspartnere fungerte meget godt. Strategisk samarbeid - USSOCOM I fjor høst ble gisselredningskonseptet utprøvd i et samarbeid med den amerikanske spesialoperasjonskommandoen (USSOCOM) hvor sentrale aktører fra taktisk til strategisk nivå deltok i Strategic Leadership Dialogue. Hensikten var å gjennomgå våre prosedyrer for å håndtere en gisselsituasjon i utlandet. Dette ga oss en utmerket mulighet til å studere egne prosedyrer samt mulighetene for amerikansk støtte ifm komplekse gisselredningsoperasjoner i utlandet. Norske gisler i utlandet er et nasjonalt ansvar, og FS er alltid klar til slik innsats. Dialogen gav oss en unik mulighet til kritisk å gjennomgå våre interne og eksterne prosedyrer. Av den samlede norsk-amerikanske deltagelse nevnes ambassaden i Washington, Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Forsvarets operative HK, MJK, FSK og andre norske militære og sivile bidragsytere. USA deltok med ekspertise fra USSOCOM, FBI med flere.

7 Miljøtrening Forsvarets spesialstyrker gjennomfører utdanning og trening i alle klimatiske miljø. Norges beliggenhet, geografi og klima medfører svært gode forhold for vintertrening og tilvenning til arktisk miljø. Hvert år trener mange av våre samarbeidspartnere i Norge for å tilegne seg denne erfaringen. Våre spesialavdelinger skal selvsagt være ledende blant våre allierte på norsk type miljø; fjell, vinter og utfordrende kyst. Men våre soldater skal også beherske alle andre klima, og med støtte fra samarbeidspartnere skal vi fortsette kompetanseutviklingen på jungel- og ørkenmiljø. I tillegg må norske spesialstyrker utenlands for å kunne trene operasjoner i meget store høyder. Internasjonalt SOF samarbeid På den internasjonale arena er spesialstyrker som en tett integrert familie. De innehar de samme grunnleggende ferdigheter og kompetanse gjennom tilnærmet like oppdragssett, krav og kapasiteter. Trening, øvelser og operativ erfaring gir en felles plattform hvorfra det er enkelt å samarbeide også under fremmede og uvante forhold. Nettopp dette aspekt er viktig for en nasjonal spesialstyrke idet de skal være i stand til å operere hvor som helst i verden, under alle forhold, sammen med allierte og mot høyt kvalifiserte motstandere. Vi bidrar også i nordisk forsvarssamarbeid under NORDEFCO. Nylig gjennomførte vi et svært vellykket 20-ukers kurs for sanitetsspesialister med deltakere fra spesialstyrkene i alle de nordiske landene, - også baltikum. Alliert Nettverk Det viktigste organisatoriske elementet i NATO er for oss NATO Special Operations Headquarters (NSHQ) ved SHAPE i Mons, Belgia. NSHQ ble besluttet etablert i 2006 etter et 4 nasjoners initiativ herunder Norge etter dokumenterte behov for å koordinere spesialstyrkene i NATO. Norge har siden starten deltatt med SOF offiserer. I dag har NSHQ over 200 personell fra 28 nasjoner under samme tak. Norge har for tiden 8 offiserer i NSHQ - som sammen med allierte kolleger utvikler prosedyrer, kapasiteter, infrastruktur og utstyr til fellesskapets beste. I tillegg leveres operativ støtte og plankapasitet til spesialoperasjoner i regi av NATO, - som i Afghanistan ved tilstedeværelse, utdanning og materiellbistand i aksjonsområdet.

8 Norsk spesialstyrke-personell i utlandet Til enhver tid tjenestegjør et 20-talls norske SOF offiserer ved ulike avdelinger og hovedkvarter utenfor Norge, i den hensikt å ivareta internasjonale forpliktelser, koordinering opp mot våre nærmeste allierte. Selv om noen av dem bekler internasjonale stillinger og bare et fåtall rapporterer direkte til meg, så tillater jeg meg å betrakte dem alle som mine representerer ut i det internasjonale samarbeidende SOFnettverket. Utvikling av FS fremtidige konflikter I utviklingen av Forsvarets Spesialstyrker må vi gjøre valg basert på hva vi forventer kan bli fremtidens konflikter og utfordringer. Analytikere i mange land befatter seg med fremtidsstudier, -også militærteoretikere. Det konkluderes kanskje noe ulikt, men en nylig levert analyse av den anerkjente forskeren og forfatteren Dr David Kilcullen har etter min vurdering noen interessante perspektiver. Jeg velger å dele med dere noen av konklusjonene fra hans trendanalyse. Kilcullens klare konklusjon er at fremtidens konflikter IKKE vil fortone seg som Afghanistan. Han hevder at innsatsområdene derimot vil være preget av følgende stikkord: Urbane, kystnære områder med høyt innslag av digitale nettverk. I hovedsak legger han til grunn følgende observasjoner: Verdens befolkningsøkning skjer i den tredje verden og i byer ved eller nær kyst. Fra 2011 er verdens urbane befolkning større enn den rurale befolkning. 30% av de urbane bor i slum og slike enorme slummer preges av lovløshet og ikke-statlige bevæpnede grupperinger. Kriminelle grupper vil utnytte manglende statlig styring til å regjere i slumområder som omkranser de mere kontrollerte bysentra. Vi bevitner en voldsom økning av mobiltelefoni og internettilgang, der den største prosentvise endringen skjer i den tredje verden. En eksplosjon av nett-tilknytning endrer militære utfordringer radikalt, der landegrenser får mindre og mindre betydning for terrorist- og kriminelle nettverk. Ut fra Kilcullens analyse vil innsats med spesialstyrker i fremtiden preges av operasjoner i urbane miljø, innsettinger fra hav mot land, trening av vennligsinnede sikkerhetsstyrker (MA) for at disse skal mestre egne sikkerhetsutfordringer, og kapasitet til å utnytte cyber-domenet. Vi ser allerede denne utviklingen som Kilcullen beskriver: Afrikas horn, Midtøsten og Libya er bare noen få av mange konfliktfylte områder svært

9 ulike Afghanistan. I tillegg har vi alle fått med oss hvor nettverkstilknyttet de ulike gruppene har vært i den siste tids opprør og andre konflikter. Trendanalyser som denne må gi følge med på for at vi skal holde oss relevante ift mulig innsats i fremtidige konfliktområder. Utvikling av FS Mobilitet Spesialstyrker er i hovedsak svært ulik konvensjonelle styrker. De grupperer aldri på samlet front og hverken tar eller holder landområder. Spesialstyrker bekjemper ikke flåtestyrker eller skyter ned fiendens fly. De skal løse oppdrag som konvensjonelle avdelinger ikke er forutsatt å kunne løse og derfor ikke er trenet eller utrustet for å løse. SOF vil ha sitt utgangspunkt bak de konvensjonelle styrkene, men operere foran dem på dypet. Derfor vil de være avhengig av dedikert transportstøtte på land, vann og gjennom luften - for å kunne «pumpe» inn spesialoperasjoner i form av små grupper som under høy risiko skal inn mot mål og trekkes ut igjen. Fortløpende. Og vi skal kunne fortsette å gjøre det over tid, for å understøtte den strategiske og den operasjonelle kampanjen. Vi har midler til å bevege oss på landjorden. Vi har plattformer for hurtig infiltrasjon og uttrekning over sjøen. Men det er som oftest helikoptertransport som er den raskeste og mest hensiktsmessige metoden for innsetting og uttrekning av spesialsoldater. Her ligger vår svakhet og min største bekymring. Vi har ingen dedikerte ressurser for transport av spesialstyrker gjennom luften. I en evt nasjonal krisesituasjon vil spesialstyrkene måtte anmode om en situasjonsbestemt tildeling av svært begrensede helikopterressurser i konkurranse med forsvarsgrenenes behov. I krise og krig vil Marinens kommende helikoptre være vitale for fregattenes evne til innsats og vår Bell-flåte vil få nok å henge fingrene i med det de er ment å gjøre; støtte Hæren. Og jeg vil anta at redningshelikoptre forblir knyttet til sin primærrolle; å redde liv. Noen av Kystvaktens nye helikoptre kan kanskje bli gjenstand for omdisponering etter hovedkvarterets prioriteringer, men konklusjonen blir uansett at tilgangen på helikoptre med dagens og planlagt helikopterpark er kritisk lav. For spesialstyrkenes evne til å understøtte nasjonal krisehåndtering i fred, krise og krig, er dette svært alvorlig. Spesialstyrkenes høye krav til spesialisering vil bety at ad hoc tildeling ikke vil være et akseptabelt alternativ, fordi transportressursene og mannskapene bare kan tilfredsstille spesialoperasjonenes krav gjennom spesielt tilpasset styrkeproduksjon, trening og øvelser. Jeg hevder derfor at Forsvarets spesialstyrker må tilføres dedikert og organisk

10 helikopterstøtte for å kunne fungere som forutsatt i en krise- og krigssituasjon. Utvikling av FS Felles retning La meg avslutningsvis få lov til å snakke om organisasjonskulturen i Forsvarets spesialstyrker, med en forsiktig henvisning til fjorårets oppslag i pressen det noe negative inntrykk som kan ha etablert seg. Alle toppledere som har samlet tidligere atskilte organisasjoner under en felles ledelse legger vekt på den kulturelle dimensjonen, fordi en enhetlig og erkjent bedriftskultur som alle ansatte identifiserer seg med og visjon og mål som erkjennes og understøttes av alle ansatte, betraktes som viktige faktorer for å lykkes i den nye felles organisasjonen. Det etableres ofte samlende symboler og felles slagord, og felles bestemmelser for profilering. Dette er også er i mitt fokus, fordi etableringen av FS har samlet to organisasjoner som tidligere var atskilt. Jeg oppfatter at mange er av den formening at FS har tatt opp i seg to ulike organisasjonskulturer bestående av to grupper som på mange måter står et stykke fra hverandre. Etter 10 uker i jobben har jeg allerede konkludert med at dette ikke er et korrekt bilde. Selvsagt er der kulturelle forskjeller mellom FSK og MJK. Avdelingene har utviklet seg i hver sin forsvarsgren. Kulturelle ulikheter er relativt åpenbare mellom Hæren og Sjøforsvaret, og dette gjenspeiler seg også i MJK og FSK. Representerer MJK og FSK derved to ulike organisasjons-kulturer? Mitt svar på det spørsmålet er litt ja, men mest Nei. Etter å ha besøkt begge avdelingene og snakket om fremtiden om hvor vi må gå sammen oppfatter jeg at vi alle ser i samme retning og har et samlet ønske om at FS skal lykkes. Og jeg har funnet at forskjellighetene klart domineres av kulturelle likhetstrekk slik disse er utviklet ut fra spesialavdelingenes sammenfall i oppdrag, materiell, operative fokus, seleksjon av personell, operative erfaringer etc. Jeg er satt til å etablere en ny gren i Forsvarets struktur på lik linje med forsvarsgrenene, HV, FLO og CYFOR. Og som de andre sjefene er det også mitt mål at min organisasjon skal preges av et positivt fellesskap, respekt og vilje til utvikling inn i fremtiden sammen. Det skal vi klare å få til, samtidig som vi aksepterer og respekterer noen særegenheter både på Haakonsvern og på Rena leir. Begge avdelingene skal jo også i

11 fremtiden fortsette å dyrke nære relasjoner til de to forsvarsgrenene som de har utspring fra. Utgangspunktet for å kunne skape en gjenkjennbar og positiv FS-kultur er hos oss som hos andre organisasjoner å befeste TILLIT innad i organisasjonen; - mellom enkeltmennesker, grupper og avdelingene. I den grad tillitt er et problem så er det utfordrende for oss. Tillitt kan nemlig ikke beordres eller innføres. Tillit må skapes og befestes gjennom en prosess over tid. Min strategi er å legge til rette for konstruktiv interaksjon innad i FS. Gjennom fokus på samhandling og tosidig demonstrasjon av kompetanse i kontaktpunktene vil det legges til rette for at tillit vokser frem også der hvor det skulle ha hatt dårlige kår. Det vil etter hvert komme beslutninger fra min side som ikke nødvendigvis vil være populære blant alle, men dersom vår organisasjon da preges av tillit så vil den også være i stand til å absorbere ting som oppfattes som utfordrende, - uten splittelse og negativ kommunikasjon gjennom media. Jeg er sikker på at vi som har vårt virke i Forsvarets spesialstyrker sammen skal lykkes i å skape og befeste en organisasjon som kjennetegnes av samhold. Men det er altså til til syvende og sist det eksterne blikk som stadfester om og når denne målsetningen er nådd. Vi må nemlig oppfattes slik før vi med troverdighet kan hevde at vi faktisk har oppfylt denne forutsetningen for fremtidig optimal utvikling. Avslutning Når jeg nu nærmer meg slutten på denne orienteringen om Forsvarets spesialstyrker vil jeg håpe at jeg har maktet å fylle et informasjonsbehov, og at dere finn å kunne dele min optimisme. Vi skal nemlig lykkes. Fordi: Opprettelsen av FS er i samsvar med NATO s anbefaling for organisering av spesialstyrker, og er samtidig et signal om at spesialstyrkene skal prioriteres også i fremtiden. Dette følges opp ved betydelige investeringer i fornying og kapasitetsforbedringer i årene som kommer. FS skal ha et uforstyrret blikk fremover og oppover; i retning av videreutvikling mot enda bedre leveranser, enda høyere effektivitet. Vi skal prioritere satsing på nasjonale oppdrag gitt i fellesoperativt planverk, samtidig som FS skal bidra utenlands innenfor alle typer oppdrag, der våre politikere ønsker at vi skal delta. Spesialavdelingene har gjennom tidene vært preget av innovativ tenking og kontinuerlig utvikling. Dette er egenskaper jeg vil videreføre. Vi har et

12 tett samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt som skal ytterligere forsterkes. Samarbeidet med etterretningstjenesten har vært, - og vil alltid være, svært viktig for vellykket gjennomføring av presise, effektive spesialoperasjoner. Dette vil jeg i samarbeid med sjefen for e-tjenesten satse på å utvikle til enda høyere nivå. Og sist; det aller viktigste kritrium for suksess: Medarbeiderne mine i FS kjennetegnes så til de grader av profesjonalisme og de søker alltid etter å bli så dyktige som overhode mulig i det de gjør. Slik er det i min stab, i begge avdelingene, i alle skvadroner, tropper og lag. Å lede dem er i sannhet et privilegium! Helt til slutt: Vår visjon er at FS skal være et unikt, fleksibelt og pålitelig sikkerhetspolitisk virkemiddel som med høy reaksjonsevne og kvalitet gir strategisk effekt. Vi skal etterleve denne visjon og alltid forbli egnet for å møte de sikkerhetsutfordringene vi måtte komme til å stå overfor i framtiden. Takk for oppmerksomheten.

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012

FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 FOHs forventninger Sjømaktseminaret 2012 Temaer FOHs perspektiv FOHs virksomhetsmodell Krise og krigsoppgaver Fredsoperative oppgaver Utviklingsområder FOHs perspektiv Hvordan vi ser på den nasjonale sikkerhetssituasjonen

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Forsvarets bistand til politiet

Forsvarets bistand til politiet Forsvarets bistand til politiet arbeidet med ny bistandsinstruks, sentrale utfordringer og status Beredskapskonferansen 2017 Kjell Inge Bjerga, Forsvarets høgskole Grunnloven 101 Regjeringen har ikke rett

Detaljer

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09

«Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss november Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 «Kompetanseløft til kommunal beredskap» Voss 4. 5. november 2013 Foredraget til Distriktssjef Helge Orbekk HV09 1 Bergenhus heimevernsdistrikt 09 Voss 5 nov 13 - KKL 2 Forutsetninger, prosedyrer kapasiteter

Detaljer

UGRADERT. Side 2 av 5

UGRADERT. Side 2 av 5 Til Forsvarsdepartementet Vår saksbehandler: BFO v/regionstyret for Nord-Norge +4791111783, rsl-nord@bfo.no Kopi til Vår referanse 2015/BFO/RSL Vår dato 10.11.2015 Internt Styret i BFO Region Nord-Norge

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Redningskonferansen 29. september 2014

Redningskonferansen 29. september 2014 Redningskonferansen 29. september 2014 «Effektiv krisehåndtering forutsetter at ulike samfunnsaktører har god innsikt og respekt for andre samfunnsaktørers rolle og ansvar». St.mld 29 (2011/12) om samfunnssikkerhet

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Bakgrunn rapport Utenriksministermøtet 26. august 2005 - beslutning om å styrke samarbeidet mellom nordiske land ved

Detaljer

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET

INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET INNSPILL FRA NORDLAND POLITIDISTRIKT TIL FORSLAG OM NY INSTRUKS FOR FORSVARETS BISTAND TIL POLITIET Innledning Nordland politidistrikt er et langstrakt distrikt med spredt kystnær bosetning. Distriktet

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. 15 000 deltakere fra fjorten land øver for din sikkerhet. DISSE DELTAR PÅ ØVELSEN LAND M109A3GNM Leopard

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017.

Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Fagsamling beredskapskoordinatorer Helgeland Sandnessjøen, 25. oktober 2017. Sjef HV-14 Oberstløytnant Bengt Henriksen Fylkesmann De enkle fakta om HV før langtidsplanen og landmaktproposisjonen: 45 000

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar

Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Når det virkelig gjelder. Effektiv organisering av statlege forsterkingsressursar Alfred Bjørlo, ordførar i Eid kommune og Utvalsmedlem Mandat 1. Gjennomgå organiseringen av Sivilforsvaret, Heimevernet

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer UGRADERT Konseptuelle alternativer Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Mandat og analyse av oppdrag Metode og teoretisk tilnærming Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon av konseptuelle

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis.

Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Samordning mellom forsvar og helsetjeneste i praksis. Helseberedskapsrådet og aktiviteter utgått fra dette. Status for prosjektarbeidene Gunnar Watn Helse Midt-Norge RHF Helseberedskapsrådet sammensetning

Detaljer

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten

Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet. Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Kjernekompetanse en grunnpillar i Sjøforsvarets virksomhet Harlans Seminar november 2011 Kommandør Roald Gjelsten Disposisjon Kjernefunksjoner Sjøforsvarets kjernekompetanse Politiske føringer Aktuelle

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver

«Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver «Organisering av kriseledelse og krisestab» Tom Henry Knutsen, Generalmajor(p)/Sjefsrådgiver 06.09.2017 Innhold Innledning Faglig grunnlag for presentasjonen Hva er en krise? Prinsipper for krisehåndtering

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig?

Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Totalforsvaret, hvorfor er det så vanskelig? Forsvarsdepartementet er ansvarlig for militær beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for samordning av sivil beredskap, og har i tillegg

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae

Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Hva har BEST betydd for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet? Divisjonsdirektør Cecilie Daae Den akuttmedisinske kjede AMK EKG LEGEVAKTSENTRAL FAST TRACK/ RØD LØPER HJERTE HJERNE TRAUME AKUTTMOTTAK LEGE

Detaljer

Politiet og Forsvaret

Politiet og Forsvaret Politiet og Forsvaret Regler som fremmer og hemmer godt samarbeid Kai Spurkland Politiadvokat / ph.d-kandidat Meg Politiadvokat ved Oslo politidistrikt Arbeidet med ordensjuss og beredskap. Er P6 (juridisk

Detaljer

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken

Headquarter FOH. Forsvarets operative hovedkvarter. Rolle i Nordområde politikken FOH operative hovedkvarter Rolle i Nordområde politikken 1 1 Relevant tilstedeværelse 2 2 FOH KUNNSKAP KONTAKT FASTHET Strategisk målsetning Å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene 3 3 Strategisk

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184

FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 FFI-NOTAT Eksternnotat 17/01184 Sammendrag av rapporten Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak Forfattere Tonje Grunnan 21. desember 2016 Godkjent av Kjersti Brattekås, fung. forskningsleder

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Lov om næringsberedskap

Lov om næringsberedskap Lov om næringsberedskap 1 Mål for NHDs beredskapsarbeid Utvikle og vedlikeholde en kriseberedskap som gjør departementet og næringslivet i stand til å håndtere og minimalisere virkningene av kriser 2 Ambisjonsnivå

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret

Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Videreutvikling av sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret Sivilt-militært kontaktmøte Cecilie Daae direktør DSB 6. september 2016 Totalforsvaret Forsvarets ressurser Sikre territoriell integritet

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

Planlegging for krisehåndtering

Planlegging for krisehåndtering Planlegging for krisehåndtering Bjørn Ivar Kruke ESRA Norge-seminar på UIS 8. november 2012 Eksempel: politiets helikopterberedskap Politihelikopteret på Gardermoen Bruk av forsvarets helikoptre, for eksempel

Detaljer

FLOs betydning for operativ evne

FLOs betydning for operativ evne FLOs betydning for operativ evne Svein Nielsen Direktør Sjef FLO Vedlikehold Sjømilitære Samfunn Sjømaktseminar 2014 29 aug 2014 Ulvik, Hardanger Forfatter Prosjektittel 29.08.2014 1 29.08.2014 1 FLOs

Detaljer

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder

Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven. NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder Organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 2 Sivilforsvaret- Generelt Utvalget gir stor anerkjennelse for den innsats et stort antall menn og kvinner

Detaljer

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark

Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Prosjekt for styrket oljevern i Finnmark Beredskapsforum 2.2.2011 Ole Hansen, Eni Norge www.goliatinfo.no Innhold Strategi for styrket oljevern i nord Målsettinger og vilkår Organisering av prosjektet

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler?

Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Konferanse og innspillsdugnad om forskning på ekstremisme og terrorisme 18.juni 2015 Endres samfunnet vesentlig av terrorhandlinger og trusler? Dr. Sissel H. Jore Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi

Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi NOFO og Kystverkets teknologiutviklingsprogram Oljevern205 Orientering om norsk oljevernberedskap & ressurser for å utvikle og teste ny teknologi Stavanger 9. september 204 Steinar L.Gyltnes Seksjonsleder,

Detaljer

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag

Heimevernet. Samhandling på samme kartgrunnlag Samhandling på samme kartgrunnlag 1 dagens situasjon FYLKSMANNEN 2 FYLKSMANNEN For å endre bunntekst og dato, velg «Vis» - «Topptekst og bunntekst» 2015.09.22 3 En ønsket situasjon FYLKSMANNEN 4 Vi må

Detaljer

Mål for øvelsen del 1 og 2

Mål for øvelsen del 1 og 2 SNØ 2010 evaluering Evalueringsgruppen: Tone D. Bergan, DSB, Tove Heidi Silseth, Helsedirektoratet, Inger Margrethe Hætta Eikelmann, Statens strålevern, Olav Sønderland, Politidirektoratet, Asle Michael

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys

Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Orientering om vinterøvelsene i 2008: -Armatura Borealis -Tundra -Nordlys Brigader Tor Sæther, Sjef lokal øvingsledelse Innhold Øvelsenes hensikt Fakta om øvelsene Øvingsaktiviteten (tid/sted) Sikkerhet

Detaljer

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker

Forsvarets Sanitet. Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Sanitet Forsvarets Felles Sanitetsstyrker Forsvarets Felles Sanitetsstyrker (FFSS) FFSS har som hovedoppgave å levere operative sanitetskapasiteter til støtte for hele Forsvarets organisasjon

Detaljer

Vi øver for din sikkerhet

Vi øver for din sikkerhet Viktig informasjon til beboere i Nord-Norge Forsvaret arrangerer øvelsen Cold Response fra 7. 21. mars Vi øver for din sikkerhet Neste uke kommer over 16 000 soldater fra 15 nasjoner til Nord-Norge. Sammen

Detaljer

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN)

Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Noen tanker om hvordan FOHK ser for seg utnyttelsen av NH 90 som en del av Kampsystemet Fridtjof Nansen (KFN) Orlogskaptein Ståle Pedersen FOHK/J3N/ OPS OFF AWW FF 1 Noen viktige begreper Nivåer for militær

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug

Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 3. mars 2003 ved Arne Bård Dalhaug Generalmajor Utredningsleder ISL Forsvarsdepartementet INNLEDNING Ærede forsamling! La meg innledningsvis få takke så mye for å ha

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

ALLIERT TRENING og andre muligheter

ALLIERT TRENING og andre muligheter ALLIERT TRENING og andre muligheter ORIENTERING FOR Statssekretær Øystein Bøe, FD Åsegarden, 14.03.2017 Møtets hovedhensikt Presentere skisse til et nytt sivil/militært konsept for alliert utdanning, trening

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging.

POLITIET. Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport - oppfølging. ; u POLITIET -)() mum ~; Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse I cir refiranse 2012/00867 2011/01324-35 011.1 Dato 11.05.2012 Terrorhendelsene 22072011 - Politiets evalueringsrapport

Detaljer

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015

Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 FORSVARETS HØGSKOLE Handlingsplan for likestilling 2015-2017 Forsvarets høgskole Akershus festning, 28. januar 2015 Louise Kathrine Dedichen kontreadmiral sjef Forsvarets høgskole Innhold VISJON 3 MÅL

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren

Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S ( ) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Vår dato: 12.08.2016 Vår referanse: 16/76619 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Utenriks- og forsvarskomiteen Fylkesrådets innspill til Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no

Teamutvikling. Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter. www.silsethconsulting.no Teamutvikling Fremgangsrike team gir fremgangsrike bedrifter www.silsethconsulting.no Team er til for åskape resultater Velfungerende team kan nå resultater som enkeltpersoner aldri kan klare på egen hånd

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan Foto: Per Arne Juvang/Forsvaret Foto : Kristin Enstad Bakgrunn: Norges engasjement i Afghanistan Hovedmålet for det

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Beredskap i Jernbaneverket

Beredskap i Jernbaneverket Retningslinje Godkjent av: Hiis-Hauge, Rannveig Side: 1 av 8 1. HENSIKT OG OMFANG 1.1. Hva vi mener med «beredskap» Jernbaneverket har ulike typer beredskap, beskrevet nedenfor: Beredskap Referanse Forskriften

Detaljer

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge

Forsvarets overvåkning i nordområdene. Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Forsvarets overvåkning i nordområdene Innlegg på Fargiskonferansen 2004 Ved Kontreadmiral Jørgen Berggrav Sjef Landsdelskommando Nord-Norge Ny forretningsidé for Forsvaret? Militære utfordringer i Nord

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil

Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil Samfunnssikkerhetskonferansen 2013: «Det robuste Norge» 10. Januar 2013 Bjørn Otto Sverdrup, sekretariatsleder direktør Statoil NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli kommisjonen REDNING PÅ STRANDEN

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

MALIN STENSØNES PÅ VÅR VAKT. Beretninger fra politiets beredskapstropp

MALIN STENSØNES PÅ VÅR VAKT. Beretninger fra politiets beredskapstropp MALIN STENSØNES PÅ VÅR VAKT Beretninger fra politiets beredskapstropp Om forfatteren: Om boken: Beredskapstroppen også kjent som «Delta», etter sitt kallesignal er politiets innsatsenhet mot terrorisme,

Detaljer

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Sjøforsvarets struktur og kapasiteter til støtte for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Generalinspektør for Sjøforsvaret Kontreadmiral Bernt Grimstvedt 30.08.2012 17:02 1 Sikkerhetspolitisk grunnlag

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Strategier og kompetanseplan i FLO

Strategier og kompetanseplan i FLO Strategier og kompetanseplan i FLO Presentert for Marineingeniørenes forening 2006-11-04 Kommandør Tom-Egil Lilletvedt Sjef FLO/Stab/Strategiavdeling Tjenesteområder i FLO Flight line tjenester Vedlikehold

Detaljer

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen

Politiet som ressurs og støtte. Industrivernkonferansen Politiet som ressurs og støtte Industrivernkonferansen 5.12.17 FORMÅLET MED FOREDRAGET: Senke terskelen for å ta kontakt med politiet Se nytten av samhandling - situasjonsforståelse Få bedre forståelse

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 3 HVORDAN DEFINERER ROTARY FREMTIDIG SUKSESS? Sterkere og mer effektive klubber Styrket synlighet og innflytelse Større slagkraft Forbedret

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar

Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Supply Chain Risk Management. For et bedret Forsvar Professor Bent Erik Bakken Forsker, Forsvarets stabsskole Avdeling for logistikk og virksomhetsstyring bebakken@fhs.mil.no - februar 2014 1 Agenda Om

Detaljer