Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu, For dei gav oss ein arv til å gøyma, han er større enn mange vil tru. Ivar Aasen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu, For dei gav oss ein arv til å gøyma, han er større enn mange vil tru. Ivar Aasen."

Transkript

1 BIRKENES III

2 Lat oss ikkje forfedrane gløyma, under alt som me venda og snu, For dei gav oss ein arv til å gøyma, han er større enn mange vil tru. Ivar Aasen.

3 KRISTIAN DOLVEN BIRKENES III ARV OG VEKST KULTURBIND UTGITT AV BIRKENES BYGDEBOKNEMND 1975

4 Sats, prent og innbinding E D G A R H Ø G F E L D T A. S Kristiansand S. COPYRIGHT: BIRKENES BYGDEBOKNEMND

5 Forord Opptak til bygdebok for Birkenes ble gjort i Johan Tveite, som var bygdemann og på den tid studerte, ba i brev herredstyret velge bygdesogenemnd til å ta seg av arbeidet. Det resulterte i at en arbeidsgruppe på 9 medlemmer ble valgt, men det ser ikke ut, til at nemnda da kom i virksomhet. Siden ble det prøvd å engasjere skolene i å samle tilfang som kunne nyttes, men heller ikke det syntes å gi noe resultat. På sine eldre dager hadde skolestyrer Arnt Stensvand, Arendal, ferdig et manuskript til bygdehistorie for Birkenes. Det ble innkjøpt av Birkenes Sparebank, som fikk Samuel Tveiten til å omarbeide en del av manuskriptet og føre det a jour. Det foreliggende arbeid ble vurdert, bl.a. av statsarkivar Helland-Hansen, som fant at manuskriptet bygde for lite på systematisk arkivgransking og rådde til at det ble gjort. Det synte seg og at Sparebanken etter vedtektene ikke kunne disponere penger til utgivelse av bygdebok, uten ved midler som var avsatt til gavefond. Forstanderskapet i Birkenes Sparebank valgte derfor i 1946 ei nemnd til å ta seg av bygdesogearbeidet, nemlig ordfører Johs. Røinaas, lærer Peder Knutson og lærer Kristian Dolven, den siste som formann. Den plan som ble lagt, tok først sikte på å skaffe til veie midler for å finansiere arbeidet med avskriving av stoff fra ymse arkiv. Både Birkenes kommune og Sparebanken har stilt seg imøtekommende til søknader om pengehjelp, så avskrivingsarbeidet kontinuerlig har kunnet holde fram, under råd og rettledning av Johan Tveite, som påtok seg dette viktige verv. Det meste av avskrivingsarbeidet har, fru Magnhild Tveite utført og skaffet til veie et rikholdig kildemateriale. I 1962 kunne så Johan Tveite gjennomgå resten av kildestoffet og ta fatt på uforming av bygdeboka. Den var ferdig i 1969 og kom ut i 2 bind: Bind I: «Gard og grend» gardshistorie Bind II: «Ætt og odel» slektshistorie, et grundig arbeid, som er blitt godt mottatt. Bygdeboknemnda sier forfatteren Johan Tveite og alle hjelpere hjertelig takk for vel utført arbeid. Planen var at et 3. bind av bygdeboka skulle ta for seg kulturutviklingen i bygda: om kirke, skole, næringsliv, samferdsel, bygdestyring osv. Bygdeboknemnda fikk derfor i oppdrag å fort. sette arbeidet med kulturbindet. På oppfordring gikk formannen i nemnda i gang med å samle stoff, både fra kildemateriell i arkivavskrifter og ved registrering av forskjellige

6 kommunale og kirkelige protokoller, likeså møtebøker for lag og foreninger. Opplysninger i Arnt Stensvands manuskript om forhold i forrige århundre o.a. har vært til god nytte under utarbeidelsen. Med velvillig tillatelse fra sogneprest Dalan's familie er verdifullt stoff om kirkelige forhold hentet fra S. Dalan's bok: «Kirkeliv i Tveit prestegjeld». Eldre folk har vært flinke til å fortelle om tradisjoner, forhold og skikker i gamle dager, noe som holder på å forsvinne fra bygdemiljøet. Framstillingen gjelder stort sett «gamle» Birkenes, og er for det meste ført fram til kommunesammenslåingen Forfatteren vil få si universitetslektor Arne Torp takk for råd, likeså Johan Tveite, som har lest igjennom manuskriptet. For øvrig henvises til liste over kildeopplysninger sist i boka. Når nå 3. bind av Birkenesboka, «Arv og vekst», foreligger, vil bygdeboknemnda takke alle sibm har vært med og gjort det mulig å få gjennomført oppdraget som var gitt oss. Takk til Birkenes Sparebank og til Birkenes kommune for økonomisk stønad, og takk for all interesse som vårt arbeid er blitt møtt med av Birkenesfolk. Birkeland i mai Martin Bjorvand Ole T veide Kristian Dolven «Lat det merkast i meir enn i ordi, at me halda den arven i stand. At, når lederne sjå att på jordi, dei kan kjenna sitt folk og sitt land.» bygdebok for Birkenes. Et arbeid som nå Disse ordene av Ivar Aasen danner et naturlig utgangspunkt for arbeidet med å lage en er avsluttet i og med utgivelsen av bind nr. 3 «Arv og Vekst» som i hovedtrekkene tar for seg kulturlivet i bygda. Dette bind er skrevet av Kristian Dolven som også har vært formann i bygdesogenemnda helt siden oppstartingen i De to bind som kom ut i 1969, «Gard og grend» og «Ætt og odel», er skrevet av Johan Tveite. Jeg vil nå få rette en stor takk til alle som har vært med på å gjøre dette store arbeid mulig. Takken går til den første bygdesogenemnd som Birkenes Sparebank valgte i 1946: Kristian Dolven, Johs. Røinaas og Peder Knutson, og til den nemnda som kommunen valgte senere Kristian Dolven, Ole Tveide og Martin Bjorvand, likeså til forfatteren av de to tidligere bind, Johan Tveite. En institusjon som har båret dette verket fram, er Birkenes Sparebank uten den interesse og hjelp om er ytt derfra, ville det ha vært vanskelig å gjennomføre arbeidet med utgivelsen av disse bøkene. Ildsjelen i arbeidet har hele tiden vært Kristian Dolven. Som formann i bygdesogenemnda helt siden starten i 1946 og fram til i dag har han koordinert det hele. Og sin store interesse har han så vist ved å skrive kulturbindet «Arv og Vekst». Det meste av fritiden er gått med til dette arbeidet, og han fortjener stor takk. Disse tre bind forteller oss og kommende slekter om liv og lagnad til folk i bygda fram til i dag. Kommende slekter vil skrive historien videre. Birkeland i juli Kristen K. Flaa ordfører

7 Birkelandsangen Du vakre Birkeland, vår heimegrend, i søndagsglans du i vårt minne kviler, og når du blidt og venleg til oss smiler, det er som helsing frå ein trufast ven. I solmild vår du smiler aller best, når du er blomeprydd og kledd til fest. Den mørke graneskogen ringar inn dei grøne vollar og dei fagre haugar, og Morhomkollen brei i sol seg laugar, det er vår festplass fri i friske vind, og Berse drøymer blidt ned under li med glim og glans den sommarljose tid. Her streva fedrene på eng og voll, her braut dei jord, og her dei sleit og rudde, her grov dei tuft og tun, og her dei budde. Nå kviler dei i haugen under mold, men rudningsverket som det lyser av, det er den arv dei sine søner gav. Nå lyser heimane frå haug og vang, og åkrane i sol og vind seg voggar, og Herrens signing åkermolda doggar, og folket går til arbeids dagen lang, og heimen byggjer me med kjærleg hand, og elskar deg, du fagre Birkeland. Peder Knutson.

8 V

9 Innhold FORORD... 5 Communikantpenger og kongetiende Bygdeboknemnda... 5 Orgel og salmebøker Ordfører Kristen K. Flaa... 6 Altertavle og kirkeklokker Birkelandssangen... 7 Søndagsprekener på heiene Eget sognekall? BYGDA FØR OG NÅ Bedre neste gang Geologisk oversyn Vedlikehold Fornminner Prydelser Busetting Menighetsråd Værlag Kirkekampen Vekstlivet Kirken 100 år Birkenesmålet Minnedager Bårehus «FEDRENEKYRKJA I NOREGS LAND» Utvidelse av kallet Kristningen av Agder GEISTLIG BETJENING Kirkebygg og prestekall Prester i katolsk tid En stat i staten Fra reformasjonen til kallet blir delt REFORMASJONEN I eget sognekall Kirkens eiendeler Klokkere, organister og kirketjenere Inntekter og utgifter «Gå derfor ut» misjonærer Kirken på salg Stoltildeling SKOLESTELLET Sakristi blir bygd Målsetting og framvokster Ny stoltildeling Pietismens skolemønster Krav om ny kirke Skoleloven Det blir bygging Motstand og utsettelse Steinkirken rives Utdanning av lærere Nykirken vigsles Distriktsinndeling og de første skoleholdere 97 Oppvarming og lys Eidsvollsverket og skolen Gamle kirkestier Viktig skolemøte På kirkebakken Landsskoleloven «Folket forsamles» Overhøringer... Kirkegården Skoleordning Prestestuen En forsøksordning Kirketjeneste Lønn og utregningsmåter Kirketilsyn 60 Forsømmelser

10 Strid om bedre kretsordning Skatter og ytelser Fast skole? Andre oppdrag Lærermangel Øst eller vest? Kontakt skole heim Økonomi og skattegrunnlag Demokratisk ansvar Treg innbetaling Skoleloven Konsesjoner Kretsinndelinger Rasjonering Utvidet fagkrets Harde år Lærere siste halvdel av 1800-tallet Krig og okkupasjon Mot fastere ordning Ny bygdestyring Første skolehus Frigjøring og fred Egne skolehus i kretsene Kommunen og rusdrikkspørsmålet Birkenes (Mollestad) Utbygging av fellesgoder Birkeland Lov og rett Abel En hard lensmann Svaland (As) Lofthusbevegelsen Sirekilen (Klepp) Valgordning Håbesland og Holte Ordførere i Birkenes Flå og Senumstad Lensmenn Vestheia (Mosfjell) Kommunekasserere Læremidler Lesebokstriden HELSESTELL OG FORSORG Skolebibliotek Husråd og bygdedoktere Sammenslåing av kretser? Helseloven Lærerinner i skolen Felles kommunelege og distriktslegeordning 196 Korporlig straff Jordmødre Reinhold Forsorg i eldre tid Målformer Fattigkommisjoner Videreutdanning Legdordning Et forslag Sosial stønad Folkehøyskolen Fordeling av utgifter Sørlandets Kristelige Ungdomsskole... Realskole- og Gymnasklasse Fra Pleieheim på Flakk til Birkenesheimen 205 Framhaldsskole BYGDENÆRINGER OG ARBEIDSLIV Kommunal realskole Jordbruk: Eiendomsforhold og drift årig enhetsskole Støttetiltak Videre planer Fra korn til ku Faglig hjelp HUS OG HEIM Meieridrift Byggemåter Strukturendringer Oppvarming God ambod Bryggerhus og uthus Konjunkturfall Innbu Siste verdenskrig og siden Belysning Hagebruk Klesdrakt Birøkt Annet utstyr Skogbruk: I eldre tid Restriksjoner BYGDESTYRING Sagbruksdrift... Framvokster Skipsvyrke og kolbrenning Formannskapsloven Salgsmuligheter

11 Krise dg krakk Folkebiblioteket Skoglaget Folkeakademi Tvangshogst Ungdomslaget Oppgang Idrettslaget 290 Avvirkning Skytterlaget Jakt, fangst og fiske Motstandsrørsla Fra håndverk til industri Handelsforhold: Byprivilegier SAMFERDSEL Handelsloven Veiplikter før Landhandler Sambandsveier innetter og utetter Birkelands Forbruksforening Mollestad Vassbotten Birkenes Sparebank Ferging ved Mollestad Håbeslandsheia BYGDELIVET Røynås Naboforhold Mosfjell En folkefiende Svalandsheia Kirkens reaksjon Drangsholt V. Molands grense Åndelig vårløysing Tveite Bedehuset blir bygd Birkeland Amlisund Foreningsliv vokser fram Hagestad Spjote For NMS Risdalsveien Kristelig ungdomsforening Risvann og a. s Kinaforening Bruer Særmerkte forkynnere Vedlikehold Ymse misjonslag Kjøreredskap Indremisjonsforeninger Skyssordning Søndagsskole Bilferdsla Speidere Jernbanesaken Edruskapsarbeid Postordning Frivillig fattigpleie Telefonsamband Diakonisseforening Tømmerfløting Sanitetsforening INN- OG UTFLYTTING Vanførelag og Blindeforening Flytting bygdimellom Husmorlag, Bondekvinnelag Til Amerika Landboforening og Bondelag Amerikabrev Sang- og musikkliv: Sangkor FOLKEMINNE Salongorkester og hornmusikk Guttemusikken Kilder

12 Bygda før og nå Birkenes herred er ei av de sørvestre bygder i Aust-Agder fylke. Bygda har sitt navn etter gården Birkenes, der kirken ligger. Herredet strekker seg på begge sider av Tovdalselva, nordvest for Lillesand. Det er eget lensmannsdistrikt, og hører til Sand tinglag. Siden 1905 har det vært eget prestegjeld, før anneks til Tveit. Folketallet var i 1835: 1485, i 1891: 1744, i 1900: 1890, i 1930: 1795, i 1967: 1880 innbyggere. Birkenes grenser i sør og vest til Tveit og Vennesla i Vest-Agder fylke, videre til Iveland, Vegusdal, Herefoss, Landvik, Vestre-Moland og Høvåg. Bygda er 19,6 km nord-syd, 16,8 km øst-vest, og utgjør 236,8 km2, hvorav 23,2 km2 er snaufjell og myr. Det er over 50 vann, som til sammen utgjør 7,67 km2. Hele Sørlandet dekkes av det geologene kaller et grunnfjellsområde. Det ble dannet til jordskorpe i urtiden, kanskje for 1500 mill, år siden. Det består for det meste av granitter med sterkt utpresset struktur. I et område som strekker seg rundformet fra Sønlevannet i øst til Hellerslitraktene i vest, fra Hagestad i sør til Vinterstøa ved Herefossfjorden i nord, er der en egen type granitt. Ved naturomveltning for ca mill år siden trengte glødende smeltemasser fram fra jordens indre og dekket dette området i 1,8-2 km høyde. Denne masse størknet til en grovkornet granittart som er blitt kalt Herefoss Birkenesgranitten. Et mindre felt av samme slag finnes borte ved Grimstad. Sør og utenom nevnte distrikt finnes nærslektede bergarter, som er blitt omformet ved stort trykk og sterk oppheting under naturomveltninger og fått finere struktur ved det, slik som gneis, der utgjør hovedmassen ellers i Birkenes, skiftevis isprengt med granitt, dioritt, hornblende, kortsitt o.a. Noen steder nær Herefossgrensen finnes enkelte kvartsganger, likeså ganger av gabbro, hvor det er påvist nikkel. I Rosselandsbygda er det kalkholdig fjell, hvor det har vært brent kalk så sent som under siste verdenskrig. Feltet henger sammen med kalkforekomstene ved Bakken i Tveit. Likeså finnes det i samme egn jernholdig malm i ei gruve som Vigeland jernverk drev omkring år Geologiske kart syner at det over Sørlandet går et tydelig skille mellom innlandet og kystbeltet, noe som er merkbart i vekstlivet og. Statsgeolog Arne Bugge har påvist at dette skille kommer av en gammel forkastningsbreksje. På grunn av indre spenningsforhold i jorden kan sprekk i jordskorpa oppstå, og den ene siden skifte høydeplass i forhold til den andre. Det skjedde ved naturomveltningen for ca. 1000

13 14 Birkenes Arv og vekst HEREFOSS r I r E + -I _E _i_ _i i_ D.L. Ē + -i i + -i i i Ē i i + -i i i -i- + -i- -i- -i- - ī ī- + -i- -i- -i- J- + ' + + i

14 Utbredelsen av Herefoss (Birkeland). granitten. BIRKELAND

15 Bygda før og nå 15 mill. år siden. Ved forkastningsbreksjen fant det og sted en forskyvning så østsiden av feltet ble presset noen hundre meter sørover mot Årdalen. Statsgeolog Bugge mener at etter sprekkdannelsen har de sundrevne bergmasser kittet seg sammen igjen langs forkastningslinjen, og det er det geologene kaller en breksje. Det er flere hundre meter bred, og kommer inn i Aust- Agder midt i Gjerstad og følger stort sett terrenget der Sørlandsbanen går fram til Herefoss, og videre ut dalen til Birkenes og Tveit. Det antas at kystbeltet, kalt Kongsberg- eller Bamleformasjonen, er skjøvet opp i høyde med den indre, Telemarksforma:sjonen, som er typisk ved Trogfjellet i Åmli Så tok naturkreftene fatt på sitt store omformingsarbeid i naturen. Istiden la sin store tyngde av sammenhengende isbreer over Skandinavia og enda videre. Tusenårig isskruing slet ned og avrundet terrenget. En stor endemorene dannet seg foran kanten av den veldige isbreen som dekket størstedelen av landet vårt. Rester av denne endemorenen fra istiden for ca år siden, Ra-trinnet, er godt synlig i Birkenes. Den kan følges i linje gjennom Vestfold og videre nedover Sørlandskysten, til den kommer inn i Birkenes ved Slottet på Håbeslandsheia, og går så over Froholtskjær og Risvann til Mofiane og Tveite. Der går morenebeltet i en stor bue tvers over den flate dalbunnen med 5-6 m høye rygger, og vider seg ut til en vid grusog rullesteinsflate, Tveitemoen, 71 m o. h. Fra Tveite kan en følge morenen over Tveiteåsen til Varpelia, der ryggene er opp til 1.5 m høye ut mot dalsiden, mens de ute på grusterrassen vanligvis er 2-5 m høye. Den marine høyde på platået utenfor kirken er vel 53 m, ved Hauge m, d.v.s. at havet gikk hit en gang. Ryggene fortsetter på tilsvarende måte tvers over terrasseflaten på vestsiden av elva, forbi Havsåsen, over Ås og Svaland til Vennesla. På Svalandsheia er morenen tynnere og ikke så langt framskutt, men blir det mere nedover mot Otradalen. I fjell på Svaland er det tydelige merker etter isskuring. I dalsenkningene sør for endemorenen har smeltevannselver avsatt gruslag foran breporten. Ei stor smeltevannselv har lagt etter seg store bunnmasser (esker) fra Ardalen, langs Spelefjellet ved Birkeland til Birkenesheimen, over Digerhaug, Grantunfeltet, Speiderhuset, Valstrand skole, langs østsiden av Valtjønn og spylt store grusmasser over Tveitemoen og nedover Modalen mot Lillesand. Vest og nordvest for eskerryggen på Birkeland ligger en vid, flat grusterrasse ca. 55 m o.h. På nordvestsiden av Flaksvatn finnes det ikke noen tilsvarende terrasse. Det skulle tyde på at det har ligget en bre-is i Flaksvatnet og tvunget smeltevannselva over til den østlige dalsiden. Det må og ha ligget bre-is i forsenkningene der det finnes småvann, f.eks. Valtjønn og Vassbotntjønna, og vel også Berse i forbindelse med Flaksvatn, så Birkelandsterrassen er sannsynligvis avsatt i en randsjø. Kiselgur finnes ved Valtjønn sør for den gamle Valstrand skole. Kiselalger har en gang i tiden levd der. Når de små vesenene døde, sank celleveggene til bunns og dannet avleiringer, en lett porøs masse, som bl.a. kan nyttes til isolasjon av varme, og andre tekniske ting. I bre-elvene under isen kunne det danne seg jettegryter. Ved veien mellom Tjønntveit og Hellerslia er det to slike, den ene er ca. en halv meter dyp. På Kleppeheia er der ei som

16 er cm i tverrmål og 1 m dyp. I Teinefossen er det to store jettegryter. Noen ungdommer oppdaget under bading for noen år siden ei stor jettegryte på vestsiden av fossen. Den ligger bak fossesløret og er bare tilgjengelig ved låg vannstand. Den er ca. 8 m dyp, og har oppe et tverrmål av ca. 1,5 m og vider seg ut nedover til nesten det dobbelte.

17 16 Birkenes Arv og vekst På østsiden er det ei som er 4 m i tverrmål og 2 m dyp. Store vandreblokker ble på isryggen ført annetsteds fra og satt igjen på heiene. Alt gikk i sørvestlig retning, vesentlig på grunn av jordrotasjonen og den Baltiske strøm fra øst. Særlig på Håbeslandsheia er der store vandreblokker, som ikke stammer fra fjellpartier omkring, men er antagelig fraktet dit fra Larvikstraktene. De kan være store som hus, 2-3 m høye og like brede og tykke. På Kjørfallheia er der ei firkanta blokk, 11/2 in og flat ovenpå. Den hviler på tre mindre steiner på en halv meters tykkelse. Sauer kan gå under den og søke ly i uvær. Fra denne steinen har en utsikt helt til Skagerak. De store steinene på jordene i Refstein er og slike vandreblokker, store som skogløer. Så kom tider med varmere klima. Breene trakk seg tilbake, og landet steg langsomt fram, så de marine grenser ble høydeforskjøvet m. «I revnene var vårliv å se», som innbød til landnåm, «den gang vårt eget land vi tok og lagde det for sol og varme, og bygde det med lov og plog». Morenejord utgjør den største del av jordmengden i Birkenes, både når det gjelder dyrkingsjord og skogbunn. Moldjord er dannet av plante- og dyrerester, og er for det meste ved kultivering blandet inn i sand og morenejord, men det finnes og mindre områder med dyp moldjord. Til samme gruppe hører og torvjord, som her finnes atskillig av, særlig på heiene. Død mosemasse blir ved langsom forkullingsprosess omdannet til torv, som ved videre kultivering gir dyrkingsjord. Leire finnes det lite av, bare i bakkeskråninger utover dalen stikker den fram. Leirkleiv har fått navnet av at der er leire i undergrunnen, noe som før lett kom til syne på veien der i teleløsingen. Ved ø. Vassbotten er der og leiravsetninger fra istiden. Selv om Birkenes regnes med til de indre Flyttblokk på Kjørfallheia

18 bygder i fylket, så er høydeforholdene her mye

19 Bygda før og nå 17 på linje med det de er i kystbygdene. Flaksvatn ligger således bare 22 m over havet, og dalpartiet utover kun få meter høyere. Høyeste punkt innen herredet er Rislåknuten, 366 m o.h. Foruten dalstrøket, som ved Flaksvatn og Berse vider seg ut i Birkelandsgården og Tveitegrenda, består Birkenes av heiestrekninger på begge sider av dalen. De er ved tverrelver igjen naturlig avgrenset, to og to på hver side, nemlig Svalandshei og Mosfjellhei på vestsiden, og Røynåshei og Håbeslandshei på østsiden. Heiene utgjør vel to tredjedeler av området, og dalføret ca. en tredjedel. Fornminner De spor og vitnemål gravminner gir fra svunne tider, er viktige kilder til å lære å kjenne våre forfedres livsforhold. Etterlatte bruksting gir opplysning om materiell kultur, om kunstsans o.l. Men vi får og glytt inn i deres tanker og forestillinger om livet og dødens situasjon. De regnet med at et liv etter dette skulle fortsette i kroppslig eksistens med graven som bolig. Derfor ble ofte den døde gravlagt med våpen og bruksting, som de ville få nytte av i den kommende tilværelse. At det er få spor fra bronsealderen ( f. K.) kan bero på at skikken med likbrenning da ofte ble praktisert. Ved det tenktes den dødes sjel frigjort fra kroppen. Skikken var sikkert en følge av innflytelse fra fremmed religion. Restene av bålet ble lagt i ei urne av brent leir eller ei lita kiste av never eller tre i et rom av steinheller. Det samme finner vi i graver fra eldre jernalder (500 til K. f.) her i Birkenes. Det skal være registrert fornfunn i Birkenes, mest fra eldre og yngre jernalder. Det syner seg at det på den tid var fast busetting over hele bygda, også på heiene. Fra steinalderen er det gjort ett funn, ei steinøks. Om årsaken til at det er lite fra bronsealderen, er det nevnt ovenfor. Flere funn fra jernalderen syner at bronse måtte være kostbart metall, siden det er nyttet til å pryde gjenstander av jern. De fleste gravhauger var godt synlige, og vel kjent at de inneholdt jordiske levninger av fedrene. Det hendte nok at gravrøvere var på ferde i håp om å finne verdier, men stort sett ble gravplassene vernet om med stor pietet. Sagnet om gravingen i Angershaugen på Raen da huset under arbeidet kom i brann, er sikkert en på- minning om å la fedrene hvile i ro. De største gravfeltene finner vi på Birkelandsgarden, både på øvre, nedre og vestre. Hauane nord for Valtjønn har jo navn etter de mange gravhauger som var synlig der før, likeså flere graver på Haugen noe lenger vest. Det er ikke å undres at folkefantasien har formet ut sagn om at her en gang i gammel tid var blitt utkjempet et slag med stort mannefall, som er årsak til gravlegging i haugene her. I atskillige hauger er det blitt gravd før kyndig arkeologisk hjelp kom inn i bildet, så viktige funn er forsvunnet og ting ødelagt. Også ved jorddyrking er flere gravfelt slettet ut. Historikeren Jens E. Kraft forteller at det i 1838 på Birkeland var hauger. Ved senere registrering er 70 gravhauger lokalisert på Birkelandsgården. Det er ofte funnet noe i haugene, således i 1845 ei øks, 2 pilodder av jern, ei leirpotte med hank i og et stykke av ei sjelden urne. Funnet var fra romertiden (fra K. f. til 400 e. K.). I 1858 ble det ved utgraving funnet en lenke med løv av messing, 4 ravperler, et knivskaft av tre med messingbeslag, en liten spiral av messing, et lite smykke eller beslag i form av en hest, samt et trespann med band og beslag av messing. Funnet lå i et gravkammer av stein, belagt 2 Birkenes III

20 18 Birkenes Arv og vekst Gravfunn fra nedre Birkeland Fra 9.: bolle av leirgods, vortekar, kokekar (Aust-Agder-museet) med heller, som lå i en klynge omtrent i midten. Mot nordsiden av haugen var der et større gravkammer, 6 fot langt, fot bredt, og ved siden av dette igjen et mindre, ca. 3 fot langt. I disse rom fantes det ikke noe. Antikvar N. Nicolaysen undersøkte i hauger og gjorde interessante funn. Under planering ble det funnet en temmelig stor gullring, som ble solgt til Museet i Arendal, men skal senere være gitt tilbake til finneren. Dette siste funn skal være gjort på Tveite, hvor det skal finnes mange gravhauger, som også Nicolaysen undersøkte en del av. Et av funnene der har mye likhet med nevnte funn på Birkeland, og syner at prydgjenstander var nokså like i utforming på den tid. Her er funnet på Tveite: spenne av bronse fra eldre jernalder, en mindre spenne av bronse, et par smykkenåler av bronse med kjede, også av bronse, en større bronsekjede, noen små jernstykker som endebeslag på rem, småstykkek av buet leirurne, gulaktige, gjennomsiktige glass stykker, samt brente beinstumper. På samme gård var tidligere funnet en bronsenål og 11 glassperler. Et trebilde som forestiller menneskehode på tynn hals, ble funnet i 1902 og innsendt til Oldsaksamlingen av sokneprest Bødker. Ved byggingen av skolehuset på Birkeland i 1875 ble det i tomta funnet 2 heile og deler av ei leirurne. Like ved ble det litt senere gjort et rikt funn fra yngre romertid: ramme tilhørende liten remspenne av bronse, spydspiss av jern, stykke av odden til en kniv eller spyd, bryne av lys grålig kvartsitt, bolle, uten hank, av lys brunt, tynt gods, halvparten av et tutekar av lys grålig, temmelig tykt gods, «vortekar» med hank, av lyst grålig, tynt gods, 11 skår fra buken til et kar av lyst brunlig gods, kokekar med hank, nok et kokekar, og en del brente bein. Funnet er nå å se i Aust-Agder-museet, Arendal. På Rennemoen, nedenfor Hauane, var det et ganske interessant gravfelt. Der lå det to store kjempehauger, ca. 60 m fra hverandre, i retning

21 Bygda før og nå NV til SØ. Den nedre var størst, m i tverrmål. Da de i 1909 holdt på å bryte jord der, støtte en av arbeidsfolkene på noe hardt i et spadestikks dybde. Jorda ble gravd vekk, og til syne kom et gravkammer, bygd opp av flate steinheller, satt på kant, og dekt med heller. Kammeret var ca. 1,2 m langt og 60 cm bredt. Denne grava lå midt mellom de to kjempehaugene med gravas lengderetning vinkelrett på siktelinjen mellom kjempehaugene. Gravkammeret var fylt med fin sand. En av karene ville undersøke om det var noe som skjulte seg under sanden og hogg spaden nedi. Den traff noe som gikk i stykker, og som synte seg å være ei urne av leire. På bunnen midt i gravkammeret lå det en fin, flat stein som urna hadde stått på, ca. 60 cm lang, 30 cm bred og 4 cm tykk. Under denne steinen lå tre små, flate steiner med hull i midten. Den minste var på størrelse som en gammeldags femøring, de andre noe større. Ved siden av steinene lå ei spenne eller sølje av bronse. De funne saker ble senere vist Oldsaksamlingen, som mente det måtte være fra ei kvinnegrav frafra ca. 500 f. K. Da ikke Museet -kunne betale noe for gjenstandene, ble de tatt heim og oppbevart en tid, men kom dessverre bort ved bygging av nytt uthus. Stein og jordmassen i kjempehaugene ble fjernet og for det meste brukt til fyll ved veibygging. Da Gunnar G. Birkeland i 1955 ryddet tomt til hus like nord for Valstrand skole, støtte han på ei vel bevart klebersteinsgryte, men jernbeslaget ved ørene var nokså bortrustet. Rundt grava lå ringer av stein. Ei grav fra den eldre jernalder kom til syne i 1938 i tunet på Spillings gard på øvre Birkeland. Det var ei kistegrav av steinheller, og i den fantes følgende: deler av skjoldbule, krukkestykke av mørkt, fint glass, trerester, jernfragmenter, beinrester og en ildstein av flint. Grava er fredet og ligger åpen. På Haugen hos Nils A. Birkeland ble i 1938 funnet: 2 fibula (bøylenål), sølv og bronse, deler av sammensatt beinkam, bronsekjel av Østlandstypen, stykker trekarkitt og brente bein. Funnet skriver seg fra romertiden. På vestre Birkeland var der tidligere tre større kjempehauger, men bare en er blitt bevart, dessverre. De ble alle undersøkt i 1889 av antikvar Nicolaysen. Et interessant og rikholdig gravfunn fra yngre jernalder ble i 1889 gjort på vestre Mollestad. Der ble avdekket ei grav, hvor en smed var lagt ned med hele sin samling verktøy. Smeder ble jo i jernaldertiden regnet som viktigste yrkesklasse, og stod for arbeid i både tre og metall. Grava inneholdt ikke mindre enn 21 gjenstander, som var følgende: tveegget sverd, økseblad av jern, ei større og ei mindre tang, ambolt, hammer, smalmeisel, jerncelt med krum egg, jernstykke med firkantet tverrsnitt, et helt og et stykke av ljåblad, rester av pilespisser, støpeform for sølvbarrer i ldeberstein, bryne av blågrå skifer, tildannet stein som bismerlodd, ringnål og spiralring av bronse, og deler av en bronsestang. Også i en annen gravhaug på samme sted ble funnet lignende jernsaker. På haugen der forpakteren av Prestegården på Birkenes bygde hus, fant de i 1939 et gravfunn fra folkevandringstiden: en ring av sølvblandet gull, brott av et tynt, sortpolert leirkar og brott av et leirkar med glatt overflate. På Rugslandsgarden er der og mange gravminner. Rundt om i bebyggelsen er der ikke mindre enn sju godt synlige gravhauger. De har visst alle vært åpnet, men inneholder fint oppbygde kistegraver. For en tid tilbake ble ei av de åpnet og så

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap

PÅ TUR I LISTALANDSKAPET. Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap PÅ TUR I LISTALANDSKAPET Kulturhistorisk guide for turer i et av våre eldste kulturlandskap Vestover Lar vi blikket vandre nord og vestover fra det flate vide Lista oppdager vi at det blir mer bevegelse

Detaljer

Holleia. tiurens rike

Holleia. tiurens rike Holleia tiurens rike 2 Holleia tiurens rike Holleia tiurens rike Arnt Berget Holleia tiurens rike 3 Forlaget Tom & Tom 2009 Tom Schandy og Tom Helgesen Adresse: Elgfaret 35, 3320 Vestfossen Tlf/faks. 32

Detaljer

Som Friluftsmannen var

Som Friluftsmannen var Peter Christen Asjørnsen kom til Børke gård som huslærer i 1834, 22 år gammel. Da var han en pengelens ungdom som hadde slitt seg gjennom skolen til examen artium. For å studere videre trengte han penger

Detaljer

Den som dør, får se. Inger Marie Ruud. Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer

Den som dør, får se. Inger Marie Ruud. Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 2 Inger Marie Ruud Den som dør, får se Gravskikker og forestillinger om døden i noen religioner og kulturer Den som dør, får se Gravskikker og forestillinger

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Nå... er det jul igjen!...

Nå... er det jul igjen!... Avisa for store og små i Landåsbygda Julenummeret 2008 Nå... er det jul igjen!... Nå har vi vaske gølvet og vi har børi ved I likhet med Alf Prøysens Julekvelds-vise, kan vi snart sette oss ned å la julestemningen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika

Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika Runer før Columbus Om Kensingtonsteinen og spørsmålet om norrøn utforskning av Nord-Amerika W O R D S O F R A G E P R E S S 2 0 1 3 Knut Rage, 2013 2 3 - Innhold - Et hellig oppdrag s. 4 En merkelig merkestein

Detaljer

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie

Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie medlemsbl adet 1 2009 Ta sykkelturen til den glemte gravvplassen ved Rakeie mangenfjellet turlag Lederen Medlemsbladet for Mangenfjellet turlag «Mangenfjellet» nr. 1/2009 er trykket i et opplag på 4600

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.))

ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Stavanger Museum / Aebok, Arg. 76(1966), s. 53-96 ANMELDELSE AV OTTAR RUNNESETH : ((FRUHGESCHICHTLICHE SIEDLUNGS- UND WIRTSCHAFTSFORMEN IM SO'DWESTLICHEN NORFVEGEN.)) Av BJORN MYHRE Siden tidlig i 1950-åra

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt

Spørrelister om svangerskap, fødsel og barnestell ble utarbeidet og sendt Et barn blir født Ann Helene Bolstad Skjelbred Fra historie og tradisjon til opplevelse I artikkelen Hva slags svar? Spørrelister som metode og materialet som kilde har jeg pekt på en rekke generelle utviklingstrekk

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

BLI-BEDRE-KJENT-TURER

BLI-BEDRE-KJENT-TURER 1 Natur-Kultur-Helse senteret NaKuHel Semsveien 168, 1384 Asker, tlf 66 90 19 11 E-post post@nakuhel.no, www.nakuhel.no v/olav Grosvold BLI-BEDRE-KJENT-TURER IDÉHEFTE FOR JANSLØKKA SKOLE 2 BLI BEDRE KJENT

Detaljer

Vikingene hvem var de?

Vikingene hvem var de? Vikingene hvem var de? Anes Erik Bakija I moderne interpretasjon framstilles ofte vikingene som fryktløse barbarer, med store skjegg og kropper som okser. De landet på kysten med de digre skipene deres,

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001

Formannen har ordet B ygdemagasinets. Litt av hvert.. Røyken historielag - styret 2000/ 2001 Røyken Historielag Formannen har ordet B ygdemagasinets vårnummer er på trappene. Vi kan fortelle at Boka «Røyken Bygd før og nu» er kommet i nytt opplag, samt at arbeidet med ny utgave er kommet i gang.

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109

Ha en velsignet julehøytid. julehefte 2013. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10. årgang 109 årgang 109 julehefte 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Ha en velsignet julehøytid Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. Matt 2,10 «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God sommer i Oslo! INNHOLD: Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 3-2009 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer