Vernepliktsprogrammet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vernepliktsprogrammet 2014-2016"

Transkript

1 Vernepliktsprogrammet

2 Innledning Vernepliktsprogrammet er Tillitsmannsordningen i Forsvarets (TMO) overordnede og prinsipielle vernepliktspolitikk. Programmet er inndelt i 22 kapitler som tar for seg ulike områder som er viktig for soldatene. Prosessen med Vernepliktsprogrammet startet med en åpen høringsrunde høsten Her var det mulig for alle som hadde interesse å komme med innspill på innhold eller oppsett. Førsteutkastet var klart i januar 2014, med en påfølgende høringsrunde avsluttet i mars. Andreutkastet ble behandlet på landsstyret i april, før det endelige forslaget ble fremmet for Landskonferansen. Landskonferansen behandlet og vedtok Vernepliktsprogrammet i juni Under hvert av de 22 kapitlene finner du, utfyllende tekst og vedtak. Prinsippene er styrende for TMOs holdning til de ulike temaene, mens teksten beskriver hva TMO mener mer utfyllende. Vedtakene tar for seg konkrete punkter TMO vil arbeide dedikert med i den kommende toårsperioden. De totalt 68 vedtakene er nummerert fortløpende innenfor kapitlene de hører hjemme i. Ti av vedtakene er prioritert som viktigst, og disse står med fet skrift. Innholdsfortegnelse Kapittel A: Tillitsmannsordningen i Forsvaret 4 Kapittel B: Verneplikt 6 Kapittel C: Førstegangstjeneste 8 Kapittel D: Lærlingordningen 12 Kapittel E: Heimevernet 14 Kapittel F: Informasjon 16 Kapittel G: Rekruttering 20 Kapittel H: Sesjon, seleksjon, innrykk og fordeling 22 Kapittel I: Forvaltning under førstegangstjenesten 26 Kapittel J: Militær Utdanning 30 Kapittel K: Sivil utdanning og akkreditering 32 Kapittel L: Økonomiske vilkår 36 Kapittel M: Transport 38 Kapittel N: Religion og livssyn 40 Kapittel O: Aksept for seksuell legning 44 Kapittel P: Velferdstjenesten 46 Kapittel Q: Idrett 50 Kapittel R: Forpleining og kosthold 52 Kapittel S: Eiendom, bygg og anlegg (EBA) 54 Kapittel T: Helse 56 Kapittel U: Miljø 58 Kapittel V: Sikkerhet 62 Vedtaksprotokoll proriterte vedtak 72 Foto: Soldatnytt

3 KAPITTEl a: TILLITSMANNSORDNINGEN I FORSVARET Tillitsmannsordningen i Forsvaret skal aktivt søke gjennomslag på alle nivå slik at TMO-reglementet kan følges etter sitt formål. Gjennomslag og medbestemmelse For TMO har det alltid vært et viktig prinsipp at saker skal løses på lavest mulig nivå. Samtidig har ordningen mulighet til å løfte saker opp til neste nivå dersom saker ikke synes å få en løsning på nivået under. For flere av TMOs saker er det vesentlig å få politisk gjennomslag. TMO skal derfor være aktive opp mot de politiske miljøene for å fremme viktige saker for soldatene. TMO mener at ordningens virke er avgjørende for mannskapenes trivsel og Forsvarets effektivitet. TMO-reglementet gir ordningens formål. TMO handler om kommunikasjon, samarbeid og vilje til å løse de problemene som oppstår. Det handler også om viljen til forandring, viljen til å lytte til andre og respekt for andre synspunkter og meninger. Det er viktig med et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og befal for å lykkes. Arbeidet starter i allmøtene og troppens time. Kompetanse er avgjørende, og det er derfor viktig at alle tillitsvalgte får TMO-kurset så tidlig som mulig. Ved de avdelingene der ordningen ikke fungerer til beste for den enkelte soldat og Forsvaret som helhet, er det som oftest ledere uten tilstrekkelig kunnskap om ordningen som er utfordringen. God ledelse er også viktig for å hjelpe de tillitsvalgte med å gjøre en god jobb. Det er derfor svært viktig at elever under utdanning ved befalsskoler, krigsskoler og stabsskoler, samt annet befal i tjeneste, får tilstrekkelig informasjon og opplæring om TMO. Et viktig tiltak blir at TMO får gi opplæring om ordningen på de aktuelle skoler og kurs. TMOs oppheng Gjennom TMO-reglementet fastsettes det at hoved- og avdelingstillitsvalgte skal knyttes så nært opp til sine respektive sjefer som mulig, både organisatorisk og administrativt. Dette er et prinsipp som til dels også blir fulgt av TMOs sentrale organ, Vernepliktsrådet. Vernepliktsrådet er til for hele Forsvaret, og det er ikke knyttet opp til en spesiell stab eller forsvarsgren. Det er derfor viktig at rådet har en strategisk plassering for å kunne ivareta hele organisasjonen. Vernepliktsrådet har i dag sitt oppheng i Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter (FPVS), med kontor i lokaler i Oslo sentrum. TMO anser dette som en god geografisk plassering, da det er kort fysisk avstand til både øverste militære og politiske ledelse. Det påpekes at dersom det ikke lenger blir aktuelt med dagens kontorplassering med et oppheng i FPVS, må ordningen få et nytt oppheng som ivaretar TMOs behov for å ha Vernepliktsrådet lokalisert i Oslo sentrum. A.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at TMO sentralt, uavhengig av oppheng, er sikret lokalisering i Oslo sentrum..» A.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at TMOs medbestemmelse styrkes på alle nivå. Dette gjøres gjennom å gi informasjon og opplæring om TMO til alle personellgrupper, spesielt elever og befal..» 4 5 5

4 kapittel B: VERNEPLIKT Forsvaret skal være basert på en allmenn verneplikt. B.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener det med innføringen av allmenn verneplikt skal være likeverdige forhold for både kvinnelige og mannlige soldater.» Verneplikt Å være norsk innebærer både rettigheter og plikter. Verneplikten, som sier at alle norske statsborgere skal kunne være med på å forsvare landet og demokratiet, er en av disse pliktene. Prinsippet bak den allmenne verneplikten ble formelt fastsatt gjennom Grunnloven av Grunnloven 109 gir at «Enhver Statens Borger er i Almindelighed lige forpligtet, i en vis Tid at værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue. Denne Grundsætnings Anvendelse, og de Indskrænkinger den bør undergaa, bestemmes ved Lov.» En form for verneplikt har likevel eksistert i Norge i over tusen år. I middelalderen var leidangen et organisert forsvar, der bygdene måtte stille med skip, mannskap og mat for å bistå kongen mot en fiendtlig invasjon. Vernepliktsloven av 17. juli 1953 forteller at alle norske menn kan bli vernepliktige fra året de fyller 19 år, til utgangen av året de fyller 44 år. Stortinget har videre bestemt at den totale lengden på verneplikten er 19 måneder. TMO mener både kvinner og menn skal kunne være likeverdige soldater i Forsvaret. Stortinget vedtok sommeren 2013 prinsippet om allmenn verneplikt. TMO mener dette vil bli en styrke for Forsvaret, og ser at allmenn verneplikt innføres i praksis på en slik måte at det kommer alle soldater til gode. Likeverdige forhold omhandler blant annet sanitærtilbud, utstyr, bekledning og holdninger. Etter TMOs syn bidrar verneplikten til at Forsvaret forankres i folket. De siste årene har vist at Forsvaret i større grad enn tidligere deltar i utenlandsoppdrag. For at slike operasjoner skal møte aksept blant befolkningen, er man avhengig av at samfunnets oppfatning av Forsvaret er god. Verneplikten kan være med å bidra til dette. Forsvaret er statens ytterste maktmiddel, og verneplikten sikrer at Forsvaret kan rekruttere de best kvalifiserte til å tjenestegjøre. Antallet som kalles inn hvert år vil kunne variere etter Forsvarets behov, men TMO mener absolutt at Norge fortsatt er tjent med å ha verneplikten som grunnlag for Forsvarets virke. Verneplikten har bred støtte blant befolkningen og de politiske partiene. Blant soldatene som har gjennomført førstegangstjenesten forteller åtte av ti at verneplikten bør bestå (Vernepliktsundersøkelsen 2012 del 3). En undersøkelse gjort av Folk og Forsvar i 2013 viser at to tredjedeler av befolkningen ønsker å beholde verneplikten. TMO mener Forsvaret må intensivere arbeidet med å klargjøre for allmenn verneplikt. Foto: Soldatnytt 6 7

5 kapittel C: førstegangstjeneste Førstegangstjenesten skal være en sentral del av Forsvarets virksomhet, og samtidig være en viktig inngangsportal til videre tjeneste. Førstegangstjenestens rolle, omfang og innhold Forsvarets organisasjon og oppdrag har endret seg markant i løpet av de siste to tiårene. Invasjonsforsvarets store antall soldater har blitt erstattet av færre, godt trente og kompetente soldater. Disse utgjør dagens innsatsforsvar. I dag gjennomfører rundt soldater førstegangstjenesten hvert år. Det vil si at mindre enn en sjettedel av hvert årskull gjennomfører førstegangstjeneste. TMO støtter at antallet inne til tjeneste varierer med Forsvarets behov. Det viktigste er at soldatene som er inne til tjeneste har meningsfulle oppgaver. Samtidig må antallet være tilstrekkelig til at arbeidsbelastningen på hver enkelt soldat som er inne ikke bryter med gjeldende lover og bestemmelser. Riktig antall soldater bidrar til godkjent arbeidsbelastning og meningsfull tjeneste. Soldater i førstegangstjenesten utfører et bredt spekter av oppgaver, og mange av disse har en tjenestehverdag som bidrar operativt for Forsvaret. Blant annet bidrar vakt- og sikringssoldater daglig til vakthold av militære baser og leirer. Kystvaktens mannskap står hver dag for suverenitetshevdelse i norsk farvann. Førstegangstjenestesoldater i Kysteskadren har bidratt i internasjonale operasjoner i Adenbukten. Hver dag står Hans Majestet Kongens Garde for vakthold av de kongelige residenser og er på beredskap for hovedstaden, og Grensevakten kontrollerer og overvåker Schengens yttergrense langs den norsk-russiske grensen. I tillegg bidrar førstegangstjenestegjørende soldater til Forsvaret gjennom helt avgjørende støttefunksjoner. Det er ingen tvil om at soldatene til daglig tar en sentral del i det å utøve et forsvar av Norge. TMO mener de førstegangstjenestegjørende soldatene skal være en sentral del av Norges forsvar. Vernepliktsundersøkelsen 2012 viser at bare halvparten av soldatene inne til førstegangstjeneste ser på sin egen tjeneste som meningsfull. Soldatene ser gjerne på sin egen tjeneste som ensformig og rutinepreget, uten å vite hvilken rolle man spiller for Forsvaret som helhet. TMO mener enhver soldat må kunne kjenne til sin rolle i en krise- eller krigssituasjon. Slik kan soldatene oppfatte sine tjenestestillinger som mer meningsfulle, og de vil kunne være bedre forberedt på å gjøre sine militære oppgaver den dagen Forsvaret ikke lenger er i fredstid. C.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener enhver soldat skal kjenne til og ha opplæring i sin rolle i en krise-/krigssituasjon, herunder situasjoner som kan oppstå under førstegangstjenesten.» Differensiert lengde på førstegangstjenesten Modernisering av Forsvaret stiller stadig større krav til utdanning, og TMO mener derfor det er behov for å se på nye måter å legge opp førstegangstjenesten på. Tjenesteplikten er på 19 måneder, og det gjelder å utnytte denne tiden på best mulig måte. Stortingets langtidsplan for Forsvaret har åpnet opp for at førstegangstjenesten kan være mellom 6 og 18 måneder. De aller fleste gjennomfører nå en førstegangstjeneste på 12 måneder, mens et lite antall i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret i 2014 gjennomfører et prøveprosjekt på 18 måneders førstegangstjeneste. TMO stiller seg svært positiv til en differensiert lengde på førstegangstjenesten, og kan være åpen for enda større differensiering enn det Stortinget legger opp til. TMO har likevel klare forventninger og krav til en differensiert førstegangstjeneste. Ett av de viktigste punktene her er holdninger. Med differensiert førstegangstjeneste vil soldater med ulik lengde på førstegangstjenesten omgås hverandre. Det må her være en klar holdning om at alle er like mye verdt for Forsvaret. Den totale tjenestelengden er på 19 måneder, uavhengig av førstegangstjenestens lengde. Soldatene skal derfor ha krav på lik anerkjennelse for den innsatsen de gjør i Forsvaret. TMO krever at Forsvaret gjennomfører en stor kartlegging av sine tjenestestillinger, og gjennom det vurderer behovet for tjenestelengde. Det å utføre samme oppgave i 18 måneder kan blant annet føre til at man går lei av rutinene. Forsvaret må derfor være bevisst på hvilke tjenestestillinger som eventuelt skal være av 18 måneders lengde. TMO er klar på at det å fullføre store deler av tjenesteplikten gjennom førstegangstjenesten må basere seg på frivillighet fra den enkelte soldat, slik det også er fastsatt i Bestemmelser om utskriving og verneplikt del 5. Omfanget av en 18 måneders førstegangstjeneste må derfor begrenses, slik at man er sikker på å kunne fylle disse plassene av frivillige. Forsvaret må også sørge for ekstra goder til de soldatene som ønsker å fullføre hele plikten med én gang. Disse godene må være tydelige og avklarte før soldaten melder seg til 18 måneders tjeneste. Dette innebærer blant annet å tilpasse antall permisjonsdager og frie reiser til lengden på førstegangstjenesten. Soldatene skal motta en grundigere utdanning, og få mer tid til å lære å løse oppgavene sine. Dette kan i seg selv være fristende goder, og samtidig gi bedre effektivitet og presisjon. Flere muligheter til å ta kurs og sertifikater vil være goder som kan få flere til å ønske en lang førstegangstjeneste, uten å skape statusforskjell mellom de ulike tjenestemodellene. En økt bruk av 18 måneders førstegangstjeneste vil gå ut over Heimevernets tilgang på soldater. For å sikre soldater til Heimevernet, mener TMO at Forsvaret må se på muligheten for en kortere utgave av førstegangstjenesten. Hvor kort denne kan være, vil være avhengig av hvilke krav til utdanning Heimevernet stiller til sine soldater. Dersom det er mulig å få gitt en intensiv soldatutdanning, som tilfredsstiller kravene, er TMO positiv til en ytterligere differensiering av lengden på førstegangstjenesten. 8 9

6 TMO mener førstegangstjenesten må tilrettelegges slik at utdannelsen soldatene får kan brukes og bygges på i videre tjeneste. Det finnes fellestrekk i samtlige grunnutdanninger. Alle utdanningsprogrammene for førstegangstjenesten skal kunne tilfredsstille Heimevernets krav. Enhver soldat trenger uavhengig av stilling en viss mengde grunnutdanning. TMO ønsker å kalle denne utdanningen for «grunnleggende tjeneste». Hvor lang den grunnleggende tjenesten skal være, vil avhenge av kravene som stilles til en heimevernssoldat, og hvor raskt forsvarsgrenene kan klare å gi denne utdanningen. TMO ønsker å overlate denne vurderingen til riktige fagmiljø i Forsvaret. Denne ordningen bør også kunne ses i sammenheng med befalsutdanningene. C.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret støtter en ytterligere differensiering av lengden på førstegangstjenesten.» C.3 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener at Forsvaret må se på mulige nye modeller for gjennomføring av førstegangstjenesten for å få en best mulig utnyttelse av verneplikten, der TMO er deltakende i arbeidet.» Vernepliktsundersøkelsen 2012 viser at bare halvparten av soldatene inne til førstegangstjeneste ser på sin egen tjeneste som meningsfull. Soldatene ser gjerne på sin egen tjeneste som ensformig og rutinepreget, uten å vite hvilken rolle man spiller for Forsvaret som helhet. TMO mener enhver soldat må kunne kjenne til sin rolle i en krise- eller krigssituasjon. Slik kan soldatene oppfatte sine tjenestestillinger som mer meningsfulle, og de vil kunne være bedre forberedt på å gjøre sine militære oppgaver den dagen Forsvaret ikke lenger er i fredstid. C.4 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener oppfølgingsansvaret for VAB-ordningen må klargjøres ytterligere. Dersom Tillitsmannsordningen skal følge opp VAB-ordningen, må dette følge av TMOreglementet.» C.5 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må se på statushevende tiltak for personell som blir kalt inn til førstegangstjeneste på bakgrunn av sivil utdannelse som fagbrev eller høyere utdanning.» Personell innkalt på bakgrunn av sivil utdanning Vernepliktig akademisk befal (VAB) er en ordning som med hjemmel i Vernepliktsloven gir Forsvaret mulighet til å kalle inn personell med sivil utdanning på mastergradsnivå eller høyere, ut fra Forsvarets behov for akademisk kompetanse. Disse gjennomfører sin vernepliktstid som befal. Første del av tiden i tjeneste går befalet gjennom et offiserkurs som fenrik. Etter at dette kurset er bestått, beskikkes VAB-ene til løytnant i den forsvarsgrenen de skal tjenestegjøre i den resterende tjenestetiden. TMO er positive til VAB-ordningen. Selv om VAB-er gjennomfører sin vernepliktstid, skal gruppen forvaltes som yrkesbefal. Dette fører til at gruppen står i fare for å falle mellom to stoler når det gjelder oppfølging. Det er Reglement for forvaltning av vernepliktig akademisk befal (VAB) som gir føringer for VAB-ordningen. Her har TMO gjennom Vernepliktsrådet ansvar for å være koordinerende i saker som gjelder VAB-ordningen som system. Samtidig kan saker som handler om økonomi, bolig, og tjenestevilkår bli ivaretatt gjennom arbeidstakerorganisasjonene. TMO opplever til tider noen uklarheter knyttet til oppfølgingsansvaret for VAB-ene, og ser behov for at dette blir mer klargjort. Det er ikke bare VAB-er som blir kalt inn i Forsvaret med bakgrunn i sivil utdanning, som er kritisk kompetanse for Forsvaret. Dette gjelder også personer som blir kalt inn til tjeneste som har fagbrev eller utdanning på bachelornivå. Disse soldatene innehar gjerne en fast jobb i det sivile, og har også gjerne større økonomiske forpliktelser. For å motvirke frafall blant denne gruppen, mener TMO at Forsvaret må se på mulighetene for statushevende tiltak. Dette kan for eksempel være et økonomisk tillegg som skal kompensere for deres kritiske kompetanse. Foto: Soldatnytt 10 11

7 kapittel D: LÆRLINGORDNINGEN Forsvaret skal benytte seg av lærlinger. Lærlingene skal gis grunnleggende soldatutdanning. Kravet til grunnleggende soldatutdanning Det er ikke uten grunn at Forsvaret er Norges største lærlingvirksomhet. Som offentlig etat har Forsvaret et samfunnsansvar for å ta inn lærlinger. Ved å gjennomføre læretiden sin i Forsvaret, får lærlingene over to år gjennomført sin læretid, tatt fagbrev og gjennomført førstegangstjenesten. Denne pakken er det ingen sivile virksomheter som kan tilby. Et mer spesialisert forsvar stiller fortløpende høyere krav til spesialkompetanse. Lærlingene besitter slik kompetanse. TMO ivaretar lærlingenes interesser under deres første år i Forsvaret. I denne perioden gjennomføres den grunnleggende soldatutdanningen, og lærlingene er å regne som førstegangstjenestegjørende soldater. I sitt andre år i Forsvaret blir lærlingene regnet som ansatte, og faller derfor utenfor TMOs virkeområde. TMO ser viktigheten av at lærlingene i Forsvaret tilbys en like god førstegangstjeneste som andre soldater. Lærlinger er også soldater, og skal kunne benyttes av Heimevernet og ha mulighet til å fortsette innen den militære delen av Forsvaret. Dette stiller spesielt krav til den grunnleggende soldatutdanningen. TMO ser med forundring at lærlinger etter endt kontrakt sjeldent blir tilbudt videre jobb i Forsvaret. Lærlingene innehar spesialkompetanse innen en rekke fag som Forsvaret har behov for. For å fortsette i Forsvaret etter endt førstegangstjeneste har man tre muligheter. Man kan enten søke seg til en stilling som vervet eller sivil, eller ta befalsutdanning. Flere lærlinger har ikke generell studiekompetanse, og har derfor i dag få muligheter for å søke seg inn på befalsskole. Mange lærlinger ønsker likevel å fortsette i Forsvaret etter gode opplevelser i sin læretid, og Forsvaret bør arbeide for å legge til rette for dette. Eventuelle løsninger kan være å legge til rette for verving eller sivil ansettelse av lærlinger. Lærlingers kompetanse kan i større grad vektlegges ved opptak til skoler og videre tjeneste i Forsvaret. D.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at alle militære lærlinger i Forsvaret skal motta grunnleggende soldatutdanning.» D.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må se på tiltak for å beholde flere lærlinger og deres kompetanse etter endt læretid.» Foto: Soldatnytt 12 13

8 kapittel E: Heimevernet Alle som er inne til førstegangstjeneste må forvente å bli kalt inn til tjeneste i Heimevernet. Forsvaret må sikre motiverte soldater til Heimevernet, blant annet gjennom informasjon. Heimevernet i dag Omlag soldater fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret overføres hvert år til Heimevernets styrkestruktur. De trenes og videreutdannes for å kunne gjøre en innsats ved behov. Heimevernet består av innsatsstyrker og områder. Områdestrukturen står for kvantitet, utholdenhet og kjennskap til lokale objekter, og innsatsstyrkene bidrar med hurtighet, kvalitet og reaksjonsevne. Soldatene og offiserene er i hovedsak sivile, men rundt 500 personer jobber til daglig i Forsvaret. Disse er fordelt på 11 distrikter, stab og tre skoler og utdanningsinstitusjoner. Heimevernets oppgaver er blant annet å stille med vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter. Det skal på anmodning gi bistand til politiet og støtte til det sivile samfunn ved kriser og ulykker. TMO ser med forundring at lærlinger etter endt kontrakt sjeldent blir tilbudt videre jobb i Forsvaret. Lærlingene innehar spesialkompetanse innen en rekke fag som Forsvaret har behov for. For å fortsette i Forsvaret etter endt førstegangstjeneste har man tre muligheter. Man kan enten søke seg til en stilling som vervet eller sivil, eller ta befalsutdanning. Flere lærlinger har ikke generell studiekompetanse, og har derfor i dag få muligheter for å søke seg inn på befalsskole. Mange lærlinger ønsker likevel å fortsette i Forsvaret etter gode opplevelser i sin læretid, og Forsvaret bør arbeide for å legge til rette for dette. Eventuelle løsninger kan være å legge til rette for verving eller sivil ansettelse av lærlinger. Lærlingers kompetanse kan i større grad vektlegges ved opptak til skoler og videre tjeneste i Forsvaret. særlig soldater fra områder med liten befolkning. Blant dagens soldater er det svært varierende hvor attraktivt det å bli innkalt til heimevernstjeneste fremstår. Dette gjør at flere er umotivert til tjeneste, og møter opp kun fordi de er pliktige til det. Forsvaret må sikre at riktig og god informasjon om den resterende plikttjenesten blir gitt. Soldatene som mot slutten av førstegangstjenesten er motivert for tjeneste i Heimevernet, må særlig informeres om innsatsstyrkene. TMO mener derfor Forsvaret som en del av sluttsamtalen skal informere og motivere soldatene for Heimevernstjeneste. TMO mener Forsvaret bør se på statushevende tiltak for heimevernstjeneste. Økonomi er en motivasjonsfaktor for videre tjeneste i Heimevernet. Betalt permisjon for tiden man er borte fra jobb grunnet lovpålagt heimevernstjeneste (tilsvarende modellen som gjelder ved foreldrepermisjon), kan være et eksempel på et tiltak som bør undersøkes. E.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret bør se på muligheten for å starte opp egen styrkeproduksjon for å dekke Heimevernets behov for soldater.» E.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at Forsvaret før, under og etter førstegangstjenesten informerer om plikter og muligheter i Heimevernet.» E.3 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret bør se på statushevende tiltak for heimevernstjeneste.» Utfordringer for Heimevernet Heimevernet får sine soldater fra førstegangstjenesten. Her fullfører soldatene tjenesteplikten på 19 måneder. En eventuell utvidelse av førstegangstjenesten til 18 måneder vil gå ut over Heimevernets tilgang på soldater. Forsvaret må være oppmerksom på utfordringen, og se på andre muligheter for å sikre et tilstrekkelig soldatantall. Et alternativ kan her være at Heimevernet selv starter med egen styrkeproduksjon. Blant dagens soldater er det svært varierende hvor attraktivt det å bli innkalt til heimevernstjeneste fremstår. Dette gjør at flere er umotivert til tjeneste, og møter opp kun fordi de er pliktige til det. I seleksjonsprosessen til førstegangstjenesten retter man seg inn mot de personene som fyller kravene til den sosiale og helsebaserte profilen, samtidig som motivasjon også er en faktor. Alle som gjennomfører førstegangstjeneste må forvente å bli kalt inn til heimevernstjeneste. Dette gjelder 14 15

9 kapittel F: Informasjon Informasjonen som Forsvaret sender ut skal være korrekt og bidra til å skape realistiske forventninger. Alle skal oppleve å bli godt informert om Forsvaret, både før og etter sesjon og innrykk. Informasjon om Forsvaret Da verneplikten ble gjort gjeldende for alle menn i 1897, gjennomførte majoriteten av unge gutter førstegangstjenesten. Med endringer i Forsvarets oppbygning, og et endret trusselbilde, har denne massen minket betraktelig, og i dag gjennomfører rundt kvinner og menn førstegangstjenesten. Denne massen utgjør kun en sjettedel av årskullet, og når innføringen av allmenn verneplikt er gjennomført vil all ungdom, både kvinner og menn, kunne bli kalt inn til tjeneste. Når så få gjennomfører sin førstegangstjeneste, blir det desto viktigere at Forsvaret er dyktige til å informere godt. I grunnskolen og under videregående opplæring blir det i dag ikke gitt undervisning om Forsvaret og førstegangstjenesten. Som statens ytterste maktmiddel, og som eneste institusjon som med loven i hånd kan kalle ungdom inn til å avtjene 19 måneders samfunnsplikt, bør det være en selvfølge at dette undervises om i skolen. Forsvaret bør være inkludert i kompetansemålene i grunnskolen eller videregående skole. Etter TMOs syn burde dette være en naturlig del av samfunnsfag, slik som informasjon om politiet og rettsvesenet er i dag. Så lenge dette ikke har innpass i skoleverket må Forsvaret selv ta ansvar for å gi informasjon. TMO mener det er viktig at Forsvaret her legger ned et stort arbeid med å gjøre informasjonen tilgjengelig i aktuelle fora, for eksempel gjennom ulike sosiale medier. Gjennom kampanjer og markedsføring bør Forsvaret bidra til å skape realistiske forventninger til førstegangstjenesten. Målet må være at de som er aktuelle for tjeneste i Forsvaret er godt og riktig informert før de besvarer sesjon del 1. F.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener kompetansemålene i læreplanen for samfunnsfag i ungdomsskolen og/eller den videregående skolen må inkludere kunnskap om Forsvaret som et konkret mål.» F.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må informere om Forsvaret gjennom kampanjer og markedsføring, med mål om å skape realistiske forventninger til førstegangstjenesten.» Informasjon før innryk Når utskrivningspliktige har kommet gjennom nåløyet på sesjon og blitt fordelt videre til innrykk, er det viktig at Forsvaret bruker ventetiden til å knytte tettere bånd til den enkelte soldat. Styrkeprodusentenes vernepliktsseksjoner har de siste årene ringt kvinner før innrykk for å gi dem informasjon om hva det kommende året vil inneholde. Forsvaret er avhengig av begge kjønn, og TMO ønsker at styrkeprodusentene tar kontakt med både kvinner og menn i årene fremover. En av de største utfordringene i perioden mellom sesjon og innrykk, er at Forsvaret og innkallingen til førstegangstjenesten har en tendens til å bli glemt når ungdommen er i ferd med å fullføre videregående skole. Etter fordeling til innrykk er det derfor viktig at Forsvaret er ute med god informasjon, og kontinuerlig holder en dialog åpen med den enkelte. Mailer med informasjon om innrykket, hva den enkelte kan forvente under rekruttskolen og lignende kan være en god måte å kontinuerlig minne den enkelte på at Forsvaret ønsker nettopp dem til å tjenestegjøre. Flere avdelinger har de siste årene også opprettet egne Facebook-grupper for hele kontingenter i forkant av sine innrykk. På disse sidene står hver og en fritt til å komme med spørsmål som blir besvart av personell som tjenestegjør i avdelingen, og grunntanken med sidene er at ingen spørsmål er for dumme. TMO ser svært positivt på at Forsvarets avdelinger i stor grad møter de kommende soldatene der de er, og håper dette arbeidet videreutvikles. I tiden som kommer bør Forsvaret satse på økt bruk av applikasjoner og andre digitale løsninger. TMO mener at det er viktig at det noen uker i forkant av oppmøte til innrykk sendes ut informasjon som beskriver avdelingens virke til de kommende rekruttene. Ved tilstedeværelse på innrykk har TMO observert en stor variasjon i mengde og kvalitet på informasjonen utsendt i forkant av innrykk. Med kvalitet menes det her at informasjonen i brosjyrene er realistisk, og nøkternt beskriver avdelingens virke. TMO mener også at FPVS i samarbeid med FMS, styrkeprodusentene og TMO har et ansvar for at all informasjon som ligger tilgjengelig på forsvaret.no er oppdatert til enhver tid, og at innholdet presenteres på en ryddig og oversiktlig måte. Forsvarets hjemmeside bør ha som mål å skape forventninger hos de kommende førstegangstjenestegjørende, men forventningene bør aldri overskride virkeligheten soldatene møter i tjenesten. F.3 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må gi god informasjon i forkant av innrykk. Informasjonen skal være oppdatert, korrekt og skape realistiske forventninger..» 16 17

10 Informasjon om videre karrieremuligheter Førstegangstjenesten synliggjør Forsvarets virksomhet. En førstegangstjeneste som svarer til forventningene er derfor den beste reklame for videre utdanning i Forsvaret. TMO mener at tjenestegjørende avdeling her må bli flinkere til å informere soldatene om mulighetene de har etter endt førstegangstjeneste. Voksenopplæringen (FOKUS) har gode karriereveiledere for studier i det sivile, men TMO ønsker at Forsvaret i større grad informerer soldater som er motivert til videre tjeneste om hvilke alternativer de har for å oppnå dette. Forsvaret gir ut informasjon om videre karrieremuligheter gjennom midtveis- og sluttsamtale. Disse samtalene er en viktig del av evalueringen av hvordan soldaten har løst sine arbeidsoppgaver. Midtveis- og sluttsamtalens kvalitet kan være utslagsgivende for et eventuelt valg av en videre karriere i Forsvaret. Tall fra Vernepliktsundersøkelsen 2012 viser at mange ikke får den oppfølgingen de har krav på, og at midtveis- og sluttsamtalene uteblir for noen. TMO mener at dette er uakseptabelt, og at dette må forbedres. F.4 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener at de tjenestegjørende avdelingene i større grad må informere de førstegangstjenestegjørende om sine videre karrieremuligheter i Forsvaret.» Foto: Soldatnytt 18 19

11 kapittel G: rekruttering Forsvaret skal rekruttere de beste kvinnene og mennene til førstegangstjenesten. Rekruttering til førstegangstjenesten Antallet som gjennomfører sin førstegangstjeneste har aldri vært lavere enn det er i dag. Dagens struktur er et resultat av mange endringer i Forsvarets oppbygning de siste årene. Det har vært utført store endringer i tjenestens innhold, og stillingene til de førstegangstjenestegjørende har blitt mer spesialisert. Det stilles tydelige krav til soldatens kompetanse, fysikk, disiplin og samarbeidsevner. Grunnet tjenestelengde og viktigheten av hver enkelt stilling, er det avgjørende at Forsvaret rekrutterer de best skikkede kvinnene og mennene til å gjennomføre førstegangstjenesten. Tillitsmannsordningen i Forsvaret er godt fornøyd med arbeidet som gjøres rundt rekruttering i Forsvaret, og mener det bør rekrutteres inn til førstegangstjenesten. Fra og med sommeren 2015 vil allmenn verneplikt være innført, og man vil da med loven på sin side kunne selektere fra hele årskullene. Dette vil potensielt kunne føre til at flere kvinner og færre menn gjennomfører sin førstegangstjeneste, en endring som vil gjøre fokuset på et godt rekrutteringsarbeid enda viktigere. Det er viktig at rekrutteringsarbeidet som gjennomføres er aktivt. Det er rimelig å anta at den nye verneplikten fører til usikkerhet hos den enkelte ungdom. Mange lurer nok på om alle nå må inn, eller hvem som eventuelt skal gjennomføre førstegangstjenesten. En slik lovendring påvirker hele befolkningen og stiller krav til at Forsvaret gir god informasjon om etatens virksomhet og ulike tjenestemuligheter. TMO mener at når så få gjennomfører førstegangstjenesten, burde det å bli selektert inn være et privilegium. Resultater fra Vernepliktsundersøkelsen 2012 viser at mange av de som ikke er motivert for tjeneste i Forsvaret føler at de setter livet på vent. TMO mener derfor det er viktig at det kommer frem at førstegangstjenesten er en utdanning som gir en unik kompetanse. Førstegangstjenestens omdømme er helt avgjørende i rekrutteringsarbeidet. Dette er ikke noe de rekrutteringsansvarlige kan utrette alene, og Forsvaret er derfor avhengig av at alle avdelinger jobber samlet for å oppnå dette målet. G.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener rekruttering til førstegangstjenesten skal være et av hovedpunktene i Forsvarets rekrutteringsplan.» Foto: Soldatnytt 20 21

12 kapittel H: sesjon, seleksjon, innrykk og fordeling De førstegangstjenestegjørende skal gjennom hele sesjons- og innrykksprosessen oppleve å bli ivaretatt på best mulig måte. Sesjon og seleksjon Innrykksordningen har i de siste årene gjennomgått flere store endringer. En god klassifisering på sesjon har blant annet ført til at Forsvaret ikke lenger behøver å gjennomføre obligatorisk legeundersøkelse ved innrykk. Utfasingen av obligatorisk legeundersøkelse ved innrykk har bidratt til å redusere frafallet på innrykksdagen, noe som har skapt en større forutsigbarhet for soldatene selv og for Forsvaret. Styrkeprodusentene opplever på grunn av dette sjeldnere at de sitter igjen med en mindre soldatmasse enn hva de i utgangspunktet hadde rekvirert fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Også ungdommen har vært tjent med at den obligatoriske legesjekken under innrykk har blitt utfaset. TMO ser fremdeles utfordringer ved sesjonsordningen slik den er i dag. Forsvaret må utarbeide et bedre system, som øker muligheten til å kartlegge soldatenes skikkethet til å gjennomføre førstegangstjeneste allerede på sesjon del 2. Avtjening av militærtjeneste gir som oftest utsettelse på nedbetaling av blant annet studielån, men ordningen dekker ikke alle former for økonomiske byrder. Også i forbindelse med innføring av allmenn verneplikt vil det være viktig å kunne innhente enda mer informasjon i løpet av sesjon del 1 og 2, slik at man har et bedre grunnlag for tilrettelegging for den enkelte når soldatene møter på innrykk. Det er viktig å få til en ordning der det er mulig å registrere kroppsmål på sesjon del 2, slik at soldatene får en korrekt PBU-sats når de møter til tjeneste. TMO ser med bekymring på sesjonsoffiserenes utfordringer med å fordele til vinterinnrykk. Påbegynner soldaten sin førstegangstjeneste på sommeren eller høsten, vil han eller hun ved førtidsdimisjon være i stand til å fortsette direkte på et videre karriereløp i det sivile eller militære etter avtjent førstegangstjeneste. De fleste høyskoler, og flere linjer ved universiteter, har kun inntak ved høstsemesteret hvert år. Dette medfører at soldater som blir fordelt til vinterog vårinnrykk i denne sammenhengen føler at de mister et år sammenlignet med sine medsoldater fra sommer- og høstinnrykkene. Under sesjon del 2 gjennomføres det fysiske tester for å kartlegge den enkeltes kondisjon og styrke. Kondisjonen bedømmes ut fra en løpetest på tredemølle, der fart og stigning øker utover i løpet. Styrke i ben- og armer måles ved hjelp av et statisk apparat, der personen på sesjon skal presse mot en flate som måler motstand. TMO er i utgangspunktet positive til at Forsvaret velger å kartlegge ungdommens kondisjon og fysiske styrke før man møter til innrykk, men mener at testene som gjennomføres på sesjon del 2 ikke innhenter de riktige dataene for å kunne fordele korrekt. Dette understøttes av at styrkeprodusentene i liten eller ingen grad bruker dataene fra styrketestene i arbeidet med å selektere til de ulike stillingene. Det bør derfor utredes andre måter for å måle fysisk og psykisk robusthet som i større grad samsvarer med styrkeprodusentenes behov. H.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må fortsette å videreutvikle sin gode sesjonsordning, med mål om å få innsamlet alle nødvendige data om den enkelte før vedkommende møter til innrykk.» H.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må utarbeide et velfungerende system der dataene som innhentes under styrketestene på sesjon del 2 kan benyttes i seleksjonsprosessen. Lykkes man ikke i dette arbeidet bør styrketestene fjernes.» Innrykk For mange av soldatene er inntrykkene under innrykksdagen med på å skape et bilde av Forsvaret. Selv om de fleste som rykker inn er svært motiverte for tjeneste, gjelder dette av ulike grunner ikke alle. Det å motivere soldatene er en prosess som må starte allerede på sesjon del 1, og TMO mener at et stort steg i riktig retning vil være å gi et så profesjonelt inntrykk av Forsvaret som mulig, også under innrykket. TMO har til enhver tid prioritert å være til stede på Forsvarets innrykk for å synliggjøre ordningen overfor soldatene, men også for å kunne danne seg et inntrykk av hvilke områder Forsvaret fremdeles kan forbedre seg på. TMO har observert at redusering av ventetiden, åpenhet, vennlighet, mulighet for spørsmålsstilling og det å se enkeltpersonene kan være positive forbedringer. Informasjonen som gis ut både før og under innrykk er nærmere beskrevet i kapittel F. For TMO er det viktig å være til stede under innrykk. Her får ordningen en god mulighet til å presentere seg for en stor gruppe soldater. Det gjennomføres i dag innrykk både om sommeren (juli/august), høsten (september/oktober), vinter (januar) og vår (mars/april). TMO har forståelse for at Forsvaret har behov for å gjennomføre innrykk flere ganger i året, men ser noen utfordringer med dagens inntaksordning. Særlig gjelder dette innrykkene i høstmånedene september og oktober, som gjennomføres i Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Hans Majestet Kongens Garde. Soldater har mulighet til å søke dimisjon på bakgrunn av mottatt studieplass inntil 6 uker før opprinnelig dimisjonsdato. På grunn av oppstart av studier i august, blir dette særlig aktuelt for soldatene med innrykk i september og oktober. TMO er svært positive til ordningen med dimisjon på bakgrunn av mottatt studieplass, og synes det er riktig at Forsvaret legger 22 23

13 til rette for dette. Dette har likevel klare negative konsekvenser knyttet til bemanningssituasjon. Grunnet skoledimisjoner vil soldatantallet i august og september måned hvert år være noe usikkert. Dette kan føre til underbemanning. TMO har gjentatte ganger sett alvorlige brudd på bestemmelsene om tjenestetid disse månedene. Dette har Luftforsvaret selv påpekt gjennom en egen utredning av inntaksordningen i Utredningens klare anbefaling var å gå over til en treinntaksordning, med innrykk i januar, april og august, for å ivareta tjenestetidsbestemmelsene. Noen utfordringer med tre innrykk i året er forlegningskapasitet og befalsantall, grunnet at hvert enkelt innrykk blir større. Dette må derfor tas med i framtidsplanlegging av forlegninger. TMO mener innrykk til 12 måneders førstegangstjeneste ikke bør finne sted i september og oktober. Det er Forsvarets behov som er styrende, men Forsvaret bør tilstrebe å gjennomføre innrykk slik at det i minst mulig grad går utover mer enn ett skoleår (fra sommer til sommer). Sommerinnrykkene bør derfor i utgangspunktet kun være rettet mot soldater med 12 måneders førstegangstjeneste. Januarinnrykk bør benyttes som innrykksmåned for soldater til 18 måneders førstegangstjeneste, og ellers begrenses til å sørge for kritisk kontinuerlig drift av tjenestesteder med 12 måneders førstegangstjeneste. Vårinnrykkene bør tilstrebes kun å bli benyttet som innrykksmåned for soldater med allerede fullført utdannelse, fagbrev osv. Høst-, vinter- og vår-innrykk kan også benyttes som innrykk til eventuelle førstegangstjenester med kortere lengde, så lenge tjenestetiden da holdes innenfor det samme skoleåret. Ungdommer som er innkalt til innrykk i januar er i dag ikke sikret skoleplass dersom de avbryter påbegynt utdanning halvveis i studieåret. De risikerer således å miste to studieår ved å gå inn i førstegangstjenesten. TMO ønsker at de som har vinterinnrykk skal kunne reservere seg skoleplass. Da vil det eksempelvis være mulig å starte på studier i august, gjennomføre 12 måneders førstegangstjeneste etter det første semesteret, for så å fortsette på det andre semesteret året etter. Dette vil være et godt tiltak for å unngå at førstegangstjenesten kommer i veien for sivile studier. H.3 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener Forsvaret må se på om antall innrykk i året kan reduseres.» H.4 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener alle soldater som har påbegynt studier, og som så gjennomfører førstegangstjenesten, skal kunne gjenoppta studiene der de forlot dem, uavhengig av tidspunkt for innrykk.» Fordeling og klarering Fra det øyeblikket soldater har møtt til innrykk er de fordelt til en styrkeprodusent. Ansvaret for å forvalte rekruttene er i denne fasen av stor betydning for den videre tjenesten. Mange soldater blir ikke sikkerhetsklarert før de skal tre inn i stilling etter endt rekruttskole. Dette fører til at styrkeprodusentene får problemer med sin videre fordeling av mannskap, da man risikerer at soldater ikke blir sikkerhetsklarert når de allerede er fordelt til tjenestestilling. Noen soldater må da omfordeles. Dette kan føre til overbelastning på tjenestestedet som mister sitt personell. TMO mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling må se på tiltak for å effektivisere prosessen. To tiltak kan være å innføre elektronisk personopplysningsblankett og å øke saksbehandlingskapasiteten til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. TMO ser med bekymring på at det ved flere avdelinger gjøres videre seleksjon som fører til at mange omfordeles til annen tjeneste eller avdeling etter at de har møtt til tjeneste. Slike seleksjonsprosesser svekker verdien av arbeidet som allerede er gjort på sesjon. Fordeling til førstegangstjeneste på sesjon er basert på den enkeltes ønsker og kvalifikasjoner målt opp mot stillingens krav. Har Forsvarets personell- og vernepliktssenter mottatt tilstrekkelige krav fra styrkeprodusentene til bruk på sesjon, vil seleksjonsarbeidet som gjennomføres her fullt ut ivareta fordeling til alle tjenestestillinger. TMO mener at ved å vektlegge dette kan antallet omfordelinger i førstegangstjenesten reduseres betraktelig. H.5 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener det må sees på tiltak for å effektivisere sikkerhetsklareringsprosessen, blant annet ved å innføre elektronisk personopplysningsblankett og ved å øke saksbehandlingskapasiteten til Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).» H.6 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at styrkeprodusentene i størst mulig grad forholder seg til den fordeling som har skjedd på sesjon.» H.7 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret ber om at styrkeprodusentene kontinuerlig vurderer hvilket klareringsbehov de enkelte stillingene bør ha.» 24 25

14 kapittel I: FORVALTNING UNDER FØRSTEGANGSTJENESTEN Alle soldater skal gjennom hele sin førstegangstjeneste oppleve å bli forvaltet forsvarlig, slik at alle rettigheter og krav den enkelte soldat har under førstegangstjenesten ivaretas. Forvaltning Det å ha dyktige vernepliktsforvaltere ute på avdelingene er en forutsetning for at de førstegangstjenestegjørende skal bli behandlet riktig i sin tid i Forsvaret. TMO har de siste årene sett en positiv utvikling med hensyn til kontinuiteten på vernepliktsforvalterne ved Forsvarets avdelinger. Der man tidligere har slitt med å få militære forvaltere til å sitte lenge i stillingene, har sivilt ansatte kommet inn og gjort en god jobb. For TMO er det viktig at vernepliktsforvalterne på avdeling har tilstrekkelig kunnskap om regelverkene som omhandler de førstegangstjenestegjørende. TMO registrer at sjefsstillingene i vernepliktsseksjonene i grenstabene har et lavere gradsnivå enn de andre seksjonssjefene. TMO mener det bør vurderes å øke dette gradsnivået, for å synliggjøre den viktige rollen og det store ansvaret vernepliktsforvalterne har. Dette kan bidra til å bedre stabens fokus på og prioritering av førstegangstjenesten. Samlende bestemmelsesverk som Bestemmelser for utskriving og verneplikt del 5 (BUV del 5), Permisjonsdirektivet og FR del I er svært viktig for de førstegangstjenestegjørende. Her har soldatene mulighet til å finne ulike regler som gjelder og rettigheter de har når de er inne til førstegangstjeneste. TMO ønsker at arbeidet med å samle og oppdatere gjeldende bestemmelsesverk, som omhandler de førstegangstjenestegjørende, videreføres. Vernepliktige utfør en tredjedel av Forsvarets personell, og hele denne personellgruppen skiftes ut årlig. I tillegg ivaretas de vernepliktige av flere ulike regelverk. Med dagens struktur bremses arbeidet i TMO og forsvarsgrenene av at Forsvarsstaben (FST) ikke har tilstrekkelig med saksbehandlingskapasitet innen vernepliktsforvaltning. Dette medfører at saker som blir vedtatt av TMO, tar svært lang tid å realitetsbehandle. Det er forventet at opprettelsen av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) kommer til å endre ansvarsfordelingen sentralt i Forsvaret. Flere deler av arbeidet med vernepliktssaker som i dag utføres av Forsvarsstaben vil i fremtiden antageligvis utføres av FPVS. TMO foreslår derfor en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom FST, FPVS og forsvarsgrenene for å sikre en mer effektiv vernepliktsforvaltning som samsvarer med soldatenes behov. TMO ønsker spesielt å påpeke at det ikke er noen i FST som jobber med å se på vernepliktsforvaltningen som enhelhet. I dette ligger den overordnede oversikten over styrkeproduksjon av vernepliktige mannskaper, utdanning og personellforvaltning av menige. TMO mener det er en forutsetning for en forsvarlig forvaltning og et helhetlig syn på verneplikten som instans, at det sentralt i Forsvaret sitter noen med denne kompetansen og erfaringen. Det er nå én stabsoffiser som jobber spesifikt med forvaltning av vernepliktige. Vernepliktsforvaltning er et svært snevert felt internt i FST, noe som fører til at det er vanskelig å få flere innfallsvinkler på aktuelle saker, samt ivareta kontinuitet og erfaring. På bakgrunn av dette krever TMO at FST oppretter en stillingshjemmel som senior stabsoffiser vernepliktige. Det kan også nevnes at vernepliktsforvaltere, på sentralt nivå så vel som på lokalt nivå, ofte blir pålagt andre oppgaver (ivaretakelse av grenaderer, andreårs-lærlinger med mer), i tillegg til oppfølging og ivaretakelse av de som er inne til førstegangstjeneste. Dette fører til at en allerede presset ressurs må prioritere hvilke grupper han eller hun skal fokusere på. TMO tror dette ofte kan gå utover den enkelte vernepliktige. Problematikken vedrørende dette har flere ganger vært tatt opp i Ombudsmannen for Forsvarets årlige innberetning til Stortinget, Dokument nr. 5. I.1 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret mener at Forsvaret bør oppdatere gjeldende regelverk for de førstegangstjenestegjørende for bedre å ivareta endringer i førstegangstjenesten.» I.2 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at vernepliktsforvaltningen sentralt i Forsvaret blir mer effektiv. Ansvarsfordelingen mellom Forsvarsstaben, Forsvarets personell- og vernepliktssenter og forsvarsgrenene bør gjennomgås.» Personlig bekledning og utstyr TMO krever at alle soldater får utdelt personlig bekledning og utstyr som passer, og som er godt nok til å løse oppgavene. Soldatenes bekledning og utstyr får stadig høyere kvalitet, og TMO mottar mange positive tilbakemeldinger på dette. Selv om utstyret som finnes er meget godt, er det likevel noen utfordringer Forsvaret må ta tak i. Blant soldatene som tjenestegjør i Forsvaret i dag, er det stor variasjon i både høyde og kroppsfasong. Det er viktig at utstyret som leveres ut til soldatene kan tilpasses disse variasjonene. Tilbakemeldinger fra soldatene er at det ofte ikke er god nok tilgang på veldig små og veldig store størrelser. Med en økende andel kvinner vil det også bli behov for større tilgang på ulike størrelser og utstyrstilpasninger. Rett utstyr er en forutsetning for å klare å gjennomføre soldatoppgavene på en god måte. Selv med mye godt utstyr tilgjengelig, opplever soldatene gjentatte ganger at ikke alt utstyr er tilgjengelig på depotene. Selv om Forsvarets logistikkorganisasjon har mye utstyr tilgjengelig, hjelper ikke dette hvis ikke soldatene får utstyret utlevert innen det skal tas i bruk. Forsvaret må derfor finne gode løsninger som sørger for at soldatene får det de har behov for

15 TMO stiller krav om at gammelt utstyr utfases, og at samtlige forsvarsgrener får tilgang på moderne bekledning, som tilfredsstiller stillingens behov. Spesielt må soldatenes håndbekledning forbedres. I.3 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever at alle soldater får utlevert PBU av høy kvalitet, og som passer hver enkelt soldat. Hvilket utstyr som utleveres må sees i sammenheng med tjenestestilling og tjenesteplassering.» Stillingsbeskrivelser TMO krever at alle som gjennomfører førstegangstjenesten skal ha en konkret stillingsbeskrivelse som beskriver hva tjenesten går ut på og hvilken utdanning soldaten har krav på. Flere avdelinger i Forsvaret har de siste årene jobbet godt med å utarbeide stillingsbeskrivelser. TMO ser fortsatt at mange soldater enten ikke har, eller ikke kjenner til den, til tross for at stillingsbeskrivelser er satt som krav i Vernepliktshåndboken. Stillingsbeskrivelser for de førstegangstjenestegjørende er viktig både for soldaten selv, og for Forsvaret som helhet. Soldatene vil bedre kjenne til sine oppgaver, og hva som kan forventes i tjenesten. Stillingsbeskrivelsene skal følge en felles mal på tvers av forsvarsgrenene og minimum inneholde hvilke arbeidsoppgaver soldaten har, hvilke kvalifikasjoner stillingen krever og behov for sikkerhetsklarering. For Forsvaret vil utarbeiding av stillingsbeskrivelser være en naturlig del av en nødvendig kartlegging av soldatenes oppgaver og krav. Nye datasystemer for personellforvaltning er knyttet opp mot stillingskoder. Stillingsbeskrivelsene er derfor helt avgjørende for at slike nye systemer også skal fungere for soldatene inne til førstegangstjeneste. Befal vil enklere kunne stille krav til soldaten og også skrive en tjenesteuttalelse som vurderer hvordan soldaten har løst sine faktiske oppgaver. I.4 «Tillitsmannsordningen i Forsvaret krever en konkret stillingsbeskrivelse for alle soldater. Denne skal følge en felles mal, og minimum inneholde arbeidsoppgaver, krav til kvalifikasjoner, utdanning og sikkerhetsklareringsnivå.» Foto: Soldatnytt 28 29

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011

Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2011 Dokument nr. 5 (2011 2012) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010

Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 31. desember 2010 Dokument nr. 5 (2010 2011) Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Utdanning av befal (TfF kl 4)

Utdanning av befal (TfF kl 4) Tjenestereglement for Forsvaret kl 4 Utdanning av befal (TfF kl 4) Utgave 1 juli 2005 TFF KL 4 UTDANNING AV BEFAL INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...9 1.1 HENSIKT...9 1.2 VIRKEOMRÅDE...9

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Mandag 19. mai, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Modum - 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Innhold 1 GENERELT... 7

Innhold 1 GENERELT... 7 1 1 Forord Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) har, etter etableringen i sin moderne form i 1972, utviklet seg til en verdifull samarbeidsordning mellom de vernepliktige inne til førstegangstjeneste

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok

Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling. Forsvarets ingeniørhøgskole. Studiehåndbok 0111101100111011100110110101101101111011011000110010100100000010001100110111101 1100101011011100110100101101111011100100110100001101111011001110111001101101011 1011101000111001100100000011010010110111001100111011001010110111001101001011011

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer