Bedre marginer Improved margins

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre marginer Improved margins"

Transkript

1 Bedre marginer Improved margins Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2001/Second quarter 2001

2 Hovedtrekk 1 AKVAsmarts driftsinntekter for første halvår var NOK 132,1 millioner sammenlignet med NOK 66,4 i fjor. Driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) var på NOK 8,9 millioner mot NOK 4,6 millioner i fjor. Driftsmarginene bedret seg i andre kvartal med en EBITA margin på 12,8% sammenlignet med 0,0% i første kvartal og 14,5% i andre kvartal i fjor. Bedringen fra første kvartal skyldes i hovedsak produktmiksen med sterkere innslag av produkter med høyere teknologiinnhold og marginer innenfor Farm Process Technology (FPT) samt bedre operasjonell drift. Resultat per aksje første halvår var på NOK 0,14 sammenlignet med NOK 0,12 på pro forma basis første halvår i fjor. Drift og resultater Resultatregnskapet første halvår er kommentert i forhold til proforma-regnskapet for første halvår i fjor. Driftsinntektene for andre kvartal 2001 var på NOK 69,8 millioner sammenlignet med NOK 41,8 millioner i fjor, en økning på 67%. Veksttakten i andre kvartal var noe lavere sammenlignet med første kvartal som hadde en økning på 153% sammenlignet med fjoråret. Første kvartal var spesielt preget av sterk vekst i flåteprosjekter som følge av den vellykkede lanseringen av AkvaMaster konseptet. Produktmiksen ble imidlertid mer balansert i andre kvartal som ga bedre marginer sammenlignet med første kvartal. EBITA var for andre kvartal NOK 8,9 millioner sammenlignet med NOK 6,0 millioner i fjor, dvs. EBITA marginer på henholdsvis 12,8% og 14,5%. Driftsinntekter første halvår var NOK 132 million mot NOK 66,4 i fjor. EBITA for første kvartal var nær null slik at EBITA for andre kvartal på NOK 8,9 million også utgjør EBITA for første halvår. I første halvår i fjor var EBITA på NOK 4,6 millioner. Driftsresultatet i første halvår var NOK 5,5 millioner sammenlignet med NOK 1,1 millioner i fjor. Goodwillavskrivninger utgjorde NOK 3,5 millioner. Avskrivning på goodwill er nesten i sin helhet knyttet til goodwill som oppsto i forbindelse med fusjonen av de tre selskapene. Netto finansielle kostnader første halvår utgjorde NOK 1,7 millioner som gir et resultat før skatt på NOK 3,7 millioner. Resultat etter skatt var NOK 1,5 millioner. Den beregnede skattekostnaden på NOK 2,3 millioner er ikke betalbar og er ført mot fremførbare underskudd. Den relativt høye skatteprosenten skyldes goodwillavskrivningene. AKVAsmart fortsetter sin fokus på produktutvikling for å sikre selskapets posisjon som ledende leverandør av teknologi til akvakulturnæringen. Konsernet bokførte i første halvår R&D kostnader på NOK 8,4 millioner, sammenlignet med NOK 5,7 millioner i fjor. Farm Process Technology (FPT) FPT hadde i andre kvartal driftsinntekter på NOK 62,9 millioner mot NOK 36,5 millioner for samme periode i fjor. Veksten var som i første kvartal preget av sterk vekst i flåteprosjekter. Produktmiksen ble imidlertid mer utjevnet i favør av foringsanlegg og sensorsystem som har høyere teknologisk innhold og høyere marginer. EBITA for andre kvartal var på NOK 7,3 millioner mot et tap på NOK 1,6 millioner for første kvartal og et resultat på NOK 4,6 millioner for andre kvartal i fjor. I tillegg til produktmiksen skyldes bedringen i forhold til første kvartal fullføring av to flåteprosjekt som hadde en negativ innvirkning i første kvartal. EBITA marginen for andre kvartal var på 11,6% og 12,7% for henholdsvis 2001 og Driftsinntekter for første halvår var NOK 117,7 millioner sammenlignet med NOK 57,1 millioner i fjor, en økning på 106%. EBITA var i samme periode henholdsvis NOK 5,7 millioner og NOK 2,9 millioner. IT & Consulting (ITC) Driftsinntektene til ITC var på NOK 6,8 millioner for andre kvartal sammenlignet med NOK 5,3 millioner ifjor, som utgjør en økning på 29%. Økningen skyldes økt salg av programvare så vel som økt salg av konsulenttjenester. Sammenlignet med første kvartal var veksttakten noe lavere i andre kvartal på grunn av ferdigstillelse av et større prosjekt hos en større kunde i første kvartal. EBITA for andre kvartal var på NOK 1,6 millioner mot NOK 1,4 millioner i fjor som gir EBITA marginer på henholdsvis 24,0% og 26,4%. Driftsinntekter for første halvår utgjorde NOK 14,5 millioner sammenlignet med NOK 9,3 millioner i fjor. EBITA var i samme periode på henholdsvis NOK 3,2 millioner og NOK 1,7 millioner. Balanse og finansiering Arbeidskapitalen, definert som ikke-rentebærende eiendeler minus ikke-rentebærende kortsiktig gjeld, var ved utgangen av juni på NOK 58,9 millioner, opp NOK 32,6 millioner fra begynnelsen av året. Økningen er i hovedsak relatert til ulike flåteprosjekter. Nivået på arbeidskapitalen er for høyt, og tiltak er iverksatt for å redusere kapitalbehovet. Resultatet av disse tiltakene er forventet i siste halvår. Netto rentebærende gjeld var på NOK 16,4 millioner ved utgangen av andre kvartal som er en reduksjon på rundt NOK 28,5 millioner fra utgangen av første kvartal. Reduksjonen skyldes fortrinnsrettemisjonen på NOK 30,0 millioner rettet mot eksisterende aksjonærer som ble gjort i mai. Netto rentebærende gjeld utgjorde i begynnelsen av året NOK 18,8 millioner. Sum eiendeler og egenkapital utgjorde ved utgangen av andre kvartal 2001 henholdsvis NOK 215,3 millioner og 119,4 millioner, som gir en egenkapitalandel på 55,4%. Økningen i egenkapital fra i fjor, skyldes i hovedsak balanseføringen av NOK 64,2 millioner i goodwill i forbindelse med fusjonen og emisjonen i mai. Marked og framtidsutsikter Ordrereserven økte noe fra første kvartal og var ved utgangen av andre kvartal på NOK 65 millioner sammenlignet med NOK 58 millioner ved utgangen av første kvartal og NOK 50 millioner i begynnelsen av året. Lakseprisene har gjennom første halvår hatt en fallende tendens inntil de falt markert i begynnelsen av juli måned. Denne utviklingen vil kunne føre til en ytterligere fokus på globalisering og konsolidering blant oppdrettsselskapene i laksenæringen. Sannsynligvis vil det videre føre til økt fokus på industrialisering og lavere produksjonskostnader, noe som igjen er positivt for leverandører av utstyr og tjenester som AKVAsmart. På kort sikt kan imidlertid den lave lakseprisen kunne føre til færre investeringer og selv med økt fokus på industrialisering kan en økt fokus på konsolideringen på kort sikt også medføre lavere investeringsnivå på grunn av begrenset tilgang på finansielle midler. For øyeblikket ser ikke ledelsen noen tegn på reduksjon i salgs- eller markedsaktivitetene på grunn av de lave lakseprisene, men markedssituasjonen blir kontinuerlig overvåket med tanke på dette. Aksjonærforhold Resultat per aksje i første halvår viste en gevinst på NOK 0,14 sammenlignet med NOK 0,12 på proforma basis første halvår i fjor. Utviklingen med konsolidering blant AKVAsmart s kunder viser klart viktigheten av at det skjer en konsolidering også for utstyrsleverandørene. Fremtiden vil bestå av et færre antall større kunder og det vil være strategisk viktig å vokse ikke bare for å komplettere produktporteføljen men også for å oppnå nødvendig kritisk størrelse og strategisk styrke. AKVAsmart ønsker å ta en ledende rolle i denne prosessen, og som en følge av dette vil selskapet fortsette planen om å bli notert på Oslo Børs. En slik børsnotering er ikke ventet å finne sted før tidligst andre kvartal neste år. 1 AKVAsmart ASA er resultatet av fusjonen mellom Akva ASA, Aquasmart International AS og Superior Systems AS som fant sted med regnskapsmessig virkning desember 2000 og for juridiske formål i mars Bryne, 28. august 2001 Styret AKVAsmart ASA

3 Hovedtall fra regnskapet Main figures from financial accounts RESULTATREGNSKAP / INCOME STATEMENT P* P* 2000P* Driftsinntekter / Operating revenue Driftskostnader eks. avskrivninger / Op. costs ex depreciation Avskrivninger / Depreciation Driftsres. før goodwillavskr. / Op. profit before amort.of goodwill (EBITA) Avskrivning goodwill / Amortisation of goodwill Driftsresultat / Operating profit Finansielle poster / Financial items Resultat før skattekostnad / Profit before tax Skattekostnad / Taxes Resultat etter skatt / Net profit Resultat per aksje / Earnings per share 0,37 0,49 0,14 0,12 0,33 Gj.snitt antall utestående aksjer (i 1000)/ Average number of shares outstanding (in 1 000) BALANSE / BALANCE SHEET (NOK 1 000) Immaterielle eiendeler / Intangible fixed assets Anleggsmidler / Fixed assets Varebeholdning / Stock Fordringer / Receivables Betalingsmidler / Cash and cash equivalents Omløpsmidler / Current assets Sum eiendeler / Total assets Innskutt egenkapital / Paid in capital Opptjent egenkapital / Retained earnings Sum egenkapital / Total equity Annen langsiktig gjeld / Other long term debt Langsiktig rentebærende gjeld / Long-term interest bearing debt Kortsiktig rentebærende gjeld / Short-term interest bearing debt Annen kortsiktig gjeld / Other current liabilities Kortsiktig gjeld / Current liabilities Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities FORRETNINGSOMRÅDER / BUSINESS SEGMENTS P* P* 2000P* Driftsinntekter/ Operating revenue Farm Process Technology IT & Consulting Sum / Total EBITA Farm Process Technology IT & Consulting Sum / Total * Proforma regnskap. Akva ASA fusjonerte med Superior Systems AS og Aquasmart International AS med regnskapsmessig effekt fra 1. desember Den videreførte enheten var Akva ASA som endret navn til AKVAsmart ASA. Proformaregnskap er blitt utarbeidet som om fusjonen fant sted 1. januar *Pro-forma figures. Akva ASA merged with Superior Systems AS and Aquasmart International AS with effect in the financial accounts as of 1 December The surviving entity was Akva ASA which canged name to AKVAsmart ASA. Pro-forma financial accounts have been prepared as if the merger was made as of 1 January 2000.

4 Highlights 2 AKVAsmart s operating revenue for the first six months were NOK million compared to NOK 66.4 last year. EBITA (operating profit before amortisation of goodwill) was NOK 8.9 million versus NOK 4.6 million. Operating margins were restored in the second quarter with an EBITA margin of 12.8% compared to 0.0% in the first quarter and 14.5% in the second quarter last year. The improvement is mainly due to a more favourable product mix in favour of product with more technology content and margins as well as improved operations within Farm Process Technology. Earnings per share for the first six months showed a profit of NOK 0.14 as against NOK 0.12 on a pro forma basis in the first half last year. Operations and profit The income statement is commented in reference to the pro forma income statement last year. Operating revenue for the second quarter 2001 was NOK 69.8 million compared to NOK 41.8 million last year, an increase of 67%. The growth was strong, however lower than the first quarter which had an increase over last year of 153%. The first quarter was particularity marked by strong growth in barge projects after the successful launch of the Akva Master concept. The product mix became however more balanced in the second quarter which lead to improved margins. EBITA for the second quarter was NOK 8.9 million compared to NOK 6.0 last year implying EBITA margins of 12.8% and 14.5% respectively. Operating revenues for the first half amounted to NOK 132 million as against NOK 66.4 last year. As EBITA for the first quarter was approximately zero, EBITA for the second quarter of NOK 8.9 million also makes the EBITA for the first six months. Last year the Group had an EBITA of NOK 4.6 million for the first half. Operating profit for the first half was NOK 5.5 million versus NOK 1.1 million last year. The amortisation of goodwill amounted to NOK 3.5 million and is almost entirely related to the goodwill which arose from the merger of the three companies. Net financial items for the first half were NOK 1.7 million leading to a profit before tax of NOK 3.7 million. Net profit for the first six months was NOK 1.5 million. The calculated taxes which are not payable amounted to NOK 2.3 million and are offset by tax loss carry forwards. The relative high tax rate is due to the amortisation of non-deductible goodwill. AKVAsmart has continued its focus on product development to secure the company s position as a leading supplier of technology to the industry. The Group recorded R&D expenses of NOK 8.4 million for the first six months compared to NOK 5.7 million last year. Farm Process Technology (FPT) FPT recorded operating revenue for the second quarter of NOK 62.9 million compared to NOK 36.5 million last year. The growth over last year in the second quarter was as it was in the first quarter marked by the strong growth in barge projects. The product mix became however more balanced in favour of feed systems and sensor systems which have more technology content and higher margins. EBITA for second quarter was NOK 7.3 million versus a loss of NOK 1.6 million for the first quarter and a profit of NOK 4.6 million for second quarter last year. In addition to the product mix the improvement from first quarter was also due to the completion of two barge projects which had a negative impact in the first quarter. The EBITA margin for the second quarter was 11.6% and 12.7% for 2001 and 2000 respectively. Operating revenue for the first six months was NOK million compared to NOK 57.1 million last year, an increase of 106%. EBITA was in the same period NOK 5.7 million and NOK 2.9 million in 2001 and 2000 respectively. IT & Consulting (ITC) Operating revenue for the ITC area was NOK 6.8 million for the second quarter compared to NOK 5.3 million last year, which represents an increase of 29%. The growth is driven by increased sales both in software and consulting services. Compared to the first quarter the growth slowed down due to completion of a larger project with one of the clients during first quarter. EBITA was for the second quarter NOK 1.6 million versus NOK 1.4 million last year, implying EBITA margins of 24.0% and 26.4% respectively. Operating revenue for the first six months amounted to NOK 14.5 million compared to NOK 9.3 million last year. EBITA was in the same period NOK 3.2 million and NOK 1.7 million respectively. Balance sheet and financing Working capital in the group balance sheet, defined as noninterest bearing assets less non-interest bearing current liabilities was at the end of June NOK 58.9 million, up NOK 32.6 million from yearend The increase is primarily related to several barge projects. The working capital level is considered too high and measures have been taken to bring it down and the results of these measures are expected during second half. Net interest bearing debt amounted to NOK 16.4 million at the end of second quarter which represents a reduction of about NOK 28.5 million from end of first quarter. The reduction is due to the rights issue of NOK 30.0 million directed towards existing shareholders carried out during May. At yearend 2000 net interest bearing debt amounted to NOK 18.8 million. Total assets and total equity stood at the end of the second quarter 2001 at NOK million and NOK million respectively, implying an equity ratio of 55.4%. The increase in equity from last year is mostly due to the recognition of NOK 64.2 million in goodwill related to the merger and the right issue. Market and future outlook The order backlog rose slightly from the end of first quarter and stood at NOK 65 million at the end of the second quarter versus NOK 58 million at the end of the first quarter and NOK 50 million at the beginning of the year. During the first and second quarter the salmon prices were sliding before they dropped more abruptly early July. As a consequence of this the focus on ongoing consolidation process amongst fish farmers in the salmon market may become even stronger. This should further increase the focus on industrialisation of the industry and the reduction of production costs, which in turn should be positive for supplier of equipment and services like AKVAsmart. However, in the short-term perspective the relative low salmon prices might get some players to curtail their capital expenditures and in the same perspective, even the expected increased attention on consolidation might entail more modest investment budgets for a period due to limited financial resources. At the moment the management does not see any changes in the sales/market activities due to the reduced salmon prices. However, the market situation is constantly monitored with this in mind. Shareholder issues Earnings per share for the first half of the year showed a profit of NOK 0.14 as against NOK 0.12 on a pro forma basis in the first half last year. The consolidating development amongst AKVAsmarts customer demonstrates clearly the importance of consolidation also of the supply industry. The future will consist of a smaller amount of larger customers and it will be strategically important to grow not only for completing the product portfolio but also for achieving the necessary critical size and strategic power. AKVAsmart wants to take the leading role in this process, as part of this the company will continue its plan for a listing on Oslo Stock Exchange. Such listing is not expected to take place before the second quarter next year at the earliest. 2 AKVAsmart ASA is the result of the merger between Akva ASA, Aquasmart International AS and Superior Systems AS, which took place in December 2000 for accounting purposes and legally primo March Bryne, August Board of Directors AKVAsmart ASA

5 APPENDIKS / APPENDIX* 2001 regnskap sammenlignet med offisielt regnskap 2000 / 2001 accounts in comparison to statutory accounts for 2000 RESULTATREGNSKAP / INCOME STATEMENT Driftsinntekter / Operating revenue Driftskostnader eks. avskrivninger / Op. costs ex depreciation Avskrivninger / Depreciation Driftsres. før goodwillavskr. / Op. profit before amort.of goodwill (EBITA) Avskrivning goodwill / Amortisation of goodwill Driftsresultat / Operating profit Finansielle poster / Financial items Resultat før skattekostnad / Profit before tax Skattekostnad / Taxes Resultat etter skatt / Net profit Resultat per aksje / Earnings per share 0,37 0,65 0,14 0,59 1,91 Gj.snitt antall utestående aksjer (i 1000)/ Average number of shares outstanding (in 1 000) FORRETNINGSOMRÅDER / BUSINESS SEGMENTS Driftsinntekter/ Operating revenue Farm Process Technology IT & Consulting Sum / Total EBITA Farm Process Technology IT & Consulting Sum / Total * Det offisielle regnskapet. I det offisielle regnskapet for 2000 er fusjonen bare inkludert i regnskapet fra 1. desember * The statutory accounts. In the statutory accounts for 2000 the merger is only included in the accounts as of 1 December 2000.

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Styrket produktportefølje

Styrket produktportefølje Styrket produktportefølje Enhanced product portfolio Kvartalsrapport/Quarterly report Tredje kvartal 2004/Third quarter 2004 Hovedtrekk Driftsresultat (EBITA) for de første ni månedene var NOK 6,2 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger Kvartalsrapport Quarterly report Nr 2-2006 Storfusjon Major merger Highlights AKVA group ASA established - AKVAsmart, Polarcirkel and the Wavemaster group merged creating the largest technology supplier

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 2009

PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 2009 PRESENTATION OF 2nd QUARTER RESULTS 29 Hallgeir Skogen, CEO Steffen Føreid, CFO Oslo, August 26th 29 1 Agenda Highlights 29 Financial review Operational review and outlook 2 Highlights 29 Stable activity

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005. English report starts on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q3/2005 English report starts on page 9 SuperOffice ASA Kvartalsrapport / Financial statement Q3/05 Side / Page 1 of 15 Som planlagt SuperOffice fortsetter

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2003 1 st Quarter Resultatregnskap / Income Statement Driftsinntekter/ Operating revenues 1 639 1 803 6 980 Driftskostnader/ Operating expenses 1 507 1 653 6 307 Avsetning

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen

Detaljer

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 4th quarter of 2007 We simplify your business Report for the 4th quarter of 2007 Oslo, 30. januar, 2007 Fjerde kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 132m mot NOK 92m i fjerde kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 3rd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 3rd quarter of 2007 Oslo, 11. oktober, 2007 Tredje kvartal 2007 ble Vismas beste noensinne. EBITDA ble på NOK 126m mot NOK 69m i tredje kvartal 2006, tilsvarende

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4. quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo.

Visma ASA. Financial Report 4. quarter Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. Visma ASA Financial Report 4. quarter 2002 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 2Q 2007 Konsernets inntekter for 2. kvartal 2007 utgjorde MNOK 886,4 mens driftsresultat før avskrivninger (DA) ble MNOK 265,0 for samme periode. Proforma inntekter for 2. kvartal 2006

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var NOK 366m mot NOK 298m i første kvartal 2006.

Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var NOK 366m mot NOK 298m i første kvartal 2006. Oslo, 18. april, 2007 Første kvartal 2007 har vært Vismas beste noensinne, og Visma oppnådde en omsetning på NOK 705m mot NOK 587m i første kvartal 2006. Dette tilsvarer en vekst på 20%. Av dette utgjorde

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 3rd quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 3rd quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 3rd quarter of 2006 Oslo, 11 oktober, 2006 Visma oppnådde i 3. kvartal 2006 en omsetning på MNOK 500 (407). En total omsetningsvekst på 23% må sees i sammenheng

Detaljer