Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning"

Transkript

1 Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning

2

3 Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning Forord Foreliggende helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning er utarbeidet etter oppdrag datert 07. januar 2009 fra Forsvarsdepartementet, og er en revidert plan basert på Helhetsplanen fra Behovet for revideringen er å nne i nye brukerbehov presentert av Forsvarssektoren og ønske om en optimal utnyttelse av festningens bygningsmasse. Videre har det vært ønske og behov for å videreføre og operasjonalisere visjonen for Akershus festning, med særlig vekt på visjonspunkt 3 som omhandler allmennhetens bruk av Akershus. Arbeidet med planen har vært inndelt i en hovedplan med underliggende delplaner for kontordisponering og enkeltprosjekter. Det har ligget som en forutsetning for arbeidet at hovedplanen skulle foreligge først, og at delplanene/prosjektene skulle bygge på den overordnede. Planarbeidet har vært ledet av Forsvarsbygg og har vært organisert med en styringsgruppe med medlemmer fra Forsvarsdepartementet - FD III og FD IV, Forsvarsstaben, FAKT (Kommandantskapet Akershus festning) og Forsvarsbygg. En referansegruppe med representanter fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Forsvarsbygg har bistått prosjektledelsen og koordinert forslagene mot departementet Forsvaret. I løpet av planperioden har visjoner, strategier og delutredninger blitt presentert og diskutert med brukergrupper og involverte interessenter i mange prosesser. Hovedprinsipper i planen er presentert ved deltagelse i Oslo kommunes seminarer om pågående planarbeid i festningens umiddelbare nærhet. Prosjektledelsen har også deltatt aktivt som medlem i styringsgruppe og arbeidsgruppe for ny Handlingsplan for Kvadraturen og gitt innspill for å ivareta Akershus festnings interesse og rolle som viktig aktør i Oslo sentrum. Helhetlig gjennomføringsplan er en anbefaling til Forsvarsdepartementet som eier for både kortsiktig og langsiktig utvikling av Akershus festning. Helhetlig gjennomføringsplan for Akershus gir underlag for beslutninger og føringer for forsvarssektoren som bruker og Forsvarsbygg som forvalter i spørsmål relatert til den helhetlige utviklingen av Akershus festning de neste tiårene. Planen anbefaler et utvidet samarbeid med aktører utenfor Forsvarssektoren, både offentlige og private, for å nne en god balanse og samvirke mellom militære og allmenne interesser. Oslo, mars 2010 Administrerende Direktør Forsvarsbygg

4

5 Innhold Sammendrag 7 Visjon Hoveddisposisjon Hovedføringer Gjennomføring Del 1 Overordnet strategi og rolle 11 Visjon Identitet og omdømmebygging Målsetting bruk Forvaltning og verdibevaring av Akershus festning Del 2 Anbefalinger 19 Forsvarerts bruk av Akershus festning EBA kapasiteter Anbefalte prosjekter skal, bør, kan lokaliseres Kortsiktige og langsiktige strategier Del 3 Strategier 25 Kortsiktige og langsiktige strategier Videre prosess anbefalte konkrete oppdrag Vedlegg 31

6

7 Sammendrag Den helhetlige gjennomføringsplanen for Akershus festning er resultat av et kontinuerlig arbeid som har pågått siden Den er en videreføring av ideene om kraftsamling av det norske forsvaret på Akershus festning som medførte samlokalisering av Forsvarsdepartementet og daværende Forsvarets overkommando i nybygg og restaurerte bygninger på Akershus festning. Komplekset benevnes i dag Forsvarets ledelsesbygg. Dette arbeidet viste at Akershus festning hadde et potensial for militær bruk som kunne forsterkes. Arbeidet viste også at det innenfor festningen var mulighet for å regulere nybyggingsareal som kunne bygges ut i arkitektonisk samspill med den vernede bebyggelsen. Samtidig ble det klart at festningsområdet kunne styrkes som kulturarena og byområde for allmennheten, uten kon ikt med militær bruk. På bakgrunn av dette ble det etablert følgende visjon for festningsområdet: Visjon Festningen skal: - utvikles til hovedsete for Forsvaret - ivareta rollen som nasjonalt monument - styrkes som byområde for allmennheten Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

8 Hoveddisposisjon På bakgrunn av visjonen er så helheten utviklet på disse tre områdene gjennom arbeidet med gjennomføringsplanen. Planen etablerer en prinsipiell og naturlig todeling av festningsområdet som plattform for å ivareta visjonen: Indre festning med tilstøtende områder med hovedvekt på nasjonalt monument og allmenn bruk, ytre festning som hovedsetet for Forsvaret. Festningens rolle som hovedsete for Forsvaret ble aktualisert og styrket gjennom nytt ledelsesbygg. Den nye lokaliseringen av Forsvarsdepartementet frigjorde arealer i eksisterende bebyggelse på festningen. Gjennom arbeidet med kontordisponeringen som en del av helhetsplanen, er militære funksjoner lokalisert på festningen. Dette innebærer også vurderinger i Forsvaret av hva som må, bør og kan lokaliseres på festningen. Denne prosessen har resultert i en kontordisponeringsplan (senest revidert feb. 2010) som en delplan i helhetsplanen. Rollen som nasjonalt monument videreføres ved nasjonal bruk av slottet som kongelig mausoleum og sted for nasjonal representasjon og for nasjonale seremonier. Arbeidet med restaurering av slott, murer og andre fredede bygninger videreføres. Festningsområdets rolle som byområde for allmennheten og viktig kulturarena i Oslo sentrum er utviklet gjennom ere prosesser: i) det er etablert et kontinuerlig samarbeid mellom Forsvarsbygg, Oslo kommune og ledende aktører i Kvadraturen om styrking av hele byområdet inn mot festningen gjennom utarbeidelse av helhetlig gjennomføringsplan for Akershus festning og handlingsplan for Kvadraturen ii) i helhetsplansammenheng er det arbeidet med mulighetsstudier for bygningsanlegg og kvartaler som grenser ut mot Kvadraturen (eks. Myntgata 2 kvartalet) iii) det er under utvikling prosjekter for sivil bruk av festningen (eks. Karpedammen scene for konserter/ events og sivil bruk av bygning 022). iv) AK/FAKT utvider sitt engasjement bl. a. gjennom økt bruk og engasjement av Forsvarets Musikk (FM) og Forsvarets Stabsmusikkorps (FSMK) der ombygning av bygning 043 nå fremstår som et av byens beste, mest intime og er et ittig brukt konsertlokale. 8 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

9 Hovedføringer Plandokumentet anbefaler følgende gjennomføringsstrategier: Hovedsete for Forsvaret Disponering av festningen for militære brukere er behandlet i egen delplan etter prinsipper for hvem som skal, bør og kan være på Akershus festning. Til grunn for anbefalingene i denne delplanen ligger forslag fra Forsvarstaben presentert i utredning, datert , etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet. I løpet av planperioden i 2009 har imidlertid forutsetninger i den militære sektor endret seg, spesielt når det gjelder utvikling og lokaliseringsønsker fra store brukere. I tråd med ønsker fra Forsvarstaben er delplanen justert for å imøtekomme disse endringene. Planen påpeker også at det i dag er betydelig ubrukte EBA -ressurser på Akershus festning, dels i form av bygg som står tomme på grunn av manglende vedlikehold og dels i form av ledig tomteareal. Dette gjelder blant annet: Bygning 058 med 2500 m² som står tomt i påvente av rehabilitering Bygning 060 med 800 m² som også står tomt Verkstedtomten, stadfestet regulert til kontorbygg på 5000 m² Nybygg på 2000 m2 i indere gård i Myntgata 1 kvartalet, beskrevet i løsningsdokument Den militære struktur og organisering vil imidlertid være under kontinuerlig forandring, med de følger det får for løpende EBA planlegging og disponering. Det er derfor viktig å ha organer knyttet til og de nerte prosesser for forvaltningen som kan gi føringer for optimal arealutnyttelse. Alle disse prosjektene er de nert som delprosjekter som må utredes utover denne overordnede planen, og må nansieres særskilt for å kunne realiseres. Gjennomføring Gjennomføringsplanen søker å de nere kortsiktige og langsiktige strategier for gjennomføring. Kortsiktige strategier bør oppnås innenfor en femårs-periode. Gjennomføringsplanen identi serer ca m2 bebygget areal for Forsvaret på festningen. Dette antas å kunne økes med m2 ved bruk av regulert potensial og realisering av allerede identi serte muligheter. Gjennomføringsplanen peker også på mulig framtidig potensial ved ytting og alternative plasseringer for deler av Forsvarsmuseet. Gjennomføringsplanen påviser mulig allmenn bruk for m2, ca 5 % av totalt bebygget arealet på Akershus Ved regulering av og evt. avhending i Myntgata 2 kvartalet økes potensialet med m2. Rollen som nasjonalt monument Fullføre infrastrukturplanen for indre festning 100 % Gjennomføre planene for ny belysning av festningen Utføre sikringsarbeid av festningsmurer og voller Byområde for allmennheten Gjennomføre samarbeid med privat interessent for utvikling av bygning 22 Regulere frem til stadfestet plan Myntgata 2 kvartalet i den hensikt å selge evt. utvikle området i samarbeid med sivile aktører Legge til rette for sivil utvikling av det gml. nedlagte renseanlegget mot Kongens gate. Forberede planmessig oppdeling av Forsvarsmuseet med for eksempel avdeling og publikumsintroduksjon i Myntgata 2 kvartalet. Invitere til samarbeid med privat aktør vedr. daglig drift av Tollbugaten 10 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

10

11 Del 1 Overordnet strategi og rolle

12 Visjon Akershus festning skal være hovedsete for Forsvaret. Samtidig skal festningen spesielt ta vare på de store kulturhistoriske og antikvariske verdier som er representert ved festningsanlegg, Slottet og øvrig bygningsmasse. Akershus festning har også en viktig rolle å spille som en del av Oslo sentrum. Akershus festning skal: utvikles til hovedsete for Forsvaret Samlokalisering: Samlokalisering av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben i Ledelsesbygget er gjennomført. Forskning og høyere utdannelse: Forsvarets Høgskole, FHS er etablert på indre festning. Videre utvikling må sees i sammenheng med organisering av forskning og høyere utdannelse i Forsvaret. Annen forsvarsvirksomhet: Det skal fortrinnsvis etableres forsvarsvirksomhet og fellestjenester som understøtter hovedsetefunksjonene. ivareta rollen som nasjonalt monument som utøver og forvalter av militær kunst, kultur og tradisjon. Staten ved Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg v/ Nasjonale Festningsverk overordnet koordinerende forvaltningsrolle på indre festning. Gjennomførte tiltak: Bygningene 043 og 044 er totalrenovert og huser i dag Forsvarets musikk med øvings-og konsertsal der det arrangeres ulike musikkog konsertarrangement sammen med både norske og internasjonale utøvere. Fast scene ved Karpedammen er prosjektert. Allmenn bruk og restaurantaktivitet i bygning 022 er under planlegging. Mulighetsstudie for Myntgata 2 kvartalet er utarbeidet og det planlegges for militært- sivilt sambruk der det gis plass for etablering av kulturaktiviteter i samarbeid med Oslo kommune og sivile aktører. Foreslåtte tiltak: Det gml. renseanlegget mot Kongens gate utvikles av privat aktør etter retningslinjer trukket opp i helhetsplanen. Tollbugaten 10 åpnes for allmenn bruk og det foreslås at den daglige driften tas over av privat aktør etter retningslinjer som er forenlig med Krigsskolens bruk. Representativitet: Istandsetting av murer og festningsvollene gjennomføres. Dette sammen med ny lyssetting av hele festningen er en forutsetning for at festningen visuelt fremstår slik at rollen blir oppfylt. Kulturminnene bevares og bygninger og monumenter knyttet til representasjonsoppgaver ivaretas. Tilstedeværelsen av Hans Majestets Kongens Garde opprettholdes. styrkes som byområde for allmennheten Tilgjengelighet: Porter og gangveier kan utbedres og tydeliggjøres. Sjøporten, Bryggegata og Glacisgata er gjenåpnet. Skilting med anvisninger må forbedres. Festningens åpningstid forlenges om sommeren. Kultur- og rekreasjonstilbud: Kulturvirksomheten ivaretas av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT), Stiftelsen for kunst og kultur (SAKK), samt sivile aktører. Administreringen av de forskjellige kulturaktiviteter er i dag forankret i g. instrukser: Forsvarssjefen har gitt Kommandanten ved Akershus festning lokal koordinerende myndighet for de militære aktiviteter i tråd med FAKT s rolle 12 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

13 Illustrasjon: museum i Renseanlegget Illustrasjon: temporær utstilling indre festning Illustrasjon: Karpedammen Illustrasjon: event på indre festning Illustrasjon: opplevelsessenter Renseanlegget Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

14 14 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

15 Identitet og omdømmebygging Byområdet og Kvadraturen Kvadraturens rettvinklete gatenett gir bydelen en klar de nert avgrensing og struktur. Bebyggelsen i området er sammensatt. Kvadraturen representerer i dag et tverrsnitt av byens arkitekturhistorie, med et tidsspenn på over 400 år fra de ulike epokene i byens liv. Bebyggelse fra annen halvdel av 1800-tallet er dominerende i Kvadraturen. Større monumentalbygg og store tomter gir området en helt unik karakter i forhold til øvrige deler av sentrum. Kvadraturens mange bevaringsverdige bygg og nasjonale verneinteresser knyttet til blant annet Akershus festning, setter området i en nasjonal særstilling. Området ligger i umiddelbar nærhet til viktige knutepunkter i byen og er lokalisert meget sentralt mellom Oslo øst og vest. På tross av dette har Kvadraturen utviklet seg til å bli en mer perifer og stille del av sentrum. Ved etablering av nye offentlige kulturbygg i Bjørvika og ved Vestbanen vil Kvadraturen og festningsområdet få en enda mer sentral beliggenhet i forhold til Oslos kulturtilbud. Funksjoner i Kvadraturen og festningsområdet vil kunne supplere og utfylle det øvrige tilbudet i Fjordbyen. Funksjoner som etableres i festningsområdet bør bygge opp om områdets særlige karakter i sentrum. Kvadraturen tilfører et historisk element i Fjordbyen der Akershus festningsområdet er en sterk formidler mellom Pipervika og Bjørvika. En vellykket utvikling av Kvadraturen vil ha positiv virkning på hele Oslo sentrum og vil fremstå som en god og naturlig inngangsport til Akershus festning. økt allmenn bruk og tilgjengelighet. Det forutsettes å nne sted i samspill med nasjonal representasjon og lokalisering av forsvarsfunksjoner med økt offentlighet. Ytre festning er en senere utvidelse av festningsarealene, med bebyggelse hovedsaklig fra 1800-tallet. Arkitektene von Hannos og Schirmers planer fra 1850 introduserte bystrukturer med sammenheng til Kvadraturen i Oslo sentrum. Områdets hovedfunksjon er hovedsete for Forsvaret med lokalisering av ledelse og øvrige sentrale funksjoner. Områdets sentrale deler er allment tilgjengelig på dagtid. Bruken av området er imidlertid først og fremst militært, men er også en viktig formidler av militær kultur gjennom Forsvarsmuseet, med konserter i det gamle Ridehuset og med arrangementer på Festningsplassen samt seremonier knyttet til Nasjonalmonumentet og Minnelunden. Lokalisering av Forsvarsdepartementet i dette området har etablert og forsterket områdets rolle som hovedsete. I tillegg vil utviklingen av Fjordbyen skape en forsterket sentral posisjon som øker attraktiviteten av Forsvarets arealer og bygninger på Akershus. Akershus festningsområde Indre festning inkluderer Akershus slott som er kjernepunktet i det fredede nasjonale monumentet fra middelalderen; Det tilstøtende områder mellom Munks tårn i sør og Kongens og Dronningens bastion i nord, den eldre festningsutvidelsen nord for middelalderområdet med Retterstedet, Norges hjemmefrontmuseum, saluttbatteriet og Skarpenords kruttårn og den yngre festningsutvidelsen mellom Kongens gate og områdene nevnt ovenfor. Festningen er et viktig symbol for Oslo og nasjonen Norge. Anlegget har en klar avgrensing i form av topogra, bygg og omsluttende bastioner. Intensjonen for denne delen av festningsområdet, i tråd med Forsvarets og byens ambisjoner, vil være Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

16 Målsetting bruk Ytre festning - militær bruk: Ytre festning bør fortsatt forsterkes som hovedsete og som et administrativt område for Forsvaret. Den vedlagte kontordisponeringsplan viser hvilke avdelinger og funksjoner i den militære sektor som pr. i dag ønskes lokalisert til Akershus festning innenfor de fysiske rammer som er gitt i den bygningsmassen som disponeres. For på sikt å oppnå full dekning er det nødvendig å utnytte de muligheter som ligger i g. forhold: Utnytte effektivt de EBA ressurser som eksisterer ved å ta i bruk midlertidige ubenyttede bygg, for eksempel bygningene 058 og 060 ved å prioritere vedlikehold og fornyelse. Utøve den rettighet som ligger ved utbygging i henhold til stadfestet reguleringen av Verkstedtomten mot Glacisgata. Utvikle det potensial som er beskrevet i løsningsdokumentet for Myntgata 1 kvartalet med erstatning av bygg 038 (midlertidig kontorbrakke) med nybygg. Få stadfestet ved reguleringsplan det utviklingspotensial ( m²) som er påvist i Mulighetsstudien for Myntgata 2 kvartalet (vedlegg mulighetsstudie). Legge frem planer for transformasjon av bygning 062 og 065 med forslag til ytting/rokade av fanelager og forsvarsmuseum. utvidet arrangements og aktivitetstilbud til et generelt publikum som bør følges opp gjennom tilrettelegging av både utomhus områder og lokaler. Områdets karakter, arkitektur og beliggenhet er i bysammenheng ekstraordinær. Indre festning har i dag en opplagt henvendelse mot turister og har i tillegg store kvaliteter som et bynært rekreasjonsområde. Dette må utnyttes sterkere til fordel også for byens befolkning. For å øke bevisstheten om områdets attraktivitet må indre festning bedre legges til rette for ere besøkende gjennom å tilby arrangementer og funksjoner som i større grad er utadvendt enn det som er tilfelle i dag. Aktiv bruk er anerkjent som det beste verneprisnippet av antikvariske myndigheter. Allmenne funksjoner som bør utvikles sterkere er: Representasjonen på Slottet (utvidet bruk) Satellitter av Forsvarsmuseet for å forsterke militærhistorisk formidling i området Serveringssteder (helårs- og sesongdrift) Scene og konsertlokaler både inne- og utendørs (events og musikkarrangementer) Kulturfunksjoner (museum, gallerier med mer) Håndverks- og ateliervirksomhet (marked og salg) Skiftende utstillinger (inne - og utendørs) Ytre festning - allmenn bruk: Sivil bruk av ytre festning skal ikke fortrenge eller gå på bekostning av militær virksomhet. Forsvarsmuseet og Ridehuset (konsertlokale) er lokalisert på ytre festning og vil fortsatt betjene allmennheten. Festningsplassen kan anvendes til ulike arrangementer uten at balansen mellom militær og sivil virksomhet forrykkes. I mulighetsstudien for Myntgata 2 kvartalet er vist mulighet for sameksistens av militære og allmenne funksjoner. Indre festning - militær bruk: For å opprettholde en historisk kontinuitet må militær tilstedeværelse på indre festning opprettholdes og pro leres. Alle dagens militære funksjoner er foreslått opprettholdt, og det er ingen motsetningsforhold mellom å beholde de eksisterende militære funksjonene, representert ved Forsvarets Høgskole og Kongens Garde og samtidig utvikle indre festning i tråd med visjonens punkt om å åpne for mer allmennyttig bruk. Indre festning - allmenn bruk: En langsiktig strategi er å fortsette å utvikle indre festning med allment tilgjengelige funksjoner og tilbud. Både FAKT og SAKK satser på et 16 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

17 Randsoner: Myntgata 2 kvartalet er bebyggelsesmessig og arkitektonisk en naturlig del av festningsområdet og er samtidig viktig som bindeledd til Kvadraturen i Oslo sentrum og som inngangsportal for indre festning. Bruken av Myntgata 2 kvartalet er i dag i hovedsak sivil med enkelte perifere militære kontorfunksjoner. Men bruken er lukket (departement). Utearealene er blokkert av biler og sikkerhetstiltak. Kontorvirksomheten bidrar ikke til kveldsbruk. I Oslo kommunes Handlingsplan for Kvadraturen (mai 2009) pekes det på under overskriften, Strategiske nøkkeltiltak, at Akershus festning med Myntgata 2 er et viktig målpunkt som må utvikles med publikumsrettede tiltak. En forutsetning for å få til en sammenknytning mellom Kvadraturen og indre festning er at den sivile bruken av Myntgata 2 kvartalet intensiveres. Etablering av museumsaktivitet med presentasjon av, og en eventuell introduksjon av Forsvarsmuseet, representerer en slik mulighet. En mulig etablering av hotell / overnatting / innkvartering vil kunne forsterke bildet av et levende kvartal og bidra til byliv over større deler av døgnet. Mulighetsstudien som er utført for Myntgata 2 kvartalet (vedlegg) konkluderer derfor med at museumsfunksjonen kombinert med nødvendig administrasjon og hotell/innkvartering, kan være hovedalternativet for en økt offentlighet i kvartalet. En slik utvikling vil være nøkkelen til økt kontakt mellom byens sentrum og den indre festningen. Derfor er en transformasjon av kvartalet en viktig brikke i utviklingsstrategien for Akershus festning. Det ligger i en slik utvikling grunnlag for salg og et betydelig potensial for kapitalfrigjøring. Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

18 Forvaltning og verdibevaring av Akershus festning For Oslo by er Akershus festning et svært viktig identitetskapende element. Byens nåværende sentrum ble etablert under Akershus murer i Festningen har bestandig vært et viktig landemerke og raget tidligere høyt over den lave bebyggelsen i Christiania. Også i dag er Akershus et landemerke og utgjør ved siden av Rådhuset Oslos mest markante silhuett mot sjøen. Både for turister og innbyggere i Oslo er Akershus en grønn lunge midt i sentrum. Etter at bevisstheten om hvilke kulturverdier Akershus representerte ble vekket mot slutten av forrige århundre, har det vært foretatt store reparasjons- og restaureringsarbeider med sikte på å synliggjøre og foredle Akershus verdi som nasjonalt monument. Derfor er Akershus rolle som Forsvarets hovedsete og nasjonalt monument i dag meget sterk. Rollen som attraktivt byområde for både lokalbefolkning og tilreisende er derimot ikke fullt utnyttet. Gjennomføringsplanen ønsker å skissere hva som kan gjøres på kort og langt sikt både for å øke publikumstilstrømningen og for å bedre kvaliteten og på tilbudet og opplevelsene de besøkende får. I 2009 var det ca besøkende på festningen og tallet er stigende. Fordelingen mellom antall tilreisende og lokale besøkende er uvisst, men det er grunn til å tro at andelen turister er størst sammenlignet med andre festninger. Publikumstallene fra festningene gir grunn til å tro at Oslos befolkning i for liten grad benytter seg av av festningens utomhusområder. Grunner for dette er sammensatte, men de to første punktene i helhetsplanens visjon (militært hovedsete og nasjonalmonument) gjør at festningen av mange oppfattes som lite tilgjengelig, lukket, litt streng og hovedsakelig for militære aktiviteter. Det er heller ikke noe helårstilbud for bespisning og guiding. Formidlingstilbudet og åpningstider er begrenset og fasiliteter som toalett, servering og salg er ikke godt nok tilrettelagt noe som medvirker til å begrense besøket. Planene for å gjøre festningen mer attraktiv som byområde vil måtte foregå i ere faser og i et tempo som ikke går på akkord med festningens rolle som hovedsete for Forsvaret, anleggets verdighet, eller den særegne stemningen og roen som hersker her. Planen på lengre sikt er i større grad å tilgjengliggjøre den indre del av festningen.. Militær aktivitet skal være synlig og pro lert, og festningen skal fremstå som en arena for formidling av militær kultur og tradisjon. Dette kan uttrykkes gjennom seremonielle militære aktiviteter som parade, musikk, drill, vaktavløsning og gardistens synlige rolle, snarere enn gjennom Forsvarets kontorvirksomhet. Det må frigjøres bygningsareal som kan benyttes til mer publikumsrettet aktivitet for at publikumsbehov for fasiliteter dekkes. Den indre delen av festningen vil da kunne utvikles til et svært attraktivt og levende bymiljø gjennom hele året. Akershus festning vil fremstå som et naturlig og spennende byområde mellom den etablerte Rådhusplassen, med Aker Brygge og den nye bydelen som vokser frem i Bjørvika. Ønskelige og mulige strakstiltak På kort sikt er det ønskelig å etablere ere spisesteder på festningen. I første omgang arbeides det med et restauranttilbud i bygning 022 (Laboratoriekjøkkenet), et bygg med Oslos kanskje otteste beliggenhet. Det er også ønskelig å oppgradere tilbudet på Karpedammen kafé og å utvide åpningstidene her. Besøkssenteret ved Karpedammen er gjenåpnet i ny drakt. Dette vil være det naturlige mottaket for alle besøkende og utgangspunktet for guidede turer og annen informasjon. Det er også ønskelig å få en enkel servering i dette besøkssenteret. I det samme bygget vil det bli etablere et Festningsgalleri hvor det vil være muligheter for utstilling av billedkunst, foto, kunsthåndverk, videoinstallasjoner og annet. Kulturopplevelsen på indre festning vil også bli styrket når en ny scene ved Karpedammen kommer på plass. Visjonen for denne scenen er at den skal bli en nasjonal utescene som skal kunne benyttes av ulike kulturinstitusjoner. Ny bruk av Høylageret (bygning 025) er også et tiltak som er igangsatt, og som kan ytterligere tilrettelegges på kort sikt. Dette er en svært attraktiv bygning for konserter, så vel som utstillinger og mer ambulerende serveringsvirksomhet. Bygningen har en eksponert og strategisk plassering og vil bidra til å trekke byen enda nærmere festningen. En økt bruk av festningens utomhusområder og plasser til korttidsarrangementer, temporære utstillinger og markeder vil også gjøre festningen mer levende og attraktiv for besøkende. Disse områdene vil kunne brukes aktivt både av militære og sivile aktører. Dette er tiltak som kan igangsettes umiddelbart for å vise at Akershus festning er en pulserende arena i Oslo sentrum. 18 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

19 Del 2 Anbefalinger

20 Del 3 Strategier

21 Kortsiktige og langsiktige strategier Det vil være riktig å dele utviklingen av festningsområdet opp i tiltak som gjennomføres på kortere og lengre sikt. Det foreslås en målsetting som re ekterer det man tror vil være mulig å gjennomføre med bakgrunn i den informasjon som foreligger i dag med hensyn til presenterte behov, fysiske begrensninger og gitte økonomiske signaler. Disse forslag kan og bør justeres ved at helhetsplanen rulleres årlig i tråd med samfunnsmessige, politiske og administrative endringer. Strakstiltak Det er viktig å synliggjøre aktivitet straks som uttrykk for vilje til forbedringer og for å vise vekst i aktivitetsnivået på Akershus festning ytter fra bygning 001 og frivillige organisasjoner som i dag er lokalisert i bygningen 022 (se pkt. 5). Den permanente løsning for disse er i h. h. til kontordisponeringsplanen lokalisering i bygningene 048 og 058 når bygning 058 er ferdig totalrenovert. Ny scene ved Karpedammen har i regi av SAKK vært gjenstand for arkitektkonkurranse. Den endelige utforming er avklaret med Riksantikvaren og scenen ventes å være etablert til sesongstart sommeren Mulighetsstudie for bygning 022 er utarbeidet. Prosessen med utvikling, drift og vedlikehold i privat regi igangsettes Gjennomføre tiltak i h. h. til kontordisponeringsplanen som er forankret i behovsanalyser og anskaffelses- og fornyelsesplaner. Arbeidet med restaurering av slott, murer og andre fredede bygninger intensiveres. Bygningene 003, og 025 er per november 2009 fristilt fra militær bruk og foreslås utviklet til allmenne formål. For bygning 003 anbefales at det utarbeides et løsningsdokument der blant annet utvikling i samarbeid med privat interessent belyses. Bygningen vil imidlertid bli midlertidig leiet av FAKT og huse SAKK som Ny driftsform for Tollbugata 10 utarbeides i detalj og endringer iverksettes. Videreutvikling av bygning 18, Besøkssenteret, med utvidet informasjon, formidling og enkel servering. Tømming av bygning 019, Skarpenords Kruttårn, iverksettes(tårnet ved sortieporten) for omgjøring fra lager til ny publikumsrettet virksomhet. Skisse av mulig utbyggingspotensial i Myntgata 2 kvartelet 26 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

22 Fem års perspektiv Større tiltak med forankring i vedtatte hovedføringer bør iverksettes for gjennomføring innen en periode på fem år: I henhold til anbefalingene i Kontordisponeringsplanen og i tråd med forslag til Fornyelsesplanen skal bygningene 058 og 060 rehabiliteres i perioden. Renseanlegget utvikles etter mønster fra bygning 022, med tilsvarende avtaleverk. Mulighetsstudie for Myntgata 2 kvartalet er utarbeidet og ny foreslått sambruk etter at Miljøverndepartementet er yttet ut i 2012/2013 er foreslått i egen delplan. Reguleringsplanarbeidet igangsettes og gjennomføres. Dette vil klargjøre realistisk potensial og angi bruk og verdi av kvartalet som grunnlag for utvikling i samarbeid med private aktører og/eller avhending Forprosjektering for å avdekke utbyggingspotensial som er identi sert i løsningsdokument for Myntgata 1 kvartalet igangsettes for å oppfylle intensjonen i Kontordisponeringsplanen. Prosjektering av nybygg på Verkstedtomten i h. h. til stadfestet plan gjennomføres med sikte på bygging for å oppfylle ønske/krav om lokalisering av utpekte militære funksjoner og derved redusere ekstern leie. Karpedammen plass/bygulv Snitt gjennom Myntkvartalet Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

23 Ti års perspektiv Prosjekter som trenger lengre tid for avklaring og mulig gjennomføring Relokalisering og integrering av Forsvarsmuseet både på indre og ytre festning. Ny bruk av renseanlegget vil som et alternativ kunne være del av dette, i likhet med bruk av bygningsstrukturer både i Myntgata 2 kvartalet og på indre festning. Sammen med Oslo kommune reetablere de gamle festningsvollene på ytre festning mot Skippergate og Vippetangen. Dette kan gi arealpotensial for Forsvars funksjoner i fremtiden. Det kan også være med på å løse tra kk- og parkeringssituasjonen for den nye Revierhavna og vil være et positivt element i kommunes gjennomføring av intensjoner i Fjorbyplanen og Oslo Havns planer for Akershusstranda med Vippetangen. Videre prosess anbefalte konkrete oppdrag med oppstart i 2010 Introduksjon til museet Livet i forti kasjonen Infosenter I planens Del 3, Strategier, vises til tiltak som uttrykker vilje og evne til å utvikle festning i tråd med Visjonen som er forankret for Akershus festning. For å følge opp dette konkret og for ikke å miste fremdrift foreslår derfor Forsvarsbygg at følgende delplaner som er utviklet parallelt i helhetsplanarbeidet, dog med noe ulik status, føres videre etter konkrete gitte oppdrag fra Forsvarsdepartementet. 1. Utvikling av bygning 022 i tråd med anbefaling i fremsendt Mulighetsstudie. Hjemmefrontmuseet 3 Akershus slott 4 Det moderne Forsvaret 6 Dvs. umiddelbar utlysning av bygning for leie etter prinsippene i Bare House avtale. 2. Utvikling av Gml. Renseanlegg mot Kongens gate med bruk av avtaleverk utviklet i mulighetsstudien for bygning 022. Forsvarsmuseet fast utstilling/bibliotek 7 Forsvarsbyggs forhåndsdiskusjoner med Oslo kommune og antikvariske myndigheter viser at en utnyttelse som antydet i helhetsplanen er mulig og akseptabel. Markedet har reagert positivt på tidligere presentasjoner av helhetsplanearbeidet der muligheter for utvikling er vist. Private aktører har med grunnlag i dette presentert interesse og ideer som er i tråd med festningens visjon og som støtter opp om kommunens strategiplan for Kvadraturen Myntgata 2 kvartalet Skarpenords kruttårn, bygn. 019 Hjemmefrontmuseet Slottet Infosenter, bygn. 018 Renseanlegget Forsvarsmuseet, bygn. 062 Avtaleverk/modell utarbeidet for bygning 022 tilpasses og utlysning av anlegget iverksettes. 3. Den fremlagte Mulighetsstudien for Myntgata 2 kvartalet, med diskuterte løsninger og enkle økonomiske modeller,foreslås videreført ved at 28 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

24 arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan igangsettes umiddelbart. Myntgata 2 kvartalet er i helhetsplanen foreslått utviklet innefor et 5 års perspektiv. I god tid før Miljøverndepartementet har fra yttet kvartalet i 2012/2013 må det foreligge konkrete planer for hvilket innhold dette viktige byrommet skal ha, hvordan det skal formes og hvordan utviklingen skal gjennomføres. Dette kan best skje gjennom utarbeidelse av en detaljert reguleringsplanprosess. 4. Det utarbeides et detaljert driftsopplegg for Den gml. Krigsskolen (T.1 0) i Tollbugata. Det vil være nødvendig å oppjustere eksisterende tilstandsvurdering og beregne nødvendige nyinvesteringer med grunnlag i en ny driftsmodell Oppsummerende kart med anbefalte prosjekter med oppstart i Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

25 Pågående planprosesser omkring Akershus festning Planarbeidet på Akershus festning med de foreslåtte konkrete prosjektene vil møte et stadig sterkere press fra byen rundt festningen og ønsker fra Oslo kommune om å integrere festningsområde med sentrale funksjoner i sentrum. Havnepromenade/ny pir Fjordtrikken Nye gater Øst-vest sykkelforbindelse Rådhuset Nasjonalmuseet Oslo S utredningsstudie Rådhusgaten Deichmanske hovedbibliotek Festningsallmenningen Den Norske Opera Munch/ Stenersen museet Attraksjon Vippetangen Pågående prosjekter under utvikling i festningens umiddelbare nærhet (Ill. etter PBE) 30 Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

26 Vedlegg trykte vedlegg: Tollbugata 10 - en mulighetsstudie Renseanlegget - en idéskisse Myntgata 2 kvartalet - en mulighetsstudie Bygning en mulighetsstudie utrykte vedlegg: (tidligere utarbeidede rapporter som har gitt bakgrunnsstoff til denne helhetsplanen) Akershus Festning Ressurser og muligheter - juni 2003 Helhetsplan Akershus Festning Delplan - Fase B - Strategiske avklaringer - august 2003 Kontordisponeringsplan Fase C - Helhetsplan Akershus Festning - Delplan september 2003 Ny giv i Kvadraturen - Handlingsplan , Oslo Kommune - PBE Akershus festning helhetlig gjennomføringsplan

Renseanlegget en idéskisse

Renseanlegget en idéskisse Renseanlegget en idéskisse 2 Renseanlegget en idéskisse 120310 Renseanlegget en idéskisse Renseanlegget gnr 207, bnr 439 Reguleringsmessige forhold Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til 1940 og

Detaljer

Akershus festning Myntgata 2 kvartalet. mulighetsstudie 270209

Akershus festning Myntgata 2 kvartalet. mulighetsstudie 270209 Akershus festning Myntgata 2 kvartalet mulighetsstudie 270209 Akershusområdet Visjon utvikles som hovedsete for Forsvaret ivareta rollen som nasjonalt monument styrkes som byområde for allmenheten Forord

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.05.2011 FA/LBU Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Arealsituasjonen i aksen Studentersamfundet Grensen Hovedbygget. Tilråding:

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta

Strategidokumentet. Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Utviklingsstrategi for Otta Strategidokumentet Definerer mål for utvikling og formulerer tiltak for gjennomføring Beskriver muligheter som kan realiseres i et lengre tidsperspektiv Legge

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Havna ved årsskiftet 1999/2000 Bystyrets vedtak den 19.01.2000, Fjordbyvedtaket. 1. Oslo kommune vil legge Fjordbyalternativet til grunn som strategi for

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND»

STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» STYRESAK 20/14 OPPFØLGING: «PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND» Går til Styrets medlemmer Styremøte 15. mai 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg «Prinsipper for museumsutviklingen i

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLAID 330 Arkivsaksnr.: 14/347-2 Dato: 25.02.14 FJELL SENTRUM OG FJELL SKOLE - RAMMER FOR PARALLELLOPPDRAG â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING.

RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. RIDDERGÅRDEN, UTREDNING. BAKGRUNN. Arbeidsgruppen skal vurdere mulige konsepter, muligheter og begrensninger for eiendommen inklusive nødvendig vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, samt behov for faste

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011

Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet. November 2011 Nytt hotell på Silokaia og forslag til samlokalisering av Samsen Kulturhus og Kulturskolen i Caledonienkvartalet November 2011 Nytt hotell på Silokaia: Bakgrunn for prosjektet Glastad Farsund AS har en

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

Prosjekt nytt nasjonalmuseum

Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjekt nytt nasjonalmuseum Prosjektet Nytt nasjonalmuseum utvikles i faser Den innledende fasen ble avsluttet med valg av konsept og arkitekt og rådgivere Innledende fase Behovsutredning Byggeprogram

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru 23.09.2015 L12 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN ID 1846 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

www.nasjonalefestningsverk.no Fjellrypa Festningsbyen Kongsvinger Styringsgruppen, Kommandantbolligen Kongsvinger Festning 07.Mars 2007 Eli Skoland, Fjellrypa Rådgivning Dagen i dag Velkommen v/martin

Detaljer

HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig ungdomshus.

HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig ungdomshus. ADRESSAT Alle ungdommer på Stovner HVOR Stovner sentrum NÅR 0-2 år (innflytting august 2017) FASE 1 - BLOKK 58 HVA Transformering av det nåværende bibliotekslokalet på Stovner (Blokk 58) til et midlertidig

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes

Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Erik Jacobsen Nærsnes, 23.04.15 Nærsnestangen 44 3478 Nærsnes Røyken kommune Rådhuset 3440 Røyken 15/258 (KOMMUNEDELPLAN FOR KYSTSONEN) 15/820 (KOMMUNEPLANENS AREALDEL) Jeg viser til hyggelig kontakt med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 1296 /13. Framtidig bruk av Rådhuskvartalene ESARK Hva saken gjelder: Byrådssak 1296 /13 Framtidig bruk av Rådhuskvartalene OLOI ESARK-166-201319418-1 Hva saken gjelder: Rådhuskvartalene, mellom Kaigaten, Christies gate, Allehelgensgate og Peter Motzfeldts gate, har en lang

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Saksnr.: 2011/20680 Dokumentnr.: 10 Løpenr.: 33083/2013 Klassering: 144 Saksbehandler: Marianne Aune Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Oppstartnotat - utviklingsplan

Detaljer

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 027/13 CSA Kommunestyret 20.06.2013 067/13 CSA Saksansv.: Hilde Nygaard Arkiv:K1-243, K2-L05 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst

Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst www.kristianstenfestning.no Nytt liv på historisk grunn De nasjonale festningene ble åpnet for allmennheten i 2002 som et

Detaljer

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema:

Innledning. Vårt innspill er fokusert mot følgende hovedtema: Innledning Initiativ:Laksevåg (IL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon med formål å bygge opp under Laksevåg som et godt sted å bo og oppholde seg i. Vi definerer Laksevåg som området mellom

Detaljer

P R O S J E K T U T E A R E N A P Å A K E R S H U S F E S T N I N G. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE med forhandling og løsningsforslag

P R O S J E K T U T E A R E N A P Å A K E R S H U S F E S T N I N G. INNBYDELSE TIL KONKURRANSE med forhandling og løsningsforslag P R O S J E K T U T E A R E N A P Å A K E R S H U S F E S T N I N G INNBYDELSE TIL KONKURRANSE med forhandling og løsningsforslag TILLEGGSDOKUMENT TIL KUNNGJØRING I DOFFIN-BASEN INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

Detaljer

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering

Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering Forvaltningsplan for parker og bynær grønnstruktur orientering KFU 09.06.2015 Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunalteknikk Elisabeth Schöttler Bakgrunn Budsjettforslag 2011. Verbale føringer Handlingsplan

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner

Kommunedelplan for kulturminner Strømsund bro, Kopervik, fredet 2008 Planprogram Kommunedelplan for kulturminner Karmøy kommune Høringsutkast Januar 2013 Innhold 1. Hvorfor kommunedelplan for kulturminner? 2. Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST

Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ulf Tellefsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/5476-1 Dato: 03.04.2013 PLASSERING AV NY MULTIFUNKSJONSHALL PÅ MARIENLYST â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Klage til reguleringsplan for Anders Sandvigs gate 45, sak i kommunestyre sak 79/16.

Klage til reguleringsplan for Anders Sandvigs gate 45, sak i kommunestyre sak 79/16. Lillehammer Kommune Plan og samfunnsutvikling postmottak@lillehammer.kommune.no Kopi: Lars Rudi (lars.rudi@lillehammer.kommune.no) Tord Buer Olsen (tord.buer.olsen@lillehammer.kommune.no) 29.11.16 Klage

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina

Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Kollektivtrafikkens museumsutvikling: Fra tradisjonelt museum til morgendagens opplevelsessenter? Strategiforum 12. april Henning Huuse og Marina Heyerdahl Sporveismuseet har holdt til i Vognhall 5 på

Detaljer

Konsept Odderøya museumshavn

Konsept Odderøya museumshavn Konsept Odderøya museumshavn Navn: Odderøya museumshavn Del av: - «Prosjekt Odderøya utvikling». - Nasjonal museumshavn, Kristiansand. Politisk forankring: «å skape et moderne senter for formidling av

Detaljer

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner 29/04 20/6 2013 Fornebubanen - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner Byutvikling på Majorstuen Knutepunkt og byutvikling Bystruktur og sammenhenger Koordinering av planer

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet

Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Statens vegvesens strategi for å fremme god arkitektonisk kvalitet Island 7. september 2012 Maja Cimmerbeck og Astri Taklo Miljøseksjonen Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Regjeringen lanserte

Detaljer

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder

Andreas G Stensland. sivilarkitekt og prosjektleder Andreas G Stensland sivilarkitekt og prosjektleder Byløft II - Tjenna i sentrum 2036 Bakgrunn Kommunestyrets bestilling Formålet med et mulighetsstudie Involvering Organisering Avgrensing m/fokusområder

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter

Åpent møte. 21 mai Prosjektleder Line Brånå. Utvikling av Otta som regionsenter Åpent møte Utvikling av Otta som regionsenter 21 mai 2014 Prosjektleder Line Brånå FOTO: HARALD VALDERHAUG Bakgrunn Tilgang til et sterkt regionsenter gjør det mer attraktivt for bosetting og etableringer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER

NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER Håkon Glørstad museumsdirektør Fra utgravningen av Osebergskipet i 1902 NYTT VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY - STATUS OG VISJONER Mange planer. Arnstein Arnebergs opprinnelige plan, 1915 Riksantikvarens mulighetsstudie,

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan

Planprogram for kommunedelplan Planprogram for kommunedelplan for Kulturminner i Berg kommune, 2014 2019 Fastsatt av kommunestyret den 16.09.2014 k-sak 37/14 1 Forord I planprogrammet for kommuneplanen, vedtatt av kommunestyret den

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012

KONTORER TIL LEIE. Tjuvholmen allé m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 KONTORER TIL LEIE Tjuvholmen allé 19 4200m 2 kontorer i nybygg Innflytting januar 2012 2 Etablering på Tjuvholmen 1 TJUVHOLMEN allé 2 Byggestart: Sommeren 2005 Innflytning: 2007 Kontorer utleid: ca 3.200

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune. Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune Åpent møte for eiere av kulturminner og andre interesserte, onsdag 14. juni 2017 Program for kvelden Velkommen ved ordfører Tore O. Hansen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Definisjon av brukergrupper

Definisjon av brukergrupper Bodø Definisjon av brukergrupper Gjennomreisende med kort tid Definisjon: Hurtige med tydelig mål og kort tid. (Fly til båt, fly til tog, etc.) Oppgave: Hvordan tiltrekke seg de raske gjennomreisende i

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. 25. Mai 2013

Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. 25. Mai 2013 Strategi for samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo 25. Mai 2013 Bakgrunn De tre høgskolene Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

Et godt varp 2014-2017

Et godt varp 2014-2017 Et godt varp 2014-2017 - Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder Vedtatt av fylkestinget 25.02.2014 Bilder på fremsiden er fra Lyngørsundet, foto: Bjarne T. Sørensen/VAF og fra Arkeologiske

Detaljer

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS

47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS 47/12 STYRESAK - HESTMANDEN, STATUS OG SKISSE TIL VIDERE PROSESS Går til Styrets medlemmer Styremøte 10. desember 2012 Saksbehandler Klaus Olesen, John Olsen Saksfremlegg DS Hestmanden var en del av Vest-Agder-museet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer