10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo 2007"

Transkript

1 10 BUD FOR EN BEDRE BY Kirkens Bymisjons utfordring til politikere ved kommunevalget i Oslo Gi rom for alle. En by for alle kan ikke skapes ved at noen fjernes. Debatten omkring byens offentlige rom, væresteder for narkomane, åpen prostitusjon, norske og utenlandske tiggere m.m. inviterer til forenklinger. Både i retning av å få dem bort, men også når retten til å oppholde seg i byen fremmes på bekostning av almenhetens behov for trygghet i bymiljøet. Bymisjonen ønsker ikke å bidra til slike forenklinger og vil sammen med myndigheter og hjelpetiltak drøfte hva som vil fremme en god utvikling for alle i byen. Vårt utgangspunkt vil uansett nettopp være en by for alle. Vår nærhet til mange av gatas folk gjør at vi ser at dette i høy grad handler om mennesker slett ikke bare om problemer. 2. Øk sosialhjelpsatsene Oslo kommune har lagt seg på en sosialhjelpsnorm for livsopphold som tilsvarer den statlige anbefalingen. SIFO-satsene ligger ca kr 2000,- pr. mnd over dette og er uttrykk for et rimelig nivå på nøktern levestandard i Oslo Vi mener det er gode grunner for at Oslo kommune bør heve satsene: - Folk har rett på et visst eksistensminimum uten at andre skal overprøve forvaltningen. Tillit til at folk er i stand til å håndtere egen økonomisk situasjon - Økning av sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå vil medføre at flere vil kunne klare seg selv (uten tilleggsytelser, uten detaljstyring fra sosialtjenesten) - Myndiggjørende: flere vil få kontroll over egen økonomi og dermed eget liv - De som primært har et økonomisk problem knyttet til sin kontakt med sosialtjenesten vil bli selvhjulpne og ressursene i sosialtjenesten kan styres mot de som trenger bistand knyttet til tilleggsproblemene - Forebygger klientifisering av de som er i en midlertidig økonomisk vanskelig situasjon pga overganger i livet (arb.ledig, skilt, syk), eller høye boligpriser - Solidaritet ; det er rimelig at folk får et visst nivå på levestandarden. - Folk skal samtidig med økonomisk sosialhjelp få rett til tilbud om: Gjennomgang av gjeldsproblematikk Undersøkelse av om de har rett på statlige ytelser som trygd/dagpenger/bostøtte ol Bistand til dokumentasjon av økonomisk situasjon. Manglende oversikt/dokumentasjon skal ikke være til hinder for at de får utbetalt sosialhjelp inntil dette er avklart. Sosialtjensten skal ha plikt til å bistå. Vurdering av bistandsbehov i forhold til etablering/vedlikehold av bosituasjon 3. Sørg for flere rimelige utleieboliger. Byen trenger en variert boligmasse som imøtekommer og passer til innbyggernes mangfoldige behov.

2 Det trenges rimelige utleieboliger i et stort antall, kommunalt utleid og i vanlig marked Vi trenger en mer rettferdig fordeling av goder De som eier mottar store subsidier, i tillegg til skattefradrag øker formuen i et eiendomsmarked som har vært i en lang opptur. En tilsvarende subsidie kunne vært gitt leietakere i form av redusert husleie! Gevinster : - Færre personer avhengig av supplerende sosialhjelp - Reduserer antall fattige - Forebygger andre problemer Mennesker i en vanskelig økonomisk situasjon, i etableringsfasen eller andre type utsatt posisjon kan ved en god bolig integreres og inkluderes. Det gjelder ungdom, innvandrere, enslige forsørgere, syke. Folk som av ulike grunner ikke kommer inn på eiermarkedet og som står i fare for å også få andre problemer på grunn av dette. - Det er en god inkluderings- og integreringspolitikk Vil vi integrere innvandrere må vi ha boliger som ikke fordrer at du har høy inntekt eller en halv million i egenkapital eller arv. Vi ønsker oss politikere som: Vil at det i byen skal være god tilgang på både eie- og leieboliger i ulike størrelser. Minst like god på sosial boligpolitikk som sammenlignbare byer i våre naboland. Vil bruke boligpolitikken som et virkemiddel for å forebygge sosiale problemer. Planmessig regulerer alle deler av byen med en god blanding av leilighetsstørrelser og eie- og leieboliger. Sørger for at Oslo har mange rimelige utleieboliger for ungdommer, enslige, innvandrere eller økonomiske vanskeligstilte som ønsker å leie eller som ikke har en halv million i banken. Styrer (demper) prisnivået i leiemarkedet slik at folk kan klare å bo uten å være avhengig av bostøtte eller supplerende sosialhjelp. Dette vil gjøre flere selvhjulpne og minske presset på hjelpeapparatet. Vil utvikle en boligpolitikk som kan forebygge at folk som er i stand til å forvalte egen økonomi blir klienter og avhengig av det offentliges støtte. Belønner utbyggere som har sosial profil. Utfordrer og tvinger utbyggere til å planlegge ut fra befolkningens boligbehov i større grad og profitt i mindre grad. 4. Sats radikalt på hjemmebaserte tjenester og forebyggende arbeid blant eldre. Kirkens Bymisjon er dypt bekymret for tilbudet til hjemmeboende eldre i Oslo, i særdeleshet for den gruppen som burde hatt heldøgns pleie og omsorg. Tilbudet om bistand til bydelenes befolkning vurderes og tildeles fra et bestillerkontor i hver bydel. Vår erfaring fra bydel Nordstrand er at bestillerkontoret pålegges sparing i så stor grad at økonomiske ressurser mer enn faglige vurderinger blir bestemmende for vedtakenes innhold. Ordningen med brukervalg åpner for at brukere kan supplere et sparsomt offentlig tilbud med kjøp av tilleggstjenester. I ordningen som nå innføres i hele Oslo, får alle leverandører, også den kommunale, mulighet til å levere private tilleggstjenester. De fleste private leverandørene

3 har sin viktigste inntekt fra salget av tilleggstjenester. Jo dårligere det offentlige tilbudet blir, jo bedre blir leverandørenes markedsgrunnlag. Kirkens Bymisjon ser imidlertid på tjenester til hjemmeboende som grunnleggende velferd for befolkningen. For oss er det viktig at denne tjenesten fordeles rettferdig, og at det ikke er den enkeltes evne til å etterspørre eller betale for tjenesten som er avgjørende. Det forebyggende arbeidet blant eldre er under et alvorlig press, noe som blant annet fører til at eldresentertilbudene i Oslo reduseres. Dette er alvorlig siden samlingssteder tilpasset eldres behov har stor miljømessig og forebyggende betydning. De eldre trenger å vite at det finnes åpne eldresentre når arbeidslivet ikke lenger fyller hverdagen, og når ektefelle eller nære venner blir borte. Godt forebyggende arbeid - med tilbud om ernæringsrik kost, sosialt fellesskap og systematisk faglig oppfølging - bidrar til at eldre kan bo lenger i egen bolig. Kuttes dette tilbudet, vil etterspørselen etter tyngre tjenester raskt øke. 5. Styrk sykehjemstilbudet for personer med demens. Mye av ansvaret som tidligere var tillagt sykehusene, er nå overført til sykehjemmene. En sykehjemsbeboer har nå gjennomsnittlig fire diagnoser, og gjennomsnittlig liggetid på sykehjem er redusert til under to år. Beboerne er sykere enn før. Ca 75% av inneliggende beboere på sykehjem har en demenssykdom. I Oslo er kun 16% av plassene tilrettelagt for personer med demens 6. Gi tidlig hjelp til barn, unge og familier. Ikke i noen annen periode av livet er mennesket så avhengig av trygge og stabile relasjoner til andre mennesker som i de første leveårene. Når de nærmeste og familie ikke mestrer å gi barnet utviklingsstøtte må det finnes lett tilgjengelige støttespillere. Styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten er viktig, men disse må gode tilbud å videreformidle brukere til. Eksempler på slike er: - Gyldne Øyeblikk støtte til foreldre med problemer eller psykiske vansker mellom 5 og kvinner blir deprimerte når de får barn - Fedre for Fedre hjelpetiltak for å hjelpe fedre i farsrollen et tiltak basert på frivillighet - Home Start familiekontakten, som gir hjelp og støtte til småbarnsforeldre Skreddersydde hjelpetiltak på oppdrag fra barneverntjenestene, styrket samarbeidet mellom barnevernet og de andre tjenestene, slik at barn, unge og familier i vanskelig situasjon får hjelp så tidlig som mulig Det er langt billigere og bedre å sette inn tiltak tidlig, enn å reparere når skaden har oppstått. 7. Øk satsingen på forbyggende barne- og ungdomstiltak Ungdomsklubber i alle bydeler Økt satsing på skolehelsetjenesten helsesøster for ungdom, ofte kun en helsesøster pr ungdommer hvor mye tid blir det da til samtale? Viderefør gode forebyggende tiltak for ungdom, som leksehjelp ved Røde Kors og Robust lett tilgjengelig tilbud/hjelp for barn og unge i skolealder og

4 deres familier som har en vanskelig livssituasjon. I 2006 mer enn 100 saker, tilskudd for drift fra kommunen kr.2,7mill (som er truet med nedleggelse hvert år) tilsvarende ca 1,5 institusjonsplass. 8. Skap flere "drop-in"-arbeidsplasser til mennesker med varierende dagsform. Arbeidsprosjektet Lønn som fortjent, med dagsjobb og timebetaling samme dag, er et eksempel på at det går an å skape fleksible arbeidsplasser. Vi tror flere arbeidsgivere både offentlige og private kan opprette arbeidsplasser der folk kan gå inn og yte når de er i stand til det. 9. Opprett alternativer til lønnet arbeid. Alle vil delta. Både Byrådet og regjeringen satser sterkt på at det fremste virkemiddelet i sosialpolitikken er å få folk i arbeid. Men det er kanskje på tide å innse at dette er en urealistisk og uriktig målsetting for mange! Det trengs derfor mange alternative aktiviteter til arbeidslinja, aktiviteter som i størst mulig grad likestilles både inntekts- og verdimessig. Stiftelsen Kirkens Bymisjon har blant mange andre organisasjoner og stiftelser, lang erfaring fra frivillighetsarbeid både gjennom egne Frivillighetssentraler og frivillig arbeid knyttet til institusjoner. Et utrolig viktig arbeid blir utført av frivillige hjelpere, en innsats som gjør dagene meningsfulle både for de som gir og de som mottar en håndsrekning, og som også utgjør et viktig bidrag i et samfunnsmessig perspektiv! 10. Skjerp skjenkepolitikken for å forebygge vold i sentrum. - Åpnere kraner gir mer vold - Sammenhengen mellom alkoholbruk og vold er svært godt dokumentert - Antallet lovbrudd i form av vold har sammenheng med antallet skjenkesteder og åpningstid. - Politiet må bruke store ressurser i forbindelse med alkoholrelatert vold - Overetablering av skjenkesteder - Svært høy andel av skadene som behandles på legevakten skyldes alkoholrelatert vold som finner sted fra fredag kveld til søndag morgen, ofte i tilknytning til et utested. - Påfører offer, gjerningsperson og pårørende store lidelser, og samfunnet store kostnader. - Volden skaper også utrygghet blant mennesker som aldri har blitt utsatt for vold. Kirkens Bymisjon mener at en tryggere by først og fremst skapes gjennom forebyggende tiltak. Byens politiske myndigheter kan for eksempel: redusere det totale antallet skjenkesteder redusere antallet skjenkesteder i samme område begrense skjenketidene innføre ulike stengetider for skjenkesteder i samme område gjennomføre utvidet kontroll med skjenkestedenes overholdelse av gjeldene myndighetskrav

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer