Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO www.norskbergindustri.no"

Transkript

1 Norsk Bergindustri Postboks 7072 Majorstua 0306 OSLO Norsk Bergindustri mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Her følger en gjennomgang av hvorfor dette er nødvendig og hva en slik strategi bør inneholde.

2 Mineralske ressurser som mulighet - behov for en mineralstrategi Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvikler og driver forekomster av mineralske ressurser i Norge, leverandører av varer og tjenester, eller bedrifter med annen tilknytning til bergindustrien. Fra vårt ståsted oppleves det som om det politiske Norge er lite bevisst de verdier og den betydning våre mineralske ressurser har. Vi mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge. Både olje- og kraftressurser, og for så vidt også andre naturressurser som skog, fisk og landbruk har en tydelig definert politikk og strategi. En slik strategi fordrer et samarbeid mellom næringsliv og myndigheter. I dette notatet peker vi på en rekke utfordringer som i første rekke ligger hos myndighetene. Norsk Bergindustri og våre medlemmer er selvsagt innstilt på å gjøre vår del av jobben. Notatet er bygd opp rundt disse punktene: Mineralske råstoffer som ressurs Behov for mineralske råstoffer Bærekraftig verdiskaping Behovet for stimulerende rammer Et nasjonalt forvaltningsapparat for geologiske ressurser Kompetanse Hovedpoenget i notatet er at behovet for mineralske råstoffer og verdien av disse råstoffene underbygger viktigheten av en bevisst holdning fra forvaltningsapparat og fra myndigheter for øvrig til den rolle slike mineraler fyller i samfunnet. Mineralske råstoffer som ressurs Malm og mineraler, pukk og grus og naturstein er geologiske naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser. Norges geologiske undersøkelse anslo ved begynnelsen av dette tiåret verdien av norske mineraler til mrd. kr. Den gang utgjorde dette den dobbelte verdien av oljefondet. I dag sier NGU at om man skulle oppdatert dette anslaget ville man trolig komme langt over mrd. kr. for malm og mineraler alene. Bjørnevannsforekomsten i Finnmark har en anslått verdi på mer enn 100 mrd. kr. alene, noe som tilsvarer et middels oljefelt i Nordsjøen. Det samme gjelder Titanias ilmenittforekomst i Rogaland. I tillegg til malm og mineraler kommer byggeråstoffer og naturstein. Et konservativt anslag for denne delen av bransjen er å ta utgangspunkt i dagens samlede årsomsetning på ca 5 mrd. kr og gange dette med 100. Reserver hos de 20 største pukkprodusentene kan anslås til sammen 150 mrd. kr., 2

3 mens verdien av vår nasjonalbergart larvikitt kan anslås til ca. 100 mrd. kr og at man kan plusse på mrd. kr for øvrige typer naturstein. Disse verdianslagene er satt opp basert på at nåværende produksjons- og markedsforhold fortsetter. I tillegg kan framtiden med ny teknologi muliggjøre ny bruk av forekomster som vi i dag ikke verdsetter. De industrimineraler Norge i dag tjener gode penger på var som hovedregel lite påaktet for 50 år siden. Norskproduserte og importerte mineralske ressurser skaper også et betydelig grunnlag for verdier lengre ut i verdikjeden, noe denne figuren, som er laget av Norges geologiske undersøkelse (med basis i tall fra SSB), viser: Behov for mineralske ressurser Vi er helt avhengig av tilgang på mineralske råstoffer for å opprettholde og videreutvikle vårt moderne samfunn. Slike råstoffer brukes i så forskjellige produkter som pc er, mobiltelefoner, maling, sminke, filler til papir, batterier, pigment, miljøforbedrende tiltak som kalking og rensing av røykgass, solceller og til en rekke andre industrielle formål, til framstilling av metaller og en rekke ulike bygningsmaterialer herunder bl.a. sement og betong, til vegbygging, faktisk selv i mat fins ufarlige mineralske tilsetningsstoffer. Gjennomsnittsnordmannen stifter bekjentskap med bergindustrien allerede i sandkassa, avslutter med gravsteinen og bruker i løpet av et liv 850 tonn mineraler eller mer. Forbruket av mineralske råstoffer har økt i takt med utviklingen av det moderne samfunnet. For eksempel har vi i løpet av de siste 25 år forbrukt halvparten av det samlede volum kobber som er funnet gjennom tidene. Det anslåtte behovet for kobber viser fortsatt økning. Dette vil stille store krav til fremskaffelse av nye ressurser. 3

4 Tendensen når det gjelder leting etter mineralske ressurser gjennom de siste 50 år er redusert funnsuksess. De forekomster som er lett tilgjengelige og som kan settes i gang uten store kostnader er allerede funnet. En gjør færre store funn. De ressursene som oppdages er generelt vanskeligere tilgjengelig, mindre, ligger dypere, har lavere mineralinnhold osv. Det letes mye mindre i Norge enn i våre naboland som Finland og Sverige. I 2006 var beløpet det ble lett for i Norge omtrent en tiendedel av tilsvarende beløp i Sverige. Tall for dette er imidlertid usikre. Globalt sett ser vi at et land som Kina kontrollerer store markedsandeler av viktige ressurser. I en oversikt utarbeidet av NGU er Kina blant topp-3 produsentene for 13 av de 19 viktigste malmene og mineralene. Stabilitet i Kina er avhengig av gradvis økende velstand, noe som må bygge på fortsatt vekst i Kinas industri. For å nå dette målet har Kina en strategi som omfatter bl.a.: o En dramatisk økning i egen produksjon av metalliske/mineralske ressurser o Strategiske avtaler med andre land som har forekomster (særlig i Afrika) o Oppkjøp av selskaper i andre land (for eksempel Australia, Canada) o Maksimalisering av verdiskapning, herunder foredling i eget land Flere land ser ut til å velge lignende strategier, herunder bl.a. India. Videreføring av en slik utvikling kommer til å føre til økte priser. Europa er underforsynt av mineralske råstoffer. Når det gjelder malmer og mineraler forbruker Europa mer enn 20 % av verdensproduksjonen, mens det kun produseres 3 % i vår verdensdel. For byggeråstoffer er Europa selvforsynt, men det er også her store regionale forskjeller på tilgangen av slike. Dette innebærer til sammen at EU har begynt å bekymre seg for langsiktig tilgang på slike ressurser. For å sikre arbeidsplasser/verdiskaping/miljømessig forsvarlig utnyttelse av ressursene m.m. MÅ Europa utvikle sin egen strategi som baserer seg bl.a. på utnyttelse av egne ressurser og økt satsing på gjenbruk. Daværende visepresident i EU Günther Verheügen presenterte på denne bakgrunn høsten 2008 EUs råmaterialsinitiativ. Norge får som ikke EU-medlem ikke være med i dette viktige europeiske arbeidet. Norsk bergindustri produserte i 2008 verdier for 11,4 mrd kr, hvorav 64 % ble eksportert. Norden er ett av to områder i Europa (det andre er sørøst Europa) hvor man har et potensial for en betydelig økning i produksjon av mineralske ressurser (gitt utsikter for en positiv utvikling av priser) og hvor man også har teknologi for å sikre at dette blir gjort på en miljømessig forsvarlig måte. Norsk Bergindustri har dialog med EU-kommisjonen og deltok i møte i Brüssel 21. januar 2010 sammen med norske myndigheter og vår europeiske bransjeorganisasjon Euromines. Tema var norske mineralske råstoffers plass i dette arbeidet. Det er av avgjørende betydning for norske interesser at adgangen til det europeiske markedet opprettholdes for våre leverandører av mineralske råstoffer. Samtidig vil det være viktig for EU å sikre seg tilgang til 4

5 norske ressurser, som ligger nært, produseres innen stabile politiske rammer og med høy miljøstandard, noe som også ble understreket i møtet fra EUs side. Bærekraftig verdiskaping Bl.a. strenge krav fra myndighetene har medført at norsk bergindustri har et internasjonalt sett høyt nivå på sitt miljøarbeid og er konkurransedyktige innenfor bærekraftig verdiskaping. Norske bergindustribedrifter bestreber seg på å produsere med så lave utslipp som mulig. Norsk Bergindustris medlemmer har forpliktet seg til å følge våre Etiske retningslinjer hvor det i tillegg til krav om at en ikke bruker sin posisjon til egen fordel og for øvrig oppfører seg i tråd med god forretningsetikk bl.a. forutsettes at medlemmet viser respekt for urfolks levevis og at medlemmet oppfordres til så langt det er mulig å ta rede på under hvilke forhold råstoffer i egen leverandørkjede produseres. Norske bidrag til bergindustriell produksjon er med på å sikre bærekraftighet også globalt. En lang kystlinje og nærheten til det europeiske markedet medfører at norske mineraler kommer positivt ut i et miljøregnskap i forhold til produsenter i fjerne verdensdeler. De gangene vi sier nei til et uttak her hjemme vil dette medføre at behovet for det aktuelle råstoffet dekkes fra andre kilder. Disse kildene omfatter også land hvor menneskerettigheter, miljøstandarder osv. ikke ivaretas på samme måte som hjemme i Norge. En bergindustribedrift medfører store positive ringvirkninger for verdiskapningen hos underleverandører og i lokalsamfunnet. Bergindustrien er en distriktsnæring som utgjør en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Videreutviklingen av denne industrien vil derfor bidra til å opprettholde vårt bosettingsmønster. Mineralloven, som kom i juni 2009, er et viktig steg videre for å ansvarliggjøre norsk bergindustri. Det er nå viktig at en bygger videre på dette rammeverket og overbeviser investorene om at Norge er et godt sted å være for den som vil investere i bergindustriprosjekter. Da blir forutsigbarhet viktig. Med dette mener vi forutsigbarhet med hensyn på rettighetsspørsmål, på prosess, på forutsetninger, på tid osv. Med uavklarte forhold er det vanskelig å vekke investorenes interesse. Det innebærer bl.a. at det er nødvendig å jobbe videre med urfolksproblematikk på en slik måte at investorer ikke avskrekkes. Norsk Bergindustri har helt siden Finnmarksloven kom ment at det bør være mulig med samtidig tilstedeværelse av bergindustri og samiske formål. En stor del av nåværende og fremtidige mineralressurser ligger i de tre nordligste fylkene der denne problematikken skaper stor usikkerhet. Sjødeponi har vært en problemstilling som har fått mediefokus i tilknytning til flere norske bergindustribedrifter i det siste. Et eksempel på hvordan Norsk Bergindustri jobber er at vi har nedsatt en egen arbeidsgruppe som ser på hva som skal til for at deponering av mineralavfall skal skje forsvarlig. Vi kjenner også til at SFT/KLIF har nedsatt en egen arbeidsgruppe. EUs mineralavfallsdirektiv legger rammer for hvordan slik deponering kan 5

6 skje. På grunn av topografi og mange kystnære forekomster vil bærekraftige løsninger for slik deponering være en forutsetning for å kunne videreføre og etablere ny bergindustri i Norge. I dag er det slik at motstandere av enkelttiltak kan spille på frykt og uvitenhet blant naboer og berørte interessenter. Bergindustrien er en typisk not in my back yard (NIMBY) bransje: for folk flest er det i og for seg greit at samfunnet produserer disse råstoffene, og de er ofte positive til sluttproduktene (ref. mobiltelefonen), men motstanden mot å leve tett inn på uttaksstedene med de konsekvenser dette medfører, er stor. Det er greit om råstoffene tas ut rundt neste sving, men ikke her. Samtidig kan ikke mineralske forekomster flyttes. En må velge mellom uttak eller ikke uttak. Fakta og kunnskap må ligge til grunn for beslutninger om etablering av bergindustribedrifter. Hva som skjer med våre råstoffer etter uttak er et annet aspekt. Jo mer av bearbeidingen som beholdes i Norge, jo mer verdier skapes og beholdes i det norske samfunn. Dette krever vilje fra politikerne til å akseptere at industriell virksomhet er noe Norge skal leve av og med. Det innebærer også å akseptere lokale ubehagelige effekter av næringsvirksomhet framfor en mer behagelig det kan de drive med andre steder holdning. Betydningen av stimulerende rammer På samme måte som resten av næringslivet er bergindustrien avhengig av stimulerende rammer. Med dette mener vi at generelle næringspolitiske virkemidler som rentepolitikk og kronekurs, skattepolitikk osv. må legges til rette for at det kan satses på verdiskaping i Norge. Norsk Bergindustris medlemskap i Fennoscandian Review Board, som forvalter et regelverk for beskrivelse av mineralforekomster, bidrar til økt trygghet for investorer som ønsker å vurdere bergindustri og investeringsmuligheter i forekomster i Norge. Leting etter mineralske råstoffer er sentralt i bergindustriens utviklingsarbeid. Tiltak for å stimulere til slik leting vil legge grunnlag for nyetableringer innen bransjen. Oljeindustrien har enkelte skatteincentiver til leting som med fordel kan overføres til bergindustrien. SkatteFUNN-ordningen, som er ment å stimulere til utviklingsarbeid og forskning, brukes også av bergindustrien. Denne ordningen har unntak for såkalt alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg, herunder spesielt prosjekter som har til formål å lete etter eller å påvise mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye avanserte teknikker som kan patenteres. Bergindustrien har lenge arbeidet for å fjerne dette unntaket. Det viktigste utviklingsarbeidet for bergindustrien er å påvise nye, drivverdige forekomster. Norges geologiske undersøkelse har ansvaret for geologisk kartlegging i Norge. Nå som landet er grovkartlagt bør det satses på videre målrettet kartlegging i områder med 6

7 potensial for mineralressurser og også på geofysiske målinger som viser potensial for funn under jordoverflaten. Videre er det viktig med tilgang på infrastruktur av høy kvalitet, herunder transportkorridorer som gir god tilgang til markedet. Det betyr bl.a. at bransjen lider under dagens dårlige veg- og togstandard. Det må sikres at samferdselsbevilgningene i årene framover er på tilstrekkelig høyt nivå til at vi får gode nok samferdselsårer i Norge til at de bidrar positivt heller enn å være en hemsko for norsk næringsliv. Norsk energi- og klimapolitikk blir også av avgjørende betydning for drift av mineralske ressurser i Norge. Mange bergindustriprodukter brukes i energikrevende prosessindustri, og en del krever også tørking og prosessering som krever betydelig tilførsel av energi allerede før videre bruk. Norsk Bergindustri stiller seg bak Norsk Industris holdning innen dette politikkområdet: Europeisk klimapolitikk og kvotehandelssystem må gjennomføres i Norge slik at norske bedrifter får de samme vilkårene som andre europeiske industribedrifter. Europas arbeid for å motvirke karbonlekkasje må også settes i verk i Norge. Dette betyr at det må kompenseres for de indirekte karbonkostnadene som industrien i dag betaler gjennom kraftprisen. Det må settes fortgang i utnyttelsen av landets ressurser innen fornybar energi og slik skape en basis for at norsk leverandørindustri kan ta en ledende rolle både i og utenfor Norge. Utnyttelsen av olje- og gassressursene i nordområdene må bidra til å sikre og videreutvikle norsk leverandørindustris posisjon. Industriens mulighet til å skaffe seg langsiktig krafttilgang i form av å kunne disponere egen kraft eller å kunne inngå langsiktige avtaler med kraftprodusenter må forbedres. Investeringer i kraftnett, organisering av nettregimene og tariffen for transport av kraft må legges opp slik at det styrker norsk industris konkurranseevne Spesielt viktig blir tilgang på og muligheter for bruk av norsk gass, bl.a. i Nord-Norge, som utgangspunkt for uttak av og foredling basert på nye mineralske forekomster. Videre kan det nevnes at silisiumråstoff fra norsk kvarts allerede er i bruk til produksjon av solceller. Et nasjonalt forvaltningsapparat for geologiske ressurser Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til Direktoratet for mineralforvaltning, tidligere Bergvesenet, når de nå får økte oppgaver ved implementering av ny minerallov. 7

8 Norsk Bergindustri ønsker at direktoratet blir en hjørnestein i norske myndigheters forvaltning av mineralske ressurser. Herunder ønsker vi at de igjen blir ansvarlig myndighet for konsekvensutredninger av bergverkssaker, et ansvar som siden ca har ligget i kommunen. Dette medfører i praksis ulike vilkår fra kommune til kommune. Disse sakene er også så komplekse at kommunene helst vil slippe hovedansvaret. Direktoratet har i dag anledning til å gi innsigelse i saker hvor de mener at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til de mineralske ressursene. Lovhjemmel for å gi slik innsigelse er imidlertid svak sett i forhold til lovverk som skal ivareta andre formål. Fra årsskiftet 2009/2010 brukes formålsparagrafen i mineralloven ( 1: Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling), mens det tidligere manglet slik hjemmel helt. Det er ønskelig at slik hjemmel styrkes ytterligere. På regionalt nivå finnes det i dag hele avdelinger for ivaretakelse av de formål bergindustrien konkurrerer om arealene med, herunder kulturminner og miljø. Det er imidlertid høyst tilfeldig hvordan de geologiske ressursene ivaretas regionalt og lokalt. Bl.a. er det under halvparten av fylkene som har egen fylkesgeolog. Det bør stilles krav om geologisk kompetanse på regionalt nivå, for eksempel ved å stille krav om at fylkene knytter til seg en egen fylkesgeolog og om at de geologiske resursene også skal forvaltes på helhetlig vis regionalt. Det kreves både godkjent reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven og utslippstillatelse etter Forurensningsloven før drift kan settes i gang. Disse prosessene er ment å gå parallelt. Forholdet mellom disse lovverkene er uklart for kommunene. Dette bør tydeliggjøres. Begge berører delvis samme tema. Kommunene er redde for å gi betingede vedtak (godkjenne reguleringsplanen under forutsetning av at utslippsplanen blir godkjent). Dette forsinker prosessen. Det settes i dag ikke fra kommunenes side av tilstrekkelige arealer til deponi av rene masser. Det er i dagens regelverk kommet krav om avfallsplaner ved bygge- og riveprosjekter over hele landet, noe som er et skritt i riktig retning. For å unngå at slike masser går til villfylling, og for å spare uttak av nye masser, bør kommunenes bevissthet rundt slike masser økes, og dette formålet bør i økt grad tilgodeses i kommunale og regionale planer. Ved ulike former for båndlegging av arealer, herunder verning, bør det stilles krav om geologisk kartlegging av områdene. Vernebeslutninger er tunge å snu, og dersom en ved å skaffe seg slik kunnskap i forkant av beslutningen kan åpne for å justere litt på verneområdet eller åpne for skånsom bruk kan det legges til rette for samtidig tilstedeværelse av bergindustri og verneformål. EUs Natura system åpner for slik samtidig tilstedeværelse. Bergindustrien er opptatt av at samfunnets behov for mineralske råstoffer skal vektlegges. Selvsagt finner vi oss i at våre ønsker noen ganger veies og finnes for lett i 8

9 fht. andre formål, men vi er svært opptatt av at en skal gjøre slike beslutninger på grunnlag av en helhetsvurdering. Kompetanse Det kreves kompetanse for å ta ut mineralske råstoffer på en god måte. Norsk bergindustri har dyktige og motiverte medarbeidere som er en avgjørende ressurs for å realisere potensialet i de geologiske ressursene. Det er viktig at krav om kompetanse doseres riktig slik at det stimulerer bransjen til økt ansvarlighet, samtidig som det ikke må tolkes så strengt at det stenger for minerallovens formål om økt aktivitet i bransjen. Det bør legges til rette for forskning og utvikling i bergindustrien slik at nye produkter og prosesser kan utvikles. Det kan nevnes at Sverige har et bransjeforskningsprosjekt rettet mot svensk mineralindustri, som delvis konkurrerer med den norske, som pågår og som består av fem programområder og et stort antall prosjekter. Totalt budsjett for perioden er 55 Mill SEK hvorav industrien finansierer med 29 Mill SEK og den svenske staten via Sveriges geologiska undersökning bidrar med 26 Mill SEK. Gjentatte forsøk på å foreslå dette for norske myndigheter har så langt ikke nådd fram. Vi er klar over at dette vil kreve en innsats også fra bransjehold. Det nasjonale forvaltningssystemet for kunnskap bør styrkes for å ivareta det nasjonale ansvaret for bransjerelevant nøkkelkompetanse som bergingeniører og fagskole med fordypning i bergfag. Bergingeniører utdannes ved Institutt for geologi og bergteknikk på NTNU. Nå som mineralloven fra nyttår har innført krav om bergmessig kompetanse er det ekstra viktig at denne studieretningen ivaretas. NTNUs finansieringsmodell premierer institutter med høyt studentantall. Det innebærer at Institutt for geologi og bergteknikk kjemper en kamp for overlevelse siden det utdannes få personer der hvert år, fagmiljøet er lite og reserver bygges ned for å finansiere drift. Det er heller ikke en enkel løsning å kompensere ved å importere bergingeniører fra utlandet. Antallet bergingeniører gått ned også internasjonalt. I tillegg er det nødvendig med omfattende norskkunnskaper for å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen og god kommunikasjon med myndigheter og naboer. Så langt har bransjen fått støtte bl.a. fra Stortinget næringskomité om at opprettholdelse av denne studieretningen er viktig, og fra utdanningskomiteen om at presset på små fag ikke er i tråd med intensjonen bak dagens finansieringsmodell av universitetene. Et grep med å opprette eget studieprogram for teknisk geologi har også medført økt søknad til bergrelevante studieretninger. Et forsøk på å få noen i det nasjonale forvaltningssystemet for kunnskap til å ivareta det nasjonale ansvar for fag hvor det utdannes bransjerelevant nøkkelkompetanse har imidlertid så langt ført til at Kunnskapsdepartementet kaster ballen til NTNU, som kaster den videre ned til fakultetsnivå. Ingen ser ut til egentlig å ville ha dette ansvaret. En strategi for forvaltning av mineralske ressurser bør ivareta behovet for utdannelse av slikt nøkkelpersonell. 9

10 Tilsvarende fins det ved Stjørdal tekniske fagskole en bergteknikerutdanning. I henhold til den nye forvaltningsmodellen for fagskoler blir det gitt fylkesvise rammetildelinger fra staten som fylkene i sin tur skal fordele på de ulike fagskoletilbudene sine. Det synes å herske usikkerhet både omkring størrelsen på statlig tilskudd og hvordan finansieringen av studenter hjemmehørende i annet fylke er ment å fungere. Som et resultat av dette opplevde Stjørdal fagskole at fylkesutdanningssjefen i Nord-Trøndelag ikke godkjente inntak av til sammen 30 kvalifiserte søkere på studietilbud med fjernundervisning, hvorav 10 på fordypning bergteknikk, fra høsten På samme vis som for bergingeniørene bør det nasjonale ansvaret plasseres slik at denne viktige bransjerelevante utdanningen ivaretas. Det er viktig at en innføring av grepet krav om bergteknisk kompetanse ikke gjør næringen ensidig avhengig av konsulenter med høy timepris. Norsk Bergindustri ønsker derfor i samarbeid med bl.a. Direktoratet for mineralforvaltning, Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU og bergteknisk fagskole på Stjørdal å se på mulighetene for å omsette den praktiske kompetansen som fins i bransjen via tilleggsskolering til at formelle krav om bergmessig kompetanse oppfylles. I forbindelse med oppbygging av kompetanse i den norske bransjen kan også bevissthet rundt bruk av materialer hos offentlige byggherrer nevnes. Det kraftige fokuset på pris har blant annet gjort norske natursteinsressurser mer utsatt for konkurranse fra lavkostland. Norsk Bergindustri mener det er en egen kulturpolitisk dimensjon ved valg av materialer i norske signalbygg. Våre medlemsbedrifter er innstilt på å konkurrere på kvalitet, leveringsdyktighet, miljøstandard, HMS, service og på at våre steinslag egner seg godt til bruk i norsk klima. Et ensidig fokus på pris må ikke gå på bekostning av vektlegging av bærekraftighet og ivaretakelse av kompetanse i det norske næringslivet. 10

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted

Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Norsk bergindustri sett fra næringens ståsted Hanne Markussen Eek, styreleder i Norsk Bergindustri Fagseminar mineraler Hva skal jeg snakke om Hvilken rolle har bergindustrien Norsk Bergindustri Hvordan

Detaljer

Bergindustriens behov for en mineralstrategi. Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri NGU-dagene, 8.

Bergindustriens behov for en mineralstrategi. Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri NGU-dagene, 8. Bergindustriens behov for en mineralstrategi Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri NGU-dagene, 8. februar 2011 Verden trenger ressurser Ressursknapphet Verdens befolkning øker Økt

Detaljer

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8.

Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Finnmarkskonferansen Alta, 8. Står vi overfor en ny industrialisering i Barentsregionen? Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Finnmarkskonferansen Alta, 8. september 2010 I løpet av foredraget skal jeg Presentere meg selv og hvem

Detaljer

Muligheter og utfordringer innen bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. CIENS, 31. mai 2011

Muligheter og utfordringer innen bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. CIENS, 31. mai 2011 Muligheter og utfordringer innen bergindustrien Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri CIENS, 31. mai 2011 Jeg skal snakke om Hvorfor bergindustri Behov for samfunnsaksept Behov for bærekraft Behov for

Detaljer

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014

Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Byggeråstoffer i Hordaland Ressurstilgang og utfordringer Bergen 16.1.2014 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min bakgrunn

Detaljer

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015

Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Byggeråstoffer i Hedmark Ressurstilgang og utfordringer Hamar 29.1.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som rådgiver i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus»

Detaljer

Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda

Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda Pukk, grus og samfunnet Rudshøgda 6.11.2015 Kort om meg Mitt navn er Gunnar Nilsen og jeg er engasjert som konsulent i Norsk Bergindustri. Guni Consult Jeg har min «pukk og grus» bakgrunn fra Franzefoss,

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Fra forekomst til god forvaltning

Fra forekomst til god forvaltning Fra forekomst til god forvaltning NGU-dagen 7. februar 2013 Rolv Dahl, NGU Med bidrag fra T. Heldal, P.-R. Neeb, E. Erichsen, P.Ryghaug med flere Hvor mange diamanter har et land? Oslo, da? Hvem passer

Detaljer

Mineralstrategi for Finnmark

Mineralstrategi for Finnmark Høringsuttalelse fra Finnmark SV Mineralstrategi for Finnmark 2015 2019 1. Innledning/Generelle kommentarer 1.1. Innledning Finnmark SV har vinteren 2015 hatt Høringsutkast til Mineralstrategi for Finnmark

Detaljer

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om

Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Bergverk en ny renessanse? Jeg skal snakke om Bergindustriens rolle Behovet for forvaltning Utfordringer, herunder deponi Behovet for dialog med

Detaljer

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen

Forvaltning av mineralressurser. Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser Plan- og byggesakskonferanse Tromsø 17. november 2016 Inger Anne Ryen Forvaltning av mineralressurser - Litt om DMF - Hvem er vi og hva gjør vi? - Hvorfor forvalte mineralressurser?

Detaljer

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse

Mineralske ressurser i Hordaland. Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Mineralske ressurser i Hordaland Rolv M. Dahl og Eyolf Erichsen Norges geologiske undersøkelse Geologi for samfunnet NGUs data og kunnskap er et kollektivt gode Forvaltning av kunnskap til bruk for industri

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen?

Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Hvordan håndteres konsekvensene for naturen ved økt satsing på mineralnæringen? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Naturmangfoldloven under lupen, Trondheim 12. mars 2014 Norsk Bergindustri

Detaljer

Utviklingstrekk og framtidsutfordringer. innenfor bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri

Utviklingstrekk og framtidsutfordringer. innenfor bergindustrien. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Utviklingstrekk og framtidsutfordringer innenfor bergindustrien Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri NGU-dagene 2009, Trondheim, 5. februar 2009 Norsk Bergindustri Takk for invitasjonen! Våre medlemmer

Detaljer

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7.

Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri NGU-dagene, 7. februar 2014 Men først. en liten digresjon Hvordan kan norsk bergindustri

Detaljer

Byggeråstoffer i en regional sammenheng

Byggeråstoffer i en regional sammenheng Akershus fylkeskommune: 27.10.2010 Byggeråstoffer i en regional sammenheng Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune, 14. oktober 2010 Hjalmar Tenold 27.10.2010 Tema Om bergindustrien og byggeråstoffer

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve)

Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen. (Sydvaranger Gruve) Miljøutfordringer i bergindustrien - Harald Martinsen (Sydvaranger Gruve) Bergindustriens miljøpåvirkning Deponi Avfall Biologisk mangfold Friluftsliv Vannkvalitet Kulturminner Kjemikalier Klima, støy

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer!

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Nord-Norge - Europas framtidige ressurssenter Olje, gass, energi Mineraler Sjømat, fiskeri Marin bioteknologi Reiseliv, natur Norge et politisk

Detaljer

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land

Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Vilkår for forsyning til industri i ulike regimer og land Teknas SET-konferanse, 3. november 2011 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - Tall og fakta 2010 2 200 medlemsbedrifter

Detaljer

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser

Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser ISSN 1893-1170 (online utgave) ISSN 1893-1057 (trykt utgave) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Klassifikasjonssystem for mineralske ressurser Rolv Dahl 1,*, Tom Heldal 1, Henrik Schiellerup

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Fagdag for kommunene i Oppland

Fagdag for kommunene i Oppland Fagdag for kommunene i Oppland -Planlegging og drift av massetak- Lillehammer 10.12 2014 Knut J. Wolden og Lars Libach Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Underlagt Nærings- og

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015

Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard Fagdag Massetak-planlegging og forvaltning, Hamar 29 januar 2015 Lise Risstad, DMF Dagens agenda: Forvaltning og uttak av mineralske ressurser

Detaljer

Overskuddsmasser fra mineralindustrien anvendelse eller deponering

Overskuddsmasser fra mineralindustrien anvendelse eller deponering ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Overskuddsmasser fra mineralindustrien anvendelse eller deponering Per Helge Høgaas 1 1

Detaljer

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning

Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på GeoNor konferansen Mo i Rana, 31. januar 2013 Mineraler en offensiv satsing på fylkesnivå Innledning (Lysark 1) Som arrangør, sammen med SINTEF og Norges geologiske

Detaljer

ALTERNATIV FOR FREMTIDEN?

ALTERNATIV FOR FREMTIDEN? NETTUTBYGGING ENESTE ALTERNATIV FOR FREMTIDEN? Polyteknisk forening 30. september 2010 Ole Børge Yttredal Aktørene i Norsk Industri Industri som foredler fornybar energi Tradisjonell leverandørindustri

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs?

Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs? Regional plan for masseforvaltning i Akershus - fra problem til ressurs? MEF og Norsk Bergindustri Solveig Viste, 6.november 2015 Hvorfor en regional plan? Mange mennesker Behov for byggeråstoff og mottak

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE. Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag

GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE. Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag GEOLOGISKE RESSURSER I KOMMUNENE Samling for Nettverk naturmangfold i Sør-Trøndelag Trondheim 28.9.2016 Kari Aslaksen Aasly NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte

Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte JournalpostID: 17/5608 Dato: 09.06.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 53/2017 Styremøte 26.06.2017 Innspill til evaluering av mineralloven Innledning: Nærings- og fiskeridepartementet skal gjennomføre

Detaljer

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010

Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet. Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineralressurser i lokal forvaltning Sand smører samfunnsmaskineriet Peer-Richard Neeb NGU - dagen 8 februar 2010 Mineraler i Norge Norge har en variert geologi med et stort potensial for mineralproduksjon

Detaljer

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU

Jobben som gjøres i Norge. Tom Heldal med flere, NGU Jobben som gjøres i Norge Tom Heldal med flere, NGU Lete og kartlegge Forstå hva som skjuler seg under overflaten God arealforvaltning av mineralressurser Hvorfor Kartlegging med moderne metoder har dokumentert

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017

framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 framtidens løsninger Norsk Industris 10 krav for stortingsperioden 2013-2017 Norsk Industri opplever at det store flertall av norske politikere, nær sagt uansett partitilhørighet, forstår industriens betydning

Detaljer

Kvotehandelssystemet

Kvotehandelssystemet Kvotehandelssystemet 2008-2012 1 Klimautfordringen 2 1 Norges Kyoto-forpliktelse Utslippene i 2008-2012 kan ikke være mer enn en prosent høyere enn i 1990 tegning inn her? 3 Regjeringens klimapolitikk

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd

Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd Perspektiver for fremtiden Bård Dagestad og Ron Boyd NHD hilser og beklager at de ikke kunne være tilstede. Utarbeidingen av mineralstrategien er arbeidskrevende og har topp prioritet. NHD har bedt meg

Detaljer

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million».

«Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg - Geonor17 21. mars 2017, Mo i Rana «Hvis et bilde er verd tusen ord, så er et geologisk kart verd en million». Det konkluderte US Geological Survey med i en kost-nytte-analyse

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Mineraler som vekstnæring i Finnmark

Mineraler som vekstnæring i Finnmark Mineraler som vekstnæring i Finnmark Av Jørgen Stenvold, Store Norske Gull AS Finnmarkskonferansen 2007 Korte fakta om Store Norske Gull AS Et heleid datterselskap av Store Norske Spitsbergen kulkompani

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Innst. 109 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:153 S (2010 2011)

Innst. 109 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:153 S (2010 2011) Innst. 109 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:153 S (2010 2011) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen,

Detaljer

Deres ref: 14/1013 (KMD) Oslo 10.10.14 13/4565 (KLD)

Deres ref: 14/1013 (KMD) Oslo 10.10.14 13/4565 (KLD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Klima- og miljødepartementet (KLD) Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo Deres ref: 14/1013 (KMD) Oslo 10.10.14 13/4565 (KLD) Høringsuttalelse

Detaljer

Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Foredrag av.

Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU. Foredrag av. Verdikjeden fra mineralforekomst til foredlet produkt med fokus på kvarts. Et strategisk forskningsprogram ved NTNU Foredrag av Terje Malvik Konferens i Mineralteknik 5-6 februar, 2002 LULEÅ Hva er et

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi?

Fokus Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Fokus 2014 Norsk Industri - Hvor står vi? Hvor går vi? Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fortsatt. Disse positive ordene skal

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T A V F A L L O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre

Melding om kystskogbruket skritt videre Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre Kystskogbruket - Store muligheter De 10 kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark 45 % av Norges produktive skogareal - hvorav 42 % hogstmoden skog balansekvantum

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Jeg var på NGU-dagen i fjor. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit også i dag.

Jeg var på NGU-dagen i fjor. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit også i dag. Side 1 av 10 Nærings- og handelsdepartementet Tale 6. februar 2013, kl. 12:40 Taler: Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 20 min. Lengde: 2400 ord NGU-dagen Regjeringens arbeid med strategi for

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet

Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Bakgrunn for prosjektet: Grønne datasentre på Sørlandet Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 40 000 MW, tilsvarende 300 TWH, i året på verdensbasis (mer en det

Detaljer

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal

Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal Informasjonsmøte i Larvik kommune angående Kodal 27.11.2014 senioringeniør Alf Viktor Larsen Dagens tema 1. Om Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 2. Fra undersøkelser til drift forholdet til mineralloven

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet.

Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. Utenriksdepartementet P.O. Box 8114 Dep 0032 OSLO OSLO, 14. desember 2014 Innspill til Stortingsmelding om næringsutvikling og samarbeid med privat sektor, innenfor utviklingssamarbeidet. takker for møtet

Detaljer

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015

FAGDAG MASSETAK. Planlegging og forvaltning i Hedmark. Lars Libach 29. Januar 2015 FAGDAG MASSETAK Planlegging og forvaltning i Hedmark Lars Libach 29. Januar 2015 Norges geologiske undersøkelse Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann

Detaljer

Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU

Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU Fra tærekraft til bærekraft Tom Heldal, NGU Parallelle utviklingstrekk Kraftig industrialisering i deler av verden: Kina og Brasil, India på vei, Afrika i startgropa. Dette gir sterk vekst i jern, legeringsmetaller

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS

Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål. Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS Forutsetninger for økt bruk av naturgass til industrielle formål Torbjørn Jørgensen Industri Vekst Mosjøen AS 1 1 MULIGHETSSTUDIE 2010 Økt bruk av naturgass i Nordland 2 Synliggjorde stort verdiskapingspotensial

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

SINTEF Materialer og kjemi Mineralkompetanse

SINTEF Materialer og kjemi Mineralkompetanse SINTEF Materialer og kjemi Mineralkompetanse Mineralkarakterisering Mineralprosessering Mineralforedlingsprosesser Overskuddsmaterialer Miljø og samfunn Mineralkompetanse i SINTEF I Norge og internasjonalt,

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012

Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Fornybar fetter eller fossil forsinker? Anders Bjartnes, Energidagene, 19. oktober 2012 Norsk Klimastiftelse Ny aktør i klima- og energifeltet Basert i Bergen Opprettet i 2010 med støtte fra Sparebanken

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås

NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon. Regional plan for masseforvaltning: Orientering til rådmannskollegiene i Ås NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Solveig Viste Telefon 03.11.2015 2013/24232-66 EMNE K53 E-post solveig.viste@afk.no Til: Fra: Rådmannskollegiene i Akershus Solveig Viste Regional plan for

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014

Fagdag - planlegging og drift av massetak. Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Fagdag - planlegging og drift av massetak Marte Kristoffersen Lillehammer 10. desember 2014 Generelt om DMF Direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Forvalter

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM

Næringslivsringen. Formål: Rekruttering av studenter Bidra til god og relevant undervisning og forskning. FBS - høsten 2009 JM Næringslivsringen Et samarbeidstiltak mellom byggenæringen og Studieprogram bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Opprettet i 1999 frivillighet og dugnad 53 medlemmer. Formål: Rekruttering av studenter Bidra

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Utviklingsscenarier for mineralnæringa i Barentsregionen. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Kirkeneskonferansen, 8.

Utviklingsscenarier for mineralnæringa i Barentsregionen. Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri. Kirkeneskonferansen, 8. Utviklingsscenarier for mineralnæringa i Barentsregionen Elisabeth Gammelsæter Norsk Bergindustri Kirkeneskonferansen, 8. februar 2012 Vi er her for å fylle samfunnets behov for mineraler! Innhold Verden

Detaljer

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017

INDUSTRIMELDING OG VEIKART. ICG, 31. mai 2017 INDUSTRIMELDING OG VEIKART ICG, 31. mai 2017 Industrimelding ikke Næringsmelding «Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon» «I praksis

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover - uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning

Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover - uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Dato: 09.10.2014 Vår ref: 14/01117-2 Deres ref: 13/4565 Høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover - uttalelse

Detaljer

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør

Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010. Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Klimakutt i industrien Bellonakonferanse om Klimakur 23 mars 2010 Jacob J. Steinmo Teknisk direktør Dette er Finnfjord AS Produserer 100.000 tonn ferrosilisium Produserer 20.000 tonn microsilica 120 ansatte

Detaljer

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri

Industristrategi for Nordland. kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri Industristrategi for Nordland kraftforedlende- mineral og tilhørende leverandørindustri 1 Stort industrifylke nest største industricluster Norcem Kjøpsvik LKAB Narvik Glomfjord Elkem Salten Alcoa Mosjøen

Detaljer

Kommunestyre Formannskap

Kommunestyre Formannskap Kommunestyre 8.11.2016 - Formannskap 25.10.16 Trysil kommune skal bidra til å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser. Hovedutfordring for Trysil Siden 2000 har

Detaljer

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivet I Nordland. Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Næringslivet I Nordland Odd Henriksen Regiondirektør NHO Nordland Nordland Fylke Geografisk størrelse NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Nordland: 1200 medlemsbedrifter 21 500satte Norge: 19 900 medlemsbedrifter

Detaljer