Introduksjon til tema arbeidsliv og arbeidsmarked. Hankø 18.oktober 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til tema arbeidsliv og arbeidsmarked. Hankø 18.oktober 2011"

Transkript

1 Introduksjon til tema arbeidsliv og arbeidsmarked Hankø 18.oktober 2011

2 Jeg vil si noe om: - Hvorfor dette temaet? - Noen utfordringer - Ulike tilnærminger til temaet - Et eksempel: En nærmere titt på livsformsanalyse - Hva er viktigst?

3 Hvorfor dette temaet? 1. Det ligger i definisjonen: Karriereveiledning er en prosess som skal gi klargjøring og innsikt i spørsmål som angår utdanning, arbeid og arbeidsmarked i forhold til egen situasjon. Skal gi grunnlag for personlige og selvstendige valg av utdanning og yrke

4 2. Opplæringsloven 9-2: Elevane har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål. Forskrift til Opplæringsloven hjelp til ta avgjerd i forhold til framtidige yrkes- og utdanningsval. Kompetanse: Skoleeier ansvarer for at de som utfører rådgivingstjenesten har nødvendig kompetanse

5 3. Veiledende kompetansekriterier Særskilte kompetansekriterier for utdannings og yrkesrådgivning hvorav flere er knyttet til arbeidsliv og arbeidsmarked: gi eleven tilpasset og realistisk utdannings- og yrkesrådgivning basert på elevens ønsker, forutsetninger og muligheter, for å bidra til et reflektert og bevisst utdannings- og yrkesvalg gi eleven opplæring og veiledning ved yrke og utdanningsvalg og ved jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

6 veiledende kompetansekriterier fortsatt: formidle hvor eleven kan få nyttig og korrekt informasjon om utdanninger og/eller yrker og arbeidsmarked ha god kunnskap om arbeidslivet og arbeidsmarkedet nasjonalt og i utlandet koordinere utdannings - og yrkesrådgivingen internt og i forhold til skolens eksterne samarbeidspartnere, som bl.a. lokale skoler og arbeidsliv

7 4. Partnerskapsavtaler: Det er en målsetting å utvide partnerskapet for å få en bredere representasjon i nettverksgruppen, særlig viktig er det med representasjon fra arbeidslivet. (Grunnopplæringa) Karrieresenteret skal samarbeide med arbeidsliv, aktuelle utdanningsinstitusjoner. (Karrieresenter Østfold)

8 5. Etterspurt kompetanse: Kompetanseutvikling er viktig og blant det som særlig etterlyses er kunnskap om arbeidsmarkedet Skolens rådgivning på vei mot framtida?, SINTEF januar 2010:42, (evaluering av rådgivningen ved skolen i Norge) Partnerskap for karriereveiledning jobber systematisk med kompetanseheving Utgangspunkt: Veiledende kompetansekriterier

9 Noen utfordringer: - Felles begrepsforståelse? - Hvis alle tilstede her skrev ned hva de legger i begrepene arbeidsliv og arbeidsmarked ville vi da få to noenlunde identiske definisjoner, eller mange ulike.?

10 Ordboksdefinisjoner: Arbeidsliv: betegnelse for alt produktivt arbeid i et samfunn Arbeidsmarked: tilbud på og etterspørsel etter arbeidskraft rdbok=bokmaal&s=n&alfabet=n&renset=j ed&ordbok=bokmaal&s=n&alfabet=n&renset=j ( )

11 det finnes et stort behov for økt kunnskap, kanskje særlig rundt det som oppleves som et stort og komplisert arbeidsliv, et arbeidsliv i endring. Også i intervjuer gir rådgiver uttrykk for at det er vanskelig å holde seg oppdatert, både på svingninger i arbeidsmarkedet og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft, men også når det gjelder innhold og kompetansekrav i svært mange yrker. Rådgiver har gitt uttrykk for at det en nærmest uoverkommelig oppgave å skulle sitte med en oppdatert oversikt over dette komplekse feltet til enhver tid. Skolens rådgivning på vei mot framtida?, SINTEF januar 2010:42, (evaluering av rådgivningen ved skolen i Norge)

12 noen utfordringer, fortsatt: - Mange mulige innfallsvinkler - Informasjonsmengden - Vurdere informasjonen utfra: - holdbarhetsdato -kilde Noen elementer: Lønnsforhold, arbeidsoppgaver og arbeidsformer i de forskjellige yrker, kompetansekrav, arbeidstid, utviklingsmuligheter.

13 Ulike forventinger: Hvilke samfunnsmessige problem skal veiledningen bidra til løse? - Bortvalg og frafall fra videregående opplæring - Motvirke arbeidsledighet uføretrygd - Løse flaskehalsproblemer på arbeidsmarkedet - Bidra til sosial utjamning - Bidra til integrering - Bidra til regional utvikling - Livslang læring fordrer livslang veiledning

14 Redusere kjønnsforskjeller på arbeidsmarkedet:

15 Spørsmål knyttet til arbeid og utdanning er både individuelle og samfunnsmessige: - Opplever karriereveilederne krysspress? - Etiske dilemmaer knyttet til dette? Kan variere i forhold til hvilke virksomheter karriereveiledere arbeider for

16 Ulike tilnærminger: - Hva er karriereveileders syn på arbeid? - Nødvendig for livsopphold? - Arena for selvrealisering? - Identitetsskaper (jeg er.) - Statusbærer, rangeres alle jobber likt? -Sosial arena? - Gi mening til livet arbeid som kall? - Hva er veiledningssøkers syn på arbeid? Det vi har med i ryggsekken (jmfr. Lovèn om å ha innsikt i egen ryggsekk )

17 Spørsmål: Hvorfor bør unge, flinke folk velge læreyrket? Svar: - For meg er det helt åpenbart: Fordi det er det viktigste yrket som finnes. Som lærer er du med på noe stort, noe som både har betydning for enkeltmennesker og for samfunnet. Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet Aftenposten 14.oktober Hvilket syn på arbeid er det som kommer til uttrykk her? - Deler du dette synet?

18 Ytterpunkter:... - Jeg elsker jobben min, og det tror jeg er et must for å lykkes i alle bransjer. Er du ikke helhjertet er det vanskelig å nå sitt fulle potensiale, mener Sørholt. Tekst: Marit Dahle Aarseth Jeg hater jobben min Jeg synes livet mitt forøvrig er både interessant og lærerikt, men jobben min kaster en mørk og ekkel skygge over det. (Fra internet oktober 2011)

19 ... Ja, vi elsker jobben! Partnerskap for karriereveiledning Norge og Danmark troner på topp med de mest fornøyde, men minst ambisiøse, arbeidstakerne i verden. 80 prosent av danske og 79 prosent av norske arbeidstakere er "svært fornøyde eller "fornøyde med arbeidshverdagen sin. Det viser en stor internasjonal undersøkelse foretatt av Randstad, verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR. Norge og Danmark topper fornøyd-indeksen foran Luxemburg (78 prosent), Canada (77 prosent) og India (77 prosent). Rett etter følger Sveits (76 prosent) og Nederland (76 prosent).

20 Rike land topper listen Det er mange små, rike land i toppen av listen, og vi har lenge sett at Norge og Danmark er gode land å jobbe i. Det ser ut som høye lønninger, lav arbeidsløshet, et fleksibelt arbeidsmarked, høyt utdannelsesnivå og relativt lite hierarkiske arbeidsplasser skaper et godt arbeidsmiljø med fornøyde ansatte, sier Kristin Refsnes i Randstad Norge. Publisert kl 15:34 Oppdatert kl 14:05

21 Den strukturelle livsformsanalyse: Et teoretisk arbeidsredskap Samfunnet er fullt av kulturelle motsetninger som man er blinde for. Livsformsanalysen et redskap til å få øye på, kartlegge og begrepsliggjøre forskjellige begrepsverdener og livsformer Det kapitalistiske systemet skaper systematiske overensstemmelser mellom individers plassering i produksjonsstrukturen og deres livsstil (fra Marxistisk tradisjon) Overordnede grupperinger: Måten individer er sysselsatt og forholder seg til sitt arbeid og til omverden på Disse grupperingene innbefatter ikke bare likheter i fysiske arbeidsforhold, men også likheter i livsstil, ideologi og kulturell praksis. (Thomas Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008)

22 Thomas Højrup utledet tre ulike livsformer: - Lønnsarbeiderlivsformen - Karrierebunden livsform - Selvstendig Disse tre livsformer har forskjellige posisjoner i produksjonsstrukturen og forskjellige holdninger til arbeid Grupperingene er en følge av produksjonsmåtene, forholdet mellom eierskap av produksjonsmidlene, og arbeidsprosessens organisering (Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008))

23 Lønnsarbeiderlivsformen: - Arbeidet er typisk knyttet til fysisk produksjon - Eier ikke produksjonsmidlene - Underordnet kapital lønnsarbeider forholdet - Dualistisk modell arbeid fritid - Arbeidet skal gjøre fritidslivet mulig og meningsfullt. Det meningsfulle liv realiseres i fritidssfæren (Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008)

24 Karrierebunden livsform: - Arbeidet er også her lønnsarbeid - Som oftest immateriell produksjon (administrativt arbeid, ledelsesfunksjoner) - Baseres på spesialiserte kvalifikasjoner innenfor et hierarki med muligheter for avansement - Skillet mellom arbeid fritid ikke så skarpt - Bruker ofte fritid til å forbedre kvalifikasjoner som kan gi muligheter for avansement - Arbeidet et middel til selvrealisering (Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008)

25 Selvstendig: - Eier, kontrollerer og disponerer produksjonsenheten og arbeidsinnsats - Ofte enkeltmannsvirksomhet, eller en virksomhet hvor familien inngår i produksjonsenheten (eksempler: landbruk, håndverk, fiske) - Det skilles ikke skarpt mellom arbeid og fritid - Formålet med det daglige virke er å sikre kontinuitet - De sosiale og familiære relasjoner i forbindelse med arbeidet har en framtredende rolle (Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008)

26 Livsformsentrisme: - De tre livsformen er kvalitativt forskjellige med hensyn til arbeidsforhold, holdning til arbeidets verdi og skillet mellom arbeid og fritid - Bærer av de ulike livsformene oppfatter og fortolker sin omverden ut fra sin egen livsforms verdier og praksis - Højrup mente at individer kun kan være bærer av èn livsform verdier og praksis ( osteklokke ) (Højrup, , Christensen og Højrup 1989, Holm, Jæger 2008)

27 Endringer over tid: - Når produksjonsmåtene er livsformenes fundament kan man forvente at de forandrer seg i takt med samfunnsutviklingen - Endringer i produksjonsstrukturen og endringer innen deler av denne strukturen bør kunne føre til endringer i livsformsorientering (Holm og Jæger 2008)

28 Tendenser : 1) Lønnsarbeider og karriereorientering kunne identifiseres i den danske befolkning (manglet data på selvstending-gruppen) 2) Lønnsarbeiderorientering hadde blitt mindre utbredt og karriereorientering mer utbredt i perioden - I perioden færre arbejder-jobs - I perioden økning i sysselsetting i karrereorientering 3) Kun små endringer i livsformsorientering innen forskjellig sysselsettingsgrupper på arbeidsmarkedet 4) Individer kan på samme tid være bærer av både lønnsarbeiderog karrierelivsformen (Anders Holm og Mads Meier Jæger 2008)

29 Arbeidsliv og arbeidsmarked er sentrale temaer i karreriereveiledningen! Mange innfallsvinkler og forventinger Enorme informasjonsmengder Ulike livsformer og ulike syn på arbeid Hva gjør vi så og hva er viktigst?

30 Det er behovet hos den enkelte bruker som i hvert tilfelle avgjør hva som er viktigst

31 Hva kan gjøres: Karriereteorier viktige redskap Systematisk kompetanseheving ut fra - Lovverk - Målsettinger for virksomheten - Kompetansekrav Å se karriereveiledning i bredt og smalt perspektiv (jmfr. Gunnel Lindh) Kan bidra til håndtere informasjonsmengden

32 Viktig: Å styrke veiledningssøkers ferdigheter i å håndtere sin egen karriere Career Management Skills (CMS) I dette inngår: - Å vurdere og å ta valg i framtidige karriererelaterte situasjoner - Bevissthet om egen motivasjon, kompetanse og personlige egenskaper - Konkrete jobbsøkingsferdigheter - Utforske muligheter på arbeidsmarkedet (Foosnæs Gravås, Espolin Gaarder)

33 Ingen vil kunne alt alene, derfor nettverksbygging og.

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen

Rapport. Rådgiverrollen. - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet. Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen - Åpen Rapport Rådgiverrollen - mellom tidstyv og grunnleggende ferdighet Forfattere Siri Mordal Trond Buland Ida Holth Mathiesen Foto: "Teacher", www.flickr.com/thanasis Anastasiou SINTEF Teknologi og

Detaljer

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv

Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv Rapport utarbeidet av arbeidsgruppe i LO september 2011 Innhold 1. Forord. Hvorfor trenger vi veiledning om muligheter i jobb og utdanning? s. 3 2.

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet RAPPORT 39/2009 Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet Delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Evaluering av Kunnskapsløftet

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Utdanningsvalg mulighetenes fag

Utdanningsvalg mulighetenes fag Utdanningsvalg mulighetenes fag Av Inga H. Andreassen, Høgskolen i Bergen Innledning Jeg vet ikke om alle yrker, vet om noen som alle snakker om. Jeg har litt peiling, jeg vet litt om hva jeg vil, men

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid

Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Nathalie Foti Bachke Arbeid fra fritidsbolig; i lys av et fleksibelt og grådig arbeidsliv En studie av mennesker som på ulike måter benytter fritidsboligen i arbeid Masteroppgave i sosiologi Trondheim

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer