kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kunnskap Grønn Resirkulering av fosfor i slam Grønn kunnskap www.planteforsk.no Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler"

Transkript

1 Grønn kunnskap Vol.8 Nr Grønn kunnskap Fra 2003 fører vi gode tradisjoner fra Planteforsk Grønn forskning videre og samler våre egne utgivelser i serien Grønn kunnskap. I denne serien bringes forskningsresultater skrevet direkte til praktisk bruk og til undervisning. Hver utgave kan inneholde en eller flere artikler. Det blir et stort antall utgivelser gjennom året, i 2002 var tallet 50. For fullstendig oversikt, bestilling og søk i Grønn kunnskap viser vi til Anvendt forskning og kunnskapsformidling i alle landsdeler Planteforsk er ledende i anvendt forskning og utvikling innenfor planteproduksjon, og et nasjonalt kompetansesenter i plantefaglige spørsmål. 400 medarbeidere har som mål at ny kunnskap skal komme raskt til praktisk nytte i form av konkrete produkter, tjenester og løsninger. Fordi vi har enheter i alle klimasoner er det stor bredde i forskningen, og vår kompetanse strekker seg over fagområder som hagebruk, jordbruk, plantehelse, grøntanlegg, økologisk landbruk, kulturlandskap, bioteknologi, natur og miljø. Resirkulering av fosfor i slam Tore Krogstad, Trine A. Sogn, Arne Sæbø & Åsmund Asdal Planteforsk Hovedkontoret Postboks 100, 1431 Ås Tlf.: , Faks: E-post:

2 Resirkulering av fosfor i slam Tore Krogstad, Trine A. Sogn, Arne Sæbø & Åsmund Asdal Grønn kunnskap Vol. 8 Nr

3 Grønn kunnskap utgis av: Planteforsk, P.b. 100, 1431 ÅS Ansvarlig redaktør: Forskningsdirektør Arne Stensvand Denne utgaven: Planteforsk Apelsvoll forskingssenter, avd. Landvik Fagredaktør: Forsker Åsmund Asdal ISBN ISSN Forsidefoto: Arne Sæbø Grafisk produksjon: Spekter Reklamebyrå as / Trykk: Power Print as Bestilling: Planteforsk Apelsvoll forskingssenter, avd. Landvik Reddalsvn Grimstad E-post: Telefon: Telefaks: Pris: NOK 150

4 Forord Avløpslam inneholder mye fosfor og ønsket om effektiv resirkulering av dette til plantenæring var bakgrunn for gjennomføring av prosjektet Resirkulering av fosfor i avløpslam Prosjektet ble igangsatt etter initiativ fra Oddvar Tornes ved Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren (SNJ/IVAR) og samordnet med forsøk med alternative renseprosesser ved SNJ. Prosjektet er finansiert med midler fra ORIO-programmet, egeninnsats fra 5 deltagende renseanlegg samt egeninnsats ved utførende forskningsinstitusjoner. Foruten SNJ/IVAR har renseanleggene i Hamar (Hias IKS), Tønsberg (TAU), Sandefjord kommune og Grimstad kommune deltatt i prosjektet. Foruten Oddvar Tornes takkes Vibeke Talstad (IVAR), Bjørn Halvorsen (TAU), Ove Sander (Hias IKS) og John Olav Løkken (Hias IKS) for bidrag til planlegging og gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er gjennomført med planteforsøk og laboratorieundersøkelser. Planteforsøkene er utført i veksthus av forskningstekniker Anne Kvitvær ved Planteforsk Særheim. Laboratorieundersøkelser og analysearbeid er utført av avdelingsingeniør Grete Bloch ved Institutt for plante- og miljøvitenskap ved NLH. Prosjektledelse er ivaretatt ved Planteforsk avdeling Landvik. Deltagende forskere står oppført som forfattere av rapporten. Planteforsk Landvik januar 2004 Tore Krogstad Trine A. Sogn Arne Sæbø Åsmund Asdal

5

6 Innhold Sammendrag Innledning Generell bakgrunn for prosjektet og tidligere undersøkelser Målsettinger for prosjektet Begrepsforklaringer Materiale og metoder Vekstforsøk Laboratorieforsøk Karakterisering av jord og slam Måling av kjemisk innhold i plantemateriale Adsorbsjons- og desorbsjonsforsøk jord - slam Resultater og diskusjon Karakterisering av jord og slam Slammets virkning på ph i jorda P-AL og vannløselig P i jorda ved ulike høstetidspunkt i vekstforsøket Slammets virkning på planteopptak og adsorbsjon av P i jorda Utnyttelse av P i slammet sammenlignet med handelsgjødsel Effekten av organisk materiale i slammet på vannløselig P i jorda testet i laboratorieforsøk Miljøpåvirkning Konklusjoner Referanser Vedlegg 1. Fullskalaforsøk med alternative renseprosesser på Sentralrenseanlegget Nord Jæren, IVAR... 39

7

8 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 7 Resirkulering av fosfor i slam Tore Krogstad 1, Trine A. Sogn 1, Arne Sæbø 2 & Åsmund Asdal 3 1 Norges landbrukshøgskole, Institutt for plante- og miljøvitenskap, 2 Planteforsk Særheim forskingssenter, 3 Planteforsk, Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik Sammendrag Rensemetoder og bruk av fellingskjemikalier påvirker slammets egenskaper som fosforgjødsel. I ORIO-prosjektet Resirkulering av fosfor i slam ble dette testet i vekstforsøk og i laboratorieforsøk med bruk av slam fra 5 renseanlegg. De undersøkte slamtypene representerer ulike rensemetoder for fosfor (P) og ulik slambehandling. Prosjektet har også omfattet forsøk med alternative rensemetoder og slam på IVARs anlegg på Randaberg. I undersøkelsene har tilførsel av slam påvirket jordas ph, noe som kan påvirke tilgjengeligheten til de vanligste plantenæringsstoffene i jorda. Fosfor i biologisk behandlet slam hadde den samme gjødselverdien som P tilført i form av lettløselig mineralgjødsel, mens P i kalkbehandlet slam hadde høyere gjødselverdi enn tilsvarende tilført som mineralgjødsel. Fosfor i slam felt med Al- og/eller Fe-kjemikalier og uten kalkbehandling hadde lav gjødselverdi. Det ble påvist at organisk materiale i slam til en viss grad kan motvirke at P bindes til overskudd av Fe og Al. Tilførsel av biologisk behandlet slam hadde en positiv effekt på tilgjengeligheten av tilført uorganisk P i jord. Noe av slammet felt med Al eller Fe hadde også en positiv virkning på tilgjengeligheten av uorganisk P, men effekten var betydelig mindre. I et tilfelle hadde slikt slam negativ effekt. Laboratorieundersøkelser

9 8 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) av slam fra IVAR, med 33 % innblanding av biologisk renset slam, hadde høyere innhold av lettløselig fosfor enn tilsvarende slam uten slik innblanding. Beregninger av utnyttingsgrad av gjenværende P i jorda etter høsting viste best ettervirkning av P fra biologisk renset slam og fra kalkbehandlet slam. Det forekom at slam med overskudd av fellingskjemikalier hadde negativ utnyttelsesgrad. Ved anbefalinger om bruk av avløpslam i planteproduksjonen er det ikke nok bare å ta hensyn til hvilke fellingskjemikalier som er benyttet i renseprosessen, en må også ta hensyn til jordas naturlige innhold av plantetilgjengelig P og jordas evne til å binde fosfor. En betydelig akkumulering av total P i overflatejorda ved bruk av slam kan være en potensiell miljørisiko på grunn av transport og tap av partikulært P ved erosjon. 1 Innledning 1.1 Generell bakgrunn for prosjektet og tidligere undersøkelser Både miljø- og ressursmessig er det viktig å sørge for en effektiv resirkulering av fosfor. Fosfor skaper økologisk ubalanse når det slippes ut i resipienter, og det er et kostbart plantenæringsstoff som vi har begrensede mengder av. Internasjonalt er fokus på forskning innen fosforspørsmål igjen økende. Den mest vanlige metoden for å imøtekomme konsesjonskrav til fosfor-rensing i avløpsvann er å felle ut fosfor (P) kjemisk som stabile aluminium (Al) -, jern (Fe)- eller kalsium (Ca) -fosfater. Tidligere undersøkelser i regi av Planteforsk og Institutt for jord- og vannfag ved NLH, i samarbeid med en rekke norske renseanlegg, har vist at til tross for at slam inneholder store mengder P, har det liten effekt som fosforgjødsel (Ugland et al. 1998). Årsaken til dette er at de kjemikaliene som benyttes til å felle P i rensing av avløpsvann binder P så sterkt at P i slammet i liten grad er plantetilgjengelig. Fra forsøkene er det også indikasjoner på at slam med mye fellingskjemikalier kan binde en del av jordas eget P. Også internasjonale studier har vist at fellingskjemikalier i sterk grad påvirker slammets egenskaper som P-gjødsel for planter (Jokinen 1990a, Cox et al. 1997).

10 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 9 Forskjellige resultater fra ulike undersøkelser i Norden har ført til ulike oppfatninger om denne effekten, og det har vært behov for nærmere undersøkelser for under kontrollerte betingelser å avklare sammenhengene mellom fellingskjemikalier og P-binding. Både fra renseanleggenes og brukernes side har det vært ønskelig å utvikle renseprosesser som kan redusere mengdene av, og eventuelt finne alternativer til bruk av fellingskjemikalier i rensingen. Tilpasning av rensekrav for norske renseanlegg til nye retningslinjer i EU-direktiv har gjort utprøving av alternative renseprosesser mer aktuelt (Ødegård 2000). Miljøgevinster i form av et slam med høy verdi som P-gjødsel og derigjennom økt resirkulering av P, er et argument som taler for økt interesse for og adgang til å benytte alternative renseprosesser på anleggene. Det er store forskjeller blant norske renseanlegg, både når det gjelder rensemetoder og bruk av fellingskjemikalier, noe som fører til store forskjeller mellom slamtypene når det gjelder verdi som P-gjødsel. Gjødseleffekt av fosfor i slam fra anlegg som benytter biologiske renseprosesser er ikke tidligere undersøkt i Norge. På grunn av muligheter for endringer i konsesjonskrav startet Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren (IVAR) i 2001 planlegging av forsøk med alternative renseprosesser, som man antok ville gi slam med andre bruksegenskaper, herunder høyere innhold av plantetilgjengelig P. En dokumentasjon av dette ville ha betydning for utvikling av prosesser ved norske renseanlegg og derigjennom ha stor betydning for resirkulering av P fra norske avløp. IVAR var ut fra dette initiativtager til planlegging av prosjektet Resirkulering av fosfor i slam. Prosjektet ble planlagt med vekstforsøk og laboratorieundersøkelser av slam fra følgende renseanlegg: Hias IKS, Interkommunalt selskap for Hamar, Stange, Løten og Ringsaker Grimstad kommune Sandefjord kommune TAU, Interkommunalt selskap for Nøtterøy, Tønsberg, Tjøme, Stokke og Re IVAR/SNJ, Interkommunalt anlegg for Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes og Gjesdal

11 10 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) Disse fem anleggene representerer ulike typer renseprosesser, fellingsmetoder og slambehandling. Våren 2003 leverte IVAR også slam fra sin prøvedrift som inneholdt 33% biologisk renset slam og 67% konvensjonelt slam (IVAR 2). Prosjektet ble igangsatt med bevilgning fra ORIO-programmet fra høsten 2001 og ble avsluttet ved utgangen av Foruten bevilgninger fra ORIO er prosjektet finansiert med egeninnsats fra deltagende renseanlegg. 1.2 Målsettinger for prosjektet Målsettinger for prosjektet har vært: Hovedmål: Bidra til økt resirkulering av fosfor i norsk avløpslam Delmål: 1. Dokumentere fosforeffekter av norske slamtyper 2. Bidra til utvikling av tiltak på renseanleggene som gir et slam med stor verdi som fosforgjødsel 1.3 Begrepsforklaringer Fosfor (P) i jord finnes i ulike former og i ulike bindingsforhold, og dynamiske prosesser i jord fører til at bindingsforholdene endres. P bindes (adsorberes) eller frigjøres (desorberes) ihht. kjemiske og fysiske forhold i jorda. Følgende begreper er sentrale i rapporten: Total fosfor (P): Vannløselig P: P-AL: Adsorpsjonskurve: Likevektskonsentrasjon: Adsorpsjonskapasitet: Organisk bundet fosfor pluss uorganisk bundet fosfor. Mengden uorganisk P som kan løses ut fra jord eller slam med destillert vann. Fraksjon av uorganisk P som brukes som mål på innhold av plantetilgjengelig P. Konsentrasjon av P i jordvæska når det har innstilt seg kjemisk likevekt mellom bundet og løst P. Kurve som viser mengden P som er bundet ved ulike konsentrasjoner av P i jordvæska. Den maksimale mengde P som jorda kan binde.

12 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 11 2 Materiale og metoder 2.1 Vekstforsøk Et vekstforsøk med raigras (Lolium perenne) ble utført i veksthus. Vekstmedium var morene- og leirjord med lavt P-innhold. En karakteristikk av jorda er gitt i tabell 1. Jorda ble fylt i 5 liters kontainere med en overflate på m 2. Daglengden i veksthuset ble justert til 18 timer med bruk av tilleggslys tilsvarende 24 µmol m -2 s -1 fra SON/T lamper. Lyset ble slått av på dagtid dersom lyset utenfra var mer enn 244 µmol m -2 s -1. Dagtemperaturen var 18 C og nattemperaturen 15 C. Konsentrasjonen av CO 2 i veksthuset var 360 ppm (naturlig konsentrasjon) og relativ fuktighet var 70%. De 3 første høstingene ble tatt henholdsvis 30, 49 og 73 dager etter spiring. Etter 3. høsting ble pottene satt ved 4 C og 18 timers daglengde i 3 uker for å simulere en hvileperiode mellom to vekstsesonger. De siste 2 høstingene (4. og 5.) ble tatt 42 og 72 dager etter avsluttet hvileperiode. Kjemisk analyse av plantematerialet ble utført på samlet avling fra høsting 1-3 før hvileperioden og på samlet avling 4-5 etter hvileperioden. Jorda fra hver potte ble analysert ved oppstart, etter 3. høsting, etter hvileperioden og ved avslutning av vekstforsøket. Prøver ble tatt med fem prøvestikk fra hver potte med et sylinderbor med diameter 9 mm og jorda ble blandet til en samleprøve. Følgende 7 behandlinger ble brukt i vekstforsøket (slammengder angir vekt i tørrstoff): 1. 0 kg P ha kg P ha -1 som uorganisk P kg P ha -1 som uorganisk P kg P ha -1 som uorganisk P tonn slam ha kg P ha -1 som slam tonn slam ha kg P ha -1 som uorganisk P De 4 første gjødslingsleddene med P i form av uorganisk mineralgjødsel ble tatt med for å lage et referansemateriale for sammenligning av P i slam og P som mineralgjødsel. 20 tonn slam per ha (behandling nr. 5) er i henhold til normal praksis. Ettersom de ulike slamtypene hadde svært ulikt innhold av P ble et ledd hvor slamtilførsel tilsvarende 60 kg P per ha tatt med. Ledd 7, med slam i kombinasjon med uorganisk P-mineralgjødsel, ble tatt med for vurdering av mulige samspilleffekter.

13 12 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) I tillegg ble alle potter tilsatt 240 kg nitrogen (N) ha -1, 240 kg kalium (K) ha -1 og optimale mengder mikronæringsstoffer fra mineralgjødsel. Alle behandlinger ble utført med 3 gjentak. Slammet ble blandet inn i jorda før såing, blant annet for å hindre veksthemming. Rensing og slambehandling på anleggene var følgende: Anlegg Rensing Slambehandling Hias IKS (Stange) Grimstad kommune Sandefjord kommune TAU (Tønsberg) IVAR 1 (Randaberg) Mekanisk rensing med forsedimentering, dernest biologisk rensing med sedimentering før kjemisk etterfelling med Al 3 (SO 4 ) 3 som fellingsmiddel Mekanisk forsedimentering før biologisk P- og N-fjerning Mekanisk/kjemisk renseanlegg uten forsedimentering med aluminiumsbasert PAX21 som fellingsmiddel Mekanisk/kjemisk renseanlegg med FeCl 3 som fellingsmiddel Mekanisk/kjemisk primærfelling med FeCl 3 som koagulant/ fellingsmiddel Termisk hydrolyse (ca o i 20 min.) (Cambi-metoden) før anaerob stabilisering, avvanning i silbåndpresse Avvanning i sentrifuger før reaktorkompostering med flis og ettermodning i ranker utendørs Batchvis pasteurisering (65-70 o i 30 min.) med påfølgende anaerob stabilisering, avvanning i sentrifuge. Hygienisering ved tilsetning av ca 300 kg brent kalk pr. tonn ts slam (ORSAmetoden) Anaerob stabilisering, avvanning i sentrifuger før tørking og pelletering I tillegg har slammet IVAR 2 (kompakte biologiske prosesser (33%) + IVAR 1 (67%)) blitt karakterisert kjemisk og vurdert mot de andre slamtypene ut fra kjemiske laboratorietester, men det har ikke vært med i vekstforsøkene. En nærmere beskrivelse av forsøkene med rensing og slamproduksjon ved anlegget til IVAR er gitt i vedlegg 1. Ulike forhold ved produksjon og behandling av slam kan ha betydning for binding og frigjøring av fosfor i jord og slam. Som det framgår av oversikten over slamtypene som har vært med i undersøkelsene har ulike renseprosesser, inkludert sedimenteringsforhold, fellingsmetoder og midler for P-fjerning samt slambehandlingsmetoder vært representert. 2.2 Laboratorieforsøk Karakterisering av jord og slam ph i jord og i slam ble målt i suspensjoner av jord/slam og destillert vann (1: 2.5, volum/volum). Plantetilgjengelig P (P-AL) ble bestemt i henhold til Egner et al. (1960) hvor jord/slam ble ekstrahert med ammonium acetat lactat løsning (0.1 M ammoniumlactat og 0.4 M eddiksyre, ph 3.75) i forholdet jord/ slam : væske på 1:20 (vekt/volum). Totalt og uorganisk P ble bestemt i henhold til Møberg og Petersen (1982) og organisk P ble beregnet som differansen mel-

14 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 13 lom total P og uorganisk P. Vannløselig P ble målt etter ekstraksjon med destillert vann i forholdet jord/slam : væske på 1:20 (vekt/volum). Jordprøvene ble flokkulert med MgCl 2 før måling av P pga. høy turbiditet i prøvene. Fraksjonering av P bundet til Al, Fe, Ca samt okludert ble bestemt etter metoden til Chang og Jackson (1957), modifisert av Hartikainen (1979). P i alle ekstrakter ble målt spektrofotometrisk som ortho-fosfat etter Murphy og Riley (1962). Total C ble målt på tørre pulveriserte prøver med instrumentet LECO CHN Totalt innhold av magnesium (Mg), Ca, Al og Fe ble målt med AAS etter oppslutning med Aqua Regia ( kongevann = 300 ml HCl og 100 ml HNO 3 fortynnet til 1 l med destillert vann) Måling av kjemisk innhold i plantemateriale Totalinnholdet av P og Fe i plantematerialet ble målt med ICP etter tørrforaskning og oppslutning med Aqua Regia Adsorbsjons- og desorbsjonsforsøk jord - slam For å teste slammets effekt på binding og frigjøring av P ble adsorbsjons- og desorbsjonsforsøk utført på blandinger av jord og slam. 1.5 g jord ble tilsatt henholdsvis 12.5 og 37.5 mg slam. Dette tilsvarte slammengder på 20 og 60 t ha -1. For å få en mest mulig homogen blanding ble 15x mengden jord og slam blandet. Ut fra blandingen ble materiale tilsvarende 1.5 g jord overført til et 50 ml sentrifugerør av polypropylen og tilsatt 37.5 ml løsninger på basis av 0.01 M CaCl 2 og med konsentrasjonene 0, 500, 2500 og µg P/l i form av KH 2 PO µg P/l tilsvarte 30 kg P ha -1. Tilsatt mengde P ble justert for slammets innhold av vannløselig P slik at jord med og uten slamtilsetting kunne sammenlignes direkte. Etter tilsetting av 2 dråper toluen for å minimere effekt av biologisk aktivitet ble suspensjonen ristet 22 t, sentrifugert og sentrifugatet filtrert gjennom 0.45 µm filter før P ble målt etter Murphy og Riley (1962) ml destillert vann ble tilsatt jorda i sentrifugerøret, ristet 2 t, sentrifugert og dekantert over i et begerglass. Prosessen ble gjentatt to ganger slik at det til sammen var 3 desorbsjoner. Væska fra alle desorbsjonssekvensene ble blandet, filtrert og løst P målt i filtratet. Mengden desorbert P ble beregnet i % av mengden adsorbert P. 3 Resultater og diskusjon 3.1 Karakterisering av jord og slam For å sikre en observerbar virkning av tilført P som avløpslam, hadde begge

15 14 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) jordartene i vekstforsøket et relativt lavt naturlig innhold av lettløselig P (vannog AL-løselig) (Tabell 1). Leirjorda var generelt noe mer næringsrik enn morenejorda, hadde en noe høyere ph, et noe høyere innhold av plantetilgjengelig P (P-AL), og et høyere innhold av Al, Fe og Ca. Totalinnholdet av P i de ulike slamtypene varierte fra ca mg kg -1 (TAU) opp til mg kg -1 (Hias). Med utgangspunkt i bruk av 20 tonn tørrstoff avløpslam per ha, som er den største tillatte mengden slam som kan tilføres jord i agronomisk planteproduksjon over en 10-årsperiode, kan det bli tilført mellom 150 og 620 kg P per ha avhengig av hvilken av disse slamtypene som brukes. Vanlig agronomisk praksis i Norge i dag er å tilføre hele den tillatte mengden på 20 tonn som en engangstilførsel. Det betyr at det tilføres svært store mengder P som slam sammenlignet med det som vanligvis tilføres av P via lettløselig mineralgjødsel. For å sikre en bærekraftig planteproduksjon anbefales vanligvis mellom 15 og 30 kg P per ha og år i form av lettløselig P- gjødsel for gras- og kornproduksjon. Tabell 1. Slam- og jordkarakteristika. Hias Grimstad kommune Avløpslam Sandefjord kommune Jord TAU IVAR 1 IVAR 2 Morene Leire Total P (mg kg -1 ) Organisk P (mg kg -1 ) Vannløselige P (mg kg -1 ) P-AL (mg kg -1 ) P bundet til Fe (mg kg -1 ) P bundet til Al (mg kg -1 ) P bundet til Ca (mg kg -1 ) Total Fe (g kg -1 ) Total Al (g kg -1 ) Total Ca (g kg -1 ) Total Mg (g kg -1 ) PH Total C (%)

16 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 15 Bruk av fellingskjemikalier for å fjerne P fra det kommunale avløpsvannet fører til et økt metallinnhold i slamproduktet. Som et resultat av at Al-kjemikalier benyttes i fellingsprosessen ser en i tabell 1 at slammet fra Hias og Sandefjord kommune har store mengder P bundet til Al. I IVAR 1 -slammet hvor Fe-klorid er brukt som fellingskjemikalie, ser en at mye P foreligger bundet til Fe. Totalmengden av P er betydelig lavere i slam fra Grimstad og fra TAU. I det kalkbehandlede slammet fra TAU er en svært stor andel av det totale P bundet til Ca. Kalkbehandlingen gjenspeiler seg også tydelig ved at ph i dette slammet er høy sammenlignet med de andre slamtypene i undersøkelsen. I Grimstad kommune er det gjennomført en biologisk P-fjerning, uten bruk av fellingskjemikalier. Slam fra Grimstad har også en stor andel av P bundet til Al, men sammenlignet på vektnivå (20 tonn ts ha -1 ), som er det mest relevante i gjødslingssammenheng, er mengdene Al-bundet P lavere. Dette slammet har dessuten et høyt organisk innhold sammenlignet med de andre slamtypene, samt et generelt lavere metallinnhold. Innholdet av de lettløselige P-fraksjonene (vann- og AL-løselig P) var også høyest i dette slammet, noe som er en indikasjon på at dette slammet har den største mengden plantetilgjengelig P. Det er også interessant å sammenligne slamtypene IVAR 1 og IVAR 2. I IVAR 2 er det blandet inn 33% slam som er biologisk felt. Vi ser at det har gitt en betydelig økning i organisk P og P-AL. Den biologiske prosesseringen ser altså ut til å kunne gjøre P i IVAR-slammet mer plantetilgjengelig. 3.2 Slammets virkning på ph i jorda Som vist i figur 1 påvirket all slamtilførsel ph i jorda. Som en følge av slammets høye ph gav det kalkbehandlede slammet fra TAU en økning i jordas ph. Tilførsel av de Al- og Fe-rike slamtypene fra Hias, Sandefjord kommune og IVAR 1 førte til en ph-reduksjon i leirjorda, selv om ph i disse slamtypene lå noe høyere eller tilnærmet likt jordas initielle ph. Denne ph-reduksjonen er sannsynligvis en effekt av Fe-og Al-hydroksiddannelse, en prosess som forbruker OH - - ioner og dermed fører til redusert ph. Tilsvarende divergerende ph-effekter refereres også i studier fra andre land, for eksempel av Kirkham (1982) og Joikinen (1990b). Denne trenden var også tydelig i et norsk feltforsøk rapportert av Ugland et al. (1998) hvor Fe/Al-felt slam ble sammenlignet med et kalkbehandlet. Ved bruk av slam i agronomisk planteproduksjon må en ta hensyn til denne ph-effekten. Jordas ph påvirker tilgjengeligheten av de fleste essensielle plantenæringsstoffene. Slamtilførselen kan da indirekte påvirke plantetilgjengeligheten både av jordas egen næringskapital, samt til det som tilføres som gjødsel.

17 16 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) Figur 1. ph i morene- og leirjord målt ved avslutningen av vekstforsøket som en funksjon av tilført mengde P (som uorganisk mineralgjødsel og som ulike typer avløpslam i 3 mengder/ledd).

18 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) P-AL og vannløselig P i jorda ved ulike høstetidspunkt i vekstforsøket Jordprøver for analyse av P-AL og vannløselig P ble tatt ut 3 ganger i løpet av forsøksperioden: Etter 3 høstinger, etter hvileperioden og ved avsluttet forsøk etter totalt 5 høstinger av raigras. Resultatene for P-AL i morenejord og leirjord er vist i henholdsvis figur 2 og 3. Figur 2. P-AL ved ulike tidspunkt for prøvetaking i morenejord tilført ulike mengder slam. 1 = Etter 3 høstinger, 2 = Etter hvileperioden, 3 = Ved avsluttet forsøk. P-AL ved høstetidspunkt 3 ved tilsetting av uorganisk P (uten slam) er vist med stiplede horisontale linjer.

19 18 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) Figur 3. P-AL ved ulike tidspunkt for prøvetaking i leirjord tilført ulike mengder slam. 1= Etter 3 høstinger, 2 = Etter hvileperioden, 3 = Ved avsluttet forsøk. P-AL ved høstetidspunkt 3 ved tilsetting av uorganisk P (uten slam) er vist med stiplede horisontale linjer. Slam som tilføres jord er vanskelig å fordele homogent i jordmassen. For planterøttene som forgreiner seg utover i jorda vil imidlertid dette ha relativt liten betydning for opptaket av P. Dette viser seg også i liten variasjon mellom gjentak på innholdet av P i plantematerialet. For jordprøvene var det større variasjon mellom gjentak, både for P-AL og vannløselig P, noe som gjenspeiler liten homogenitet i jorda. Sammenlignet med tilførselen av uorganisk P er tilførs-

20 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 19 lene av P i slam meget høye. Både for morenejorda og leirjorda er den relative økningen i P-AL ved tilførsel av slam liten sammenlignet med økningen etter ytterligere tilførsel av uorganisk P. En beregning av utnyttelsesgrad blir beskrevet nærmere i kapittel 3 e. For å etterligne vekst over 2 sesonger ble det innlagt en hvileperiode i vekstforsøket etter 3. høsting. For å se om bindingen av P endret seg når det ikke var biologisk aktiv vekst i jorda ble det tatt ut jordprøver før og etter hvileperioden. Ingen av jordtypene viste signifikante endringer i P-AL over hvileperioden for noen av slamtypene, dvs. at det verken ble mobilisert mer plantetilgjengelig P gjennom perioden eller at tilført P inngikk i mer tungløselige former. Det er ikke signifikante forskjeller i P-AL mellom 3. høsting og avslutning av vekstforsøket uansett slamtyper og gjødslingsnivåer. Slamtypene inneholder ulike mengder P på vektbasis med Hias som det P- rikeste (619 kg P/20 t ts slam) og TAU som det P-fattigste (150 kg P/20 t ts slam). Dette gjør det vanskelig visuelt å sammenligne effekter i figurene 2 og 3 hvor slammet er tilført på vektbasis. Ved tilførsel av 60 kg P ha -1 som slam kan imidlertid slamtypene sammenlignes innbyrdes og opp mot tilført uorganisk P-gjødsel. For begge jordtypene har slammet fra Grimstad kommune best effekt sammenlignet med handelsgjødsel, mens de andre slamtypene viser liten effekt på innholdet av plantetilgjengelig P uttrykt i P-AL. Slammets innvirkning på vannløselig P i jorda er vist i figurene 4 og 5. Økt mengde P tilført i handelsgjødsel har ført til økt innhold av vannløselig P i begge jordartene, men i morenejorda er effektene små. I figur 4 er derfor gjennomsnittet over alle handelsgjødselmengder trukket opp som en linje.

21 20 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) Figur 4. Vannløselig P ved ulike tidspunkt for prøvetaking i morenejord tilført ulike mengder slam. 1= Etter 3 høstinger, 2 = Etter hvileperioden, 3 = Ved avsluttet forsøk. Vannløselig P ved høstetidspunkt 3 ved tilsetting av uorganisk P (uten slam) er vist med stiplede horisontale linjer. Hvileperioden har ikke påvirket innholdet av vannløselig P i jorda signifikant uansett jordtype. På morenejorda har alle slamtypene gitt høyere verdier for vannløselig P ved 20 t tilførsel enn ved tilførsel av 60 kg P som slam. Ved kombinasjonen 20 t slam + 60 kg uorganisk P har imidlertid innholdet av vannløselig P sunket til et lavere nivå enn for 20 t slam alene. Målingene er gjort på jord etter at plantene har tatt opp løst P over 5 avlinger, og dette resultatet kan tyde på at når slam tilføres i kombinasjon med mineralsk P-gjødsel øker plantenes utnyttelse av P fra slam (Se Kap. 3.d).

22 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) 21 Figur 5. Vannløselig P ved ulike tidspunkt for prøvetaking i leirjord tilført ulike mengder slam. 1 = Etter 3 høstinger, 2 = Etter hvileperioden, 3 = Ved avsluttet forsøk. Vannløselig P ved høstetidspunkt 3 ved tilsetting av uorganisk P (uten slam) er vist med stiplede horisontale linjer. Ved avslutning av forsøket på leirjorda har alle slamtypene hatt lavest innhold av vannløselig P i leddet med tilførsel av 20 t slam ha -1. Innholdet har vært høyere både ved tilførsel av 60 kg P i slam, selv om dette er en mindre slammengde og ved tilsetting av P i handelsgjødsel i kombinasjon med 20 t slam. Dette er motsatt effekt av det som ble funnet i morenejorda og må mest sannsynlig være en jordartseffekt. Leirjorda har ved oppstart av forsøket både høyere innhold av vannløselig P og P-AL, og gav ingen signifikant avlingsrespons

23 22 T. Krogstad et al. / Grønn kunnskap 8 (7) på økt P-gjødsling i motsetning til morenejorda. Det må derfor antas at leirjorda har større evne til å forsyne plantene med P fra egne reserver og at en kombinasjon av slam og uorganisk gjødsel dermed kan øke innholdet av vannløselig P slik disse resultatene viser. Det ble observert signifikant lavere innhold av vannløselig P i slam fra Sandefjord kommune, TAU og IVAR 1 ved tilsetning av 20 t slam sammenlignet med tilsetning av 60 kg slam-p, selv om sistnevnte mengde gir mindre P. Dette kan skyldes en effekt tilsvarende den som tidligere er påvist i felt hvor det ble konkludert med at overskudd av Fe og Al i slammet reduserte innholdet av vannløselig P i jorda (Ugland et al., 1998). Den negative effekten på vannløselig P ved bruk av slam med høyt innhold av Fe og Al (Hias, Sandefjord kommune, IVAR 1) vises bedre når vannløselig P i jorda tegnes som en funksjon av tilført total P i slammet (figur 6). Som det framgår av figurene har kalkbehandlet slam (TAU ) og kompostert slam (Grimstad kommune) effekter på vannløselig P som er sammenlignbare med handelsgjødsel. Nærmere undersøkelser må til for å finne effekt av jordart på binding og frigjøring av P. Videre er det ikke klarlagt ved hvilket P-AL nivå jorda går over fra å ha en netto binding av tilført P til en netto frigjøring fra egne P-reserver til plantenæring. 3.4 Slammets virkning på planteopptak og adsorbsjon av P i jorda Jorda brukt i forsøket representerer vanlige jordtyper for dyrka mark i Norge. Som vist i figur 7 har jorda stor naturlig evne til å binde tilført løst P. Morenejorda har større maksimal bindingsevne enn leirjorda, men begge jordtypene har et bindingspotensiale til å øke sitt totale P-innhold 2-3 ganger. Tilført P i gjødsel og slam vil derfor kunne bindes sterkt i jorda, noe som er typisk for norsk mineraljord.

Hvordan kan slam bli en bedre kilde for fosfor i matproduksjonen?

Hvordan kan slam bli en bedre kilde for fosfor i matproduksjonen? Hvordan kan slam bli en bedre kilde for fosfor i matproduksjonen? Tore Krogstad er professor i jordkjemi ved Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB Ås. Av Tore Krogstad Innlegg på fagtreff i Norsk

Detaljer

Avløpsslam i jordbruket risiko for fosfortap

Avløpsslam i jordbruket risiko for fosfortap Avløpsslam i jordbruket risiko for fosfortap Av Anne Falk Øgaard Anne Falk Øgaard er forsker ved Bioforsk Jord og Miljø. Innlegg på fagtreff i Norsk vannforening 13. februar 2012. Sammendrag Tilførsel

Detaljer

VEDLEGG 7. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Forsøk med ulike typer slam i jordblandinger med bark

VEDLEGG 7. Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Forsøk med ulike typer slam i jordblandinger med bark VEDLEGG 7 Delrapport: Næringsforsyning i jordblandinger med slam og bark Hans Martin Hanslin 1, Per Anker Pedersen 2 og Arne Sæbø 1, 1 Planteforsk Særheim forskingssenter, 4353 KLEPP ST. 2 Universitet

Detaljer

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kort innføring i fosforets jordkjemi. Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kort innføring i fosforets jordkjemi Professor Tore Krogstad, Institutt for miljøvitenskap, NMBU Mikro Makro Næringsstoffer nødvendig for plantevekst Plantene tar opp viktige næringsstoffer hovedsakelig

Detaljer

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR

MOVAR IKS Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR Presentasjon av forsøk ved Kambo RA FREVAR, 3F Chimica og MOVAR av: Johnny Sundby Sektorsjef VA MOVAR IKS Innhold: - Bakgrunn - Mål - Gjennomføring - Resultater - (foreløpig) Konklusjon - Videre arbeid

Detaljer

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010

Jordprøvetaking, ph. Professor Tore Krogstad, UMB. Innlegg på Gartnerdagene på Gjennestad 28. oktober 2010 Jordprøvetaking, ph og kalking Professor Tore Krogstad, Inst. for plante- og miljøvitenskap, UMB Innlegg på Gartnerdagene på gg p g p Gjennestad 28. oktober 2010 Temaer som tas opp Uttak av jordprøver.

Detaljer

Plantetilgjengelig fosfor i slam. Anne Falk Øgaard

Plantetilgjengelig fosfor i slam. Anne Falk Øgaard Plantetilgjengelig fosfor i slam Anne Falk Øgaard Plantetilgjengelighet av fosfor i slam et spørsmål med mange ulike svar «Fosfor i slam felt med Al- og/eller Fe-kjemikalier har lav gjødslingsverdi» (Krogstad

Detaljer

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU

Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk. Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU Kvalitet og krav på vekstjord fra et jordkjemisk perspektiv Professor Tore Krogstad Institutt for miljøvitenskap, NMBU FAGUS Vinterkonferanse 12. februar 2015 En måte å vurdere hva som er god dyrkingsjord:

Detaljer

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam

Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam Skal vi heller lage gjødselprodukter enn jordblandinger av slam v/ Oddvar Tornes, IVAR IKS Erik Norgaard, HØST Verdien i avfall Fagtreff Norsk Vannforening. Fosforgjenvinning fra avløpsvann. Miljødirektoratet

Detaljer

Avløpsslam til jordbruksarealer resirkulering av fosfor og mattrygghet

Avløpsslam til jordbruksarealer resirkulering av fosfor og mattrygghet Avløpsslam til jordbruksarealer resirkulering av fosfor og mattrygghet Anne Falk Øgaard Erik Joner Bioforsk Jord og miljø Tre perspektiver Avløpsslam som fosforressurs: 18 tonn P/år samles i avløpsslam

Detaljer

Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn?

Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn? Hvordan sikre både miljø- og ressurshensyn? Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Erstatte? Økt fosfortap? 1 Slam i jordbruket Slam brukes først og fremst som jordforbedringsmiddel i korndistriktene

Detaljer

Fosforutvasking fra organisk jord

Fosforutvasking fra organisk jord Fosforutvasking fra organisk jord Effects of peat soils on water quality in agricultural areas Av Marianne Bechmann a, Tore Krogstad b, Hilmar Sævarsson ab, a NIBIO Miljø og Naturressurser, b Norges Miljø-

Detaljer

Utvasking av fosfor fra organisk jord

Utvasking av fosfor fra organisk jord Utvasking av fosfor fra organisk jord Effects of peat soils on water quality in agricultural areas Av Marianne Bechmann a, Tore Krogstad b, Hilmar Sævarsson ab, Rikard Pedersen a og Geir Paulsen c a Bioforsk

Detaljer

Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars 2010 Kva skal vi gjere med fosfor i avløpsslam?

Nasjonal Vannmiljøkonferanse mars 2010 Kva skal vi gjere med fosfor i avløpsslam? Nasjonal Vannmiljøkonferanse 10-11. mars 2010 Kva skal vi gjere med fosfor i avløpsslam? ved Siv.agr/ Ass.dir. Arne Haarr VEAS Vestfjorden Avløpsselskap RENERE OSLOFJORD Fosfor P - er ein begrensa global

Detaljer

Plantetilgjengelighet av fosfor i ulike slamtyper. Anne Falk Øgaard Emilio Alvarenga

Plantetilgjengelighet av fosfor i ulike slamtyper. Anne Falk Øgaard Emilio Alvarenga Plantetilgjengelighet av fosfor i ulike slamtyper Anne Falk Øgaard Emilio Alvarenga Plantetilgjengelighet av fosfor i slam et spørsmål med mange ulike svar «Fosfor i slam felt med Al- og/eller Fe-kjemikalier

Detaljer

Gjødslingssplanlegging med avløpsslam i Skifteplan

Gjødslingssplanlegging med avløpsslam i Skifteplan Gjødslingssplanlegging med avløpsslam i Skifteplan 1. Under «Vedlikehold- tabeller- husdyrgjødsel» opprett ny gjødseltype, i dette eksempelet brukes «Bekkelagsslam» 2. Legg inn verdiene fra varedeklarasjonen

Detaljer

Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam

Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 34 213 Plantetilgjengelig fosfor i avløpsslam Testing av analysemetodikk for tilgjengelig fosfor Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor/Head office

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av

KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» KALKET SLAM SOM JORDFORBEDRINGSMIDDEL

Detaljer

GEOGRAFISK FORDELING AV FOSFOR I SLAM I NORGE OG POTENSIALET TIL Å ERSTATTE MINERALFOSFOR

GEOGRAFISK FORDELING AV FOSFOR I SLAM I NORGE OG POTENSIALET TIL Å ERSTATTE MINERALFOSFOR GEOGRAFISK FORDELING AV FOSFOR I SLAM I NORGE OG POTENSIALET TIL Å ERSTATTE MINERALFOSFOR Ås, 25.november Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen i jord = P inn - P ut Gjennomsnitt

Detaljer

Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen

Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen Fosfornivåer i jord og sedimenter samt estimert P-transport til Årungen Tore Krogstad Institutt for plante og miljøvitenskap, UMB PURA arbeidsseminar 5. nov 08 NFR-prosjekt for perioden 1. jan. 2006 31.

Detaljer

Er det behov for ekstra svoveltilførsel når det benyttes husdyrgjødsel?

Er det behov for ekstra svoveltilførsel når det benyttes husdyrgjødsel? Er det behov for ekstra svoveltilførsel når det benyttes husdyrgjødsel? Fagmøte om husdyrgjødsel 1.des. 2010 John Ingar Øverland, Vestfold Forsøksring Referanser Store deler av det som omhandler svoveltilgjengelighet

Detaljer

Forsøksmetodikk og statistiske begreper

Forsøksmetodikk og statistiske begreper Vedlegg 418 Vedlegg / Grønn kunnskap 9 (1) Forsøksmetodikk og statistiske begreper Dette vedlegget gir en kort oversikt over statistiske begreper som er brukt for å forklare resultatene i forsøk. Noen

Detaljer

Utprøving av flytende biogjødsel fra Ecopro i 2012

Utprøving av flytende biogjødsel fra Ecopro i 2012 Matavfall som gjødselkilde til korn Utprøving av flytende biogjødsel fra Ecopro i 2012 Jon Olav Forbord og Jørn Brønstad, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag Resirkulering av organisk avfall fra storsamfunnet

Detaljer

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet

Vann, ph, jord og jordanalyser. Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Vann, ph, jord og jordanalyser Norsk Landbruksrådgivning Viken v/ Torgeir Tajet Hva er vann? Vann = 2 hydrogenatomer + 1 oksygenatom = H2O Spesielt med vann Andre molekyler som er like lette (enkle) som

Detaljer

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing

Avløp. i spredt bebyggelse FAKTA. Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg. om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Minirenseanlegg og store avløpsrenseanlegg FAKTA om avløpsrensing Avløp i spredt bebyggelse Avløp i spredt bebyggelse utgjør en betydelig forurensningskilde Mange private drikkevannskilder

Detaljer

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004

Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 288 M. Bakkegard og U. Abrahamsen / Grønn kunnskap 9 (2) Kontaktgjødsling forsøk i 2003 og 2004 Mikkel Bakkegard, Unni Abrahamsen / mikkel.bakkegard@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

ERFARINGER MED TØRKING OG PELLETERING AV SLAM

ERFARINGER MED TØRKING OG PELLETERING AV SLAM ERFARINGER MED TØRKING OG PELLETERING AV SLAM Oddvar Tornes, Fagansvarlig slam og gassbehandling E-mail: oddvar.tornes@ivar.no, Tel. + 47 51 90 85 79 Fagtreff Vannforeningen, Klif 13 Februar 2012 Sentralrenseanlegg

Detaljer

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 16-17. mars 2011 Fosforfjerning frå avløpsvatn - kva gjer vi med fosforet? ved Arne Haarr VEAS

Nasjonal Vannmiljøkonferanse 16-17. mars 2011 Fosforfjerning frå avløpsvatn - kva gjer vi med fosforet? ved Arne Haarr VEAS Nasjonal Vannmiljøkonferanse 16-17. mars 2011 Fosforfjerning frå avløpsvatn - kva gjer vi med fosforet? ved Arne Haarr VEAS Vestfjorden Avløpsselskap RENERE OSLOFJORD 2009: 78% av norsk avløpsslam (116.300

Detaljer

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son 24.05.2017 Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen

Detaljer

Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam

Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam Sentralrenseanlegg Nord Jæren: Avløpsrensing, mottak av avfall, biogassproduksjon og bruk av gass og slam Oddvar Tornes IVAR IKS Fagansvarlig slambehandling Avfall Norge seminar om biologisk behandling

Detaljer

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl.

O. Røyseth m.fl. D. Barton G. Orderud m.fl. H. Gunnarsdottir. T. Andersen, R. Vogt m.fl. Flere gode grunner til at vi ikke ser den forventede forbedring av vannkvaliteten NFR, Miljø215 -Tvers Prosjekt 29 213 Rolf D. Vogt Universitetet i Oslo T. Andersen, R. Vogt m.fl. O. Røyseth m.fl. D. Barton

Detaljer

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av

Ionekromatografi. Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Bestemmelse av hovedioner i Naturlig vann ved bruk av Ionekromatografi Rolf D. Vogt & Hege Orefellen Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo Bakgrunn Miljøkjemigruppen Effektene av langtransporterte luftforurensninger

Detaljer

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima

Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko for eutrofiering - innvirkning av klima Kritiske nivåer av P i jord og sedimenter relatert til risiko - innvirkning av klima Gunnhild Riise og Aleksandra Trnic Romarheim Institutt for plante- og miljøvitenskap 2111 2005 Kritiske nivåer av P

Detaljer

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt

Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt Fosfor - en utfordring i fiskeoppdrett Et TVERR-forsk prosjekt John Mosbye, Odd Ivar Lekang, Olav Fjeld Kraugerud, Tore Krogstad FOSFOR (P) - UTFORDRING Er en begrenset ressurs, og er i lett tilgjengelig

Detaljer

Fremtiden for fjerning av fosfor med kjemiskfelling. Harsha Ratnaweera Professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB

Fremtiden for fjerning av fosfor med kjemiskfelling. Harsha Ratnaweera Professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB Fremtiden for fjerning av fosfor med kjemiskfelling Harsha Ratnaweera Professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB Norge- verdensmester av fellingsprosesser i avløpsrensing 65% avløp renses

Detaljer

Optimal utnytting av husdyrgjødsel

Optimal utnytting av husdyrgjødsel Optimal utnytting av husdyrgjødsel Vik 20.11.2013 Marit Henjum Halsnes rådgivar jordbruk Kva er husdyrgjødsel? Plantenæring på lik linje med mineralgjødsel Fosfor (P) og kalium (K) kan jamnstillast med

Detaljer

Muligheter og barrierer for biogjødsel fra renseanlegg

Muligheter og barrierer for biogjødsel fra renseanlegg Muligheter og barrierer for biogjødsel fra renseanlegg v/ fagansvarlig Oddvar Tornes Nasjonalt kontaktforum biogass. Miljødirektoratet, Helsfyr 30.05.16 1 Verdikjeden Renseanlegg Biogass Utråtning Biogjødsel

Detaljer

VURDERING AV RISIKO FOR UTVASKING AV NÆRINGSSTOFFER FRA SLAMLAGER. (Produktlager Agronova)

VURDERING AV RISIKO FOR UTVASKING AV NÆRINGSSTOFFER FRA SLAMLAGER. (Produktlager Agronova) VURDERING AV RISIKO FOR UTVASKING AV NÆRINGSSTOFFER FRA SLAMLAGER (Produktlager Agronova) 2 Bakgrunn Det er i henhold til etterbehandlingsmanual lagt opptil at Agronova AS skal produsere fire forskjellige

Detaljer

Oppkonsentrert biorest som gjødsel til korn

Oppkonsentrert biorest som gjødsel til korn Haraldsen, T.K. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 167 Oppkonsentrert biorest som gjødsel til korn Trond Knapp Haraldsen 1, Eva Brod 1 & Jan Stabbetorp 2 1 Bioforsk Jord og miljø Ås, 2 Romerike Landbruksrådgiving

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2011 / Bioforsk FOKUS 6 (1) 157 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 158 Havstad, L. T. et al. / Bioforsk FOKUS 6 (1) Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Detaljer

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING

GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING GJØDSELEFFEKTER AV BIOREST I (ØKOLOGISK) KORNDYRKING Korn 2016 18. februar 2016 Annbjørg Øverli Kristoffersen, Avdeling for Korn og Frøvekster, Apelsvoll BIOREST, BIOGJØDSEL, RÅTNEREST Energien i matavfall

Detaljer

Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler

Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler Sluttrapport for BEDRIFTSPROSJEKT VRI-B Vannrenseteknologi 2012/956 Økning av fosfortilgjengelighet fra kjemisk slam ved kombinert bruk av organiske og uorganiske fellingsmidler Forord Fosfor er et av

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Gjødsling Gaute Myren 1

Gjødsling Gaute Myren 1 Gjødsling For å kunne lage gjødselplan er ein avhengig av jordprøver, informasjon av veksten og bedømming av tilstanden til tre/planter. Jordprøven bør ikkje være eldre enn 5 år. Det er best å lage jordprøve

Detaljer

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder

NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad FLATANGER SETTEFISK AS. Teknisk leder NATURFAG FRA FOR TIL GJØDSEL? Arne Skorstad Teknisk leder FLATANGER SETTEFISK AS Produksjon: 7,5 mill. smolt 900 tonn Ansatte: 14 stk. Omsetning: Vannforbruk: Strømforbruk: 90 mill. 34 mill. m3 7 mill.

Detaljer

RAPPORT L.NR Jartestforsøk med kjemisk felling av sigevann fra Ødegård avfallsdeponi

RAPPORT L.NR Jartestforsøk med kjemisk felling av sigevann fra Ødegård avfallsdeponi RAPPORT L.NR.576-29 Jartestforsøk med kjemisk felling av sigevann fra Ødegård avfallsdeponi Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Avløpsslam i Norge en suksesshistorie?

Avløpsslam i Norge en suksesshistorie? Avløpsslam i Norge en suksesshistorie? Hvordan har vi oppnådd at problemet avløpsslam har blitt en ressurs? Line Diana Blytt Aquateam Norsk Vannforenings Juleseminar 2009 Bristol Hotell Oslo 10.desember

Detaljer

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken

Hamar 20/ Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Gjødsling Hamar 20/11 2008 Tor Lunnan, Bioforsk Aust Løken Høgare gjødselpris Fullgjødsel relativt dyrare P og K dyrare større verdi i husdyrgjødsel større verdi av kløver NS-gjødsel kjem inn NK-gjødsel

Detaljer

Rapport: Spire og veksthemming av kompost i jordblandinger til gras.

Rapport: Spire og veksthemming av kompost i jordblandinger til gras. Rapport: Spire og veksthemming av kompost i jordblandinger til gras. Av Åsmund Asdal, Planteforsk Landvik, 4886 Grimstad Hovedprosjekt: Slam og kompost i grøntanlegg Delprosjekt: Forsøk med spire-/veksthemming

Detaljer

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge

Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge 282 A. K. Bergjord / Grønn kunnskap 9 (2) Bruk av N-tester til vurdering av behov for delgjødsling i bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter

Detaljer

kalket slam som jordforbedringsmiddel

kalket slam som jordforbedringsmiddel kalket slam som jordforbedringsmiddel «Bruk av slam som gjødsel er en like naturlig måte å sende næringsstoffene tilbake til kretsløpet som bruk av husdyrgjødsel» Kalket slam som jordforbedringsmiddel

Detaljer

Gjødselfabrikken på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren

Gjødselfabrikken på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Gjødselfabrikken på IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren Oddvar Tornes Fagansvarlig slam- og gassbehandling Fagtreff Norsk Vann Comfort Hotel Runway Gardermoen, 22.10.2014 Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ)

Detaljer

Bioforsk. Report. i grøfteavrenning i

Bioforsk. Report. i grøfteavrenning i Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 62 2011 Fosfor og nitrogen i grøfteavrenning i Figgjoelvas nedbørfelt Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls vei

Detaljer

Hva skjer på slamfronten?

Hva skjer på slamfronten? Driftsassistansesamling Hamar 22-23 januar 2014 Hva skjer på slamfronten? 1 v/arne Haarr, Norsk Vann Stikkord 2 Revisjon av gjødselvareforskriften Pågående slamprosjekt - Matfondprosjektet - Bioforsk Bransjenorm

Detaljer

Mulige tiltak mot avrenning fra jordbruket i Rogaland

Mulige tiltak mot avrenning fra jordbruket i Rogaland Workshop om fremtidens jordbruk i Rogaland, sett i lys av klimaendringer og andre påvirkninger med vurdering av mulig innvirkning på vannkvaliteten. Bioforsk vest, Særheim, Tirsdag 11. november Mulige

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler

Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Mobile renseløsninger vaskevann fra veitunneler Eilen Arctander Vik, PhD Presentation på NORWAT: Veg og vannforurensning Teknologidagene 22-24. September 2015 Clarion Hotel & Congress, Trondheim Presentasjonens

Detaljer

Fosfor i avløpsslam fraksjonering og plantetilgjengelighet

Fosfor i avløpsslam fraksjonering og plantetilgjengelighet Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 62 2010 Fosfor i avløpsslam fraksjonering og plantetilgjengelighet Anne Bøen Bioforsk Jord og Miljø www.bioforsk.no Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm 4 Bøen, A. Bioforsk Rapport

Detaljer

Steinmel i et agroøkologisk perspektiv. Marina Azzaroli Bleken, UMB Sissel Hansen: Bioforsk Økologisk,

Steinmel i et agroøkologisk perspektiv. Marina Azzaroli Bleken, UMB Sissel Hansen: Bioforsk Økologisk, Steinmel i et agroøkologisk perspektiv Marina Azzaroli Bleken, UMB Sissel Hansen: Bioforsk Økologisk, Introduksjon Salg av kunstgjødsel Planteernæring og jorda Steinmel som gjødsel Forsøksresultater Muligheter

Detaljer

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no

ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no ORGANISK AVFALL Bondens gull? Torleiv Næss Ugland www.grønnvekst.no - www.verdieniavfall.no Hvorfor er organisk materiale i jord så viktig? Organisk materiale er en kilde til mat for jordbunnsfaunaen og

Detaljer

Biogass i landbruket

Biogass i landbruket Biogass i landbruket Roald Sørheim Bioforsk Jord og miljø April 2012, Avslutningskonferanse Natur og Næring 1 St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen Primærnæringene

Detaljer

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling:

Det er dette laboratorieklassen på Sandefjord videregående skole prøver å finne ut av i dette prosjektet. Problemstilling: Rovebekken Prosjekt utført av VK1 laboratoriefag ved Sandefjord videregående skole Deltakere: Hero Taha Ahmed, Stian Engan, Åse Ewelina Rissmann Faglig veileder: Tore Nysæther Dato: 15/04-05 Versjon: 2

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

Respons på fosfor til eng på fosforfattig jord

Respons på fosfor til eng på fosforfattig jord 467 Respons på fosfor til eng på fosforfattig jord Lars Nesheim 1), Gustav Fystro 2), Olav Harbo 3) / lars.nesheim@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter, 2) Planteforsk Løken forskingsstasjon,

Detaljer

TØRKEANLEGG FOR SLAM, IVAR IKS VALIDERT HYGIENISERINGSMETODE MED MULIGHETER FOR GJØDSELPRODUKSJON

TØRKEANLEGG FOR SLAM, IVAR IKS VALIDERT HYGIENISERINGSMETODE MED MULIGHETER FOR GJØDSELPRODUKSJON TØRKEANLEGG FOR SLAM, IVAR IKS VALIDERT HYGIENISERINGSMETODE MED MULIGHETER FOR GJØDSELPRODUKSJON Oddvar Tornes, Fagansvarlig slam og gassbehandling E-mail: oddvar.tornes@ivar.no, Tel. + 47 51 90 85 79

Detaljer

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Rapport etter forsøksfelter i Skas-Heigre vassdraget 2010 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland 1 Innledning Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har gjennomført forsøk med ulike fosforgjødslinger på jord med

Detaljer

Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam

Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam NIBIO RAPPORT VOL. 3 NR. 116 2017 Anne Falk Øgaard Divisjon for miljø og naturressurser/jordressurser og arealbruk TITTEL/TITLE Tilgjengelig fosfor i kalkfelt

Detaljer

På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord

På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord På søken etter en konseptuell modell for Al-utlekking fra ulike typer sur jord Rolf D. Vogt & Thorjørn Larssen Gruppen for Miljøkjemi Seksjon for Analytisk, kjerne- og miljøkjemi Kjemisk Institutt Universitetet

Detaljer

Metoder for slamhåndtering

Metoder for slamhåndtering Metoder for slamhåndtering Bjarne Paulsrud, Aquateam COWI VA-Konferansen 2016 18-19 oktober Innhold Mulighetene for slamdisponering bestemmer valg av slambehandlingsmetoder Slamdisponering på Vestlandet

Detaljer

Potteforsøk - flisblandet husdyrgjødsel 2007

Potteforsøk - flisblandet husdyrgjødsel 2007 Prosjekt. Flisunderlag til husdyr (1610097) Prosjektleder: Odd Arild Finnes Potteforsøk - flisblandet husdyrgjødsel 2007 Rapport av Gunnlaug Røthe Bioforsk Nord Holt September 2007 Bilde 1. Flisblandet

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Gjødsling. Korn. Foto: Unni Abrahamsen

Jord- og Plantekultur 2013 / Bioforsk FOKUS 8 (1) Gjødsling. Korn. Foto: Unni Abrahamsen Jord- og Plantekultur 13 / Bioforsk FOKUS 8 (1) 137 Gjødsling Foto: Unni Abrahamsen 138 Kristoffersen, A.Ø. / Bioforsk FOKUS 8 (1) Fosforgjødsling til vårkorn i forhold til P-AL-nivå i jorda Annbjørg Øverli

Detaljer

Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt

Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 9 Kartlegging av fosfor og nitrogen i grøftevann i Figgjoelvas nedbørfelt Anne Falk Øgaard Bioforsk Jord og miljø Hovedkontor/Head office Frederik A. Dahls

Detaljer

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan

Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan Grovfôranalyser, mineraler som korrigeringer til gjødslingsplan «Avlingskampen», fagsamling Hærøya, 8.-9. januar 2015. Bjørn Tor Svoldal, Yara Norge AS Supplerende mineralgjødseltyper til husdyrgjødsel

Detaljer

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge

N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge 114 N-tester og delt N-gjødsling til bygg i Midt-Norge Anne Kari Bergjord / anne.kari.bergjord@planteforsk.no Planteforsk Kvithamar forskingssenter Sammendrag Delt gjødsling i bygg ved begynnende stråstrekking

Detaljer

Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete

Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete B. Hoel og A. K. Uhlen / Grønn kunnskap 9 (2) 319 Effekt av svovel på avling og kvalitet i hvete Bernt Hoel 1), Anne Kjersti Uhlen 2) / bernt.hoel@planteforsk.no 1) Planteforsk Apelsvoll forskingssenter,

Detaljer

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg»

Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Sentrale renseanlegg nye utslippstillatelser «Optimalisering av Bekkelagets renseanlegg» Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Helge Eliassen Sjefingeniør, Avdeling drift og vedlikehold stab 26.Mai 2016

Detaljer

Fosforindeks En risiko-indeks for fosfortap fra jordbruksarealer

Fosforindeks En risiko-indeks for fosfortap fra jordbruksarealer Fosforindeks En risiko-indeks for fosfortap fra jordbruksarealer Marianne Bechmann 1, Tore Krogstad 2 og Anne Falk Øgaard 1 1 Bioforsk Jord og miljø, 2 Institutt for plante- og miljøvitenskap Innledning

Detaljer

Work on climate change with UMB Nitrogen group at IPM ( http://www.umb.no/nitrogengroup/ )

Work on climate change with UMB Nitrogen group at IPM ( http://www.umb.no/nitrogengroup/ ) BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER INNEN JORD BIOGEOKJEMI PLANTEERNÆRING Langt de fleste oppgavene er i utgangspunktet beskrevet til å passe som en 30 eller 60 studiepoengs masteroppgave. De fleste av disse temaene

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer

Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer Miljøgåten er løst! Tiltakseffekter reduseres av miljøendringer Rolf D. Vogt NFR, Miljø2015 -Tvers Prosjekt (190028/S30) 2009 2013 O. Røyseth, A. Engebretsen, C. W. Mohr, T. Andersen, K. Tominaga, P.J.

Detaljer

Flerårig forsøk med fosfor- og kaliumgjødsling til vårkorn

Flerårig forsøk med fosfor- og kaliumgjødsling til vårkorn 116 B. Hoel et al. / Grønn kunnskap 9 (1) Flerårig forsøk med fosfor- og kaliumgjødsling til vårkorn Bernt Hoel, Annbjørg Øverli Kristoffersen, Mikkel Bakkegard & Hans Tandsæther / bernt.hoel@planteforsk.no

Detaljer

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik:

Dagens frister for bruk av husdyrgjødsel er slik: Konsekvensanalyse - Lokal forskrift om avgrensing av spredeperiode for hysdygjødsel og annen organisk gjødsel Hensikt: Den lokale forskriften har til formål å redusere avrenning/utlekking av næringsstoffer,

Detaljer

Hvor stort er et realistisk potensial for gjenvinning av fosfor? Arne Grønlund, Ola Hanserud og Eva Brod Bioforsk Divisjon Miljø

Hvor stort er et realistisk potensial for gjenvinning av fosfor? Arne Grønlund, Ola Hanserud og Eva Brod Bioforsk Divisjon Miljø Hvor stort er et realistisk potensial for gjenvinning av fosfor? Arne Grønlund, Ola Hanserud og Eva Brod Bioforsk Divisjon Miljø Sentrale begreper Gjenvinning Mengde fosfor som fanges opp fra avfallsstrømmer

Detaljer

Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver

Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver 36 L. Sturite & T. M. Henriksen / Grønn kunnskap 9 (1) Betydning av høsting på vintertap av N og vårvekst hos kvitkløver Ievina Sturite & Trond M. Henriksen / ievina.sturite@planteforsk.no Planteforsk

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad

Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) Gjødsling. Foto: Lars T. Havstad Jord- og Plantekultur 2012 / Bioforsk FOKUS 7 (1) 163 Gjødsling Foto: Lars T. Havstad 164 Havstad, L.T. et al./ Bioforsk FOKUS 7 (1) Høst- og vårgjødsling til økologisk frøeng av timotei og engsvingel

Detaljer

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall

Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Kan produksjon av biogass gi bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i husdyrgjødsel og matavfall Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Nettverksmøte landbruk, 20.6.2011 Miljøeffekter av biogassproduksjon

Detaljer

Tidenes største slamprosjekt i Norge er ferdig hva har vi lært? Hvor går veien videre for utnyttelse av ressursene i avløpsslam?

Tidenes største slamprosjekt i Norge er ferdig hva har vi lært? Hvor går veien videre for utnyttelse av ressursene i avløpsslam? Sluttseminar NIBIO 25.11.15 1 Tidenes største slamprosjekt i Norge er ferdig hva har vi lært? Hvor går veien videre for utnyttelse av ressursene i avløpsslam? v/arne Haarr, Norsk Vann Bakgrunn 2 Litt slam-historikk

Detaljer

Betydning av erosjon og landbruksdrenering for avrenning og fosfortransport i små jordbruksdominerte nedbørfelt. Svein Skøien Landbrukssjef Follo

Betydning av erosjon og landbruksdrenering for avrenning og fosfortransport i små jordbruksdominerte nedbørfelt. Svein Skøien Landbrukssjef Follo Betydning av erosjon og landbruksdrenering for avrenning og fosfortransport i små jordbruksdominerte nedbørfelt Svein Skøien Landbrukssjef Follo Landbrukskontoret i Follo Felles landbruksforvaltning for

Detaljer

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord

Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Plantemøtet Vest 2007 / Bioforsk FOKUS 2 (7) 11 Effekt av omløp og gjødsling på avling, fôrkvalitet og jord Den botaniske sammensetningen påvirker fôrkvalitet og avlingsnivå i eng. Varig eng med allsidig

Detaljer

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jord-, klima og miljø

Jord- og Plantekultur 2014 / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jord-, klima og miljø Jord- og Plantekultur 214 / Bioforsk FOKUS 9 (1) 13 Foto: Unni Abrahamsen 14 Kristoffersen, A.Ø. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) Jordpakking og nitrogenutnyttelse Annbjørg Øverli Kristoffersen, Wendy Waalen

Detaljer

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder?

Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Biogas och slambehandling Var ligger kunnskapsfronten och vad kan vi lära av andra länder? Stockholm 24. november 2010 Slamhygienisering slik har vi løst det i Norge Bjarne Paulsrud, Aquateam Steinar Nybruket,

Detaljer

Effekt av avløpsslam på risiko for fosfortap

Effekt av avløpsslam på risiko for fosfortap Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 14 212 Effekt av avløpsslam på risiko for fosfortap Anne Falk Øgaard og Anne Bøen Bioforsk Jord og miljø, Ås Bioforsk Jord og miljø Frederik A. Dahls vei 2

Detaljer

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet.

Innledning. 1. En av ressurspersonene er onkelen til Ole og Erik(Håvard Wikstrøm) 2. Det samler vi opp under prosjektet. Innledning Dette prosjektet handler om vann og vannkvalitet. Formålet var og finne ut om renseprosessen på Hias. Vi skulle se hvordan de renset vannet/slammet, og om det var forurenset. Vi har skrevet

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel

Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel 226 L. T. Havstad & I. Øverland / Grønn kunnskap 9 (1) Vekstregulering og delt vårgjødsling i frøeng av engsvingel Lars T. Havstad 1) & John Ingar Øverland 2) / lars.havstad@planteforsk.no 1) Planteforsk

Detaljer

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA)

Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 175 2006 Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) Bye 2005 Bioforsk Jord og miljø Tittel: Hovedkontor Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.: 64 94 70 00 Fax: 64 94 70 10

Detaljer