Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter"

Transkript

1 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar

3 Innhold Forord Bakgrunnen for forslaget Nærmere om forordningene Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdnings-apparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand og om endring av forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretning Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer12 3 Nærmere om forslaget Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Utkast til forskriftstekst

4 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 23. februar 2011 nr. 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) og forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). En forskriftsendring i tråd med forslaget vil bl.a. innebære nye krav til miljøvennlig utforming og/eller energimerking av pc-er, servere, støvsugere, elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere, anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv. og elektriske motorer. Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 3. mars Høringssvar sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Innspill kan også sendes elektronisk: Svaret merkes med referansenummer Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og på bakgrunn av disse vedta den nye forskriften. Det tas sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft så raskt som mulig etter gjennomført høring, og før 1. juli, da flere av kravene i henhold til forordningene får anvendelse i EU. Oslo, Per Sanderud vassdrags- og energidirektør Karin Margrethe Bugge avdelingsdirektør 4

5 1 Bakgrunnen for forslaget EU-kommisjonen har vedtatt flere forordninger som stiller krav til miljøvennlig utforming og til energimerking av energirelaterte produkter, som ventes å bli tatt inn i EØS-avtalen innen kort tid. NVE foreslår med dette forskriftsendringer som er nødvendig for at disse forordningene skal bli gjennomført i norsk rett, med det forbehold at EØSkomiteen beslutter å innlemme forordningene i EØS-avtalen. Forordningene er gitt med hjemmel i Økodesigndirektiv II (2009/125/EF) og Energimerkedirektiv II (2010/30/EU). Økodesignkrav og krav om energimerking av produkter er virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å bl.a. øke energieffektiviteten med 20 % sammenlignet med 1990 ( målene ). Kommisjonens forordninger bygger på en forberedende studie av de aktuelle produktgruppene. I prosessen frem til vedtagelse har det vært anledning til å gi innspill for å påvirke kommisjonens beslutning. Når forordningene først er vedtatt er det begrenset mulighet til å påvirke gjennomføringen i norsk rett, ettersom forordninger inntatt i EØS-avtalen må implementeres ord for ord. I økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter gjøres dette ved henvisning til de aktuelle forordningene. I denne omgang foreslås følgende forordninger implementert i norsk rett: 1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere 2) Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere 3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere 4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 som endrer forordning (EF) 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn 5) Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning 6) Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger 5

6 7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming 8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere 9) Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer. En kort gjennomgang av de enkelte forordningene følger nedenfor. 2 Nærmere om forordningene 2.1 Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere Forordningen setter en øvre grense mht totalt energiforbruk i de omfattede produktene. Det stilles også krav til at de aktuelle produktene skal ha en hviletilstand-funksjon (eller tilsvarende) og krav til maksimal energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. Ved en eventuell implementering i norsk rett må produsenter utstyre produktene med CEmerket, som indikasjon på at alle relevante krav er oppfylt. Forordningen omfatter følgende produkter (gjengis på dansk ettersom det foreløpig ikke foreligger noen norsk oversettelse av forordningen): desktopcomputere integrerede desktopcomputere bærbare computer (herunder tavlecomputere med og uden tastatur og mobile tynde klienter stationære tynde klienter arbejdsstationer mobile arbejdsstationer hjemmeservere computerservere Det er også en rekke unntak fra virkeområdet. Kravene innføres i to trinn der første virkningsdato er , men slik at kravene skjerpes

7 Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.2 Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere Forordningen fastsetter krav til merking av og angivelse av supplerende opplysninger om støvsugere med alminnelig elnettilslutning, herunder hybridstøvsugere (støvsugere som kan drives fra elnettet eller med batterier). Det oppstilles krav både til støvsugere som kun har munnstykke beregnet for harde gulv, støvsugere som kun har munnstykke beregnet for gulvteppe og for universalstøvsugere (støvsugere med munnstykke både til harde gulv og gulvtepper. Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravet: Våtstøvsugere, våt/tørrstøvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere, sentralstøvsugere, gulvpoleringsmaskiner, utendørsstøvsugere. Begrepene er nærmere definert i forordningen. En implementering av forordningen i norsk rett vil innebære plikter både for leverandører og forhandlere av de produkter som omfattes. Leverandører plikter fra 1. september 2014 å levere alle omfattede støvsugere med riktige etiketter i henhold til forordningen og til å stille nærmere angitt datablad og teknisk dokumentasjon til rådighet. Forhandlere plikter fra samme dato (1. september 2014) først og fremst å forsyne alle støvsugere som omfattes av forordningen og som stilles ut på et salgssted med tilhørende etikett klart synlig. Både for leverandører og forhandlere vil en implementering av forordningen innebære at energiklassen skal oppgis i all reklame for en spesifikk støvsugermodell, dersom det i reklamen oppgis energirelaterte opplysninger eller pris. En implementering vil også innebære krav til opplysninger i teknisk salgsmateriell. Etiketten som skal følge produktet, og som skal være klart synlig i butikken, skal vise bl.a. energieffektivitetsklasse, produktets årlige energiforbruk (kwh/år), støvopptak, støvgjenutslipp, lydnivå mv. For øvrig vises det til forordningen, som kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.3 Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere Forordningen omfatter de samme produktene som energimerkeforordningen (jf, rett over), men stiller krav til miljøvennlig utforming av produktene. Kravene i henhold til forordningen skjerpes gradvis i to omganger. Dette for at produsentene skal få tid på seg til å innrette seg etter kravene. Fra 1. september 2014 gjelder krav til maksimalt 7

8 energiforbruk og nominelt effektopptak ( rated input power ), samt krav til støvoppsamling for alle omfattede støvsugere, med unntak av støvsugere med vannfilter. Fra 1. september 2017 skjerpes disse kravene, samtidig som det stilles krav til støvgjenutslipp, lydnivå og holdbarhet/driftslevetid, og kravene får fra denne dato også anvendelse på støvsugere med vannfilter. I tillegg til kravene mht miljøvennlig utforming oppstiller forordningen også krav om visse opplysninger i teknisk dokumentasjon, veiledningsmateriell og på hjemmesider. Forordningen gjør en mindre endring av forordning (EU) nr. 327/2011 angående krav om miljøvennlig utforming av industrivifter for at dobbeltregulering skal unngås. Det vises til forordningen, som kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.4 Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand og om endring av forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn Forordningen utvider to forordninger som allerede er gjennomført i norsk rett. Dette er forordning (EF) nr. 1275/2008 om krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og forordning (EF) nr. 642/2009 om krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn. Forordningene som endres er gjennomført i økodesignforskriften, jf. henholdsvis 10 og 18. For produkter som omfattes av de to nevnte forordningene innføres det krav om at produkter i nettverk skal ha energistyring som, etter en periode uten aktivitet, automatisk setter produktene i nettverkshviletilstand. Samtidig oppstilles en øvre grense for energiforbruk i nettverkshviletilstand. Kravene gjelder fra 1. januar 2015, og skjerpes 1. januar 2017 og 1. januar Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 8

9 2.5 Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv. Forordningen fastsetter krav til energimerking og levering av supplerende produktopplysninger for anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning. Forutsatt en nominell nytteeffekt på 70 kw omfattes følgende produkt av forordningen: Oljefyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel Gassfyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av direktevirkende elektrisitet Kjeler varmet av mikro-/minikraftvarmeenheter (med < 50 kw elproduksjonskapasitet) inkl. eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av gassabsorpsjonsvarmepumper (vanligvis luft-vann) inkl. eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av elektriske varmepumper - luft-vann Kjeler varmet av elektriske varmepumper - væske-vann (f.eks. jordvarmeanlegg) Utover merking av kjelene, inneholder forordningen også krav om energimerkning av pakker av produkter. Sistnevnte energimerke er primært introdusert for å gi mulighet til å vise hvor effektivt det kan være å kombinere tradisjonelle kjeler/varmepumper med solvarme og temperaturstyringer. På bakgrunn av forskjellige spesifikasjoner for alle de produkter og komponenter som inngår i en "pakke", beregnes den samlede virkningsgrad. Ved å kombinere en kondenserende kjel med solvarme og temperaturstyring, vil det være mulig å oppnå én energiklasse høyere på pakkemerket i forhold til den energiklassen kjelen oppnår på energimerket når den blir solgt alene. I forordningens artikkel 1 punkt 2 avgrenses det mot en rekke produkter. Dette gjelder for eksempel kjeler som kun produserer varmt drikkevann eller sanitærvann, kjeler som benytter fast brensel, kjeler som er designet for å bruke gassformige eller flytende brensel hvor mer enn 50 % av brenselet stammer fra biomasse og kjeler til oppvarming og distribusjon av gassformige varmeoverføringsmedier som damp eller luft. Det skal benyttes ett felles energimerke slik at produkter basert på ulike teknologier og energibærere kan sammenlignes direkte av forbruker. Eksempelvis vil forbrukeren kunne se energiklassen for henholdsvis en oljekjel og en varmepumpebasert kjel, på samme energimerke. Innføringen av energiklasser på energimerket skjer i to trinn. I første trinn tillates energimerket å vise ni energiklasser, dvs fra G til A++. I annet trinn reduseres antall energiklasser på energimerket til syv, dvs fra D til A+++. 9

10 For kombikjeler som er i stand til både å levere varmt tappevann og varme til romoppvarming, inneholder energimerket to skalaer: en for varmt tappevann og en for romoppvarming. Skalaen for varmt tappevann er den samme som for rene varmtvannsberedere slik at effektiviteten ved tappevannsvarmingen i kombikjelen og varmtvannsberederen skal kunne sammenlignes. Det stilles krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i forbindelse med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmeinnretninger og styringer ikke skal energimerkes som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er tilgjengelige i forbindelse med beregning av "pakkemerket". Kravene innføres i to trinn der trinn en har virkning fra 26. september 2015 og trinn to har virkning fra 26. september Kravenes virkning skal evalueres senest fem år etter ikrafttredelse (2018). Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.6 Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretning Forordningen oppstiller krav om energimerking av varmtvannsberedere med nominell nytteeffekt på 70 kw og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum 500 liter. Forordningen omfatter Oljefyrte, gassfyrte og elektriske varmtvannsberedere (både gjennomstrømningsberedere og med tank) inkludert varmtvannsberedere designet til innblanding av opp til 50 % biobrensel. Varmtvannsberedere varmet av elektriske varmepumper - luft-vann og væske-vann Varmtvannsberedere varmet av solvarme Separate varmtvannsbeholdere (beholdere som lagrer varmt tappevann eller vann til romoppvarming, og beholdere som varmer eller kjøler vann indirekte fra en ekstern energikilde) Utover de nevnte varmtvannsberederne, skal også pakker av produkter energimerkes. Hensikten er å synliggjøre hvor effektivt det er å kombinere tradisjonelle varmtvannsberedere med solvarme. Ved å kombinere en elektrisk varmtvannsbereder 10

11 med solvarme vil det være mulig å oppnå en høyere energiklasse på pakkemerket i forhold til den energiklassen varmtvannsberederen oppnår når den blir solgt alene. Varmtvannsberedere som er konstruert spesifikt for å anvende gassformig eller flytende brensel primært fremstilt av biomasse, varmtvannsberedere som bruker fast brensel og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik disse er definert i forordning (EU) 811/2013), omfattes ikke av forordningen. Se nærmere artikkel 1 i forordningen om anvendelsesområde. Det skal benyttes ett felles energimerke slik at varmtvannsberedere basert på ulike teknologier og energibærere kan sammenlignes direkte av forbruker. Eksempelvis vil forbrukeren kunne se energiklassen for henholdsvis en gassfyrt varmtvannsbereder og en elektrisk varmtvannsbereder, på samme energimerke. Separate varmtvannsbeholdere skal tildeles et eget energimerke der energiklassen er basert på tankens varmetap. Det stilles krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i forbindelse med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmeinnretninger ikke skal energimerkes som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er tilgjengelig i forbindelse med beregning av "pakkemerket" jfr. ovenfor. Kravene innføres i to trinn der trinn én iverksettes 26. september 2015 og trinn to iverksettes 26. september I lys av den teknologiske utviklingen, skal kravenes virkning evalueres senest fem år etter ikrafttredelse (2018). Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.7 Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming Forordningen oppstiller krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med en nominell nytteeffekt på 400 kw, som må være oppfylt for at produktet skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk. Kravene gjelder også anlegg som inngår i pakker med temperaturstyring og solvarmeinnretning. Anvendelsesområdet avgrenses i hovedsak som for forordning (EU) 811/2013, jf. ovenfor. Se nærmere om anvendelsesområdet i artikkel 1 i forordningen. Forordningen oppstiller krav til årsvirkningsgrad, energieffektivitet ved vannoppvarming, lydnivå, maksimalt utslipp av nitrogendioksid og krav til produktopplysninger. 11

12 Kravene innføres i tre trinn der trinn én iverksettes 26. september 2015, trinn to 26. september 2017 og trinn tre 26.september Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.8 Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere Forordningen oppstiller krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere med en nominell nytteeffekt på 400 kw og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum på liter. Det stilles andre krav mht. nominell nytteeffekt og lagringsvolum, men sett bort fra dette omfattes de samme produktene som er omfattet av forordning (EU) 812/2013 vedrørende energimerking, se ovenfor under punkt 2.6. Forordningens anvendelsesområde er nærmere avgrenset i artikkel 1. Kravene iverksettes i tre trinn. Krav til virkningsgrad for alle varmtvannsberedere, krav til kapasitet av varmtvannsberedere knyttet til nærmere definerte forbruksmønster samt krav til lydnivå for varmtvannsberedere varmet med varmepumper får virkning fra 26. september Kravene mht. virkningsgrad for varmtvannsberedere innskjerpes, samtidig som det innføres krav til maksimalt varmetap for separate varmtvannsbeholdere fra 26. september Fra 26. september 2018 innføres krav til maksimalt utslipp av nitrogendioksider, og kravene til virkningsgrad for varmtvannsberedere med kapasitetene XXL, 3XL og 4 XL skjerpes ytterligere. I tillegg til kravene om miljøvennlig utforming oppstilles krav mht. produktopplysninger. Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.9 Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer Forordningen endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer. Forordningens anvendelsesområde vil bli innskrenket i og med endringen, ved at grenseverdiene i artikkel 1 andre ledd bokstav c blir justert som følge av utviklingen i markedet. Forordningen vil etter dette ikke få anvendelse på motorer som er spesielt konstruert for drift over meter over havet (i stedet for meter). Forordningen får heller ikke anvendelse for motorer der omgivelsestemperaturen er over 40 C (i stedet for 60 C). Videre får forordningen ikke anvendelse på motorer der temperaturen i omgivelsesluften er under -15 C (i stedet for -30 C). Forordningen får heller ikke anvendelse på motorer når kjølevannstemperaturen ved inntaket til et produkt 12

13 er under 0 C eller over 32 C (i stedet for henholdsvis 5 C og 25 C). Se artikkel 1 om forordningens anvendelsesområde for øvrig. Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 3 Nærmere om forslaget Økodesignforskriften er hjemlet i lov 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). Energimerkeforskriften for produkter er hjemlet i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Forskriftskompetansen etter begge lovene er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat. Implementeringen av forordningene som gjelder krav til miljøvennlig utforming foreslås gjennomført ved en henvisning i kapittel 3 i økodesignforskriften. Forordningene som gjelder krav til energimerking foreslås gjennomført ved henvisning i kapittel 3 i energimerkeforskriften for produkter. Forslaget fremsettes med forebehold om at forordningene vedtas tatt inn i EØS-avtalen. Korrekt henvisning til EØS-avtalen må gjøres etter slikt eventuelt vedtak. 4 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Implementeringen av forordningene vil innebære en rekke nye krav både for produsenter, importører og forhandlere av de produktene som omfattes. EU-kommisjonen har vurdert at kravene til miljøvennlig utforming og energimerking vil føre til en betydelig reduksjon i kraftforbruk for EU. Dette er av Kommisjonen vurdert igjen å føre til lavere utslipp av CO 2 i EU. Hvor store energibesparelser og utslippsreduksjoner det er snakk om fremgår av den enkelte forordning. Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for Norge, men NVE legger til grunn at de nye økodesign- og energimerkekravene vil innebære en betydelig energibesparelse. Energibesparelsene vurderes å ha betydning for Norges og EUs konkurransedyktighet ettersom energibesparelser også innebærer reduksjon i utgifter for næringslivet. Videre vil gjennomføringen av forordningene ha betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, ettersom kraftbehovet vil bli redusert i forhold til hva det ville vært uten tiltak. Økodesign- og energimerkekravene kan føre til at utsalgsprisen på de aktuelle produktene øker noe. Dette vil imidlertid oppveies av at lavere energibruk vil føre til besparelser i produktenes brukstid. Produsenter av de aktuelle produktene må dokumentere at deres produkter overholder økodesignforordningenes krav. Dette vurderes imidlertid ikke å utgjøre en vesentlig ekstra byrde sett i lys av de dokumentasjons- og informasjonskrav som allerede gjelder for produsenter. 13

14 Forskriftsendringen vil føre til et noe økt behov for tilsyn fra NVEs side. Bransjen vil være forpliktet til å medvirke til gjennomføringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til å bære kostnadene med å få gjennomført tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for næringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten. Ut over et relativt sett ubetydelig avgiftstap, kan NVE ikke se at forslaget vil få betydning for statens inntekter. Forslaget forventes ikke å ha nevneverdige konsekvenser for kommuner/fylkeskommuner. 5 Utkast til forskriftstekst Forslag til forskrift om endring i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) I 10 skal lyde: 10. Elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hvilestand og avslått tilstand EØS-avtalen vedlegg IV nr. 31 (forordning (EF) nr. 1275/2008, som endret ved forordning (EF) nr. 278/2009, forordning (EF) nr. 642/2009, forordning (EU) nr. 617/2013 og forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hvilestand og avslått tilstand gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 16 skal lyde: 16. Elektriske motorer EØS-avtalen vedlegg IV nr. 36 (forordning (EF) nr. 640/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 4/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 14

15 18 skal lyde: 18. Fjernsyn EØS-avtalen vedlegg IV nr. 38 (forordning (EF) nr. 642/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 23 skal lyde: 23. Industrivifter EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26e (forordning (EU) nr. 327/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av vifter som drives av motorer med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kw gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 26 skal lyde: 26. PC-er og servere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 617/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 27 skal lyde: 27. Støvsugere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 15

16 Ny 28 skal lyde: 28. Anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 813/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 29 skal lyde: 29. Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 814/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Overskriften Kapittel 4. Diverse bestemmelser flyttes til etter ny 29, og gjeldende 26 til 29 blir 30 til 33. II Endringene trer i kraft straks. 16

17 Forslag til forskrift om endring i forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) I Ny 19 skal lyde: 19. Støvsugere EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 20 skal lyde: 20. Anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, samt pakker med slike anlegg, temperaturstyring og solvarmeinnretning EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 811/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 21 skal lyde: 21. Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 812/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger gjelder som 17

18 forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Overskriften Kapittel 4. Diverse bestemmelser flyttes til etter ny 21, og gjeldende 19 til 24 blir 22 til 27. II Endringene trer i kraft straks. 18

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT

2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering HØRINGSDOKUMENT 2. gangs-høring Forslag til endring i avregningsforskriften Begrenset adgang til forskuddsfakturering av kraft mv. 3 2014 HØRINGSDOKUMENT 2. gangs høring Forslag til forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Begrensninger i adgangen til forskuddsfakturering av kraft m.v. Oppsummering av høringsuttalelser

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid

Nordialog AS - konkurranseloven 3-9, jf. 3-1 - dispensasjon for prissamarbeid OFFENTLIG VERSJON Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Deres ref.: #264144/1 Vår ref.: 2003/441 MA1-M2 ALMO 528.0 Saksbeh.: Dato: 2. april 2004 Nordialog AS - konkurranseloven

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser

Veileder. Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Veileder Miljø og regelverket for offentlige anskaffelser Innhold 1 Innledning............................................... 9 1.1 Anskaffelsesloven og forskriften............................. 9 1.2

Detaljer

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge

FAKTA. EnErgi- og vannressurser i norge FAKTA 2013 EnErgi- og vannressurser i norge Fakta 2013 Energi- og vannressurser i Norge Redaktør: Inger Østensen Redaksjonen avsluttet: November 2012 Design: iteragazzette Omslagsfoto: Foran og bak: Viddalsdammen

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter

Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter Høringsnotat vedrørende forskrift om plikt for Finanstilsynet til ukrevd å gi Skattedirektoratet opplysninger om finansielle instrumenter 1. Innledning og sammendrag Skattedirektoratet foreslår en ordning

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte Dokument 3:10 (2012 2013) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere

V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere V1999-60 09.09.99 Esso Norge AS - søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 for prisreguleringer ved salg fra varmeforhandlere Sammendrag: Esso Norge AS (Esso) søkte om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer