Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter"

Transkript

1 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: Internett: Januar

3 Innhold Forord Bakgrunnen for forslaget Nærmere om forordningene Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdnings-apparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand og om endring av forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretning Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer12 3 Nærmere om forslaget Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Utkast til forskriftstekst

4 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 23. februar 2011 nr. 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) og forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter). En forskriftsendring i tråd med forslaget vil bl.a. innebære nye krav til miljøvennlig utforming og/eller energimerking av pc-er, servere, støvsugere, elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere, anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv. og elektriske motorer. Vi ber om at kommentarer til forslaget sendes NVE innen 3. mars Høringssvar sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Innspill kan også sendes elektronisk: Svaret merkes med referansenummer Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelser og på bakgrunn av disse vedta den nye forskriften. Det tas sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft så raskt som mulig etter gjennomført høring, og før 1. juli, da flere av kravene i henhold til forordningene får anvendelse i EU. Oslo, Per Sanderud vassdrags- og energidirektør Karin Margrethe Bugge avdelingsdirektør 4

5 1 Bakgrunnen for forslaget EU-kommisjonen har vedtatt flere forordninger som stiller krav til miljøvennlig utforming og til energimerking av energirelaterte produkter, som ventes å bli tatt inn i EØS-avtalen innen kort tid. NVE foreslår med dette forskriftsendringer som er nødvendig for at disse forordningene skal bli gjennomført i norsk rett, med det forbehold at EØSkomiteen beslutter å innlemme forordningene i EØS-avtalen. Forordningene er gitt med hjemmel i Økodesigndirektiv II (2009/125/EF) og Energimerkedirektiv II (2010/30/EU). Økodesignkrav og krav om energimerking av produkter er virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å bl.a. øke energieffektiviteten med 20 % sammenlignet med 1990 ( målene ). Kommisjonens forordninger bygger på en forberedende studie av de aktuelle produktgruppene. I prosessen frem til vedtagelse har det vært anledning til å gi innspill for å påvirke kommisjonens beslutning. Når forordningene først er vedtatt er det begrenset mulighet til å påvirke gjennomføringen i norsk rett, ettersom forordninger inntatt i EØS-avtalen må implementeres ord for ord. I økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter gjøres dette ved henvisning til de aktuelle forordningene. I denne omgang foreslås følgende forordninger implementert i norsk rett: 1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere 2) Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere 3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere 4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 som endrer forordning (EF) 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn 5) Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning 6) Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger 5

6 7) Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming 8) Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere 9) Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer. En kort gjennomgang av de enkelte forordningene følger nedenfor. 2 Nærmere om forordningene 2.1 Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere Forordningen setter en øvre grense mht totalt energiforbruk i de omfattede produktene. Det stilles også krav til at de aktuelle produktene skal ha en hviletilstand-funksjon (eller tilsvarende) og krav til maksimal energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand. Ved en eventuell implementering i norsk rett må produsenter utstyre produktene med CEmerket, som indikasjon på at alle relevante krav er oppfylt. Forordningen omfatter følgende produkter (gjengis på dansk ettersom det foreløpig ikke foreligger noen norsk oversettelse av forordningen): desktopcomputere integrerede desktopcomputere bærbare computer (herunder tavlecomputere med og uden tastatur og mobile tynde klienter stationære tynde klienter arbejdsstationer mobile arbejdsstationer hjemmeservere computerservere Det er også en rekke unntak fra virkeområdet. Kravene innføres i to trinn der første virkningsdato er , men slik at kravene skjerpes

7 Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.2 Delegert forordning (EU) nr. 665/2013 vedrørende krav om energimerking av støvsugere Forordningen fastsetter krav til merking av og angivelse av supplerende opplysninger om støvsugere med alminnelig elnettilslutning, herunder hybridstøvsugere (støvsugere som kan drives fra elnettet eller med batterier). Det oppstilles krav både til støvsugere som kun har munnstykke beregnet for harde gulv, støvsugere som kun har munnstykke beregnet for gulvteppe og for universalstøvsugere (støvsugere med munnstykke både til harde gulv og gulvtepper. Følgende typer støvsugere er unntatt fra kravet: Våtstøvsugere, våt/tørrstøvsugere, batteridrevne støvsugere, robotstøvsugere, industristøvsugere, sentralstøvsugere, gulvpoleringsmaskiner, utendørsstøvsugere. Begrepene er nærmere definert i forordningen. En implementering av forordningen i norsk rett vil innebære plikter både for leverandører og forhandlere av de produkter som omfattes. Leverandører plikter fra 1. september 2014 å levere alle omfattede støvsugere med riktige etiketter i henhold til forordningen og til å stille nærmere angitt datablad og teknisk dokumentasjon til rådighet. Forhandlere plikter fra samme dato (1. september 2014) først og fremst å forsyne alle støvsugere som omfattes av forordningen og som stilles ut på et salgssted med tilhørende etikett klart synlig. Både for leverandører og forhandlere vil en implementering av forordningen innebære at energiklassen skal oppgis i all reklame for en spesifikk støvsugermodell, dersom det i reklamen oppgis energirelaterte opplysninger eller pris. En implementering vil også innebære krav til opplysninger i teknisk salgsmateriell. Etiketten som skal følge produktet, og som skal være klart synlig i butikken, skal vise bl.a. energieffektivitetsklasse, produktets årlige energiforbruk (kwh/år), støvopptak, støvgjenutslipp, lydnivå mv. For øvrig vises det til forordningen, som kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.3 Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av støvsugere Forordningen omfatter de samme produktene som energimerkeforordningen (jf, rett over), men stiller krav til miljøvennlig utforming av produktene. Kravene i henhold til forordningen skjerpes gradvis i to omganger. Dette for at produsentene skal få tid på seg til å innrette seg etter kravene. Fra 1. september 2014 gjelder krav til maksimalt 7

8 energiforbruk og nominelt effektopptak ( rated input power ), samt krav til støvoppsamling for alle omfattede støvsugere, med unntak av støvsugere med vannfilter. Fra 1. september 2017 skjerpes disse kravene, samtidig som det stilles krav til støvgjenutslipp, lydnivå og holdbarhet/driftslevetid, og kravene får fra denne dato også anvendelse på støvsugere med vannfilter. I tillegg til kravene mht miljøvennlig utforming oppstiller forordningen også krav om visse opplysninger i teknisk dokumentasjon, veiledningsmateriell og på hjemmesider. Forordningen gjør en mindre endring av forordning (EU) nr. 327/2011 angående krav om miljøvennlig utforming av industrivifter for at dobbeltregulering skal unngås. Det vises til forordningen, som kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.4 Kommisjonsforordning (EU) nr. 801/2013 om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand og om endring av forordning (EF) nr. 642/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn Forordningen utvider to forordninger som allerede er gjennomført i norsk rett. Dette er forordning (EF) nr. 1275/2008 om krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr mht. energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand, og forordning (EF) nr. 642/2009 om krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn. Forordningene som endres er gjennomført i økodesignforskriften, jf. henholdsvis 10 og 18. For produkter som omfattes av de to nevnte forordningene innføres det krav om at produkter i nettverk skal ha energistyring som, etter en periode uten aktivitet, automatisk setter produktene i nettverkshviletilstand. Samtidig oppstilles en øvre grense for energiforbruk i nettverkshviletilstand. Kravene gjelder fra 1. januar 2015, og skjerpes 1. januar 2017 og 1. januar Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 8

9 2.5 Delegert forordning (EU) nr. 811/2013 vedrørende krav om energimerking av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming mv. Forordningen fastsetter krav til energimerking og levering av supplerende produktopplysninger for anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning. Forutsatt en nominell nytteeffekt på 70 kw omfattes følgende produkt av forordningen: Oljefyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel Gassfyrte kjeler inkl. kjeler designet for innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av direktevirkende elektrisitet Kjeler varmet av mikro-/minikraftvarmeenheter (med < 50 kw elproduksjonskapasitet) inkl. eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av gassabsorpsjonsvarmepumper (vanligvis luft-vann) inkl. eventuell innblanding av opp til 50 % biobrensel Kjeler varmet av elektriske varmepumper - luft-vann Kjeler varmet av elektriske varmepumper - væske-vann (f.eks. jordvarmeanlegg) Utover merking av kjelene, inneholder forordningen også krav om energimerkning av pakker av produkter. Sistnevnte energimerke er primært introdusert for å gi mulighet til å vise hvor effektivt det kan være å kombinere tradisjonelle kjeler/varmepumper med solvarme og temperaturstyringer. På bakgrunn av forskjellige spesifikasjoner for alle de produkter og komponenter som inngår i en "pakke", beregnes den samlede virkningsgrad. Ved å kombinere en kondenserende kjel med solvarme og temperaturstyring, vil det være mulig å oppnå én energiklasse høyere på pakkemerket i forhold til den energiklassen kjelen oppnår på energimerket når den blir solgt alene. I forordningens artikkel 1 punkt 2 avgrenses det mot en rekke produkter. Dette gjelder for eksempel kjeler som kun produserer varmt drikkevann eller sanitærvann, kjeler som benytter fast brensel, kjeler som er designet for å bruke gassformige eller flytende brensel hvor mer enn 50 % av brenselet stammer fra biomasse og kjeler til oppvarming og distribusjon av gassformige varmeoverføringsmedier som damp eller luft. Det skal benyttes ett felles energimerke slik at produkter basert på ulike teknologier og energibærere kan sammenlignes direkte av forbruker. Eksempelvis vil forbrukeren kunne se energiklassen for henholdsvis en oljekjel og en varmepumpebasert kjel, på samme energimerke. Innføringen av energiklasser på energimerket skjer i to trinn. I første trinn tillates energimerket å vise ni energiklasser, dvs fra G til A++. I annet trinn reduseres antall energiklasser på energimerket til syv, dvs fra D til A+++. 9

10 For kombikjeler som er i stand til både å levere varmt tappevann og varme til romoppvarming, inneholder energimerket to skalaer: en for varmt tappevann og en for romoppvarming. Skalaen for varmt tappevann er den samme som for rene varmtvannsberedere slik at effektiviteten ved tappevannsvarmingen i kombikjelen og varmtvannsberederen skal kunne sammenlignes. Det stilles krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i forbindelse med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmeinnretninger og styringer ikke skal energimerkes som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er tilgjengelige i forbindelse med beregning av "pakkemerket". Kravene innføres i to trinn der trinn en har virkning fra 26. september 2015 og trinn to har virkning fra 26. september Kravenes virkning skal evalueres senest fem år etter ikrafttredelse (2018). Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.6 Delegert forordning (EU) nr. 812/2013 vedrørende krav om energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt pakker med varmtvannsberedere og solvarmeinnretning Forordningen oppstiller krav om energimerking av varmtvannsberedere med nominell nytteeffekt på 70 kw og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum 500 liter. Forordningen omfatter Oljefyrte, gassfyrte og elektriske varmtvannsberedere (både gjennomstrømningsberedere og med tank) inkludert varmtvannsberedere designet til innblanding av opp til 50 % biobrensel. Varmtvannsberedere varmet av elektriske varmepumper - luft-vann og væske-vann Varmtvannsberedere varmet av solvarme Separate varmtvannsbeholdere (beholdere som lagrer varmt tappevann eller vann til romoppvarming, og beholdere som varmer eller kjøler vann indirekte fra en ekstern energikilde) Utover de nevnte varmtvannsberederne, skal også pakker av produkter energimerkes. Hensikten er å synliggjøre hvor effektivt det er å kombinere tradisjonelle varmtvannsberedere med solvarme. Ved å kombinere en elektrisk varmtvannsbereder 10

11 med solvarme vil det være mulig å oppnå en høyere energiklasse på pakkemerket i forhold til den energiklassen varmtvannsberederen oppnår når den blir solgt alene. Varmtvannsberedere som er konstruert spesifikt for å anvende gassformig eller flytende brensel primært fremstilt av biomasse, varmtvannsberedere som bruker fast brensel og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik disse er definert i forordning (EU) 811/2013), omfattes ikke av forordningen. Se nærmere artikkel 1 i forordningen om anvendelsesområde. Det skal benyttes ett felles energimerke slik at varmtvannsberedere basert på ulike teknologier og energibærere kan sammenlignes direkte av forbruker. Eksempelvis vil forbrukeren kunne se energiklassen for henholdsvis en gassfyrt varmtvannsbereder og en elektrisk varmtvannsbereder, på samme energimerke. Separate varmtvannsbeholdere skal tildeles et eget energimerke der energiklassen er basert på tankens varmetap. Det stilles krav til dokumentasjon som leverandører og forhandlere skal stille til rådighet i forbindelse med markedsføring, tilbud og salg. Selv om solvarmeinnretninger ikke skal energimerkes som produkter, stilles det likevel krav om at opplysninger skal vedlegges disse slik at de er tilgjengelig i forbindelse med beregning av "pakkemerket" jfr. ovenfor. Kravene innføres i to trinn der trinn én iverksettes 26. september 2015 og trinn to iverksettes 26. september I lys av den teknologiske utviklingen, skal kravenes virkning evalueres senest fem år etter ikrafttredelse (2018). Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.7 Kommisjonsforordning (EU) nr. 813/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming Forordningen oppstiller krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming med en nominell nytteeffekt på 400 kw, som må være oppfylt for at produktet skal kunne bringes i omsetning eller tas i bruk. Kravene gjelder også anlegg som inngår i pakker med temperaturstyring og solvarmeinnretning. Anvendelsesområdet avgrenses i hovedsak som for forordning (EU) 811/2013, jf. ovenfor. Se nærmere om anvendelsesområdet i artikkel 1 i forordningen. Forordningen oppstiller krav til årsvirkningsgrad, energieffektivitet ved vannoppvarming, lydnivå, maksimalt utslipp av nitrogendioksid og krav til produktopplysninger. 11

12 Kravene innføres i tre trinn der trinn én iverksettes 26. september 2015, trinn to 26. september 2017 og trinn tre 26.september Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.8 Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere Forordningen oppstiller krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere med en nominell nytteeffekt på 400 kw og varmtvannsbeholdere med lagringsvolum på liter. Det stilles andre krav mht. nominell nytteeffekt og lagringsvolum, men sett bort fra dette omfattes de samme produktene som er omfattet av forordning (EU) 812/2013 vedrørende energimerking, se ovenfor under punkt 2.6. Forordningens anvendelsesområde er nærmere avgrenset i artikkel 1. Kravene iverksettes i tre trinn. Krav til virkningsgrad for alle varmtvannsberedere, krav til kapasitet av varmtvannsberedere knyttet til nærmere definerte forbruksmønster samt krav til lydnivå for varmtvannsberedere varmet med varmepumper får virkning fra 26. september Kravene mht. virkningsgrad for varmtvannsberedere innskjerpes, samtidig som det innføres krav til maksimalt varmetap for separate varmtvannsbeholdere fra 26. september Fra 26. september 2018 innføres krav til maksimalt utslipp av nitrogendioksider, og kravene til virkningsgrad for varmtvannsberedere med kapasitetene XXL, 3XL og 4 XL skjerpes ytterligere. I tillegg til kravene om miljøvennlig utforming oppstilles krav mht. produktopplysninger. Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 2.9 Kommisjonsforordning (EU) nr. 4/2014 som endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer Forordningen endrer forordning (EF) nr. 640/2009 vedrørende krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer. Forordningens anvendelsesområde vil bli innskrenket i og med endringen, ved at grenseverdiene i artikkel 1 andre ledd bokstav c blir justert som følge av utviklingen i markedet. Forordningen vil etter dette ikke få anvendelse på motorer som er spesielt konstruert for drift over meter over havet (i stedet for meter). Forordningen får heller ikke anvendelse for motorer der omgivelsestemperaturen er over 40 C (i stedet for 60 C). Videre får forordningen ikke anvendelse på motorer der temperaturen i omgivelsesluften er under -15 C (i stedet for -30 C). Forordningen får heller ikke anvendelse på motorer når kjølevannstemperaturen ved inntaket til et produkt 12

13 er under 0 C eller over 32 C (i stedet for henholdsvis 5 C og 25 C). Se artikkel 1 om forordningens anvendelsesområde for øvrig. Forordningen kan leses i sin helhet (på dansk), her: 3 Nærmere om forslaget Økodesignforskriften er hjemlet i lov 11. juni 1976 nr 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). Energimerkeforskriften for produkter er hjemlet i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. Forskriftskompetansen etter begge lovene er delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat. Implementeringen av forordningene som gjelder krav til miljøvennlig utforming foreslås gjennomført ved en henvisning i kapittel 3 i økodesignforskriften. Forordningene som gjelder krav til energimerking foreslås gjennomført ved henvisning i kapittel 3 i energimerkeforskriften for produkter. Forslaget fremsettes med forebehold om at forordningene vedtas tatt inn i EØS-avtalen. Korrekt henvisning til EØS-avtalen må gjøres etter slikt eventuelt vedtak. 4 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget Implementeringen av forordningene vil innebære en rekke nye krav både for produsenter, importører og forhandlere av de produktene som omfattes. EU-kommisjonen har vurdert at kravene til miljøvennlig utforming og energimerking vil føre til en betydelig reduksjon i kraftforbruk for EU. Dette er av Kommisjonen vurdert igjen å føre til lavere utslipp av CO 2 i EU. Hvor store energibesparelser og utslippsreduksjoner det er snakk om fremgår av den enkelte forordning. Det er ikke gjort tilsvarende beregninger for Norge, men NVE legger til grunn at de nye økodesign- og energimerkekravene vil innebære en betydelig energibesparelse. Energibesparelsene vurderes å ha betydning for Norges og EUs konkurransedyktighet ettersom energibesparelser også innebærer reduksjon i utgifter for næringslivet. Videre vil gjennomføringen av forordningene ha betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, ettersom kraftbehovet vil bli redusert i forhold til hva det ville vært uten tiltak. Økodesign- og energimerkekravene kan føre til at utsalgsprisen på de aktuelle produktene øker noe. Dette vil imidlertid oppveies av at lavere energibruk vil føre til besparelser i produktenes brukstid. Produsenter av de aktuelle produktene må dokumentere at deres produkter overholder økodesignforordningenes krav. Dette vurderes imidlertid ikke å utgjøre en vesentlig ekstra byrde sett i lys av de dokumentasjons- og informasjonskrav som allerede gjelder for produsenter. 13

14 Forskriftsendringen vil føre til et noe økt behov for tilsyn fra NVEs side. Bransjen vil være forpliktet til å medvirke til gjennomføringen av tilsyn, og i enkelte tilfeller til å bære kostnadene med å få gjennomført tilsynet. Kostnadene for det offentlige og for næringslivet i forbindelse med dette vil avhenge av omfanget av tilsynsvirksomheten. Ut over et relativt sett ubetydelig avgiftstap, kan NVE ikke se at forslaget vil få betydning for statens inntekter. Forslaget forventes ikke å ha nevneverdige konsekvenser for kommuner/fylkeskommuner. 5 Utkast til forskriftstekst Forslag til forskrift om endring i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) I 10 skal lyde: 10. Elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hvilestand og avslått tilstand EØS-avtalen vedlegg IV nr. 31 (forordning (EF) nr. 1275/2008, som endret ved forordning (EF) nr. 278/2009, forordning (EF) nr. 642/2009, forordning (EU) nr. 617/2013 og forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energibruk i hvilestand og avslått tilstand gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 16 skal lyde: 16. Elektriske motorer EØS-avtalen vedlegg IV nr. 36 (forordning (EF) nr. 640/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 4/2014) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 14

15 18 skal lyde: 18. Fjernsyn EØS-avtalen vedlegg IV nr. 38 (forordning (EF) nr. 642/2009, som endret ved forordning (EU) nr. 801/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 23 skal lyde: 23. Industrivifter EØS-avtalen vedlegg IV nr. 26e (forordning (EU) nr. 327/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av vifter som drives av motorer med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kw gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 26 skal lyde: 26. PC-er og servere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 617/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av pc-er og servere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 27 skal lyde: 27. Støvsugere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 666/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 15

16 Ny 28 skal lyde: 28. Anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 813/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 29 skal lyde: 29. Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere EØS-avtalen vedlegg IV nr. xx (forordning (EU) nr. 814/2013) om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Overskriften Kapittel 4. Diverse bestemmelser flyttes til etter ny 29, og gjeldende 26 til 29 blir 30 til 33. II Endringene trer i kraft straks. 16

17 Forslag til forskrift om endring i forskrift 27. mai 2013 nr. 534 om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) I Ny 19 skal lyde: 19. Støvsugere EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 665/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av støvsugere gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 20 skal lyde: 20. Anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, samt pakker med slike anlegg, temperaturstyring og solvarmeinnretning EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 811/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av anlegg til romoppvarming, anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, pakker med anlegg til romoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning samt pakker med anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, temperaturstyring og solvarmeinnretning gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Ny 21 skal lyde: 21. Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger EØS-avtalen vedlegg II kap. IV nr. xx (EU-kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 812/2013) om supplering av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU for så vidt angår energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere samt kombinasjonsløsninger av varmtvannsberedere og solvarmeinnretninger gjelder som 17

18 forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg IV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. Overskriften Kapittel 4. Diverse bestemmelser flyttes til etter ny 21, og gjeldende 19 til 24 blir 22 til 27. II Endringene trer i kraft straks. 18

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter 2 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Norges vassdrags-

Detaljer

Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter)

Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) IE IA ++ ++ + Ny forskrift om energimerking av energirelaterte produkter (energimerkeforskriften for produkter) Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 45 2013 ENERG Y IJA IE IA IE

Detaljer

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008. av 17.

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008. av 17. 10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 53/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2015/EØS/53/01 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1275/2008 av 17. desember 2008 om gjennomføring av europaparlaments-

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring om nettselskapets ansvar for måling og rapportering av innmating

Detaljer

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004

Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF. av 29. april 2004 Nr. 10/28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.2.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/78/EF 2008/EØS/10/6 av 29. april 2004 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg

Detaljer

NOR/309R1275.00T OJ L 339/08, p. 45-51

NOR/309R1275.00T OJ L 339/08, p. 45-51 NOR/309R1275.00T OJ L 339/08, p. 45-51 Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign

Detaljer

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse

Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse Foreløpig, uoffisiell norsk oversettelse EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 50/2011 av 20. mai 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og protokoll

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0622.sd OJ L 180/12, p. 4-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 622/2012 of 11 July 2012 amending Regulation (EC) No 641/2009 with regard to ecodesign requirements for glandless standalone circulators

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT

Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler 6 2014 HØRINGSDOKUMENT Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Hvordan skal energietikettene leses? - en forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg

Hvordan skal energietikettene leses? - en forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg Hvordan skal energietikettene leses? - en forklaring av ikonene på energietiketter for varmeanlegg For installatører og entreprenører? Bilag til informasjonsbrosjyre om de nye kravene fra 2015 til reklame

Detaljer

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 107/2009. av 4. februar 2009

10.9.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 107/2009. av 4. februar 2009 Nr. 53/9 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 107/2009 2015/EØS/53/02 av 4. februar 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av enkle

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012

2.8.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012. av 30. mars 2012 Nr. 43/17 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 40/2012 2012/EØS/43/07 av 30. mars 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 1/95 av 27. januar 1995. om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 1/95 av 27. januar 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008

Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008. av 4. juli 2008 Publisert i EØS-tillegget nr. 64, 23.10.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 81/2008 av 4. juli 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og protokoll 37 EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 8-2009

Prisstigningsrapport nr. 8-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 8-2009 ENERGIMERKING AV BYGNINGER - NY FORSKRIFT FRA 01.01.2010 side 2/5 Forskrift om energieffektivitet i bygninger er nå på høring med frist 1. oktober,

Detaljer

Nr. 53/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 640/2009. av 22. juli 2009

Nr. 53/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 640/2009. av 22. juli 2009 Nr. 53/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 640/2009 2015/EØS/53/06 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Forskriftsforslag 23.06.2009 William Rode, NVE Energieffektivitet i bygninger 40 % av all energi brukes i bygninger - både Norge og EU På tross

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Nr. 53/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2009. av 22. juli 2009

Nr. 53/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2009. av 22. juli 2009 Nr. 53/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 642/2009 2015/EØS/53/08 av 22. juli 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det

Detaljer

Veileder. for energimerking nye personbiler

Veileder. for energimerking nye personbiler Veileder for energimerking av nye personbiler MODELL: LITER/100 KM G/KM. Forord Informasjon om merkeforskriften Denne veiledningen er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Bilimportørenes Landsforening

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008

Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008 Energimerkeordningen for bygninger Status Energimerkesystemet (EMS) Energidagene 2008 William Rode, NVE Energieffektivitet i bygninger 40 % av all energi brukes i bygninger (både Norge og EU) På tross

Detaljer

NOR/309R0107.00T OJ L 36/09, p. 8-14

NOR/309R0107.00T OJ L 36/09, p. 8-14 NOR/309R0107.00T OJ L 36/09, p. 8-14 Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements

Detaljer

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften)

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 29.6.2010 i medhold av lov 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

Høringsnotat om. Forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften)

Høringsnotat om. Forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) Høringsnotat om Forskrift om endring i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) 1. Innledning og bakgrunn Olje- og energidepartementet sender med dette

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005. av 8. juli 2005. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2005 av 8. juli 2005 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN

Forskriftsteksten følger som vedlegg til høringsnotatet. 2. BAKGRUNN HØRINGSNOTAT UTKAST TIL NYTT KAPITTEL I FORURENSNINGSFORSKRIFTEN OM MILJØSIKKER LAGRING AV CO 2 SAMT MINDRE ENDRINGER I AVFALLSFORSKRIFTEN OG KONSEKVENSUTREDNINGSFORSKRIFTEN 1. SAMMENDRAG Klima- og miljødepartementet

Detaljer

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 7. juni 2007

21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 7. juni 2007 21.6.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/367 KOMMISJONSBESLUTNING 2012/EØS/35/22 av 7. juni 2007 om endring av rådsdirektiv 90/377/EØF med hensyn til metoden som skal anvendes ved

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 Olav K. Isachsen Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 I hereby declare.. Energimerking for yrkesbygg er i gang - men fortsatt noen forbehold.. Fra direktiv til norsk ordning Direktiv

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003. av 20. juni 2003. om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 66/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008

Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF. av 4. april 2008 Nr. 49/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF 2015/EØS/49/49 av 4. april 2008 om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets internettside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 25. september 2012 Vår referanse: 201207056-2/501/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier

Forslag til implementering av EUs direktiv om batterier og kasserte batterier Side 1 av 6 Adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett:

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer. Er du produsent eller importør av krafttransformatorer?

Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer. Er du produsent eller importør av krafttransformatorer? Side 1 Veiledning om krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer Innhold Sammendrag 1 Hvilke produkter skal oppfylle kravene? 2 Hvilke krav stilles til miljøvennlig utforming? 4 Hvilke krav

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

NOR/309R0642.00T OJ L 191/09, p. 42-52 Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European

NOR/309R0642.00T OJ L 191/09, p. 42-52 Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European NOR/309R0642.00T OJ L 191/09, p. 42-52 Commission Regulation (EC) No 642/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 2. desember 2011 om en kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Tilleggshøring av forslag om nye krav til kvalitetssikring, migrering og

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet),

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007

Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007. av 26. oktober 2007 Publisert i EØS-tillegget nr. 19 10.4.2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 136/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012

8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012. av 26. juli 2012 8.11.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/43 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 152/2012 2012/EØS/63/30 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen)

Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen) Oslo, 30.9.2009 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger (energimerkeordningen) Norges Naturvernforbund vil

Detaljer

I tillegg inneholder forordningene regler om unntak for små produsenter og rapporteringsplikt for medlemsstatene, samt innovative teknologier.

I tillegg inneholder forordningene regler om unntak for små produsenter og rapporteringsplikt for medlemsstatene, samt innovative teknologier. Høringsutkast Lov og forskrift om krav til Co2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter EU har vedtatt forordninger

Detaljer

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011

Varmepumper og fornybardirektivet. Varmepumpekonferansen 2011 Varmepumper og fornybardirektivet Varmepumpekonferansen 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Europas mål og virkemidler Klimapakken EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk -Fornybardirektivet 20 % reduserte

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff

Innføring av byggevareforordningen i Norge. JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Innføring av byggevareforordningen i Norge JANNEKE SOLEM, AVDELINGSDIREKTØR DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 07.01.2013, cobuilders bransjetreff Disposisjon 1. Om ny forskrift om dokumentasjon av byggevarer

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0492.ELTR OJ L 139/14, p. 1-6 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 492/2014 of 7 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer

EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer EU MEPS for elektriske lavspenningsmotorer Kort om EU MEPS EU MEPS-ordningen (European Minimum Energy Performance Standard) angir pålagte minimums er for elektriske motorer som brukes på det europeiske

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 103, RÅDSDIREKTIV av 10. desember 1982 om endring av direktiv 78/170/EØF om ytelse i varmeproduserende enheter som benyttes til romoppvarming og produksjon av varmtvann i nye eller allerede eksisterende bygninger

Detaljer

Olav Isachsen, NVE. Status for energimerking av bygninger m.m.

Olav Isachsen, NVE. Status for energimerking av bygninger m.m. Olav Isachsen, NVE Status for energimerking av bygninger m.m. Hovedpunkter i EUs direktiv om energieffektivitet i bygninger Beregningsmetodikk for energibruk Energikrav for nye bygg og i store bygg som

Detaljer

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Drift 2013-6.novemver 2013 Energivurdering av tekniske anlegg Etablerte mål og virkemidler i EU EUs Energi- og klimapakke EU 20-20-20 20 % fornybar energibruk 20 % reduserte klimagassutslipp 20 % energieffektivisering

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014

Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014. av 27. juni 2014 Nr. 71/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 128/2014 2014/EØS/71/15 EØS-KOMITEEN HAR av 27. juni 2014 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0207.tona OJ L 72/2012, p. 28-31 COMMISSION REGULATION (EU) No 207/2012 of 9 March 2012 on electronic instructions for use of medical devices. (UOFFISIELL OVERSETTELSE) EUROPAKOMMISJONEN HAR KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse. nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) Uoffisiell, foreløpig norsk oversettelse EØS-KOMITEE S BESLUT I G nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26

NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 NOR/307R1494.00T OJ L 332/07, p. 25-26 Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 1. september 2008 UTTALELSE NR. 03/2008. av 1. september 2008

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 1. september 2008 UTTALELSE NR. 03/2008. av 1. september 2008 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 1. september 2008 UTTALELSE NR. 03/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 1. september 2008 om en kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0305.eltr OJ L 91/13, p. 1-4 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 305/2013 of 26 November 2012 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 191/1999 av 17. desember 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 191/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg VIII (Etableringsrett) og vedlegg V (Fri

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*)

Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2001/111/EF. av 20. desember 2001. om visse typer sukker beregnet på konsum(*) Nr. 49/164 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning

Detaljer

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011

Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 Norsk oversettelse, publisert i EØS-tillegget nr. 12, 3.3.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 115/2010 av 10. november 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) EØS-KOMITEEN

Detaljer